HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Criteriile privind autorizarea funcționării unităților emitente care pot desfășura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masă pe suport hârtie și/sau pe suport electronic se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către unitățile de alimentație publică a obligațiilor prevăzute la art. 28 lit. d) și f) din norme.(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei nerespectarea de către unitățile de alimentație publică a obligațiilor prevăzute la art. 28 lit. a), b), c) și e) din norme.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și aplicarea amenzilor contravenționale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  +  Articolul 5Contravențiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  București, 14 ianuarie 2015.Nr. 23.  +  AnexaNORMEde aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă