HOTĂRÂRE nr. 50 din 28 ianuarie 2015privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) Autoritatea are sediul în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul București.(3) Autoritatea coordonează la nivel central activitățile de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează politicile, strategiile și standardele în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu și controlul activităților de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. (la 29-10-2015, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. )  +  Articolul 2Finanțarea Autorității se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 3(1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități Autoritatea îndeplinește următoarele funcții:a) de autoritate de stat - prin care exercită urmărirea și controlul asupra modului în care sunt respectate și promovate de către instituțiile publice și celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu dizabilități în conformitate cu legislația în vigoare;b) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și armonizarea legislației interne cu principiile și normele tratatelor internaționale la care România este parte și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE;c) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosință, după caz;d) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum și aplicarea strategiei naționale în domeniu și a programelor de reformă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu respectarea tratatelor internaționale la care România este parte;e) de reprezentare - prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern și extern a statului român.(2) În îndeplinirea atribuțiilor de control ce îi revin, Autoritatea are dreptul să solicite informații și documente, în condițiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică implicată în sfera sa de competență, acestea având obligația de a le pune la dispoziție în termenul solicitat. (la 29-10-2015, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) (3) Autoritatea este desemnată autoritatea centrală de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010 , denumită în continuare Convenția. (la 29-10-2015, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) (4) Autoritatea are rolul de a urmări ducerea la îndeplinire a obligațiilor asumate de statul român în materia protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități prin convențiile și tratatele internaționale la care România este parte, de a pune în aplicare și de a urmări și asigura aplicarea unitară a legislației în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități. (la 29-10-2015, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. )  +  Articolul 4În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții principale:a) coordonează la nivel central activitățile de protecție și de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează politicile, strategiile și standardele în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu;b) elaborează și supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, proiecte de politici publice și strategii sectoriale, acte normative, precum și programele de reformă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;c) organizează, coordonează și controlează realizarea măsurilor de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, a strategiei naționale și a legislației în domeniul dizabilității și coordonează metodologic implementarea standardelor specifice de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități; (la 29-10-2015, Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) d) este organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor actelor legislative din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a regulamentelor și directivelor europene și ale Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități;e) avizează, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități; (la 29-10-2015, Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) f) elaborează, coordonează și monitorizează implementarea strategiei naționale în domeniul dizabilității, precum și a planului național de acțiune;g) acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor de zi și a celor de tip familial; (la 29-10-2015, Lit. g) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) h) asigură coordonarea implementării Convenției; (la 29-10-2015, Lit. h) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) i) evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități; (la 29-10-2015, Lit. i) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) j) organizează activitatea de selecționare a personalului pentru aparatul propriu, de evaluare periodică, precum și de perfecționare a pregătirii profesionale a acestuia, în condițiile legii;k) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul instituțiilor de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, aflate în coordonarea metodologică a acesteia, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și centrale;l) inițiază și elaborează metodologii, norme, instrucțiuni și alte documente necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități;m) avizează strategiile județene privind dezvoltarea de servicii sociale, planurile de acțiune ale acestora și planurile de restructurare a centrelor rezidențiale publice pentru persoane adulte cu dizabilități; (la 29-10-2015, Lit. m) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) n) abrogată; (la 29-10-2015, Lit. n) a art. 4 a fost abrogată de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) o) realizează tematici de instruire a personalului din cadrul instituțiilor publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități, aflate în coordonare metodologică, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, precum și tematica de instruire a asistenților personali;p) autorizează unitățile protejate, monitorizează respectarea condițiilor de autorizare analizând rapoartele anuale de activitate ale acestora;q) colectează, prelucrează și diseminează date statistice în domeniul dizabilității;r) inițiază, implementează și evaluează proiectele cu finanțare externă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;s) participă în calitate de partener la diverse proiecte și programe, cu finanțare națională și internațională, în domeniul său de activitate;ș) elaborează, implementează și monitorizează sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilități;t) elaborează metodologii, norme și proceduri de lucru, instrumente de evaluare și de monitorizare necesare organizării și funcționării sistemului de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;ț) analizează documentația aferentă îndeplinirii condițiilor de studii de către asistentul personal și supune spre aprobare/neaprobare derogarea de la condițiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii;u) colaborează cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și cu alte instituții și autorități implicate în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități, în vederea creșterii ratei de angajare în rândul persoanelor cu dizabilități;v) acordă aviz de înființare și funcționare, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru centrele publice pentru persoanele cu dizabilități;w) efectuează controale în cadrul centrelor publice pentru persoanele cu dizabilități în vederea evaluării serviciilor prestate persoanelor cu dizabilități. (la 29-10-2015, Lit. w) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) x) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;y) autorizează conform Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, interpreții în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiență de auz, în baza unei metodologii specifice, elaborată în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice;z) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, care au vârsta până în 18 ani;aa) întocmește studii și cercetări în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susținerii acțiunilor de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și creșterii eficienței în gestionarea acestor resurse;bb) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.cc) coordonează metodologic și monitorizează activitatea de evaluare complexă și pe cea de încadrare în grad și tip de handicap; (la 29-10-2015, Lit. cc) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) dd) organizează și derulează activități de standardizare, atestare a nivelurilor de calitate, încadrare în clase de calitate și de acreditare pentru serviciile sociale din domeniul dizabilității, în condițiile legii; (la 29-10-2015, Lit. dd) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ) ee) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor cu activitate în domeniul dizabilității. (la 29-10-2015, Lit. ee) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. )  +  Articolul 4^1(1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități identifică surse de cofinanțare din fonduri europene nerambursabile, pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și prin acordarea de subvenții, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Procedura de acordare a subvențiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene. (la 20-12-2018, Actul a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 990 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 20 decembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.(2) Președintele Autorității este ordonator terțiar de credite.(3) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității și reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele și cu celelalte organe ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoanele juridice și fizice, române sau străine.(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite decizii și instrucțiuni.(5) Secretarul general exercită atribuțiile delegate de conducerea Autorității în condițiile și limitele stabilite de lege. (la 29-10-2015, Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. )  +  Articolul 6(1) Personalul Autorității este format din demnitar, funcționari publici și personal contractual numit, respectiv încadrat potrivit legii.(2) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică a Autorității se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzută de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea președintelui Autorității, se pot organiza birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale și numărul maxim de posturi aprobat.(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității, precum și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului muncii familiei protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea președintelui Autorității.  +  Articolul 7Autoritatea funcționează cu un număr de 62 de posturi, exclusiv demnitarul. (la 17-08-2016, Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. )  +  Articolul 7^1Abrogat. (la 17-08-2016, Art. 7^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. )  +  Articolul 8(1) Autoritatea preia, pe bază de proces-verbal de predare-primire, toate contestațiile înregistrate la registratura Direcției protecția persoanelor cu dizabilități, având obligația să asigure soluționarea acestora într-un termen de 60 de zile lucrătoare.(2) Pentru activități specifice Autoritatea are în dotare două autoturisme, cu un consum lunar de 500 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism. (la 29-10-2015, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul educației și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  București, 28 ianuarie 2015.Nr. 50.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități                              Numărul maxim de posturi: 62, exclusiv demnitarul                               ┌─────────────┐ ┌────────────────────┐                               │ Președinte ├───>│ Cabinet președinte │                               └───────┬─────┘ └────────────────────┘                                       │                                       │    ┌──────────────────────┐ │    │Audit public intern *)│<──────────┤    └──────────────────────┘ │ ┌────────────────┐                                       ├───────────>│ Corp control *)│    ┌──────────────────────┐ │ └────────────────┘    │Relații cu publicul *)│<──────────┤    └──────────────────────┘ │                                       │                                       │                                       v                            ┌────────────────────┐                            │ Secretar general │                            └──────────┬─────────┘              ┌───────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐              │ Serviciul juridic,│ │ │ Serviciul economic, │              │ contencios și │<───┼───>│ administrativ │              │ resurse umane │ │ └──────────────────────┘              └───────────────────┘ │                                       │                                       │                                       v                         ┌───────────────────────────┐                         │ Direcția Generală │                         │ Drepturile Persoanelor │                         │ cu Dizabilități │                         └────────────┬──────────────┘                                      │                                      v            ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┐            │ │ │            v v v┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Serviciul proiecte,│ │ Serviciul avizare │ │Serviciul coordonarea implementării││ programe │ │ acreditare │ │ convenției privind drepturile │└────────────────────┘ └───────────────────┘ │ persoanelor cu dizabilități │                                                   └───────────────────────────────────┘ Notă
  *) Se organizează la nivel de compartiment.
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016, conform pct. 3 al art. II din același act normativ.
  -------