HOTĂRÂRE nr. 459 din 5 mai 2010pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 21 mai 2010  (la 20-12-2016, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 932 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1025 din 20 decembrie 2016 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă standardul de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale organizate și administrate în condițiile legii.(2) Standardul de cost prevăzut la alin. (1) stă la baza determinării necesarului anual de fonduri aferente funcționării unităților medico-sociale.  +  Articolul 2(1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unitățile de asistență medico-sociale este 59.677 lei și cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare;b) cheltuielile de personal pentru celelalte categorii de personal, precum și cheltuielile pentru hrană și bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților de asistență medico-sociale, reparații, consolidări, dotări. (la 14-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 981 din 14 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 14 decembrie 2018 ) (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, din sume alocate prin transferuri către bugetele locale, în limita sumei de 20.986 lei/an/pat. (la 14-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 981 din 14 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 14 decembrie 2018 ) (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă de la bugetul local, în limita sumei de 38.691 lei/an/pat. (la 14-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 981 din 14 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 14 decembrie 2018 ) (4) În situația în care costurile necesare furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor pot aloca sumele necesare din veniturile proprii. (la 06-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 853 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 06 decembrie 2017 )  +  Articolul 3Normarea personalului din unitățile de asistență medico-socială se realizează după cum urmează:a) personal medico-sanitar:– un medic la 25 de paturi;– un cadru sanitar mediu la 15 paturi/tură;b) personal auxiliar:– o infirmieră la 12 paturi/tură;c) personal TESA (inclusiv personal de conducere):– 10% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții;d) muncitori și alt personal de deservire:– 10% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții.  +  Articolul 4Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, precum și pentru a se asigura un minimum de calitate asistenței medicale comunitare, normarea personalului care desfășoară activități de asistență medicală comunitară se realizează potrivit următoarelor normative de personal:a) un asistent medical comunitar la 500 de persoane asistate;b) un mediator sanitar rom la 700 de persoane consiliate.  +  Articolul 5Autoritățile administrației publice locale care au în administrare unitățile medico-sociale și care au preluat activitatea de asistență medicală comunitară răspund de repartizarea sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea la timp și în bune condiții din bugetele proprii a sumelor necesare acestora, precum și de organizarea lor potrivit prevederilor legale.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 5 mai 2010.Nr. 459.-------