ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018  Ordonanța de urgență are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, în vederea creșterii eficientizării Programului „Start-up Nation - Romania“, prin crearea unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare, care are drept scop simplificarea condițiilor de accesare și îmbunătățirea metodelor de implementare a acestuia, prin acordarea unei sume forfetare, cu condiția creării a minimum două locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin intermediul schemei de ajutor de minimis.În scopul creării unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive bazate pe o forță de muncă calificată și retribuită conform calificării, luând în considerare că în prezent există entități publice și companii naționale cu disponibilități bănești care depășesc necesarul proiectelor proprii de investiții,ținând cont că dezvoltarea economică nu este la același nivel în toate județele, decalajele între județe fiind în continuare semnificative, ceea ce necesită o relocare a fondurilor publice disponibile către județe și localități cu potențial financiar mai redus, având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, va descuraja inițiativele antreprenorilor din cauza inexistenței unui instrument motivant de accesare a programului, conceput și adaptat nevoilor acestora,ținând cont de faptul că densitatea populației de IMM-uri variază semnificativ între statele membre, România situându-se pe ultimul loc, cu numai 2,2 IMM/100 locuitori, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din media Uniunii Europene, de 4,5 IMM/100 locuitori,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - Romania» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 5.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation - Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. (3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation - Romania» se utilizează mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate și cel al decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) În cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.(5) În cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, o sumă forfetară, din tranșa a II-a, care nu necesită depunerea documentelor justificative, pentru cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilităților și serviciilor de contabilitate. Suma forfetară va fi acordată cu condiția creării a minimum 2 locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.4. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Paula-Marinela Pîrvănescu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 decembrie 2018.Nr. 108.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017)
  Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri
  Nr. crt.CriteriiPunctaj
  Domeniul de activitate
  A1Producție30
   2Servicii, inclusiv industriile creative definite conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 202030
   3Comerț și alte activități 10
  Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii.
  B1Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus față de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)10
   2Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată (potrivit Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD)/absolvent după anul 2012/șomer5
  Densitate IMM 
  C1Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori < 420
   2Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori > = 45
  Criterii aferente investiției 
  D1Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile10
   2Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile5
  Criterii aferente asociaților/acționarilor
  E1Niciunul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)25
  * Pentru evaluarea criteriului „număr de IMM/100 locuitori“, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:– Pentru planurile de afaceri, selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala: – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; – numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri;– punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);– data și ora înscrierii în program.
  -----