DECIZIE nr. 1.069 din 6 decembrie 2018privind utilizarea unor resurse de numerotație geografice și în afara ariei corespunzătoare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018



  În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3, art. 10 alin. (2) pct. 10 și 27, art. 11 alin. (1), respectiv ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (1) – (3), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 45 alin. (2), respectiv ale art. 75 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Prezenta decizie stabilește condițiile în care unele dintre numerele geografice prevăzute în Planul național de numerotație, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, pot fi utilizate și în afara ariilor geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică.  +  Articolul 2Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.  +  Articolul 3Prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 30 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la serviciile independente de locație se aplică în mod corespunzător și numerelor geografice de 9 cifre utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2.  +  Articolul 4În cuprinsul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 6 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 și 44 bis din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2.  +  Articolul 5La anexa nr. 3 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, tabelul 1 se modifică și se înlocuiește cu tabelul din anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 6Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 12 luni de la data publicării.
  p. Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Bogdan Cristian Iana
  București, 6 decembrie 2018.Nr. 1.069.  +  ANEXĂ  +  Tabelul 1
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZA(B)Numere alocateTotal numere utilizateGrad de utilizare (total numere utilizate/numere alocate)Utilizate și în afara ariei geografice (DA/NU)
  Numere asignateNumere tehniceNumere transferate la alți furnizori
  ActivateNeactivate + CarantinăPortateTransferate direct
   ................................................................................................................................... 
            
  NOTE:1. Se completează câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotație alocată.2. Pentru numerotația geografică, informațiile se furnizează detaliat pentru fiecare arie geografică.3. Ultima coloană se completează numai în cazul numerelor geografice de 9 cifre.
  ----