ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018  Prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul României s-a angajat că toți salariații din sistemul public vor beneficia de indemnizație de vacanță sau primă de vacanță, după caz, sub forma unui voucher de vacanță. Mai mult, tot în cadrul documentului Program de guvernare 2017-2020 anterior citat, „măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creșterea numărului de locuri de muncă și astfel la păstrarea forței de muncă în România“. Astfel, obiectivul Guvernului este să oprească „exodul forței de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României“, stimulând acest domeniu prin acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații din sistemul public.Acordarea în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 a indemnizațiilor de vacanță sau a primelor de vacanță, după caz, sub forma voucherelor de vacanță, în valoare de 1.450 lei, s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei turismului din România, precum și încurajarea unui număr de 1,2 milioane de români, angajați ai instituțiilor de stat sau ai societăților în care statul este acționar unic sau majoritar, să își petreacă concediile în țară.Această măsură a condus în acest an la încasări și cifre record cu privire la numărul de turiști. Potrivit Institutului Național de Statistică, România a înregistrat anul acesta o creștere de 4,1% în primul semestru a numărului de turiști în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Acest aspect se datorează în principal voucherelor de vacanță, potrivit analizelor financiare comunicate și de mediul privat. De altfel, un efect complementar al acestei măsuri a fost creșterea numărului de solicitări de autorizare a unităților de cazare. La nivel național, creșterea a fost de 10% comparativ cu primele nouă luni ale acestui an.Pentru că este o măsură care și-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia ca această măsură să fie prelungită pentru minimum următorii doi ani.Aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, prin acordarea voucherelor de vacanță cu un nivel maxim al sumei de șase salarii minime brute pe țară garantate în plată pentru un angajat, sau a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care salariații din sistemul bugetar beneficiază de o indemnizație de vacanță la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară, garantat în plată, va conduce la un impact negativ semnificativ asupra bugetului de stat și, implicit, a bugetelor locale, în contextul creșterilor salariale deja produse, precum și al majorării salariului minim pe economie.În aceste condiții, exigențele menținerii echilibrului bugetar pot impune sistarea acordării acestor drepturi, cu consecințe negative atât asupra drepturilor salariaților, cât și asupra întregii industrii a turismului românesc.Măsura menținerii acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2020, prin aplicarea în continuare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la acordarea voucherelor personalului plătit din fonduri publice, reduce impactul negativ sus-menționat.Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, s-a înființat Centrul Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală, prin schimbarea denumirii Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a posturilor și personalului aferent acestei activități de la aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză. Achizițiile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor se realizează centralizat de către Ministerul Finanțelor Publice pentru toate instituțiile prevăzute la art. 1, cu excepția echipamentelor pentru tehnologia informației și comunicațiilor, finanțate în baza Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare, pentru care achiziția se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.La nivelul Ministerului Finanțelor Publice, aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice urmează să se implementeze proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care cuprind și componenta de tehnologia informației și comunicațiilor. În vederea asigurării implementării optime a acestor proiecte, cu respectarea termenelor și graficului din acordurile de finanțare, se propune ca, în cazul achizițiilor pentru echipamentele, bunurile și serviciile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor prevăzute în cadrul proiectelor, acestea să se efectueze în conformitate cu prevederile cererilor de finanțare aprobate.Totodată, având în vedere rolul Centrului Național pentru Informații Financiare de realizare a unui management unitar și coerent al domeniului TIC la nivelul întregii organizații a Ministerului Finanțelor Publice, se instituie obligația ca Centrul Național pentru Informații Financiare să asigure serviciile și suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, în ce privește domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.Prin art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției.Această prevedere a produs efecte pe tot parcursul anului 2018, însă, având în vedere evoluția prețurilor la utilități, există riscul ca instituțiile, deși au prevăzute fonduri în bugetul aprobat pe acest an pentru plata facturilor aferente lunilor noiembrie/decembrie, să nu poată achita aceste facturi, întrucât nu ar respecta prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017.În aceste condiții, instituțiile vor înregistra datorii la finele anului, datorii care vor afecta deficitul bugetar calculat în termeni ESA pe anul 2018. Pentru evitarea acestui risc, propunem abrogarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.  +  Articolul IILegea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția:a) art. 24-27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021;b) art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1Până la data de 1 ianuarie 2021 prevederile prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanță.3. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare.(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.  +  Articolul IVDupă alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru echipamentele, bunurile și serviciile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor prevăzute în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, achizițiile se efectuează în conformitate cu prevederile cererilor de finanțare aprobate.(1^2) Centrul Național pentru Informații Financiare asigură serviciile și suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă prevăzute la alin. (1^1), în ce privește domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.  +  Articolul VArticolul 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul turismului,
  Cristina Ionela Târteață,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 7 decembrie 2018.Nr. 107.------