ORDIN nr. 1.779 din 19 noiembrie 2018pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 10 decembrie 2018  Ținând cont de Referatul Direcției transport aerian nr. 40.516 din 16.10.2018,luând în considerare Hotărârea Consiliului de administrație al Autorității Aeronautice Civile Române nr. 9 din 24.05.2018 prin care se avizează modificările propuse în cuprinsul prezentului ordin,în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) pct. 31 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“, litera A „Tarife“, pozițiile 7.1.1.1.10 și 7.1.1.2.10 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  7.1.1.1.10Pilot planor sau baloneuro/persoană8 
  ...    
  7.1.1.2.10Licență pilot planor sau baloneuro/persoană10 
  2. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“, litera A „Tarife“, după poziția 7.1.4.1.5 se introduce o nouă poziție, poziția 7.1.4.1.6, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  7.1.4.1.6Certificat de instructor planor/baloneuro/persoană25 
  3. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“, litera A „Tarife“, după poziția 7.1.4.2.4 se introduce o nouă poziție, poziția 7.1.4.2.5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  7.1.4.2.5Certificat de instructor planor/balon (revalidare/reînnoire)euro/persoană25 
  4. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“, litera A „Tarife“, după poziția 7.1.6.3 se introduce o nouă poziție, poziția 7.1.6.4, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  7.1.6.4Certificat de examinator planor/balon obținere/revalidareeuro/persoană45 
  5. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“, litera A „Tarife“, după poziția 7.1.7.3 se introduc 3 noi poziții, pozițiile 7.1.8, 7.1.8.1 și 7.1.8.2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  7.1.8Acordarea calificărilor suplimentare sau privilegiilor asociate licențelor de piloți planor/balon
  7.1.8.1Cu examinare practicăeuro/persoană10 
  7.1.8.2Fără examinare practicăeuro/persoană5 
  6. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“, litera A „Tarife“, pozițiile 7.1.2.2.1.7, 7.1.2.2.2.7, 7.1.3.1.4 și 7.1.3.2.4 se abrogă.7. La capitolul 8 „Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR București“, litera A „Tarife“ se modifică și va avea următorul cuprins:A. Tarife
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  8.1Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană de rută, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR București*)lei9.526.485lunar, conform condițiilor de aplicare
  8.2Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană terminală, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR București în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană*)lei627.704lunar, conform condițiilor de aplicare
  *) Include certificările, autorizările și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/autorizării furnizorilor de servicii de navigație aeriană, inclusiv aprobarea procedurilor de zbor instrumental și la vedere destinate traficului aerian general și evaluarea condițiilor privind proiectarea acestora, supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, a componentelor și procedurilor aferente acestora, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare între două sau mai multe persoane juridice implicate în activități aeronautice civile în ceea ce privește furnizorii de servicii de navigație aeriană, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare a zborurilor între unitățile de trafic aerian limitrofe, precum și între unitățile de trafic aerian civile și militare, în condițiile legii, supravegherea potrivit domeniului său de competență a furnizorilor de servicii de navigație aeriană care au atribuții în activitățile de căutare-salvare a aeronavelor civile aflate în pericol, coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, inclusiv a frecvențelor de telecomunicații destinate aviației civile și alocate autorității de stat în domeniul aviației civile, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (indicative AFTN), autorizările și avizele acordate furnizorilor de servicii de navigație aeriană, în baza legislației naționale, pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor și instalațiilor aferente protecției navigației aeriene și aprobarea conținutului Publicației de Informare Aeronautică din România - AIP România, precum și al altor documente de informare aeronautică, la solicitarea furnizorilor de servicii de navigație aeriană.
  8. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“, litera A „Tarife“, pozițiile 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.5.1.1, 10.5.1.2, 10.5.2.2, 10.6, 10.6.1 și 10.6.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  10.3Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea de activități în domeniul aeroportuar
  10.3.1Autorizare inițială și prelungirea autorizăriieuro/oră evaluare/om45avans 540 euro pentru fiecare cod (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.3.2Modificarea certificatului de autorizare prin:   
  a)modificarea domeniului de autorizareeuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
      
  10.5.1.1Autorizarea inițială și prelungirea autorizăriieuro/oră evaluare/om45avans 540 euro pentru fiecare categorie de activități (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.5.1.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizareeuro/oră evaluare/om45avans 540 euro pentru fiecare punct de lucru supravegheat (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
      
  10.5.2.2Modificarea certificatului de autorizare prin:   
  a)modificarea domeniului de autorizareeuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)includerea de puncte de lucrueuro/oră evaluare/om45avans 540 euro pentru fiecare punct de lucru (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  c)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
  d)modificarea prin introducerea de echipamente --Se consideră taxa percepută pentru autorizarea echipamentelor.
      
  10.6Acceptarea operatorilor economici pentru desfășurarea de activități în domeniul aeroportuar
  10.6.1Acceptarea inițială și prelungirea acceptăriieuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.6.2Modificarea documentului de acceptare prin:   
  a)modificarea domeniului acceptateuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
  9. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“, litera A „Tarife“, după poziția 10.5.1.2 se introduce o nouă poziție, poziția 10.5.1.3, cu următorul cuprins:
  10.5.1.3Modificarea certificatului de autorizare prin:   
  a)includerea de noi activitățieuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)includerea de puncte de lucrueuro/oră evaluare/om45avans 540 euro pentru fiecare punct de lucru (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  c)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
  d)modificarea prin introducerea de echipamente--Se consideră taxa percepută pentru autorizarea echipamentelor.
  10. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“, litera A „Tarife“, după poziția 10.6.2 se introduce o nouă poziție, poziția 10.6.3, cu următorul cuprins:
  10.6.3Supravegherea menținerii condițiilor la acordarea acceptăriieuro/oră evaluare/om45la finalizarea auditului de supraveghere
   +  Articolul II(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. I pct. 7 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  p. Ministrul transporturilor,
  Mircea Florin Biban,
  secretar de stat
  București, 19 noiembrie 2018.Nr. 1.779.-----