PROCEDURĂ din 3 decembrie 2018de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private^9
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 10 decembrie 2018  Notă
  Conținută de Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1043 din 10 decembrie 2018.
  Notă
  ^9 La elaborarea prezentei proceduri a fost utilizată comunicarea Comisiei Europene din iulie 2016.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Secţiunea 1 Cadrul legal și domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură stabilește etapele necesare parcurgerii evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) integrează, după caz:a) cerințele specifice procedurii de evaluare adecvată a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;b) cerințele specifice procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.(3) Procedura prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare a oricărui proiect public și privat.(4) Etapele prevăzute la alin. (1) se aplică proiectelor, după parcurgerea evaluării inițiale a proiectului, astfel cum este prevăzut la art. 8 din prezenta lege.(5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integrează etapele procedurii de evaluare adecvată a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și se corelează cu etapele din procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor, în vederea obținerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public și privat.  +  Articolul 2(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, care include și procedura de evaluare adecvată, este condusă de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu competențele stabilite prin prezenta lege.(2) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor este condusă de autoritățile competente de gospodărire a apelor, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.(3) Responsabilitatea coordonării procedurilor prevăzute la alin. (1) și (2) revine autorităților competente pentru protecția mediului.(4) Evaluarea impactului asupra mediului stabilește cadrul unei abordări integrate prin informarea și consultarea tuturor autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului și participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul județului unde se află amplasamentul proiectului sau, după caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competența autorității publice centrale pentru protecția mediului.(5) Comisia de analiză tehnică este formată din reprezentanți ai autorităților publice centrale și/sau locale, conform art. 6 alin. (4) din prezenta lege.(6) Pentru proiectele care ar putea afecta o arie naturală protejată, comisia de analiză tehnică include și administratorul/custodele acesteia sau, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate neatribuite în administrare/custodie, căreia titularul proiectului îi înaintează documentația necesară în vederea emiterii avizului.(7) În funcție de specificul proiectului, comisia de analiză tehnică poate include reprezentanți ai autorităților publice de reglementare sau control/instituții publice/foruri naționale de știință și cultură/institute de cercetare, proiectare sau consultanță, precum: Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Institutul Geologic al României, Agenția Nucleară pentru Deșeuri Radioactive, Academia Română, Institutul de Economie Națională, Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare (CITON), precum și alte instituții, după caz.(8) Autoritățile publice participante în cadrul comisiei de analiză tehnică pot propune participarea în cadrul ședințelor, cu rol consultativ, a unor specialiști, cercetători și/sau cadre didactice universitare cu activitate recunoscută în domeniul respectiv, în vederea asigurării asistenței tehnice, științifice sau juridice suplimentare necesare.(9) Pentru proiectele aflate în competența Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, reprezentanții acesteia participă la ședințele comisiei de analiză tehnică stabilite la nivelul județului/județelor pe raza căruia/cărora este amplasat perimetrul proiectului.(10) Pentru proiectele aflate în competența Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, reprezentanții acesteia participă la ședințele comisiei de analiză tehnică stabilite la nivelul județului/județelor pe raza căruia/cărora este amplasat perimetrul proiectului.  +  Articolul 3Definițiile unor termeni specifici utilizați în prezenta procedură sunt cele prevăzute în prezenta lege, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația națională specifică.  +  Articolul 4(1) Tarifele pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorității pentru protecția mediului care are responsabilități în aplicarea procedurii conform competențelor stabilite prin prezenta procedură.(3) În situațiile prevăzute la art. 7 din prezenta procedură, tarifele se încasează de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care derulează etapa de procedură.  +  Articolul 5(1) Pentru proiectele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege, pentru cele care intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru cele care intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, procedura de evaluare a impactului asupra mediului nu poate fi inițiată și efectuată după ce lucrările de investiție au fost demarate sau proiectele au fost realizate.(2) Orice proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia.(3) Proiectele care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele și care pot conduce la neîndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, definite de legislația specifică în vigoare, sunt supuse evaluării impactului asupra corpurilor de apă.(4) În situația în care o investiție se amplasează pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiție.(5) La punerea în funcțiune a investițiilor aferente activităților pentru care este necesară emiterea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, conform legislației în vigoare, și pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obligați să depună solicitarea și să obțină această autorizație.  +  Secţiunea a 2-a Competențe pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului asupra mediului  +  Articolul 6(1) Autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate la nivel județean și la nivelul municipiului București sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei proceduri și ale căror amplasamente se situează pe teritoriul județului respectiv.(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei procedurii al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe județe.(3) Pentru proiectele propuse a se realiza în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, autoritatea responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu este Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“.(4) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectele prevăzute la art. 19 și 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului îndrumă și coordonează procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au potențial impact semnificativ transfrontalier, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu completările ulterioare.(6) În aplicarea prezentei proceduri și în funcție de responsabilitățile stabilite la alin. (1)-(3), autoritățile pentru protecția mediului sunt denumite în continuare autorități competente pentru protecția mediului.(7) În cazul în care există tipuri de proiecte care nu se pot încadra în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1)-(3), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește autoritățile competente.(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate angaja expertiză externă pentru analiza raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, precum și a raportului de securitate, după caz, atunci când complexitatea proiectului este deosebită, conform prevederilor art. 12 alin. (11) din prezenta lege.  +  Articolul 7Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului poate fi delegată, în totalitate sau în parte, după cum urmează:a) de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la agențiile județene pentru protecția mediului sau la Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, după caz;b) de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului la agențiile județene pentru protecția mediului.  +  Secţiunea a 3-a Etapa de evaluare inițială  +  Articolul 8(1) Pentru realizarea etapei de evaluare inițială, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 6 din prezenta procedură, prin depunerea unei notificări privind intenția de realizare a proiectului, însoțită de certificatul de urbanism emis în condițiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, planurile anexă la acesta și dovada achitării tarifului aferent acestei etape.(2) Conținutul-cadru al notificării este prevăzut în anexa nr. 5.A.(3) Pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră sau pentru cele privind defrișarea în scopul schimbării destinației terenului, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d), titularul depune la autoritatea competentă pentru protecția mediului, alături de documentele prevăzute la alin. (1), avizul favorabil al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află amplasamentul proiectului.  +  Articolul 9(1) În termen de 15 zile de la primirea notificării, pe baza documentelor prevăzute la art. 8 din prezenta procedură și a verificării amplasamentului, dacă este cazul, autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul, în scris, cu privire la:a) clasarea notificării pentru proiectele care nu intră sub incidența prezentei legi, nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și transmiterea unui punct de vedere cu precizarea „Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului“, conform modelului din anexa nr. 5.B;b) respingerea justificată a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele amplasate în zone cu restricții de construire stabilite prin legislația din domeniul protecției mediului și/sau gospodăririi apelor, cu precizarea neconformităților constatate și/sau a actelor normative incidente ale căror prevederi nu sunt respectate, conform modelului din anexa nr. 5.C;c) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prin depunerea memoriului de prezentare, conform modelului din anexa nr. 5.D:1. pentru proiectele aferente activităților care intră sub incidența prezentei legi; și/sau2. pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; și/sau3. pentru proiectele care intră sub incidența legislației din domeniul gospodăririi apelor.(2) Memoriul de prezentare se întocmește conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.E.(3) Pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele decizia etapei de evaluare inițială conține obligația titularului de a solicita avizul de gospodărire a apelor la autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, în conformitate cu prevederile legislației specifice din domeniul gospodăririi apelor.(4) Autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor informează, în termen de maximum 5 zile, autoritatea competentă pentru protecția mediului despre depunerea solicitării avizului de gospodărire a apelor.(5) Pentru proiectele care intră sub incidența legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, memoriul va fi însoțit de notificarea specifică acestei legislații.(6) Verificarea amplasamentului se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal, întocmit conform modelului din anexa nr. 5.F.(7) Pentru proiectele aflate în competența autorității publice centrale pentru protecția mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins cu maximum 10 zile.  +  Capitolul II Evaluarea impactului asupra mediului - etape procedurale  +  Secţiunea 1 Etapa de încadrare a proiectului  +  Articolul 10(1) După depunerea memoriului de prezentare și/sau a completărilor/informațiilor solicitate, pe suport hârtie și în format electronic, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) stabilește componența CAT;b) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică documentele depuse de titular, în format electronic;c) analizează documentele depuse de titular;d) evaluează potențialul impact semnificativ transfrontalier pentru proiectele care intră sub incidența Legii nr. 22/2001, cu completările ulterioare, pe baza criteriilor definite de aceasta, și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului memoriul de prezentare, însoțit de procesul-verbal de verificare a amplasamentului, precum și, după caz, de documentele-suport, pentru acele proiecte pentru care s-a stabilit un potențial impact semnificativ transfrontalier, sau informează autoritatea publică centrală pentru protecția mediului despre acele proiecte care intră sub incidența Legii nr. 22/2001, cu completările ulterioare, și pentru care s-a stabilit că nu există un potențial impact semnificativ transfrontalier;e) identifică publicul interesat și anunță depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, prin publicarea pe pagina proprie de internet a memoriului de prezentare și a anunțului întocmit conform modelului din anexa nr. 5.H, precum și prin afișarea la sediul său a anunțului menționat;f) transmite titularului modelul de anunț și îl informează asupra obligativității publicării, în presa națională sau locală, precum și a afișării la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autorității sau autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului, conform modelului din anexa nr. 5.G;g) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică și comunică titularului data stabilită pentru prezentarea proiectului în cadrul comisiei de analiză tehnică, în vederea participării acestuia la ședință.(2) În termen de 20 de zile de la data primirii memoriului de prezentare, în scopul exprimării opiniei în cadrul ședinței prevăzute la alin. (1) lit. g), autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică formulează în scris solicitări de completări/informații suplimentare sau, după caz, puncte de vedere, cu privire la potențialul impact asupra tuturor factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, asupra ariei naturale protejate de interes comunitar și asupra corpurilor de apă.(3) Punctul de vedere al autorității competente pentru gospodărirea apelor se concretizează în decizia privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, și conține justificarea acesteia.(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se emite în maximum 20 de zile de la data depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor.(5) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) și (4) din prezenta lege și a cap. III Evaluare adecvată din prezenta procedură, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică, prevăzute la alin. (2) și (3).(6) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia etapei de încadrare cât mai rapid posibil și în termen de cel mult 90 de zile de la data primirii tuturor informațiilor necesare din partea titularului.(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate prelungi termenul prevăzut la alin. (6) atunci când natura, complexitatea, amplasarea și dimensiunea proiectului sunt deosebite și informează în scris titularul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și data la care preconizează că va lua decizia.(8) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege se supun încadrării numai din punctul de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvată și al impactului asupra corpurilor de apă.(9) Proiectele prevăzute la alin. (8) pot face obiectul definirii domeniului la această etapă.  +  Articolul 11(1) În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:a) efectuarea evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate și a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectele:1. prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege, pentru care s-a luat decizia că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și2. pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; și3. care au impact potențial semnificativ asupra corpurilor de apă;b) efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectele:1. prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și2. pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; și3. care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, conform prevederilor legale în vigoare;c) efectuarea evaluării impactului asupra mediului și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, fără evaluarea adecvată pentru proiectele:1. prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și2. pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; și3. care au impact potențial semnificativ asupra corpurilor de apă;d) efectuarea evaluării impactului asupra mediului, fără evaluarea adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectele:1. prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și2. care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; și3. care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, conform prevederilor legale în vigoare;e) continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului pentru:1. proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;2. proiectele care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;3. care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru proiectele care nu sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege, dar care au impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și/sau asupra corpurilor de apă, efectuarea evaluării impactului asupra mediului este obligatorie.(3) Autoritatea competentă pentru protecția mediului motivează decizia etapei de încadrare, care conține și informațiile prevăzute la art. 21 și 22 din prezenta lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.I, și transmite titularului anunțul public întocmit conform modelului din anexa nr. 5.J.(4) Titularul proiectului informează publicul asupra deciziei etapei de încadrare prin publicare în presa națională sau locală, prin afișare la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.(5) După depunerea de către titular a anunțului publicat în presă, autoritatea competentă pentru protecția mediului publică pe pagina de internet anunțul întocmit în conformitate cu anexa nr. 5.K și proiectul deciziei etapei de încadrare.(6) Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data afișării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.(7) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor/ observațiilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului invită membrii comisiei de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare.(8) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispoziția publicului de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin afișare pe pagina de internet, și de către titularul proiectului, prin mijloacele prevăzute la alin. (4).(9) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat nu conduc la reconsiderarea deciziei sau în lipsa acestora, proiectul deciziei etapei de încadrare devine decizie finală.  +  Articolul 12(1) Pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene, respectiv Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatea competentă pentru protecția mediului emite declarația prevăzută în apendicele 1 din cadrul Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, însoțită de o hartă indicând amplasarea proiectului și a siturilor Natura 2000.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie să includă numele sitului/siturilor în cauză, numărul de referință, distanța la care este situat proiectul față de cel mai apropiat sit/cele mai apropiate situri Natura 2000, obiectivele de conservare și justificarea faptului că proiectul, fie individual, fie în combinație cu alte proiecte, nu este de natură să aibă efecte negative semnificative asupra sitului/siturilor Natura 2000 incluse sau care urmează a fi incluse în rețeaua Natura 2000 și, dacă este cazul, o decizie administrativă.  +  Secţiunea a 2-a Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului  +  Articolul 13În vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării pentru proiectele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-d) și alin. (2) din prezenta procedură, titularul proiectului își stabilește echipa de experți în conformitate cu prevederile art. 12 din prezenta lege și prezintă la autoritatea competentă pentru protecția mediului:a) propunerea privind aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, în funcție de natura, dimensiunea și localizarea proiectului;b) dovada achitării tarifului aferent etapei de definire a domeniului evaluării.  +  Articolul 14(1) După prezentarea de către titular a informațiilor prevăzute la art. 13 din prezenta procedură, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează etapa de definire a domeniului evaluării după cum urmează:a) transmite, în format electronic, membrilor comisiei de analiză tehnică documentele și informațiile depuse de titular, menționând termenul de maximum 10 zile pentru primirea observațiilor acestora;b) analizează documentele și informațiile depuse de titular, precum și propunerile publicului interesat cu privire la conținutul raportului privind impactul asupra mediului, primite în scris în termen de 20 de zile de la publicarea pe pagina de internet a memoriului de prezentare conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) din prezenta procedură;c) redactează și transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului, în studiul de evaluare adecvată și în studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, ținând cont de propunerile justificate ale membrilor comisiei de analiză tehnică și ale publicului interesat în ceea ce privește conținutul rapoartelor menționate;d) pune îndrumarul la dispoziția publicului prin afișare pe pagina de internet.(2) Transmiterea de către autoritatea competentă pentru protecția mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informații suplimentare.(3) Conținutul îndrumarului trebuie să reflecte aspectele relevante pentru protecția mediului, identificate în raport cu anexa nr. 4 la prezenta lege, precum și întrebările adresate de membrii comisiei de analiză tehnică.(4) Pentru proiectele aferente activităților care intră sub incidența legislației privind emisiile industriale, îndrumarul stabilește și necesitatea aplicării cerințelor specifice autorizării integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, sau, după caz, parametrii ori măsurile tehnice echivalente, precum și obligativitatea respectării concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în deciziile BAT adoptate de Comisia Europeană pentru categoriile de activități prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru proiectele de activități care implică substanțe periculoase și pentru care este stabilită necesitatea elaborării și prezentării politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, în conformitate cu prevederile legale privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, îndrumarul conține și această solicitare.(6) Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea evaluării adecvate, îndrumarul conține necesitatea prezentării studiului de evaluare adecvată, precum și alte aspecte relevante stabilite de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.(7) Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu legislația specifică din domeniu, îndrumarul conține această solicitare, precum și alte aspecte relevante stabilite de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor.  +  Articolul 15(1) Pentru proiectele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-d) și alin. (2) din prezenta procedură, pe baza îndrumarului primit, titularul proiectului înaintează autorității competente pentru protecția mediului, pe suport hârtie și în format electronic, raportul privind impactul asupra mediului, și, după caz, studiul de evaluare adecvată, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.(2) În situațiile prevăzute la art. 14 alin. (5) din prezenta procedură, titularul proiectului înaintează autorității competente pentru protecția mediului politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate. Conținutul-cadru al politicii de prevenire a accidentelor majore și al raportului de securitate sunt cele prevăzute în Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.(3) În situațiile prevăzute la art. 14 alin. (6) din prezenta procedură, titularul proiectului înaintează autorității competente pentru protecția mediului studiul de evaluare adecvată completat conform prevederilor cap. III „Evaluare adecvată“.(4) În situațiile prevăzute la art. 14 alin. (7) din prezenta procedură, titularul proiectului înaintează autorității competente pentru protecția mediului studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, întocmit conform legislației specifice în vigoare.(5) Raportul privind impactul asupra mediului respectă conținutul-cadru din anexa nr. 4 la prezenta lege și se realizează pe baza informațiilor și concluziilor rezultate, după caz, din studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate.(6) Raportul privind impactul asupra mediului include descrierea alternativelor rezonabile identificate, prezentarea comparativă a impactului asupra mediului a fiecărei alternative stând la baza alegerii opțiunii finale.(7) Rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului include concluziile studiului de evaluare adecvată, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, după caz.(8) Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate sunt realizate de experți conform art. 12 din prezenta lege.(9) Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă este realizat de instituții publice sau private certificate, conform legislației din domeniul gospodăririi apelor în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului  +  Articolul 16(1) După primirea de către autoritatea competentă pentru protecția mediului a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate și a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, precum și a dovezii achitării tarifului corespunzător etapei de analiză, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) transmite autorității competente de gospodărire a apelor, pe suport hârtie și/sau în format electronic, raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și, după caz, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate;b) pune la dispoziția membrilor comisiei de analiză tehnică și a publicului, spre consultare, la sediul său și prin afișare pe pagina de internet, raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și, după caz, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate;c) stabilește, de comun acord cu titularul proiectului, oportunitățile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect, indicând cel puțin data și locul dezbaterii publice;d) întocmește și transmite titularului anunțul public privind dezbaterea publică, întocmit conform modelului din anexa nr. 5L.(2) Anunțul privind oportunitățile de participare a publicului interesat în luarea deciziei privind proiectul respectiv, întocmit conform modelului din anexa nr. 5M, este publicat pe paginile proprii de internet ale autorității competente pentru protecția mediului și ale autorității publice emitente a aprobării de dezvoltare și afișat la sediile acestora cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru ședința de dezbatere publică.(3) Titularul este obligat să publice în presa națională sau locală și să afișeze la sediul său/pe pagina proprie de internet/la sediul autorității publice locale și/sau pe panoul de informare la amplasament anunțul comunicat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru ședința de dezbatere publică.  +  Articolul 17(1) Publicul interesat poate transmite autorității competente pentru protecția mediului comentarii/opinii/ observații la raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și, după caz, la politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate, până la data la care are loc dezbaterea publică.(2) La înaintarea comentariilor/opiniilor/observațiilor la raportul privind impactul asupra mediului și, după caz, la studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și, după caz, la politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate, membrii publicului interesat sunt obligați să își declare numele, prenumele și adresa, pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le consemnează într-un formular conform celui prezentat în anexa nr. 5.N.  +  Articolul 18În intervalul de timp de la anunțarea și până la desfășurarea dezbaterii publice, autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor analizează rapoartele prevăzute la art. 15 alin. (1) din prezenta procedură și stabilesc, după caz:a) autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea trecerii la etapa măsurilor compensatorii, dacă soluțiile alternative identificate nu reduc semnificativ impactul negativ, dar proiectul trebuie să fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, inclusiv de natură socială sau economică;b) autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor stabilește necesitatea completării/modificării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.  +  Articolul 19(1) Titularul proiectului organizează dezbaterea publică sub îndrumarea autorității competente pentru protecția mediului, suportând costurile acesteia.(2) Ședința de dezbatere publică are loc în prezența reprezentanților autorității competente pentru protecția mediului și ai autorității competente pentru gospodărirea apelor, în modul cel mai convenabil pentru public.(3) Ședința de dezbatere publică este moderată de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.(4) Dacă în interval de 60 de minute de la ora anunțată pentru începerea ședinței nu se prezintă niciun reprezentant al publicului interesat, acest fapt se consemnează într-un proces-verbal, iar ședința de dezbatere publică se declară închisă.  +  Articolul 20(1) În timpul ședinței de dezbatere publică, titularul proiectului prezintă raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și, după caz, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate și răspunde comentariilor/opiniilor/observațiilor publicului interesat participant.(2) Comentariile/opiniile/observațiile publicului interesat participant, prezentate în cadrul ședinței de dezbatere publică, se consemnează într-un proces-verbal/minută de către autoritatea competentă pentru protecția mediului și, ulterior, se înscriu în același formular în care au fost consemnate și propunerile primite înainte de data ședinței de dezbatere publică.  +  Articolul 21După desfășurarea ședinței de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) analizează comentariile/opiniile/observațiile publicului interesat;b) transmite titularului proiectului formularul prevăzut în anexa nr. 5.O și îi solicită completarea acestuia cu soluții de rezolvare a problemelor semnalate; formularul astfel completat se constituie anexă la raportul privind impactul asupra mediului.  +  Articolul 22(1) După depunerea de către titularul proiectului, pe suport hârtie și în format electronic, a răspunsurilor la comentariile/opiniile/observațiile publicului interesat, formulate conform modelului din anexa nr. 5.O, autoritatea competentă pentru protecția mediului desfășoară următoarele activități:a) transmite autorității competente pentru gospodărirea apelor și pune la dispoziția publicului și a membrilor comisiei de analiză tehnică formularul din anexa nr. 5.O completat, prin afișare pe pagina proprie de internet;b) convoacă și analizează împreună cu membrii comisiei de analiză tehnică formularul prevăzut la lit. a);c) analizează punctele de vedere transmise în scris de către membrii comisiei de analiză tehnică privind calitatea rapoartelor depuse conform art. 15 alin. (1) din prezenta procedură și privind răspunsurile la problemele formulate de publicul interesat, inclusiv alegerea alternativei pentru realizarea proiectului, și stabilește necesitatea unor eventuale completări/modificări ale raportului privind impactul asupra mediului, studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și/sau ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, inclusiv conform analizei prevăzute la art. 18 din prezenta procedură, după caz, sau respingerea acestora;d) comunică, în scris, titularului proiectului necesitatea completării/modificării raportului privind impactul asupra mediului, studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și/sau a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz, conform prevederilor lit. c), sau respingerea motivată a acestuia/acestora.(2) Punctul de vedere al autorității competente pentru gospodărirea apelor se concretizează în decizia privind necesitatea completării/modificării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.(3) În lipsa comentariilor/opiniilor/observațiilor justificate ale publicului, precum și a necesității completării/modificării rapoartelor conform alin. (1) lit. c), autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia emiterii acordului de mediu, cu luarea în considerare a avizului de gospodărire a apelor.(4) În cazul respingerii motivate prevăzute la alin. (1) lit. d), autoritatea competentă pentru protecția mediului notifică autoritatea centrală pentru protecția mediului asupra respingerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată și/sau a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate, după caz.  +  Articolul 23(1) După depunerea de către titular a documentelor completate/modificate conform art. 22 alin. (1) lit. c) din prezenta procedură, autoritatea competentă pentru protecția mediului desfășoară următoarele activități:a) transmite autorității competente pentru gospodărirea apelor și pune la dispoziția membrilor comisiei de analiză tehnică documentele completate/modificate și/sau informațiile depuse de titular;b) pune la dispoziția publicului, la sediul său și prin publicare pe pagina de internet, spre consultare pentru o perioadă de 10 zile, documentele completate/modificate și/sau informațiile depuse de titular;c) convoacă și analizează împreună cu membrii comisiei de analiză tehnică documentele și/sau informațiile prevăzute la lit. a);d) analizează punctele de vedere transmise în scris de către membrii comisiei de analiză tehnică privind documentele și/sau informațiile menționate;e) decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acestuia, ținând cont, după caz, de opiniile exprimate de către public, de punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică și de punctul de vedere al Comisiei Europene conform prevederilor art. 26 lit. b) din prezenta procedură.(2) Punctul de vedere al autorității competente pentru gospodărirea apelor se concretizează în decizia privind emiterea/respingerea avizului de gospodărire a apelor.(3) După luarea deciziei prevăzute la alin. (1) lit. e), autoritatea competentă pentru protecția mediului comunică titularului decizia luată și transmite acestuia anunțul public întocmit conform modelului din anexa nr. 5.P la prezenta procedură.(4) Titularul proiectului informează publicul asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/deciziei de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu prin publicare în presa națională sau locală, prin afișare la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.(5) După depunerea de către titular a anunțului publicat în presă, autoritatea competentă pentru protecția mediului publică pe pagina de internet anunțul privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu conform modelului din anexa nr. 5.Q, respectiv proiectul acordului de mediu, conform modelului din anexa nr. 5.R/proiectul deciziei de respingere a solicitării conform modelului din anexa nr. 5.C.(6) Observațiile publicului interesat se primesc în termen de 10 zile de la afișarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.(7) În toate situațiile în care observațiile primite din partea publicului interesat justifică aprofundarea evaluării și solicitarea de noi informații sau investigații suplimentare, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informații, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.(8) Dacă decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul ședinței comisiei de analiză tehnică întrunită în acest scop, autoritățile participante la ședința respectivă transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului punctul de vedere privind etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului în termen de 10 zile de la data ședinței de analiză.(9) Neprimirea în termenul specificat la alin. (8) a punctului de vedere al autorităților publice implicate în comisia de analiză tehnică echivalează cu lipsa unor obiecții legate de realizarea proiectului.(10) În cazul în care concluziile autorităților implicate în comisia de analiză tehnică privind posibilitatea desfășurării proiectului sunt discordante, autoritatea competentă pentru protecția mediului, înainte de emiterea deciziei finale, invită părțile interesate la o ședință de reconsiderare a opiniei lor.  +  Articolul 24(1) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat prevăzute la art. 23 alin. (6) din prezenta procedură nu conduc la reconsiderarea deciziei de emitere a acordului de mediu/respingerea solicitării de emitere sau în lipsa acestora, proiectul acordului de mediu, sau, după caz, proiectului deciziei de respingere a solicitării devine final, iar autoritatea competentă pentru protecția mediului emite acordul de mediu sau, după caz, înștiințează titularul proiectului despre respingerea solicitării de emitere a acestuia.(2) La emiterea acordului de mediu prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecția mediului ia în considerare:a) rezultatele analizei raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată și a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate, după caz, precum și opiniile membrilor comisiei de analiză tehnică și comentariile/opiniile/observațiile justificate ale publicului interesat, conform art. 23 alin. (1) lit. b) din prezenta procedură;b) măsurile și condițiile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor.  +  Articolul 25(1) Acordul de mediu are conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 5.R și cuprinde cel puțin cerințele prevăzute la art. 18. alin. (3) din prezenta lege.(2) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar include, după caz, pe lângă cerințele prevăzute la art. 18 alin. (3) din prezenta lege, următoarele:a) măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;b) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;c) considerentele privind sănătatea sau siguranța publică ori consecințele benefice de importanță majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar;d) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obținut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului propus.(3) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a parcurs procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă include măsurile și condițiile prevăzute de avizul de gospodărire a apelor.(4) Acordul de mediu pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind emisiile industriale se emite luânduse în considerare, pe lângă cerințele prevăzute la alin. (2), următoarele:a) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanții care pot fi emiși în cantități semnificative, sau, după caz, parametri sau măsuri tehnice echivalente;b) prevederi pentru limitarea efectelor poluării la distanță mare sau transfrontalieră, după caz.(5) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a parcurs procedura de evaluare a impactului, în context transfrontalier, conține informații referitoare la procedura derulată și concluziile acesteia.(6) Acordul de mediu emis se pune la dispoziția publicului pe pagina proprie de internet a autorității competente pentru protecția mediului emitente.  +  Articolul 26Pentru proiectele prevăzute la art. 5 alin. (2) din prezenta procedură care afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar și în lipsa unor soluții alternative, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are obligația:a) de a informa Comisia Europeană despre măsurile compensatorii luate pentru a proteja coerența globală a rețelei Natura 2000, pentru ariile de protecție specială avifaunistică și siturile de importanță comunitară, când proiectul trebuie realizat din considerente imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu. În acest caz, actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene;b) de a solicita punctul de vedere al Comisiei Europene atât asupra măsurilor compensatorii propuse, cât și asupra motivelor imperative de interes public major, altele decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, când proiectul afectează o specie sau un tip de habitat prioritar. În acest caz, actul de reglementare va fi eliberat după primirea răspunsului Comisiei Europene.  +  Articolul 27Decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, al cărei conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 5.C, cuprinde:a) principalele motive și considerente pe care se bazează decizia, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de participare a publicului interesat;b) informații privind procedura de contestare administrativă și contencios administrativ prevăzute la art. 21 și 22 din prezenta lege.  +  Capitolul III Evaluarea adecvată  +  Secţiunea 1 Etapa de încadrare a proiectului  +  Articolul 28(1) După depunerea documentației prevăzute la art. 10 din prezenta procedură, autoritatea competentă pentru protecția mediului parcurge etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, concomitent cu parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, după caz, cu derularea următoarelor activități:a) analizează documentația depusă de titular;b) completează lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;c) definitivează lista de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiză tehnică;d) ia decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare adecvată.(2) În urma desfășurării etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:a) proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, pentru cele care nu au impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar;b) proiectul propus necesită efectuarea evaluării adecvate pentru cele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin elaborarea unui studiu care respectă conținutul-cadru prevăzut în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.  +  Secţiunea a 2-a Etapa studiului de evaluare adecvată  +  Articolul 29După depunerea de către titular a studiului de evaluare adecvată, care conține și soluțiile alternative, după caz, autoritatea competentă pentru protecția mediului analizează studiul și decide una dintre următoarele:a) acceptarea studiului cu soluțiile alternative, după caz, și a măsurilor de reducere prezentate;b) trecerea la etapa măsurilor compensatorii, dacă soluțiile alternative identificate nu reduc semnificativ impactul negativ, dar proiectul trebuie să fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, inclusiv de natură socială sau economică;c) respingerea solicitării în cazul în care soluțiile alternative identificate nu elimină/reduc impactul negativ asupra integrității ariei naturale protejate de interes comunitar și în lipsa motivelor de interes public major, conform deciziei de respingere prevăzute în anexa nr. 5C.  +  Secţiunea a 3-a Etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluții alternative și când impactul negativ persistă  +  Articolul 30(1) După completarea studiului de evaluare adecvată cu măsurile compensatorii, autoritatea competentă pentru protecția mediului analizează măsurile compensatorii depuse de titular și decide:a) acceptarea măsurilor compensatorii propuse;b) respingerea solicitării, luând în considerare și punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică.(2) Pentru proiectele de interes public major care afectează o specie sau un habitat prioritar, pentru care se invocă alte motive imperative de interes public major decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, anterior luării deciziei de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, completat cu informațiile solicitate și studiul de evaluare adecvată cu completările ulterioare.(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului solicită punctul de vedere al Comisiei Europene pentru proiectul respectiv și transmite autorității competente răspunsul acesteia în vederea luării deciziei prevăzute la alin. (1).(4) În urma derulării activităților prevăzute la alin. (2) și (3), autoritatea competentă pentru protecția mediului decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică și răspunsul Comisiei Europene.(5) Pentru proiectele care nu afectează o specie sau un habitat prioritar și pentru care s-a luat decizia de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, completat cu informațiile solicitate, studiul de evaluare adecvată cu completările ulterioare, precum și actul de reglementare care a fost emis.(6) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (5) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii luate pentru a proteja coerența globală a rețelei Natura 2000.  +  Capitolul IV Confidențialitatea informațiilor depuse de titularul proiectului  +  Articolul 31În parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului poate solicita autorității competente pentru protecția mediului exceptarea de la punerea la dispoziția publicului a informațiilor care fac obiectul confidențialității comerciale și industriale, inclusiv al proprietății intelectuale.  +  Articolul 32(1) Cererea de exceptare prevăzută la art. 31 din prezenta procedură se depune la autoritatea competentă pentru protecția mediului odată cu depunerea documentelor ce conțin și informațiile care fac obiectul confidențialității comerciale și industriale, inclusiv al proprietății intelectuale. Cererea de exceptare se motivează în fapt și în drept.(2) În cazul motivării insuficiente a solicitării de confidențialitate și existenței unui dubiu privind caracterul de confidențialitate al informațiilor, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate respinge solicitarea pe baza principiului satisfacerii interesului public. Respingerea solicitării permite autorității competente pentru protecția mediului să pună la dispoziția publicului informația de mediu dezvăluită parțial din contextul general al informației care face obiectul confidențialității. În acest caz, în motivarea respingerii, autoritatea competentă specifică modul în care interesul public a fost luat în considerare în furnizarea informației parțiale.(3) Pentru fiecare caz în parte, autoritatea competentă pentru protecția mediului analizează cererea de exceptare și, în soluționarea cererii, acordă prioritate realizării interesului public.(4) Soluționarea cererii prevăzute la alin. (1) se concretizează prin decizie a conducătorului autorității competente pentru protecția mediului.(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se emite și se comunică titularului în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de exceptare.(6) Perioada exceptării, în cazul acordării acesteia, este de maximum 4 ani, în situația în care legislația specifică nu prevede altfel.  +  Articolul 33(1) Decizia prevăzută la art. 32 alin. (4) din prezenta procedură se afișează pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.(2) Decizia prevăzută la art. 32 alin. (4) din prezenta procedură poate fi atacată de titularul proiectului sau de membrii publicului interesat la instanța competentă de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Modificări sau extinderi ale proiectelor prevăzute în prezenta lege  +  Articolul 34(1) Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din prezenta lege de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențială „D) igienă, sănătate și mediu înconjurător“ prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.264/2018 sau, după caz, de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din prezenta lege, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii.(3) Modelul notificării este prevăzut la anexa nr. 5.S din prezenta procedură.(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea publică pentru protecția mediului aplică în mod corespunzător prevederile art. 20 alin. (3) din prezenta lege.  +  Articolul 35Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice.  +  Capitolul VI Exceptări de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului  +  Articolul 36(1) Titularul unui proiect prevăzut în anexa nr. 1 sau 2 la prezenta lege poate solicita autorității publice centrale pentru protecția mediului exceptarea acestuia, în totalitate sau în parte, de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.(2) Cererea de exceptare, care însoțește solicitarea emiterii acordului de mediu, se motivează în fapt și în drept și cuprinde, după caz, inclusiv informații privind posibilitatea realizării unei alte forme de evaluare corespunzătoare. Cererea se depune conform prevederilor art. 8 din prezenta lege.(3) Cererea de exceptare se transmite de către autoritatea competentă pentru protecția mediului la care s-a depus solicitarea la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în termen de 5 zile de la primirea ei.  +  Articolul 37(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului analizează cererea de exceptare și stabilește, după caz:a) necesitatea unei alte forme de evaluare;b) realizarea evaluării impactului asupra mediului doar pentru anumite etape ale proiectului;c) realizarea evaluării impactului asupra mediului pentru întregul proiect, în cazul în care se respinge cererea de exceptare.(2) Informațiile obținute prin forma de evaluare stabilită conform alin. (1) sunt puse la dispoziția publicului ca și în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.  +  Articolul 38(1) Decizia de exceptare sau decizia de respingere a solicitării de exceptare se motivează în fapt și în drept și cuprinde cerințele necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului conform prevederilor art. 37 din prezenta procedură.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului emite decizia de exceptare sau decizia de respingere a exceptării, o comunică titularului, o publică pe pagina de internet și o afișează la sediul său în termen de 15 zile de la primirea cererii de exceptare.(3) Decizia de exceptare se emite cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din prezenta procedura.  +  Articolul 39(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite decizia de exceptare sau de respingere a solicitării de exceptare autorității competente pentru protecția mediului.(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului duce la îndeplinire prevederile deciziei.(3) După îndeplinirea cerințelor din decizia de exceptare și anterior emiterii acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului rezultatele evaluării stabilite conform art. 38 alin. (2) din prezenta procedură.(4) După primirea informațiilor prevăzute la alin. (3), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene decizia de exceptare și informațiile puse la dispoziția propriului public, după care ia decizia de emitere a acordului de mediu/respingere a solicitării de emitere, prevederile art. 21, 22 și 29 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 40În cazul în care s-a decis, printr-o analiză caz cu caz, exceptarea de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională sau reacția la urgențe civile la care se referă prevederile art. 5 alin. (2) din prezenta lege, autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite titularului o notificare cu mențiunea „Face obiectul deciziei de exceptare nr. ....... de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului“, în termen de 5 zile de la primirea deciziei de exceptare de la autoritatea publică centrală.  +  Capitolul VII Actualizarea și revizuirea actului de reglementare  +  Articolul 41(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă actualizează sau revizuiește, la solicitarea titularului, decizia etapei de încadrare/acordul de mediu, după achitarea de către acesta a tarifului corespunzător.(2) Se consideră actualizare a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu orice înscriere de mențiuni într-o anexă la aceasta/acesta.(3) Revizuirea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu, după caz, se realizează în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestora, care necesită revizuirea memoriului de prezentare, sau a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate, după caz.(4) După depunerea de către titular a notificării prevăzute la cap. V din prezenta procedură, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) analizează documentele depuse de titular;b) verifică dacă de la momentul emiterii deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu:1. au apărut elemente noi, necunoscute la data emiterii acesteia/acestuia;2. s-a modificat legislația relevantă sau s-a schimbat regimul de protecție;3. s-au modificat datele care au stat la baza emiterii, inclusiv aspectele relevante ale stării mediului;c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică documentele depuse de titular;d) convoacă comisia de analiză tehnică.(5) Pe baza documentelor depuse și a analizei prevăzute la alin. (4), precum și a punctelor de vedere exprimate în comisia de analiză tehnică, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:a) actualizarea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu emise/emis inițial;b) revizuirea memoriului de prezentare sau a rapoartelor prevăzute la alin. (3) și parcurgerea etapelor procedurale necesare conform dispozițiilor art. 10-26 din prezenta procedură și, în consecință, revizuirea acordului de mediu/deciziei etapei de încadrare emis(e) inițial sau emiterea unora noi;c) confirmă valabilitatea deciziei etapei de încadrare/ acordului de mediu.(6) În urma derulării etapei de încadrare prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite titularului anunțul public întocmit conform modelului din anexa nr. 5.T.(7) Titularul proiectului informează publicul asupra deciziei etapei de încadrare prin publicare în presa națională sau locală, prin afișare la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.(8) După depunerea de către titular a anunțului publicat în presă, autoritatea competentă pentru protecția mediului publică pe pagina de internet anunțul întocmit în conformitate cu anexa nr. 5.U și proiectul deciziei etapei de încadrare.(9) Publicul interesat poate transmite autorității competente pentru protecția mediului comentarii/opinii/observații privind decizia autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la afișarea acesteia pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.(10) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispoziția publicului de către autoritatea competentă pentru protecția mediului și de către titularul proiectului, prin afișare pe pagina de internet.(11) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat nu conduc la reconsiderarea deciziei sau în lipsa acestora proiectul deciziei devine decizie finală.  +  Articolul 42(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului este obligată să întocmească și să dețină un dosar de obiectiv pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei proceduri. Acesta cuprinde toate informațiile relevante privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv informațiile care se pun la dispoziția publicului, conform prezentei proceduri.(2) Dosarul de obiectiv cuprinde cel puțin:a) calendarul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;b) documentația care a stat la baza luării deciziilor autorității competente pentru protecția mediului;c) îndrumarul elaborat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului referitor la conținutul raportului privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate, după caz;d) completări/modificări ale documentației;e) raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate și studiul de evaluare a impactului asupra mediului asupra corpurilor de apă, după caz;f) notificările transmise de către titularul proiectului în cazul modificării datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;g) toate deciziile luate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;h) alte documente relevante pentru proiectul respectiv.(3) Dosarul de obiectiv va fi păstrat pe toată durata de viață a investiției, inclusiv pe perioada de refacere a amplasamentului după închidere. Acesta se va arhiva și pe suport electronic, după caz.  +  Articolul 43(1) În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului toate informațiile solicitate în orice moment al procedurii în termenul stabilit de autoritate sau în cel mult 2 ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge.(2) Rapoartele privind impactul asupra mediului, realizate conform cerințelor legislației în vigoare la momentul respectiv, depuse la autoritatea competentă pentru protecția mediului și aflate în proceduri nefinalizate, se actualizează, în conformitate cu legislația în vigoare, la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului.(3) La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz.(4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  +  Anexa nr. 5.Ala procedură
  Conținutul-cadru al notificării
  1. Date generale și localizarea proiectului/modificării1.1. Denumirea proiectului: ......................................................– se specifică încadrarea proiectului în anexele la prezenta lege;– se specifică încadrarea proiectului în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.1.2. Amplasamentul proiectului^1, inclusiv vecinătățile și adresa obiectivului (număr cadastral și număr carte funciară, după caz)^1 Se va preciza distanța față de granițe pentru proiectele menționate în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare, precum și poziția/distanța față de arii naturale protejate.1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/ modificării:a) denumirea titularului;b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail;c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, în zonele de protecție prevăzute în acestea și/sau alte scheme/planuri/programe1.5. Încadrarea în alte activități existente (dacă este cazul)1.6. Bilanțul teritorial - suprafața totală, suprafața construită (clădiri, accese), suprafață spații verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)2. Descrierea sumară a proiectului– se va face o descriere sumară a proiectului și a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia.3. Modul de asigurare a utilităților3.1. alimentarea cu apă;3.2. evacuarea apelor uzate;3.3. asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul;3.4. asigurarea agentului termic.4. Anexe - piese desenate– Certificat de urbanism și planurile-anexă.
  Semnătura titularului
  ............................
   +  Anexa nr. 5.Bla procedurăAntetul autorității competente pentru protecția mediuluiNr. ......./................
  Clasarea notificării
  Ca urmare a solicitării depuse de .............................. (numele și adresa titularului) pentru proiectul .......................... propus a fi amplasat în ............................ (adresa amplasamentului), înregistrată la ............................ (autoritatea competentă pentru protecția mediului) cu nr. .............. din data de ....................,– în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;– având în vedere că:• proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. ........... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;• proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;• proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,autoritatea competentă pentru protecția mediului ................... decide:Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
  Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,
  ......................................................
  (semnătura și ștampila)
  Responsabil reglementări,
  ...........................................
  Întocmit
  .........................................
  Responsabil biodiversitate,
  ...........................................
  Întocmit
  .........................................
   +  Anexa nr. 5.Cla procedurăAntetul autorității competente pentru protecția mediului
  Decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu
  Nr. ......./................
  Ca urmare a solicitării depuse de ....................................... (numele și adresa titularului) pentru proiectul ..................... propus a fi amplasat în ...................... (adresa amplasamentului), înregistrată la .......................... (autoritatea competentă pentru protecția mediului) cu nr. ............. din data de .........................,– în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;– în urma analizei soluțiilor alternative și/sau a măsurilor compensatorii în legătură cu ariile naturale protejate;– în urma amplasării proiectului în zone cu regim de restricție stabilite prin legislația specifică din domeniul gospodăririi apelor;– în urma emiterii deciziei de respingere motivată a studiului de evaluare adecvată;– în urma emiterii deciziei de respingere a avizului de gospodărire a apelor;– în urma analizei raportului privind impactul asupra mediului,autoritatea competentă pentru protecția mediului ..................... decide:Respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul .....................Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:1. Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcție de prevederile legislative pe care proiectul le încalcă, cu luarea în considerare a modului de participare a publicului și precizând cum au fost luate în considerare observațiile publicului pe parcursul procedurii, precum și în funcție de nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului conform art. 15 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 256/2006, cu modificările și completările ulterioare:......................................................................................................................................................2. Justificarea se va face preluând integral motivele care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării avizului de gospodărire a apelor nr. ..... din data de ........ emisă de ...........(autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor).Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. ........ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,
  .....................................................
  (semnătura și ștampila)
  Responsabil reglementări,
  ...........................................
  Întocmit
  .........................................
  Responsabil biodiversitate,
  ...........................................
  Întocmit
  .........................................
   +  Anexa nr. 5.Dla procedurăAntetul autorității competente pentru protecția mediului
  Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
  Nr. ......./................
  Ca urmare a solicitării depuse de ................................... (numele și adresa titularului) pentru proiectul ............................. propus a fi amplasat în ............................... (adresa amplasamentului), înregistrată la ................................. (autoritatea competentă pentru protecția mediului) cu nr. .............../data .............,– în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;– având în vedere că:• proiectul propus intră/nu intră sub incidența Legii nr. ............ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. ......, la pct. ........;• proiectul propus intră/nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în .................. (în cazul în care intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va preciza aria naturală protejată de interes comunitar și poziția amplasamentului proiectului propus: în interiorul sau în vecinătatea acesteia);• proiectul propus intră/nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,autoritatea competentă pentru protecția mediului ................... decide:Necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ............................Pentru continuarea procedurii titularul va depune:a) memoriul de prezentare, completat conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.E la procedură;b) dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare/definire a domeniului evaluării, după caz.În cazul proiectelor din anexa nr. 1 la Legea nr. ...... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se va derula etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului numai pentru aspectele privind evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă și se va trece direct la etapa de definire a domeniului fără încasarea tarifului etapei de încadrare. În cazul proiectelor din anexa nr. 2 la Legea nr. ...... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului sau a celor în cazul cărora autoritatea competentă pentru protecția mediului consideră că au un potențial impact asupra mediului prin natura, dimensiunea și localizarea lor, se va trece la etapa de încadrare;c) notificarea specifică proiectelor care intră sub incidența legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, după caz.Pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele în conformitate cu prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația solicitării avizului de gospodărire a apelor la autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, în conformitate cu prevederile legislației specifice din domeniul gospodăririi apelor.
  Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,
  ....................................................
  (semnătura și ștampila)
  Responsabil reglementări,
  ........................................
  Întocmit
  .......................................
  Responsabil biodiversitate,
  .........................................
  Întocmit
  .......................................
   +  Anexa nr. 5.Ela procedură
  Conținutul-cadru al memoriului de prezentare
  I. Denumirea proiectului:II. Titular:– numele;– adresa poștală;– numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;– numele persoanelor de contact:• director/manager/administrator;• responsabil pentru protecția mediului.III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:a) un rezumat al proiectului;b) justificarea necesității proiectului;c) valoarea investiției;d) perioada de implementare propusă;e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:– profilul și capacitățile de producție;– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;– resursele naturale folosite în construcție și funcționare;– metode folosite în construcție/demolare;– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;– relația cu alte proiecte existente sau planificate;– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);– alte autorizații cerute pentru proiect.IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;– metode folosite în demolare;– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;– alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).V. Descrierea amplasării proiectului:– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;• politici de zonare și de folosire a terenului;• arealele sensibile;– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:a) protecția calității apelor:– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;b) protecția aerului:– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:– sursele de zgomot și de vibrații;– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;d) protecția împotriva radiațiilor:– sursele de radiații;– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;e) protecția solului și a subsolului:– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;– planul de gestionare a deșeurilor;i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);– magnitudinea și complexitatea impactului;– probabilitatea impactului;– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;– natura transfrontalieră a impactului.VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.X. Lucrări necesare organizării de șantier:– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;– localizarea organizării de șantier;– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.XII. Anexe - piese desenate:1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;3. schema-flux a gestionării deșeurilor;4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:1. Localizarea proiectului:– bazinul hidrografic;– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.
  Semnătura și ștampila titularului
  ..................................
   +  Anexa nr. 5.Fla procedurăAntetul autorității competente pentru protecția mediului
  PROCES-VERBAL
  de verificare a amplasamentului
  Nr. ............ din ...................... (data)
  Întocmit la .................................................., în prezența ........................................I. Date de identificare și localizare1. Titular proiect: .........................................................................2. Adresa: ..................................................................................3. Telefon/Fax: ............................................................................4. Nr. și data înregistrării solicitării de emitere a acordului de mediu .......................5. Denumire proiect ......................................................................6. Amplasamentul propus al proiectului ..............................................II. Descrierea amplasamentului și a vecinătăților acestuia1. Amplasament: ..........................................................................2. Vecinătăți: ..............................................................................3. Alte activități desfășurate în zona amplasamentului: .........................III. Receptori sensibili, zone cu regim special de protecție, arii naturale protejate de interes comunitar, restricții:.............................................................................................IV. Identificarea publicului-țintă (potențial interesat)V. Posibilități de asigurare a utilităților și descrierea impactului potențial asupra mediului, după caz, datorat asigurării utilităților1. Alimentarea cu apă: ..................................................................2. Evacuarea apelor uzate: ............................................................3. Sistemul de încălzire: .................................................................4. Gestionarea deșeurilor: ...............................................................VI. ConcluziiVII. Persoana de contact/responsabilă pentru protecția mediului din partea titularului de proiectVIII. Semnături
  Reprezentantul autorității competente pentru protecția mediului
  Numele .........................................................
  Semnătura ....................................................
  Reprezentantul titularului de proiect
  Numele .........................................................
  Semnătura ....................................................
   +  Anexa nr. 5.Gla procedură
  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
  (titularul proiectului)
  ..................................................... (titularul proiectului) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ........................................... (denumirea proiectului), propus a fi amplasat în ..................................... (adresa amplasamentului).Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului .................. (adresa) și la sediul .................... (denumirea titularului și adresa), în zilele de ....................., între orele ......... .Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului .......................................................
   +  Anexa nr. 5.H
  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
  (autoritatea competentă pentru protecția mediului)
  .................................... (autoritatea competentă pentru protecția mediului) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul .................... (denumirea proiectului), propus a fi amplasat în .................................. (adresa amplasamentului), titular ................................Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului .................. (adresa) și la sediul .............................................. (denumirea titularului și adresa) în zilele de ........................, între orele ...........Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......................................................
  Data afișării anunțului pe site
  .....................
   +  Anexa nr. 5.Ila procedurăAntetul autorității competente pentru protecția mediului
  Decizia etapei de încadrare^1)^1) Decizia se utilizează pentru toate proiectele indiferent de sursa de finanțare.
  Nr. ............ din .................
  Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ............................ (denumirea titularului), cu sediul în municipiul ................................ (orașul, comuna, satul), str. ....................... nr. ......, sectorul/județul ...................., înregistrată la ............................... (autoritatea competentă pentru protecția mediului) cu nr. ...... din ................., în baza Legii nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,autoritatea competentă pentru protecția mediului ..................... decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de analiză tehnică (după caz) din data de ............................, că proiectul ..................... (denumirea proiectului) propus a fi amplasat în .............................. (adresa amplasamentului)– se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune/nu se supune evaluării adecvate și se supune/nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;– nu se supune evaluării impactului asupra mediului.Justificarea prezentei decizii:I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. ...... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. ......., pct. .....;b) ......................................................................;c) ..................................................................... .(Se va justifica potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 3.)II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: a) ..........................................................................;b) ..........................................................................;c) ......................................................................... .(Se va justifica în conformitate cu prevederile ghidului metodologic privind evaluarea adecvată.)III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, nr. ..... din data de ...... emisă de ........................ (autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor) .......... sunt ..... (Motivele se preiau integral din decizia autorități competente de gospodărire a apelor.) următoarele:.....................................................În cazul în care s-a decis că o evaluare a impactului asupra mediului nu este necesară, se descriu toate caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:a) ..........................................................................;b) ..........................................................................;c) ......................................................................... .d) măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. .... din data de ...... emis de ...... (autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor) sunt:...........................................................................................................................(Se preiau integral din avizul de gospodărire a apelor emis de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor.)(Se aplică proiectelor pentru care autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor a luat decizia că au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă.)Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. .... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. .... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. ........ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,
  .......................................................
  (semnătura și ștampila)
  Responsabil reglementări,
  ...........................................
  Întocmit
  .........................................
  Responsabil biodiversitate,
  ...........................................
  Întocmit
  .........................................
   +  Anexa nr. 5.Jla procedură
  Anunț public privind decizia etapei de încadrare
  (titularul proiectului)
  ........................................................... (denumirea titularului), titular al proiectului ..................................., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ............................... (autoritatea competentă pentru protecția mediului), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ..........................., propus a fi amplasat în ............................... (adresa amplasamentului).*) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză.1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ............................. din ............................................ (adresa), în zilele de .........., între orele ........., precum și la următoarea adresă de internet .............................................................. (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului). Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului ............................................................., în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
   +  Anexa nr. 5.Kla procedură
  Anunț public privind decizia etapei de încadrare
  (autoritatea competentă pentru protecția mediului)
  Autoritatea competentă pentru protecția mediului .................................... anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ...................................................., în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ................, propus a fi amplasat în ............................... (adresa amplasamentului), titular ............................................ .*) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ............................. din ......................................... (adresa), în zilele de .........., între orele ........., precum și la următoarea adresă de internet (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului) ...................... . 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului ...................... . Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de ......... (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
  Data afișării anunțului pe site ...................................
   +  Anexa nr. 5.Lla procedură
  Anunț public privind dezbaterea publică
  (titularul proiectului)
  ........................... (titularul proiectului) anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*), a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apă și a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate (după caz) pentru proiectul ......................., (denumirea proiectului) propus a fi amplasat în ....................... . *) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză. Tipul deciziei posibile luate de .................................................... (autoritatea competentă pentru protecția mediului) poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Rapoartele și studiile, după caz, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ................................. (adresa) și la sediul ......................... (denumirea titularului și adresa), în zilele de ..............., între orele .............. . Documentul(ele) menționat(e) este (sunt) disponibil(e) și la următoarea(ele) adresă(e) de internet ...................................................... . Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate (după caz) va avea loc la ............................... (adresa), în data de ................................, începând cu orele ...................... . Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ............................................... (adresa), până la data de ..................................... (data dezbaterii publice).
   +  Anexa nr. 5.Mla procedură
  Anunț public privind dezbaterea publică
  (autoritatea competentă pentru protecția mediului)
  Autoritatea competentă pentru protecția mediului ....................... anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*), a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate (după caz) pentru proiectul ......................, propus a fi amplasat în ..............., titular ...................... .*) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză. Tipul deciziei posibile luate de .............................. (autoritatea competentă pentru protecția mediului) poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Rapoartele și studiile poate (pot) fi consultat(e) la sediul autorității competente pentru protecția mediului ............................................ (adresa) și la sediul ................................. (denumirea titularului și adresa), în zilele de ..............., între orele ........... . Documentul(ele) menționat(e) este (sunt) disponibil(e) și la următoarea(ele) adresă(e) de internet ............... . Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate (după caz) va avea loc la ......................... (adresa), în data de .........................., începând cu orele ............... . Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......................... (adresa), până la data de ............... (data dezbaterii publice).
  Data afișării anunțului pe site ........................................
   +  Anexa nr. 5.Nla procedură
  Formularul privind comentariile/propunerile/observațiile publicului interesat la raportul privind impactul asupra mediului,
  studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și politica de prevenire a accidentelor majore
  sau raportul de securitate, după caz
  La înaintarea opiniilor/comentariilor/observațiilor privind rapoartele/studiile menționate membrii publicului interesat sunt obligați să își declare numele, prenumele, adresa, adresa poștei electronice, după caz. Autoritatea competentă pentru protecția mediului consemnează opiniile/comentariile/observațiile publicului interesat într-un formular conform modelului prezentat mai jos.
  Nr. crt.Numele și prenumeleDomiciliul Adresa de e-mailData primiriiConținutul pe scurt al observațiilor
   +  Anexa nr. 5.Ola procedură
  Formularul pentru prezentarea soluțiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat
  Titularul proiectului prezintă soluții de rezolvare a problemelor semnalate de public, folosind formularul prezentat mai jos.
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor publicului interesatNr. de identificare în formularul prevăzut în anexa nr. 5.NOpiniile/comentariile/ observațiile formulateSoluția de rezolvare propusă de titularul proiectului
   +  Anexa nr. 5.Pla procedură
  Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu/respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu
  (titularul proiectului)
  ............................................ (titularul) anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul .............................. amplasat în ..................................... .Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ................................................. (adresa), în zilele de .................., între orele ..................., precum și la următoarea adresă de internet (a autorității competente pentru protecția mediului) ......................................................... . Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......................... (adresa), în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
   +  Anexa nr. 5.Qla procedură
  Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu/respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu
  (autoritatea competentă pentru protecția mediului)
  Autoritatea competentă pentru protecția mediului ...................................... anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ............................. amplasat în .........................., titular ............................. .Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului .................................................... (adresa), în zilele de ..............., între orele ..................., precum și la următoarea adresă de internet ........................................................... . Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului ........................................ (adresa), în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de .................. .
  Data afișării anunțului pe site
  ............................
   +  Anexa nr. 5.Rla procedurăConținutul-cadru al acordului de mediuAntetul autorității competente pentru protecția mediului
  ACORD DE MEDIU
  Nr. .......din .............
  Ca urmare a cererii adresate de .........................., cu sediul în municipiul (orașul, comuna, satul) .........., str. ......................... nr. ...., sectorul/județul ....................., înregistrată la ....................................... (autoritatea competentă pentru protecția mediului) cu nr. ......... din .............., în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. ................ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:
  ACORD DE MEDIU
  pentru proiectul .................................................................. (numele proiectului) din str. ................................... nr. ......, localitatea (orașul, comuna, satul) ..................., sectorul/județul ................. (adresa amplasamentului) în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:I. 1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. ........... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. ......., pct. ......2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate. II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu, de exemplu: • proiectul se regăsește în planul/programul/strategia ........ adoptat(ă) de către o autoritate publică și a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului; • motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament; • încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile, după caz;• respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională; • cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitară, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.; • compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000, după caz; • luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate.III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz) și măsurile pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului: • măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibrații, radiații, deșeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural și istoric, resurse naturale etc.) și efectul implementării acestora; • măsuri în timpul exploatării și efectul implementării acestora; • măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora. Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice. De asemenea, pentru proiectele pentru care studiul de evaluare adecvată a evidențiat un impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar se precizează măsuri corespunzătoare cel puțin uneia dintre următoarele situații (în funcție de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvată): • măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora; • soluția alternativă care rezultă din evaluarea adecvată pentru care se emite acordul de mediu și măsurile de reducere sau eliminare a impactului, aferente acesteia; • măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora; • considerentele privind sănătatea sau siguranța publică ori consecințele benefice de importanță majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar; • alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obținut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului. De asemenea se vor prelua măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis cu nr. …… din data de …. de către …… (autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor)…….astfel: a) măsuri în timpul realizării proiectului; b) măsuri în timpul exploatării; șic) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare. IV. Condiții care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor cu nr. …… din data de …......… emis de….......... (autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor) (particularizate pe specificul proiectului)1. În timpul realizării proiectului: a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (naționale sau comunitare), după caz; b) condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate, după caz; c) condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier (de exemplu, interzicerea amplasării organizării de șantier în interiorul ariilor naturale protejate și altele); d) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor. 2. În timpul exploatării: a) condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice; b) condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice, după caz; c) pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind emisiile industriale: • nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanții care pot fi emiși în cantități semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente; • prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanță sau transfrontaliere, după caz;d) respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, gestionării deșeurilor, zgomot, protecția naturii; e) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor.3. În timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere: a) condițiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare; b) condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului; c) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor.V. Informații cu privire la procesul de consultare a autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiza tehnică)VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată: • când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate; • când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul; • cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat; • dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului/studiului de evaluare adecvată/studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat. VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după cazVIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:a) în timpul realizării proiectului;b) în timpul exploatării proiectului;c) în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului și postînchidere;d) monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor.Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz. Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. ........ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,
  ....................................................
  (semnătura și ștampila)
  Responsabil reglementări,
  ...........................................
  Întocmit,
  .........................................
  Responsabil biodiversitate,
  ...........................................
  Întocmit,
  .........................................
   +  Anexa nr. 5.Sla procedură
  Notificarea modificărilor proiectului conform art. 20
  Antetul titularului
  Către ........................................... (autoritatea competentă pentru protecția mediului).............................. (titularul), cu sediul în municipiul (orașul, comuna, satul) ..............., str. .......... nr. ...., sectorul/județul ................., titular al proiectului ........................... pentru care a fost emis(ă) decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/ nr. ........... din ................... (data) notifică asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii deciziei Agenției pentru Protecția Mediului ................ (autoritatea pentru protecția mediului emitentă), înaintea/după emiterea aprobării de dezvoltare.Modificările aduse proiectului sunt următoarele: a) .........................................................................................................................................b) .........................................................................................................................................c) .........................................................................................................................................
  Semnătura reprezentantului titularului și ștampila
  .......................................
   +  Anexa nr. 5.Tla procedură
  Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit
  (titularul proiectului)
  ........................ (titularul) anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite sau a deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul ............. amplasat în ............. . Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului .............. (adresa) și la sediul ........................ (denumirea titularului, adresa), în zilele de ......., între orele ........., precum și la următoarea(ele) adresă(e) de internet ................ (pagina de internet a autorității pentru protecția mediului emitentă). Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului .................................................. (adresa), în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
   +  Anexa nr. 5.Ula procedură
  Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit
  (autoritatea competentă pentru protecția mediului)
  Autoritatea competentă pentru protecția mediului ............... anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite sau a deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul .............. amplasat în ........................., titular ............................ .Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ................ (adresa) și la sediul .................. (denumirea titularului, adresa), în zilele de ........, între orele ........., precum și la următoarea(ele) adresă(e) de internet .................. .Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului ................. (adresa), până la data de ................. (în termen de 10 zile de la afișare).
  Data afișării anunțului pe site ..............................