LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 10 decembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale și domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;b) aprobare de dezvoltare - decizia autorității sau autorităților competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul; aceasta se concretizează în:1. autorizația de construire, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 și cele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), e), f), g) și pct. 2-13;2. acord privind utilizarea terenului în scop agricol intensiv, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. b);3. acord al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);4. actul emis de autoritatea competentă în domeniul silviculturii conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor care implică defrișarea în scopul schimbării destinației terenului, prevăzute la anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);c) autoritate competentă - autoritatea care emite aprobarea de dezvoltare sau, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate la nivel județean și la nivelul municipiului București, precum și Administrația Națională „Apele Române“ și unitățile aflate în subordinea acesteia;d) evaluarea impactului asupra mediului - un proces care constă în:1. pregătirea raportului privind impactul asupra mediului de către titularul proiectului, astfel cum se prevede la art. 10 și 11;2. desfășurarea consultărilor, astfel cum se prevede la art. 6, 15 și 16 și, după caz, la art. 17;3. examinarea de către autoritatea competentă a informațiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului și a oricăror informații suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului în conformitate cu art. 12, și a oricăror informații relevante obținute în urma consultărilor prevăzute la pct. 2;4. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, ținând seama de rezultatele examinării prevăzute la pct. 3 și, după caz, de propria examinare suplimentară;5. includerea concluziei motivate a autorității competente în oricare dintre deciziile prevăzute la art. 18 alin. (8) și (9);e) proiect - executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;f) public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația ori cu practica națională, asociațiile, organizațiile ori grupurile constituite de acestea;g) public interesat - publicul afectat sau care ar putea fi afectat de procedura decizională privind mediul, prevăzută la art. 4, ori care are un interes în cadrul respectivei proceduri; în sensul prezentei definiții, organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în materie sunt considerate ca având un interes;h) raport privind impactul asupra mediului - documentul care conține informațiile furnizate de titularul proiectului, potrivit prevederilor art. 11 și art. 13 alin. (2) și (3);i) titularul proiectului - solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat, autoritatea publică care inițiază un proiect sau entitățile aflate în subordinea/sub autoritatea autorităților publice centrale.  +  Articolul 3(1) Autoritățile publice care aplică prevederile prezentei legi sunt autoritățile competente definite la art. 2 lit. c).(2) Autoritățile competente îndeplinesc cu obiectivitate obligațiile care decurg din prezenta lege și nu se află într-o situație care generează un conflict de interese.(3) În cazul în care autoritatea competentă definită la art. 2 lit. c) este și titularul proiectului, aceasta are obligația de a asigura separarea adecvată a funcțiilor în scopul evitării conflictului de interese.(4) Separarea adecvată a funcțiilor, așa cum este prevăzută la alin. (3), se realizează prin asigurarea unei entități distincte din cadrul autorității competente care are propriile resurse umane și administrative ce îi conferă o autonomie reală și capacitatea de a îndeplini în mod obiectiv și independent obligațiile care îi revin.  +  Articolul 4(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută în anexa nr. 5, este parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare.(2) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, evaluarea adecvată asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și evaluarea posibilelor efecte ale emisiilor industriale și evaluarea pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.(3) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, se derulează coordonat cu procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.(4) Coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor se realizează de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.  +  Articolul 5(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică proiectelor sau părților proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situații de urgență, dacă autoritățile publice centrale pentru apărare și securitate națională, respectiv cea pentru situații de urgență, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilesc, printr-o analiză de la caz la caz, că realizarea evaluării impactului asupra mediului ar avea un efect negativ asupra acestor obiective.(2) În situații excepționale, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate excepta de la aplicarea prevederilor prezentei legi, parțial sau în totalitate, un anumit proiect, cu condiția ca obiectivele prezentei legi să fie realizate fără a aduce atingere prevederilor art. 17.(3) Într-o astfel de situație, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele obligații:a) analizează dacă o altă formă de evaluare este potrivită;b) pune la dispoziția publicului interesat informațiile obținute în cadrul formelor de evaluare prevăzute la lit. a), precum și informațiile privind decizia de exceptare și motivele care au stat la baza luării unei astfel de decizii;c) informează Comisia Europeană, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare, cu privire la decizia de exceptare luată, precum și motivele care justifică acordarea exceptării și îi furnizează, după caz, informațiile puse la dispoziția publicului.(4) În cazul în care un proiect este adoptat printr-un act normativ special, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate excepta proiectul respectiv de la dispozițiile ce vizează consultările cu publicul prevăzute de prezenta lege, cu condiția ca obiectivele acestei legi să fie realizate, fără a aduce atingere prevederilor art. 17.(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană cu privire la decizia de exceptare luată, la fiecare 2 ani începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul II Procedura de reglementare  +  Secţiunea 1 Atribuții și responsabilități  +  Articolul 6(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autoritățile publice centrale sau teritoriale pentru protecția mediului, cu participarea autorităților publice centrale ori locale, după caz, care au atribuții și responsabilități specifice în domeniul protecției mediului.(2) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor, care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, este condusă de către autoritățile competente de gospodărire a apelor.(3) Participarea autorităților prevăzute la alin. (1) se realizează în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT), constituită la nivel central prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, prin ordin emis de prefect, potrivit legislației în vigoare, iar la nivelul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, prin ordin emis de prefectul județului Tulcea.(4) Comisia de analiză tehnică este constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale și/sau locale, respectiv ai administrației publice, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și urbanismului, autorității de sănătate publică, autorității competente de gospodărire a apelor, autorității competente pentru protejarea patrimoniului cultural, inspectoratului pentru situații de urgență, autorităților publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului, reprezentanți ai structurilor responsabile pentru inspectoratele teritoriale silvice, ai direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București și ai altor autorități, după caz, în funcție de natura proiectului. Prezența în comisia de analiză tehnică a reprezentanților autorităților prevăzute în prezentul alineat este obligatorie la solicitarea autorității publice competente pentru protecția mediului.(5) Autoritățile prevăzute la alin. (4) prezintă, în scris, puncte de vedere cu privire la solicitarea acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare, în urma verificării, conform competențelor proprii, a faptului că informațiile prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului respectă legislația specifică.(6) În scopul aplicării prevederilor prezentei legi, autoritățile publice pentru protecția mediului pun la dispoziția autorităților prevăzute la alin. (1) informațiile relevante, inclusiv raportul privind impactul asupra mediului, și asigură organizarea ședințelor comisiei de analiză tehnică.  +  Secţiunea a 2-a Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  +  Articolul 7(1) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum și cele din anexa nr. 2 care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.(2) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează, în mod corespunzător, pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu prevederile prezentei legi, efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:a) populația și sănătatea umană;b) biodiversitatea, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) terenurile, solul, apa, aerul și clima;d) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul;e) interacțiunea dintre factorii prevăzuți la lit. a)-d).(3) Printre efectele asupra factorilor prevăzuți la alin. (2) se numără cele preconizate ca urmare a vulnerabilității proiectelor față de riscul de accidente majore și/sau dezastre, respectiv schimbări climatice, relevante pentru proiectul în cauză.(4) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu respectarea dispozițiilor respectivelor acte normative în vigoare.(5) Pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului se realizează cu respectarea dispozițiilor respectivului act normativ și împreună cu documentația specifică ce vizează prevenirea și controlul integrat al poluării stau la baza obținerii autorizației integrate de mediu.(6) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, include cerințele legislației specifice.  +  Articolul 8(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;b) etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;c) etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) este precedată de o evaluare inițială a proiectului, realizată de către autoritățile competente pentru protecția mediului, în cadrul căreia este identificată localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate, precum și dacă proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 9(1) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 se supun evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 10-20 și art. 29, cu respectarea prevederilor art. 3 și art. 5 alin. (2) și (3).(2) Pe baza informațiilor furnizate de către titular, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, pe baza unei examinări de la caz la caz, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2) și (3), dacă proiectele prevăzute în anexa nr. 2 se supun evaluării impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 10-20 și art. 29.(3) În cadrul examinării prevăzute la alin. (2), autoritatea competentă pentru protecția mediului utilizează criteriile din anexa nr. 3.(4) Pentru realizarea examinării prevăzute la alin. (2), titularul proiectului are următoarele obligații:a) furnizează în cadrul memoriului de prezentare informațiile prevăzute în anexa nr. 5.E cu privire la caracteristicile proiectului și la efectele sale semnificative probabile asupra mediului;b) ține seama, după caz, de rezultatele disponibile ale altor evaluări relevante ale efectelor asupra mediului efectuate în temeiul altor prevederi legale naționale, decât cele din prezenta lege;c) prezintă o descriere a tuturor caracteristicilor proiectului și/sau a măsurilor vizate pentru evitarea ori prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului.(5) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 fac obiectul etapei de încadrare numai din punctul de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvată și al impactului asupra corpurilor de apă.(6) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia etapei de încadrare pe baza informațiilor furnizate de titularul proiectului în cadrul memoriului de prezentare și luând în considerare rezultatele verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului efectuate în temeiul altor prevederi legale naționale decât cele din prezenta lege.(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia potrivit prevederilor alin. (2) cât mai rapid posibil și în termen de cel mult 90 de zile de la data la care titularul proiectului a transmis toate informațiile necesare potrivit alin. (4).(8) În situații excepționale, ca de exemplu cele legate de natura, complexitatea, amplasarea și dimensiunea proiectului, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate prelungi termenul respectiv în vederea luării deciziei; în acest caz, autoritatea competentă pentru protecția mediului informează în scris titularul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și la data la care preconizează că va lua decizia.(9) Deciziile luate de autoritatea competentă pentru protecția mediului potrivit prevederilor alin. (2) se pun la dispoziția publicului și:a) în cazul în care s-a hotărât că este necesară o evaluare a impactului asupra mediului, se enumeră motivele principale pentru care s-a solicitat o astfel de evaluare, făcând trimitere la criteriile relevante enumerate în anexa nr. 3;b) în cazul în care s-a decis că o evaluare a impactului asupra mediului nu este necesară, se enumeră motivele principale pentru care nu s-a solicitat o astfel de evaluare, făcând trimitere la criteriile relevante enumerate în anexa nr. 3, și se descriu toate caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea ori prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului.  +  Articolul 10(1) Pentru proiectele care necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului, ținând seama de informațiile furnizate de titularul proiectului, îndeosebi de cele privind caracteristicile specifice ale proiectului, inclusiv amplasarea și capacitatea sa tehnică, și posibilul său impact asupra mediului, pregătește și transmite titularului de proiect un îndrumar în care stabilește domeniul de evaluare și nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie incluse în raportul privind impactul asupra mediului.(2) În vederea elaborării îndrumarului prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecția mediului:a) analizează memoriul de prezentare și informațiile depuse de titular;b) consultă celelalte autorități publice implicate, prevăzute la art. 6 alin. (1), și ia în considerare propunerile justificate ale publicului interesat, după caz.(3) Îndrumarul se pune la dispoziția publicului, spre informare.(4) Transmiterea, de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informații suplimentare de la titularul proiectului.  +  Articolul 11(1) Pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului, titularii acestora pregătesc și transmit un raport privind impactul asupra mediului, în conformitate cu anexa nr. 4.(2) Informațiile care trebuie furnizate de titularul proiectului în cadrul raportului privind impactul asupra mediului includ cel puțin:a) o descriere a proiectului, cuprinzând informații referitoare la amplasarea, concepția, dimensiunea și alte caracteristici relevante ale acestuia;b) o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului;c) o descriere a caracteristicilor proiectului și/sau a măsurilor vizate pentru evitarea, prevenirea ori reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;d) o descriere a alternativelor rezonabile examinate de titularul proiectului, care sunt relevante pentru proiect, și caracteristicile sale specifice, precum și o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, ținând seama de efectele proiectului asupra mediului;e) un rezumat netehnic al informațiilor prevăzute la lit. a)-d);f) orice alte informații suplimentare relevante specificate în anexa nr. 4 în funcție de caracteristicile specifice ale unui anumit proiect sau tip de proiect și de aspectele de mediu care ar putea fi afectate.(3) Autoritățile publice, în special cele prevăzute la art. 6 alin. (4), care dețin informații relevante pentru evaluarea posibilelor efecte semnificative directe și indirecte ale proiectului, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3), au obligația să pună aceste informații la dispoziția titularului de proiect.(4) Autoritățile competente pentru protecția mediului verifică dacă titularul proiectului a furnizat într-o formă adecvată informațiile prevăzute în anexa nr. 4, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4).(5) Raportul privind impactul asupra mediului se bazează pe îndrumarul prevăzut la art. 10 alin. (1) și include informații care pot fi solicitate în scopul stabilirii unei concluzii motivate privind efectele semnificative ale proiectului asupra mediului, luând în considerare actualele cunoștințe și metode de evaluare.(6) Pentru a se evita suprapunerea evaluărilor, titularul proiectului ia în considerare, la realizarea raportului privind impactul asupra mediului, rezultatele evaluărilor relevante efectuate în temeiul altor prevederi legale naționale decât cele din prezenta lege.  +  Articolul 12(1) Pentru a garanta integralitatea și calitatea rapoartelor din cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe:a) titularul proiectului se asigură că raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, raportul de securitate, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă sunt întocmite de experți a căror competență este recunoscută conform legislației specifice în vigoare;b) autoritatea competentă pentru protecția mediului se asigură că dispune de expertiza necesară sau are acces la aceasta pentru a examina rapoartele prevăzute la lit. a);c) după caz, autoritatea competentă pentru protecția mediului solicită titularului proiectului informații suplimentare, în concordanță cu anexa nr. 4, informații care sunt direct relevante pentru stabilirea concluziei motivate privind efectele semnificative ale proiectului asupra mediului.(2) Experții prevăzuți la alin. (1) lit. a) sunt persoane fizice și juridice care au dreptul de a elabora, potrivit legii, rapoartele prevăzute la alin. (1) și care sunt atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației profesionale din domeniul protecției mediului, recunoscută la nivel național.(3) Condițiile de elaborare a rapoartelor prevăzute la alin. (1), regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența comisiei prevăzute la alin. (2), precum și criteriile de atestare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(4) Persoanele fizice care au condamnări penale definitive pentru fapte care au legătură cu exercitarea calității lor de experți atestați își pierd dreptul de a elabora rapoartele prevăzute la alin. (1), până la împlinirea termenului de reabilitare.(5) Persoanele juridice, ai căror administratori sau experți, pe baza cărora s-a obținut atestarea, au suferit condamnări penale definitive, își pierd dreptul de a elabora rapoartele prevăzute la alin. (1), până la împlinirea termenului de reabilitare a expertului din cauza căruia s-a instituit interdicția.(6) Calificarea experților atestați este în concordanță cu specificul și natura proiectului de investiții aflat în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu particularitățile amplasamentului propus și cu mediul posibil afectat de un impact semnificativ.(7) În funcție de specificul și natura proiectului de investiții, informațiile/studiile necesare elaborării raportului privind impactul asupra mediului, respectiv cele privind impactul asupra sănătății umane, asupra patrimoniului cultural și asupra corpurilor de apă se furnizează/realizează de experți atestați de către autoritățile cu responsabilități în domeniul respectiv.(8) Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor furnizate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului aparține titularului proiectului, iar responsabilitatea privind calitatea informațiilor/studiilor/rapoartelor prevăzute la alin. (1) și (7) aparține experților atestați.(9) Experții atestați declară în scris că nu au un interes personal în implementarea/dezvoltarea proiectului de investiții aflat în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.(10) Pentru parcurgerea procedurii și examinarea raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată, autoritatea competentă pentru protecția mediului utilizează ghiduri pentru diferite domenii și categorii de proiecte.(11) În cazul proiectelor a căror complexitate este deosebit de mare, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate utiliza expertiză externă pentru examinarea raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată și a raportului de securitate.  +  Articolul 13(1) Elaborarea raportului privind impactul asupra mediului se realizează de către experți competenți atestați, potrivit legii, cu respectarea îndrumarului prevăzut la art. 10 alin. (1).(2) Raportul privind impactul asupra mediului este însoțit de următoarele documente, după caz:a) studiul de evaluare adecvată întocmit conform conținutului-cadru prevăzut în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată;b) studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă cu conținutul prevăzut de legislația specifică;c) politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate, pentru acele proiecte care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, cu conținutul prevăzut de legislația specifică;d) rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului.(3) Raportul privind impactul asupra mediului se realizează pe baza informațiilor și concluziilor rezultate, după caz, din studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate.(4) Rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului include concluziile studiului de evaluare adecvată, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz.  +  Articolul 14(1) Raportul privind impactul asupra mediului, al cărui conținut respectă prevederile art. 11, se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, însoțit de documentele prevăzute la art. 13 alin. (2).(2) Raportul privind impactul asupra mediului, conform prevederilor alin. (1), este supus comentariilor și observațiilor publicului, ale cărui propuneri/recomandări justificate sunt luate în considerare în etapa de analiză a calității acestuia.(3) Raportul privind impactul asupra mediului, conform prevederilor alin. (1), se pune la dispoziția autorităților cu atribuții și răspunderi specifice în domeniul protecției mediului, participante în comisia de analiză tehnică.(4) Autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu autoritățile participante în comisia de analiză tehnică, analizează calitatea raportului privind impactul asupra mediului și a documentelor prevăzute la art. 13 alin. (2) și decide, pe baza punctelor de vedere emise de autoritățile implicate și a propunerilor justificate ale publicului, acceptarea, completarea sau respingerea motivată a acestora.  +  Secţiunea a 3-a Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului  +  Articolul 15(1) În vederea asigurării participării efective a publicului interesat la procedurile de luare a deciziilor, autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare aduc la cunoștința publicului, de la începutul procedurii și, cel mai târziu, de îndată ce informația poate fi furnizată, prin anunțuri publice și prin afișare pe pagina de internet, următoarele aspecte:a) orice solicitare de aprobare de dezvoltare;b) datele de contact ale autorităților publice competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare, ale autorităților de la care pot fi obținute informații relevante, ale autorităților unde se pot înainta propuneri/recomandări sau adresa întrebări, precum și termenul pentru transmiterea acestora;c) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective;d) locul, orarul și mijloacele prin care informațiile relevante sunt puse la dispoziția publicului.(2) În vederea asigurării participării efective a publicului interesat la procedurile de luare a deciziilor, autoritățile competente pentru protecția mediului care derulează procedura de evaluare a impactului asupra mediului aduc la cunoștință publicului, de la începutul procedurii și, cel mai târziu, de îndată ce informația poate fi furnizată, prin anunțuri publice și prin afișare pe pagina de internet, următoarele aspecte:a) orice solicitare de acord de mediu;b) faptul că proiectul face obiectul evaluării impactului asupra mediului, indicând, după caz, și că proiectul intră sub incidența prevederilor art. 17;c) datele de contact ale autorităților competente pentru protecția mediului, ale autorităților de la care pot fi obținute informații relevante, ale autorităților unde se pot înainta comentarii sau adresa întrebări, precum și termenul pentru transmiterea acestora;d) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective;e) faptul că au fost obținute și sunt disponibile informațiile prevăzute de art. 11;f) locul, orarul și mijloacele prin care informațiile relevante sunt puse la dispoziția publicului;g) modalitățile de participare a publicului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) și (2).(3) Autoritățile publice pentru protecția mediului și autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare pun la dispoziția publicului interesat, de îndată ce intră în posesia lor, următoarele:a) orice informație obținută în conformitate cu prevederile art. 11;b) rapoartele și recomandările relevante transmise autorității publice centrale sau teritoriale pentru protecția mediului ori, după caz, autorității competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare la momentul informării publicului interesat, potrivit prevederilor alin. (1) și (2);c) alte informații decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), care sunt relevante pentru luarea deciziei privind aprobarea de dezvoltare și care devin disponibile după momentul informării publicului în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2), cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16(1) Publicul interesat, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 5, are posibilitatea să participe efectiv și de la început la procedura prevăzută la art. 4 alin. (1), să se documenteze și să transmită propuneri/recomandări autorităților publice competente, atunci când toate opțiunile sunt posibile și înaintea luării unei decizii privind aprobarea de dezvoltare.(2) Informarea și participarea publicului sunt coordonate de autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare și autoritățile competente pentru protecția mediului, potrivit competențelor specifice, și se realizează după cum urmează:a) modalitatea de informare a publicului: prin afișe pe o anumită zonă teritorială, publicații în presa centrală și/sau locală, organizarea unor expoziții cu planuri, schițe, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv și altele;b) modalitatea de consultare a publicului interesat, în scris sau prin dezbateri publice.(3) Informațiile relevante sunt puse la dispoziția publicului în format electronic, pe pagina proprie de internet a autorităților prevăzute la alin. (2).(4) Termenele corespunzătoare pentru diferite etape, astfel încât să se asigure timp suficient pentru informarea autorităților prevăzute la art. 6 alin. (1) și a publicului, precum și pregătirea și participarea efectivă a acestora la procedura prevăzută la art. 4 alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 5.(5) Perioada de timp pentru consultarea publicului cu privire la raportul privind impactul asupra mediului este de cel puțin 30 de zile.  +  Secţiunea a 4-a Procedura transfrontalieră  +  Articolul 17(1) În situația în care un proiect care urmează să fie realizat pe teritoriul României poate să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat membru al Uniunii Europene sau când un alt stat membru al Uniunii Europene care este posibil să fie afectat semnificativ solicită informații despre proiect, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite autorității publice centrale de mediu din acel stat membru al Uniunii Europene cât mai curând posibil și nu mai târziu de momentul când este informat propriul public cel puțin următoarele informații referitoare la proiect:a) o descriere a proiectului împreună cu informațiile disponibile asupra posibilului impact transfrontalier al acestuia;b) informații privind tipul deciziei care ar putea să fie luată.(2) În situația în care un proiect care urmează să fie realizat pe teritoriul României poate să aibă un efect semnificativ asupra mediului unui stat terț sau când un alt stat terț, care este posibil să fie afectat semnificativ, solicită informații despre proiect, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, cât mai curând posibil și nu mai târziu de momentul când este informat propriul public, cel puțin informațiile prevăzute la alin. (1).(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului comunică statului prevăzut la alin. (1) și (2) intervalul de timp în care să precizeze dacă dorește să participe la procedura prevăzută la art. 4 alin. (1).(4) În cazul în care statul potențial afectat care a primit informațiile prevăzute la alin. (1) comunică intenția sa de participare la procedura prevăzută la art. 4 alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului îi transmite informațiile despre proiect prevăzute la art. 15 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) și b).(5) În cazul în care România este stat potențial afectat, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului:a) pune la dispoziția autorităților prevăzute la art. 6 alin. (1) și a propriului public interesat, de îndată ce intră în posesia lor, informațiile prevăzute la alin. (1) și (3), primite de la statul de origine;b) asigură autorităților prevăzute la art. 6 alin. (1) și publicului interesat posibilitatea de a înainta autorității publice centrale pentru protecția mediului din statul de origine opiniile cu privire la informațiile prevăzute la alin. (1) și (3), de îndată ce intră în posesia lor, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare.(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului inițiază consultări cu autoritățile publice pentru protecția mediului ale altor state cu privire la efectele potențiale transfrontaliere ale proiectului și la măsurile avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte și stabilește împreună cu aceste autorități un interval de timp privind durata consultărilor. Aceste consultări pot fi organizate și prin intermediul unui organism comun adecvat.(7) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește împreună cu autoritățile competente de pe teritoriul statului posibil afectat măsuri care să permită participarea efectivă a publicului interesat la procedura prevăzută de art. 4 alin. (1), inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, inițiate în alte state.(8) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate utiliza atât mecanismele prevăzute de Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu completările ulterioare, cât și pe cele stabilite de Reuniunea Părților la această Convenție, pentru a proteja drepturile și interesele statului român în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier.(9) Ministerul Afacerilor Externe sprijină, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, demersurile acesteia prevăzute la alin. (1)-(8), inclusiv prin participarea, după caz, la activitatea comisiei de analiză tehnică.  +  Secţiunea a 5-a Deciziile autorităților competente  +  Articolul 18(1) Concluzia motivată prevăzută la art. 2 lit. d) pct. 4 se concretizează în acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu.(2) Acordul de mediu se anexează aprobării de dezvoltare și face parte integrantă din aceasta.(3) Acordul de mediu cuprinde în mod obligatoriu următoarele:a) descrierea proiectului;b) concluziile raportului privind impactul asupra mediului, inclusiv ale studiului de evaluare adecvată și ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, după caz;c) descrierea tuturor caracteristicilor proiectului și/sau a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea sau reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;d) condițiile și măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor;e) măsurile/condițiile de monitorizare, după caz: tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării, acestea fiind proporționale cu natura, amplasarea și dimensiunea proiectului, precum și cu gravitatea efectelor sale asupra mediului;f) concluziile opiniilor exprimate de către comisia de analiză tehnică, relevante din punctul de vedere al protecției mediului;g) informații privind participarea publicului;h) rezumatul consultărilor transfrontaliere, după caz.(4) În situația în care rezultatul evaluării adecvate relevă un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), autoritatea competentă pentru protecția mediului emite acordul de mediu doar pentru proiectele care trebuie realizate din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic, și în lipsa unor soluții alternative la acestea, însă numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerența rețelei Natura 2000.(6) În cazul în care aria naturală protejată de interes comunitar adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea ori siguranța publică, de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu ori alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obținut punctul de vedere al Comisiei Europene.(7) Termenele pentru parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sunt prevăzute în anexa nr. 5.(8) Decizia de emitere a aprobării de dezvoltare include cel puțin următoarele:a) concluzia motivată a autorității competente pentru protecția mediului cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, prevăzută la art. 2 lit. d) pct. 4);b) toate condițiile de mediu anexate deciziei, o descriere a tuturor caracteristicilor proiectului și/sau a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea ori reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului, precum și, după caz, a măsurilor de monitorizare, potrivit prevederilor din anexa nr. 5.(9) Decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare prezintă principalele motive care stau la baza respingerii.(10) Rezultatele consultărilor și informațiile obținute potrivit prevederilor art. 6 și art. 10-17 se iau în considerare la emiterea acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare, respectiv la respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare pentru proiectele publice sau private care fac obiectul prezentei legi, potrivit prevederilor din anexa nr. 5.(11) Deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) se emit pe baza informațiilor actualizate, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentațiilor complete.(12) Acordul de mediu/decizia etapei de încadrare este valabil(ă) pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestora, se aplică prevederile art. 41 din anexa nr. 5.(13) În cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit.(14) În situația prevăzută la alin. (13), autoritatea competentă pentru protecția mediului se asigură că informațiile prevăzute în raportul privind impactul asupra mediului sunt încă valabile, prin aplicarea prevederilor art. 41 alin. (4) din anexa nr. 5.  +  Articolul 19(1) Autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare și, respectiv, pentru emiterea acordului de mediu pun la dispoziția publicului, de îndată ce acestea sunt disponibile, decizia privind emiterea/respingerea solicitării acestora, precum și următoarele informații:a) conținutul aprobării de dezvoltare și, respectiv, al acordului de mediu, care include toate condițiile necesar a fi îndeplinite de titularul proiectului sau, după caz, conținutul deciziei de respingere;b) principalele motive și argumente pe care se bazează decizia de emitere/respingere a aprobării de dezvoltare și, respectiv, a acordului de mediu, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului; printre acestea se numără și o sinteză a rezultatelor consultărilor și informațiilor colectate în temeiul prevederilor art. 10-17, precum și o explicație a modului în care rezultatele respective au fost încorporate sau abordate, în special observațiile primite din partea statului afectat, prevăzute la art. 17.(2) Autoritățile competente pentru protecția mediului informează autoritățile competente pentru protecția mediului ale statului care a fost consultat conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) și (5) și transmit acestora informațiile prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care România este stat potențial afectat, autoritățile competente pentru protecția mediului asigură punerea la dispoziția propriului public interesat, într-o formă corespunzătoare, a informațiilor prevăzute la alin. (1), primite de la statul de origine.  +  Secţiunea a 6-a Actualizarea informațiilor  +  Articolul 20(1) În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înaintea obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă cu privire la aceste modificări.(2) Constatarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se realizează de:a) în cazul proiectelor pentru care se emite autorizație de construire, de către verificatorii tehnici atestați conform actelor normative în vigoare, pentru cerința esențială de calitate „D) igienă, sănătate și mediu înconjurător“ prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.264/2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul celorlalte categorii de proiecte, de către autoritatea competentă, pentru emiterea aprobării de dezvoltare.(3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecția mediului parcurge etapa de încadrare și, cu consultarea comisiei de analiză tehnică, decide:a) menținerea acordului de mediu/deciziei etapei de încadrare emis(e) inițial;b) reluarea în parte sau integral a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și, în consecință, revizuirea acordului de mediu/deciziei etapei de încadrare emis(e) inițial ori emiterea unora noi, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 9-18.  +  Capitolul III Accesul în justiție  +  Articolul 21(1) Orice persoană care face parte din publicul interesat sau care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește cerințele prevăzute la art. 2 lit. f), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.(3) Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.  +  Articolul 22(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot ori în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.(2) Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.(3) Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la alin. (1) și (2) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.  +  Articolul 23(1) Pentru proiectele prevăzute de prezenta lege este interzisă realizarea acestora fără obținerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare.(2) Pentru proiectele prevăzute de prezenta lege este interzisă emiterea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu, respectiv a aprobării de dezvoltare pentru lucrări de investiții inițiate sau realizate.(3) Titularii proiectelor au obligația respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare.(4) Titularii proiectelor au obligația respectării termenelor prevăzute în anexa nr. 5, precum și a termenelor stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  +  Articolul 24Actele și deciziile prevăzute de prezenta lege trebuie să includă informații concrete despre accesul publicului la procedurile prevăzute la art. 21 și 22.  +  Capitolul IV Raportare. Dispoziții tranzitorii și finale  +  Secţiunea 1 Raportare către Comisia Europeană  +  Articolul 25(1) O dată la 6 ani, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană, în cazul în care există informații disponibile, cu privire la:a) numărul proiectelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care au făcut obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile art. 10-20 și art. 29;b) defalcarea evaluărilor impactului asupra mediului în funcție de categoriile de proiecte prevăzute în anexele nr. 1 și 2;c) numărul proiectelor prevăzute în anexa nr. 2 care au făcut obiectul unei proceduri de stabilire în conformitate cu art. 9 alin. (2);d) durata medie a procesului de evaluare a impactului asupra mediului;e) estimări generale privind costul mediu direct al evaluărilor impactului asupra mediului, inclusiv a impactului rezultat în urma aplicării prezentei legi, pentru întreprinderile mici și mijlocii.(2) În vederea raportării la Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), înainte de emiterea acordului de mediu de către autoritatea competentă, titularii proiectelor depun o declarație pe propria răspundere pentru confirmarea îndeplinirii criteriilor de întreprinderi mici și mijlocii și precizează costul evaluării impactului asupra mediului, inclusiv a impactului rezultat.(3) Autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate la nivel județean și la nivelul municipiului București transmit anual Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, până la 31 ianuarie anul următor, informațiile prevăzute la alin. (1).(4) Agenția Națională pentru Protecția Mediului transmite anual autorității publice centrale pentru protecția mediului, până la 31 martie, informațiile primite conform alin. (3), precum și informațiile deținute cu privire la cerințele alin. (1).  +  Secţiunea a 2-a Sancțiuni  +  Articolul 26(1) Constituie contravenție și se sancționează nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1), art. 23 alin. (1) și (3) cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, conform reglementărilor legale în vigoare.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.(4) Pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și (3) se aplică și sancțiunea complementară de desființare a lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială, coroborat cu prevederile art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile totale pentru efectuarea lucrărilor de desființare și aducerea terenului la starea inițială sunt suportate de titularul proiectului.(5) Încălcarea obligațiilor de desființare a lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială, prevăzute la alin. (4), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 150.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane juridice.  +  Articolul 27Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 28(1) Pentru proiectele care nu se supun evaluării impactului asupra mediului, conform deciziei etapei de încadrare emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, se aplică prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis îndrumarul de definire a domeniului evaluării înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, se aplică prevederile art. 5 și ale art. 11-25 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții finale  +  Articolul 29(1) În aplicarea prezentei legi autoritățile competente respectă restricțiile impuse de legislația privind secretul comercial și industrial, inclusiv proprietatea intelectuală, ținând cont de necesitatea protejării interesului public.(2) În soluționarea unei cereri de informație privind mediul care face obiectul restricțiilor prevăzute la alin. (1), autoritățile competente sunt obligate să interpreteze motivele de refuz în sens restrictiv, acordând întâietate interesului public prin dezvăluirea și furnizarea informațiilor care pot fi separate de cele care sunt restricționate.(3) În soluționarea unei cereri de informație privind mediul conform prevederilor alin. (2), autoritățile competente explică modul în care au luat în considerare interesul public.(4) În cazul aplicării art. 17, transmiterea informațiilor către alte state și primirea acestora de către statul român fac obiectul restricțiilor prevăzute de legislația națională în vigoare a statului în care se va realiza proiectul.  +  Articolul 30(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.(2) Anexele nr. 1-5 se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcție de progresul tehnic și legislativ, în conformitate cu legislația europeană, reglementările, ghidurile și instrucțiunile în domeniu.  +  Articolul 31La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. acte de reglementare - decizia etapei de încadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizație de mediu, autorizație integrată de mediu, autorizație privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizație privind activități cu organisme modificate genetic;  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) art. 2 pct. 13 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 8 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 135/76/84/1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010;e) Ordinul ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 12 august 2009.  +  Articolul 33(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, ghidurile prevăzute la art. 12 alin. (10).(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, condițiile de elaborare a raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului, a bilanțului de mediu, a raportului privind situația de referință, a raportului de securitate și a studiului de evaluare adecvată.(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală din domeniul apelor aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.  +  Articolul 34Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 26 din 28 ianuarie 2012, modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 124 din 25 aprilie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 decembrie 2018.Nr. 292.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului
  1. Rafinării de țiței, cu excepția celor care produc numai lubrifianți din țiței, și instalații de gazeificare și lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau șisturi bituminoase pe zi2. a) Termocentrale și alte instalații de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawațib) Centrale nucleare și alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare^1, cu excepția instalațiilor de cercetare pentru producerea și transformarea materialelor fisionabile și fertile, a căror putere maximă nu depășește un kilowatt de putere termică continuă^1 Centralele nucleare și alte reactoare nucleare încetează a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear și alte elemente contaminate radioactiv au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalației.3. a) Instalații pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiatb) Instalații destinate:1. producerii sau îmbogățirii combustibilului nuclear;2. tratării combustibilului nuclear iradiat sau tratării deșeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;3. depozitării finale a combustibilului nuclear iradiat;4. în exclusivitate depozitării finale a deșeurilor radioactive;5. în exclusivitate stocării, planificată pe o perioadă mai mare de 10 ani, a combustibililor nucleari iradiați sau a deșeurilor radioactive pe un amplasament diferit de cel de producție.4. a) Instalații integrate pentru producerea fontei cenușii pentru turnătorie și a oțeluluib) Instalații destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice5. Instalații pentru extracția azbestului^2 și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a produselor care conțin azbest:^2 Azbestul a fost interzis pe teritoriul Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2005.a) instalații pentru produse din azbociment, cu o producție anuală de cel puțin 20.000 tone de produs finit;b) instalații pentru materiale de fricțiune, cu o producție anuală de cel puțin 50 tone de produs finit;c) instalații pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantități utilizate de peste 200 tone anual.6. Instalații chimice integrate, cum sunt instalațiile pentru producerea substanțelor la scară industrială folosind procese de conversie chimică, în care mai multe unități alăturate sunt legate funcțional una de cealaltă și sunt destinate pentru:a) producerea substanțelor chimice organice de bază;b) producerea substanțelor chimice anorganice de bază;c) producerea îngrășămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu - îngrășăminte simple sau compuse;d) obținerea produselor de bază pentru protecția plantelor și a biocidelor;e) obținerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice;f) producerea explozibililor.7. a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanță și a aeroporturilor^3 cu cel puțin o pistă de decolare-aterizare mai lungă de 2.100 m^3 Aeroport - aeroport care se conformează definiției din Convenția privind Aviația Civilă Internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu amendamente aduse ulterior acestei convenții, anexa nr. 14, ratificată prin Decretul nr. 194/1965.b) Construirea de autostrăzi și de drumuri expres^4^4 Drumuri expres - drumuri care se conformează definiției din Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională, încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul nr. 149/1985.c) Construirea drumurilor noi cu cel puțin 4 benzi sau realinierea și/sau lărgirea unui drum existent cu două ori mai puține benzi până la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau realinierea lor și/sau secțiunea lărgită a acestora este de cel puțin 10 km lungime continuă.8. a) Căi navigabile interioare și porturi fluviale care asigură traficul, respectiv operarea navelor de peste 1.350 toneb) Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare și descărcare legate de uscat și porturi exterioare, exclusiv cheiuri pentru feribot, care permit operarea navelor de cel puțin 1.350 tone9. Depozite de deșeuri periculoase sau instalații pentru eliminarea deșeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică, astfel cum sunt definite în anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare10. Instalații cu o capacitate mai mare de 100 tone/zi pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimică, astfel cum sunt definite în anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare11. Sisteme de captare a apelor subterane sau sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apă captată sau reîncărcată este de cel puțin 10 milioane de metri cubi12. a) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apă, pentru un volum anual de apă transferată de cel puțin 100 de milioane metri cubi; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.b) În toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puțin 2.000 de milioane metri cubi/an și pentru o cantitate de apă transferată de cel puțin 5% din acest debit; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.13. Stații pentru epurarea apelor uzate de cel puțin 150.000 echivalenți locuitor^5^5 Echivalenți locuitor exprimă încărcarea cu poluanți a apelor uzate, conform definiției prevăzute la art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.14. Extracția petrolului și a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă este de cel puțin 500 tone/zi în cazul petrolului și 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor naturale.15. Baraje și alte instalații proiectate să rețină sau să stocheze permanent apa, cu o capacitate nouă ori suplimentară de apă reținută sau stocată de cel puțin 10 milioane m^3.16. Conducte având un diametru mai mare de 800 mm și o lungime de cel puțin 40 km:a) pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanțelor chimice; șib) pentru transportul fluxurilor de CO_2, în scopul stocării geologice, inclusiv stațiile auxiliare conexe.17. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puțin:a) 85.000 de locuri pentru creșterea păsărilor de carne, respectiv 60.000 de locuri pentru păsări ouătoare;b) 3.000 de locuri pentru creșterea porcilor mai mari de 30 kg; sauc) 900 de locuri pentru scroafe.18. Instalații industriale pentru:a) producerea celulozei din cherestea sau alte materiale fibroase similare;b) producerea hârtiei și a cartonului, cu o capacitate de producție de cel puțin 200 tone/zi.19. Cariere și exploatații miniere de suprafață, când suprafața amplasamentului depășește 25 hectare sau, pentru extragerea turbei, când suprafața amplasamentului depășește 150 hectare.20. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică, cu o tensiune de cel puțin 220 kV și o lungime de cel puțin 15 km.21. Instalații pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel puțin 200.000 tone.22. Siturile de stocare, prevăzute de art. 4 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013.23. Instalații de captare a fluxurilor de CO_2 în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013, fluxuri care provin din instalații menționate în prezenta anexă sau care captează o cantitate totală anuală de CO_2 de cel puțin 1,5 megatone.24. Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă, în cazul în care modificarea sau extinderea întrunește ea însăși valorile de prag stabilite, după caz, în această anexă.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea
  efectuării evaluării impactului asupra mediului
  1. Agricultură, silvicultură și acvacultură:a) proiecte privind restructurarea proprietăților funciare rurale;b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafețelor parțial antropizate în scop agricol intensiv;c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigații și desecări;d) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră sau defrișare în scopul schimbării destinației terenului;e) instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;f) crescătorii pentru piscicultură intensivă;g) recuperarea terenurilor din mare.2. Industria extractivă:a) cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) exploatări miniere subterane;c) extracția mineralelor prin dragare fluvială sau marină;d) foraje de adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special:1. foraje geotermale;2. foraje pentru depozitarea deșeurilor nucleare;3. foraje pentru alimentarea cu apă;e) instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șisturilor bituminoase.3. Industria energetică:a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;c) stocarea la suprafață a gazelor naturale;d) stocarea subterană a gazelor combustibile;e) stocarea la suprafață a combustibililor fosili;f) brichetarea industrială a cărbunelui/huilei și lignitului;g) instalații pentru prelucrarea și stocarea deșeurilor radioactive, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;h) instalații pentru producerea energiei hidroelectrice;i) instalații destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene;j) instalații de captare a fluxurilor de CO_2 în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013, fluxuri care provin din instalații care nu sunt menționate în anexa nr. 1.4. Producerea și prelucrarea metalelor:a) instalații pentru producerea fontei sau oțelului prin fuziune primară sau secundară, inclusiv turnare continuă;b) instalații pentru prelucrarea metalelor feroase:1. laminoare la cald;2. forjerii cu ciocane;3. acoperiri metalice de protecție prin topire;c) topitorii de metale feroase;d) instalații pentru topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, inclusiv a produselor recuperate - rafinare, turnare în forme etc.;e) instalații pentru tratarea suprafețelor metalice și a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice;f) fabricarea și asamblarea de autovehicule și fabricarea motoarelor pentru autovehicule;g) șantiere navale;h) instalații pentru construcția și repararea aeronavelor;i) fabricarea materialelor feroviare;j) forjare la cald prin explozie;k) instalații pentru coacerea și sinterizarea minereurilor metalice.5. Industria mineralelor:a) cuptoare de cocs - distilarea uscată a cărbunelui;b) instalații pentru fabricarea cimentului;c) instalații pentru producerea azbestului și fabricarea produselor din azbest, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;d) instalații pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă;e) instalații pentru topirea substanțelor minerale, inclusiv producția fibrelor minerale;f) fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor, gresiilor ceramice sau porțelanului.6. Industria chimică:a) tratarea produselor intermediare și obținerea produselor chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) producerea pesticidelor și a produselor farmaceutice, vopselelor și lacurilor, elastomerilor și peroxizilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;c) instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.7. Industria alimentară:a) fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale;b) ambalarea și conservarea produselor animale și vegetale;c) fabricarea produselor lactate;d) fabricarea malțului și a băuturilor alcoolice;e) fabricarea produselor de cofetărie și a siropului;f) abatoare;g) instalații industriale pentru fabricarea amidonului;h) fabrici de făină și ulei de pește;i) fabrici de zahăr.8. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei:a) instalații industriale pentru producerea hârtiei și a cartonului, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) instalații pentru pretratarea - operații ca spălare, înălbire, mercerizare - sau vopsirea fibrelor ori textilelor;c) instalații pentru tăbăcirea pieilor și blănurilor;d) instalații de producere și prelucrare a celulozei.9. Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri.10. Proiecte de infrastructură:a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice;c) construcția căilor ferate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, a instalațiilor de transbordare intermodală și a terminalelor intermodale;d) construcția aerodromurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;e) construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;f) construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor;g) baraje și alte instalații proiectate pentru reținerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;h) linii de tramvai, căi ferate subterane și de suprafață, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane;i) instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;j) instalații de apeducte de lungime mare;k) lucrări pentru combaterea eroziunii costiere și lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcția, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, exclusiv întreținerea și reconstrucția unor astfel de lucrări;l) instalații de extracție a apei subterane și de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;m) lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.11. Alte proiecte:a) piste permanente de curse și testare a vehiculelor cu motor;b) instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;c) stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;d) amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la stațiile de epurare;e) depozite de fier vechi, de vehicule scoase din uz, inclusiv de deșeuri provenite de la vehicule scoase din uz;f) bancuri de probă pentru motoare, turbine sau reactoare;g) instalații pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;h) instalații pentru recuperarea sau distrugerea substanțelor explozive;i) centre de ecarisaj.12. Turism și agrement:a) pârtii de schi, teleschiuri, telecabine și amenajările aferente;b) porturi de agrement;c) sate de vacanță și complexuri hoteliere în afara zonelor urbane și amenajările aferente;d) campinguri permanente și campinguri de rulote;e) parcuri de distracții.13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.b) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, executate exclusiv sau în principal pentru dezvoltarea și testarea de metode sau produse noi și care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.
   +  Anexa nr. 3
  CRITERII
  de selecție pentru stabilirea necesității
  efectuării evaluării impactului asupra mediului
  1. Caracteristicile proiectelorCaracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:a) dimensiunea și concepția întregului proiect;b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;e) poluarea și alte efecte negative;f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.2. Amplasarea proiectelorSensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;2. zone costiere și mediul marin;3. zonele montane și forestiere;4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;7. zonele cu o densitate mare a populației;8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.3. Tipurile și caracteristicile impactului potențialEfectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;b) natura impactului;c) natura transfrontalieră a impactului;d) intensitatea și complexitatea impactului;e) probabilitatea impactului;f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.
   +  Anexa nr. 4
  INFORMAȚII
  solicitate titularului proiectului
  pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului
  1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:a) amplasamentul proiectului;b) caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de construire și funcționare;c) principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - în special, orice proces de producție - de exemplu, necesarul de energie și energia utilizată, natura și cantitatea materialelor și resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea;d) o estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate - de exemplu, poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații și altele, precum și cantitățile și tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire și funcționare.2. O descriere a alternativelor realizabile - de exemplu, în termeni de concepție, tehnologie, amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului - analizate de către titularul proiectului, relevante pentru proiectul propus, precum și caracteristicile specifice ale proiectului și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra mediului.3. O descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - și o descriere scurtă a evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale față de scenariul de bază pot fi evaluate prin depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind mediul și a cunoștințelor științifice disponibile.4. O descriere a factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) susceptibili de a fi afectați de proiect: populația, sănătatea umană, biodiversitatea - de exemplu, fauna și flora, terenurile - de exemplu, ocuparea terenurilor, solul - de exemplu, materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea, apa - de exemplu, schimbările hidromorfologice, cantitatea și calitatea, aerul, clima - de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele arheologice, și peisajul, și interacțiunea dintre aceștia.5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului și care rezultă, printre altele, din:a) construirea și existența proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare;b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse;c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte negative și eliminarea și valorificarea deșeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltării/implementării proiectului ținând cont de hărțile de zgomot și de planurile de acțiune aferente acestora^6 elaborate, după caz, pentru arealul din zona de influență a proiectului;^6 Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările și completările ulterioare.d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre;e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale;f) impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități identificate, cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul schimbărilor climatice;g) tehnologiile și substanțele folosite. Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor specificați la art. 7 alin. (2) din prezenta lege ar trebui să cuprindă efectele directe și eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea trebuie să țină seama de obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, care sunt relevante pentru proiect.6. O descriere sau dovezi ale metodelor de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultățile - de exemplu, dificultățile de natură tehnică sau determinate de lipsa de cunoștințe - întâmpinate cu privire la colectarea informațiilor solicitate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini existente.7. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse - de exemplu, pregătirea unei analize postproiect, program de monitorizare. Programul de monitorizare trebuie să conțină tipurile de parametri monitorizați și durata monitorizării proporționale cu natura, amplasarea și dimensiunea proiectului, precum și cu gravitatea efectelor sale asupra mediului. Descrierea respectivă trebuie să explice în ce măsură sunt evitate, prevenite, reduse sau compensate efectele negative semnificative asupra mediului și trebuie să se refere atât la etapa de construire, cât și la cea de funcționare.8. O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză.Informațiile pertinente disponibile, obținute ca urmare a evaluărilor de risc efectuate conform legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase^7 precum și legislației privind controlul activităților nucleare^8 sau ca urmare a evaluărilor relevante efectuate în conformitate cu legislația națională în vigoare, pot fi utilizate în acest scop cu condiția respectării cerințelor prezentei legi. Dacă este cazul, această descriere ar trebui să includă măsurile avute în vedere pentru prevenirea sau atenuarea efectelor negative semnificative asupra mediului ale acestor evenimente, precum și detalii privind gradul de pregătire și reacția propusă în astfel de situații de urgență.^7 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p.1).^8 Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).9. Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate la punctele precedente. Rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului include și concluziile studiului de evaluare adecvată, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, după caz.10. O listă de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în raport.
   +  Anexa nr. 5PROCEDURAprivind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului----