ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 30 octombrie 2017  Având în vedere creșterea frecvenței evenimentelor negative generate de atacurile informatice care pot genera pierderi importante sistemului financiar-fiscal,întrucât în astfel de situații de urgență instituțiile vizate trebuie să aplice măsuri de răspuns coerente, unitare în cadrul aceluiași sistem și cu celeritate,având în vedere importanța informațiilor gestionate la nivelul sistemului finanțelor publice pentru stabilitatea sistemului financiar-fiscal,luând în considerare beneficiul public generat de implementarea unui sistem unic de management al problematicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor de la nivelul sistemului finanțelor publice gestionat de Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate,întrucât neluarea unor măsuri în regim de urgență poate conduce în orice moment la apariția unui incident de securitate cu consecința pierderii masive de date, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1În cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice se înființează Centrul Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală, prin reorganizarea Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a numărului de posturi și personalului aferent acestei activități de la aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză.  +  Articolul 2(1) Încadrarea personalului care se preia în condițiile art. 1 se realizează în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.(2) Personalul care se preia beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 2^1(1) În vederea dezvoltării de noi proiecte și soluții de îmbunătățire și eficientizare a sistemelor și platformelor software gestionate, Ministerul Finanțelor Publice poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informației, personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își desfășoară activitatea în funcții de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, funcții care se înființează în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice, în structura Centrului Național pentru Informații Financiare.(3) Numărul posturilor aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, criteriile și metodologia de selecție, precum și condițiile în care această categorie de personal își desfășoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea conducătorului Centrului Național pentru Informații Financiare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetul aprobat cu această destinație pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice.(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor și metodologiei elaborate conform alin. (3).(5) Drepturile salariale aferente funcțiilor înființate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea conducătorului Centrului Național pentru Informații Financiare. (la 05-05-2018, Actul a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 99 din 27 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 02 mai 2018 )  +  Articolul 3(1) Achizițiile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor se realizează centralizat de către Ministerul Finanțelor Publice pentru toate instituțiile prevăzute la art. 1, cu excepția echipamentelor pentru tehnologia informației și comunicațiilor, finanțate în baza Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare, pentru care achiziția se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru echipamentele, bunurile și serviciile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor prevăzute în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, achizițiile se efectuează în conformitate cu prevederile cererilor de finanțare aprobate. (la 13-12-2018, Articolul 3 a fost completat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (1^2) Centrul Național pentru Informații Financiare asigură serviciile și suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă prevăzute la alin. (1^1), în ce privește domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. (la 13-12-2018, Articolul 3 a fost completat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (2) Echipamentele, bunurile și serviciile prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziția instituțiilor prevăzute la art. 1 cu titlu gratuit, pe baza unor criterii de utilizare eficientă a funcțiilor sistemului informatic, agreate de Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Centrului Național pentru Informații Financiare și a instituțiilor beneficiare.  +  Articolul 4(1) Centrul Național pentru Informații Financiare asigură, cu titlu gratuit, serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile prevăzute la art. 1, inclusiv suportul de specialitate pentru implementarea proiectului derulat în baza acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare. Centrul Național pentru Informații Financiare poate asigura, cu titlu gratuit, pentru alte entități publice, anumite servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, în domeniul finanțelor publice, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Instituțiile prevăzute la art. 1 au obligația de a asigura cu titlu gratuit condițiile tehnice necesare pentru desfășurarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor de către personalul Centrului Național pentru Informații Financiare.  +  Articolul 5(1) Centrul Național pentru Informații Financiare coordonează în mod direct activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.(2) Întocmirea fișelor de post, stabilirea indicatorilor de performanță, precum și evaluarea activităților personalului cu atribuții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se realizează pe baza unei metodologii unitare, elaborată cu respectarea cadrului normativ în vigoare, aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare a actelor normative de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor Publice și a instituțiilor subordonate.  +  Articolul 7În bugetul Ministerului Finanțelor Publice, începând cu anul 2018, se pot cuprinde programe bugetare pentru dezvoltarea, modernizarea și mentenanța sistemelor informatice care deservesc instituțiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 8(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6, Ministerul Finanțelor Publice preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Comisia Națională de Prognoză, pe bază de protocol de predare-preluare, numărul de posturi și personalul, patrimoniul, arhiva și creditele bugetare corespunzătoare activității preluate, în condițiile aprobate prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 6, cu excepția sumelor necesare achiziției echipamentelor pentru tehnologia informației și comunicațiilor, finanțate în baza acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare, pentru care achiziția se va efectua și se va reflecta în bugetul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Pentru litigiile aferente domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Ministerul Finanțelor Publice se subrogă în toate drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 1 și dobândește calitatea procesuală a acestora începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6.(3) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc acțiunile, proiectele, programele și actele juridice în care Ministerul Finanțelor Publice se subrogă în toate drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 1, decurgând din: acte normative și administrative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și din orice alte acte care produc efecte juridice, care sunt în legătură cu activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.(4) Instituțiile prevăzute la art. 1 își desfășoară atribuțiile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor până la data intrării în vigoare a protocoalelor prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  București, 26 octombrie 2017.Nr. 77.----