DECIZIE nr. 375 din 29 mai 2013privind Planul național de numerotație
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 6 iunie 2013  Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 și 4, art. 10 alin. (2) pct. 4, 5 și 10, art. 11 alin. (1), precum și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 14, 37 și art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta decizie stabilește regulile de administrare și gestionare la nivel național a resurselor de numerotație din Planul național de numerotație, denumit în continuare PNN, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:a) arie geografică - una dintre cele 41 de zone în care este împărțită România din punct de vedere al resurselor de numerotație geografice, corespunzătoare unui indicativ de arie geografică; un indicativ de arie geografică identifică un județ, cu excepția indicativelor 21 (în domeniul 0Z = 02) și 31 (în domeniul 0Z = 03), care identifică municipiul București și județul Ilfov;b) cod de țară - secvența de cifre care indică țara de destinație a apelului; codul de țară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat României de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) este 40;c) indicativ de selectare a transportatorului - indicativ care permite selectarea sau preselectarea, după caz, a serviciilor oferite de un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care realizează, fără a afecta conținutul informației, transportul apelului din rețeaua în care este originat către rețeaua de destinație;d) numere cu acces gratuit pentru apelant - numere nongeografice a căror apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant, indiferent de rețeaua din care este originat apelul;e) numere de acces universal - numere nongeografice care permit abonaților să recepționeze apeluri prin intermediul unui număr unic la diferite puncte terminale ale aceleiași rețele de comunicații electronice, conform indicațiilor de rutare furnizate de abonat;f) Acasă direct (Home Country Direct - HCD) - serviciu care permite ca un apelant aflat pe teritoriul unei țări (țara vizitată) să acceseze în mod direct un furnizor de servicii dintr-o altă țară (țara de origine), care acceptă informațiile pentru plata serviciului, efectuează procesul de verificare și înregistrează detaliile apelului, în vederea rutării și, acolo unde este cazul, a terminării apelului la destinație, în țara de origine sau în afara acesteia;g) numere pentru servicii cu trafic atipic - numere nongeografice care asigură accesul la servicii care presupun originarea unui număr mare de apeluri în intervale scurte de timp (de exemplu, televotare);h) numere pentru servicii cu tarif special - numere nongeografice care asigură accesul la unele servicii cu valoare adăugată, la tarife mai mari decât cele aferente apelurilor naționale, iar tariful perceput este partajat între furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și un terț care furnizează direct sau indirect serviciul cu valoare adăugată, indiferent de modalitatea de plată;i) serviciu cu valoare adăugată - un serviciu de conținut accesibil prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice care răspunde nevoilor utilizatorilor finali de a obține informații din diverse domenii de activitate, divertisment, posibilitatea exprimării unor opinii, accesul la servicii interactive sau facilitează plata unor servicii/produse etc.;j) serviciu specific de rețea - serviciu care răspunde nevoilor utilizatorilor finali de a obține informații referitoare la serviciile de comunicații electronice furnizate sau la rețeaua prin care li se furnizează aceste servicii;k) domeniu (subdomeniu) nealocabil - domeniu sau subdomeniu din PNN rezervat pentru extinderea unor domenii definite sau pentru dezvoltări viitoare, a cărui destinație nu a fost încă stabilită, în sensul asocierii resurselor de numerotație cu anumite servicii, ori blocat în vederea utilizării ca resurse tehnice, iar blocurile de numere din aceste domenii sau subdomenii nu pot fi alocate prin licența de utilizare a resurselor de numerotație; destinația acestor numere se stabilește prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;l) furnizor de rețele mobile virtuale (mobile virtual network operator - MVNO) - furnizor de servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile care nu deține o licență de utilizare a frecvențelor radio, ci furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor rețele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor rețele.(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012 și la art. 2 alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) PNN cuprinde:a) resurse de numerotație care identifică puncte terminale ale rețelelor publice de comunicații electronice;b) resurse de numerotație care identifică anumite servicii furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice;c) indicative de selectare a transportatorului;d) domenii (subdomenii) nealocabile.(2) Resursele de numerotație prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt:a) resursele de numerotație definite în conformitate cu Recomandarea ITU-T E.164 - Planul internațional de numerotație pentru servicii publice de telecomunicații;b) resurse de numerotație definite numai la nivel național (numerele naționale scurte).  +  Articolul 4PNN asigură, în principal:a) dezvoltarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului pe baze nediscriminatorii, cu respectarea principiului neutralității tehnologice;b) transparența față de utilizatorii finali în ceea ce privește localizarea punctelor terminale apelate, categoriile de servicii furnizate și modalitatea de tarifare a acestora;c) asigurarea posibilității de selectare și preselectare a transportatorului;d) implementarea numerelor naționale scurte pentru servicii de urgență și pentru alte servicii armonizate la nivel european;e) implementarea numerelor naționale scurte pentru servicii de interes public la nivel național și pentru servicii de interes general;f) implementarea numerelor naționale scurte interne pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de rețea.  +  Capitolul II Structura și destinația resurselor de numerotație din PNN  +  Articolul 5(1) Resursele de numerotație incluse în PNN sunt:a) prefixul internațional;b) prefixul național;c) numerele naționale semnificative (NSN);d) numerele naționale scurte;e) indicativele de selectare a transportatorului.(2) Numerele incluse în PNN sunt folosite de utilizatorii finali pentru efectuarea apelurilor către alți utilizatori ai unor rețele publice de comunicații electronice, pentru accesul la alte servicii de comunicații electronice sau la servicii de conținut furnizate prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.  +  Articolul 6Prefixul internațional precedă codul de țară, în cazul originării unui apel internațional. Prefixul internațional al României este 00.  +  Articolul 7Prefixul național este 0 și precedă numărul național semnificativ, în cazul originării unui apel național.  +  Articolul 8(1) Numerele naționale semnificative sunt secvențe de 9 cifre, de forma ZABPQMCDU, sau, în mod excepțional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) reprezintă indicativul de destinație națională.(2) Numărul național este format din prefixul național, urmat de numărul național semnificativ, și are forma 0ZABPQMCDU sau, în mod excepțional, forma 0ZABPQM.(3) Numărul internațional este format din codul de țară al României și numărul național semnificativ, precedate de prefixul internațional.  +  Articolul 9(1) Indicativele de destinație națională sunt secvențe de cifre de lungimi variabile care oferă utilizatorului final informații în ceea ce privește aria geografică în care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, precum și informații privind rutarea apelurilor.(2) În funcție de semnificația și formatul indicativelor de destinație națională, numerele naționale semnificative se împart în următoarele categorii:a) numere geografice, unde indicativul de destinație națională are semnificație geografică, fiind utilizat pentru rutarea apelurilor către locația fizică la care se află punctul terminal al rețelei;b) numere independente de locație, numere nongeografice unde indicativul de destinație națională arată că serviciul este furnizat, în principal, la puncte terminale fixe, punctul terminal al rețelei identificat de numărul respectiv neputând fi asociat unei anumite arii geografice;c) numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinație națională arată că serviciul este furnizat la puncte mobile, prin intermediul unei rețele publice mobile;d) numere nongeografice, altele decât numerele independente de locație și cele pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinație națională oferă informații privind serviciul furnizat sau modalitatea de tarifare a acestuia.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), indicativul de destinație națională este format din două cifre (ZA) pentru municipiul București și județul Ilfov și din trei cifre (ZAB) pentru celelalte județe, unde Z poate lua valorile 2 sau 3, iar grupul AB poate lua valori între 30 și 69, așa cum sunt prevăzute în PNN.(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), indicativul de destinație națională este format din două cifre (ZA), unde Z = 3, iar A poate lua valorile 7, 8 sau 9.(5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), indicativul de destinație națională este format dintr-o singură cifră (Z), unde Z = 6 sau Z = 7.(6) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d), indicativul de destinație națională este format din trei cifre (ZAB), unde Z poate lua valorile 8 sau 9, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN.  +  Articolul 10(1) Numerele geografice, în funcție de numărul de cifre al numărului semnificativ național, se împart în:a) numere geografice de 9 cifre;b) numere geografice de 6 cifre.(2) Numerele geografice de 6 cifre sunt de forma 219xxx, 2AB9xx, 319xxx și 3AB9xx, unde AB poate lua valori între 30 și 69.  +  Articolul 11(1) Numerele naționale scurte sunt de forma generală Ztv(xyz), unde Z = 1, Z = 8, Z = 9, iar t poate lua valorile prevăzute în PNN, și au o lungime de 3-6 cifre.(2) Numerele naționale scurte de forma 11v (xyz) sunt utilizate pentru accesul la servicii de urgență și la alte servicii armonizate la nivel european.(3) Numerele naționale scurte de forma 19vx sau de forma 19vxy sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel național sau a unor servicii de interes general.(4) Numerele naționale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y) și 99vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de rețea.  +  Articolul 12(1) Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xy sau 16xy și au o lungime de 4 cifre.(2) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy se utilizează pentru formarea cu ton intermediar a secvenței numerice formate din acest indicativ și numărul național sau internațional apelat.(3) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy se utilizează pentru formarea fără ton intermediar a secvenței numerice formate din acest indicativ și numărul național sau internațional apelat sau pentru preselectarea transportatorului.  +  Articolul 13(1) PNN este structurat pe domenii de numerotație.(2) Destinația resurselor de numerotație dintr-un anumit domeniu este indicată de valorile grupului 0Z, în cazul numerelor naționale, și de valorile grupului Zt, în cazul numerelor naționale scurte.(3) Destinațiile definite ale grupului 0Z prevăzute în PNN sunt:a) 0Z = 02 - numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe;b) 0Z = 03 - numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe și numere independente de locație pentru servicii de comunicații electronice furnizate, în principal, la puncte fixe; Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  c) 0Z = 06 și 0Z = 07 - numere pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile;d) 0Z = 08 - numere pentru servicii diverse;e) 0Z = 09 - numere pentru servicii cu tarif special.
  (4) Destinațiile definite ale grupului Zt prevăzute în PNN sunt:a) Zt = 11 - numere pentru accesul la servicii de urgență și la alte servicii armonizate la nivel european;b) Zt = 19 - numere pentru servicii de interes public la nivel național sau pentru servicii de interes general;c) Zt = 12, 14, 15, 83, 84, 88, 96, 97, 98 și 99 - numere pentru servicii cu valoare adăugată sau pentru servicii specifice de rețea.(5) Destinațiile posibile ale grupului 0Z și Zt sunt detaliate în PNN.
   +  Capitolul III Reguli de formare a numerelor din PNN  +  Articolul 14PNN este un plan de numerotație închis, originarea apelurilor către numerele din PNN realizându-se prin formarea unui număr național sau a unui număr național scurt.  +  Articolul 15Originarea apelurilor din afara teritoriului național către numere din PNN se realizează prin formarea prefixului internațional al țării din care este originat apelul, urmat de codul de țară al României și de numărul național semnificativ.  +  Articolul 16Originarea unui apel către un număr din planul național de numerotație al unei alte țări de la un număr din PNN se realizează prin formarea prefixului internațional, urmat de codul țării de destinație și de numărul național semnificativ asociat utilizatorului apelat.  +  Articolul 17(1) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului cu ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 10xy, a unui indicativ suplimentar de autentificare (PIN), dacă este cazul, urmat:a) în cazul apelurilor internaționale, de prefixul internațional, de codul țării de destinație și de numărul național semnificativ asociat utilizatorului apelat;b) în cazul apelurilor naționale, de numărul național asociat utilizatorului apelat.(2) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului fără ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 16xy, urmat:a) în cazul apelurilor internaționale, de prefixul internațional, de codul țării de destinație și de numărul național semnificativ asociat utilizatorului apelat;b) în cazul apelurilor naționale, de numărul național asociat utilizatorului apelat.(3) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de preselectare a transportatorului se realizează, în cazul apelurilor internaționale, conform art. 16, iar în cazul apelurilor naționale, prin formarea numărului național asociat utilizatorului apelat.  +  Capitolul IV Reguli de utilizare a resurselor de numerotație din PNN  +  Articolul 18(1) Numerele geografice se alocă pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului la puncte fixe situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică ale numerelor respective.(2) Numerele geografice se asignează abonaților în vederea furnizării către aceștia de servicii de comunicații electronice la puncte terminale fixe, constând inclusiv în echipamente de tip PBX, ale rețelelor situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică ale numerelor respective.(3) Apelurile originate către un număr geografic pot fi redirecționate numai în condițiile în care utilizatorul final care originează apelul nu plătește un tarif mai mare decât cel corespunzător apelurilor către respectivul număr geografic.(4) Numerele geografice de 6 cifre vor fi utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes general la nivel local pentru utilizatorii finali din aria geografică asociată indicativului de arie geografică respectiv. Sunt considerate servicii de interes general la nivel local atât unele servicii furnizate în mod comercial în vederea satisfacerii nevoilor comunitare, cât și unele servicii publice de interes general.(5) Tarifele apelurilor către numerele geografice de 6 cifre nu vor putea depăși tarifele apelurilor către numerele geografice de 9 cifre.  +  Articolul 19(1) Numerele independente de locație se alocă pentru servicii de comunicații electronice furnizate, în principal, la puncte fixe.(2) Localizarea echipamentului terminal al abonatului căruia i s-a asignat un număr independent de locație nu este în mod necesar asociată permanent cu un anumit punct terminal al rețelei.(3) Pentru rutarea apelurilor către numere independente de locație nu este necesară conversia acestora în numere geografice. Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  (4) Numerele independente de locație nu vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor pentru care există numere specifice.(5) Tarifele cu amănuntul practicate de un furnizor de servicii de comunicații electronice pentru apelurile către numerele independente de locație nu pot depăși tarifele practicate de acesta pentru apelurile naționale către numere geografice.
   +  Articolul 20(1) Numerele nongeografice mobile se alocă pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice la puncte mobile.(2) Serviciile de comunicații electronice la puncte mobile sunt servicii furnizate prin intermediul unor rețele mobile celulare care asigură predarea gestiunii apelului de la o celulă la alta.  +  Articolul 21(1) Numerele având indicativul de destinație națională ZAB = 800 sunt numere cu acces gratuit pentru apelant.(2) Numerele cu acces gratuit pentru apelant nu vor fi utilizate pentru reoriginarea de apeluri naționale sau internaționale.  +  Articolul 22(1) Numerele pentru servicii cu costuri partajate, având indicativele de destinație națională ZAB = 801 și ZAB = 803, sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului către aceste numere este partajat între apelant și abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv.(2) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinație națională ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăși tariful corespunzător unui apel local în interiorul rețelei sau tariful unic aplicabil apelurilor în interiorul rețelei, după caz.(3) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinație națională ZAB = 803, tariful perceput apelantului nu poate depăși tariful corespunzător unui apel național în interiorul rețelei.(4) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate și ca numere de acces universal.(5) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate pentru terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României, precum și pentru originarea cu ton intermediar a unor apeluri naționale sau internaționale.(6) Modalitatea de plată a tarifelor pentru apelurile naționale sau internaționale originate prin utilizarea numerelor pentru servicii cu costuri partajate se stabilește de furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul căruia se originează apelurile.  +  Articolul 23(1) Numerele având indicativul de destinație națională ZAB = 805 sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic pentru terminarea apelurilor la puncte terminale aflate pe teritoriul României.(2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotație pentru serviciile cu trafic atipic, cu excepția numerelor pentru servicii cu tarif special din subdomeniul ZAB = 900 sau a unor numere naționale scurte interne a căror apelare generează în mod specific un astfel de trafic.  +  Articolul 24(1) Numerele având indicativul de destinație națională ZAB = 808 sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul funcțiilor unei platforme inteligente.(2) Pot fi furnizate prin intermediul numerelor prevăzute la alin. (1) serviciile de tip "Acasă direct", precum și serviciile a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplătite.(3) Accesul la serviciul furnizat se realizează după autentificarea apelantului, metoda de autentificare fiind stabilită de către furnizorul de servicii (cod de identificare, PIN etc.).(4) Accesul la platforma inteligentă prin intermediul resurselor de numerotație prevăzute la alin. (1) este gratuit pentru apelant. Tariful datorat pentru efectuarea unui apel prin modalitatea prevăzută la alin. (3) este perceput apelantului identificat, modalitatea de plată fiind stabilită de către furnizorul de servicii.  +  Articolul 25Numerele având indicativul de destinație națională ZAB = 870 sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date și la internet.  +  Articolul 26(1) Numerele din domeniul 0Z = 09 sunt utilizate pentru servicii cu tarif special.(2) Serviciile cu valoare adăugată care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt:a) divertisment, jocuri și concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinație națională ZAB = 900;b) informații diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri și concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinație națională ZAB = 903;c) divertisment pentru adulți, prin intermediul numerelor având indicativul de destinație națională ZAB = 906.(3) Numerele pentru servicii cu tarif special se alocă furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în funcție de serviciile de conținut ce urmează a fi furnizate, și se utilizează de către aceștia pentru propriile servicii sau se asignează furnizorilor de servicii cu valoare adăugată.(4) Numerele pentru servicii cu tarif special vor fi utilizate numai pentru terminarea apelurilor.(5) Numerele pentru servicii cu tarif special nu pot fi utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau pentru reoriginarea unor apeluri naționale ori internaționale.(6) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotație decât cele prevăzute la alin. (1) în vederea furnizării de servicii cu tarif special, cu excepția numerelor naționale scurte interne, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile acestora.  +  Articolul 27Numerele naționale scurte pentru servicii de urgență și pentru alte servicii armonizate la nivel european de forma 11v(xyz), inclusiv numerele de forma 116(xyz) și 118(xyz), se alocă și se utilizează în conformitate cu reglementări speciale.  +  Articolul 28Numerele naționale scurte de forma 19vx sau 19vxy sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel național sau a unor servicii de interes general, precum:a) siguranța cetățeanului (poliție, jandarmerie etc.);b) servicii de asistență medicală;c) deranjamente utilități publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal etc.);d) asistența și informarea cetățeanului (protecția consumatorului, Avocatul Poporului etc.);e) servicii de informații (transporturi feroviare, transporturi aeriene, starea vremii, starea drumurilor, culturale, sportive etc.);f) asistență abonați servicii de comunicații electronice (relații cu clienții, ghidul serviciilor etc.);g) servicii de consultanță din diferite domenii de activitate (activități medicale, legislative, bancare etc.);h) alte servicii de interes general (asistență rutieră, suport tehnico-profesional etc.).  +  Articolul 29(1) Numerele naționale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y) și 99vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de rețea.(2) În cazul în care anumite numere interne utilizate exclusiv în cadrul unei rețele de comunicații electronice, cu excepția celor alocate prin licența de utilizare a resurselor de numerotație și a celor prevăzute la alin. (1), limitează sau împiedică utilizarea resurselor de numerotație prevăzute în PNN sau dezvoltările ulterioare ale PNN, acestea vor fi eliberate de furnizorul de servicii de comunicații electronice care le utilizează, în termenul stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM.
   +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 30(1) Alocarea de către ANCOM a resurselor de numerotație din PNN furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului se realizează conform procedurii de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație stabilite de ANCOM.(2) Resursele de numerotație prevăzute la art. 28 se alocă și se utilizează în conformitate cu reglementări speciale.(3) Resursele de numerotație prevăzute la art. 29 se utilizează în conformitate cu reglementări speciale.  +  Articolul 31(1) Deschiderea pentru alocare a următoarelor domenii sau subdomenii din PNN se va realiza de la data stabilită în conformitate cu procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație:a) 0ZA = 038 și 0ZA = 039 - numere independente de locație; Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  b) 0Z = 06 - numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile;c) 0ZAB = 0803 - numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif național în interiorul rețelei pentru apelant) și numere de acces universal.
  (2) Deschiderea pentru alocare a unui domeniu sau subdomeniu dintre cele rezervate pentru dezvoltări viitoare se va realiza prin decizie a președintelui ANCOM prin care se vor stabili serviciile ce urmează a fi furnizate prin intermediul respectivelor resurse de numerotație, precum și condițiile în care solicitanții vor putea dobândi dreptul de utilizare a acestora.
   +  Articolul 32(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.895/2007 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Marius Cătălin Marinescu
  București, 29 mai 2013.Nr. 375.  +  ANEXĂPLANUL NAȚIONAL DE NUMEROTAȚIE Notă
  Conform art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Decizia nr. 1.069/2018, respectiv ale prezentei anexe numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.
  Secțiunea A0 - Prefixe
  0 Prefix național
  00 Prefix internațional
  Secțiunea A - Numere Naționale Semnificative (ZABPQMCDU)
  Indicativ de destinațienațională Z/ZA/ZAB (NDC) Nr. de cifre al numărului național semnificativDestinație Aria de utilizare
  Nr. max.Nr. min.
  Z=0 Neutilizabil
  Z=1 Numere scurte - Secțiunile B.1 și C
  Z=2 Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe
  20 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  21 (NDC) 9 6 Numere geografice municipiul București și județul Ilfov
  22 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  230 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Suceava
  231 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Botoșani
  232 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Iași
  233 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Neamț
  234 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Bacău
  235 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Vaslui
  236 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Galați
  237 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Vrancea
  238 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Buzău
  239 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Brăila
  240 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Tulcea
  241 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Constanța
  242 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Călărași
  243 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Ialomița
  244 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Prahova
  245 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Dâmbovița
  246 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Giurgiu
  247 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Teleorman
  248 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Argeș
  249 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Olt
  250 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Vâlcea
  251 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Dolj
  252 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Mehedinți
  253 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Gorj
  254 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Hunedoara
  255 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Caraș-Severin
  256 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Timiș
  257 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Arad
  258 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Alba
  259 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Bihor
  260 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Sălaj
  261 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Satu Mare
  262 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Maramureș
  263 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Bistrița-Năsăud
  264 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Cluj
  265 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Mureș
  266 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Harghita
  267 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Covasna
  268 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Brașov
  269 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Sibiu
  27 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  28 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  29 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 3 Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe
  30 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  31 (NDC) 9 6 Numere geografice municipiul București și județul Ilfov
  32 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  330 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Suceava
  331 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Botoșani
  332 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Iași
  333 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Neamț
  334 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Bacău
  335 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Vaslui
  336 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Galați
  337 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Vrancea
  338 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Buzău
  339 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Brăila
  340 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Tulcea
  341 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Constanța
  342 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Călărași
  343 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Ialomița
  344 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Prahova
  345 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Dâmbovița
  346 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Giurgiu
  347 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Teleorman
  348 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Argeș
  349 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Olt
  350 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Vâlcea
  351 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Dolj
  352 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Mehedinți
  353 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Gorj
  354 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Hunedoara
  355 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Caraș-Severin
  356 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Timiș
  357 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Arad
  358 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Alba
  359 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Bihor
  360 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Sălaj
  361 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Satu Mare
  362 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Maramureș
  363 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Bistrița-Năsăud
  364 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Cluj
  365 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Mureș
  366 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Harghita
  367 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Covasna
  368 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Brașov
  369 (NDC) 9 6 Numere geografice județul Sibiu
  37 (NDC) 9 - Numere independente de locație Națională
  38 (NDC) 9 - Numere independente de locație Națională
  39 (NDC) 9 - Numere independente de locație Națională
  Z = 4 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 5 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 6 (NDC) Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile
  60 9  Numere nongeografice pentru furnizorii de rețele mobile virtuale Națională
  61 9  Numere nongeografice Națională
  62 9  Numere nongeografice Națională
  63 9  Numere nongeografice Națională
  64 9  Numere nongeografice Națională
  65 9  Numere nongeografice Națională
  66 9  Numere nongeografice Națională
  67 9  Numere nongeografice Națională
  68 9  Numere nongeografice Națională
  69 12 9 Numere nongeografice Națională
  Z = 7 (NDC) Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile
  70 9  Numere nongeografice pentru furnizorii de rețele mobile virtuale Națională
  71 9  Numere nongeografice Națională
  72 9  Numere nongeografice Națională
  73 9  Numere nongeografice Națională
  74 9  Numere nongeografice Națională
  75 9  Numere nongeografice Națională
  76 9  Numere nongeografice Națională
  77 9  Numere nongeografice Națională
  78 9  Numere nongeografice Națională
  79 9  Numere nongeografice Națională
  Z = 8 Servicii diverse(servicii cu valoare adăugată)
  800 (NDC) 9 - Numere cu acces gratuit pentru apelant Națională
  801 (NDC) 9 - Numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif local în interiorul rețelei pentru apelant) Numere de acces universalNațională
  802 9 - Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  803 (NDC) 9 - Numere pentru servicii cucosturi partajate (tarif național în interiorul rețelei pentru apelant) Numere de acces universalNațională
  804 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  805 (NDC) 9 - Numere pentru servicii cu trafic atipic Națională
  806   Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  807 9 - Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  808 (NDC) 9 - Numere pentru accesul indirect la servicii Națională
  809 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  81-82 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  83-85 Numere scurte - Secțiunea B.2
  86 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  870 (NDC) 9 - Numere de acces la servicii de transmisiuni de date și la internet Națională
  871-879 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  88 Numere scurte - Secțiunea B.2
  89 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 9 Servicii cu valoare adăugată, servicii cu tarif special (Premium rate)
  900 (NDC) 9  Divertisment, jocuri, concursuri Națională
  901 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  902 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  903 (NDC) 9  Informații diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri și concursuri  
  904-905 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  906 (NDC) 9  Divertisment adulți  
  907-909 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  91-94 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  95-99 Numere scurte - Secțiunea B.3
  Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  Secțiunea B.1 - Numere naționale scurte 1tv(xyz)
  Domeniu Destinație Aria de utilizare
  Zt = 11 (NDC) Servicii de urgență și alte servicii armonizate la nivel european
  110Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  111Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  112Număr unic pentru apeluri de urgență Națională
  113Nealocabil (Blocat pentru resurse tehnice servicii de urgență) Națională
  114Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  115Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  116(xyz)Numere naționale pentru servicii armonizate cu caracter social Națională
  117Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  118 (xyz)Numere naționale pentru serviciul de informații privind abonații Națională
  119Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  Zt = 12 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 13 Blocat resurse tehnice*)
  Zt = 14 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 15 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 17 Blocat resurse tehnice*)
  Zt = 18 Blocat resurse tehnice*)
  Zt = 19 (NDC) Servicii de interes public la nivel național și servicii de interes general Națională
  Notă
  *) Pot fi utilizate și ca numere naționale scurte interne pentru furnizarea unor servicii specifice de rețea sau pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată numai dacă această utilizare nu contravine folosirii acestora ca resurse tehnice.
  Secțiunea B.2 - Numere naționale scurte 8tv(xy)
  Domeniu Destinație Aria de utilizare
  Zt = 83 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 84 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 85 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  Zt = 88 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Secțiunea B.3 - Numere naționale scurte 9tvx(y)
  Domeniu Destinație Aria de utilizare
  Zt = 95 Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
  Zt = 96 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 97 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 98 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Zt = 99 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețea Națională
  Secțiunea C - Indicative de selectare a transportatorului
  Domeniu Destinație
  10  
  10xy Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea cu ton intermediar
  16  
  16xy Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea fără ton intermediar și pentru preselectarea transportatorului
  ____________