ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 17 iunie 2009  Având în vedere necesitatea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale și asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri, precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Obiectul reglementat. Definiții  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României pentru obiectivul convergență al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale.  +  Articolul 2(1) Termenii program operațional, Autoritate de management, organism intermediar, obiectiv convergență, beneficiar, corecții financiare, dezangajare automată au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.(2) Termenii neregulă, creanțe bugetare rezultate din nereguli, autorități cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) instrumente structurale - asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune;b) Autoritate de certificare și plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale și transferul către beneficiari/unități de plată de pe lângă autoritățile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum și a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe;c) Unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite, cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operațional care utilizează mecanismul plății indirecte, precum și responsabilitatea efectuării plăților către contractori în cadrul proiectelor de asistență tehnică, după caz;d) prefinanțare - sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1), prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul inițial pentru susținerea începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanțare încheiat între un beneficiar și Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale; (la 29-12-2011, Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) e) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1), precum și alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; (la 29-12-2011, Lit. e) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) f) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. e), aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale;g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;h) contribuția publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor operaționale, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;i) plată directă - transferul direct din contul Autorității de certificare și plată în contul beneficiarului al sumelor reprezentând prefinanțare și/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum și restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale; (la 30-12-2010, Lit. i) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". ) j) plată indirectă - transferul, prin intermediul Unității de plată, în contul beneficiarului, al sumelor reprezentând onorarea cererilor de plată, de prefinanțare și/sau rambursare a cheltuielilor eligibile, precum și restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari, în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale; (la 18-04-2013, Lit. j) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. ) k) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției din instrumente structurale, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și din valoarea cheltuielilor publice și/sau private altele decât cele eligibile.l) cereri de plată - cereri depuse de către beneficiarii proiectelor finanțate din instrumente structurale, atât în calitatea lor de beneficiari unici, cât și în cea de lideri de parteneriate, prin care aceștia solicită autorităților de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale și cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat, precum și pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt depuse de către beneficiari unici sau lideri de parteneriate în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, după caz, acceptate la plată fie de către beneficiarii unici, fie de către oricare dintre membrii parteneriatelor, după caz. (la 02-02-2015, Lit. l) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) l^1) proiect retrospectiv - proiect aflat în stadiu de execuție sau finalizat, care a fost realizat cu surse de finanțare de la bugetul de stat, împrumuturi de la instituții financiare internaționale sau bănci de dezvoltare/cooperare internațională, care pot face obiectul rambursării de la Comisia Europeană, toate aceste surse reprezentând efortul bugetului de stat pentru prefinanțarea respectivului proiect, pentru care nu este necesară amendarea actelor normative de aprobare/ratificare a respectivelor împrumuturi. (la 03-06-2016, Lit. l^1) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 104 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016, care introduce un nou punct al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) l^2) cererea de lichidare a plăților pentru proiect - cerere de plată care însoțește cererea de plată finală și cuprinde facturile de avans și/sau cheltuielile estimate pentru ultimele două luni de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul proiectelor care se finalizează în luna decembrie 2015 conform prevederilor art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; (la 29-10-2015, Lit. l^2) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015. ) m) abrogată. (la 01-01-2015, Lit. m) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. 24 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. )  +  Capitolul II Managementul financiar al instrumentelor structurale  +  Articolul 3Fondurile aferente instrumentelor structurale se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare, precum și a prevederilor Cadrului strategic național de referință și ale programelor operaționale, aprobate de Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al instrumentelor structurale, precum și coordonarea managementului financiar al contribuției publice naționale totale, putând emite în acest sens instrucțiuni/ghiduri aferente gestionării financiare a instrumentelor structurale, cu caracter obligatoriu pentru autoritățile de management/organismele intermediare. (la 30-12-2010, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (1^1) La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiar-bugetară, în scopul accelerării absorbției instrumentelor structurale. (la 02-06-2014, Alin. (1^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an diminuări și redistribuiri de credite bugetare și de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale, în funcție de stadiul implementării proiectelor finanțate din instrumente structurale la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri din instrumente structurale între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare. (la 27-11-2009, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din LEGEA nr. 362 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009. ) (3) Ministerul Finanțelor Publice asigură gestionarea instrumentelor structurale prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului.(4) Conturile aferente gestionării instrumentelor structurale și a contribuției publice naționale totale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 02-06-2014, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (5) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din instrumente structurale, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4^1(1) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, în cazul plăților directe, notifică beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare. (la 11-09-2013, Alin. (1) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. ) (2) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi întrerupt de mai multe ori, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autoritățile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.(4) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale.(5) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut la alin. (2) atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. (la 12-06-2012, Art. 4^1 a fost modificat de pct. 1 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 4^2(1) Beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013, care intră sub incidența schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct cu destinație specială la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială aceștia sunt înregistrați fiscal, cu avizul instituțiilor publice prevăzute la alin. (2). (2) Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 virează sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării de la bugetul de stat și TVA, după caz, în contul de disponibil distinct cu destinație specială deschis la Trezoreria Statului pe numele beneficiarilor privați finanțați în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, ale căror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, ca urmare a unei suspiciuni de fraudă aflate în investigație la data depunerii declarației finale. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) încasate în contul de disponibil distinct cu destinație specială prevăzut la alin. (1) nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont.(4) Ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești de achitare a inculpatului/inculpaților ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații, sumele încasate în contul de disponibil distinct cu destinație specială deschis pe numele beneficiarilor potrivit alin. (1) pot fi transferate de către aceștia numai în conturile proprii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul scris al instituțiilor publice prevăzute la alin. (2), prezentat unităților Trezoreriei Statului. În cazul în care beneficiarii privați nu au deschise astfel de conturi proprii, aceștia au obligația deschiderii lor.(5) În cazul în care prin actele de control emise de Direcția Națională Anticorupție/Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații, se autorizează unitățile Trezoreriei Statului, la care beneficiarii privați își au deschise conturile de disponibil distincte cu destinație specială, să vireze, la solicitarea scrisă a instituțiilor publice prevăzute la alin. (2), sumele stabilite de acestea, în baza actelor de control, din conturile de disponibil distincte cu destinație specială în conturile indicate prin solicitare.(6) Din conturile de disponibil distincte cu destinație specială, prevăzute la alin. (1), nu pot fi dispuse alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (4) și (5).(7) Procedura privind deschiderea și funcționarea conturilor de disponibil distincte cu destinație specială, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. (la 25-01-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 )  +  Capitolul III Contribuția publică națională totală  +  Articolul 5(1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12. (la 30-12-2010, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) Cu respectarea prevederilor art. 12 și a prevederilor legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat, se asigură integral din bugetul Ministerului Transporturilor sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii și a proiectelor ai căror beneficiari sunt:a) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., Regia Autonomă «Administrația Fluvială a Dunării de Jos» Galați, Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime» - S.A. Constanța, Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galați, Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, Compania Națională «Administrația Canalelor Navigabile» - S.A., Compania Națională «Aeroportul Internațional Henri Coandă - București» - S.A., Societatea Națională «Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu» - S.A., Societatea Națională «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A., Societatea Națională «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A., Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER;b) Autoritatea Feroviară Română - AFER, pentru realizarea proiectelor de importanță națională, precum și cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finanțate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare;d) Compania Națională de Radiocomunicații Navale «Radionav» - S.A., pentru realizarea proiectelor finanțate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale «Radionav» - S.A. Constanța. (la 02-02-2015, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (3) În bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt Administrația Națională «Apele Române» și Administrația Națională de Meteorologie. (la 02-06-2014, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (3^1) În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 și a prevederilor legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanțării valorii totale a Proiectului paneuropean de cercetare «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)», al cărui beneficiar este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN-HH. (la 29-12-2011, Alin. (3^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. ) (4) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.  +  Articolul 5^1(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 5 au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.(2) Abrogat. (la 12-06-2012, Alin. (2) al art. 5^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) (la 30-12-2010, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 6(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 58 și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul bugetului local. (la 12-06-2012, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 7(1) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. (la 29-12-2011, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanțate proiectele respective.(3) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) și art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. (la 29-12-2011, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 7^1Prin excepție de la prevederile art. 7, pentru proiectele ex-ISPA transferate integral sau parțial în cadrul Programului operațional sectorial «Transport» și Programului operațional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri ex-ISPA se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, prin Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale. (la 29-12-2011, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 3 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )  +  Articolul 7^2Prin excepție de la prevederile art. 7, pentru componentele proiectului ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 - Reabilitarea și îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Deva și Hunedoara, transferate în cadrul Programului operațional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri alocate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarului acestui proiect, prin Autoritatea de management, după autorizarea cheltuielilor de către aceasta, conform prevederilor legale comunitare și naționale. (la 29-12-2011, Art. 7^2 a fost introdus de pct. 3 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )  +  Articolul 8În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, cu excepția Autorității de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică", se cuprind:a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) și, după caz, la art. 24^1; (la 29-12-2011, Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale prin programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); (la 30-12-2010, Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". ) c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;c^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c); (la 12-12-2018, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) c^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului; (la 12-12-2018, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor;e) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și din cofinanțare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 13; (la 12-06-2012, Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; (la 30-12-2010, Lit. f) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;h) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată;i) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c). (la 29-12-2011, Lit. i) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora. (la 12-06-2012, Lit. j) a art. 8 a fost introdusă de pct. 5 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) k) sumele necesare pentru asigurarea cofinanțării publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plată; (la 18-04-2013, Lit. k) a art. 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. ) l) sumele necesare pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată. (la 18-04-2013, Lit. l) a art. 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. ) m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare și prin cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, și decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate și/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă. (la 02-06-2014, Lit. m) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) n) sumele necesare acoperirii corecțiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, anulate parțial ori integral, în cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive. (la 02-06-2014, Lit. n) a art. 8 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) o) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. i), n) și p) stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare; (la 30-06-2015, Lit. o) a art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare și/sau prin cereri de plată, considerate neeligibile de către Autoritatea de management în procesul de verificare și pentru care ulterior o instanță judecătorească s-a pronunțat în favoarea beneficiarului printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă. (la 30-06-2015, Lit. p) a art. 8 a fost introdusă de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) q) sumele solicitate la rambursare sau plată, pentru care nu au putut fi aplicate prevederile lit. m), aferente unor activități executate în perioada de eligibilitate a proiectului și care urmează să fie rambursate sau plătite după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente programelor operaționale, ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești de achitare a inculpatului/inculpaților ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații, în condițiile în care nu a fost sesizat inițial și organul de cercetare penală, precum și a încetării oricăror altor cauze care au determinat suspendarea plăților, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 30-06-2016, Lit. q) a art. 8 a fost introdusă de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 9În bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică" se cuprind:a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) și, după caz, la art. 24^1; (la 29-12-2011, Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); (la 30-12-2010, Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". ) c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;c^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c); (la 12-12-2018, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) c^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului; (la 12-12-2018, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) d) sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul Programului operațional «Asistență tehnică», în cazul proiectelor în care structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene au calitatea de beneficiar; (la 02-06-2014, Lit. d) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) e) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor;f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a Programului operațional «Asistență tehnică», ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 13; (la 12-06-2012, Lit. f) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; (la 30-12-2010, Lit. g) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;i) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată;j) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c). (la 29-12-2011, Lit. j) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) k) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora. (la 12-06-2012, Lit. k) a art. 9 a fost introdusă de pct. 7 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) l) sumele necesare pentru asigurarea cofinanțării publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plată; (la 11-09-2013, Lit. l) a art. 9 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. ) m) sumele necesare pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată. (la 11-09-2013, Lit. m) a art. 9 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. )  +  Articolul 10În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe se cuprind:a) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;a^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c); (la 12-12-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) a^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului; (la 12-12-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) b) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată;c) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; (la 30-12-2010, Lit. c) a art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) d) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;e) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. a). (la 29-12-2011, Lit. e) a art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) f) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora. (la 12-06-2012, Lit. f) a art. 10 a fost introdusă de pct. 8 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 11În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la poziția globală distinctă denumită "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" se cuprind:a) sumele reprezentând cofinanțare publică din bugetul de stat pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe, în cazul proiectelor ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) și, după caz, la art. 24^1; (la 29-12-2011, Lit. a) a art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) sumele necesare asigurării prefinanțării proiectelor ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1), în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale; (la 29-12-2011, Lit. b) a art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) sumele necesare continuării finanțării proiectelor în cadrul programelor operaționale, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale;d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile beneficiarilor/unităților de plată de pe lângă autoritățile de management;e) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale din programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); (la 30-12-2010, Lit. e) a art. 11 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". ) f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare și plată;g) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 13; (la 12-06-2012, Lit. g) a art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) h) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 8 lit. c), art. 9 lit. c) și art. 10 lit. a).i) sumele necesare pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată. (la 02-06-2014, Lit. i) a art. 11 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. )  +  Articolul 11^1(1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăților aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanțate din fonduri europene, precum și pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată și cererile de lichidare a plăților pentru proiect. (la 14-12-2015, Alin. (1) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015. ) (2) Pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorității de certificare și plată, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor Publice, nu poate depăși plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalent. (la 29-09-2015, Alin. (2) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 septembrie 2015. ) (3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii. (la 11-09-2013, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. )  +  Articolul 12(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), art. 9 lit. a) și b) și art. 11 lit. a) și e) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale, aferente altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1). (la 29-12-2011, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor proprii pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare. (la 29-12-2011, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Avizul de principiu al Autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.(4) Propunerile de credite de angajament și propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) și (2) se includ anual la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din instrumente structurale și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat.(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din instrumente structurale.(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice. (la 29-12-2011, Alin. (7 al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. ) (8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (2) se introduc obiective de investiții noi cu finanțare din fonduri externe nerambursabile numai după obținerea acordului Autorității de management al Programului operațional sectorial Transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar al proiectelor finanțate prin Programul operațional sectorial Transport;b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional sectorial Transport și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile. (la 29-06-2013, Alin. (8) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (9) În cazul proiectelor de finanțare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, se include la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect. (la 02-02-2015, Alin. (9) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (10) La titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se includ cheltuielile menționate la alin. (9), efectuate de la data semnării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/actelor adiționale încheiate după data de 31 ianuarie 2015 și până la finalizarea proiectului. (la 02-02-2015, Alin. (10) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. )  +  Articolul 13(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune și cofinanțare de la bugetul de stat în limita sumelor rezultate din creanțe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă aplicate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și din rezilierea contractelor de finanțare, estimate a se realiza cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale. (la 02-06-2014, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (2) Abrogat. (la 11-09-2013, Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. ) (3) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în condițiile legii. (la 05-06-2013, Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. ) (4) Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă. (la 05-06-2013, Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Autoritatea de management POS Transport poate încheia contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune și cofinanțare de la bugetul de stat în limita sumelor aferente proiectelor retrospective. (la 29-09-2015, Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 septembrie 2015. ) (6) În cazul proiectelor retrospective pentru care s-au încheiat contracte de finanțare potrivit prevederilor alin. (5), în bugetele prevăzute la art. 5 alin. (2) se includ numai creditele de angajament necesare finalizării obiectivelor de investiții preluate în finanțare în cadrul POS Transport și creditele bugetare necesare achitării părții rămase de executat din obiectivele de investiții preluate în finanțare în cadrul POS Transport. (la 29-09-2015, Alin. (6) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 septembrie 2015. ) (la 12-06-2012, Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 14(1) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă.(2) Abrogat. (la 12-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) (2^1) Abrogat. (la 12-12-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) (3) Din sumele prevăzute la art. 8 lit. h), art. 9 lit. i) și art. 10 lit. b), Autoritatea de management reîntregește conturile Autorității de certificare și plată cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare și plată și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 14^1(1) Sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat și se utilizează numai pentru cofinanțarea programelor operaționale de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu excepția proiectelor aferente Programului operațional sectorial «Transport», altele decât cele finanțate din axa prioritară de asistență tehnică al căror beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene, care se utilizează de către Ministerul Transporturilor pentru cofinanțarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuți la art. 5 alin. (2) și de către Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale pentru cofinanțarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari. (la 02-02-2015, Alin. (1) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (2) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuți la alin. (1). (la 02-02-2015, Alin. (2) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (3) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (2) se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuți la alin. (1). (la 02-02-2015, Alin. (4) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene. (la 02-02-2015, Alin. (5) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (la 12-06-2012, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 11 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 14^2(1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007-2013, rămasă neutilizată, respectiv sumele recuperate ulterior, se utilizează în exclusivitate pentru reîntregirea la bugetul de stat a sumelor utilizate pentru cofinanțarea programelor operaționale, respectiv a proiectelor aferente Programului operațional sectorial Transport și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum și Ministerul Transporturilor să vireze sumele reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007-2013, aflate în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015“, conform prevederilor alin. (1).(3) În cazul în care sumele respective au fost virate în conturile de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 4.017/4.374/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management și Ministerul Transporturilor să vireze, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul 20.A.31.09.00 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007-2013, precum și programelor de cooperare transfrontalieră“ codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv al Ministerului Transporturilor, sumele determinate ca diferență dintre veniturile bugetare încasate în anul 2017 și totalul plăților dispuse din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, conform prevederilor alin. (1).(4) Pentru sumele existente în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene, virarea se efectuează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(5) Se autorizează Autoritatea de certificare și plată să vireze sumele existente în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de certificare și plată, reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007-2013, conform prevederilor alin. (1). (la 30-04-2017, Capitolul III a fost completat de Alineatul (2), Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 75 din 25 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 27 aprilie 2017 )  +  Articolul 14^3Disponibilitățile rămase în conturile deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 14^1, provenite din sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, se virează în conturile de disponibil de fonduri externe nerambursabile deschise la Trezoreria Statului pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în vederea reîntregirii cofinanțării programelor operaționale, asigurată în conformitate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 lit. a) și art. 11 lit. a), potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-12-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 14^4În vederea achitării contravalorii creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale se întreprind operațiunile de mai jos, în următoarea ordine:a) Autoritatea de Certificare și Plată transferă în conturile autorităților de management deschise în euro/lei, după caz, sumele disponibile, pe fiecare program operațional, existente în conturile deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, după efectuarea operațiunii prevăzute la art. 14^5;b) autoritatea de management care are o obligație de plată către alte programe operaționale transferă sumele alocate de la bugetul de stat, în aplicarea prevederilor art. 8 lit. c^1), în contul de disponibil al autorității de management care gestionează programul operațional de unde au fost utilizate temporar disponibilitățile din instrumente structurale;c) autoritatea de management pe numele căreia a fost emisă creanța bugetară utilizează sumele alocate conform prevederilor art. 8 lit. c^2), art. 9 lit. c^2) și art. 10 lit. a^2), în vederea achitării integrale către Comisia Europeană, în euro, a creanței bugetare. (la 12-12-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 14^5Soldul conturilor de disponibil aferente fondurilor europene deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, pentru programele operaționale pentru care au fost declarate la Comisia Europeană cheltuieli a căror valoare totală este cel puțin egală cu totalul cumulat al prefinanțărilor și rambursărilor plătite de Comisia Europeană, se virează ca venit la bugetul de stat. (la 12-12-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 15(1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) și art. 11 lit. e) se acordă, prin plată directă, respectiv plată indirectă, următorilor beneficiari:a) instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;b) autorități ale administrației publice locale sau entități publice finanțate integral din bugetele acestora;c) entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale;e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, pentru activitatea desfășurată fără scop patrimonial;f) unități de cult și structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;g) abrogată; (la 12-06-2012, Lit. g) a alin. (1) al art. 15 a fost abrogată de pct. 12 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) h) operatori regionali de apă, definiți în baza art. 2 lit. g^1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;i) administrațiile parcurilor, reprezentând unități cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. (la 30-12-2010, Lit. i) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) În cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis, sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) și art. 11 lit. e) se acordă beneficiarilor menționați la alin. (1), numai cu condiția nedepășirii intensității maxime admise a ajutorului de stat/de minimis.(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile stabilite prin normele metodologice. (la 30-12-2010, Alin. (3) a art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". )  +  Articolul 16(1) Disponibilitățile din fondurile aferente instrumentelor structurale și fondurilor publice destinate finanțării/cofinanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul anului bugetar în conturile Autorității de certificare și plată, unităților de plată, precum și ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanțare în cadrul unui program operațional, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.(2) Disponibilitățile din fondurile de la bugetul de stat, aflate în conturile Autorității de certificare și plată, destinate finanțării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităților temporare, se realocă prefinanțării/continuării finanțării proiectelor în cadrul programelor operaționale, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumentele structurale, după încheierea programelor de preaderare.  +  Capitolul IV Prefinanțarea  +  Articolul 17(1) Sumele acordate ca prefinanțare în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare.(2) Beneficiarii pot avansa din prefinanțare sume partenerilor și contractorilor, după caz, în limita și în condițiile stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare.(3) Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a prefinanțării acordate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acesteia, conform termenelor și condițiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 05-09-2011, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. X din ORDONANȚA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. ) (4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (3) din prefinanțarea acordată, provenind din instrumente structurale, se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional.(5) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-06-2012, Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) (6) Procentul, termenele și condițiile de acordare și recuperare a prefinanțării se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 29-12-2011, Alin. (6) al art. 17 a fost introdus de pct. 4 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )  +  Articolul 17^1(1) Pentru sumele acordate ca prefinanțare și nejustificate potrivit art. 17 alin. (3), autoritățile de management notifică beneficiarii cu privire la obligația restituirii acestora.(2) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităților de management/Autorității de certificare și plată sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanțării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin Decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării Deciziei de recuperare a prefinanțării, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis Decizia de recuperare a prefinanțării au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite Decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării Deciziei de recuperare a prefinanțării.(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10) și se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional.(14) Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (la 05-09-2011, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 6 al art. X din ORDONANȚA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. )  +  Articolul 17^2(1) În cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, prin care sunt admise integral/parțial pretențiile autorităților de management, acestea notifică beneficiarilor obligația restituirii - în limita stabilită prin aceste hotărâri - a sumelor acordate potrivit art. 8 lit. j), art. 9 lit. k) și art. 10 lit. f).(2) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităților de management sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a acestor sume, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin titlul de creanță, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis titlul de creanță au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1).(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10) și se fac venit la bugetul de stat.(14) Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (la 12-06-2012, Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 17^3Recuperarea sumelor în condițiile prevederilor art. 17^2 se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare ale Autorităților de management din care au fost acordate sau la titlul 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent», după caz, cu excepția dobânzii prevăzute la art. 17^2 alin. (13), care reprezintă venit al bugetului de stat. (la 12-06-2012, Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Capitolul IV^1Mecanismul decontării cererilor de plată (la 18-04-2013, Cap. IV^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. )  +  Articolul 17^4(1) În procesul de implementare a programelor operaționale, autoritățile de management pot utiliza concomitent mecanismul decontării cererilor de plată.(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale în calitatea lor de beneficiari unici/lideri de parteneriate/parteneri, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1). (la 02-02-2015, Alin. (2) al art. 17^4 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (3) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, au obligația de a-și plăti integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată. (la 02-02-2015, Alin. (3) al art. 17^4 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (4) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat, finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale. (la 02-02-2015, Alin. (4) al art. 17^4 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (5) Pentru evitarea blocajului financiar în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, prin excepție de la alin. (2), beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1), în calitate de lideri ai parteneriatului, pot depune cereri de plată, în numele partenerilor lor, cu condiția ca partenerii să nu se încadreze în prevederile art. 5 alin. (1)-(3^1). (la 02-02-2015, Alin. (5) al art. 17^4 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (la 18-04-2013, Art. 17^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. )  +  Articolul 17^5(1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum și de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia. În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, la cererea de plată va fi anexată și dovada plății contribuției proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3). (la 02-02-2015, Alin. (1) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (1^1) Beneficiarii POS DRU pot depune cereri de plată care să conțină facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții publice aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, primite/întocmite până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 61/2014, însoțită de documente justificative conform prevederilor legale, angajate în perioada de implementare a proiectului*). (la 02-06-2014, Alin. (1^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (1^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea facturilor de către partener, pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum și de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, acesta are obligația de a le transmite liderului parteneriatului în vederea depunerii, în maximum 5 zile lucrătoare, de către liderul de parteneriat la organismul intermediar/Autoritatea de management cererii de plată și documentele justificative aferente acesteia. În cazul partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, la cererea de plată va fi anexată și dovada plății contribuției proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3). (la 02-02-2015, Alin. (1^2) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (1^3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat, în situația în care aceștia nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1)-(3^1), vor putea solicita prin cererile de plată și documentele justificative aferente acestora, depuse la organismul intermediar/Autoritatea de management sumele cuvenite acestora în calitate de beneficiar și vor face dovada plății contribuției proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3). (la 02-02-2015, Alin. (1^3) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, în cazul plăților indirecte, Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 17^4 alin. (2) la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. (la 02-06-2014, Alin. (2) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (2^1) După efectuarea verificărilor cererii de plată de către Autoritatea de management, în cazul plăților directe, aceasta transmite Autorității de certificare și plată o solicitare cuprinzând valoarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum și datele de identificare ale beneficiarilor, în vederea virării către aceștia, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Autoritatea de certificare și plată dispune de resurse în conturile sale, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucțiuni, emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 17^4 alin. (2) la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Autoritatea de certificare și plată comunică autorității de management efectuarea virării în ziua respectivă. (la 02-06-2014, Alin. (2^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (2^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, Autoritatea de management virează liderului de parteneriat contravaloarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, aferente atât partenerilor săi, cât și liderilor de parteneriat în calitate de beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1), în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele său la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă. Liderul de parteneriat virează în conturile de disponibil ale partenerilor, deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, și în contul său propriu de disponibil sumele primite de la Autoritatea de management, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării. (la 02-02-2015, Alin. (2^2) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (3) În ziua următoare efectuării virării, Autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite beneficiarului unic o notificare, iar liderului de parteneriat o situație centralizatoare al cărei format se stabilește de către Autoritatea de management. Situația centralizatoare va fi însoțită de notificările întocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1). (la 02-02-2015, Alin. (3) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (4) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autoritățile de management trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1:a) numărul și data facturilor și ale facturilor de avans;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din suma primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată, după caz, detaliată pe cheltuiala eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile; (la 02-06-2014, Lit. c) a alin. (4) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din contribuția acestuia, detaliată pe contribuția proprie eligibilă și alte cheltuieli decât cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor, altele decât cele eligibile, precum și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii prevăzuți la art. 17^4 alin. (2).e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management, în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale. (la 02-02-2015, Lit. e) a alin. (4) al art. 17^5 a fost introdusă de pct. 13 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (4^1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, situația centralizatoare prevăzută la alin. (3) transmisă de autoritățile de management este însoțită de notificări întocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru sumele cuvenite liderului de parteneriat în calitate de beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1), în situația în care au fost aprobate prin cererile de plată și sume cuvenite liderului. Notificările trebuie transmise de liderul de parteneriat partenerilor, în maximum o zi lucrătoare de la primire, și vor conține cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1:a) numărul și data facturilor și ale facturilor de avans;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie să se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar din suma primită de la Autoritatea de management prin intermediul liderului de parteneriat, detaliată pe cheltuiala eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie să se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar din contribuția acestuia, detaliată pe contribuția proprie eligibilă și alte cheltuieli decât cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor, altele decât cele eligibile, precum și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile pentru partenerii prevăzuți la art. 17^4 alin. (2);e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele în situația în care nu au fost respectate prevederile legale. (la 02-02-2015, Alin. (4^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (5) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autoritățile de management aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2:a) numărul și data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea beneficiarului sumei care se înscrie și în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată și, respectiv, din suma care se achită din contribuția proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituție de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, după caz, conform schemelor aprobate. (la 30-06-2015, Lit. c) a alin. (5) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată și din suma din contribuția proprie; (la 02-06-2014, Lit. d) a alin. (5) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor aferentă fiecărei contribuții de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată și din suma din contribuția proprie. (la 02-06-2014, Lit. e) a alin. (5) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management, în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale. (la 02-02-2015, Lit. f) a alin. (5) al art. 17^5 a fost introdusă de pct. 15 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (5^1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autoritățile de management, întocmită distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru sumele proprii cuvenite liderului de parteneriat în calitate de beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1), în situația în care au fost aprobate prin cererile de plată și sume cuvenite liderilor, trebuie transmisă de liderul de parteneriat partenerilor în maximum o zi lucrătoare de la primire și trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2:a) numărul și data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea partenerului/liderului de parteneriat în calitate de beneficiar al sumei transmise de la Autoritatea de management, care se înscrie și în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare care trebuie sa se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat și, respectiv, din suma care se achită din contribuția proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituție de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, după caz, conform schemelor aprobate. (la 30-06-2015, Lit. c) a alin. (5^1) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) d) suma din statul privind plata salariilor statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat și din suma din contribuția proprie;e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, aferentă fiecărei contribuții de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat și din suma din contribuția proprie;f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele în situația în care nu au fost respectate prevederile legale. (la 02-02-2015, Alin. (5^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (6) a) O copie a notificării transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschise conturile.b) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, o copie a notificării transmise liderului de parteneriat, destinată fiecărui partener/liderului de parteneriat în calitate de beneficiar, se depune, de către fiecare dintre parteneri, după primirea acestor notificări de la liderul de parteneriat/de către liderul de parteneriat în calitate de beneficiar la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschise conturile. (la 02-02-2015, Alin. (6) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (6^1) În notificările transmise beneficiarilor prevăzuți la art. 17^4 alin. (3), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de către beneficiarii unici/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari/parteneri din contribuția proprie a acestora se completează cu «zero». (la 02-02-2015, Alin. (6^1) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (7) În situația în care pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(8) Beneficiarii prevăzuți la art. 17^4 alin. (2) prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. c), pentru suma totală virată de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată și, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. d) pentru suma achitată din contribuția proprie, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită. Pentru statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor se vor prezenta ordine de plată separate pe fiecare element prevăzut la alin. (5) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, cu excepția ordinelor de plată aferente contribuției proprii plătite potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie numărul și data fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor. (la 02-06-2014, Alin. (8) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (8^1) Liderii de parteneriat prevăzuți la art. 17^4 alin. (4) întocmesc și prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile ordine de plată prin care virează sumele cuvenite partenerilor/liderilor de parteneriate în calitate de beneficiari, în conturile acestora deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Unitățile Trezoreriei Statului verifică dacă totalul sumelor din ordinele de plată prezentate de liderul de parteneriat este egal cu suma încasată de la Autoritatea de management. În cazul în care nu este respectată această concordanță, unitățile Trezoreriei Statului restituie integral într-un cont distinct de disponibil al autorităților de management, nepurtător de dobândă, sumele primite de liderul de parteneriat din contul prevăzut la alin. (2^2). Din acest cont, autoritățile de management reîntregesc conturile din care au fost inițial virate sumele, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasare. (la 02-02-2015, Alin. (8^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 19 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (8^2) Partenerii/Liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, după primirea notificărilor transmise de autoritățile de management/organismele intermediare, prin intermediul liderilor de parteneriat, prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite, de către aceștia, distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4^1) lit. c), pentru suma virată de către Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat și, respectiv, ordine de plată întocmite, de către parteneri, distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4^1) lit. d) pentru suma achitată din contribuția proprie, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită. Pentru statele privind plata salariilor/statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor se vor prezenta ordine de plată separate pe fiecare element prevăzut la alin. (5^1) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale. La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie numărul și data fiecărui stat privind plata salariilor/stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor. (la 02-02-2015, Alin. (8^2) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 19 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (9) Operațiunile prevăzute la alin. (7) și (8) se efectuează de către beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (2).(9^1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operațiunile prevăzute la alin. (8^1) se efectuează de către liderii de parteneriat în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (2^2). (la 02-02-2015, Alin. (9^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (9^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operațiunile prevăzute la alin. (8^2) se efectuează de către parteneri/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul propriu de disponibil prevăzut la alin. (2) și (2^2). (la 02-02-2015, Alin. (9^2) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (10) Plățile dispuse de beneficiari se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (3), cuprinzând cel puțin elementele prevăzute la alin. (4).(10^1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, plățile dispuse de parteneri sau de liderul de parteneriat în calitate de beneficiar se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (3), cuprinzând cel puțin elementele prevăzute la alin. (4^1). (la 02-02-2015, Alin. (10^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 21 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (11) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (8) și (8^2), unitățile Trezoreriei Statului verifică, după caz, următoarele:A. în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (4):a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;d) concordanța dintre numărul și data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (8) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4), pentru fiecare factură în parte;f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (4);B. în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (4^1):a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de parteneri/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;d) concordanța dintre numărul și data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (8^2) și alin. (8^3) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4^1), pentru fiecare factură în parte;f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (4^1);C. în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (5):a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre numărul și data statelor privind plata salariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;d) concordanța dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată și, respectiv, din contribuția proprie în fiecare din conturile deschise la instituțiile de credit, precum și dintre sumele aferente impozitului pe venit și contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată și, respectiv, din contribuția proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (5), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unitățile Trezoreriei Statului;e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5);D. în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (5^1):a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre numărul și data statelor privind plata salariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată întocmite de parteneri;d) concordanța dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat, respectiv din contribuția proprie în fiecare din conturile deschise la instituțiile de credit, precum și dintre sumele aferente impozitului pe venit și contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat și, respectiv, din contribuția proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (5^1), cu cele înscrise în ordinele de plată, întocmite de parteneri/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari la unitățile Trezoreriei Statului;e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5^1). (la 02-02-2015, Alin. (11) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (12) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (11), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată/autoritățile de management prin intermediul liderilor de parteneriat, din contul deschis pe numele beneficiarului unic/partenerului/liderului de parteneriat în calitate de beneficiar potrivit alin. (2) și (2^2) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituțiilor publice beneficiare «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau în contul de disponibilități pe care beneficiarii unici/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal. (la 02-02-2015, Alin. (12) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (13) Abrogat. (la 02-06-2014, Alin. (13) al art. 17^5 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (14) Operațiunile prevăzute la alin. (8), (8^1), (8^2) și (12) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener. (la 02-02-2015, Alin. (14) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (15) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (8) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (11), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităților de management/Autorității de certificare și plată sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2). (la 02-06-2014, Alin. (15) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (15^1) În cazul în care partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (8^2) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9^2), sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (11), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile distincte de disponibil, nepurtătoare de dobândă, ale autorităților de management menționate în notificările prevăzute la alin. (3) sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2^2). Din acest cont, autoritățile de management reîntregesc conturile din care au fost inițial virate sumele, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasare. (la 02-02-2015, Alin. (15^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (15^2) Prin excepție de la alin. (3)-(15), în cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari/partenerii care primesc sume potrivit alin. (2), (2^1) și (2^2) transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (2), (2^1) și (2^2). Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiari/partener/lideri de parteneriat din bugetul propriu. (la 02-02-2015, Alin. (15^2) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (15^3) În cazul plăților prevăzute la alin. (15^2), în notificarea prevăzută la alin. (4) și (4^1), la rubrica «Denumire furnizor» și «Cod de identificare fiscală al furnizorului» se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat în calitate de beneficiari/partenerilor pentru care s-a întocmit notificarea. (la 02-02-2015, Alin. (15^3) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucțiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată, beneficiarii au obligația de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, precum și cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor. (la 02-06-2014, Alin. (16) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (16^1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucțiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de management, liderii de parteneriat au obligația de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, precum și cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor. (la 02-02-2015, Alin. (16^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (17) Autoritățile de management autorizează, potrivit prevederilor legale comunitare și naționale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (16) și notifică beneficiarii, evidențiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată din bugetul de stat.(17^1) Autoritățile de management autorizează, potrivit prevederilor legale comunitare și naționale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (16^1) și notifică liderii de parteneriat, evidențiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată din bugetul de stat. (la 02-02-2015, Alin. (17^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (18) Beneficiarii prevăzuți la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificați potrivit alin. (17) și (17^1), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritățile de management/autoritatea de certificare și plată în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată». (la 02-02-2015, Alin. (18) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. ) (19) În situația în care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respectă prevederile alin. (16), autoritățile de management solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condițiile altor acte normative se mențin.(20) În cazul nerespectării prevederilor alin. (16) de către beneficiarii instituții publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și instituții publice finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management vor sesiza în scris Ministerul Finanțelor Publice, care va dispune unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului să nu opereze plăți din conturile acestor instituții, cu excepția plăților pentru achitarea arieratelor, a drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora.(21) Nerespectarea prevederilor alin. (16) de către beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor legale.(22) La primirea cererilor de rambursare prevăzute la alin. (16) autoritățile de management comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (19) și (20).(23) În baza comunicării prevăzute la alin. (22), Ministerul Finanțelor Publice dispune reluarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum și reluarea operațiunilor din conturile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local. (la 11-09-2013, Art. 17^5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. )  +  Articolul 17^6(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 17^5 alin. (16) și (16^1) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.(2) Sumele virate beneficiarilor unici/liderilor de parteneriat pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(3) Beneficiarii unici/Liderii de parteneriat au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor. (la 02-02-2015, Art. 17^6 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. )  +  Articolul 17^7(1) Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de rambursare, autoritățile de management notifică beneficiarilor unici/liderilor de parteneriat în termen de 5 zile lucrătoare obligația restituirii acestora.(2) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la art. 17^6 alin. (3) nu poate depăși 5 zile de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1). (la 02-02-2015, Art. 17^7 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. )  +  Articolul 17^8Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea art. 17^5 alin. (21), se efectuează potrivit prevederilor art. 17^1 și 17^2. Dobânda prevăzută la art. 17^2 alin. (13) reprezintă venit al bugetului de stat și se virează în contul «Alte venituri din dobânzi». (la 02-02-2015, Art. 17^8 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015. )  +  Articolul 17^9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 11-09-2013, Art. 17^9 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. )  +  Articolul 17^10(1) La depunerea ultimei cereri de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1), pot depune și o cerere de lichidare a plăților pentru proiect, care poate cuprinde: facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții publice/achiziții aferente proiectelor implementate, pentru lunile noiembrie și decembrie, statele de plată estimate pentru plata salariilor experților din proiecte, state/centralizatoare estimate pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor angajate în perioada de implementare a proiectului pe baza ultimului buget al proiectului aprobat. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, cererea de lichidare a plăților pentru proiect va cuprinde sumele solicitate atât pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, cât pentru partenerii acestuia. Modelul cererii de lichidare a plăților pentru proiect va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei modificări.(2) Cererea de lichidare a plăților pentru proiect se va aproba pe baza documentelor justificative, estimate, cu încadrarea în valoarea bugetului proiectului rămas de executat.(3) Sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăților pentru proiect se vor vira de către Autoritatea de management în conturile de venituri bugetare la subdiviziunea destinată prefinanțării, în cazul beneficiarilor instituții publice sau, după caz, în conturile de disponibilități aferente prefinanțării ale beneficiarilor din sectorul privat.(4) În cazul proiectelor derulate în parteneriat, Autoritatea de management virează sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăților în conturile de disponibilități ale liderilor de parteneriat, iar aceștia transferă sumele primite, în contul propriu sau în conturile partenerilor prevăzute la alin. (3), după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la încasare. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite de către beneficiari în conturile de unde au fost virate nu mai târziu de 31 decembrie 2015, în caz contrar aplicându-se mecanismul de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinanțare beneficiarilor.(5) Cererile de rambursare aferente Cererilor de lichidare a plăților pentru proiect se vor depune nu mai târziu de 15 ianuarie 2016.(6) Neîncadrarea în termenele stabilite atrage după sine declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare a plăților pentru proiect cu consecințele suportării acestora din resursele proprii ale beneficiarilor/partenerilor cu recuperarea sumelor acordate și nejustificate în termen.(7) În cazul proiectelor care nu se finalizează până la 31 decembrie 2015, cuprinse în lista elaborată la nivelul autorităților de management, beneficiarii unici/liderii de parteneriat pot depune în cadrul ultimei cereri de plată/rambursare facturi pentru livrarea bunurilor recepționate cantitativ dar care vor fi puse în funcțiune ulterior datei de 31 decembrie 2015 sau facturi pentru achiziția de materiale, recepționate în șantier, necesare execuției lucrărilor ce vor fi realizate ulterior datei de 31 decembrie 2015, acceptate la plată, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții și de alte reglementări legale în vigoare. În cazul în care Autoritatea de management constată diferențe cantitative/calitative între bunurile/materialele decontate și cele puse în funcțiune/în operă va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.(8) Pentru sumele acordate în baza cererilor de lichidare a plăților pentru proiecte, nejustificate prin cereri de rambursare conform prevederilor alin. (5) și/sau considerate neeligibile de către autoritățile de management/organismele intermediare ca urmare a verificării cererii de rambursare, acestea notifică beneficiarii cu privire la obligația restituirii lor. (la 14-12-2015, Alin. (8) al art. 17^10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015. ) (9) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităților de management sumele prevăzute la alin. (6)-(8) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, se aplică mecanismul prevăzut la art. 17^1. (la 29-10-2015, Art. 17^10 a fost introdus de pct. 2 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015. )  +  Capitolul V Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale  +  Articolul 18(1) Proiectele implementate în cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale pot fi anuale sau multianuale.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program operațional se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program.(4) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea acestora, Autoritatea de certificare și plată urmând să efectueze ordonanțarea și plata.(5) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.(6) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, autoritățile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor operaționale.(7) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, autoritățile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile Autorității de certificare și plată și cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare și plată, pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor respective.  +  Articolul 19(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale ordonatorilor de credite cu rol de organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate și/sau pe baza acordului de delegare de atribuții încheiat între Autoritatea de management și organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 18 alin. (3), cu avizul Autorității de management, și poate efectua unele operațiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional regional, poate delega agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuții încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.  +  Capitolul VI Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 20(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaționale se exercită la nivelul Autorității de management/organismului intermediar și Autorității de certificare și plată, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul Autorității de management/ organismului intermediar/Autorității de certificare și plată în vederea gestionării financiare a programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare și plată are calitatea de beneficiar.  +  Articolul 21(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din instrumente structurale are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din instrumente structurale, cofinanțarea și finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.  +  Articolul 22(1) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritatea de certificare și plată recuperează de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plățile din instrumente structurale efectuate către Autoritatea de certificare și plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autoritățile române.(3) Autoritatea de certificare și plată recuperează de la ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management, până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din instrumentele structurale și din categoriile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c) și e), plătite beneficiarilor în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, precum și din categoriile prevăzute la art. 11 lit. b) și c), transferate unităților de plată în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte și care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene ca urmare a sesizării unor nereguli și nu au fost recuperate de la beneficiari.(4) Autoritățile de management/Organismele intermediare au obligația de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate și declarate de beneficiari pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel național și comunitar. (la 30-12-2010, Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Capitolul VII Proiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 23Proiectele finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale pentru obiectivul convergență pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România, excepție făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială.  +  Articolul 24Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 23, autoritățile sau instituțiile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat.  +  Articolul 24^1În cazul proiectelor proprii implementate în parteneriat, prin excepție de la prevederile art. 5 și 6, liderul și partenerii care sunt finanțați integral sau parțial din fonduri publice cuprind în bugetul propriu numai sumele pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanțare. (la 30-12-2010, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 25Aspectele legale, financiare și de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanțate în cadrul programelor operaționale pentru obiectivul convergență, vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 26În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare.*)  +  Articolul 27Sumele neutilizate până la data de 31 decembrie 2008, rămase în conturile de disponibilități ale beneficiarilor care au în implementare proiecte finanțate din instrumente structurale, se utilizează în continuare din conturile respective în scopul pentru care au fost acordate, până la lichidarea lor.  +  Articolul 28(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările și completările ulterioare.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dispozițiile contrare acesteia, cuprinse în Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile proiectelor/propunerilor de proiecte finanțate din instrumente structurale.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației
  și internelor,
  Dan Nica
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  București, 3 iunie 2009.Nr. 64.  +  Anexa nr. 1NOTIFICAREaferentă Cererii de plată nr. .......Beneficiar .......................Cod fiscal beneficiar ............E-mail ...........................Cod SMIS .........................Denumire proiect .................Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziționate/serviciilor prestate
  Nr. crt.Categorii de cheltuieli eligibile [1] Descriere activitățiContractde achi-ziție nr. ... Factura/Alte documentejustificative (acolo unde este cazul) DenumirefurnizorCodul de identifi-care fiscală al furni-zorului Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor acceptate la plată [2] Valoarea cheltuielilorplătite de beneficiar din fonduri virate de AM Valoarea cheltuielilorplătite de beneficiar din fonduri proprii
  Numărul/Data Valoarea facturii Valoareafără TVATVA aferentFără TVA TVA aferentFără TVA TVA aferent
  Valoareafără TVATVA
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
   ... ...  ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...
   ... ...  ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...
   ... ...  ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...
   ... ...  ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...
   ... ...  ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...
   ... ...  ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...
   I. Total costuri eligibile x  x x x x  ... ... ... ... ... ...
  [1] Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.[2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari.[semnătura][ștampila] (la 11-09-2013, Anexa 1 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 1 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 2AUTORITATEA DE MANAGEMENTNOTIFICAREBeneficiar/Partener (după caz) .............................Cod fiscal beneficiar/partener (după caz) ..................Acord de parteneriat (nr. și data) (dacă este cazul) .......E-mail .........................Cod SMIS .......................Denumire proiect ...............
  Nr. crt.Natura cheltuielilor Document justificativ Date de identificare ale beneficiarului sumei*) Sume pe unități bancare*) Total deplătit
  Denumire beneficiar CIF bene- ficiarIBAN bene-ficiarBanca benefi- ciaruluiSume aferentecheltuielilorplătite de beneficiar din fonduri virate de AMSume aferentecheltuielilorplătite de beneficiar din fonduri proprii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9
  I Salarii nete aferente lunii ....... Impozite privind salariile aferente lunii .... Contribuții privind salariile aferente lunii ...Stat de plată aferent lunii .../nr. .../data ... 1       
  2       
  ...       
  x       
         
  Buget de stat       
  Bugetele asigurărilorsociale și fondurilor speciale       
  II Burse aferente lunii ...... Stat de plată/centralizator burse aferent lunii ....... 1       
  2       
  ...       
  x       
  IIISubvenții aferente lunii ...Stat de plată/centralizator subvenții aferent lunii ..... 1       
  2       
  ...       
  x       
  ---------*) Informații care trebuie să corespundă cu cele din documentele de plată care se prezintă unității Trezoreriei Statului. (la 11-09-2013, Anexa 2 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 2 din același act normativ. )
  --------