HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 ianuarie 2000privind reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 2 februarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Guvernul este autoritatea publică centrala a puterii executive care asigură realizarea politicii interne şi externe a tarii şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.  +  Articolul 2În vederea exercitării atribuţiilor care revin Guvernului, în aparatul de lucru al acestuia funcţionează aparatul de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea entităţi cu atribuţii specifice.  +  Articolul 3 (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este o structura organizatorică, fără personalitate juridică, alcătuită din corpul de consilieri de stat ai primului-ministru şi cabinetul primului-ministru. (2) Atribuţiile aparatului de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul General al Guvernului are personalitate juridică şi este condus de un secretar general, care are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. (2) Secretarul general al Guvernului participa la şedinţele Guvernului şi la şedinţele biroului executiv şi este asistat de unul sau de mai mulţi secretari generali adjuncţi. (3) Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. (4) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (5) În exercitarea atribuţiilor care îi revin secretarul general al Guvernului emite ordine cu caracter individual.  +  Articolul 5 (1) Departamentul este o structura organizatorică în aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru, fără personalitate juridică şi unităţi în subordine, care are rol de coordonare şi sinteza în domenii de interes general, în conformitate cu atribuţiile Guvernului. (2) Înfiinţarea, atribuţiile şi modul de funcţionare ale departamentului se aproba de Guvern. (3) Departamentul este condus de un demnitar care nu are calitatea de ordonator de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual.  +  Articolul 6 (1) Secretariatul General al Guvernului executa operaţiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, în bugetul acestuia, destinate realizării acţiunilor iniţiate de departamentele din aparatul de lucru al Guvernului şi aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor acţiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea şi necesitatea acestora, elaborate de departamentele nominalizate în legile anuale ale bugetului de stat. (2) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinatiile aprobate prin hotărâri ale Guvernului revine departamentelor.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 570, exclusiv demnitarii. (2) Structura organizatorică şi numărul de posturi ale fiecărei entităţi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se stabilesc prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 8Structura aparatului de lucru al Guvernului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile privind numărul de posturi, cuprinse în actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Secretarul generalal Guvernului,Radu StroeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 STRUCTURA APARATULUI DE LUCRU AL GUVERNULUI1. Aparatul de lucru al primului-ministru2. Aparatul de lucru al ministrilor de stat3. Secretariatul General al Guvernului4. Consiliul de Coordonare Economico-Financiară5. Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul6. Departamentul Informaţiilor Publice7. Departamentul Purtatorului de Cuvânt şi Relaţiilor cu Presa8. Departamentul pentru Dialog Social9. Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de peste Hotare10. Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale11. Departamentul de Control al Guvernului12. Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice-----