ACT CONSTITUTIV din 29 noiembrie 2018al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 29 noiembrie 2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 5 decembrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții introductive  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea societății este Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit situațiilor financiare anuale, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Națională „Casa Română de Comerț UNIREA“ - S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, de interes național, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.  +  Articolul 3Sediul(1) Sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este în municipiul București, sectorul 1, bulevardul Mărăști nr. 61, camera 326.(2) Sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.(3) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. va putea înființa filiale, sucursale și subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.  +  Articolul 4DurataDurata Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.  +  Capitolul II Scopul și obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul(1) Scopul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. îl constituie, în principal, organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri.(2) În acest scop, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. organizează rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice, rețele de vânzare în țară și în străinătate.  +  Articolul 6Obiectul de activitate principalSocietatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. are ca obiect principal de activitate activitatea prevăzută la cod CAEN 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.  +  Articolul 7Obiectul de activitate secundarObiectul de activitate secundar se detaliază în anexa care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.  +  Capitolul III Capitalul social, acțiunile  +  Articolul 8Capitalul social(1) Capitalul social inițial al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este de 100.000 de lei și este format din aport în numerar.(2) Capitalul social vărsat, la data constituirii, este format din aport în numerar în cuantum de 30.000 lei. Diferența de aport în numerar se varsă în termen de maximum 12 luni de la înregistrarea societății.(3) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 10.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.(4) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deține un număr de 10 000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.  +  Articolul 9Reducerea sau majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Acțiunile(1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 10.000. Acțiunile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege.(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi membri ai consiliului de administrație.(3) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.  +  Articolul 11ObligațiuniSocietatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.(3) Obligațiunile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.(4) Patrimoniul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.  +  Articolul 13Cesionarea acțiunilor(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor este interzisă.  +  Articolul 14Pierderea acțiunilor(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(2) După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor  +  Articolul 15(1) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.(2) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este constituită din doi membri, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul adunării generale a acționarilor se face în baza mandatului scris emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în concordanță cu ordinea de zi anunțată.(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;b) aprobă structura organizatorică a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;c) numește 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, dintre care cel puțin unul trebuie să fie expert contabil autorizat sau contabil autorizat;d) numește consiliul de administrație conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă; e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor, conform prevederilor legale în vigoare;f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate;g) aprobă situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;h) aprobă repartizarea profitului conform legii;i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii și actului constitutiv;j) analizează periodic rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceștia Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;l) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active care nu fac parte din domeniul public;m) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;n) încheie contractul de mandat cu membrii consiliului de administrație.(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:a) schimbarea formei juridice a societății;b) mutarea sediului societății;c) schimbarea obiectului de activitate al societății;d) majorarea capitalului social;e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, în condițiile legii;f) asocierea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, precum și înființarea prin asocierea acesteia cu terți de noi societăți;g) dizolvarea societății;h) conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;i) emisiunea de obligațiuni.  +  Articolul 16Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.(3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație.(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul acesteia.(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 17Organizarea adunării generale a acționarilor(1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.(2) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor este semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.(4) Procesul-verbal este înseriat într-un registru sigilat și parafat.(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 18Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(3) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la alin. (2).(4) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.  +  Capitolul V Consiliul de administrație  +  Articolul 19Organizare(1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru o perioadă de 2 ani.(3) Conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este asigurată de un director general și de 3 directori care administrează activitatea în scopul realizării obiectivelor stabilite de consiliul de administrație și participă la ședințele acestuia fără drept de vot.(4) Componența consiliului de administrație se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 3 membri.(6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. (7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.(9) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii prezenți ai consiliului de administrație.(10) Pe baza procesului-verbal se redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte și se remite directorului general al societății.(11) Consiliul de administrație poate apela la experți externi pentru soluționarea anumitor probleme.(12) În relațiile cu terții, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este reprezentată de către directorul general, care semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.(13) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.(14) Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili pentru cel mult încă un mandat.  +  Articolul 20Atribuțiile consiliului de administrațieConsiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:a) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare;b) numește și revocă directorii Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor;d) deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori ai Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia, numindu-l pe unul dintre ei director general;e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.;f) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și situațiile financiare pe anul precedent, conform prevederilor legale în vigoare;g) avizează proiectul programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli în vederea prezentării acestora adunării generale a acționarilor;h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;i) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 21Cenzorii(1) Gestiunea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori numiți de către adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.(2) Unul dintre cenzori este în mod obligatoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.(3) Adunarea generală numește de asemenea 3 cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cenzorii titulari.(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:a) în cursul exercițiului financiar verifică modul de administrare a mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarierii, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație în legătură cu conturile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., cu situațiile financiare anuale, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;c) la lichidarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. controlează operațiunile de lichidare;d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.(6) Cenzorii au următoarele obligații:a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare.(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale sau ale actului constitutiv.(9) Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în domeniu.(10) Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.(14) În cazul în care nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 22Finanțarea activității propriiPentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, credite bancare și alte surse financiare legale.  +  Articolul 23Exercițiul financiar(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. (2) Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.  +  Articolul 24Personalul(1) Directorul general are competența generală de încadrare și eliberare din funcție a personalului Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară ale acesteia.(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal ale salariaților se stabilesc pe baza unei grile de salarizare aprobate de consiliul de administrație.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administrație stabilește, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidența contabilă și situațiile financiare anuale(1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul și repartizarea profitului(1) Profitul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Profitul rămas după plata impozitului este repartizat conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(2) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.(5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. ține registrele prevăzute de lege.  +  Articolul 29Dizolvarea(1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.:a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;b) declararea nulității societății;c) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea acesteia;d) falimentul;e) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.(2) Dizolvarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 30LitigiiLitigiile de orice fel apărute între Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.  +  ANEXĂla actul constitutiv
  Coduri CAEN (obiect de activitate auxiliar)
  0111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
  0112Cultivarea orezului
  0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
  0114Cultivarea trestiei de zahăr
  0115Cultivarea tutunului
  0116Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  0119Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  0121Cultivarea strugurilor
  0122Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
  0123Cultivarea fructelor citrice
  0124Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
  0125Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
  0126Cultivarea fructelor oleaginoase
  0127Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
  0128Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  0129Cultivarea altor plante permanente
  0130Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  0141Creșterea bovinelor de lapte
  0142Creșterea altor bovine
  0143Creșterea cailor și a altor cabaline
  0145Creșterea ovinelor și caprinelor
  0146Creșterea porcinelor
  0147Creșterea păsărilor
  0149Creșterea altor animale
  0150Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  0161Activități auxiliare pentru producția vegetală
  0162Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  0163Activități după recoltare
  0164Pregătirea semințelor
  0210Silvicultură și alte activități forestiere
  0230Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
  0311Pescuitul maritim
  0312Pescuitul în ape dulci
  0321Acvacultura maritimă
  0322Acvacultura în ape dulci
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  1042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1052Fabricarea înghețatei
  1061Fabricarea produselor de morărit
  1062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
  1081Fabricarea zahărului
  1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  1083Prelucrarea ceaiului și cafelei
  1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  1085Fabricarea de mâncăruri preparate
  1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  1101Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  1104Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  1107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  4611Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  4612Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  4613Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  4616Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4619Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  4621Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  4622Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  4623Comerț cu ridicata al animalelor vii
  4624Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
  4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  4632Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
  4633Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4636Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  4637Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  4638Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4646Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4661Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  4669Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  4673Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
  4675Comerț cu ridicata al produselor chimice
  4676Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  4677Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4721Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
  4722Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
  4723Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
  4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
  4725Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  4726Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  4751Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
  4753Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
  4772Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
  4773Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
  4776Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4781Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  4782Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  4789Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  4799Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
  5210Depozitări
  5224Manipulări
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  6419Alte activități de intermedieri monetare
  6420Activități ale holdingurilor
  6430Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
  6492Alte activități de creditare
  6499Alte intermedieri financiare n.c.a.
  6611Administrarea piețelor financiare
  6612Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6630Activități de administrare a fondurilor
  6810Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  6831Agenții imobiliare
  7010Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
  7021Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  7022Activități de consultanță pentru afaceri și management
  7120Activități de testări și analize tehnice
  7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  7410Activități de design specializat
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  7500Activități veterinare
  7711Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  7712Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  7729Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  7731Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
  7732Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  7740Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
  7810Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  7820Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
  783Servicii de furnizare și management al forței de muncă
  7830Servicii de furnizare și management al forței de muncă
  8110Activități de servicii suport combinate
  8121Activități generale de curățenie a clădirilor
  8130Activități de întreținere peisagistică
  8211Activități combinate de secretariat
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  8292Activități de ambalare
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  ----