HOTĂRÂRE nr. 933 din 29 noiembrie 2018privind înființarea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 194 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 30 alin. (2) și (2^1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., societate pe acțiuni de interes național, cu capital integral de stat.  +  Articolul 2(1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., denumită în continuare Societatea, este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile actului său constitutiv.(2) Actul constitutiv este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 3(1) Capitalul social inițial al Societății este de 100.000 lei și este constituit din aport în numerar.(2) Capitalul social vărsat, la data constituirii, este format din aport în numerar în valoare de 30.000 lei. Diferența de aport în numerar se varsă în termen de 12 luni de la înmatricularea societății.(3) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 10.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.  +  Articolul 4Societatea are sediul social situat în municipiul București, sectorul 1, bd. Mărăști nr. 61, camera 326, imobil aflat în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“.  +  Articolul 5(1) Scopul Societății este acela de a realiza un mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale. (2) Societatea poate desfășura complementar și activități conexe, în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate.  +  Articolul 6Obiectul principal de activitate al Societății este 4621 „Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat“, iar cele secundare sunt prevăzute în anexa la actul constitutiv.  +  Articolul 7(1) Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din 2 membri, care sunt reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și de către un consiliu de administrație, alcătuit din 5 membri. (2) Societatea este administrată în sistem unitar de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Membrii consiliului de administrație au mandate cu durata de 4 ani, cu excepția primului mandat, care va fi de 2 ani, perioadă necesară organizării interne și pentru operaționalizarea completă a Societății.(4) Atribuțiile adunării generale a acționarilor, precum și ale consiliului de administrație sunt prevăzute în actul constitutiv al Societății.(5) Actul constitutiv al Societății se poate modifica prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8La articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, după litera hh) se introduce o nouă literă, litera ii), cu următorul cuprins:ii) înființează societăți naționale și administrează participațiile la acestea, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 30 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale“, în vederea aplicării prevederilor art. 3 alin. (2).  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 9.  +  Articolul 11Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 noiembrie 2018.Nr. 933.  +  ANEXĂACT CONSTITUTIVal Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.