LEGE nr. 287 din 29 noiembrie 2018pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 decembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „3Director casa corpului didacticS787186783,153,47“
  2. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.1), numărul curent 44 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „44Soră medicală, principal*4)M38001,52“
  3. La anexa nr. V capitolul II, numărul curent 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „10Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator,treapta IMPeste 20 ani52122,08
  M15-20 ani51102,04
  M10-15 ani50082,00
  M5-10 ani49051,96
  MBaza 6 luni-5 ani48191,93“
  4. La anexa nr. VIII capitolul I litera B, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Funcționarii publici din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.(2) Mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25.(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare.5. La anexa nr. VIII capitolul II litera A punctul I subpunctul 1 litera a), numărul curent 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „7Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șefS8700100023,484,00“
  6. La anexa nr. VIII capitolul II litera I, după articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Personalul contractual din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.(2) Mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25.(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare.
   +  Articolul IIÎncepând cu luna decembrie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.  +  Articolul IIIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din cadrul Aeroclubului României și Școlii Superioare de Aviație Civilă se majorează cu 50%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER se majorează cu 15%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se majorează cu 20%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 29 noiembrie 2018.Nr. 287.----