ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2000privind regimul produselor supuse accizelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:  +  Capitolul 1 Accize  +  Secţiunea I Sfera de aplicare  +  Articolul 1Accizele reprezintă taxe speciale de consumaţie care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din ţara şi din import, al căror regim este reglementat prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Produsele pentru care se datorează accize sunt: a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, băuturile alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic; b) produsele din tutun; c) produsele petroliere; d) alte produse şi grupe de produse prevăzute în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a II-a Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, băuturile alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic  +  Articolul 3În grupa "alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic", sunt cuprinse: a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, produsele obţinute pe baza de alcool etilic rafinat şi băuturile alcoolice obţinute din distilate de cerealeÎn subgrupa "alcool brut, alcool etilic rafinat, produse obţinute pe baza de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale" sunt cuprinse următoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, vodcă, rom, lichioruri, rachiuri aza de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom şi rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum şi orice alte produse care conţin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.Alcoolul etilic rafinat este alcoolul etilic obţinut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, urmată de distilare şi de rafinare, având concentraţia alcoolică minima de 95,5% în volum.Alcoolul brut, în accepţia acestei ordonanţe, este alcoolul obţinut prin fermentarea alcoolică şi distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, având concentraţia alcoolică mai mica de 95,5% în volum.Alcoolul brut se comercializează numai în scopul rafinării pentru obţinerea alcoolului etilic rafinat. Se interzice folosirea alcoolului brut ca materie prima pentru prepararea băuturilor alcoolice de orice fel. b) Băuturile alcoolice naturaleÎn subgrupa băuturilor alcoolice naturale sunt cuprinse: tuica şi rachiurile naturale care se obţin prin distilarea sau redistilarea, după caz, a lichidelor zaharoase fermentate din fructe, a drojdiei de vin, a tescovinei de struguri şi a vinului. În aceasta subgrupa sunt cuprinse şi distilatul din vin şi orice alte distilate din fructe, destinate fabricării băuturilor alcoolice naturale.Distilatul din vin reprezintă produsul obţinut prin distilarea vinului, care se foloseşte pentru producerea vinarsului şi a rachiului din vin. c) Vinurile şi produsele pe baza de vinÎn subgrupa "vinuri şi produse pe baza de vin" sunt cuprinse vinurile spumoase, vinurile nespumoase şi alte produse pe baza de vin.Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completa sau parţială, a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a mustului de struguri.Prin vinuri spumoase se înţelege vinurile cu conţinut în dioxid de carbon de origine exogenă, care dezvolta în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 2,5 bari la temperatura de 20°C.În categoria "vinuri spumoase" se includ vinurile spumante şi şampania cu un conţinut în dioxid de carbon de origine total endogenă, obţinute prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum, şi care dezvolta în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 3,5 bari la temperatura de 20°C.Vinurile nespumoase sunt vinuri de consum curent şi vinuri de calitate, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase.Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor nespumoase sunt incluse şi vinurile care dezvolta în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 1 bar la temperatura de 20°C.La "alte produse pe baza de vin", în înţelesul prezentei ordonanţe, se includ: vermuturile şi alte vinuri din struguri, aromate cu plante sau cu substanţe aromatizante, cu o concentraţie alcoolică de până la 22% în volum, alte băuturi fermentate din sucuri de fructe şi hidromel, precum şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice.Produsele din subgrupa "vinuri şi produse pe baza de vin", cu o concentraţie alcoolică de peste 22% în volum, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1. d) BereaBerea este produsul obţinut prin fermentarea alcoolică a mustului preparat din malţ, cereale nemaltificate, zahăr, hamei, produse din hamei, apa cu adaos de drojdie şi preparate enzimatice.În subgrupa "bere" sunt cuprinse toate sortimentele de bere obţinute potrivit prevederilor menţionate mai sus, precum şi sortimentele de bere realizate în amestec cu băuturi alcoolice sau nealcoolice, cu o concentraţie alcoolică în volum cuprinsă între 0,5% şi 10% .Sortimentele de bere cu o concentraţie alcoolică de peste 10% în volum, realizate din bere în amestec cu alte băuturi alcoolice, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1.Pentru berea produsă de micii producători independenţi, în funcţie de capacitatea nominală de producţie a instalaţiilor pe care aceştia le deţin, se aplică accizele specifice reduse, prevăzute la nr. crt. 4.1, 4.2 şi 4.3 din anexa nr. 1.Fiecare agent economic producător de bere are obligaţia de a depune la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, până la data de 15 februarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind capacităţile de producţie pe care le deţine.Beneficiază de nivelul redus al accizelor numai agenţii economici mici producători, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt agenţi economici producători de bere care din punct de vedere juridic şi economic sunt independenţi faţă de orice alt agent economic producător de bere, folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt agent economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui agent economic producător de bere.În situaţia în care un agent economic producător de bere îşi măreşte capacitatea de producţie prin achiziţionarea de noi capacităţi de producţie sau extinderea celor existente, acesta va înştiinţa în scris organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe despre modificările produse şi va calcula şi va vărsa la bugetul de stat accize în cuantumul corespunzător noii capacităţi de producţie, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcţiune a noii capacităţi de producţie.  +  Articolul 4 (1) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 3 sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate -, care produc sau importa astfel de produse. (2) De asemenea, plătitori de accize sunt: a) agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care cumpăra de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanţă, pentru prelucrare şi/sau comercializare; b) agenţii economici, pentru cantităţile de produse supuse accizelor, obţinute din producţia proprie sau din import, care sunt:- acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice;- consumate pentru reclama şi publicitate.  +  Articolul 5 (1) Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 se datorează bugetului de stat o acciză specifica de baza exprimată în echivalent euro pe hectolitru alcool pur, la care se adauga o acciză procentuală de 1% aplicată asupra preţului cu amănuntul maxim declarat. (2) Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3.1-3.4 şi 4 din anexa nr. 1 accizele sunt stabilite în sume fixe exprimate în echivalent euro pe unitatea de măsura, astfel: a) euro pe hectolitru alcool pur - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4 şi 2 din anexa nr. 1; b) euro pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 şi 4 din anexa nr. 1. (3) Baza de impozitare pentru calculul accizelor specifice o reprezintă: a) cantitatea de alcool pur conţinută - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. 1; b) cantitatea de băuturi, exprimată în hectolitri, multiplicată cu numărul de grade alcoolice conţinut - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 şi 4 din anexa nr. 1. (4) Sumele fixe care reprezintă accizele specifice datorate pe produse şi pe grupe de produse sunt cele stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 6 (1) Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 şi 1.3 din anexa nr. 1 se vor stabili preţuri minime pe produse şi pe grupe de produse, care se vor practica pentru comercializarea acestora pe piaţa interna. (2) Preţul minim va cuprinde în mod obligatoriu preţul de producţie şi acciza specifica aferentă, determinata potrivit prevederilor art. 5. (3) Preţurile minime vor fi stabilite de comun acord de asociaţiile patronale ale producătorilor de băuturi alcoolice legal înfiinţate, existente în România, şi vor fi consemnate într-un protocol semnat de reprezentanţii acestor asociaţii. O copie de pe acest protocol şi listele cuprinzând preţurile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului Finanţelor şi vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu minimum 10 zile înainte de data intrării în vigoare a acestor preţuri. (4) Produsele sau grupele de produse, inclusiv în vrac, pentru care s-au stabilit preţuri minime, nu pot fi comercializate pe piaţa interna la preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Agenţii economici producători interni şi importatori de alcool etilic rafinat îmbuteliat şi de produse prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 vor stabili preţuri maxime de vânzare cu amănuntul pe produse, preţuri pe care le vor notifica printr-o declaraţie scrisă direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz. Modelul-tip al acestei declaraţii este prezentat în anexa nr. 4. (6) Declaraţia va cuprinde în mod expres data de la care se vor practica preţurile maxime şi va fi întocmită de fiecare agent economic în cauza în doua exemplare. Un exemplar va fi depus cu minimum 5 zile înainte de data practicării acestor preţuri la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, iar al doilea exemplar cu numărul de înregistrare primit de la organul fiscal teritorial va rămâne la agentul economic. (7) Agenţii economici producători interni şi importatori de alcool etilic rafinat îmbuteliat şi de produse prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 au obligaţia înscrierii în facturile fiscale a preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate. (8) Ori de câte ori se intenţionează modificarea preţurilor minime stabilite, precum şi a preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate, asociaţiile patronale ale producătorilor de băuturi alcoolice, agenţii economici producători interni sau importatori, după caz, au obligaţia să renotifice sau să declare integral listele cuprinzând preţurile, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Renotificarea sau redeclararea preţurilor, după caz, se face în condiţiile prevăzute la alin. (3), (5) şi (6). (9) În termen de 15 zile de la notificarea preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul, organele fiscale teritoriale vor comunica Ministerului Finanţelor, Gărzii financiare teritoriale şi direcţiilor regionale vamale listele cuprinzând preţurile. (10) Este interzisă comercializarea alcoolului etilic rafinat îmbuteliat şi a produselor prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1, de către orice agent economic autorizat să comercializeze astfel de produse, la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, în vigoare. Preţurile de vânzare cu amănuntul nu pot fi mai mici decât preţurile minime stabilite pe produse, la care se mai adauga acciza determinata pe baza preţului maxim de vânzare cu amănuntul, plus taxa pe valoarea adăugată aferentă. (11) Toţi agenţii economici autorizaţi să comercializeze produse pentru care s-au declarat preţuri minime, respectiv preţuri maxime, de vânzare cu amănuntul, sunt obligaţi să afişeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând preţurile minime şi maxime în vigoare pentru toate produsele pe care le comercializează. (12) Comercializarea produselor care nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători sau importatori este interzisă. (13) Pentru agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de alimentaţie publică preţurile maxime de vânzare cu amănuntul nu sunt obligatorii.  +  Articolul 7 (1) În cazul produselor prevăzute la art. 3 provenite din import sau din ţara, utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse supuse accizelor, agenţii economici prelucrători vor deduce pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele plătite fie în vama, fie la achiziţionarea de pe piaţa interna a materiei prime de la agenţii economici producători sau importatori. Principiul deducerii se aplică şi în cazul alcoolului brut prelucrat în scopul obţinerii alcoolului etilic rafinat. (2) Deducerea se face pe răspunderea agenţilor economici în raport cu cantitatea de materie prima utilizata efectiv - în limita normelor de consum - pentru obţinerea produselor finite supuse accizelor şi livrate în fiecare luna calendaristică. Limitele normelor de consum în funcţie de care se face deducerea accizelor aferente materiei prime sunt cele prevăzute în reţetele de fabricaţie a băuturilor alcoolice în baza cărora s-a obţinut licenţa de fabricaţie. (3) Exercitarea dreptului de deducere este condiţionată de existenta următoarelor documente justificative care atestă provenienţa legală a cantităţilor utilizate ca materie prima, după cum urmează: a) în cazul achiziţionării materiei prime direct de pe piaţa externa: licenţa de import, autorizaţia de comercializare în calitate de agent economic importator, declaraţia vamală de import, factura externa; b) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici producători interni: o copie de pe autorizaţia de comercializare în calitate de producător de alcool, o copie de pe factura fiscală vizată de supraveghetorul fiscal, care să ateste provenienţa alcoolului şi în care acciza să fie evidenţiată separat; c) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici importatori: o copie de pe autorizaţia de comercializare a furnizorului în calitate de agent economic importator, o copie de pe declaraţia vamală de import, factura fiscală care să ateste provenienţa alcoolului, în care acciza să fie evidenţiată separat. (4) Pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achiziţionate de pe piaţa interna şi utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse prevăzute la art. 3, agenţii economici vor proceda astfel: a) vor evidenţia în jurnalul privind cumpărările de materii prime, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5, toate intrările de produse utilizate ca materie prima şi accizele aferente acestora; b) vor evidenţia în jurnalul privind vânzările de produse finite supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 6, toate livrările de produse şi accizele aferente acestora. (5) Jurnalul privind cumpărările de materii prime şi cel privind vânzările de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se vor întocmi pentru fiecare luna calendaristică în parte, în baza documentelor de evidenţă operativă. (6) Nu se accepta deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.  +  Articolul 8 (1) Toate livrările de alcool efectuate de agenţii economici producători interni şi importatori, precum şi livrările de băuturi alcoolice efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale. Transferurile de produse între gestiuni se vor efectua pe baza de avize de însoţire a mărfii. (2) Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tipăresc de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţa. În cazul agenţilor economici producători interni de alcool, facturile fiscale vor fi imprimate în 4 exemplare. Exemplarul 4 va rămâne la supraveghetorul fiscal. (3) Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut la alin. (2) se vor inscripţiona, după caz, cuvintele: "Alcool" sau "Băuturi alcoolice". (4) Pe fiecare factura fiscală se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a furnizorului, cât şi a cumpărătorului de alcool şi băuturi alcoolice, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail. (5) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" fiecărei direcţii generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitării acestora. (6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. Nota de comanda va fi aprobată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale şi de avize de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze alcool şi băuturi alcoolice, conform prezentei ordonanţe. (7) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 8. (8) Fiecare transport de alcool şi de băuturi alcoolice va fi însoţit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menţionate mai sus. În lipsa acestor documente se considera ca marfa are provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în accepţia prezentei ordonanţe, existenta documentelor de livrare a alcoolului şi a băuturilor alcoolice asupra delegatului aflat în mijlocul de transport al acestor produse. (9) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a mărfii. (10) Agenţii economici care comercializează bere pot utiliza sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale - cu obligativitatea respectării prevederilor alin. (3) -, fără a mai utiliza formulare pretipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională". Agenţii economici în cauza vor solicita direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o plaja de numere.  +  Secţiunea a III-a Accize pentru produsele din tutun  +  Articolul 9 (1) În grupa "produse din tutun" se includ: a) ţigaretele; b) ţigările şi ţigările de foi; c) tutunul destinat fumatului; d) tutunul de prizat şi tutunul de mestecat. (2) Ţigaretele sunt considerate cilindrii din hârtie specială, cu sau fără filtru, cu lungimi şi diametre diferite, umpluţi cu tutun tăiat, sosat şi/sau aromatizat. (3) Ţigările şi ţigările de foi sunt considerate, dacă sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care conţin tutun natural integral şi au înveliş exterior din hârtie de tutun natural. (4) Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost tăiat sau în alt mod fărâmiţat, bătut sau presat în bucăţi şi care poate fi fumat fără prelucrare industriala. (5) Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin măcinat, de culoare galbenă până la brun, aromată sau nearomată. (6) Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun închis la culoare, uscat, îndulcit cu miere sau cu sirop.  +  Articolul 10 (1) Pentru produsele din tutun, plătitori de accize sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate care produc sau importa astfel de produse. (2) De asemenea, plătitori de accize sunt şi agenţii economici, pentru toate cantităţile de produse supuse accizelor, obţinute din producţia proprie sau din import, care sunt: a) acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice; b) consumate pentru reclama şi publicitate.  +  Articolul 11 (1) Pentru ţigarete, indiferent de provenienţa şi de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciză specifica, stabilită în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete, la care se adauga o cota procentuală aplicată asupra preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate. 2) Cuantumul accizei specifice şi cel al accizei procentuale sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Preţurile maxime de vânzare cu amănuntul vor fi stabilite de fiecare agent economic producător intern sau importator şi vor fi notificate Ministerului Finanţelor. (4) Înregistrarea de către Ministerul Finanţelor a preţurilor astfel stabilite se va face pe baza declaraţiei scrise a fiecărui agent economic în cauza, modelul-tip al acesteia fiind prezentat în anexa nr. 9. (5) Declaraţia se va întocmi de agentul economic în cauza, în doua exemplare, dintre care un exemplar va fi depus la Ministerul Finanţelor, iar al doilea exemplar, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor, va rămâne la agentul economic. (6) Declaraţia va cuprinde în mod expres data de la care se vor practica preţurile maxime şi va fi depusa la Ministerul Finanţelor cu minimum 2 zile înainte de data practicării acestor preţuri. (7) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare lista cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor, va fi publicată prin grija agentului economic producător sau importator, în doua cotidiene de mare tiraj. (8) Ori de câte ori se intenţionează modificări ale preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate, agenţii economici producători interni sau importatori au obligaţia să redeclare preţurile pentru toate sortimentele de ţigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiaşi model de declaraţie şi cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (6) şi (7). (9) După primirea declaraţiilor privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul Ministerul Finanţelor va transmite copii de pe acestea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Gărzii financiare centrale şi Direcţiei Generale a Vămilor. (10) Este interzisă comercializarea ţigaretelor de către orice agent economic autorizat să comercializeze astfel de produse, la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare. (11) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze ţigarete sunt obligaţi să afişeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializează. (12) Comercializarea sortimentelor de ţigarete ce nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate şi date publicităţii de agenţii economici producători sau importatori este interzisă. (13) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau cu titlu gratuit producătorilor interni de ţigarete, astfel: a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricaţie al agenţilor economici producători interni se predau acestora cu titlu definitiv; b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricaţie al agenţilor economici producători interni se predau în custodie, de organele care au procedat la confiscare, agenţilor economici producători interni a căror cota de piaţa este peste 5% . Repartizarea fiecărui lot de produse din tutun confiscate către agenţii economici producători interni se face proporţional cu acesta. Situaţia privind cotele de piaţa se comunica de Ministerul Finanţelor trimestrial tuturor direcţiilor finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Fiecare agent economic producător intern are obligaţia să asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul şi depozitarea cantităţilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat. (14) Predarea cantităţilor de produse din tutun confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce va fi semnat atât de reprezentanţii organului care a procedat la confiscarea produselor, cât şi de reprezentanţii agentului economic producător intern care le preia. (15) Distrugerea se va efectua - în baza aprobării date de Ministerul Finanţelor - la cererea agentului economic şi în prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de poliţie şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.  +  Articolul 12Baza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la ţigarete, atât pentru produsele din producţia interna, cât şi pentru produsele din import, o constituie preţul maxim de vânzare cu amănuntul declarat.  +  Articolul 13 (1) Pentru produsele din tutun, altele decât ţigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Pentru tutunul provenit din producţia interna sau din import, utilizat în exclusivitate ca materie prima pentru obţinerea pe cale industriala de produse din tutun, accizele se datorează şi se calculează o singura data, respectiv la data efectuării livrării produselor finite rezultate din prelucrare. (3) Utilizarea tutunului ca materie prima pentru obţinerea pe cale industriala a produselor din tutun va fi justificată prin: a) licenţa de fabricaţie şi licenţa de atestare a dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni de produse din tutun; b) contracte încheiate direct între agenţii economici producători interni sau importatori de tutun cu agenţii economici producători interni de produse din tutun.  +  Articolul 14 (1) Toate livrările de produse din tutun efectuate atât de agenţii economici producători interni şi importatori, cât şi de ceilalţi agenţi economici care comercializează astfel de produse vor fi efectuate pe baza de factura fiscală. Transferurile de produse din tutun între gestiuni se vor efectua pe baza de avize de însoţire a mărfii, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997. (2) Trecerea mărfurilor agentului economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii mărfurilor respective către comercianţii en detail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, gestionarul fiind însoţitorul transportului. (3) Modelul facturii fiscale utilizate de către agenţii economici producători interni şi importatori de ţigarete este prezentat în anexa nr. 10. Agenţii economici producători interni şi importatori de ţigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor pentru formularele cu regim special, fără a mai utiliza formularele pretipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională". Agenţii economici în cauza vor solicita direct Regiei Autonome "Imprimeria Naţională" o plaja de serii şi de numere specifice acestor facturi. (4) Agenţii economici care comercializează ţigarete, alţii decât agenţii economici producători interni şi importatori, vor utiliza la facturare formularele speciale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 831/1997. (5) Agenţii economici care comercializează produse din tutun, altele decât ţigaretele, vor utiliza, de asemenea, la facturare formularele speciale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 831/1997. (6) Pe fiecare factura fiscală se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a furnizorului, cât şi a cumpărătorului de produse din tutun, respectiv de producător intern, importator, comerciant angro sau en detail. (7) Fiecare transport de produse din tutun, cu excepţia transferurilor de produse din tutun între gestiuni efectuate potrivit prevederilor alin. (1), va fi însoţit efectiv, în mod obligatoriu, de factura fiscală. În lipsa acesteia se considera ca marfa are provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în accepţia prezentei ordonanţe, existenta documentului de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul de transport. (8) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentului de însoţire a mărfii.  +  Secţiunea a IV-a Accize pentru produsele petroliere  +  Articolul 15 (1) Din grupa produselor petroliere se datorează accize pentru: a) carburanţi auto:- benzine;- benzine fără plumb;- motorine; b) benzine de prima distilare de DAV, de cocsare şi de piroliza, în cazul în care acestea nu sunt livrate altor rafinării pentru procesare; c) combustibili tip "M" şi tip "P"; d) uleiuri pentru motoare auto; e) aditivi preparaţi pentru benzine; f) vaseline; g) parafine.  +  Articolul 16Plătitori de accize pentru produsele petroliere sunt agenţii economici producători sau importatori de astfel de produse.  +  Articolul 17Pentru produsele petroliere accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în echivalent euro/tona de produs şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a V-a Accize pentru alte produse şi grupe de produse  +  Articolul 18Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele şi grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 19 (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care produc, importa şi comercializează astfel de produse. (2) Se datorează accize şi pentru cantităţile de produse importate sau obţinute din producţia proprie, care sunt: a) acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice; b) consumate pentru reclama şi publicitate. (3) Plătitori de accize sunt şi persoanele fizice care introduc în ţara bunuri de natura celor prevăzute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.  +  Articolul 20Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute la anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligaţi să reţina şi să vireze la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonanţe, cu excepţia bunurilor prevăzute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.  +  Articolul 21Accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singura data, prin aplicarea cotelor procentuale, prevăzute în anexa nr. 2, asupra bazei de impozitare, care reprezintă: a) pentru produsele din producţia interna - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv; b) pentru produsele din import - valoarea în vama, stabilită potrivit legii, la care se adauga taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz; c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici, dar comercializate prin agenţi economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului; d) pentru bunurile amanetate de persoanele fizice şi devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casele de amanet la vânzarea bunurilor respective, mai puţin accizele.  +  Articolul 22Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singura data şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităţilor produse sau importate.  +  Articolul 23 (1) Din accizele datorate bugetului de stat pentru cafeaua obţinută prin prăjirea cafelei verzi se deduc, pe baza de documente justificative, accizele plătite fie în vama, fie la achiziţionarea cafelei verzi direct de la agenţii economici importatori. (2) Principiile deducerii accizelor se aplică şi în cazul sortimentelor de cafea obţinute prin amestecul diferitelor tipuri de cafea naturala, pentru care au fost plătite accize, cu alţi înlocuitori de cafea. (3) Din accizele datorate bugetului de stat pentru sortimentele de cafea cu înlocuitori se deduc, pe baza de documente justificative, accizele plătite cu ocazia achiziţionării cafelei introduse în prelucrare. (4) Deducerea accizelor aferente materiei prime se face pe răspunderea agenţilor economici în raport cu cantitatea utilizata pentru obţinerea produsului finit care se livrează în fiecare luna calendaristică. Limita scăzământului maxim admis la prăjire este de 20% . (5) Exercitarea dreptului de deducere este condiţionată de existenta următoarelor documente justificative care atesta provenienţa legală a cantităţilor utilizate ca materie prima, după cum urmează: a) în cazul achiziţionării materiei prime direct de pe piaţa externa: licenţa de import, autorizaţia de comercializare în calitate de agent economic importator, declaraţia vamală de import, factura externa; b) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici importatori: o copie de pe autorizaţia de comercializare deţinuta de furnizor, în calitate de agent economic importator; o copie de pe declaraţia vamală de import, contractul în cheiat între producătorul de cafea prajită şi furnizorul de cafea verde; factura fiscală care să ateste provenienţa materiei prime, în care să fie evidenţiată separat acciza. (6) În cazul producătorilor de sortimente de cafea obţinute prin amestecul diferitelor tipuri de cafea naturala cu alţi înlocuitori de cafea, exercitarea dreptului de deducere este condiţionată de existenta copiei de pe autorizaţia de comercializare deţinuta de furnizor, în calitate de agent economic producător de cafea, şi a facturii speciale care să ateste provenienţa materiei prime şi în care acciza să fie evidenţiată separat. (7) Pentru determinarea accizelor datorate bugetului de stat se va proceda astfel: a) se vor evidenţia distinct în jurnalul privind cumpărările de materii prime, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 11, toate cantităţile de cafea cumpărate în vederea prelucrării; b) se vor evidenţia distinct în jurnalul privind vânzările de produse finite supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 12, toate cantităţile de cafea rezultate din prelucrare şi livrate lunar. (8) Jurnalul privind cumpările de materii prime şi cel privind vînzările de produse finite supuse accizelor vor fi întocmite pentru fiecare luna calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă.  +  Articolul 24 (1) Toate livrările de cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, efectuate de agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta facturi fiscale special tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională". Transferurile de produse între gestiuni se vor efectua pe baza de avize de însoţire a mărfii. (2) Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor avea regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţa. (3) Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut mai sus se va inscripţiona cuvântul "Cafea". (4) Pe fiecare factura fiscală se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a furnizorului, cât şi a cumpărătorului de sortimente de cafea supuse autorizării, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail. (5) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" fiecărei direcţii generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitării acestora. (6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizator se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. Nota de comanda va fi aprobată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale şi de avize de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonanţe, să comercializeze cafea. (7) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 8. (8) Fiecare transport de cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, va fi însoţit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menţionate mai sus. În lipsa acestor documente se considera ca marfa are provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în accepţia prezentei ordonanţe, existenta documentelor de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul de transport. (9) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a mărfii.  +  Secţiunea a VI-a Scutiri  +  Articolul 25Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele exportate direct sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza de comision; b) produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free; c) produsele în regim de tranzit şi produsele în regim de import temporar. Pentru produsele importate temporar scutirea se acorda cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai după încheierea regimului vamal acordat; d) bunurile din import provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica, acordate de guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate instituţiilor de învăţământ şi de cultura, ministerelor şi altor organe ale administraţiei publice; e) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim; f) alcoolul etilic rafinat utilizat în producţia de alcool sanitar numai pentru cantităţile de alcool sanitar livrate direct unităţilor sanitare şi farmaciilor; g) alcoolul etilic rafinat utilizat în producţia de medicamente şi de oţet alimentar; h) alcoolul etilic rafinat utilizat în scop medical în spitale şi în farmacii; i) combustibili tip "M" şi tip "P" utilizaţi pentru consumul casnic.  +  Articolul 26Pentru produsele prevăzute la art. 25 lit. b), f), g) şi i) scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor plătite la achiziţionarea acestora, pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile folosite cu destinaţiile expres menţionate în prezenta ordonanţă.  +  Secţiunea a VII-a Momentul datorării accizelor  +  Articolul 27Momentul datorării accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia interna; b) data efectuării livrării băuturilor alcoolice, pentru alcoolul etilic rafinat utilizat ca materie prima la obţinerea acestora - în cazul unităţilor care deţin atât secţii de producere a alcoolului etilic rafinat, cât şi secţii de producere a băuturilor alcoolice; c) data înregistrării declaraţiei vamale de import - pentru importatori; d) data cumpărării - pentru agenţii economici achizitori; e) data vânzării bunurilor - pentru produsele prevăzute la art. 21 lit. c) şi d).  +  Secţiunea a VIII-a Regimul de supraveghereSistemul de supraveghere fiscală a producţiei de alcool  +  Articolul 28 (1) Pentru înregistrarea anuala a tuturor producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora se instituie următoarele măsuri: a) direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor identifica - în raza lor de activitate - toţi agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situaţiile centralizatoare vor fi întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13 şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia impozite indirecte şi Garda financiară - până la data de 1 martie a fiecărui an; b) agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 14 şi vor fi depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 1 martie a fiecărui an; c) agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate -, deţinători de cazane sau de alte instalaţii de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune şi din alte fructe, din tescovina, din drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 15, vor fi depuse până la data de 1 martie a fiecărui an la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Listele întocmite conform prevederilor lit. b) şi c) se vor centraliza de fiecare direcţie generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelelor prezentate în anexele nr. 16 şi 17, şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia impozite indirecte şi Garda financiară - până la data de 15 mai a fiecărui an. Realitatea datelor înscrise în listele de inventariere menţionate mai sus va fi verificată semestrial de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Modificarea capacităţilor de producţie iniţial declarate se va comunica, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Realizarea unor noi capacităţi de producţie de alcool, indiferent de natura acestuia, precum şi de băuturi alcoolice naturale va fi comunicată în scris, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia, organului fiscal teritorial, pentru a fi luată în evidenţa centralizata a producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale. (5) Trimestrial, până la finele primei luni a trimestrului următor, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor proceda la actualizarea situaţiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanţelor, în raport cu modificările intervenite în cursul trimestrului. (6) Regimul de supraveghere fiscală se aplică tuturor agenţilor economici producători de alcool, respectiv de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar şi de alcool de sinteza. (7) Pentru fiecare agent economic producător de alcool vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. Aceştia vor supraveghea intrările zilnice de materii prime, normele de consum, cantităţile de alcool realizate, destinaţiile acestora, calculul, înregistrarea în contabilitate şi virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Recepţia cantitativă a materiei prime se va face cu mijloace de măsurare legale. Prezenta supraveghetorului fiscal va fi asigurată pe tot parcursul procesului de producţie. (8) În cazul în care pentru producerea alcoolului se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie vor fi întocmite în 3 exemplare, pe formulare care vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la agentul economic care a achiziţionat materia prima, exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare, iar exemplarul 3, la supraveghetorul fiscal. De asemenea, se va păstra de către supraveghetorul fiscal şi un exemplar al documentelor de recepţie a materiei prime achiziţionate de la agenţii economici - persoane juridice sau persoane fizice autorizate. (9) În vederea înregistrării corecte a întregii producţii de alcool obţinute, fiecare agent economic producător de alcool este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantităţii de alcool, precum şi cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentraţiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool. Mijloacele de măsurare şi măsurătorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii. (10) Obligaţia dotării cu astfel de contoare revine tuturor producătorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic şi alcool de sinteza. Producătorii sunt obligaţi să efectueze, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cât şi utilizarea normală a acestor contoare. (11) Contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat şi la ieşirea din coloanele aferente alcoolului tehnic. (12) Agenţii economici producători de alcool sunt obligaţi să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează alcoolul, indiferent de natura acestuia. (13) Pe întregul flux tehnologic de la ieşirea alcoolului brut, rafinat, tehnic sau de sinteza din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, şi până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. (14) Aparatele şi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare şi de rafinare trebuie îmbinate în aşa fel încât să poată fi sigilate cu plumb. Sigiliile aparţin direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi vor purta în mod obligatoriu însemnele acestor direcţii, iar sigilarea şi desigilarea se vor face de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât să nu se deterioreze aparatele şi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie menţinute intacte. (15) Sigiliile menţionate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală. (16) Supraveghetorii fiscali au obligaţia să verifice: a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului; b) înregistrarea corecta a intrărilor de materii prime; c) înscrierea corecta a alcoolului obţinut în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către secţiile de prelucrare sau către depozitele de produse finite, în concordanta cu înregistrările mijloacelor de măsurare; d) concordanta dintre consumul energetic lunar şi producţia de alcool obţinută; e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar şi tehnic, înscrise în evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse; f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către secţiile de prelucrare a alcoolului; g) realitatea livrărilor de alcool, indiferent de natura acestuia, către beneficiari, prin confruntarea cantităţilor eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale speciale; h) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic rafinat; i) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcool; j) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a decontului de accize; k) orice alte documente şi operaţiuni care să conducă la determinarea exactă a obligaţiilor către bugetul de stat. (17) În vederea certificării realităţii tuturor operaţiunilor reflectate în documentele aferente producţiei de alcool, indiferent de natura acestuia, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului către secţiile de prelucrare sau către terţi, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat. (18) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligaţia de a aplica sigiliile şi de a înregistra într-un registru special toate cererile agenţilor economici de desigilare a instalaţiilor. (19) Supraveghetorul fiscal sesizează direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în legătura cu nedotarea producătorilor de alcool cu contoare, în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun. (20) Desigilarea aparatelor şi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise din partea producătorului de alcool sau în situaţii de avarie. (21) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaţiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmeşte un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data desigilării şi cantitatea de alcool - în litri şi în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum şi stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare şi din recipiente. (22) Se interzice producătorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producătorul trebuie să solicite prezenta supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei şi consecinţele acestora. (23) Supraveghetorul fiscal este obligat ca la solicitarea producătorului să se prezinte imediat pentru a constata cauzele deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei. (24) Dacă producătorul constata un incident sau o disfuncţie în funcţionarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declaraţie supraveghetorului fiscal, declaraţie care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defecţiunii. Totodată producătorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectiva, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare, repunerii lor în stare de funcţionare şi resigilării. (25) Contoarele defecte pot fi înlocuite cu alte contoare identice de rezerva, legale din punct de vedere metrologic, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, a indicilor de la care se reia activitatea. (26) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăşeşte 24 de ore, se suspenda activitatea de producţie a alcoolului. Instalaţiile respective vor fi sigilate. (27) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat de către supraveghetorul fiscal în prezenta agentului economic în cauza. (28) În procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat întreruperea activităţii şi data întreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea data şi indicii înregistraţi de contoare în momentul suspendării activităţii. (29) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. (30) Reluarea activităţii după desigilarea instalaţiilor respective se va face în baza unei declaraţii de remediere a defecţiunii, întocmită de agentul economic şi vizată de supraveghetorul fiscal, însoţită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea, cu sigilarea întregului flux tehnologic.Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac  +  Articolul 29 (1) Pentru supravegherea şi înregistrarea cantităţilor importate de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor elibera licenţe de import, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În cazul alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi al băuturilor alcoolice în vrac, la intrarea în ţara, organele vamale de frontiera, după efectuarea formalităţilor de vămuire, vor aplica pe fiecare cisternă şi recipient un sigiliu special din plumb, cu însemnele autorităţii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinaţia finala a acestora. (3) În momentul efectuării operaţiunii de vămuire se va preleva în mod obligatoriu o proba din fiecare cisternă sau recipient, în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele însoţitoare, respectiv factura şi certificatele de analize fizico-chimice. (4) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de Direcţia Generală a Vămilor să efectueze expertize în vederea identificării mărfurilor. (5) Prelevarea probei se face în prezenta autorităţii vamale, a delegatului permanent în vama din partea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor şi a importatorului. Dacă importatorul depune o declaraţie ca nu este interesat să participe la prelevare, operaţiunea respectiva se poate face în lipsa acestuia. (6) Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele româneşti în vigoare privind eşantionarea, analiza şi inspecţia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat. (7) Din proba prelevată se vor constitui 3 eşantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autorităţii vamale, iar al treilea importatorului. (8) Eşantioanele vor fi etichetate şi vor fi sigilate de către autoritatea vamală. (9) Transmiterea eşantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija şi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat. (10) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 18. (11) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de către laboratorul agreat în certificate de expertiza. (12) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenţilor economici importatori şi are ca scop determinarea concentraţiei alcoolice şi a cantităţilor reale comparativ cu cele înscrise în documentele însoţitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate şi a calităţii produsului. (13) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz: a) pe loc, în cazul produselor fără conţinut de zahăr; b) în maximum 3 zile de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conţinut de zahăr. (14) Termenul obligatoriu de păstrare a eşantioanelor este de un an. (15) Prevederile alin. (3) se aplică şi cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, aduse în regim de import temporar. (16) Cantităţile de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac provenite din import vor fi sigilate de către organul vamal de frontiera şi în situaţia în care marfa este tranzitată către o vama de interior în vederea efectuării operaţiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însoţire a mărfii, eliberat de autoritatea vamală de frontiera, conform modelului prezentat în anexa nr. 19, prin care se menţionează cantitatea de alcool importata, are liber de circulaţie până la punctul vamal unde au loc operaţiunea vamală de import şi prelevarea de probe conform prevederilor alin.(3). (17) În toate cazurile, la determinările efectuate pe baza analizelor de laborator abaterea admisă este de ± 0,3 grade volum. (18) Desigilarea cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac provenite din import, ajunse la destinaţia finala, se va face în prezenta unui reprezentant al autorităţii fiscale, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor. (19) Importatorul are obligaţia să evidenţieze într-un registru special, conform modelului prezentat în anexa nr. 20, vizat de reprezentantul autorităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, toate cantităţile de alcool în vrac - în litri şi în grade, pe tip de alcool şi pe destinaţii ale acestuia. (20) Importatorii de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi cei de băuturi alcoolice în vrac vor fi obligaţi să menţioneze în facturile de livrare a acestor produse numărul şi data licenţei de import, numărul avizului sanitar pe care îl poseda, precum şi datele de identitate ale persoanelor fizice care asigura predarea, respectiv ridicarea mărfii. (21) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, Direcţia Generală a Vămilor va comunica Ministerului Finanţelor - Garda financiară situaţia privind importurile de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, şi băuturile alcoolice în vrac, din care să rezulte denumirea agenţilor economici importatori, datele de identificare ale acestora şi cantităţile importate.Dispoziţii comune de supraveghere, aplicate producţiei şi importului de alcool  +  Articolul 30 (1) Lunar, producătorii interni şi importatorii de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool de sinteza, alcool sanitar şi de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie care va cuprinde informaţii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, şi anume: denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar, valoarea totală, conform modelului prezentat în anexa nr. 21. (2) Organele fiscale vor efectua semestrial atât la agenţii economici importatori şi producători interni de astfel de produse, cât şi la beneficiarii acestora verificarea realităţii datelor înscrise în situaţiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinaţia data acestor tipuri de alcool de către agenţii economici cumpărători şi identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinaţiei iniţiale a alcoolului.  +  Articolul 31 (1) Producătorii şi importatorii vor putea livra alcool etilic rafinat în vrac, în vederea prelucrării lui în băuturi alcoolice sau pentru îmbuteliere, numai agenţilor economici posesori de licenţa pentru atestarea dreptului de marcare. Aceeaşi obligaţie revine şi producătorilor şi importatorilor de băuturi alcoolice în vrac. În acest scop fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoţită de o copie de pe licenţa de atestare a dreptului de marcare a agenţilor economici beneficiari. (2) Agenţii economici producători şi importatori pot livra, de asemenea, alcool spitalelor, farmaciilor şi altor agenţi economici utilizatori de alcool în scop tehnologic, altul decât producţia de băuturi alcoolice.Sistemul de supraveghere a producţiei de bere  +  Articolul 32 (1) În vederea înregistrării producţiei de bere obţinute, fiecare agent economic producător este obligat: a) să înregistreze producţia de bere la finele procesului tehnologic de îmbuteliere a berii prin aparatura specifica de măsurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paleţilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare şi să înscrie aceste date în rapoartele de producţie şi gestionare, cu specificarea capacităţii ambalajelor şi a cantităţii de bere exprimate în litri; b) să determine concentraţia alcoolică a berii, conform standardelor în vigoare privind determinarea concentraţiei alcoolice a berii, elaborate de Institutul Român de Standardizare. (2) Toate livrările de bere din producţia interna vor fi însoţite de certificate de calitate care să conţină şi datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat. (3) La verificarea realităţii concentraţiei alcoolice înscrise pe etichetele sortimentelor de bere aflate în reţeaua comercială abaterea admisă este de ± 0,5 grade alcoolice faţă de concentraţia prevăzută în standarde pentru fiecare sortiment de bere.Sistemul de supraveghere a băuturilor alcoolice naturale  +  Articolul 33 (1) Pentru controlul cantităţilor de băuturi alcoolice naturale, pe perioada de nefuncţionare cazanele sau celelalte instalaţii de fabricaţie, deţinute de persoane juridice şi de persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale. (2) În momentul primirii materiei prime în vederea distilării deţinătorii de astfel de instalaţii vor solicita în scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data şi ora desigilării, precum şi capacităţile reale de distilare vor fi consemnate într-un registru destinat acestui scop, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal şi păstrat la producător. (3) Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care agentul economic deţinător de astfel de instalaţii are în stoc materie prima pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 5 zile. (4) În vederea opririi instalaţiilor, producătorul va anunţa organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora. (5) Dacă nu se procedează la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se considera ca producţia a continuat pe toată perioada scursă de la desigilare. (6) Momentul sigilării va fi menţionat, de asemenea, în registrul prevăzut la alin. (2).  +  Secţiunea a IX-a Regimul de autorizare a agenţilor economici care realizează venituri din vânzările de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi de cafea  +  Articolul 34 (1) Agenţii economici - producători interni, importatori, comercianţi în sistem angro şi en detail, care realizează venituri din vânzările de alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic rafinat, produse din tutun, cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de comercializare emise de: a) Ministerul Finanţelor, în cazul alcoolului brut şi al alcoolului etilic rafinat; b) direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul băuturilor alcoolice, al produselor din tutun şi al cafelei. (2) Autorizaţia se emite cu percepere de taxe şi este valabilă pe întreaga perioada de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel. (3) Pentru comercializarea - în calitate de agent economic producător intern sau importator - a produselor prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 şi 1.3 din anexa nr. 1 autorizaţia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile şi documentaţia necesare eliberării autorizaţiilor anuale se depun cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării autorizaţiei de comercializare, eliberată anterior. (4) Autorizaţia se emite în baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 22 şi a următoarelor documente în copii certificate de organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic: a) certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, precum şi dovada înscrierii în obiectul de activitate a comercializării de produse de natura celor supuse autorizării; b) certificatul de înregistrare fiscală; c) adeverinţa eliberată de organul fiscal teritorial, din care să rezulte ca solicitanţii de autorizaţii nu au obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat. Nu se considera obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat, în înţelesul acestei prevederi:- sumele pentru care agenţii economici au obţinut de la Ministerul Finanţelor înlesniri la plata acestora;- sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate, aflate în diferite stadii de contestare sau în judecata;- sumele care fac obiectul hotărârilor de suspendare a executării, date de instanţele judecătoreşti; d) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spaţiile de depozitare, magazinele şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele acestora. Aceasta declaraţie va fi însoţită de documentele care atesta proprietatea sau deţinerea sub alta forma legală a spaţiilor declarate; e) licenţa de fabricaţie emisă de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în cazul agenţilor economici producători interni care obţin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din producţia proprie, însoţită, în cazul agenţilor economici producători de alcool, de copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de măsurare a producţiei, eliberate de organele teritoriale ale Biroului Român de Metrologie Legală. Aceste certificate vor purta viza supraveghetorului fiscal; f) contractele de import încheiate cu partenerii externi, în cazul agenţilor economici importatori care obţin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din operaţiuni proprii de import; g) contractele de vânzare-cumpărare încheiate între agenţii economici producători interni sau importatori de alcool şi agenţii economici producători interni de băuturi alcoolice obţinute exclusiv din alcool; h) adeverinţa eliberată de organul fiscal teritorial, din care să rezulte deţinerea în patrimoniu a capacităţilor de producţie proprii, în cazul producătorilor interni de alcool şi de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale; i) scrisoarea de garanţie bancară în favoarea Ministerului Finanţelor, cu valabilitate de 1 an, în cazul agenţilor economici producători interni şi importatori de produse prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 şi 1.3 din anexa nr. 1. Valoarea scrisorii de garanţie este stabilită în suma fixa şi este menţionată în anexa nr. 23; j) licenţa pentru atestarea dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni şi importatori de produse supuse marcării. (5) Autorizaţia se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. (6) Dacă un agent economic poseda o autorizaţie de comercializare pentru anumite produse şi solicita autorizarea comercializării şi pentru alte produse din cadrul aceleiaşi grupe de produse, termenul de completare corespunzătoare a autorizaţiilor este de maximum 10 zile de la data solicitării. Completarea autorizaţiei se face de către organul fiscal care are competenta de eliberare a autorizaţiilor, în baza unei cereri depuse în acest sens de către agentul economic, la care se ataşează dovada achitării taxelor de autorizare aferente noilor produse. (7) Pentru agenţii economici nou-înfiinţaţi sau pentru agenţii economici care îşi completează obiectul de activitate, pe linia comercializării de produse, cu alte grupe de produse prevăzute la alin. (1), termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 30 de zile înainte de data începerii activităţii pentru care se solicita autorizarea. (8) Conţinutul informaţional al autorizaţiei de comercializare este prevăzut în anexa nr. 24. Formularele de autorizare se tipăresc de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" şi se distribuie la cererea organelor fiscale care au competenta de a elibera autorizaţii de comercializare.Finanţarea cheltuielilor necesare în vederea tipăririi şi difuzării formularelor de autorizare se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 35 (1) Relaţiile comerciale dintre producătorii, importatorii şi comercianţii în sistem angro de produse supuse autorizării, conform prezentei ordonanţe, se vor derula pe baza de contracte scrise. (2) Decontările între agenţii economici care desfăşoară activităţi de comercializare a alcoolului brut şi a alcoolului etilic rafinat se vor face integral numai prin unităţi bancare.  +  Articolul 36 (1) Transferul produselor supuse autorizării dintr-un depozit al agentului economic într-un alt depozit al acestuia, fără a schimba dreptul de proprietate asupra mărfii, se va face pe baza unui aviz de însoţire a mărfii, cu aceleaşi caracteristici ca şi documentele fiscale speciale. Pe lungimea în diagonala a fiecărui aviz se va inscripţiona, după caz, "Alcool-transfer", "Băuturi alcoolice-transfer", "Cafea-transfer". Aceste avize se tipăresc de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă. Necesarul de astfel de documente se stabileşte de fiecare agent economic autorizat potrivit prezentei ordonanţe, iar distribuirea lor către utilizatori se va face în aceleaşi condiţii ca şi în cazul distribuirii facturilor şi avizelor de însoţire speciale. (2) Nu vor fi autorizaţi de Ministerul Finanţelor agenţii economici producători interni de alcool şi de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale, care obţin venituri din comercializarea acestor produse şi care: a) înregistrează obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat; b) nu deţin în patrimoniu capacităţi de producţie proprii; c) nu au în dotare mijloace de măsurare a producţiei realizate, în cazurile în care legea prevede aceasta. (3) Taxele de autorizare sunt menţionate în anexa nr. 25.  +  Articolul 37 (1) Obligaţia plăţii taxelor de autorizare ia naştere în momentul solicitării autorizaţiei de comercializare. Plata taxei se poate face în doua transe egale, astfel: prima transa la data solicitării autorizaţiei, iar a doua transa, în termen de 6 luni de la data înscrisă pe autorizaţie ca data a emiterii acesteia. (2) În situaţia în care un agent economic a achitat prima transa a taxei de autorizare şi a primit autorizaţia de comercializare, dar până la încheierea termenului de achitare a celei de-a doua transe, din anumite cauze, acesta nu mai poate sau nu mai doreşte să desfăşoare activitatea de comercializare a produselor supuse autorizării, agentul economic respectiv, pe propria răspundere, printr-o declaraţie scrisă, face cunoscută aceasta situaţie organului fiscal care i-a eliberat autorizaţia şi nu mai plăteşte cea de-a doua transa.  +  Articolul 38Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat şi se vărsa în contul accizelor, evidenţiindu-se în cont distinct.  +  Articolul 39Evidenta autorizaţiilor de comercializare se va tine de către organele emitente într-un registru destinat acestui scop.  +  Articolul 40Produsele supuse autorizării, comercializate în zonele libere, precum şi în magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free nu intra sub incidenta prevederilor art. 34 alin. (1), nefiind obligatorie utilizarea documentelor fiscale speciale prevăzute în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 41Nu intra sub incidenta regimului de autorizare băuturile slab alcoolizate, cu o concentraţie alcoolică sub 0,5% în volum, precum şi aromele şi esenţele alimentare care nu pot fi consumate ca atare, fiind utilizate la prepararea produselor alimentare.  +  Articolul 42Listele cuprinzând autorizaţiile de comercializare în vigoare, eliberate de Ministerul Finanţelor agenţilor economici producători interni şi importatori de alcool brut şi de alcool etilic rafinat, vor fi publicate în prima decada a fiecărui trimestru în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 2 Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna  +  Articolul 43 (1) Pentru ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna agenţii economici autorizaţi datorează bugetului de stat impozit în momentul livrării. (2) Impozitul datorat precede taxa pe valoarea adăugată şi se calculează prin aplicarea sumelor stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsura, potrivit anexei nr. 3, asupra cantităţilor livrate. (3) În funcţie de schimbările intervenite în nivelul preţurilor la import, impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna se modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune  +  Articolul 44 (1) Accizele şi impozitele prevăzute în prezenta ordonanţă se plătesc în lei. (2) Valoarea în lei a accizelor şi a impozitelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanţe în echivalent euro pe unitatea de măsura, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a fiecărei luni. Acest curs se utilizează pentru calculul accizelor şi al altor impozite indirecte pe toată durata lunii imediat următoare.  +  Articolul 45 (1) Răspunderea pentru calcularea şi vărsarea la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna revine plătitorilor prevăzuţi în prezenta ordonanţă. (2) În cazul producătorilor de alcool, în perioada 25-30 a fiecărei luni supraveghetorii fiscali vor solicita prezentarea documentului de plata, vizat de banca sau de trezorerie, pentru accizele datorate, aferente lunii precedente, conform declaraţiei privind obligaţiile de plata la bugetul de stat. În situaţia în care până în ultima zi a lunii, pentru luna precedenta, agentul economic în cauza nu prezintă ordinul de plata, supraveghetorul fiscal îl înştiinţează în scris ca întârzierea cu mai mult de 30 de zile calendaristice a prezentării acestui ordin va conduce la executarea scrisorii de garanţie bancară şi la sigilarea instalaţiei de producere a alcoolului. Desigilarea se va face numai după achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de bugetul de stat şi după prezentarea unei noi scrisori de garanţie bancară. Scrisoarea de garanţie bancară poate fi executată la simpla solicitare a Ministerului Finanţelor, fără îndeplinirea altor formalităţi. (3) Agenţii economici producători interni şi importatori de produse prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 sunt obligaţi ca până în ultima zi a fiecărei luni să prezinte organelor fiscale teritoriale emitente ale autorizaţiilor de comercializare documentul de plata vizat de banca sau de trezorerie pentru accizele datorate, aferente lunii precedente. În cazul în care agentul economic în cauza nu prezintă la termen documentul de plata, organul fiscal îl înştiinţează în scris ca întârzierea cu mai mult de 30 de zile calendaristice a prezentării acestui document va conduce la anularea autorizaţiei de comercializare şi la executarea scrisorii de garanţie bancară. Scrisoarea de garanţie bancară poate fi executată la simpla solicitare a organului fiscal teritorial emitent al autorizaţiei de comercializare.  +  Articolul 46Agenţii economici plătitori de accize sau de alte impozite indirecte, reglementate prin prezenta ordonanţă, sunt obligaţi să se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale, conform dispoziţiilor legale privind înregistrarea fiscală.  +  Articolul 47Plătitorii au obligaţia să ţină evidenţa accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, după caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea prezentei ordonanţe.  +  Articolul 48Plătitorii de accize au obligaţia să depună anual la organul fiscal teritorial decontul privind accizele şi, respectiv, decontul privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, conform dispoziţiilor legale privind declararea obligaţiilor de plata la bugetul de stat.  +  Articolul 49Plata accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pe baza declaraţiei privind obligaţiile de plata la bugetul de stat, prin virament sau în numerar, după caz, în contul bugetului de stat, deschis la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.  +  Articolul 50 (1) Neplata accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, la termenele stabilite, atrage majorări de întârziere, potrivit legii. (2) Neplata sau plata cu o întârziere de până la 30 de zile a transei a II-a a taxei de autorizare atrage calculul majorărilor de întârziere în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celorlalte obligaţii fiscale. Întârzierea la plata transei a II-a a taxei de autorizare cu mai mult de 30 de zile atrage anularea autorizaţiei.  +  Articolul 51 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) folosirea alcoolului brut ca materie prima pentru prepararea băuturilor alcoolice de orice fel; b) nedeclararea în termen la organul fiscal a capacităţilor de producţie pe care le deţin agenţii economici producători de alcool şi de băuturi alcoolice, precum şi a modificărilor intervenite în nivelul acestora; c) comercializarea pe piaţa interna la preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, a produselor şi a grupelor de produse, inclusiv a celor în vrac, pentru care s-au stabilit preţuri minime; d) neînscrierea în facturile fiscale a preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate; e) comercializarea la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preţuri; f) practicarea de preţuri de vânzare cu amănuntul mai mici decât preţurile minime stabilite pe produse, la care se mai adauga acciza determinata pe baza preţului maxim de vânzare cu amănuntul plus taxa pe valoarea adăugată aferentă; g) neafişarea la locuri vizibile a listelor cuprinzând preţurile minime şi maxime în vigoare pentru toate produsele comercializate; h) comercializarea produselor ce nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori; i) neînregistrarea în jurnalele de cumpărări a intrărilor de produse utilizate ca materie prima, precum şi neînregistrarea în jurnalele de vânzări a livrărilor de produse rezultate din prelucrare; j) neutilizarea documentelor fiscale speciale; k) nesolicitarea plajelor de serii şi numere pentru emiterea documentelor fiscale prin utilizarea sistemelor informatice financiar-contabile proprii; l) nedepunerea în termen la organele fiscale teritoriale a listelor de inventariere privind cazanele sau alte instalaţii de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune şi din alte fructe, din tescovina, din drojdie de vin sau din alte materii prime; m) neprezentarea de către agenţii economici producători de alcool a certificatelor de calibrare supraveghetorilor fiscali; n) nedepunerea la organele fiscale teritoriale a situaţiilor privind modul de valorificare a alcoolului; o) întocmirea necorespunzătoare a documentelor fiscale speciale; p) neevidenţierea corecta în registrul special a cantităţilor de alcool importat în vrac; q) livrarea de alcool etilic rafinat şi de băuturi alcoolice în vrac altor agenţi economici decât cei expres prevăzuţi în prezenta ordonanţă; r) livrările de bere din producţia interna, neînsoţite de certificate de calitate; s) neevidenţierea în registrul destinat acestui scop a informaţiilor privind capacităţile reale de distilare, data şi ora sigilării şi desigilării cazanelor sau a celorlalte instalaţii de fabricaţie a băuturilor alcoolice naturale; t) nedotarea cu mijloace de măsurare legale a producţiei de alcool; u) refuzul agenţilor economici producători de ţigarete de a prelua, în condiţiile prevăzute de lege, cantităţile de produse din tutun confiscate. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:- cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 şi anularea autorizaţiei de comercializare, cele de la lit. a), n), o) şi q);- cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei şi, după caz, cu plata accizei corespunzătoare capacităţii de producţie modificate, plus majorările de întârziere, cea de la lit. b);- cu amenda de la 50.000.000 lei la la 75.000.000 lei şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor sub nivelul preţurilor minime declarate, cea de la lit. c);- cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele de la lit. d), e), f) şi u);- cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la lit. g) şi l);- cu amenda de 50.000.000 lei şi confiscarea stocului de produse în cauza, cea de la lit. h);- cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, cea de la lit. i);- cu amenda de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. j) şi k);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cea de la lit. m);- cu amenda de 100.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de alcool importate şi neînregistrate, cea de la lit. p). În cazul în care cantităţile de alcool importate au fost vândute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare;- cu amenda de 10.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor livrate fără a fi însoţite de documentele prevăzute de lege, cea de la lit. r). În cazul în care cantităţile de bere au fost vândute se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare;- cu amenda de 5.000.000 lei şi confiscarea producţiei obţinute, cea de la lit. s). În cazul în care cantităţile de băuturi alcoolice naturale obţinute au fost vândute se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare;- cu amenda de 100.000.000 lei şi suspendarea activităţii de producţie până la remedierea cauzelor care au generat-o, cea de la lit. t). (3) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit prevederilor acestei ordonanţe se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale, împuternicit în acest scop. (4) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27. (5) Procedura suspendării activităţii are la baza un proces-verbal încheiat de o echipa de control formată din: a) un inspector din cadrul Direcţiei de administrare a veniturilor; b) un comisar al Gărzii financiare; c) un inspector din cadrul Direcţiei de control financiar fiscal. (6) Echipa de control va fi numita de către directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de control abilitat de lege. (7) În procesul-verbal vor fi consemnate inexistenta mijloacelor de măsurare, precum şi motivaţia agentului economic în cauza. (8) Procesul-verbal se semnează de membrii echipei de control şi de reprezentanţii legali ai agentului economic, respectiv de directorul şi directorul economic sau împuternicitul acestora, şi se depune în termen de 24 de ore la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (9) În termen de 3 zile de la depunere procesul-verbal astfel întocmit va fi analizat de către o comisie formată din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, directorul Direcţiei de administrare a veniturilor, comisarul-şef al Gărzii financiare şi directorul Direcţiei de control financiar fiscal. (10) Aceasta comisie, pe baza analizei constatărilor din procesul-verbal de control, în cazul nerespectării prevederilor legale, hotărăşte în termen de 24 de ore, prin decizie, suspendarea activităţii agentului economic în cauza până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă. (11) Decizia comisiei, prin care se stabileşte data începerii suspendării activităţii, se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica agentului economic sancţionat. Data începerii suspendării activităţii nu va depăşi 3 zile de la data emiterii deciziei. (12) Pe toată durata de suspendare a activităţii de producţie, coloanele de alcool brut, de distilare şi de rafinare a alcoolului vor fi sigilate. Sigilarea se face de către echipa de control constituită conform prevederilor alin. (5), în baza deciziei de suspendare a activităţii agenţilor economici respectivi. (13) Pe întreaga perioada de suspendare a activităţii de fabricaţie supraveghetorii fiscali desemnaţi de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor urmări respectarea acestei sancţiuni. (14) După dotarea cu mijloace de măsurare, agentul economic în cauza informează în scris direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, despre aceasta situaţie. (15) În termen de 3 zile de la primirea comunicării aceeaşi echipa de control prevăzută la alin. (5) va verifica realitatea datelor comunicate. (16) În situaţia în care echipa de control constata dotarea cu mijloace de măsurare în conformitate cu prevederile din prezenta ordonanţă, aceasta va întocmi un proces-verbal în care se descrie în detaliu situaţia reală. Pe baza constatărilor consemnate în procesul-verbal se întocmeşte un referat prin care echipa de control propune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii de fabricaţie. (17) Câte un exemplar al procesului-verbal şi al referatului, întocmite de echipa de control, vor fi trimise direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la întocmire. (18) Procesul-verbal şi referatul, întocmite de echipa de control, se analizează de comisia prevăzută la alin. (9), care va hotărî, în termen de 3 zile de la primirea acestor acte, dacă este cazul, pe baza unei decizii, data ridicării suspendării activităţii agentului economic în cauza. (19) Decizia de ridicare a suspendării activităţii agentului economic se întocmeşte în doua exemplare semnate de membrii comisiei de control, din care un exemplar se transmite agentului economic în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei. (20) Desigilarea în vederea repunerii în funcţiune se face de către echipa de control prevăzută la alin. (5), pe baza deciziei de ridicare a suspendării activităţii agenţilor economici respectivi. (21) În cazul în care supraveghetorii fiscali constata ca agentul economic căruia i-a fost suspendată activitatea continua să desfăşoare activităţi de natura celei suspendate, aceştia vor aduce la cunoştinţa, în scris, conducerii direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cele constatate. În acest caz, comisia prevăzută la alin. (9) va suspenda dreptul agentului economic de a produce alcool pe o perioada de 3 luni şi va sesiza organele de cercetare penală. (22) Împotriva măsurilor de suspendare a activităţii de producţie şi a autorizaţiei de comercializare, prevăzute în prezenta ordonanţă, se pot utiliza căile de atac prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 52În situaţiile în care supraveghetorul fiscal sau alte organe cu atribuţii de control constata ca exista indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale, acestea sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.  +  Articolul 53Constatarea, controlul, urmărirea, încasarea şi executarea silită a accizelor şi a celorlalte impozite indirecte prevăzute în prezenta ordonanţă, precum şi a majorărilor de întârziere aferente se efectuează conform reglementărilor legale în materie.  +  Articolul 54Obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control se soluţionează conform dispoziţiilor legale privind soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 55 (1) Ministerul Finanţelor va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi pentru impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, care vor fi supuse aprobării Guvernului. (2) Poziţiile şi codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 57 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 15 februarie 2000. (2) Cu aceeaşi data se abroga prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 196/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 58 (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe agenţii economici autorizaţi să producă şi să comercializeze băuturi alcoolice spirtoase, care pentru fabricarea acestor produse au achiziţionat alcool brut şi alcool etilic rafinat, vor inventaria atât cantităţile de alcool brut şi alcool etilic rafinat, cât şi cantităţile de băuturi alcoolice spirtoase existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Listele de inventariere vor fi întocmite în câte doua exemplare, separat pentru alcool şi pentru băuturi alcoolice. (3) Listele de inventariere aferente cantităţilor de alcool vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:- numărul şi data documentului de achiziţie;- denumirea agentului economic furnizor, producător sau importator de alcool ori producător de băuturi alcoolice autorizat să comercializeze şi alcool;- cantitatea;- preţul unitar;- valoarea;- valoarea accizei, după caz;- total (cantitatea, valoarea accizelor, după caz). (4) Listele de inventariere pentru băuturile alcoolice spirtoase vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:- denumirea sortimentului;- cantitatea;- cantitatea de alcool utilizata ca materie prima, aferentă cantităţilor de băuturi alcoolice spirtoase aflate în stoc. (5) Câte un exemplar al inventarelor astfel întocmite, având semnătura directorului general şi a directorului economic, va fi depus în termen de 48 de ore de la întocmire, de către agenţii economici în cauza, la organul fiscal emitent al autorizaţiei de comercializare a băuturilor alcoolice spirtoase. (6) Accizele astfel calculate vor fi evidenţiate într-un registru special, numerotat şi vizat de organul fiscal emitent al autorizaţiei de comercializare. În acest registru vor fi înregistrate pe sortimente toate livrările de băuturi alcoolice spirtoase, atât cele aflate deja în stoc, cât şi cele fabricate din alcoolul aflat în stoc. Registrul va conţine, în principal, următoarele informaţii:- denumirea sortimentului;- numărul şi data facturii speciale;- cantitatea;- valoarea;- valoarea accizei;- norma de consum;- cantitatea de alcool utilizata ca materie prima;- acciza aferentă materiei prime utilizate, după caz. (7) Înregistrarea livrărilor de băuturi alcoolice spirtoase se va efectua până la epuizarea stocurilor de alcool şi de băuturi alcoolice spirtoase cuprinse în listele de inventariere depuse la organul fiscal. (8) Diferenţa dintre acciza calculată, aferentă băuturilor alcoolice spirtoase livrate, şi acciza aferentă alcoolului aflat în stoc nu se restituie agentului economic în cauza, sumele urmând să fie compensate cu accizele ce se vor datora bugetului de stat pentru livrările de băuturi alcoolice spirtoase obţinute din alcool achiziţionat după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 59 (1) Până la data de 1 mai 2000 toate autorizaţiile de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe vor fi prezentate organului fiscal emitent pentru preschimbare cu formulare special tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţională". (2) Pentru anul 2000 termenul maxim de obţinere a autorizaţiilor anuale de comercializare în calitate de agenţi economici producători interni şi/sau agenţi economici importatori ai produselor prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 şi 1.3 din anexa nr. 1 este de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, termen până la care îşi pot desfăşura activitatea în baza autorizaţiilor eliberate anterior. După expirarea acestui termen aceste autorizaţii îşi pierd valabilitatea. (3) Nedepunerea în termen, în vederea preschimbării, a autorizaţiilor de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe atrage anularea valabilităţii acestora. (4) După anularea valabilităţii autorizaţiilor este interzisă orice activitate de comercializare a produselor supuse autorizării.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Anton Vlad,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2000.Nr. 27.  +  Anexa 1                                      LISTA               cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Accizacrt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. (echivalent                                                                    euro/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice    şi orice alte produse destinate industriei alimentare    sau consumului care conţin alcool etilic 1. Alcool brut, alcool etilic rafinat; băuturi alcoolice    şi orice alte produse destinate industriei alimentare    sau consumului, care conţin alcool etilic, cu o    concentraţie mai mare de 0,5% în volum; vinuri,    produse pe baza de vin şi produse pe baza de distilat    din vin, cu o concentraţie în alcool de peste 22%    în volum; coniac, armaniac şi vinars    1.1. Alcool brut hl alcool pur*1) 140    1.2. Alcool etilic rafinat hl alcool pur 160    1.3. Băuturi alcoolice spirtoase obţinute pe hl alcool pur 180+1%*2)         baza de alcool etilic rafinat şi băuturi         alcoolice obţinute din distilate de         cereale    1.4. Alte produse destinate industriei hl alcool pur 180         alimentare sau consumului, care conţin         alcool etilic, cu o concentraţie mai         mare de 0,5%; vinuri, produse pe baza de         vin şi produse pe baza de distilat din         vin, cu o concentraţie în alcool de peste         22% în volum; coniac, armaniac şi vinars 2. Băuturi alcoolice naturale hl alcool pur 180 3. Vinuri şi produse pe baza de vin    3.1. Vinuri nespumoase hl/l grad alcoolic*3) 0,55    3.2. Vinuri spumoase hl/l grad alcoolic 2,75    3.3. Vin spumant hl/l grad alcoolic 2,75    3.4. Vermuturi şi alte produse pe baza hl/l grad alcoolic 2,30         de vin*4), cu o concentraţie în         alcool de până la 22%, inclusiv în         volum 4. Bere,    din care: hl/l grad alcoolic 1,50    4.1. Bere produsă de producătorii hl/l grad alcoolic 1,40         independenţi cu o capacitate de         producţie anuala între 100 mii hl şi         200 mii hl    4.2. Bere produsă de producătorii hl/l grad alcoolic 1,30         independenţi cu o capacitate de         producţie anuala între 50 mii hl şi         100 mii hl    4.3. Bere produsă de producătorii hl/l grad alcoolic 1,20         independenţi cu o capacitate de         producţie anuala de până la 50 mii hlB. Produse din tutun 5. Ţigarete 1.000 ţigarete 2+25%*5) 6. Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 6,50 7. Tutun destinat fumatului kg 14,00 8. Tutun de prizat şi tutun de mestecat kg 14,00C. Produse petroliere 9. Benzine - carburanţi auto t 270,0010. Benzine fără plumb - carburanţi auto t 220,0011. Motorina auto (combustibil pentru motoare t 105,00    Diesel)12. Benzina de prima distilare de DAV, de t 270,00    cocsare şi de piroliza13. Combustibili tip "M" şi tip "P" t 105,0014. Uleiuri pentru motoare auto t 50,0015. Aditivi preparaţi pentru benzine t 75,0016. Vaseline t 40,0017. Parafine t 40,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20° C, conţinut într-o cantitate data de produs alcoolic.*2) Cota procentuală se aplică asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.*3) Hl/l grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1% .*4) Cu excepţia oţetului alimentar.*5) Cota procentuală se aplică asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.  +  Anexa 2                                      LISTA     cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize) pentru alte produse                   şi grupe de produse din import şi din ţara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Accizacrt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza (%) (echivalent                                                                  euro/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cafea verde - 775,00/t 2. Cafea prajită, inclusiv cafea cu înlocuitori - 1.035,00/t 3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă - 4,50/kg 4. Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor 40 -    de iepure, oaie, capra) 5. Articole din cristal*1) 50 - 6. Bijuterii din aur şi/sau din platina, cu excepţia    verighetelor 20 - 7. Autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din    import, rulate):    a) echipate cu motor cu benzina:    - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc      - cu grad normal de poluare*2) 1 -      - cu grad redus de poluare 0 -    - cu capacitatea cilindrica între 1.601 şi 1.800 cmc      - cu grad normal de poluare 3,5 -      - cu grad redus de poluare 1,5 -    - cu capacitatea cilindrica între 1.801 şi 2.000 cmc      - cu grad normal de poluare 6 -      - cu grad redus de poluare 3 -    - cu capacitatea cilindrica între 2.001 şi 2.500 cmc      - cu grad normal de poluare 12 -      - cu grad redus de poluare 6 -    - cu capacitatea cilindrica peste 2.500 cmc      - cu grad normal de poluare 18 -      - cu grad redus de poluare 9 -    b) echipate cu motor Diesel:    - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc      - cu grad normal de poluare 1 -      - cu grad redus de poluare 0 -    - cu capacitatea cilindrica între 1.601 şi 2.000 cmc      - cu grad normal de poluare 3 -      - cu grad redus de poluare 1,5 -    - cu capacitatea cilindrica între 2.001 şi 2.500 cmc      - cu grad normal de poluare 6 -      - cu grad redus de poluare 3 -    - cu capacitate cilindrica între 2.501 şi 3.100 cmc      - cu grad normal de poluare 12 -      - cu grad redus de poluare 6 -    - cu capacitate cilindrica peste 3.100 cmc      - cu grad normal de poluare 18 -      - cu grad redus de poluare 9 - 8. Parfumuri, ape de colonie şi ape de toaleta 20 - 9. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar 15 -    incorporând un receptor de semnale videofonice;    combine audio*3)10. Dublu-radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetică 15 -    sau compact disc11. Camera video 15 -12. Cuptoare cu microunde 15 -13. Aparate pentru aer condiţionat, de perete sau de 15 -    fereastra, formând un singur corp14. Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele 50 -    decât cele de uz militar sau de sport──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.*2) Gradul de poluare se determina de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform reglementării naţionale "Condiţii tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România", elaborata în corelaţie cu legislaţiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.*3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasa sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare, reproducere).  +  Anexa 3                                      LISTA  cuprinzând impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea produsului Impozitcrt. sau a grupei de produse U.M. (echivalent euro/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Ţiţei t 4,00 2. Gaze naturale 1.000 mc 7,40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 Producătorul/importatorul ..................................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul ......................Codul fiscal ...............................................................Sediul .....................................................................Judeţul ....................................................................Contul .....................................................................Banca ......................................................................Autorizaţia de comercializare nr. ............ din .........................                                   DECLARAŢIE         privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru alcool        etilic rafinat îmbuteliat şi/sau sortimente de băuturi spirtoase    Începând cu data de ................................................preţurile maxime de vânzare cu amănuntul practicate pe sortimente de produsevor fi următoarele:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Preţul maxim Nr. de vânzarecrt. Denumirea sortimentului U.M. cu amănuntul                                                                (lei/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Director general, Director economic,   .............................. ..........................  +  Anexa 5 Denumirea agentului economic.......................................Sediul ................................Codul plătitorului de accize...........                                     JURNAL             privind cumpărările de materii prime supuse accizelor                      luna .................... anul ........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul Denumirea Tăria Valoarea Acciza AccizaNr. şi Furni- produsului Can- alco- totală unitară totalăcrt. data zorul ti- olică (lei) (lei/ cuprin-    documentului U.M. ta- % volum U.M.) să în                                         tea preţul                                                                         de                                                                     cumpărare                                                                       (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    .......──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Total:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Director, Întocmit,       ........................... .................................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 6 Denumirea agentului economic.........................................Sediul ..................................Codul plătitorului de accize.............                                     JURNAL              privind vânzările de produse finite supuse accizelor                     luna .................... anul ......──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul Denumirea Can- Tăria Valoarea Acciza AccizaNr. şi Bene- produsului ti- alco- totală unitară totalăcrt. data ficia- ta- olică (lei) (lei/ (lei)    documentului rul U.M. tea % volum U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Total──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Director, Întocmit,   ......................... ...................................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 7 ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ ROMÂNIA │ │ ││ ┌─────┐ │ NOTA DE COMANDA │ ││ │ M F │ │ pentru documente fiscale speciale │ ││ └─────┘ │ ┌───────────┐ ┌─────────┤ ││MINISTERUL │ numărul │ │ din data de │ │ ││FINANŢELOR │ └───────────┘ └─────────┤ │└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────┐ ││ Cod fiscal ├────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ Judeţ ├─────────────────────────┤ ││ Localitate ├─────────────────────────┤Cod poştal ┌────────┐Sector ┌────────┤│ Strada ├──────┬───────┬──┬────┬──┤Număr ├────────┤ └────────┤│ Bloc ├──────┤Scara ┌┴──┤Etaj└──┘Apartament ├────────┤ ││ Telefon └──────┘Fax └───┘ └────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬─────┬────────────────────┐│ Codul │Cantitatea│ Unitatea│Preţul│Valoarea│T.V.A│ Valoarea totală ││documentului│solicitată│de măsura│unitar│ (lei) │(lei)│ inclusiv T.V.A. ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤└────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴─────┴────────────────────┘ ..................................... D.G.F.P.C.F.S. a judeţului......... (semnătura şi ştampila solicitantului) Data aprobării comenzii............                                          Numărul documentelor aprobate......                                          Modalitatea de plata...............                                          ...................................                                              (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 8 ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ ROMÂNIA │ │ ││ ┌─────┐ │ Evidenta achiziţionării şi utilizării │ ││ │ M F │ │ documentelor fiscale speciale │ ││ └─────┘ │ ┌───────────┐ ┌─────────┐ │ ││MINISTERUL │ în luna │ │ anul │ │ │ ││FINANŢELOR │ └───────────┘ └─────────┘ │ │└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────┐ ││ Cod fiscal ├────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ Judeţ ├─────────────────────────┤ ││ Localitate ├─────────────────────────┤Cod poştal ┌────────┐Sector ┌────────┤│ Strada ├──────┬───────┬──┬────┬──┤Număr ├────────┤ └────────┤│ Bloc ├──────┤Scara ┌┴──┤Etaj└──┘Apartament ├────────┤ ││ Telefon └──────┘Fax └───┘ └────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────┬─────────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬─────┬─────────┐│ │ Stoc la │Achiziţii│Total│Cantita-│Cantita-│Total│Stoc la ││ │începutul│în cursul│ I │tea uti-│te anua-│ II │sfârşitul││ │ lunii │ lunii │(col.│lizată │la în │(col.│lunii ││ │ │ │ 1+ │ în │cursul │ 4+ │col. 3- ││ │ │ │ col.│cursul │lunii │ col.│col. 6) ││ │ │ │ 2) │lunii │ │ 5) │ │├────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┬───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│1. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││A │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││l ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│c │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││o │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││o │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ ││l │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│2. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││B a │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││a l ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│u c │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││t o │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││u o │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ ││r l │ │ │ │ │ │ │ │ ││i i │ │ │ │ │ │ │ │ ││ i │ │ │ │ │ │ │ │ ││ c │ │ │ │ │ │ │ │ ││ e │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│3. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││P d │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││r i ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│o n │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││d │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││u t │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ ││s u │ │ │ │ │ │ │ │ ││e t │ │ │ │ │ │ │ │ ││ u │ │ │ │ │ │ │ │ ││ n │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│4. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││C │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││a ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│f │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││e │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││a │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴─────┴─────────┘ Verificat de organul fiscal, Certificată de conducerea agentului economic,     Semnătura ............ Semnătura ...................     Data ................. Data ........................  +  Anexa 9 Producătorul/importatorul .........................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .............Codul fiscal ......................................................Sediul ............................................................Judeţul ...........................................................Contul ............................................................Banca .............................................................Autorizaţia de comercializare nr. ......... din ...................                                   DECLARAŢIE   privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete    Începând cu data de .......................................... preţurilemaxime de vânzare cu amănuntul practicate pe sortimente vor fi următoarele:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Preţul maximNr. Numărul de vânzarecrt. Denumirea sortimentului ţigaretelor/pachet cu amănuntul                                                                (lei/pachet)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Director general, Director economic,        ............................. ..................................  +  Anexa 10                                                      Seria_____ nr.______I.N.Furnizorul __________________________ Cumpărătorul __________Numărul de înmatriculare în registrulcomerţului/anul ____________ FACTURA                                       FISCALĂCodul fiscal _______________ Codul fiscal __________Sediul _____________________ Sediul ________________Judeţul ____________________ Judeţul _______________Contul _____________________ Contul ________________Banca ______________________ Numărul facturii...... Banca _________________Autorizaţia de comercializare Data ............. Autorizaţia de                                                      comercializareNr. _______ din _______ Numărul avizului de nr. ______ din ________                             însoţire a mărfii....┌─────────────────────────┐│Curs de schimb în vigoare││1 euro = .......... lei││Cota T.V.A. ........... %│└─────────────────────────┘┌────┬────────────┬────┬──────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┐│Nr. │Denumirea │ │Canti-│Preţul │Valoarea│Preţul │Valoarea│Valoarea││crt.│produsului │U.M.│tatea │cu amă-│la preţ │ de │la preţ │ T.V.A. ││ │ │ │ │nuntul │cu amă- │livrare│ de │ (lei) ││ │ │ │ │decla- │nuntul │unitar │livrare │ ││ │ │ │ │rat │ (lei) │ fără │ (lei) │ ││ │ │ │ │(lei/ │ │ T.V.A.│ │ ││ │ │ │ │pachet)│ │ (lei) │ │ │├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┴────────┴───────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ ├────────┴────────┤│ │ │ │ │TOTAL VALOARE FACTURATĂ:│Total de plata= ││ │ │ │ │ │col. 7 + col.8 ││ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┴────┼──────┼────────────────┬───────┼─────────────────┤│ │Cantitatea totală│ │ │ │ ││ │facturată = │ │Total valoare la│ │ Acciza totală ││ │număr unităţi │ │preţ cu │ │(acciza specifica││ │specifice │ │amănuntul │ │- acciza ad ││ │(o unitate speci-│ │ │ │valorem) ││ │fica = 1.000 │ │ │ │ ││ │ţigarete │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼────────────────┼───────┼─────────────────┤│ │Acciza specifica │ │ │ │ ││ │(număr unităţi │ │ │ │ ││ │specifice x ... │ │Acciza ad │ │ ││ │...euro x curs │ │valorem │ │ ││ │lei/euro) │ │ │ │ │├────┴───────┬─────────┴──────┴────────────────┴───────┴───────┬─────────┤│Semnătura şi│Date privind expediţia: │Semnătura││ştampila │Numele delegatului ____________________________ │şi ştam- ││furnizorului│Buletinul/cartea de identitate seria ___nr. ___ │pila ││ │eliberat/eliberată_____________________________ │cumpăra- ││ │Mijlocul de transport__________ nr. ___________ │torului ││ │Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la │ ││ │data de ________ ora ________ │ ││ │Semnăturile: │ │└────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 11 Denumirea agentului economic...................................Sediul ............................Codul plătitorului de accize.......                                     JURNAL             privind cumpărările de materii prime supuse accizelor                    luna .............. anul ..............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Acciza Acciza        Felul Furnizor Denumirea U.M. Cantita- Valoa- unitară totalăNr. şi data produsului tea rea (lei/ cuprincrt. documentului totală U.M.) să în                                                       (lei) preţul                                                                          de                                                                        cumpă-                                                                        rare                                                                        (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Total──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Director, Întocmit,   ......................... ...................................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 12 Denumirea agentului economic .................Sediul .......................................Codul plătitorului de accize .................                                     JURNAL              privind vânzările de produse finite supuse accizelor                           luna ......... anul ......──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Acciza Acciza        Felul Benefi- Denumirea U.M. Cantita- Valoa- unitară totalăNr. şi data ciarul produsului tea rea (lei/ (lei)crt. documentului totală U.M.)                                                       (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Total──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Director, Întocmit,  ..................................... ................................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 13 D.G.F.P.C.F.S. a judeţului ........................                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE        a producătorilor de alcool existenţi la data de ................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Codul Adresa Licenţacrt. producătorului fiscal ────────────────────── Telefon Fax de fabricaţie                           localitatea str. nr. ─────────────                                                                  număr data────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Director general,      ...............................  +  Anexa 14 Denumirea agentului economic..............................Codul fiscal...................................Sediul............................................                                     LISTA     de inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Capacitatea                  Numărul de producţie Capacitatea Consum   Denumirea coloanelor a instalaţiei de producţie energetic  produselor de distilare de distilare lunară (litri lunar fabricate*1) şi rafinare*2) şi rafinare alcool pur) (kWh/luna)                                în 24 de ore                              (litri alcool pur)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            Conducerea agentului economic,                                                       (semnătura)    Data...........................------------*1) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obţinute în urma distilării şi rafinării, respectiv alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic sau, după caz, a producţiei de alcool de sinteza.*2) Se vor evidenţia pe tipuri de alcool obţinute.  +  Anexa 15 Denumirea agentului economic..............................Codul fiscal..............................................Sediul....................................................                                     LISTAde inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producerea băuturilor            alcoolice naturale distilate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Numărul cazanelor Capacitatea zilnica Capacitatea de producţie  sau al altor instalaţii (litri alcool pur) lunară (litri alcool pur)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               Conducerea agentului economic,                                                         (semnătura)    Data...........................  +  Anexa 16 Direcţia generală a finanţelor publiceşi controlului financiar de stata judeţului........................./municipiului Bucureşti                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE                   privind producătorii de băuturi alcoolice              naturale distilate şi cazanele sau alte instalaţii,                     existente la data de ................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Codul Adresa Numărul Capaci- Capaci-crt. producătorilor fiscal ────────────────────── de ca- tatea tatea de                      al localitatea str. nr. zane sau zil- producţie                    plăti- alte nica lunară                    torilor instala- (li- (litri                      de ţii tri alcool                    accize alco- pur)                                                            ol pur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL    GENERAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Director general,                                                ..............................  +  Anexa 17 Direcţia generală a finanţelor publiceşi controlului financiar de stata judeţului ..................../municipiului Bucureşti                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE          privind producătorii de alcool şi capacităţile de producţie                existente la data de ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Capacitatea de                   Codul Numărul de producţie a CapacitateaNr. Denumirea fiscal Denumirea coloane de instalaţiei de producţiecrt. producătorilor al produselor distilare de distilare lunară                   plăti- fabricate*1) şi şi (litri                   torilor rafinare*2) rafinare alcool pur)                     de în 24 de ore                   accize (litri                                                     alcool                                                       pur)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL    GENERAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Director general,                                              ...........................------------*1) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obţinute în urma distilării, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, după caz, alcool de sinteza.*2) Se vor evidenţia pe tipuri de alcool obţinute.  +  Anexa 18 PROCES - VERBAL DE PRELEVARENr......../............Încheiat astăzi, ................, la sediul .........., data la care s-a procedat, în baza comenzii (nr. şi emitent) ........................., la prelevarea a trei eşantioane de ........ în greutate netă totală de (sau volum net total) ......... kg (l) din lotul .................. cu factura nr. ............. .Cele trei eşantioane au următoarea destinaţie: a) un eşantion este destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de expertiza; b) un eşantion este destinat agentului economic şi se va transmite cu proces-verbal; c) un eşantion este destinat biroului vamal la care se efectuează vămuirea.Eşantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, şi anume: ......................................... .Eşantioanele au fost ambalate, etichetate şi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. .... .Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Parte Numele Delegaţie       semnatară şi prenumele sau împuternicire Semnătura──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reprezentantul agentuluieconomic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Împuternicitul laboratoruluiagreat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Autoritatea vamală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Delegatul Oficiului pentruProtecţia Consumatorului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 19 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORPunctul vamal ...................................                                    DOCUMENT  de libera circulaţie a alcoolului şi a băuturilor alcoolice în vrac,                   provenite din importDenumirea agentului economic...................................................Codul fiscal...................................................................Adresa........................................................................Data intrării în vama..........................................................Furnizorul extern şi ţara de provenienţă......................................Numărul şi data facturii externe...............................................Denumirea produselor şi concentraţia alcoolică exprimată în procente devolum .......................................................................Cantitatea importata..........................................................Destinaţia.....................................................................Data ......................                                                Conducerea punctului vamal                                            .................................  +  Anexa 20 Denumirea agentului economic ...........................Codul fiscal ...........................................Sediul .................................................                                    REGISTRUprivind situaţia importurilor de alcool şi de băuturi alcoolice vrac                 şi destinaţia acestora───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────        Importuri realizate │ Modul de valorificare───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────D.V.I. Felul Cantita- Valoa- Documen- │Numele Adre- Co- Can- Can- Nu- Nu-(numa- pro- tea (li- rea tul de │bene- sa dul ti- ti- mă- mă-rul şi dusu- tri alco acci- plata a │ficia- fis- tăţi tă- rul ruldata) lui ol pur) zelor accizelor│rului cal li- ţile şi şi                                       │ vra- uti- da- data                                       │ te li- ta do-                                       │ (li- zate fac- cu-                                       │ tri în tu- men-                                       │ al- pro- rii tu-                                       │ co- duc- lui                                       │ ol ţia de                                       │ pur pro- pla-                                       │ prie tă───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────                                       │                                       │                                       │                                       │                                       │                                       │                                       │───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────               Director       ......................  +  Anexa 21 Denumirea agentului economic ....................................Codul fiscal ....................................................Sediul ..........................................................                                    SITUAŢIAprivind modul de valorificare a alcoolului în luna ..........anul ...........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               LicenţaFactura Denumirea Codul pentru U.M. Cantităţi Preţul Valoarea Acciza------------- bebeficia fiscal atesta- livrate unitar (lei) (lei)Numărul Data rului al rea (lei/                         bene- drep- U.M.)                         ficia tului                         rului de                               marca-                                 re                             -----------                             Nmarul Data────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: * * * * * * *──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                         Conducerea agentului economic,                                                   (semnătura)  +  Anexa 22 Nr. ............. din ............CEREREpentru acordarea autorizaţiei de comercializareAgentul economic ............., cu sediul în ............, str. ................... nr. ............., înregistrat în registrul comerţului la nr. ............, codul fiscal ................, telefon .........., fax ....., telex ........, reprezentat prin ................., domiciliat în .................., str. ........... nr. ......., bl. ......, sc. ...., et. ..........., ap. ....., sectorul ....., judeţul ............, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria .................. nr. ..............., eliberat/a de ..............., având funcţia de ..............., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru:1. ............................................2. ............................................3. ............................................      Data .................. ..............................                                                      (semnătura)    Domnului/Doamnei director al Direcţiei .........................  +  Anexa 23                                      LISTA   cuprinzând valoarea scrisorii de garanţie bancară (pentru producătorii şi                   importatorii de alcool brut, alcool etilic                   rafinat şi de băuturi alcoolice spirtoase)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea activităţii Valoarea garanţieicrt. (lei)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Alcool brut şi alcool etilic rafinat   1. producţie interna      1.1. pentru o capacitate de producţie anuala de până           la 15.000 hl 1.000.000.000      1.2. pentru o capacitate de producţie anuala de peste           15.000 hl până la 30.000 hl 2.000.000.000      1.3. pentru o capacitate de producţie anuala de peste           30.000 hl până la 60.000 hl 4.000.000.000      1.4. pentru o capacitate de producţie anuala de peste           60.000 hl 10.000.000.000   2. import      2.1. pentru un import anual de până la 15.000 hl 1.000.000.000      2.2. pentru un import anual de peste 15.000 hl până           la 30.000 hl 2.000.000.000      2.3. pentru un import anual de peste 30.000 hl până la           60.000 hl 4.000.000.000      2.4. pentru un import anual de peste 60.000 hl 10.000.000.000B. Băuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale sau   exclusiv din alcool etilic rafinat   3. producţie interna      3.1. pentru o capacitate de producţie anuala de până la           2 milioane sticle 500.000.000      3.2. pentru o capacitate de producţie anuala de peste           2 milioane până la 6 milioane sticle 1.500.000.000      3.3. pentru o capacitate de producţie anuala de peste           6 milioane până la 10 milioane sticle 2.500.000.000      3.4. pentru o capacitate de producţie anuala de peste           10 milioane sticle 3.000.000.000   4. import      4.1. pentru un import anual de până la 2 milioane sticle 500.000.000      4.2. pentru un import anual de peste 2 milioane până           la 6 milioane sticle 1.500.000.000      4.3. pentru un import anual de peste 6 milioane până la           10 milioane sticle 2.500.000.000      4.4. pentru un import anual de peste 10 milioane sticle 3.000.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 24      ROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELORDirecţia ....................                                  AUTORIZAŢIE                       Nr. .......... din ...............    În baza prevederilor legale referitoare la regimul produselor supuseaccizelor se autorizează Societatea Comercială ........... cu sediulîn ........................, înregistrată în registrul comerţului lanr. ........., codul fiscal ............., pentru comercializareaurmătoarelor produse: ...................................................             Director general,      ...................................        (semnătura şi ştampila) Data emiterii............                                                  Valabilă până la data de ....  +  Anexa 25                                      TAXELE     de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice,                         produselor din tutun şi cafea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea activităţii Taxa de autorizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Alcool 1. producţia interna    1.1. pentru o capacitate de producţie anuala de până la         15.000 hl 50.000.000 lei    1.2. pentru o capacitate de producţie anuala de peste         15.000 hl până la 30.000 hl 150.000.000 lei    1.3. pentru o capacitate de producţie anuala de peste         30.000 hl până la 60.000 hl 200.000.000 lei    1.4. pentru o capacitate de producţie anuala de peste         60.000 hl 250.000.000 lei 2. import    2.1. pentru un import anual de până la 15.000 hl 50.000.000 lei    2.2. pentru un import anual de peste 15.000 hl până la         30.000 hl 150.000.000 lei    2.3. pentru un import anual de peste 30.000 hl până la         60.000 hl 200.000.000 lei    2.4. pentru un import anual de peste 60.000 hl 250.000.000 lei B. Băuturi alcoolice*1) 3. pentru comercializarea fiecărui sortiment de băuturi    alcoolice din producţie proprie sau din operaţiuni de    import proprii 10.000.000 lei 4. pentru comercializarea următoarelor grupe de produse    în sistem angro:    4.1. băuturi spirtoase 10.000.000 lei    4.2. tuica şi rachiuri naturale 10.000.000 lei    4.3. vinuri şi produse pe baza de vin 10.000.000 lei    4.4. bere 10.000.000 lei    4.5. băuturi alcoolice din import 10.000.000 lei 5. pentru comercializarea băuturilor alcoolice în sistem de    alimentaţie publică*2):    5.1. unităţi de alimentaţie publică cu până la 40 locuri         la masa sau bar 5.000.000 lei    5.2. unităţi de alimentaţie publică cu 41-100 locuri         la masa sau bar 7.500.000 lei    5.3. unităţi de alimentaţie publică cu peste 100 locuri         la masa sau bar 10.000.000 lei    5.4. pentru unităţi de alimentaţie publică cu activitate         sezoniera 1/3 din taxa                                                                de autorizare                                                                percepută                                                                la unităţile                                                                cu activitate                                                                permanenta,                                                                corespunzător                                                                numărului                                                                de locuri la                                                               masa sau la bar    5.5. pentru cantine şi cantine-restaurant care organizează         mese festive 5 % din taxa                                                                minima                                                                percepută                                                                pentru                                                                unităţile                                                                de alimentaţie                                                                publică 6. pentru comercializarea de băuturi alcoolice în magazine de    vânzare la preţuri cu amănuntul, taxa se percepe pe fiecare    unitate de desfacere pe următoarele grupe de produse*2),    astfel:    6.1. băuturi spirtoase 1.000.000 lei    6.2. vinuri şi băuturi pe baza de vin 1.000.000 lei    6.3. tuica şi rachiuri naturale 1.000.000 lei    6.4. bere 1.000.000 lei    6.5. produse din import 1.000.000 lei C. Produse din tutun 7. pentru comercializarea ţigaretelor provenite din producţia    proprie 150.000.000 lei 8. pentru comercializarea ţigaretelor provenite din    operaţiuni de import proprii 150.000.000 lei 9. pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât    ţigaretele, provenite din producţia proprie 5.000.000 lei10. pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât    ţigaretele, provenite din operaţiuni de import proprii 5.000.000 lei11. pentru comercializarea ţigaretelor şi produselor din tutun    în sistem angro 100.000.000 lei12. pentru comercializarea numai a produselor din tutun,    altele decât ţigaretele, în sistem angro 5.000.000 lei13. pentru comercializarea ţigaretelor şi produselor din tutun    în sistem en detail 1.000.000 lei D. Cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv    amestecuri cu cafea solubilă14. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, provenite din producţia proprie 50.000.000 lei15. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, provenite din operaţiuni de import proprii 50.000.000 lei16. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, în sistem angro 10.000.000 lei17. pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse    autorizării, în sistem de alimentaţie publică*3):    17.1. pentru cofetării 2.000.000 lei    17.2. pentru unităţi de alimentaţie publică cu până la          40 locuri la masa sau bar 1.000.000 lei    17.3. pentru unităţi de alimentaţie publică cu peste 40          de locuri la masa sau bar 2.500.000 lei18. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, prin unităţi de desfacere la preţuri cu    amănuntul 1.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I.*1) Prin sortiment de băutura alcoolică spirtoasă se înţelege fiecare tip de băutura cu denumire diferită. Denumirea diferită implica o reţeta de fabricaţie proprie şi avizul sanitar aferent. În situaţia produselor fabricate în ţara după o licenţa străină, denumirea diferită implica existenta licenţei de fabricaţie.În ce priveşte băuturile alcoolice spirtoase din import, prin sortiment se înţelege fiecare tip de băutura cu denumire diferită.În grupa vinuri sunt cuprinse următoarele sortimente:- vinuri de consum curent;- vinuri de calitate;- vinuri speciale.În grupa bere sunt cuprinse următoarele sortimente:- bere blondă;- bere brună.În grupa băuturi alcoolice naturale sunt cuprinse următoarele sortimente:- tuica (prune);- rachiuri din alte fructe, drojdie, tescovina şi din vin.*2) Pentru mediul rural, în centrul de comuna taxa se reduce cu 50%, iar în satele aparţinătoare municipiilor, oraşelor şi comunelor taxa se reduce cu 75% .*3) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe şi pentru unităţile de alimentaţie publică care plătesc taxa de autorizare pentru comercializarea băuturilor alcoolice.II. Pentru comercianţii în sistem en detail şi de alimentaţie publică de produse supuse autorizării, care deţin în subordine unităţi de desfacere ce au sedii diferite, autorizaţia se eliberează cu plata taxei corespunzătoare, pentru fiecare unitate în parte. Eliberarea autorizaţiilor se face de către organul fiscal în evidenţa căruia este înregistrat comerciantul, persoana juridică, ca plătitor de impozite şi taxe.---------