STATUTUL din 28 martie 1983consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 30 martie 1983    I. Scopul şi obiectul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist  +  Articolul 1Pentru înfăptuirea politicii partidului şi statului de dezvoltare şi modernizare a agriculturii, aplicarea principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, unităţile agricole de stat şi cooperatiste se constituie în consilii unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, forma superioară de organizare şi conducere a agriculturii.  +  Articolul 2Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist asigura cadrul organizatoric necesar conducerii întregii activităţi agricole şi dezvoltării economico-sociale a localităţilor, luării tuturor măsurilor pentru concentrarea producţiei, folosirea deplina şi în mod unitar a pămîntului, a bazei tehnico-materiale Şi a forţei de muncă, în vederea creşterii producţiei şi productivitatii muncii, livrărilor la fondul de stat, în condiţiile desfăşurării unei activităţi de înaltă eficienta economică şi sporirii, pe aceasta baza, a veniturilor cooperatorilor şi ale celorlalţi oameni ai muncii din unităţile componente.  +  Articolul 3Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist răspunde de coordonarea şi îndrumarea, în mod unitar, a activităţii de producţie a unităţilor componente, de adoptarea şi realizarea măsurilor privind profilarea şi specializarea acestor unităţi, de stabilirea şi aplicarea riguroasă, în condiţiile prevăzute de lege, a normelor de executare a lucrărilor agricole, de înfăptuirea programelor de dezvoltare şi îndeplinirea planurilor de producţie în toate unităţile.În întreaga sa activitate, consiliul unic agroindustrial asigura aplicarea ferma a mecanismului economico-financiar, creşterea exigenţei şi a spiritului de răspundere a tuturor oamenilor muncii din unităţile agricole componente în utilizarea judicioasă a fondurilor materiale şi băneşti, reducerea continua a cheltuielilor de producţie şi aplicarea unui regim sever de economii, instaurarea ordinii şi disciplinei ferme în toate sectoarele de producţie.  +  Articolul 4Consiliul unic agroindustrial asigura, în fiecare unitate componenta, punerea în valoare a resurselor locale de materii prime şi materiale, a materialelor refolosibile, utilizarea deplina a forţei de muncă, prin organizarea unor activităţi de prelucrare şi industrializare a produselor agricole, de producere a materialelor de construcţii, a bunurilor de consum şi artizanale, realizare şi reconditionare de piese, repere şi subansamble pentru nevoile proprii şi ale altor unităţi, de extindere a prestărilor de servicii pentru populaţie şi unităţile socialiste, executare de instalaţii pentru valorificarea potenţialului energetic local şi altele.  +  Articolul 5Consiliul unic agroindustrial răspunde de organizarea şi realizarea acţiunilor de cooperare şi asociere în producţia agricolă, în prelucrarea şi valorificarea superioară a acesteia, precum şi în domeniul activităţilor industriale, de construcţii şi prestări de servicii, în vederea asigurării creşterii producţiei, în condiţii de înaltă eficienta, a consolidării economico-financiare a fiecărei unităţi.  +  Articolul 6În întreaga sa activitate, consiliul unic agroindustrial aplica principiile democraţiei socialiste şi autonomiei unităţilor componente, asigura ca acţiunile ce se organizează sa corespundă intereselor fiecărei unităţi, ale cooperatorilor, celorlalţi oameni ai muncii şi intereselor generale ale statului, ale întregii societăţi.  +  Articolul 7În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor pe care le are, consiliul unic agroindustrial îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe bază de programe de dezvoltare, care cuprind sarcini ce îi revin din programele naţionale, elaborate pentru agricultura:Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist asigura amplasarea noilor capacităţi de producţie şi dezvoltarea activităţilor în localitalile de pe raza sa, astfel încît să se realizeze în mod armonios dezvoltarea economică şi socială a acestora.În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul unic agroindustrial îşi desfăşoară activitatea cu respectarea riguroasă a hotărîrilor de partid şi a legilor statului.II. Constituirea şi funcţionarea consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist  +  Articolul 8Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist are în componenta următoarele unităţi care au sediul pe teritoriul sau: a) staţiunea pentru mecanizarea agriculturii; b) întreprinderile agricole de stat şi întreprinderile de sere; c) cooperativele agricole de producţie; d) asociaţiile economice intercooperatiste şi asociaţiile dintre cooperative agricole şi unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor; e) ferme ale unităţilor agricole de stat şi ale unităţilor care îşi au sediul pe raza altor consilii, inclusiv cele piscicole şi sericicole; f) întreprinderile de stat pentru creşterea şi ingrasarea porcilor; g) institutele, staţiunile centrale şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă sau ferme ale acestora; h) liceele agroindustriale şi staţiunea didactica experimentala; i) centrul sau formatiile de protecţia plantelor; j) circumscripţii sanitare-veterinare şi centrul de reproducţie şi selecţie a animalelor sau punctele de însămînţări artificiale; k) unităţile cu profil agricol din subordinea altor ministere şi organe centrale.Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist se constituie pe baza hotărîrilor adunărilor generale ale unităţilor componente, cu aprobarea comitetului executiv al consiliului popular judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist asigura, în întreaga sa activitate, respectarea riguroasă a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare.Consiliul funcţionează pe principiul unităţilor bugetare şi are buget propriu de cheltuieli, repartizat din bugetul direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara.  +  Articolul 10Consiliul unic agroindustrial este titular de plan, pe care îl primeşte de la consiliul popular judeţean, prin direcţia generală pentru agricultura şi industria alimentara, pe fiecare unitate agricolă de stat şi cooperatista, precum şi insumat pe unităţile componente. Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist, împreună cu unităţile agricole, efectuează repartizarea sarcinilor de plan pe sole, diferenţiat în funcţie de gradul de favorabilitate, de potenţialul de producţie al terenului şi de baza tehnico-materială de care dispun, asigurind realizarea nivelurilor de producţie prevăzute în plan.Planul se supune spre dezbatere şi aprobare în adunarea generală a fiecărei unităţi agricole şi, după aceea, în adunarea generală a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.  +  Articolul 11Staţiunea pentru mecanizarea agriculturii, în calitate de unitate specializată a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist, împreună cu unităţile agricole de stat şi cooperatiste componente, organizează şi asigura executarea lucrărilor agricole în perioadele optime, cu respectarea normelor tehnologice, folosirea cu randament ridicat a parcului de tractoare şi maşini agricole, întărirea ordinii şi disciplinei în munca, în scopul creşterii producţiei agricole şi a eficientei economice.Staţiunea pentru mecanizarea agriculturii răspunde de dotarea cu tractoare şi maşini agricole, controlează folosirea raţională şi respectarea normelor tehnice de întreţinere a mijloacelor mecanice, executa repararea utilajelor, reconditionarea pieselor şi subansamblelor da schimb, precum şi aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi, piese şi materiale, necesare desfăşurării normale a lucrărilor mecanizate pentru toate unităţile agricole.  +  Articolul 12Întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producţie, staţiunea pentru mecanizarea agriculturii şi celelalte unităţi agricole din componenta consiliului unic agroindustrial îşi păstrează personalitatea juridică şi sînt, fiecare în parte, titulare de plan pentru sarcinile ce le revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi au răspundere contractuală proprie, fiind obligate să asigure realizarea sarcinilor de producţie şi de livrare la toate culturile şi activităţile agricole, în condiţiile prevăzute de lege.În conformitate cu principiile autoconducerii şi autogestiunii economico-financiare, fiecare unitate agricolă de stat şi cooperatista este obligată sa gospodareasca cu maxima eficienta mijloacele materiale şi financiare de care dispune, să-şi acopere cheltuielile din veniturile proprii şi sa realizeze beneficii, în condiţiile prevăzute de lege.În executarea planului propriu de producţie şi a bugetului de venituri şi cheltuieli, unităţile componente au raporturi directe pe bază de contract, atît cu unităţi din cadrul consiliului unic, cît şi cu unităţi din afară acestuia.III. Atribuţiile consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist  +  Articolul 13În vederea infaptuirii scopului pentru care a fost constituit, consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist are următoarele atribuţii, pentru îndeplinirea cărora poarta întreaga răspundere: a) asigura, împreună cu conducerile unităţilor agricole de stat şi cooperatiste componente, precum şi cu organele de specialitate judeţene, buna gospodărire şi folosire, potrivit legii, a tuturor suprafeţelor de teren, creşterea continua a fertilitatii solului, aplicarea programelor de executare şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, sistematizarea şi organizarea teritoriului; urmăreşte ca activitatea de producţie vegetala a unităţilor componente să se realizeze în mod unitar, pe baza programului stabilit prin proiectul de organizare şi exploatare agricolă; b) ia măsuri pentru zonarea raţională a culturilor şi organizarea, pe întregul teritoriu, a unităţilor componente, a asolamentelor, cu terenurile grupate pe sole, independent de deţinătorii terenurilor, astfel încît să se asigure folosirea raţională a întregului potenţial productiv al pămîntului, aplicarea unitară a tehnologiilor şi utilizarea aceloraşi norme de consum de îngrăşăminte, pesticide şi alte materiale; c) acţionează pentru realizarea unor sectoare unice în domeniul pomiculturii, viticulturii, legumiculturii, ameliorării şi exploatării pasunilor şi finetelor naturale. În cadrul sectoarelor respective, unităţile agricole îşi păstrează dreptul de proprietate sau, după caz, de administrare directa; d) asigura repartizarea judicioasă a creşterii animalelor pe specii şi categorii în cadrul unităţilor componente; împreună cu conducerile acestor unităţi, ia măsuri pentru realizarea efectivelor şi producţiei animaliere planificate; răspunde de creşterea producţiei de furaje şi de dezvoltarea bazei furajere în unităţile din componenta sa, asigurind în întregime, din producţie proprie, necesarul de furaje pentru efectivele de animale ale acestora şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pentru fondul de stat; e) urmăreşte şi răspunde de realizarea sarcinilor de livrare a produselor la fondul de stat şi de încasarea de către unităţi a sumelor cuvenite, corespunzător calităţii produselor; f) stabileşte, cu sprijinul organelor agricole judeţene şi al unităţilor de cercetare agricolă, normele pentru executarea lucrărilor agricole pe sole şi culturi, în limitele prevăzute de lege; controlează şi asigura aplicarea normelor pentru fiecare sola şi cultura în parte şi răspunde, împreună cu conducerile unităţilor agricole, de executarea întocmai a tehnologiilor de producţie stabilite şi a normelor tehnice privind executarea lucrărilor agricole, transportul şi depozitarea întregii producţii agricole principale şi secundare; stabileşte, împreună cu unităţile de cercetare din zona şi cu conducerile unităţilor agricole, pe fiecare unitate componenta, soiurile şi hibrizii de cereale şi plante tehnice pe asolament şi pe fiecare sola în parte, potrivit legii; g) sprijină conducerile unităţilor agricole componente pentru întărirea ordinii, disciplinei şi creşterea responsabilităţii în munca, în mobilizarea cooperatorilor şi a celorlalţi oameni ai muncii din unităţile componente, pentru executarea lucrărilor în locurile stabilite şi în perioadele optime de timp, potrivit programului de lucru, ia măsuri ca întreg personalul de conducere şi administrativ din unităţile agricole sa participe nemijlocit la efectuarea lucrărilor în perioadele de virf ale campaniilor agricole; h) răspunde de organizarea şi realizarea acţiunilor de cooperare şi asociere pentru creşterea producţiei şi a eficientei economice; stabileşte unităţile care iau în răspundere terenurile cuprinse în acţiunile de cooperare în producţia vegetala, îşi vederea executării tuturor lucrărilor şi obţinerii productiilor planificate; i) urmăreşte ca staţiunea pentru mecanizarea agriculturii sa încheie contracte economice cu unităţile agricole, pentru asigurarea şi folosirea raţională a mijloacelor mecanice în executarea mecanizata a lucrărilor agricole, conform normelor tehnologice pentru realizarea productiilor planificate; ia măsuri pentru executarea tuturor lucrărilor 1a termenele optime şi de buna calitate; analizează periodic modul cum se îndeplinesc contractele şi ia măsuri pentru efectuarea plăţii lucrărilor către staţiunea pentru mecanizarea agriculturii, potrivit legii; j) stabileşte, împreună cu staţiunea pentru mecanizarea agriculturii şi cu conducerile unităţilor, mărimea formatiilor de mecanizare, în funcţie de volumul şi structura lucrărilor agricole mecanizate prevăzute în tehnologii; ia măsuri pentru organizarea, în mod unitar, a activităţii de exploatare a amenajărilor de irigaţii; stabileşte, împreună cu staţiunea pentru mecanizarea agriculturii şi cu unităţile agricole componente, programul de lucrări pe campanii şi urmăreşte respectarea acestuia; k) urmăreşte realizarea planului de aprovizionare cu utilaje, insectofungicide, îngrăşăminte şi alte materiale; organizează, cu consimţămîntul unităţilor componente, redistribuirea, între unităţi, în condiţiile legii, a materiilor prime, materialelor şi utilajelor disponibile, în vederea lichidării imobilizarilor şi a stocurilor supranormative; organizează, împreună cu conducerile unităţilor componente, intrajutorarea cu seminţe, material de plantat, îngrăşăminte, alte mijloace de producţie, precum şi cu forta de muncă; l) ia măsuri pentru organizarea, în cadrul unităţilor componente, a activităţii de industrializare şi semiindustrializare a produselor agricole, de morarit şi panificatie, de prelucrare a furajelor şi alte activităţi de prelucrare şi valorificare a produselor agricole, prin crearea, potrivit normelor legale, a unor capacităţi de producţie dimensionate corespunzător necesităţilor de consum din zona; m) întreprinde măsuri eficiente pentru dezvoltarea industriei mici, a construcţiilor şi prestărilor de servicii, în strinsa corelare cu unităţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor şi cu alte unităţi industriale de pe raza consiliului atît pentru satisfacerea nevoilor proprii ale unităţilor, cît şi ale populaţiei; n) ia măsuri de realizare, în termenele prevăzute, a planului de investiţii al unităţilor componente, asigura receptionarea corespunzătoare a obiectivelor de investiţii şi urmăreşte exploatarea lor la parametrii proiectati; o) îndrumă şi controlează aplicarea normelor de organizare a producţiei şi a muncii şi de retribuire în unităţile componente; sprijină activitatea de organizare a subunitatilor de producţie, iar în cadrul acestora, a echipelor care să execute lucrările în acord global, în condiţiile prevăzute de lege; p) îndrumă şi controlează ţinerea corecta a evidentei contabile, acţionează pentru simplificarea acesteia şi pentru reducerea personalului administrativ; r) analizează periodic, cu sprijinul direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara, uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie şi sucursalei Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, stadiul îndeplinirii programelor de dezvoltare, a planurilor de producţie şi bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor componente şi stabileşte măsurile corespunzătoare; s) îndrumă şi sprijină organele de conducere colectivă ale unităţilor componente în dezvoltarea şi întărirea democraţiei, perfecţionarea continua a mijloacelor şi formelor de participare activa a cooperatorilor şi celorlalţi oameni ai muncii la dezbaterea şi adoptarea hotărîrilor privind activitatea unităţilor agricole, pregătirea şi desfăşurarea adunărilor generale;s,) sprijină conducerile unităţilor agricole în organizarea învăţămîntului agrozootehnic de masa, în repartizarea şi folosirea în producţie a cadrelor, potrivit pregătirii, capacităţii şi experienţei fiecăruia; t) promovează dezvoltarea schimburilor de experienta, generalizarea metodelor înaintate în organizarea producţiei şi muncii, organizează în cadrul unităţilor componente loturi demonstrative, unităţi, ferme şi brigazi model în producţia vegetala şi creşterea animalelor; se preocupa de introducerea în producţie a rezultatelor cercetării ştiinţifice, a experienţei înaintate;t,) îndrumă activitatea de organizare a intrecerii socialiste între unităţile componente, pentru realizarea şi depăşirea planurilor de producţie şi bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor; participa la intrecerea socialistă orgsnizata între consiliile unice; u) îndrumă, analizează şi controlează în unităţile agricole din componenta sa modul de rezolvare a problemelor politice, economice, sociale, culturale şi de muncă ale cooperatorilor şi ale celorlalţi oameni ai muncii; urmăreşte constituirea şi utilizarea fondurilor sociale potrivit reglementărilor legale; v) acorda gospodariilor populaţiei de pe raza sa de activitate asistent tehnica şi sprijin în asigurarea de seminţe şi material săditor din soiuri selecţionate, îngrăşăminte chimice, animale de rasa pentru obţinerea, de pe terenurile ce le deţin, a unor producţii cît mai mari de legume, cartofi şi fructe, precum şi pentru creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi pasarilor, animalelor pentru blana, a viermilor de mătase şi albinelor; x) ia, împreună cu cooperativele agricole de producţie, măsuri pentru concentrarea terenurilor din cimp repartizate ca loturi în folosinţă personală, în sole special amenajate, în apropierea satelor, asigurind, contra plata, executarea mecanizata, de către staţiunea pentru mecanizarea agriculturii, a principalelor lucrări agricole; îndeplineşte orice alte atribuţii legate de continua perfecţionare a activităţii unităţilor agricole din cadrul consiliului.IV. Organele de conducere ale consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist  +  Articolul 14Organele prin care se exercită conducerea colectivă a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist sînt: adunarea generală, consiliul de conducere şi biroul executiv.Adunarea generală a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist este formată din: a) membrii consiliilor de conducere şi ai consiliilor oamenilor muncii din unităţile componente; b) personalul cu activitate permanenta la consiliu; c) reprezentanţi ai altor unităţi de stat şi ai cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, participante la activităţile economice de cooperare şi asociere; d) preşedinţii birourilor executive ale consiliilor populare comunale şi orăşeneşti de pe raza consiliului unic agroindustrial.  +  Articolul 15Preşedinte al consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist şi al consiliului de conducere al acestuia este un activist de partid şi de stat, iar prim-vicepreşedinte, unul dintre directorii sau preşedinţii unităţilor componente.  +  Articolul 16Adunarea generală a consiliului unic agroindustrial are următoarele atribuţii: a) aproba numărul membrilor consiliului de conducere şi biroului executiv, în limitele stabilite prin prezentul statut; b) alege dintre membrii săi, prin vot deschis, pe timp de doi ani, consiliul de conducere şi desemnează prim-vicepreşedintele consiliului, ca preşedinte al biroului executiv; c) hotărăşte, cu respectarea principiilor democraţiei socialiste şi ale autonomiei unităţilor din cadrul consiliului, asupra principalelor probleme organizatorice, economice şi sociale care privesc activitatea unităţilor componente; d) aproba planul de producţie, bugetul de venituri şi cheltuieli şi program de măsuri ale consiliului unic agroindustrial; e) analizează darilede seama şi rapoartele consiliului de conducere şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor componente, în vederea realizării indicatorilor de plan şi consolidării economico-financiare a acestora; f) aproba documentaţiile privind cooperarea şi constituirea asociaţiilor economice intercooperatiste şi a asociaţiilor ce se realizează unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, sprijină şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de cooperare şi asociere.  +  Articolul 17Hotărîrile adunării generale a consiliului unic agroindustrital, care angajează patrimonial unităţile componente, se aplică numai după aprobarea lor de către organele de conducere colectivă ale acestora, în funcţie de competenţa stabilită prin lege sau statut.Consiliul unic agroindustial de stat şi cooperatist poate supune şi în prealabil aprobării organelor de conducere colectivă ale unităţilor componente acţiunile asupra cărora urmează sa ia hotărîri.  +  Articolul 18Adunarea generală a consiliului unic agroindustrial se întruneşte semestrial şi ori de cîte ori este necesar; ea poate fi convocată de către preşedintele consiliului din iniţiativa proprie, la cererea consiliului de conducere sau a unei treimi din numărul unităţilor componente.Adunarea generală a consiliului unic agroindustrial este legal constituită dacă sînt prezenţi două treimi din numărul membrilor, iar hotărîrile se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor prezenţi la adunare.Membrii adunării generale a consiliului unic agroindustrial răspund faţă de aceasta pentru aducerea la îndeplinire, în cadrul unităţilor pe care le reprezintă, a hotărîrilor adoptate.  +  Articolul 19Conducerea activităţii consiliului unic agroindustrial - între adunările generale - se asigura de către consiliul de conducere, alcătuit din 31-43 membri.Din consiliul de conducere fac parte: a) preşedintele, inginerul şef, economistul şef şi inginerul zootehnist ai consiliului unic agroindustrial; b) directorul, inginerul şef şi contabilul şef ai staţiunii pentru mecanizarea agriculturii; c) preşedinţii, inginerii şefi şi contabilii şefi ai cooperativelor agricole de producţie; d) directorii, inginerii şefi şi contabilii şefi ai unităţilor agricole de stat; e) şefii şi responsabilii economici din fermele întreprinderilor cu sediul pe raza altor consilii; f) directorii şi contabilii şefi ai asociaţiilor economice intercooperatiste şi ai asociaţiilor dintre cooperativele agricole şi unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor; g) directorul institutului, staţiunii centrale sau staţiunii de cercetare şi producţie agricolă; h) şeful circumscripţiei sanitar-veterinare; i) preşedinţii birourilor executive ale consiliilor populare comunale şi orăşeneşti de pe raza consiliului; j) cooperatori şi muncitori fruntasi din sectoarele de producţie ale unităţilor agricole care fac parte din consiliile de conducere ale acestora.  +  Articolul 20Consiliul de conducere are următoarele atribuţii: a) răspunde de organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi organizatorice, politice şi social-culturale, pentru realizarea planurilor de producţie, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor componente şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de acestea prin contractele de livrare a produselor la fondul de stat şi celelalte contracte economice încheiate; b) elaborează propuneri de programe privind dezvoltarea şi modernizarea agriculturii în cadrul consiliului; c) dezbate dările de seama ale biroului executiv, aproba şi hotărăşte măsurile necesare; d) controlează modul de îndeplinire a indicatorilor de plan aferenţi unităţilor agricole de stat şi cooperatiste din raza sa de activitate; e) indeplinegte orice alte atribuţii potrivit prezentului statut sau a căror necesitate rezultă din activitatea consiliului unic agroindustrial.  +  Articolul 21Consiliul de conducere se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, fiind convocat de preşedintele consiliului din iniţiativa sa sau la cererea unei treimi din membrii săi, ori la cererea uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie şi a direcţiei generale pentru agrirultura şi industria a1imentara.Consiliul de conducere poate lucra valabil în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.  +  Articolul 22Consiliul de conducere şi fiecare membru în parte răspund pentru activitatea lor în faţa adunării generale a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.  +  Articolul 23Biroul executiv este alcătuit din 13-17 membri şi se compune din: directorul staţiunii pentru mecanizarea agriculturii, preşedinţii cooperativelor agricole de producţie, directorii unităţilor agricole de stat, directorul institutului, al staţiunii centrale sau al staţiunii de cercetări, directorii asociaţiilor economice intercooperatiste şi ai celor dintre cooperativele agricole şi unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, şefii fermelor unităţilor agricole de stat, în situaţia în care unitatea îşi are sediul pe teritoriul altui consiliu, inginerul şef, economistul şef şi inginerul zootehnist din cadrul consiliului unic, şeful circumscripţiei sanitare-veterinare, alte cadre de conducere din unităţile componente, desemnate de consiliul de conducere.Preşedinte al biroului executiv este prim-vicepreşedintele consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist; acesta este desemnat de adunarea generală a consiliului unic dintre directorii sau preşedinţii unităţilor componente, cu acordul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi consiliului popular judeţean.La şedinţele biroului executiv participa şi preşedintele consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.  +  Articolul 24Biroul executiv rezolva problemele curente ale activităţii consiliului unic, organizează îndeplinirea hotărîrilor şi recomandărilor adunării generale şi ale consiliului de conducere.Biroul executiv prezintă consiliului de conducere dări de seama asupra activităţii desfăşurate şi propuneri de măsuri pentru realizarea indicatorilor de plan.  +  Articolul 25Biroul executiv se întruneşte lunar şi ori de cîte ori este nevoie, fiind convocat de preşedintele biroului.Biroul executiv adopta hotărîri cu majoritatea de voturi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 26Preşedintele consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist răspunde faţă de comitetul judeţean de partid de întreaga activitate care se desfăşoară pe raza consiliului, de producţia agricolă şi industriala; de gospodărirea localităţilor, de asigurarea autoaprovizionarii teritoriale, de activitatea politica şi culturală, de muncă de partid.Pentru realizarea producţiei, folosirea deplina şi eficienta a pămîntului, a tuturor mijloacelor materiale şi financiare, a forţei de muncă, aplicarea tehnologiilor moderne, folosirea corespunzătoare a specialiştilor, îndeplinirea în întregime a prevederilor privind predarea la fondul de stat a produselor agroalimentare, realizarea achiziţiilor de produse vegetale şi animaliere de la gospodăriile populaţiei, preşedintele consiliului răspunde faţă de comitetul judeţean de partid, comitetul executiv al consiliuIui popular judeţean şi direcţia generală pentru agricultura şi industria alimentara.Preşedintele consiliului unic agroindustrial asigura îndeplinirea tuturor atribuţiilor consiliului, cu respectarea stricta a dispoziţiilor legale şi a prevederilor statutare.  +  Articolul 27Prim-vicepreşedintele consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist - preşedinte al biroului executiv - coordonează activitatea curenta a consiliului unic şi răspunde de efectuarea la timp şi de calitate a tuturor lucrărilor agricole şi de obţinerea producţiei planificate, de utilizarea raţională a mijloacelor mecanice şi tehnice, de activitatea de transporturi, de executarea şi folosirea eficienta a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, de efectuarea lucrărilor terasiere cu utilaje grele, precum şi de activitatea de investiţii. De asemenea, răspunde împreună cu ceilalţi membri ai consiliului şi conducerile unităţilor componente de aplicarea măsurilor pentru reducerea consumului de materiale şi combustibili. Împreună cu preşedintele consiliului şi ceilalţi membri ai consiliului, răspunde de folosirea corespunzătoare a specialiştilor, asigura buna funcţionare a activităţii biroului executiv al Consiliului de conducere al consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.  +  Articolul 28Biroul executiv şi fiecare membru în parte răspund pentru activitatea lor în faţa consiliului de conducere, a adunării generale a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist şi a direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara.  +  Articolul 29În cadrul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist îşi desfăşoară activitatea permanenta inginerul şef, economistul şef, inginerul zootehnist, planificatorul (tehnicianul), personalul din centrele de reproducţie şi selecţie a animalelor, care executa lucrările de însămînţări artificiale pe raza consiliului, precum şi lucrătorii cu sarcini de îndrumare a producţiei agricole de profil din unităţile de prelucrare a produselor agricole, repartizaţi pe consiliu.Inginerul şef al consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist răspunde de realizarea sarcinilor de plan pentru întreaga producţie agricolă, în toate unităţile agricole componente ale consiliului; îndrumă, controlează şi răspunde de cultivarea integrală a terenurilor agricole, de realizarea în termen a lucrărilor, de respectarea amplasarii culturilor pe sole şi aplicarea tehnologiilor stabilite, de activitatea de chimizare şi aplicarea programului de irigare a culturilor, de folosirea judicioasă a bazei tehnico-materiale. De asemenea, sprijină conducerile unităţilor în stabilirea ordinii şi priorităţii lucrărilor şi modului de efectuare a acestora, producerea şi asigurarea seminţelor de calitate superioară; coordonează activitatea lucrătorilor cu sarcini de îndrumare a producţiei agricole vegetale, din cadrul unităţilor de prelucrare a produselor agricole, repartizaţi pe consiliu.Economistul şef răspunde de realizarea sarcinilor de plan în domeniul economico-financiar, de respectarea stricta a prevederilor legale privind gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale şi băneşti; în condiţiile asigurării unei eficiente sporite şi a echilibrului financiar; asigura aplicarea cu strictele a noului mecanism economic şi ia măsuri pentru încadrarea în normele de consum de materiale şi combustibili aprobate şi de rentabilizare a tuturor unităţilor componente.Inginerul zootehnist al consiliului unic răspunde de realizarea sarcinilor de plan privind efectivele şi produsele animaliere, îndrumă şi răspunde de executarea în termen a acţiunilor şi măsurilor privind asigurarea bazei furajere pe sortimente, reproductia şi selecţia animalelor, precum şi de respectarea tehnologiilor de exploatare pe specii şi categorii de animale în toate unităţile componente. De asemenea, coordonează activitatea lucrătorilor cu sarcini de îndrumare a producţiei animaliere, din unităţile de prelucrare a produselor animaliere, repartizaţi pe consiliu.Planificatorul (tehnicianul) răspunde de urmărirea operativă a realizării indicatorilor de plan la unităţile componente ale consiliului; activitatea acestuia este coordonata direct de inginerul şef al consiliului.Toţi specialiştii care lucreaza în unităţile de producţie din cadrul consiliului unic sînt subordonaţi acestuia.Ca reprezentanţi ai statului, specialiştii care lucrează în unităţile de stat sau cooporatiste răspund direct de realizarea sarcinilor de producţie şi economice ce le revin.  +  Articolul 30În raporturile cu unităţile de stat, organizaţiile cooperatiste şi obşteşti, precum şi cu persoanele fizice, consiliul unic agroindustrial este reprezentat prin preşedinte care, împreună cu economistul şef, angajează consiliul unic agroindustrial în limitele stabilite de către adunarea generală.V. Alte prevederi  +  Articolul 31Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist asigura plata drepturilor de retribuire cuvenite specialiştilor şi celuilalt personal, precum şi a indemnizaţiilor ce se acordă cooperatori ce îndeplinesc funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte scos din producţie, şefi de ferme şi de brigada din cooperativele agricole de producţie, în condiţiile prevăzute de lege.Activitatea financiară a consiliului unic se realizează prin aparatul funcţional al staţiunii pentru mecanizarea agriculturii.  +  Articolul 32Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist are acelaşi sediu cu staţiunea pentru mecanizarea agriculturii sau cu o alta unitate din componenta sa.  +  Articolul 33Consiliul unic agroindustrial este indrumat, în întreaga munca organizatorică şi politica desfăşurată în scopul realizării sarcinilor de plan, de către comitetul judeţean de partid.Consiliul popular judeţean, prin direcţia generală pentru agricultura şi industria alimentara, în colaborare cu uniunea judeteana a cooperativelor agricole de producţie şi sucursala Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, asigura îndrumarea activităţii consiliului unic agroindustrial, în vederea realizării sarcinilor stabilite prin lege şi prin prezentul statut.-----