STATUTUL din 28 martie 1983cooperării şi asocierii cooperativelor agricole de producţie cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 30 martie 1983    I. Scopul cooperării şi asocierii cooperativelor agricole de producţie cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor  +  Articolul 1Pentru înfăptuirea politicii partidului şi statului de dezvoltare şi modernizare a agriculturii, safisfacerea cerinţelor populaţiei şi ale economiei naţionale cu bunuri de consum şi servicii de calitate superioară, cooperativele agricole de producţie pot organiza acţiuni de cooperare şi se pot asocia cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.Acţiunile de cooperare şi asociere au drept scop generalizarea, în mod organizat, a experienţei înaintate în domeniul producţiei agricole, prin amplasarea mai buna a culturilor în cadrul unor asolamente, crearea unor sectoare unice în domeniul pomiculturii, viticulturii, legumiculturii, ameliorării şi exploatării pasunilor Şi finetelor naturale, aşezarea mai judicioasă a creşterii diferitelor specii de animale, concentrarea şi integrarea producţiei agricole şi specializarea unităţilor, introducerea tehnologiilor moderne şi, pe aceasta baza, creşterea producţiei şi sporirea eficientei economice a activităţii, în condiţii reciproc avantajoase; aceste acţiuni contribuie la dezvoltarea unitară a activităţii de prelucrare, industrializare şi valorificare superioară a producţiei agricole, la dezvoltarea industriei mici, a activităţii de construcţii şi prestări de servicii, paralel cu consolidarea economică şi organizatorică a fiecărei unităţi.Acţiunile de cooperare şi asociere se organizează şi se realizează cu sprijinul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist, respectîndu-se întocmai hotărîrile de partid şi legile statului.II. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de cooperare  +  Articolul 2Cooperarea, în sensul prezentului statut, reprezintă organizarea unor acţiuni de producţie, prestări de servicii, economice şi tehnice între unităţi agricole cooperatiste, precum şi între acestea şi unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, de pe raza consiliului unic agroindustrial sau din afară acestuia.În producţia vegetala, suprafeţele cuprinse în acţiunea de cooperane se dau în răspundere, în vederea executării tuturor lucrărilor şi obţinerii producţiei planificate, unităţii care deţine suprafaţa cea mai mare de teren sau altei unităţi care are cele mai bune condiţii de organizare a producţiei şi de exploatare a terenurilor, stabilită de consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist.Cooperarea contribuie la dezvoltarea activităţii economice în fiecare localitate, la creşterea continua a puterii economice a fiecărei unităţi, sporirea veniturilor cooperatorilor şi lucrătorilor din aceste unităţi şi creşterea aportului lor la dezvoltarea economiei naţionale.  +  Articolul 3Cooperarea se organizează pe baza acordului de voinţa al cooperativelor agricole de producţie, al unităţilor de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.În cadrul activităţii de cooperare, unităţile îşi păstrează autonomia şi dreptul de proprietate, respectiv de administrare directa, asupra mijloacelor de producţie angajate în activitatea ce se realizează în comun. Ele îşi organizează şi corelează reciproc activitatea, pe baza planului de producţie şi bugetului de venituri şi cheltuieli şi răspund de buna gospodărire şi folosire a întregii suprafeţe de teren, de dezvoltarea şi sporirea continua a producţiei, aplicarea riguroasă a normelor prevăzute în tehnologii, folosirea judicioasă a tuturor mijloacelor materiale şi financiare.  +  Articolul 4Cooperarea urmăreşte ridicarea nivelului de dezvoltare economico-organizatorică a unităţilor, în principal prin: a) exploatarea, modernizarea şi extinderea capacităţilor de producţie existente; b) concentrarea producţiei şi specializarea unităţilor; c) folosirea raţională a pămîntului şi a celorlalte mijloace de producţie şi a forţei de muncă; d) introducerea tehnologiilor moderne, organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii; e) îmbunătăţirea fertilizarii solului şi combaterii dăunătorilor; f) asigurarea unei aprovizionari ritmice cu materii prime, materiale şi alte bunuri necesare procesului de producţie: g) producerea, depozitarea, prelucrarea şi valorificarea superioară a produselor agricole şi neagricole; h) organizarea şi dezvoltarea micii industrii, a activităţilor de construcţii şi prestări de servicii; i) executarea şi exploatarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 5La solicitarea unităţilor interesate în cooperare, consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist constituie, împreună cu acestea, o comisie pentu elaborarea documentaţiei cu privire la necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a activităţii ce face obiectul cooperării.Pe baza documentaţiei întocmite, activitatea de cooperare se aproba de organul ierarhic superior al unităţii de stat, la propunerea consiliului oamenilor muncii al acesteia, şi de adunarea generală a fiecărei cooperative agricole de producţie sau de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, după caz, cu acordul direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara, uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie şi, respectiv al uniunii judeţene a cooperativelor de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.  +  Articolul 6Activitatea de cooperare se desfăşoară pe baza contractului de cooperare, încheiat între unităţi, care cuprinde:- obiectul şi durata cooperării;- contribuţia fiecărei părţi la activitatea de cooperare;- drepturile, obligaliile şi răspunderile părţilor;- condiţiile de modificare, prelungire sau reziliere a contractului.Contractul de cooperare se încheie pe baza aprobării consiliului oamenilor muncii din unitatea de stat şi a adunării generale a membrilor fiecărei cooperative agricole de producţie sau de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor care participa la cooperare.  +  Articolul 7Unităţile care cooperează îşi prevăd în planurile de producţie şi bugetele de venituri şi cheltuieli mijloacele necesare pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor cuprinse în contractul de cooperare.Cheltuielile necesare efectuării lucrărilor pe sole şi celelalte suprafeţe cuprinse în acţiunea de cooperare se suporta de către fiecare unitate, în raport cu suprafaţa deţinută, potrivit legii.  +  Articolul 8În cadrul activităţii de cooperare, pentru realizarea în comun a unor produse sau servicii, din veniturile obţinute se acoperă cheltuielile de producţie efectuate de fiecare unitate, în limita celor planificate, corelate cu gradul de realizare a planului, iar rezultatele financiare se împart proporţional cu contribuţia unităţilor respective.În sectorul vegetal, producţia obţinută se împarte proporţional cu suprafaţa de teren deţinută de fiecare unitate, în raport cu producţia medie realizată pe inteaga suprafaţa.  +  Articolul 9Organul de conducere al acţiunii de cooperare este consiliul de cooperare, format din preşedintele cooperativei agricole, directorul asociaţiei, al unităţii de stat sau preşedintele cooperativei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, inginerii şefi şi economistii şefi sau contabilii şefi din unităţile care cooperează.Preşedintele consiliului de cooperare este directorul unităţii de stat sau preşedintele uneia din cooperativele agricole de producţie, în cazul cooperării acestora cu unităţi ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.  +  Articolul 10Consiliul de cooperare urmăreşte respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor partiilor; stabileşte măsuri şi răspunde de realizarea activităţii cuprinse în contractul de cooperare.Conducătorii unităţilor care fac parte din consiliul de cooperare informează cu regularitate organele colective de conducere din unităţile pe care le reprezintă asupra măsurilor stabilite şi desfăşurării activităţii de cooperare.  +  Articolul 11Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor asumate prin contractul de cooperare atrage sancţiunile prevăzute în Legea contractelor economice.  +  Articolul 12Prevederile prezentului statut se aplică corespunzător şi la acţiunile de cooperare între asociaţiile economice intercooperatiste sau asociaţiile economice dintre cooperativele agricole de producţie şi unităţile de stat cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.III. Constituirea şi funcţionarea asociaţiilor  +  Articolul 13Cooperativele agricole se pot asocia cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, pe baza principiului liberului consimtamint, pentru înfiinţarea de noi capacităţi de producţie, depozitare, prelucrare şi prestări de servicii, proprietate de stat şi cooperatista, prin contribuţia părţilor din fondurile de dezvoltare economică ale acestora.Fiecare dintre părţile asociate îşi păstrează dreptul de proprietate şi celelalte drepturi, corespunzător contribuţiei aduse.  +  Articolul 14Asociaţia se constituie între cooperativele agricole de producţie şi unităţi ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor de pe raza consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist şi unităţi de stat agricole sau industriale, pentru: construirea de complexe mari zootehnice, sere şi solarii; înfiinţarea de plantaţii pomicole şi viticole; depozitarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole; construcţii, activităţi industriale şi prestări de servicii.  +  Articolul 15La solicitarea unităţilor interesate în asociere, consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist constituie, împreună cu acestea, o comisie pentru elaborarea documentaţiei de constituire a asociaţiei, din care să rezulte: a) obiectul activităţii asociaţiei şi avantajele tehnice şi economice care rezultă din asociere pentru părţi; b) aportul asociaţiei la creşterea producţiei şi productivitatii muncii, la întărirea economico-organizatorică a unităţilor asociate; c) contribuţia unităţilor asociate la constituirea fondului social cu suprafeţe de teren şi fonduri băneşti, precvm şi termenele de predare a acestora; d) cantităţile de furaje, materii prime şi materiale, produsele pentru depozitare şi prelucrare, efectivele de animale pentru ingrasare ce vor fi livrate, contra cost, asociaţiei de către fiecare umitate; e) asigurarea forţei de muncă necesare asociaţiei; f) eficienta economică a activităţii asociaţiei.Elabararea documentaţiilor se face cu sprijinul consiliului unic agroindutstrial, al direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara şi uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie, al organului ierarhic superior al unităţii de stat şi, după caz, al uniunii judeţene a cooperativelor de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.  +  Articolul 16Documentaţia de constituire şi proiectul actului constitutiv se supun aprobării adunărilor generale ale cooperativelor agricole şi ale unităţilor cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor sau consiliilor oamenilor muncii ale unităţilor de stat, după care se avizează de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti şi se înaintează Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi, după caz, ministerului de profil sau Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor.  +  Articolul 17Asociaţia se înfiinţează prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi a organului ierarhic superior al unităţii de stat care se asociaza şi, după caz, a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii, Desfacere a Mărfurilor.Asociaţia dobîndeşte personalitate juridică la data aprobării infiintarii ei de către Consiliul de Stat.Extinderea şi modernizarea capacităţilor de producţie ale asociaţiilor economice dintre cooperativele agricole de producţie şi unităţile de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor se fac cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara şi, după caz, a ministerului de profil sau a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor, pe baza aprobării organelor de conducere colectivă ale unităţilor asociate, şi se includ în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.Asociaţia este titulara de plan şi are răspundere contractuală proprie, fiind obligată să asigure realizarea sarcinilor de producţie şi de livrare la fondul de stat; ea îşi desfăşoară întreaga activitate pe principiile autoconducerii şi autogestiunii economico-financiare şi este obligată sa gospodareasca cu maxima eficienta mijloacele materiale şi financiare de care dispune, să-şi acopere cheltuielile din veniturile proprii şi sa realizeze beneficii, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 18Asociaţia constituită între cooperative agricole şi unităţi de stat se organizează şi funcţionează potrivit normelor ce se aplică în unităţile de stat, avînd în raporturile cu statul aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi unităţile de stat, inclusiv finanţarea şi creditarea activităţii curente de producţie. Asociaţia este subordonata organului ierarhic superior al unităţii de stat asociate.Asociaţia constituită de cooperative agricole de producţie şi unităţi ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor se organizează şi funcţionează potrivit normelor ce se aplică în unităţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.Cooperatorii care lucrează în asociaţie cu aprobarea adunării generale beneficiază de toate drepturile prevăzute în Statutul cooperativei agricole de producţie, potrivit legii. Pentru munca prestată de cooperatori, asociaţia virează lunar cooperativelor agricole de producţie drepturile de retribuire, impozitul şi contribuţia pentru asigurări sociale aferente, cota-parte din cheltuielile comune şi generale, precum şi o cota-parte din beneficiu calculată la suma totală a acestor cheltuieli.  +  Articolul 19Regimul de preţuri privind aprovizionarea tehnico-materială şi valorificarea produselor în asociaţiile constituite între cooperative agricole şi unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, cu profit agricol sau de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor agricole, este cel prevăzut pentru cooperativele agricole de producţie.  +  Articolul 20Fondul social al asociaţiei se compune din mijloace fixe şi circulante şi suprafeţele de teren cu care participa unităţile asociate.Suprafeţele de teren se evalueaza la predarea lor, potrivit reglementărilor legale, de către o comisie desemnată de biroul executiv al consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist, iar valoarea astfel stabilită reprezintă părţi sociale ale unităţilor asociate. Terenurile aduse de unităţile cooperatiste rămîn în proprietatea lor, iar cele aduse de unităţile de stat rămîn în proprietatea statului. Fondul social se măreşte pe parcursul activităţii prin: a) cotele-părţi din beneficii, repartizate pentru fondul de dezvoltare economică şi fondul mijloacelor circulante; b) valoarea subscrierilor ulterioare ale părţilor; c) părţile sociale ale unităţilor care adera ulterior la asociaţie.Contribuţia cooperativelor agricole de producţie asociate la crearea fondului social se finanţează din fonduri proprii şi credite angajate de acestea potrivit reglementărilor legale. Valoarea subscrierilor se aproba de adunările generale ale oamenilor muncii din unităţile de stat şi de către adunările generale ale cooperativelor asociate.  +  Articolul 21Asociaţia poate organiza ferme, sectoare, secţii, ateliere şi alte asemenea subunitati care îşi desfăşoară activittatea pe principiul gestiunii economice, fără personalitate juridică.Gradarea asociaţiei, nomenclatorul de funcţiuni, normativul de personal, retribuirea şi participarea la beneficii se fac în aceleaşi condiţii ca şi pentru unităţile de stat cu profil similar.  +  Articolul 22Conducerea asociaţiei se înfăptuieşte, potrivit principiului conducerii colective, de consiliul asociaţiei, de adunarea generală a oamenilor muncii, consiliul oamenilor muncii şi biroul executiv al consiliului oamenilor muncii. Organizarea şi funcţionarea acestora sînt supuse în mod corespunzător dispoziţiilor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor de stat.  +  Articolul 23Consiliu1 asociaţiei este format din preşedinţii, inginerii şefi şi contabilii şefi din cooperativele agricole de producţie, directorul, inginerul şef şi contabilul şef al unităţii de stat asociate şi, după caz, preşedintele, inginerul şef şi contabilul şef al unităţii cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor. Din consiliul asociaţiei mai fac parte 3-5 cooperatori aleşi, pe timp de 2 ani, de adunările generale ale cooperativelor agricole de producţie, 3-5 reprezentanţi ai muncitorilor desemnaţi de organul colectiv de conducere al unităţii de stat şi, după caz, 3-5 reprezentanţi ai unităţii cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor asociate.Preşedintele consiliului asociaţiei constituită de cooperative agricole de producţie şi o unitate de stat este directorul acesteia, iar în cazul asociaţiei create de cooperative agricole de producţie şi o unitate a cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, unul din preşedinţii cooperativelor agricole.Consiliul asociaţiei se întruneşte semestrial şi ori de cîte ori este nevoie, din iniţiativa preşedintelui sau la cererea uneia din unităţile asociate, şi adopta hotărîri cu unanimitate de voturi, fiecare unitate avînd dreptul la un vot.Consiliul asociaţiei are următoarele atribuţii: a) aproba planul de producţie anual şi de perspectiva şi bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi darea de seama privind activitatea economico-financiară a asociaţiei; b) hotărăşte, cu avizul direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara şi al uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie, încadrarea în munca a directorului, inginerului şef şi contabilului şef al asociaţiei; desface contractele de muncă ale acestora şi stabileşte răspunderea lor disciplinară şi materială; c) desemnează, la propunerea adunării generale a oamenilor muncii, ca membri în consiliul oamenilor muncii, cadre cu funcţii de răspundere: inginerul şef şi contabilul şef, presedinta comisiei de femei, şefi ai unor connpartimente de muncă, precum şi alţi specialişti din cadrul asociaţiei; d) aproba volumul cheltuielilor ce se pot face pe seama costurilor de producţie; aproba scăderea din gestiune a lipsurilor de valori materiale constatate peste normele legale şi trecerea acestora pe costurile de producţie, cînd lipsurile nu se datoresc culpei unei persoane fizice, precum şi altor pagube, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; e) aproba repartizarea beneficiilor obţinute; f) controlează întreaga activitate a asociaţiei.Membrii consiliului asociaţiei informează periodic conducerile colective ale unităţilor pe care le reprezintă, cu privire la realizarea planului de producţie şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, precum şi la modul de îndeplinire a sarcinilor ce li s-au încredinţat în reprezentarea unităţii în consiliul asociaţiei.  +  Articolul 24Adunarea generală a oamenilor muncii se convoacă semestrial şi ori de cîte ori este nevoie de comitetul sindicatului, de comun acord cu consiliul oamenilor muncii, sau la cererea a cel puţin o treime din numărul oamenilor muncii şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) dezbate planul de perspectiva, planurile de producţie cincinale, anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi măsurile ce se impun în vederea mobilizării depline a rezervelor interne; creşterii productivitatii muncii şi eficientei economice a întregii activităţi; b) aproba angajamentele privind depăşirea indicatorizor de plan şi măsurile tehnico-organizatorice necesare pentru indeglinirea lor; c) aproba contractul colectiv de muncă; d) analizează mersul îndeplinirii planului, a angajamentelor şi prevederilor din contractul colectiv de muncă şi stabileşte măsuri pentru realizarea acestora; e) repartizează fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, în raport cu contribuţia adusă şi cu vechimea în unitate; f) aproba numărul de membri în consiliul oamenilor muncii şi în biroul executiv al acestuia, precum şi numărul de reprezentanţi ai oamenilor muncii în consiliu; g) alege reprezentanţii oamenilor muncii care fac parte din consiliul oamenilor muncii şi hotărăşte revocarea celor care nu au desfăşurat o activitate corespunzătoare; h) desemnează persoanele care vor îndeplini funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte în consiliul oamenilor muncii; i) alege un reprezentant al oamenitlor muncii care lucrează direct în producţie, în funcţia de vicepreşedinte al consiliului oamenilor muncii.Adunarea generală a oamenilor muncii este valabil constituită dacă sînt prezenţi cel puţin două treimi din numărul personalului muncitor din asociaţie.  +  Articolul 25Consiliul oamenilor muncii este format din 5-35 membri, în funcţie de volumul şi complexitatea producţiei, gradul de dispersare a activităţii şi numărul personalului din asociaţie.Consiliul oamenilor muncii are următoarea componenta:- preşedinte, funcţie în care este desemnat secretarul organizaţiei de partid pe asociaţie;- prim-vicepreşedinte, funcţie în care este desemnat directorul asociaţiei;- vicepreşedinţi: preşedintele comitetului sindicatului, un reprezentant al oamenilor muncii care lucrează direct în producţie, secretarul organizaţiei Uniunii Tineretului Comunist din asociaţie şi presedinta comisiei de femei din unitate;- membri: directorul adjunct sau, după caz, inginerul şef şi contabilul şef, şefii unor compartimente de muncă şi ai celor mai importante subunitati de producţie, precum şi 2-17 oameni ai muncii aleşi de adunarea generală.Consiliul oamenilor muncii se convoacă lunar şi ori de cîte ori este necesar, de către preşedinte, din proprie iniţiativă sau la cererea preşedintelui consiliului asociaţiei, a directorului asociaţiei sau a uneia din unităţile asociate. Consiliul adopta hotărîri cu majoritatea de voturi ale membrilor săi.Consiliul oamenilor muncii aduce la îndeplinire hotărîrile consiliului asociaţiei şi ale adunării generale a oamenilor muncii; consiliul răspunde de buna gospoddrire şi folosire, potrivit legii, a întregii suprafeţe de teren, de dezvoltarea şi sporirea continua a producţiei, aplicarea riguroasă a normelor prevăzute în tehnologii, folosirea judicioasă a tuturor mijloacelor materiale şi financiare, astfel încît sa realizeze sarcinile de plan şi să obţină o eficienta maxima a întregii activităţi, în care scop are următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune spre aprobare consiliului asociaţiei planurile de producţie şi bugetele de venituri şi cheltuieli anuale şi de perspectiva; b) stabileşte şi aplica măsuri tehnice, economice şi organizatorice pentru realizarea planului şi răspunde de întreaga activitate a asociaţiei; c) analizează şi informează consiliul asociaţiei şi adunarea generală a oamenilor muncii asupra modului în care s-au îndeplinit indicatorii economico-financiari pe asociaţie şi stabileşte măsuri pentru realizarea integrală a acestora; d) aproba bilanţul contabil; analizează evoluţia acumularilor băneşti şi rentabilitatea, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea cu maximum de eficienta a fondurilor de producţie; e) hotărăşte asupra încadrării în munca, transferării, răspunderii disciplinare, răspunderii materiale şi desfacerii contractelor de muncă ale persoanelor cu munci de răspundere, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 lit. b); f) elaborează, împreună cu comitetul sindicatului, contractul colectiv de muncă şi îl supune aprobării adunării generale a oamenilor muncii, analizează periodic îndeplinirea prevederilor acestuia, realizarea măsurilor de protecţie a muncii, de combatere a poluarii mediului înconjurător; g) asigura luarea de măsuri pentru cunoaşterea şi aplicarea legilar, a hotărîrilor de partid şi de stat; asigura condiţii materiale şi sprijină activitatea de ridicare a nivelului conştiinţei socialiste, în scopul dezvoltării unei atitudini înaintate faţă de muncă, de apărare şi gospodărire a avutului obştesc; h) desemnează membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii; i) analizează periodic modul în care biroul executiv al consiliului oamenilor muncii aduce la îndeplinire atritbutiile conferite de lege şi hotărîrile adoptate de consiliul oamenilor muncii; j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi statut şi însărcinări stabilite de consiliul asociaţiei şi adunarea generală a oamenilor muncii sau de organele de conducere colectivă ale forului ierarhic superior căruia îi este subordonata asociaţia.Consiliul oamenilor muncii, în întregul său, şi fiecare membru în parte răspund pentru întreaga activitate în faţa consiliului asociaţiei şi a adunării generale a oamenilor muncii.  +  Articolul 26Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii se compune din 3-11 membri. Numărul membrilor biroului executiv se aproba de adunarea generela a oamenilor muncii, iar componenta nominală, de către consiliul oamenilor muncii.Biroul executiv este alcătuit din: directorul asociaţiei care îndeplineşte funcţia de preşedinte al biroului, inginerul şef, contabilul şef, alte cadre de conducere şi specialişti din cadrul asociaţiei, numiţi de consiliul oamenilor muncii din rindul membrilor săi.  +  Articolul 27Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii al asociaţiei are următoarele atribuţii: a) organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de plan şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei şi subunitatilor de producţie; stabileşte măsuri pentru folosirea deplina a capacităţilor de producţie, utilizarea raţională a forţei de muncă şi a timpului de lucru; b) stabileşte măsuri pentru încheierea la timp a contractelor economice şi asigura livrarea produselor la termenele prevăzute în contract; c) aproba - în limitele stabilite de lege - documentaţiile tehnico-economice pentru investiţiile prevăzute în plan, punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi ia măsuri pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici; d) analizează modul în care se gestionează bunurile materiale şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii şi recuperarea pagubelor aduse avutului obştesc; e) încadrează, desface contractul de muncă, aplica sancţiuni disciplinare şi obliga la plata despăgubirilor personalul de execuţie; f) prezintă rapoarte în faţa consiliului oamenilor muncii asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire hotărîrile luate; g) îndeplineşte în mod corespunzător orice alte atribuţii prevăzute de lege şi statut şi însărcinări stabilite de consiliul oamenilor muncii.  +  Articolul 28Membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii răspund pentru buna gospodărire şi folosire a tuturor mijloacelor materiale şi financiare ale asociaţiei şi respectarea prevederilor legale în adoptarea hotărîrilor; ei au răspunderea materială colectivă pentru pagubele cauzate unităţii din vina lor.Angajarea cheltuielilor materiale şi băneşti ale unităţii se face numai de către directorul şi contabilul şef al asociaţiei, în limitele stabilite de consiliul asociaţiei.Directorul şi contabilul şef răspund de respectarea disciplinei de plan, contractuale şi financiare, de luarea măsurilor pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc, dezvoltarea şi gospodărirea eficienta a bunurilor încredinţate.  +  Articolul 29Directorul asociaţiei asigura conducerea curenta a unităţii, aduce la îndeplinire hotărîrile organelor de conducere colectivă ale asociaţiei, precum şi sarcinile stabilite de organele forului ierarhic superior căreia îi este subordonata, în care scop:- ia măsuri pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan ai asociaţiei, buna organizare a producţie şi muncii, ridicarea continua a eficientei economice a unităţii, crearea condiţiilor de muncă corespunzătoare pentru întregul personal muncitor;- stabileşte măsuri pentru aprovizionarea ritmica a procesului de producţie, pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale şi eliminarea cheltuielilor neproductive;- asigura aplicarea principiului muncii colective în activitatea biroului executiv;- informează operativ organele de conducere colectivă ale asociaţiei asupra desfăşurării activităţii.Directorul reprezintă asociaţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice.Directorul îndeplineşte orice alte atritbutii ce-i revin potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 30În asociaţie se organizează şi funcţionează comisiile pe domenii, care sprijină organele de conducere colectivă în adoptarea şi aplicarea măsurilor necesare realizării sarcinilor de plan şi sporirii eficientei economice a întregii activităţi. Componenta nominală a comisiilor pe probleme se stabileşte de adunarea generală a oamenilor muncii; comisiile îşi desfăşoară activitatea potrivit legii.  +  Articolul 31Unităţile asociate au următoarele drepturi: a) sa participe la elaborarea şi adoptarea hotărîrilor privind întreaga activitate a asociaţiei; b) sa primească cota-parte din beneficiul obţinut de asociaţie; c) sa participe la sporirea fondului social.  +  Articolul 32Unităţile asociate au următoarele obligaţii: a) sa participe la formarea fondului social, la nivelul şi termenele stabilite; b) sa furnizeze asociaţiei animale, furaje şi alte produse în condiţiile şi la termenele stabilite prin contractele economice; c) să asigure forta de muncă necesară pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi desfăşurarea activităţii de producţie; d) sa răspundă pentru obligaţiile asumate de asociaţie, proporţional cu partea socială a fiecăreia; e) sa plătească, potrivit legii, penalităţi, dobinzi şi orice despăgubiri, ca urmare a neîndeplinirii integrale şi la timp a obtigatiilor ce le revin faţă de asociaţie.  +  Articolul 33Beneficiul din activitatea asociaţiei se determina ca diferent între încasările din valorificarea producţiei obţinute, prestări de servicii, alte venituri şi cheltuielile de producţie aferente, precum şi cheltuielile care se suporta direct din rezultatele financiare; cheltuielile cu pregătirea cadrelor şi practica în producţie; contribuţia bănească pentru efectuarea unor lucrări de interes obştesc; cotizatia la Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, calculată în cota de 1% din producţia neta; alte cheltuieli prevăzute de lege.Beneficiul planificat se repartizează pentru: a) cote-părţi cuvenite unităţilor asociate, cel puţin 50%; b) fondul de dezvoltare economică, cel puţin 20%; c) fondul mijloacelor circulante, pînă la 8%. La stabilirea cotei se va ţine seama de creşterea anuală planificata a mijloacelor circulante; d) fondul de rezerva, pînă la 2%. Acest fond se foloseşte pentru nevoi de producţie, acţiuni sociale şi sportive, cu aprobarea consiliului asociaţiei; e) fondul de asigurare, pînă la 15%; f) fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, pînă la 5%, dar nu mai mult decît cota anuală asupra fondului de retribuire aprobată, pentru unităţile de stat, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.Fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor se poate utiliza numai în limita beneficiului planificat, rămas după repartizarea cotelor-părţi cuvenite unităţilor asociate şi constituirea fondurilor prevăzute la alin. 2 lit. b) - e).Beneficiul realizat peste plan se repartizează pentru: a) cote-părţi cuvenite unităţilor asociate, 45%; b) fondul de dezvoltare economică, 20%; c) fondul mijloacelor circulante, 5%; d) pentru acţiuni sociale, 5%; e) suplimentarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, stabilită în condiţiile legii, în raport cu căile prin care s-a obţinut, 25%.La asociaţiile constituite cu unităţi ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, repartizarea beneficiilor se face după achitarea impozitului pe venit, calculat potrivit legii.Beneficiul se repartizează unităţilor asociate, proporţional cu partea socială a fiecăreia, existenta la începutul anului.Fondurile repartizate din beneficiul planificat şi peste plan, cu excepţia celor pentru constituirea şi suplimentarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor şi a cotelor-părţi cuvenite unităţilor asociate, se păstrează în contul asociaţiei.În caz de nefolosire, fondurile constituite din beneficiu se repartizează pentru anul următor, cu aceleaşi destinaţii.  +  Articolul 34Retragerea din asociaţia constituită de cooperative agricole de producţie şi unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor se poate face la cererea acestora, prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a organului de stat ierarhic superior al unităţii de stat sau, după caz, a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor.  +  Articolul 35Litigiile patrimoniale ivite între asociaţie şi unităţile asociate, precum şi cu alte unităţi, se rezolva de Arbitrajul de Stat.-----