NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 21 septembrie 2018privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și din domeniul organismelor modificate genetic
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 bis din 26 noiembrie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 145/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 26 noiembrie 2018.
   +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1 Prezenta normă sanitară veterinară stabilește modul de prelevare, ambalare, identificare și transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și din domeniul organismelor modificate genetic și documentele însoțitoare ale acestora.  +  Articolul 2(1) În cuprinsul prezentei norme sanitare veterinare se folosesc următoarele abrevieri:– A.N.S.V.S.A - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;– D.S.V.S.A - Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;– L.S.V.S.A - laborator sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor județean, respectiv a municipiului București;– I.D.S.A. - Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală;– L.N.R. - Laborator Național de Referință;– LRUE- Laboratorul de Referință al Uniunii Europene;– LNR-EST - Laboratorul Național de Referință pentru Encefalopatii Spongiforme Transmisibile;– BND - Baza Națională de Date;– SNIIA - Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor;– PROGRAMUL STRATEGIC - Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animal la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor;– LIMS - Laboratory Integrated Management System;– EST - Encefalopatii Spongiforme Transmisibile;– PCR - Polymerase Chain Reaction;– IFN - Interferon;– EDTA - Acidul etilendiaminotetraacetic;– ADN - acidul dezoxiribonucleic;– ARN - acid ribonucleic.(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) abator - unitate utilizată pentru sacrificarea și eviscerarea animalelor a căror carne este destinată consumului uman;b) agenți patogeni - microorganisme - bacterii, virusuri, ricketsii, paraziți, ciuperci - și alte entități precum prionii, organismele modificate genetic, culturile celulare, care pot provoca boli oamenilor și animalelor;c) albine de acoperire - categoria de albine lucrătoare care îndeplinește funcția de protecție a puietului depus pe fagure;d) amplicon - produsul reacției de amplificare a PCR clasic;e) animal acvatic - peștii, inclusiv icrele sau gameții, moluștele și crustaceele vii din unități de acvacultură sau animalele acvatice provenite din mediul sălbatic, în scop de creștere sau pentru repopulare a mediului acvatic. Nu sunt incluși amfibienii, reptilele, păsările și mamiferele acvatice;f) autoritate competentă - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;g) biorisc - combinația între probabilitatea apariției unei afecțiuni și severitatea acesteia, atunci când sursa este un agent biologic sau o toxină. Sursa afecțiunii poate fi o expunere neintenționată, eliberare accidentală sau pierderea, furtul, utilizarea greșită, accesul neautorizat sau eliberarea neautorizată intenționată;h) biosecuritate - măsurile de securitate luate la nivel instituțional și la nivelul persoanelor din cadrul D.S.V.S.A., cu scopul prevenirii diversiunilor/atentatelor sau a eliberării intenționate de patogeni sau toxine precum și pentru prevenirea pierderii, furtului sau folosirii greșite a acestora;i) biosiguranță - principiile de securizare, tehnologiile și regulile care trebuie urmate pentru a preveni expunerea neintenționată și/sau accidentală la agenți patogeni și toxine sau eliberarea lor în mediu;j) cerere de analiză pentru probele prelevate - documentul de însoțire al probelor;k) confirmare - furnizarea de informații complete sau complementare care permit identificarea univocă a unui analit și, după caz, cuantificarea la un nivel considerat acceptabil de către laboratorul național de referință a rezultatelor obținute, prin teste de laborator, de către L.S.V.S.A.;l) control oficial - orice formă de control pe care autoritatea competentă o efectuează pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare, produsele medicinale veterinare, precum și cu regulile de sănătate și bunăstare animală;m) contraprobă - una sau mai multe unități de eșantionare păstrate o perioadă de timp definită, în anumite condiții de depozitare, cu scopul de a repeta analiza de laborator, în cazul clarificării unor observații din partea beneficiarilor sau alte incidente; sunt considerate contraprobe eșantioanele extrase din probele care au fost trimise pentru supraveghere, monitorizare, suspiciune, confirmare și expertiză, în cazul în care probele respective sunt pozitive, sau probele pentru certificarea stării de sănătate a animalelor care fac obiectul schimburilor comerciale indiferent de rezultat;n) data prelevării - data la care a fost recoltată proba.o) eșantionare - procedură prin care o parte dintr-o substanță, material sau produs este prelevată, pentru încercarea sau etalonarea unui eșantion reprezentativ al întregului; eșantionarea poate fi cerută, de asemenea, de specificația corespunzătoare față de care va fi analizată substanța, materialul sau produsul; în anumite cazuri - de exemplu, analize medico-legale - eșantionul poate să nu fie reprezentativ, dar este determinat de disponibilitate;p) expertiză (EST) - set de analize efectuat în scopul stabilirii diagnosticului diferențial pe probe provenite de la rumegătoare cu semne clinice neurologice;q) expertiză medico-legală veterinară de laborator - cercetare cu caracter tehnic prin analize de laborator;r) exploatație - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, sacrificate sau manipulate animale;s) familie de albine/colonie de albine - un grup de indivizi din aceeași specie, care trăiesc împreună, depind unii de alții, prezintă organizare socială proprie și sunt specializați pentru îndeplinirea unor anumite activități; familia de albine este alcătuită din următoarele categorii de indivizi: matcă, albine lucrătoare și trântori;t) formular de mișcare F2 - document oficial eliberat de autoritatea competentă, cu regim special, înregistrat cu serii care permit trasabilitatea acestuia, însoțește animalele în timpul mișcării acestora pe teritoriul României, se înregistrează în B.N.D. și permite urmărirea trasabilității animalelor;ț) formular de declarare eveniment F3 - document oficial eliberat de autoritatea competentă, cu regim special, înseriat cu serii care permit trasabilitatea acestuia, care atestă evenimentele suferite de unul sau mai multe animale și care se înregistrează în B.N.D.;u) formular de consemnare F6 - formular de sacrificare în abator și/sau de export și de înregistrare eveniment de sacrificare și/sau de înregistrare a evenimentului de export;v) hrană pentru animate - orice substanță sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parțial prelucrate sau neprelucrate, destinate hrănirii, pe cale orală, a animalelor;x) insecte utile - toate speciile de insecte considerate a fi de importanță economică; din această categorie fac parte: speciile de albine melifere, bondarii polenizatori, viermii de mătase și specii de brahicere pentru pescuit, inclusiv stadiile de dezvoltare au acestora, precum ouăle, larvele și nimfele;y) laborator sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor oficial - laboratorul desemnat de autoritatea competentă în conformitate cu cerințele art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor;z) lot - grup de produse identice sau asemănătoare fabricate/depozitate simultan sau succesiv;aa) material vegetal - materie primă sau semifabricată, reprezentată de sau derivată din plante;bb) medic veterinar oficial - medicul veterinar desemnat de autoritatea competentă pentru a realiza activități veterinare publice stabilite de aceasta;cc) monitorizare - sistem de colectare, analiză și diseminare a datelor, fără a se lua măsuri de control activ, atunci când sunt detectate cazuri pozitive;dd) oglinda stupului - suprafața de teren de 1 mp din fața urdinișului stupului;ee) organisme modificate genetic - organisme ale căror materiale genetice au fost modificate intenționat și în mod artificial, cu ajutorul ingineriei genetice;ff) personal de specialitate - persoana căreia i-au fost delegate competențe și deține cunoștințe și deprinderi atestate oficial;gg) planșeul stupului - partea inferioară a stupului;hh) prelevare - acțiunea de recoltare a probelor în scopul efectuării examenului de laborator;ii) prevalență - numărul total de cazuri sau focare ale unei boli prezentă într-o populație de animale expusă riscului, la un moment dat sau într-o perioadă determinată;jj) probă - material biologic derivat dintr-o matrice de origine animală și utilizat în scop de testare (pentru domeniul sănătate animală), respectiv set de unul sau mai multe elemente preluat dintr-un lot și destinate să furnizeze informații privind lotul (pentru domeniul siguranța alimentelor);kk) probe cu risc - probe prelevate de la animale cu semne clinice specifice unor boli notificabile sau probe cu rezultat pozitiv la teste screening efectuate de laboratoarele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru boli notificabile;ll) probă de animale acvatice - un număr reprezentativ de exemplare de pești sau de alte animale acvatice ori de organe ale acestora, din aceeași specie sau din specii diferite, dar cu aceeași proveniență și sursă de alimentare cu apă, pentru care se poate efectua un examen complet de laborator;mm) probe de sanitație - probă rezultată în urma prelevării cu un tampon steril, de pe o suprafață de 100 cmp decontaminată dintr-un obiectiv;nn) Programul acțiunilor de supraveghere - Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;oo) risc - combinarea probabilității de producere a unui pericol cu severitatea acelui pericol;pp) substanțe infecțioase - substanțe despre care se știe sau despre care există motive să se creadă că pot conține agenți patogeni - în ceea ce privește transportul;qq) supraveghere - colectarea, analiza, interpretarea și raportarea sistematică a datelor referitoare la sănătatea animalelor;rr) zonă de cules - zona cu o rază de 1-5 km în jurul stupului, unde există plante melifere, în perioadă de înflorire.  +  Articolul 3 Analizarea probelor prelevate în cadrul controlului oficial se efectuează de către L.S.V.S.A. desemnate de autoritatea competentă.  +  Articolul 4 L.S.V.S.A. desemnate au obligația să aplice metode de analiză acreditate pentru probele investigate în cadrul controalelor oficiale și să asigure produsele/reagenții necesari, conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.  +  Articolul 5 L.S.V.S.A. au obligația de a face publice și de a actualiza permanent informațiile cu privire la încercările pentru care sunt desemnate, pentru a preveni recoltarea și afluirea de probe care exced capacitatea de procesare.  +  Articolul 6 Probele prelevate sunt însoțite de cererea de analiză și de tabelele aferente prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 7(1) Cererile de analiză, pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial, precum și tabelele anexate, trebuie să fie completate și semnate, după caz, de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit și vizate de către personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A., în conformitate cu planul cifric și cerințele din Programul acțiunilor de supraveghere.(2) Cererile de analiză, pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial, se trimit la L.S.V.S.A care efectuează analizele, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic prin aplicația LIMS.  +  Articolul 8 Cererea de analiză se completează și se datează la momentul prelevării probelor și se completează în 3 exemplare originale, semnate, dintre care un exemplar însoțește probele care se trimit la laborator, un exemplar rămâne la persoana care a efectuat prelevarea, iar un exemplar rămâne la proprietar.  +  Articolul 9(1) În situația probelor multiple, prelevate de la mai multe exploatații, cererea de analiză se întocmește în 2 exemplare originale dintre care un exemplar însoțește probele care se trimit la laborator, iar al doilea exemplar rămâne la persoana care a efectuat prelevarea.(2) În cazul în care, prelevarea se desfășoară pe parcursul a două sau mai multe zile, în Formularul nr. 1, prevăzut la Anexa B, în coloana "Semnătură Proprietar" se înscrie suplimentar și data la care a fost efectuată prelevarea.  +  Articolul 10 Formularele prevăzute în Anexa B, care însoțesc cererea de analiză, trebuie să fie identice cu cele editate în format Excel, completate și semnate de către medicul veterinar oficial sau de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după caz, și vizate de personalul de specialitate, acolo unde formularul o prevede.  +  Articolul 11 În cazul probelor trimise sau aduse de persoane fizice sau juridice fără document oficial de însoțire, se completează cererea de analiză pe baza informațiilor furnizate de către proprietar sau de reprezentantul legal al acestuia.  +  Articolul 12 În cazul probelor trimise sau aduse la laborator de reprezentanții unor instituții sau entități publice, probele trebuie însoțite de o adresă care să conțină toate informațiile necesare efectuării examenului de laborator.  +  Articolul 13 Pentru bovine, bubaline, ovine, caprine, suine și ecvidee, analizele se efectuează numai pe animalele care au fost identificate și înregistrate conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.  +  Articolul 14(1) Prin excepție de la prevederile art. 13, în situația riscului epidemiologie, inclusiv de apariție sau răspândire a unor boli majore sau zoonoze, identificate de către D.S.V.S.A, se pot primi în vederea testării în laborator, în scop de diagnostic, probe prelevate de la animale neidentificate, vii sau moarte, cu proprietar necunoscut sau cu proprietar cunoscut a cărui exploatație nu este înregistrată.(2) Probele sunt trimise la laborator însoțite de toate informațiile disponibile pentru asigurarea trasabilității acestora, precum și alte date de identificare ale animalului, inclusiv, atunci când este posibil, coordonatele GPS ale locului în care se află animalul care face obiectul testării.  +  Articolul 15 Cererile de analiză pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial provenite de la animale identificate înainte de expedierea lor spre laborator sunt verificate și vizate de către personalul de specialitate din cadrul structurii responsabile pentru realizarea controlului oficial din cadrul D.S.V.S.A, în corelație cu planul cifric și cerințele din Programul acțiunilor de supraveghere.  +  Articolul 16(1) Dacă la sincronizarea datelor din aplicația LIMS cu cele din SNIIA apar neconcordanțe față de informațiile precizate în formularele nr. 1-6 și 11 din Anexa B la prezenta normă sanitară veterinară, personalul de specialitate din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor cu atribuții și responsabilități referitoare la evidența informatizată din cadrul D.S.V.S.A., verifică erorile evidențiate de aplicația LIMS.(2) Dacă datele privind codurile de identificare, ale animalelor sau codurile de exploatație nu sunt conforme cu BND, probele se stochează în laborator și nu vor intra în lucru până când nu sunt clarificate neconcordanțele identificate, în baza unei anchete, efectuată de către D.S.V.S.A. Pentru probele recoltate de la animale sacrificate în abator, verificarea codului exploatației de origine al animalului se realizează conform celor consemnate în documentele de mișcare sau în istoricul animalului în BND.(3) Notificarea privind neconcordanțele constatate la recepția probelor, se face conform procedurii stabilite la nivel național.(4) Dacă în termen de 15 zile lucrătoare nu se clarifică neconcordanțele identificate, probele se distrug, cu informarea, în scris, a solicitantului analizelor de laborator.  +  Articolul 17 În situația în care există suspiciunea că probele prelevate nu corespund speciei de animal precizate în cererea de analiză, se efectuează teste de laborator pentru stabilirea originii materialului biologic.  +  Articolul 18 Probele trimise pentru confirmare la LNR trebuie însoțite de o copie a buletinului de analiză care cuprinde rezultatul laboratorului solicitant.  +  Articolul 19 Probele și contraprobele pentru care există suspiciunea cu privire la originea lor, iar rezultatele testelor de laborator duc la confirmarea unei boli ce trebuie notificată Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) sau Comisiei Europene, a cărei declarare modifică statutul de țară și strategia de supraveghere, sunt supuse identificării genetice, direct sau indirect, în raport cu animalul de la care au fost recoltate.  +  Articolul 20 Documentele care însoțesc probele și contraprobele sunt înregistrate, arhivate și gestionate atât în format electronic cât și în format letric.  +  Articolul 21 Probele și contraprobele prevăzute la art. 19 pot fi folosite ca material de referință numai după certificarea acestora de către laboratoarele/organismele acreditate în acest scop.  +  Articolul 22 Probele prelevate în cadrul programelor de supraveghere pasivă, probele pentru confirmare, probele cu risc patogen crescut, probele cu risc zoonotic și probele pentru realizarea expertizelor sunt expediate la laboratoare prin delegați desemnați. Ambalarea și transportul probelor se face cu respectarea prevederilor capitolului XV din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 23 Perioadele de timp scurse între momentul recoltării probelor și recepția acestora în laborator, precum și condițiile de temperatură sunt menționate în capitolele specifice domeniului analitic din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 24(1) Prelevarea fiecărei probe destinate unei analize de laborator se realizează conform cerințelor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.(2) Identificarea probelor se efectuează prin metode care asigură integritatea și lizibilitatea informațiilor.(3) Ambalarea probelor trebuie efectuată astfel încât să nu permită substituirea, contaminarea sau degradarea acestora.(4) Responsabilitatea privind pregătirea coletului, ambalarea și înscrierea corectă a adresei destinatarului, aparține persoanei/instituției care expediază probele.(5) Responsabilitatea privind transportul probei/probelor, în condițiile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară către laboratorul desemnat, aparține persoanei/instituției care expediază probele.  +  Articolul 25 Probele se resping, cu informarea în scris a sOlicitantului analizelor de laborator, în următoarele cazuri:a) nu sunt îndeplinite cerințele menționate în prezenta normă sanitară veterinară;b) nu sunt însoțite de cererea de analiză, în cazul celor prelevate în cadrul controlului oficial;c) nu sunt însoțite de toate documentele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sau sunt însoțite de documente completate incorect;d) sunt prelevate de la animale care nu sunt identificate și înregistrate conform legislației sanitar-veterinare în vigoare, cu excepția cazurilor de suspiciuni de boală la animalele vii neidentificate; această excepție nu se aplică rumegătoarelor suspecte de EST;e) sunt hemolizate, în cazul probelor de ser;f) conțin coaguli, în cazul probelor de sânge recoltate pe substanțe anticoagulante;g) recipientele cu probe sunt neidentificate, sparte, fără conținut sau nu conțin un volum sau o greutate suficientă pentru analiza solicitată și pentru contraprobă;h) sunt alterate, existând riscul obținerii unor rezultate eronate;i) nu sunt adecvate investigațiilor solicitate conform cerințelor din Programul acțiunilor de supraveghere;j) se solicită testarea pentru aceeași entitate nosologică, care a fost testată anterior, iar Programul acțiunilor de supraveghere, nu prevede acest lucru;k) nu se încadrează în cerințele Programului Acțiunilor de Supraveghere pentru anul în curs, în cazul probelor prelevate în cadrul controlului oficial;l) durata transportului probei către laborator a depășit intervalul de timp admis pentru a obține rezultate valide sau probele au fost prelevate într-un an calendaristic și nu au fost testate până la sfârșitul aceluiași an, după caz;m) nu respectă criteriile privind numărul, cantitatea necesară pentru efectuarea analizelor, timpul de expediere, condițiile de temperatură indicate pe timpul transportului, identificarea, sigilarea, completarea documentelor care însoțesc probele la laborator, arondarea în cazul probelor prelevate în cadrul controalelor oficiale, modul de ambalare, în cazul probelor recoltate în cadrul programelor naționale de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de păsări;n) nu a fost identificată regiunea țintă, nu sunt eligibile din punct de vedere al vârstei și dacă se constată că nu aparțin speciei precizate în cererea de analiză, în cazul probelor prelevate pentru testarea EST;o) nu sunt arondate la laboratorul care efectuează analiza, cu excepția situației în care nu există alte prevederi sau situații de urgență;p) nu sunt sigilate, sunt improprii, insuficiente sau irelevante pentru stabilirea cu certitudine a cauzei morții și/sau, după caz, a diagnosticului nosologic, în cazul probelor prelevate pentru expertiză medicală veterinară;r) laboratorul căruia i se solicită expertiza nu dispune de metodele analitice, de reactivii sau kiturile de diagnostic pentru investigația/investigațiile solicitate;s) solicitarea excede cadrul de competență al laboratorului.  +  Capitolul II PROBE DESTINATE EXAMENULUI MORFOPATOLOGIC  +  Articolul 26 De la rumegătoarele din grupele țintă sunt recoltate probe pentru supravegherea și diagnosticul EST, conform Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 27 Probele de creier pentru supravegherea EST prin testele rapide sunt reprezentate de:a) trunchi cerebral pentru bovine, cervidee și alte rumegătoare sălbatice;b) trunchi cerebral și cerebel pentru ovine și caprine.  +  Articolul 28(1) De la toate rumegătoarele care au prezentat semne clinice nervoase, se trimit la laborator probe de creier pentru expertiza EST, în vederea realizării diagnosticului diferențial față de alte neuropatii, respectiv rabia, listerioza, boala Aujeszky.(2) În caz de suspiciuni clinice de boală, indiferent de rezultatul testului rapid, toate probele de creier sunt transmise la I.D.S.A., pentru confirmare/infirmare EST și diagnostic diferențial, după caz.(3) În cazul în care laboratorul de morfopatologie a efectuat examene histologice pentru diagnosticul EST se pot trimite la LNR-EST, din cadrul I.D.S.A., și fragmente de creier în lichid fixator/fragmente de creier incluse în parafină/preparate histologice permanente nedeparafinate/colorate.  +  Articolul 29 Probele provenite de la rumegătoare cu suspiciune de EST de laborator, respectiv care au reacționat pozitiv sau dubios la testul rapid pentru EST, se trimit la LNR-EST pentru confirmare sau infirmare diagnostic și sunt reprezentate de:a) fragmentele de creier și omogenatul de creier rămase în urma efectuării testului rapid;b) capul animalului suspect de EST, dacă în urma primirii rezultatelor, la rubrica "Rezultate" este înscris probă în lucru sau suspiciune EST sau dacă rezultatul la testul rapid este "pozitiv" sau "dubios" sau "suspiciune EST" capul animalelor sacrificate în abator pentru supravegherea EST este păstrat sub reținere oficială până se primește de la L.S.V.S.A/I.D.S.A Buletinul de analiză cu rezultat negativ la testul rapid;c) Fragmente de țesut din lichidul fixator, preparate histologice permanente și/sau blocuri de parafină.  +  Articolul 30(1) Prelevarea selectivă a segmentelor de trunchi cerebral și cerebel se realizează prin tehnica de prelevare "foramen magnum", cu ajutorul truselor speciale, în conformitate cu cerințele din Manualul de standarde și vaccinuri al Organizației Mondiale a Sănătății Animalelor (OIE), denumit în continuare Manualul OIE, Manualul de diagnostic pentru EST și Manualul Operațional al României pentru ESB;(2) Probele de cap întreg se prelevează prin detașarea capului de trunchi, între vertebra atlas și condilii occipitali.(3) Probele de creier integral se prelevează prin tehnica de prelevare integrală a creierului, conform procedurilor descrise în Manualul de diagnostic pentru EST, în Manualul OIE și în Manualul Operațional al României pentru ESB.  +  Articolul 31 Reguli speciale aplicabile probelor menționate la art. 27, 28, 29:a) se ambalează în recipienții din plastic din trusa de recoltare sau în saci de plastic sigilați, după caz.b) în cazul tăierilor realizate în abatoarele autorizate, recipienții din plastic sau sacii de plastic se identifică prin etichetare, specificându-se numărul de prelevare al probei, codul de identificare al animalului, data tăierii, numărul din registrul de tăiere și numărul carcasei.c) recipienții sau sacii etichetați se introduc într-un container corespunzător ca volum, care asigură, pe durata transportului, condiții de refrigerare.d) probele de creier prelevate de la rumegătoarele sănătoase se transmit laboratoarelor în stare refrigerată în maxim 48 h de la prelevare; probele de creier provenite de la rumegătoarele moarte se transmit la laborator în termen de 48 h în stare refrigerată și în maxim 7 zile în stare congelată.e) pentru probele congelate nu se efectuează teste histologice și imunohistochimice.f) probele prelucrate histologic nu necesită refrigerare și trebuie etichetate, ambalate și transportate corespunzător, astfel încât să se asigure integritatea fragmentelor de țesut din lichidul fixator, a preparatelor histologice permanente și a blocurilor de parafină.g) în momentul transmiterii probelor la laborator este obligatorie respectarea măsurilor de biosecuritate specifice EST, conform prevederilor Manualului OIE și Manualului de diagnostic pentru EST.  +  Articolul 32(1) Probele de trunchi cerebral, cap întreg și creier se transmit laboratorului împreună cu cererea de analiză însoțită de formularele nr. 2, 3, 4 sau 5 în funcție de specie, iar în caz de confirmare/infirmare a bolii însoțită de formularul nr. 6, prevăzute în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.(3) Probele prelevate de la animale provenite din exploatații non-profesionale și/sau comerciale sunt transmise laboratorului împreună cu formularul de declarare a evenimentului F3, prevăzut în Anexa B, eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau tipărit de pe stația de lucru a utilizatorului, prin care se atestă evenimentul. Evenimentul se înregistrează în BND; completarea, eliberarea și înregistrarea în BND a formularului F3 se efectuează anterior expedierii probelor la laborator.(4) Probele prelevate de la animalele sacrificate în abatoare sunt transmise laboratorului împreună cu copii ale formularului de mișcare F2 și ale formularului de consemnare F6, tipărite de pe stația de lucru a utilizatorului, prin care se atestă evenimentul suferit cât și operarea evenimentului în BND.(5) Înainte de recepția probelor în laborator se face verificarea și vizarea, de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, a conformității tuturor datelor din cererea de analiză și a tabelelor anexă cu BND.(6) Pentru probele prelevate de la animalele suspecte, în afara cerințelor prevăzute la art 32. alin. (1)-(5) se transmit către LNR-EST, fișele de lucru, citirile de la testele rapide efectuate, buletinul de analiză eliberat de laboratorul de morfopatologie cu rezultatul pozitiv, raportul de notificare a suspiciunii de EST și fișa de observație clinică pentru EST.(7) Dacă în urma primirii rezultatelor, în formularele nr. 2, 3, 4 și 5, prevăzute în anexa B, se specifică probă în lucru/suspiciune EST sau dacă, în urma primirii Buletinului de analiză, este precizat rezultatul la testul rapid, pozitiv/dubios/suspiciune EST, existând suspiciunea că proba testată nu aparține animalului identificat, așa cum reiese din documentele de însoțire a probei, capul animalului suspect de EST se trimite la LNR-EST din cadrul I.D.S.A. în vederea efectuării testelor moleculare de discriminare și a identificării genetice a animalului, pentru evidențe specifice sau pentru obținerea materialelor de referință pentru EST din țesutul nervos central restant.  +  Articolul 33 Probele pentru detecția materialului de risc specific de pe carcasele de bovine sunt reprezentate de tampoane de sanitație.  +  Articolul 34 Pentru prelevarea tampoanelor de sanitație, se identifică zona suspectată de a fi contaminată cu țesut nervos din cadrul sistemului nervos central și se procedează după cum urmează:a) se aplică un șablon cu dimensiuni de 10x10cm pentru delimitarea dimensională a acestei zone;b) se umectează tamponul în apă distilată;c) tamponul astfel umectat se aplică riguros pe suprafața musculară delimitată de șablon;d) tamponarea se realizează prin mișcări de ștergere inițial orizontale, apoi oblice și, în final, verticale.  +  Articolul 35 Probele de tampoane de sanitație identificate se transmit laboratorului desemnat ambalate în cutii termoizolante, la temperatura de refrigerare.  +  Articolul 36(1) Probele de tampoane de sanitație prelevate pentru detecția materialului de risc specific de pe carcasele de bovine se tranzit laboratorului desemnat împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 12, prevăzut în Anexa B;(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Articolul 37 Probele pentru examenul histologic, inclusiv pentru diagnosticul oncopatiilor la animale pentru aplicarea metodelor citohistologice, histochimice și imunohistochimice, sunt reprezentate de:a) cadavre/porțiuni de cadavre/seturi de organe sau țesuturi în stare proaspătă, refrigerată sau păstrate în ser fiziologic, după caz;b) fragmente de țesuturi în lichid fixator;c) preparate histologice permanente nedeparafinate/colorate;d) țesuturi incluse în blocuri de parafină.  +  Articolul 38(1) Probele prelevate pentru examenul histologic, prevăzute la art. 37, se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Transportul probelor se realizează în cel mai scurt timp la laborator cu asigurarea integrității acestora pe toată durata transportului.(3) Probele de țesut/țesuturi proaspăt recoltate se introduc în recipienți din material plastic, cu închidere etanșă și cu etichetă autocolantă pe care se trec datele de identificare ale animalului, proprietarul și felul probelor, precum și categoria și tipul țesutului.(4) Recipientul se introduce într-o pungă/container din material plastic, cu închidere etanșă și se transportă în cel mai scurt timp la laborator; în cazul cadavrelor/seturilor de organe transportul se face la temperatura de refrigerare.(5) În cazul preparatelor histologice permanente și a blocurilor de parafină probele se ambalează astfel încât să se asigure integritatea fragmentelor de țesut din lichidul fixator, iar temperatura de transport este cea a mediului ambiant.  +  Articolul 39(1) Probele prelevate pentru examenul histologic, precizate la art. 37 se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și, după caz, formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.(3) În cazul în care analizele se efectuează la solicitarea proprietarului, se completează formularul nr. 20 sau, în cazul oncopatiilor, formularul nr. 22, prevăzute în Anexa B.  +  Articolul 40 Probele pentru examen necropsic sunt reprezentate de cadavre/porțiuni de cadavre/seturi de organe sau țesuturi în stare proaspătă, refrigerată sau congelată.  +  Articolul 41(1) Probele prelevate pentru examen necropsic se identifică lizibil cu numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Probele sunt ambalate în saci etanși și transportate la laborator în cel mai scurt timp.(3) Se asigură integritatea probelor pe toată durata transportului.(4) În condiții excepționale, probele pot fi trimise la laborator și în stare congelată, caz în care nu se efectuează teste histologice și imunohistochimice.  +  Articolul 42 Probele de la animale pentru expertiză/confirmare/suspiciune, cu excepția EST, sunt reprezentate de:a) cadavre/porțiuni de cadavre/seturi de organe sau țesuturi proaspete, refrigerate sau congelate.b) fragmente de țesuturi în lichid fixator;c) preparate histologice permanente nedeparafinate/colorate;d) țesuturi incluse în blocuri de parafină.  +  Articolul 43(1) Probele prelevate pentru expertiză/confirmare/suspiciune, cu excepția EST, se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Probele de cadavru și seturile de organe sunt ambalate corespunzător, în saci etanși și transportate la laborator în cel mai scurt timp.(3) Probele de țesuturi în lichid fixator și preparatele histologice permanente trebuie să fie ambalate și transportate corespunzător astfel încât să se asigure integritatea lor.(4) În condiții excepționale, probele pot fi trimise la laborator și în stare congelată, caz în care nu se efectuează teste histologice și imunohistochimice.  +  Articolul 44(1) Probele prelevate pentru examen necropsic, expertiză/confirmare/suspiciune în alte boli ale animalelor se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și, după caz, formularul nr. 1 prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.(3) În cazul în care analizele se efectuează la solicitarea proprietarului, se completează formularul nr. 20, prevăzut în Anexa B.  +  Articolul 45 Probele destinate expertizei medico-legale veterinare de laborator sunt reprezentate de:a) cadavre/porțiuni de cadavre/seturi de organe sau țesuturi proaspete, refrigerate sau congelate.b) fragmente de țesuturi în lichid fixator;c) preparate histologice permanente nedeparafinate/colorate;d) țesuturi incluse în blocuri de parafină.  +  Articolul 46(1) Probele prelevate destinate expertizei medico-legale veterinare de laborator se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Probele de cadavru și seturile de organe sunt ambalate corespunzător, în saci etanși și transportate la laborator în cel mai scurt timp.(3) Probele de țesuturi în lichid fixator, preparatele histologice permanente trebuie să fie ambalate și transportate astfel încât să se asigure integritatea lor.(4) Probele se trimit la laborator sigilate.(5) În condiții excepționale, probele se trimit la laborator și în stare congelată, caz în care nu se efectuează teste histologice și imunohistochimice.  +  Articolul 47(1) Pentru efectuarea expertizei medico-legale veterinare se aduce o cerere, formulată în scris, de către organul de urmărire penală.(2) În cazul în care analizele se efectuează la solicitarea proprietarului, se completează formularul nr. 20, prevăzut în Anexa B.  +  Capitolul III PROBE DESTINATE EXAMENULUI VIRUSOLOGIC  +  Articolul 48 Probele prelevate de la animalele vii, destinate examenului virusologic, sunt reprezentate de:a) sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul;b) sânge integral cu anticoagulant;c) lichid cefalorahidian;d) secreții nazale;e) secreții oculare;f) secreții prepuțiale și vaginale;g) epitelii cutanate sau ale mucoaselor și lichid din aftele nedeschise, din noduli și din cruste;h) secreții bucofaringoesofagiene;i) fecale;j) tampoane traheale, cloacale și rectale.  +  Articolul 49(1) Probele de sânge integral fără anticoagulant sau ser pe coagul se prelevează individual în vacutainere.(2) Cantitatea minimă necesară de sânge recoltat de la fiecare animal este de 7,5 ml pentru animale de talie mare, 4 ml pentru animalele de talie mijlocie și de 1 ml pentru animale de talie mică și păsări.(3) Din punct de vedere calitativ, probele nu trebuie să conțină substanțe anticoagulante sau corpi străini și să nu fie hemolizate ori contaminate.(4) După prelevare, vacutainerul se păstrează la temperatura camerei, pentru exprimarea serului. Sângele se lasă să coaguleze, se decolează, se centrifughează 15 minute la 3500 rotații/minut și se prelevează serul rezultat.(5) Serul sanguin obținut din sângele integral se depozitează, în condiții de refrigerare sau congelare.(6) Este interzisă congelarea probelor de sânge integral sau de ser pe coagul.(7) Când proba se transporta pe distanțe lungi este recomandabil să se efectueze cât mai curând separarea serului de coagul, după exprimare, pentru a preveni hemoliza.(8) În cazul testului de seroneutralizare, în arterita virală ecvină, se trimite proba recoltată steril, în vacutainere, fără a se extrage serul de pe coagul.  +  Articolul 50(1) Probele de sânge integral cu anticoagulant se prelevează într-un vacutainer cu anticoagulant, se percutează ușor, imediat, sub capac, pentru a nu lăsa aditivul să adere la pereții tubului sau la capacul acestuia.(2) Probele de sânge se prelevează individual în vacutainere cu heparină litiată sau altă substanță anticoagulantă, cum ar fi citratul de sodiu sau EDTA.(3) Cantitatea minimă necesară de sânge recoltat/animal trebuie să fie de 5 ml pentru animale de talie mare, 3 ml pentru animalele de talie mijlocie și de minimum 1 ml pentru animale de talie mică și păsări.(4) Probele de sânge cu anticoagulant trebuie să fie prelevate steril, nu trebuie să conțină coaguli și nu trebuie să fie hemolizate.(5) După recoltare, vacutainerul se agită ușor cu o mișcare de rotație din încheietura mâinii sau se agită ușor pe verticală de 5-6 ori.(6) Probele de sânge nu se congelează.  +  Articolul 51(1) Probele de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul și probele de sânge integral cu anticoagulant se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Transportul probelor de sânge la laborator trebuie să se efectueze după exprimarea serului la temperatura de refrigerare.(3) Probele se așează în stative în poziție verticală, iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum.(4) Probele trebuie transportate astfel încât să se evite răsturnarea sau vărsarea lor.(5) Intervalul de timp cuprins între momentul prelevării probelor și momentul recepționării acestora de către laborator nu trebuie să depășească 72 de ore.  +  Articolul 52(1) Probele de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul și probele de sânge integral cu anticoagulant se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularele nr. 1, 10 sau 11, prevăzute în Anexa B, după caz.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Articolul 53(1) Probele de lichid cefalorahidian se prelevează aseptic într-o seringă, cantitatea necesară este cuprinsă între 4 și 10 ml.(2) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(3) Probele se transportă la laborator în cel mai scurt timp posibil și în condiții de refrigerare.  +  Articolul 54(1) Pentru prelevarea probelor de secreții nazale se utilizează tampoane sterile din vată sau tifon, care se introduc în cavitățile nazale, executându-se mișcări de rotație și de translație, cu o intensitate moderată, evitându-se lezionarea mucoasei; de la fiecare animal se prelevează 3-5 tampoane.(2) Pentru izolarea virusului Rinotraheitei infecțioase bovine se prelevează tampoane nazale de la 5-10 animale afectate, aflate în faza incipientă a bolii.(3) Secrețiile nazale se prelevează cu ajutorul tampoanelor sterile și sunt, ulterior, imersate în mediu de transport.(4) Acest tip de probă se prelevează în perioada febrilă a afecțiunilor respiratorii sau în faza catarală a procesului inflamator.  +  Articolul 55(1) După prelevarea probelor de secreții nazale, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport care corespunde cerințelor de prezervare pentru păstrarea viabilității virusului suspectat a fi prezent în probă.(2) În cazul izolării virusului Rinotraheitei infecțioase bovine, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport constituit din mediu pentru culturi celulare cu 2-10% ser fetal bovin liber de herpesvirusul bovin tip -1 și se menține la temperatură de refrigerare; expedierea la laborator se face în cel mai scurt timp.(3) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.  +  Articolul 56(1) Probele de secreție oculară se recoltează cu un tampon umezit în ser fiziologic steril, din fundul de sac conjunctival, cu o mișcare ușoară dar fermă dinspre unghiul interior spre unghiul exterior al ochiului.(2) După prelevare, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport, se menține la temperatură de refrigerare și se expediază în termen de maxim 24 h la laborator.(3) Probele de secreție oculară prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.  +  Articolul 57(1) Probele de secreții prepuțiale și vaginale se prelevează cu ajutorul tampoanelor sterile care ulterior sunt imersate în mediul de transport sau prin lavaj prepuțial.(2) În cazul existenței leziunilor vizibile și circumscrise se prelevează secreții de la nivelul acestora.(3) Pentru detecție directă de antigen, se poate recurge la raclajul acestor mucoase pentru executarea de frotiuri pe lame de sticlă și/sau pentru izolare de virus.  +  Articolul 58(1) Probele de secreții prepuțiale și vaginale prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Probele se ambalează și se expediază la laborator, în cel mai scurt timp.  +  Articolul 59(1) Prelevarea probelor de epitelii cutanate ale mucoaselor și de lichid din aftele nedeschise se efectuează cu ajutorul truselor care conțin materialele necesare, conform prevederilor Manualului Operațional pentru febra aftoasă.(2) Probele prelevate de la animale afectate de boli veziculoase, sunt reprezentate de:a) epiteliul aftelor recent sparte care se prelevează cu o forfecuță în cantitate de aproximativ 1-2 g;b) lichid din afte nedeschise, care se prelevează prin extragere cu seringa în cantitate de aproximativ 1 ml.(3) Fragmentele de epiteliu se prelevează conform mențiunilor din Manualul Operațional pentru febra aftoasă.(4) Pentru diagnosticul dermatitei nodulare virale bovine sau variolei ovine și caprine, prelevează probe, în tuburi sterile, prin raclajul crustelor din zonele cutanate afectate.  +  Articolul 60(1) Probele de epitelii cutanate prelevate se ambalează și se transportă la laborator conform instrucțiunilor prevăzute în Manualul operațional pentru febra aftoasă.(2) Probele de epitelii cutanate, noduli și cruste se ambalează și se transportă la laborator conform instrucțiunilor prevăzute în manualele operaționale pentru dermatoză nodulară virală și variolă ovină și caprină.(3) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.  +  Articolul 61(1) În suspiciunile de boli veziculoase, atunci când animalele sunt într-o fază avansată a bolii sau când evoluția este subclinică, se pot preleva și probe de secreții bucofaringoesofagiene și de epiteliu faringoesofagian.(2) Probele de secreții și de epiteliu faringoesofagian se recoltează prin metoda "probang", conform procedurilor descrise în Manualul operațional pentru febra aftoasă.(3) În cazul suspiciunii de pesta micilor rumegătoare, de la nivelul leziunilor mucoasei bucale se prelevează probe de tampoane bucale.  +  Articolul 62(1) Probele de secreții bucofaringoesofagiene și de epiteliu faringoesofagian prelevate se introduc într-un tub steril cu mediu de transport, se mențin la temperatură de refrigerare și se expediază, în cel mai scurt timp posibil, la laborator.(2) Ambalarea și transportul probelor la laborator se realizează conform instrucțiunilor prevăzute în Manualul operațional pentru febra aftoasă.(3) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.  +  Articolul 63(1) Probele de fecale eliminate recent se prelevează cu ajutorul unui instrument de prelevare în recipiente sterile prevăzute cu dop sau cu ajutorul unor tampoane rectale sau cloacale, în cazul prelevării de probe de la păsări.(2) De la păsările vii, în caz de influență aviară sau boala de Newcastle, se prelevează pe mediu de transport probe de tampoane traheale și cloacale.(3) În cazul suspiciunii de pesta micilor rumegătoare, de la animalele vii se prelevează probe de tampoane rectale.  +  Articolul 64(1) După prelevarea probelor de fecale, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport constituit din tampon fosfat salin și antibiotic în cantitate de 5 ml care se menține la temperatură de refrigerare și se expediază, în ziua prelevării, la laborator.(2) După prelevare, flacoanele cu fecale se mențin la temperatura de refrigerare și se expediază, în ziua prelevării, la laborator.(3) Probele prelevate cu tampoane cloacale și traheale se transportă la laborator, în cel mai scurt timp posibil.(4) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare, probele se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.(5) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.  +  Articolul 65(1) Probele prelevate de la animalele vii, prevăzute la art. 48, se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și, după caz, formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Articolul 66(1) Probele prelevate de la animale moarte/sacrificate sunt reprezentate de:a) cadavre;b) organe.  +  Articolul 67(1) Prelevarea probelor de la cadavre:a) Se prelevează cadavre de la animalele mici și mijlocii.b) Se pot preleva și expedia la laborator și cadavre de la animalele mari din categoria tineret.  +  Articolul 68(1) Cadavrele prelevate sunt ambalate în recipiente etanșe sau în saci dubli de plastic, între care se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante.(2) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare, probele se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.(3) Probele de cadavre se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză, după caz.  +  Articolul 69(1) Probele de piele cu leziuni, limfonoduri, organe întregi sau fragmente de organe se prelevează în cantitate de 20 - 100 g.(2) Probele de organe și/sau fragmente de organe se prelevează cu ajutorul unor instrumente sterile, adecvate.  +  Articolul 70(1) Probele de organe prelevate se ambalează în pungi sau recipiente sterile, după caz, și se transportă în condiții de refrigerare, în cel mai scurt timp posibil, la laborator.(2) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare probele se congelează și se transportă ulterior la laborator.(3) Pentru fiecare organ se folosește câte o pungă sau recipient cu capac etanș.(4) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin denumirea tipului de organ și numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză, după caz.  +  Articolul 71(1) Probele prelevate de la animale moarte/sacrificate, prevăzute la art. 66 se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și, după caz, formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Capitolul IV PROBE DESTINATE EXAMENULUI SEROLOGIC  +  Articolul 72 Probele destinate examenului serologic sunt reprezentate de:a) sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul;b) sânge recoltat pentru detecția de y-IFN;c) lapte.  +  Articolul 73(1) Prelevarea probelor de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul se efectuează în conformitate cu prevederile art. 49.(2) Este interzisă congelarea probelor de ser sanguin obținut din probele de sânge prelevat de la pasăre și destinate examenului serologic în micoplasmoză.(3) În cazul reacției de seroaglutinare rapidă pe lamă, în micoplasmoză, probele de ser sanguin, sunt stocate la 4° C și se transportă la laborator imediat, astfel încât analiza să se efectueze în maxim 72 h de la prelevare.(4) Identificarea, ambalarea și transportul probelor de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 51.  +  Articolul 74(1) Probele de sânge recoltate pentru detecție de y-IFN, se prelevează în vacutainere ce conțin heparină litiată ca anticoagulant, în volum de aproximativ 7,5 ml.(2) Probele de sânge prelevate nu se vor depozita la temperatura de refrigerare (frigider, congelator, gheață), se vor recolta/menține/transporta la temperatura ambiantă de 20 - 25° C și se trimit la laborator imediat, astfel încât stimularea plasmei cu tuberculine, să se efectueze, în maxim 8 h de la prelevare.(3) Dacă analiza se efectuează în 48 - 72 h de la prelevare, plasma se stochează la temperatura de refrigerare de 5±3° C.(4) Probele de plasmă stimulate cu tuberculine, se depozitează la temperatura de refrigerare de 5±3° C, timp de 7 zile sau la temperatura de congelare de -20° C, până la efectuarea analizei.  +  Articolul 75(1) Probele prelevate menționate la art. 72 lit. a) - b) se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B;(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Articolul 76(1) Probele de lapte individuale se prelevează în recipiente sterile prevăzute cu dop etanș; anterior recoltării, mameloanele sunt spălate, șterse și dezinfectate, iar primele jeturi de lapte se elimină, pentru a se reduce riscul contaminării bacteriene.(2) Prelevarea probelor de lapte amestec din tancul de răcire se face numai dacă în fermă sunt cel puțin 30% din vaci în perioada de lactație asigurând trasabilitatea fiecărui animal care a depus laptele în tanc.(3) După colectarea cantității totale de lapte în tanc, se lasă tancul în agitare, cel puțin 2 minute, timp în care se notează litrajul și se pregătește un flacon steril pentru recoltare.(4) Cu o pipetă serologică de 10 - 25 ml cu pompă, se prelevează 20 ml probă de lapte care se toarnă în flacon.(5) Flaconul identificat se închide imediat și se introduce într-un recipient izoterm.  +  Articolul 77(1) Probele de lapte prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Transportul probelor se efectuează la temperatura de refrigerare de 1 - 4° C.(3) Proba de lapte prelevată nu se congelează.(4) Proba prelevată trebuie să ajungă la laborator în maximum 3 zile de la recoltare și se păstrează în condiții de refrigerare în tot acest timp.  +  Articolul 78(1) Probele de lapte prelevate se transmit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularele nr. 1 sau 13, prevăzute în Anexa B, după caz.(2) Probele prelevate din tancul de răcire se transmit la laborator împreună cu cererea de analiză, formularul nr. 13, prevăzut în Anexa B, precum și un tabel cu codurile de identificare ale bovinelor care au depus laptele în tancul de colectare/de răcire, la momentul prelevării probei.(3) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Capitolul V PROBE DESTINATE EXAMENULUI HEMATOLOGIC  +  Articolul 79(1) Probele de sânge pentru examenul hematologic se prelevează dimineața, înainte ca animalul să-și consume rația furajeră.(2) Pentru a evita hemoconcentrația progresivă, intervalul de timp de la executarea stazei și până la prelevarea propriu-zisă a probei nu trebuie să depășească 2 minute.(3) Sângele se prelevează în vacutainere cu substanță anticoagulantă de tip K(3) EDTA, după care se agită ușor, pentru omogenizare.(4) Cantitatea minimă necesară de sânge recoltat/animal, trebuie să fie de:a) 3 ml pentru animalele de talie mare și mijlocie;b) 1 ml pentru animalele de talie mică și păsări.  +  Articolul 80(1) Probele de sânge prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Tabelul care însoțește cererea de analiză conține date referitoare la vârstă și starea fiziologică a animalului.(3) Probele de sânge se transmit la laborator, la temperatura de refrigerare de 4° C, iar intervalul de timp de la prelevarea sângelui până în momentul examinării acestuia nu trebuie să depășească 24 ore.(4) Probele de sânge prelevate în tuburi cu substanțe anticoagulante se păstrează la frigider până în momentul examinării, la temperatura de refrigerare pentru conservarea integrității morfologice a elementelor sanguine.  +  Articolul 81(1) Probele de sânge prelevate se transmit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Capitolul VI PROBE DESTINATE EXAMENELOR MICOLOGICE ȘI MICOTOXICOLOGICE  +  Articolul 82 Tipurile de probe destinate examenelor micologice și micotoxicologice sunt menționate în tabelul următor:
  Nr. crt.Tip probă Cantitate minimă/probăMod de ambalare probe Durata de timp de la prelevarea probelor până la transmiterealor la laborator Condiții detransport
  1 Hrană pentru animale 1 kg În pungi de hârtie, cutii sau flacoane cu capac se ambalează în pungi/saci de plastic. 24 h Refrigerare
  2 Cadavre 1 exemplar În sac de plastic între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante. 24 h Refrigerare
  3 Avortoni 1 exemplar În sac de plastic între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante. 24 h Refrigerare
  4 Set organe țesuturi Animale mici și mijlocii - organe întregi Animale mari- porțiuni de organe În pungi de plastic Între punga/recipientul de prelevare și punga de punga de ambalare se pune eticheta de identificare. 24 h Refrigerare
  5 Secreții, excreții, exsudat lichid de puncție 1 tampon/tip probă1 ml Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic 24 h Refrigerare
  6 Fanere: păr, unghii, cruste, scuame 5 g În tuburi sau plăci care se ambalează în pungi de plastic. 24 h Temperaturăambientală
  7 Ouă embrionate 10 buc În cofraje împachetate în hârtie. 24 h Refrigerare
  8 Paiete cu material seminal congelat 0,25 ml Container cu azot lichid ce conține paiete inscripționate de producătorul de material seminal 72 h - 196° C
  9 Material seminal proaspăt 5 ml Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic. 24 h Refrigerare
  10 Lapte 15 - 20 ml Recipienții de prelevare se ambalează în cutii de carton sau în pungi de plastic. 24 h Refrigerare
   +  Articolul 83(1) Probele de hrană pentru animale se prelevează în pungi de hârtie, cutii sau flacoane cu capac.(2) Probele de cadavru provenite de la speciile de animale de talie mică și mijlocie și avortonii de la toate speciile se introduc în saci de plastic.(3) Probele de set de organe sau țesuturi se prelevează cu ajutorul trusei de necropsie după cum urmează:a) de la cadavrele speciilor de animale de talie mare se prelevează fragmente mari de organe, precum: lobi hepatici sau lobi pulmonari, întregi și nesecționați;b) de la cadavrele speciilor de animale de talie mijlocie și mică se prelevează organe întregi nesecționate;c) prelevarea organelor/fragmentelor de organe se face înaintea deschiderii tubului digestiv pentru a se evita contaminarea lor prin contact direct cu alte organe sau cu produse patologice adiacente;d) prelevarea probelor se face la cât mai scurt timp după moarte, pentru a se evita diseminarea florei bacteriene de putrefacție;e) la prelevare se utilizează câte o pungă sau recipient cu capac etanș pentru fiecare țesut/organ, pe care se notează tipul, urmând ca acestea să fie închise foarte bine pentru a se evita scurgerile de lichide.(4) Probele de secreții, excreții, lichide de puncție și exsudat se prelevează, după igienizarea prealabilă a locului de elecție, în recipiente sterile.(5) Probele de fanere, cum ar fi păr, unghii, cruste, scuame, se prelevează în tuburi sau plăci curate.(6) Probele de ouă embrionate se prelevează în cofraje.(7) Probele de paiete cu material seminal congelat se prelevează în containere de transport.(8) Probele de material seminal proaspăt se prelevează în recipiente sterile.(9) Probele de lapte se prelevează în recipiente sterile, ulterior igienizării mamelonului și eliminării primului jet de lapte.  +  Articolul 84(1) Probele prelevate pentru examenele micologice și micotoxicologice se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 82.  +  Articolul 85(1) Probele prelevate pentru examenele micologice și micotoxicologice se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularele nr. 1 sau 12, prevăzute în Anexa B, după caz.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.
   +  Capitolul VII PROBE DESTINATE EXAMENULUI BACTERIOLOGIC  +  Articolul 86 Tipurile de probe destinate examenului bacteriologic sunt menționate în tabelul următor:
  Nr. crt.Tip probă Cantitate minimă/probă Mod de ambalare probe Durata de timp de la prelevarea probelor până la transmiterealor la laborator Condiții detransport
  1 Cadavru 1 exemplar de taliemică sau mijlocie 60 pui 1 zi/transport - salmoneloze zoonotice În sac de plastic Între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante. 24 h Refrigerare
  2 Avortoni cu învelitori fetale 1 exemplar În sac de plastic Între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante. 24 h Refrigerare
  3 Secreții, excreții, exsudat 1 tampon/ tip probăRecipienții de prelevare se ambalează în pungide plastic sau cutii de transport. 24 h  24 h 2 ore Refrigerare
  Lichid de puncție Lichid cerebrospinal. lichid pericardic, lichid peritoneal 1 ml 2 ml
  4 Set organe cu limfonodurile aferente/țesuturi Animale de talie mică și mijlocie - organe întregi Animale de talie mare porțiuni de organe sau organe întregi În pungi de plastic sterile Între punga/recipientul de prelevare și punga de ambalare se pune eticheta de identificare. 24 h Refrigerare
  5 Masă gastro- intestinală În întregime - animale de talie mică Porțiuni de interes- animale de talie mijlocie și mare În pungi de plastic Între punga/recipientul de prelevare și punga de ambalare se pune eticheta de identificare. 24 h Refrigerare
  6 Cecum Suine - 1 buc Pasăre - 10 cecumuri/fiecare lot de sacrificare În pungi de plastic care se sigilează Între punga/recipientul de prelevare și punga de ambalare se pune eticheta de identificare. 24 h Refrigerare
  7 Limfonoduri Set complet Pungi de plastic Între punga/recipientul de prelevare și punga de ambalare se pune eticheta de identificare. 24 h Refrigerare
  8 Sânge pe anticoagulant5 ml animale de talie mare. 3 ml animalele de talie mijlocie 1 ml animale de talie mică și păsări Probele se așează în stative, în poziție verticală iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  5 ml - în cazul suspiciunii de leptospiroză Probele se așează în stative, în poziție verticală iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum. 2 ore Refrigerare
  9 Urina 10 ml Probele prelevate în recipienți sterili se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  10 ml - în cazul suspiciunii de leptospiroză Probele prelevate în recipienți sterili cu 10 ml diluant pentru leptospire; se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 2 ore Refrigerare
  10 Fecale 3 tampoane/animal Probele prelevate în recipienți sterili se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum 24 h Refrigerare
  100 g/animal Probele prelevate în recipienți sterili se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  1/2/3/5 perechi huse încălțăminte/ hala salmoneloze zoonotice conform art. 88 Probele prelevate în recipienți sterili pungi de plastic stenic se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  150 g/hala - salmoneloze zoonotice conform art. 88
  11Material seminal 5 ml Probele prelevate în recipienți sterili se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 72 h Refrigerare
  12Ouă destinate incubației/ embrionate 10 buc În cofraje împachetate în hârtie 24 h Refrigerare
  13Lapte 15-20 ml Probele prelevate în recipienți sterili se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  14Hrană pentru animale 50-150 g Probele prelevate în pungi de hârtie cutii sau flacoane cu capac se ambalează în pungi/saci de plastic. 24 h Temperaturăambientală refrigerare
  15Probe de mediu: deșeuri de incubație, meconiu, așternut din spațiile de cazare a animalelor, praf, sol contaminat 100 g/hala Probele prelevate în recipienți sterili se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  16 Apă 500 ml Probele predate în recipienți sterili se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  17 Tulpini bacteriene 1 buc Conform procedurilor specifice de laborator. 24 h Refrigerare
   +  Articolul 87(1) Prelevarea probelor destinate examenului bacteriologic se realizează înaintea instituirii tratamentului antimicrobian, astfel:a) probele de cadavru provenite de la speciile de animale de talie mică și mijlocie se introduc în saci de plastic și se transmit la laborator, fără a fi, în prealabil, deschise;b) probele de avortoni cu învelitori fetale se prelevează în saci de plastic;c) probele de secreții, excreții, lichide de puncție, exsudat se prelevează, după igienizarea prealabilă a locului de elecție, în recipiente sterile;d) probele de lichid cerebrospimil, lichid pericardic, lichid peritoneal se prelevează prin puncție/aspirare directă, în recipienți sterili.(2) Probele de organe/țesuturi se prelevează, după cum urmează:a) prelevarea probelor trebuie, să se facă la cât mai scurt timp după moarte, pentru a se evita diseminarea florei bacteriene de putrefacție;b) organele se prelevează înaintea deschiderii tubului digestiv și se evită contaminarea lor prin contact direct cu alte organe sau cu produse patologice adiacente;c) în cazul în care se transmit la laborator doar organe, acestea trebuie să fie întregi, nesecționate;d) în cazul animalelor de talie mare se prelevează fragmente mari de organe; lobii hepatici sau lobii pulmonari, se prelevează întregi și nesecționați; oasele lungi precum femurul, metacarpul și metatarsul se prelevează nedeschise;c) în cazul animalelor de talie mică și mijlocie se prelevează organe întregi nesecționate;f) în situația în care se suspicionează anaerobioze, se evită aerarea probelor, prin plasarea acestora în recipiente închise ermetic și prin transportul cât mai rapid posibil la laborator;g) la prelevare trebuie să se folosească câte o pungă sau recipient cu capac etanș pentru fiecare țesut/organ, pe care se notează tipul probei, urmând ca acestea să fie închise pentru a se evita scurgerile de lichide.(3) Probele de masă gastro-intestinală se prelevează în totalitate, în cazul animalelor de talie mică sau sub formă de fragmente din aceasta, din zonele cu leziuni, în cazul animalelor de talie mare și mijlocie; secționarea acestor fragmente se face între duble ligaturi, pentru a evita revărsarea conținutului(4) În caz de suspiciune de paratuberculoză se prelevează porțiuni de ileon terminal în lungime de 25 - 30 cm pornind de la valvula ileo-cecală, alte segmente de intestin cu leziuni și limfocentrii mezenterici aferenți; probele se prelevează în pungi sau saci de plastic închise pentru a se evita scurgerile de lichide.(5) În caz de bruceloze, se prelevează următoarele tipuri de probe:a) de la animalele vii secreții cervico-vaginale, sânge prelevat pe anticoagulant în stadiul acut al bolii în perioada febrilă, spermă, secreții prepuțiale, secreții conjunctivale, lapte, urină, învelitori fetale, avortoni, lichide fetale, produși nou-născuți neviabili, testicule cu epididim de la animale castrate și lichide articulare;b) de la animalele moarte/sacrificate: limfonoduri din regiunea capului, submaxilare, retrofaringiene, supramamare, iliace interne, lombare, splină, ficat, glandă mamară sau fragmente din fiecare cartier, aparat genital femei, testicule cu epididim, glande seminale, articulații, țesuturi cu inflamații necrotice, granulomatoase sau purulente.(6) Probele de cecumuri de la suinele abatorizate se realizează pe baza unei selecții randomizate a zilelor de prelevare, în decursul fiecărei luni, respectându-se următoarele cerințe:a) lotul de sacrificare de la care se prelevează proba de cecum trebuie să fie ales în mod aleatoriu, indiferent de originea animalelor ce urmează a fi abatorizate;b) prelevarea probelor se va efectua în spațiul destinat prelucrării mațelor, după efectuarea examenului de abator al masei gastro-intestinale, astfel încât să fie evitată orice contaminare a carcaselor rezultate cu conținut intestinal, ca urmare a secționării și ligaturării;c) pentru un lot de animale abatorizate se va preleva o proba de cecum de la un singur animal ales aleatoriu pe linia de tăiere, asigurându-se trasabilitatea;d) cecumul trebuie să fie intact/neînțepat și cu conținut;(7) Probele de cecumuri de la puii de carne se prelevează aleator din interiorul lotului de sacrificare selectat, respectându-se următoarele cerințe:a) carcasele de la care se prelevează probele de cecumuri nu trebuie să se succeadă în mod consecutiv;b) trebuie să se evite prima parte din lotul de sacrificare;c) având în vedere rezistența scăzută a Campylobacter spp. în exteriorul intestinului gazdă, trebuie avut grijă ca probele de cecum să fie prelevate în momentul eviscerării; în vederea evitării contaminării încrucișate și externe se prelevează cecumul cu precauție prin tractare la joncțiunea cu intestinul;d) cecumul prelevat trebuie să fie intact/neînțepat și plin; dacă nu se respectă aceste două condiții proba este respinsă de la recoltare;e) prelevarea acestora se face în pungi sau saci de plastic închise etanș pentru a se evita scurgerile de lichide.(8) Probele de limfonoduri se prelevează în pungi de plastic sau recipienți sterili.(9) Probele de sânge se prelevează individual prin puncționarea marilor vene, în vacutainere cu substanță anticoagulantă cum ar fi heparină sau EDTA, după care se agită ușor, pentru omogenizare.(10) Probele de urină se prelevează prin cateterism uretral, adaptând o seringă sterilă la cateter sau în timpul micțiunii, în recipiente sterile.(11) Probele de materii fecale, eliminate recent, se prelevează fie cu ajutorul unui instrument de prelevare, în recipiente sterile prevăzute cu capac, fie cu ajutorul unor tampoane rectale sau cloacale, în cazul prelevării de probe de la păsări.(12) Probele de mediu pot fi constituite din: deșeuri de incubație, meconiu, așternut din spațiile de cazare a animalelor, praf, sol contaminat; acestea se prelevează în pungi/recipienți sterili.(13) Probă de meconiu în cazul puilor de 1 zi sunt prelevate una până la maxim 10 probe de meconiu de pe suprafața internă a cutiilor în care puii au fost livrați la o exploatație, pentru fiecare 500 de pui livrați; la prelevare se utilizează mănuși de unică folosință, imediat după dezambalarea bateriilor în care puii au fost livrați, deoarece acestea pot fi ușor contaminate cu Salmonella spp. reziduală din praful dintr-o hală ce nu a fost dezinfectată corespunzător.(14) Prelevarea probelor de praf, în efectivele de păsări, se face prin colectarea, din mai multe locuri din tot adăpostul, de pe suprafețe pe care praful este așezat în mod vizibil; pentru a colecta această probă de praf trebuie folosite unul sau mai multe tampoane sterile umede de material textil, acoperind, în total, o suprafață de cel puțin 900 cmp.(15) Probele de material seminal se prelevează în recipiente sterile.(16) Probele de ouă destinate incubației/embrionate se prelevează în cofraje.(17) Probele de lapte se prelevează în recipiente sterile, după ce în prealabil a fost igienizat mamelonul și a fost eliminat primului jet de lapte.(18) Probele de hrană pentru animale se prelevează în pungi de polietilenă, pungi de hârtie, cutii sau flacoane cu capac; probele se prelevează din hrănitori și/sau din același lot din care au consumat animalele.(19) Probele de apă se prelevează în flacoane de sticlă sau de plastic sterile.(20) Probele de tulpini bacteriene se prelevează conform procedurilor specifice laboratorului.  +  Articolul 88 Salmonelozele zoonotice:(1) Pentru categoria găini ouătoare:a) În cadrul controlului oficial sistem de creștere la sol, se prelevează, la categoria adulte, cel puțin 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală și o probă praf/hală sau cel puțin 3 probe compuse din 3 perechi huse/hală;b) În cadrul controlului oficial sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria adulte, cel puțin 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă și o probă praf/hală sau cel puțin 3 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă;c) În cadrul programului de autocontrol sistem de creștere la sol, se prelevează, la puii de o zi maxim 10 probe meconiu și 60 cadavre, la categoria tineret se prelevează 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală iar la categoria adulte se prelevează 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală;d) În cadrul programului de autocontrol sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria tineret, 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă iar la categoria adulte se prelevează 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă.(2) Pentru categoria găini reproducție:a) În cadrul controlului oficial sistem de creștere la sol, se prelevează, la categoria adulte, 2 probe compuse din 5 perechi huse/hală;b) În cadrul controlului oficial sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria adulte 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă;c) În cadrul programului de autocontrol, sistem de creștere la sol, se prelevează, la puii de o zi maxim 10 probe meconiu și 60 cadavre, la categoria tineret se prelevează 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală iar la categoria adult se prelevează 2 probe compuse din 5 perechi huse/hală;d) În cadrul programului de autocontrol, sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria tineret 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă iar la categoria adulte se prelevează 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă.(3) Pentru categoria pui carne în cadrul controlului oficial/autocontrol sistem de creștere la sol, se prelevează 1 probă compusă din 2 perechi huse/hală.(4) Pentru categoria curcani la îngrășat în cadrul controlului oficial/autocontrol sistem de creștere la sol, se prelevează 1 probă compusă din 2 perechi huse/hală.  +  Articolul 89 În caz de suspiciune tuberculoză bovină, se prelevează:a) limfonodurile capului, respectiv retrofaringian stâng și drept, mandibular stâng și drept și parotidian stâng și drept;b) limfonodurile traheobronhice stâng și drept;c) limfonodurile mediastinale anterior și posterior;d) limfonodurile hepatice;e) limfonodurile iliace intern și extern;f) limfonodurile retromamare superior și inferior;g) limfonodurile poplitee;h) porțiuni de pleură, pulmoni, splină, ficat, intestin, rinichi, glandă mamară și organe genitale, cu leziuni suspecte.  +  Articolul 90 Responsabilitatea tăierii animalelor în scop de diagnostic bacteriologic în cazul tuberculozei, brucelozei, paratuberculozei dar și în alte boli, precum și a prelevării, ambalării și identificării probelor care se transmit către L.S.V.S.A de pe raza căruia funcționează abatorul, revine medicului veterinar al abatorului și medicului veterinar oficial din cadrul D.S.V.S.A.  +  Articolul 91 În situația în care se suspicionează anaerobioze, se trimit la laborator animale în agonie, iar în cazul animalelor de talie mare se prelevează organele imediat după moartea animalului și se expediază către laborator.  +  Articolul 92(1) Probele prelevate pentru examenul bacteriologic se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Etichetele pentru probele de cecum trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: număr unic de documente, denumire abator, numărul lotului/data fabricației și expirării/cantitatea lotului din care provine proba, după caz, data și ora prelevării probelor.(3) Etichetele pentru probele prelevate în cadrul salmonelozelor zoonotice trebuie să conțină următoarele informații: categorie de producție, vârstă, tip de recoltare: oficial sau autocontrol, tip probă, număr fermă din cadrul unității, număr hală, număr probă/hală și data recoltării.(4) Probele de tulpini bacteriene destinate confirmării și tipizării trebuie să fie în stare proaspătă și pure și se expediază către laborator pe medii selective sau mediu de transport specifice fiecărui tip de germen.(5) Probele de organe destinate examenului bacteriologic pentru bruceloză se pot transporta și în stare congelată.  +  Articolul 93 Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 86.  +  Articolul 94(1) Probele prelevate pentru examenul bacteriologic se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularele nr. 1, 8, 14, 15, 16, 17 sau 19, iar pentru probele de apă formularul nr. 12, prevăzute în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.
   +  Capitolul VIII PROBE DESTINATE EXAMENULUI TOXICOLOGIE-CHIMIE/ECOTOXICOLOGIE  +  Articolul 95 Tipurile de probe destinate examenului toxicologic - chimie/ecotoxicologie sunt menționate în tabelul următor:
  Nr. crt.Tip probă Cantitate minimă/probă Mod de ambalare probe Durata de timp de la prelevarea probelor până la transmiterea lor la laborator Condiții de transport
  1 Sânge integral fără anticoagulant 5 ml Probele se așează în stative în poziție verticală iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum. 2 ore Nerefrigerate/ necongelate
  2 Sânge pe anticoagulant5 ml Probele se așează în stative în poziție verticală iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum. 2 ore Nerefrigerate/ necongelate
  3 Urină 100 ml Probele prelevate în recipienți se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  72 h Congelare la 20° C
  4 Conținut gastric/ ingluvial Integral sau minim 200 g Probele prelevate în recipienți se ambalează recipienți se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  72 h Congelare la 20° C
  5 Ficat, rinichi Integral sau minim 100 gr În pungi de plasticÎntre punga/recipientul de prelevare și punga de ambalare se pune eticheta de identificare. 24 h Refrigerare
  6 Creier Integral sau minim 20 g72 h Congelare la 20° C
  7 Hrană pentru animale 300 g Probele prelevate în pungi de plastic sau hârtie sau în flacoane etanșe confecționate din sticlă sau material plastic se ambalează în pungi/saci de plastic 24 h Refrigerare
  72 h Congelare la 20° C
  8 Material vegetal 100 g 24 h Refrigerare
  72 h Congelare la 20° C
  9 Apă minim 2 lProbele prelevate în recipienți se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  10 Albine 150 g Probele prelevate în recipienți se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  11 Pește 1 kg 72 h Congelare la 20° C
  12 Alte tipuri de probe exemple: momeli, vomisment, corp delict, fagure - 24 h Refrigerare
  72 h Congelare la 20° C
  24 h Refrigerare
   +  Articolul 96(1) Probele de sânge integral fără anticoagulant se prelevează individual în vacutainere; după prelevare, vacutainerul se păstrează la temperatura camerei, pentru exprimarea serului; sângele se lasă să coaguleze, se decolează, se centrifughează 15 minute la 3500 rotații/minut și se prelevează serul rezultat care se analizează sau se păstrează la 2 - 8° C maxim 72 h, până la introducerea în lucru.(2) Probele de sânge pe anticoagulant se prelevează individual, în vacutainere cu substanță anticoagulantă EDTA, după care se agită ușor, pentru omogenizare.(3) Probele de urină se prelevează prin metode care să nu permită contaminarea probelor cu secreții, celule sau alte substanțe existente pe căile urinare; este de preferat a se utiliza cateterismul vezical; flacoanele de recoltare trebuie să fie închise perfect etanș și libere de orice contaminare.(4) Probele de organe și de conținut gastric se prelevează de la fiecare animal afectat, în flacoane etanșe, de dimensiuni potrivite, libere de orice contaminare, confecționate din sticlă sau material plastic, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.(5) Probele de hrană pentru animale se prelevează în pungi de plastic sau hârtie sau în flacoane etanșe confecționate din sticlă sau material plastic, de dimensiuni potrivite, libere de orice contaminare, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.(6) Probele de material vegetal, altele decât cele folosite pentru hrana animalelor, dar suspectate că ar fi implicate în afectarea stării de sănătate a unor specii se prelevează în pungi de plastic sau hârtie sau în flacoane etanșe confecționate din sticlă sau material plastic, de dimensiuni potrivite, libere de orice contaminare, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.(7) Probele de apă se prelevează în recipiente de sticlă sau de material plastic, polietilenă, PTFE, PVC, PET, curate, clătite în prealabil de câteva ori cu proba de analizat. În cazul în care analiza nu poate fi efectuată la locul de prelevare este necesară conservarea probelor, utilizându-se agenți de conservare. Aceștia se adaugă la probă imediat după prelevare sau, în prealabil, în recipientul gol; adăugarea agenților de conservare se face sub formă de soluții relativ concentrate, astfel încât să se folosească volume reduse. Tehnicile de conservare a probelor, în funcție de parametrul care va fi determinat, sunt prevăzute în SR EN ISO 5667-3.(8) Probele de albine se prelevează în flacoane etanșe, de dimensiuni potrivite, libere de orice contaminare, confecționate din sticlă sau material plastic, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare;(9) Probele de pește se prelevează în pungi de plastic.(10) Alte tipuri de probe care pot conduce la identificarea unei substanțe toxice - momeli, corp delict - se prelevează în flacoane etanșe, de dimensiuni potrivite curate, libere de orice contaminare, confecționate din sticlă sau material plastic, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.  +  Articolul 97 Probele reprezentative pentru examenul toxicologic sunt prezentate în tabelul următor:
  Toxic/analit Matrice
  pH Apă, conținut gastric
  Amoniac Apă, conținut gastric, hrană pentru animale
  Nitiți/nitrați Apă, conținut gastric, ser, hrană pentru animale
  Cloruri Apă
  Substanțe oxidabile Apă
  Hidrogen sulfurat Apă
  Oxigen dizolvat Apă
  Duritate totală Apă
  Clorură de sodiu Creier, hrană pentru animale
  Pesticide organoclorurate, organofosforice, carbamice,piretroizi etc. Apă, conținut gastric, albine, material vegetal, pește, hrană pentru animale
  Raticide anticoagulante Ser, ficat
  Fosfuri metalice Conținut gastric, hrană pentru animale
  Stricnină Conținut gastric
  Metale Apă, ser, sânge integral-pentru plumb, conținut gastric, ficat, rinichi, albine, material vegetal, pește, hrană pentru animale
  Methemoglobină Sânge integral
  Glicozizi cianogenetici, acid cianhidric Conținut gastric, hrană pentru animale - material vegetal
  Alcaloizi Conținut gastric, hrană pentru animale - material vegetal
  Etilen glicol - antigel Ser, conținut gastric, urină, rinichi
  Uree Hrană pentru animale - nutreț combinat
  Aldehidă epihidrinică - reacția Kreiss Hrană pentru animale - nutreț combinat
  Parametrii de chimie clinică - proteine totale, albumine, fosfor, activitate GOT, activitate GPT, glucoză, colesterol, trigliceride, acid uric, uree, creatinină, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, fier etcSer
  Sumar urină Urină
   +  Articolul 98(1) Probele prelevate pentru examenul toxicologic se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Probele pentru examen toxicologic se trimit la laborator în cel mai scurt timp de la recoltare.(3) Probele prelevate pentru determinarea methemoglobinei se transportă la laborator în maxim 4 ore de la prelevare, la temperatura de refrigerare și se anunță, în prealabil, L.S.V.S.A care efectuează analizele.(4) Probele de urină, organe, conținut gastric, hrană pentru animale, material vegetal, albine, pește sau de altă natură se transportă la laborator în maxim 24 h la temperatura de refrigerare sau se păstrează maxim 72 h la temperatura de congelare de -20° C, după care se trimit la laborator.(5) Probele de apă, ca atare sau conservate, se trimit la laborator în maxim 24 h la temperatura de refrigerare.  +  Articolul 99 Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 95.  +  Articolul 100(1) Probele prelevate pentru examenul toxicologic se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și, după caz, formularul nr. 1 sau 12, prevăzute în Anexa B.(2) Cererea de analiză trebuie să cuprindă toate informațiile care pot conduce la identificarea factorului toxic și, după caz, stabilirea diagnosticului de "intoxicație".(3) Toate probele pentru examenul toxicologic, specifice unui eveniment, se completează în aceeași cerere de analiză.(4) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.(5) În cazul în care în L.S.V.S.A, nu pot fi executate toate analizele toxicologice, pentru toate tipurile de matrici, prelevate în cadrul controlului oficial sau solicitate de către client, proba/probele se trimite/trimit la I.D.S.A, în cel mai scurt timp posibil.
   +  Capitolul IX PROBE DESTINATE EXAMENULUI PARAZITOLOGIC  +  Articolul 101 Tipurile de probe destinate examenului parazitologic sunt menționate în tabelul următor:
  Nr. crt.Tip probă Cantitate minimă/probă Mod de ambalare probe prelevate Durata de timp de la prelevarea probelor până la transmiterealor la laborator Condiții de transport
  1 Cadavru 1 exemplar În saci de plastic Între sacul de prelevare și cel de ambalare seintroduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante. 24 h Refrigerare
  2 Avortoni cu învelitorifetale 1 exemplar În saci de plastic Între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante. 24 h Temperatură ambientală
  3 Organe și țesuturi 10-100 g În saci/pungi de plastic Între sacul/punga de prelevare și sacul/punga de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante. 24 h Refrigerare
  4 Musculatură: pilieri diafragmatici 20 - 40 g trichineloscopie directă, În pungi de plastic Între punga/recipientul de prelevare și punga de ambalare se pune eticheta de identificare 48 h Refrigerare
  pilieri diafragmatici,mușchi intercostali, diafragmatici, maseteri și ai limbii 100 g digestie artificială
  5 Fecale 25 - 50 g În pungi de plastic Între punga/recipientul de prelevare și punga de ambalare se pune eticheta de identificare maxim 48 h Refrigerare
  6 Raclat și cruste 1-2 g Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport 48 h Temperatură ambientală
  7 Lână, păr, pene 1-4 g
  48 h Temperatură ambientală
  8 Secreții, excreții, exsudat Lichid de puncție 1 tampon/tip probă 1 ml Recipienții de prelevare se ambalează în cutii de transport. 24 h Refrigerare
  9 Secreții utero - vaginale 1 tampon/ tip probăsau 2 ml secreții/tip probă - Imediat dupărecoltare -
  1 mediu de transport pentru Trichomonas spp. / tip probă Recipienții de prelevare se ambalează în cutii de transport. 48 h 18 -27°C
  10Secreții prepuțiale 1 tampon/tip probă sau 2 ml lavaj/ tip probă - Imediat dupărecoltare -
  1 mediu de transport pentru Trichomonas spp. / tip probă Recipienții de prelevare se ambalează în cutii de transport. 48 h 18-27°C
  11 Material seminal proaspăt 2 ml / tip probă - Imediat dupărecoltare -
  1 mediu de transport pentru Trichomonas spp. / tip probă Recipienții de prelevare se ambalează în cutii de transport. 48 h 18-27°C
  12 Paiete cu material seminal congelat 0.25 ml Container cu azot lichid ce conține paiete inscripționate de producătorul de material seminal. 72 h -196°C
  13 Lapte 100 ml Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport. 24 h Refrigerare
  14 Urină 25 - 50 ml 24 h Refrigerare
  15 Sânge integral 7.5 ml animale de talie mare, 4 ml animalele de talie mijlocie 1 ml animale de talie mică și păsări Probele se așează în stative în poziție verticală iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  16 Sânge pe anticoagulant5 ml animale de talie mare, 3 ml animalele de talie mijlocie 1 ml animale de talie mică și păsări 24 h Refrigerare
  17 Specii de Culicoides 1 captură Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport. 3 h de la prelevare din capcană 24 h - dacă sunt transferate,imediat după recoltare, în alcool 70% Temperatură ambientală
  18Țânțari, căpușe 1 captură 48 h Temperatură ambientală
  19Oribatide, acarieni de pășune 5 exemplare 48 h Refrigerare
  20Gasteropode 2-4 exemplare 48 h Refrigerare
  21Odonate, libelule 5 exemplare 48 h Refrigerare
  22Muscide 5 exemplare 48 h Refrigerare
  23Formicide 10 exemplare 48 h Refrigerare
  24Coleoptere 5 exemplare 48 h Refrigerare
  25Lumbricide 5 exemplare 48 h Refrigerare
  26Furaj 50-100 g Probele prelevate în pungi de plastic, cutii sau flacoane cu capac se ambalează în pungi/ saci de plastic. 24 h Refrigerare
  27Apă 50 ml Probele prelevate în recipienți se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum. 24 h Refrigerare
  28Sol 10 - 20 g Probele prelevate în pungi de plastic, cutii sau flacoane cu capac se ambalează în pungi/ saci de plastic. 24 h Refrigerare
  29Așternut 50 - 100 g Probele prelevate în pungi de plastic, cutii sau flacoane cu capac se ambalează în pungi/ saci de plastic. 24 h Refrigerare
   +  Articolul 102 Probele de cadavru provenite de la speciile de animale de talie mică și mijlocie prelevate pentru examenul parazitologic se introduc în saci de plastic și se expediază la laborator, fără a fi, în prealabil, deschise.  +  Articolul 103 Probele de avortoni cu învelitori fetale se prelevează în saci de plastic.  +  Articolul 104 Probele de organe/țesuturi se prelevează după cum urmează:a) imediat după moartea animalului;b) fragmentele de organe trebuie să prezinte, pe cât posibil, leziuni semnificative;c) pentru probele de țesut muscular destinate diagnosticării parazitului Trichinella spp. se va avea în vedere respectarea cantității de probă și a locului de prelevare a probei în conformitate cu legislația în vigoare;d) la prelevare trebuie să se folosească câte o pungă sau recipient cu capac etanș pentru fiecare țesut/organ, pe care se notează tipul de organ/țesut.  +  Articolul 105 Probele de materii fecale se prelevează din fecale emise pe parcursul a 24 de ore, pentru ca în final să se obțină o probă comună, cu următoarele precizări:a) pentru animalele de talie mare și mijlocie, prelevarea se efectuează, individual, prin tușeu rectal, iar pentru celelalte specii prelevarea se face din emisiunile spontane din ultima parte a cantității de fecale proaspăt eliminate;b) când se recurge la recoltarea probelor de materii fecale de pe sol proba se recoltează cu ajutorul unei spatule sau pense și numai din stratul superior care nu a venit în contact cu solul;c) atunci când se elimină spontan fragmente de paraziți sau paraziți întregi, aceștia se prelevează și se expediază împreună cu eșantioanele de fecale.  +  Articolul 106 Probele de raclat și cruste se prelevează prin detașarea de la marginea leziunilor, cu ajutorul unui bisturiu; raclarea se face profund sau superficial, în funcție de localizarea agentului cauzal suspicionat.  +  Articolul 107 Probele de peri și tijele de pene se prelevează prin smulgerea din tegument cu o pensă sau manual, astfel încât să fie antrenați și foliculii piloși.  +  Articolul 108 Probele de secreții, excreții, lichide de puncție, exsudat, se prelevează, după igienizarea prealabilă a locului de elecție, în recipiente sterile, astfel:(1) probele de secreții se prelevează cu ajutorul unor tampoane sterile îmbibate în prealabil în ser fiziologic steril sau prin raclare ușoară cu o spatulă fină.(2) probele de secreții de la nivelul organelor genitale se prelevează în în condiții de asepsie, folosind tehnici și procedee adecvate segmentelor genitale vizate:a) prelevarea secrețiilor prepuțiale se realizează prin metoda spălării cavității prepuțiale sau cu ajutorul ansei prepuțiale;b) prelevarea secrețiilor utero-vaginale, în caz de piometru, se realizează prin raclare, cu ajutorul unei anse sterile sau prin masaj transrectal;c) prelevarea de la avortoni se realizează prin raclarea membrelor fetale și prin aspirarea lichidelor cavitare;d) probele de material seminal congelat se introduc în containere cu azot lichid;e) probele de material seminal proaspăt se prelevează în recipiente sterile sau cu mediu de transport special pentru Trichomonas spp.  +  Articolul 109 Probele de lapte se prelevează în recipiente sterile după ce în prealabil a fost igienizat mamelonul și a fost eliminat primul jet de lapte.  +  Articolul 110 Probele de urină se prelevează în timpul emisiilor urinare spontane sau prin cateterism, folosindu-se instrumentar și recipiente sterile.  +  Articolul 111 Probele de sânge integral fără anticoagulant se prelevează individual în vacutainere prin puncționarea marilor vene, după ce, în prealabil, a fost pregătit locul de elecție; pentru exprimarea serului este interzisă congelarea probelor de sânge integral/ser pe coagul; când proba se transportă pe distanțe lungi este recomandabil să se efectueze cât mai curând separarea serului de coagul, după exprimare, pentru a preveni hemoliza.  +  Articolul 112 Probele de sânge pe anticoagulant se prelevează individual prin puncționarea marilor vene, după ce, în prealabil, a fost pregătit locul de elecție, în vacutainere cu substanță anticoagulantă EDTA, după care se agită ușor, pentru omogenizare.  +  Articolul 113 Probele de insecte din genul Culicoides se prelevează cu ajutorul capcanelor fixe sau mobile, pe durata sezonului de activitate a vectorilor, conform unui grafic prestabilit, în locuri care reprezintă arealuri optime pentru culicoizi, cu înregistrarea coordonatelor geografice - latitudine, longitudine și altitudine prin intermediul dispozitivelor GPS, în toate punctele de colectare a vectorilor; nu este recomandată montarea capcanelor în următoarele locuri: deasupra unei ape, direct pe pământ, în apropierea zonelor cu lumină artificială, în zonele expuse la vânturi puternice și în zonele cu smog industrial sau fum.  +  Articolul 114 Probele de țânțari se prelevează cu ajutorul unor capcane speciale și se conservă în flacoane cu dop filetat cu capacitatea de 7-10 ml, prevăzute cu un strat subțire cu granule de silicagel; deasupra granulelor de silicagel, între două straturi de vată hidrofilă, se așează țânțari adulți.  +  Articolul 115(1) Probele de acarieni:a) căpușele din genul Ornithodoros - vectori pentru pesta porcină africană se prelevează manual sau cu capcane prevăzute cu gheața carbonică, ce eliberează CO(2);b) căpușele din celelalte genuri se prelevează de pe vegetație, în perioada de maximă activitate aprilie-octombrie și/sau, de pe animal, tot timpul anului;c) probele de oribatide și acarieni de pășune se prelevează în perioada aprilie-noiembrie în borcane cu capac, prevăzute cu un tampon de vată îmbibat cu cloroform sau acetonă, lăsându-se în contact cu acest tampon minim 24 de ore.(2) Căpușele trebuie transferate într-un recipient prevăzut cu dop etanș, în care se pun câteva fire de iarbă, hârtie poroasă sau vată umectată ușor sau se imersează de vii în alcool de 70%.(3) este necesară înregistrarea coordonatelor geografice - latitudine, longitudine și altitudine prin intermediul dispozitivelor GPS în toate punctele de colectare a acarienilor.  +  Articolul 116(1) Probele de gasteropode se prelevează în toate anotimpurile și trebuie să se țină cont de biotopii regiunii în care urmează să se efectueze prelevările:a) În cazul gasteropodele acvatice se prelevează fie cu ajutorul unui fileu folosit pentru insecte, fie cu o sită;b) În cazul gasteropodele terestre se prelevează manual sau cu pensa.(2) Probele prelevate de la gasteropode se introduc în recipienți etichetați cu specificarea datei prelevării și a locului de unde au fost prelevate.(3) Este necesară înregistrarea coordonatelor geografice - latitudine, longitudine și altitudine prin intermediul dispozitivelor GPS, în toate punctele de colectare a gasteropodelor.  +  Articolul 117 Probele reprezentate de odonate se prelevează cu plase special amenajate și se introduc în borcane cu dop filetat în care s-a introdus, în prealabil, un tampon de vată îmbibat cu cloroform sau acetonă și se lasă în contact cu insectele minim 24 de ore.  +  Articolul 118 Probele reprezentate de muscide se prelevează din zonele pășunabile cu ajutorul unor plase și se introduc în pahare cu dop filetat, libere de orice contaminare, prevăzute cu un tampon de vată îmbibat cu cloroform sau acetonă, cu care se lasă în contact minim 24 ore.  +  Articolul 119 Probele reprezentate de formicide se prelevează direct din furnicar sau se prelevează fire de iarbă pe care sunt prinse acestea și se introduc în pahar cu capac de dimensiuni corespunzătoare, libere de orice contaminare, în care s-a introdus, în prealabil, un tampon de vată îmbibat în cloroform sau acetonă, lăsându-se în contact cu insectele minim 24 de ore.  +  Articolul 120(1) Probele reprezentate de coleoptere se prelevează din zonele pe care acestea le frecventează, manual sau cu o plasă special amenajată, în apropierea materiilor fecale proaspete provenite de la ovine, bovine sau cabaline.(2) Se recomandă prelevarea acestor insecte pe vreme umedă și întunecoasă sau dimineața.(3) Probele prelevate se introduc în pahare cu capac filetat, libere de orice contaminare, în care s-a introdus, în prealabil, un tampon de vată îmbibat în cloroform sau acetonă lăsându-se în contact cu insectele minim 24 de ore.  +  Articolul 121(1) Probele reprezentate de lumbricide se prelevează prin dragare din locurile cu pământ gras, din bălegar, din grădini sau de pe câmpie.(2) Timpul optim de prelevare este noaptea și mai ales după ploaie, când acestea sunt în număr foarte mare;(3) Perioada de prelevare este primăvara - vara - toamna;(4) După prelevare, se introduc în borcane prevăzute cu dop filetat, iar conservarea lor se poate realiza în alcool 70% sau formol 5%.  +  Articolul 122 Pentru toate tipurile de probe prelevate de la animale în agonie sau cadavre calde, fără mediu de transport, unde se suspicionează prezența protozoarelor, examinarea se efectuează imediat după recoltare.  +  Articolul 123(1) Probele prelevate pentru examenul parazitologic se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Transportul materialului biologic prelevat din teren se face în tuburi, cutii de carton, de plastic sau din tablă, cu posibilitate de aerisire, dar și în săculeți de pânză sau de plastic.(3) Toate probele prelevate se identifică cu data și locul de unde s-au recoltat.  +  Articolul 124 Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 101.  +  Articolul 125(1) Probele prelevate se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1 sau nr. 18, prevăzute în Anexa B, după caz;(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.
   +  Capitolul X PROBE DESTINATE EXAMENULUI DE BIOLOGIE MOLECULARĂ ȘI ORGANISME MODIFICATE GENETIC  +  Articolul 126 Tipurile de probe destinate examenului de biologie moleculară sunt menționate în tabelul următor:
  Nr.crt.Tip probăCantitateminimă/probăMod de ambalare probe prelevateDurata de timpde la prelevareaprobelor până latransmitereacătre laboratorCondiții detransport
  1Organe și țesuturiSecreții, excrețiiexsudat 10 g 10 g După prelevarea individuală pe tipuri de organe/țesuturi și distribuirea lorîn tuburi sterile de tip Eppendorf sauîn pungi de biohazard iar în această pungă se plasează într-o cutie biohazard închisă ermetic. ≤ 5 h ≤ 24 h RefrigerareCongelare
  2Sânge cu anticoagulant EDTA5 ml animalede talie mare 3 ml animalede talie mijlocie 3 ml animalede talie mică și păsări Probele se așează în stative în poziție verticală iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum ≤ 12 h ≤ 24 h RefrigerareCongelare
  3Culturi bacteriene1 tulpină / 0,5 - 1,5 mlSuporturi dedicate prevăzute cu capac.Cuta în care se introduce suportul dedicat se sigilează cu parafilm. ≤ 5 h RefrigerareCongelare
  4Culturi virale 1 tulpină / 0,5 - 1,5 ml≤ 24 h Congelare
  5Probe de acizi nucleici ARN și ADN 0,5 - 1,5 ml≤ 5 h ≤ 24 h RefrigerareCongelare
  6Produși de amplificare, ampliconi 50 μl ≤ 5 h ≤ 24 h RefrigerareCongelare
   +  Articolul 127(1) Probele reprezentate de organe și țesuturi se prelevează individual folosindu-se, pentru fiecare probă, instrumentar sterilizat, echipament de protecție, mănuși și consumabile de unică folosință - pensă, bisturiu sau lame de bisturiu, foarfece.(2) Deoarece cantitățile necesare analizelor de biologie moleculară sunt reduse, se admit fragmente de organe/țesuturi, acestea fiind recoltate, obligatoriu, din zonele de elecție specifice fiecărei boli în parte.(3) Se prelevează probe din fragmente de organe și țesuturi afectate, iar acolo unde este cazul, fragmentele de organe sau țesuturi sunt însoțite și de probe de secreții/exerciții normale și patologice, în cantități reduse.(4) Prelevarea fragmentelor de organe/țesuturi se face în mod individual în tuburi sterile sau în pungi de biohazard, în sistemul "pungă în pungă" sau în plăci Petri sterile, ambalate individual în pungi de plastic și transportate la laborator într-o cutie biohazard.  +  Articolul 128(1) Probele reprezentate de sânge pe anticoagulant se prelevează individual prin puncționarea marilor vene, după o prealabilă pregătire a locului de elecție, în vacutainere cu substanță anticoagulantă EDTA, după care se agită ușor, pentru omogenizare.(2) Nu se efectuează prelevarea pe alte tipuri de substanță anticoagulantă.(3) În momentul prelevării se interzice contaminarea părților exterioare ale vacutainerelor cu materii organice, inclusiv a sângelui animalului de la care s-a realizat prelevarea.  +  Articolul 129(1) Probele reprezentate de culturi virale se prelevează în tuburi Eppendorf.(2) Probele reprezentate de culturi bacteriene se transportă în plăci Petri, la temperatura de refrigerare, la I.D.S.A.(3) Probele reprezentate de tampoane, pentru identificarea Mycoplasma gallisepticur și Mycoplasma meleagridis, se trimit la laborator, fără mediu de transport, la o temperatură cuprinsă între 4°C și 8°C, cu condiția să nu se depășească 24 ore de la prelevare.  +  Articolul 130 În cazul probelor reprezentate de acizii nucleici ADN și ARN, extracția se face conform procedurilor specifice de laborator și se prelevează în tuburi Eppendorf libere de DN-aze și RN-aze.  +  Articolul 131(1) Probele reprezentate de produși de amplificare sau ampliconi se prelevează în tuburi Eppendorf sterile de 0,2 ml sau de 0,5 ml.(2) Dacă probele sunt trimise pentru secvențiere, acestea sunt transportate la întuneric.  +  Articolul 132(1) Probele de fragmente de organe și țesuturi se prelevează în mod individual, în tuburi sterile sau în pungi de biohazard în sistemul "pungă în pungă".(2) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(3) După prelevare, toate pungile cu fragmentele de organe provenite de la un animal se comasează într-o pungă unică și apoi în cutia biohazard închisă ermetic.(4) Alternativ, se pot utiliza și plăci Petri, ambalate individual în pungi de plastic și care sunt transportate la laborator într-o cutie biohazard.(5) Probele destinate examenului de biologie moleculară se transportă la laborator în recipiente închise, refrigerate sau pe gheață uscată, la temperaturi de refrigerare.(6) În situația în care perioada de timp dintre momentul prelevării și cel al sosirii în laborator nu depășește 4 - 5 ore, probele se transportă la temperaturi de refrigerare, iar dacă perioada de timp depășește intervalul menționat anterior, probele se conservă și se transportă la temperaturi de congelare.  +  Articolul 133 Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 126.  +  Articolul 134(1) Probele prelevate pentru examenul de biologie moleculară se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Articolul 135 - Examene pentru detecția organismelor modificate genetic(1) Probele pentru examene destinate detecției organismelor modificate genetic sunt prelevate conform metodologiilor aprobate de A.N.S.V.S.A.(2) Probele sunt prelevate în duplicat, una reprezentând proba, iar cealaltă contraprobă și sunt sigilate separat.  +  Articolul 136(1) Probele destinate detecției organismelor modificate genetic sunt ambalate în saci de plastic sau în alte tipuri de ambalaje, conform metodologiilor aprobate de A.N.S.V.S.A.(2) Transportul probelor la laborator se realizează conform metodologiilor aprobate de A.N.S.V.S.A.(3) Produsele perisabile se refrigerează.  +  Articolul 137(1) Probele prelevate pentru detecția organismelor modificate genetic se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 21, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Articolul 138(1) Examenele pentru genotipizare scrapie se realizează în cadrul următoarelor programe:a) genotipizare aleatorie;b) genotipizare pentru creșterea rezistenței berbecilor;c) genotipizare din focar;d) genotipizarea probelor pozitive.(2) Tipurile de probe biologice folosite pentru genotipizare sunt:a) sânge integral prelevat în recipient cu substanță anticoagulantă EDTA;b) probe de creier.  +  Articolul 139Pentru probele de sânge integral recoltat pe EDTA, pentru genotipizare scrapie, se aplică prevederile art. 50 alin. (1) al prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 140(1) Pentru prelevarea, ambalarea și etichetarea probelor de creier în stare proaspătă, pentru genotipizare scrapie, reprezentate de trunchi cerebral și cerebel pentru ovine și caprine, se folosesc truse speciale de prelevare.(2) Locul de elecție/segmentul anatomic specific pentru prelevarea de probe pentru genotipizare scrapie îl constituie cerebelul, trunchiul cerebral sau fragment de cerebel/trunchi cerebral.  +  Articolul 141(1) Fragmentele de trunchi cerebral sau cerebel pentru genotipizare scrapie se introduc într-un recipient din plastic, după care se închide capacul recipientului.(2) Recipientul se etichetează cu etichete autocolante, pe care sunt menționate data tăierii, numărul din registrul de tăiere, codul de identificare al animalului, numărul carcasei, iar în cazul tăierilor realizate în abatoarele autorizate, și programul din cadrul căruia face parte recoltarea.(3) Recipientul etichetat se introduce în punga din plastic a trusei, care se închide etanș.(4) Probele astfel etichetate și ambalate se introduc într-un container etanș, corespunzător ca volum, care asigură, pe durata transportului, o temperatură de refrigerare cuprinsă între 2 - 8°C.(5) Containerul se transportă în maxim 24 h la laboratorul de destinație.(6) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare, probele se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.  +  Articolul 142(1) Probele prelevate pentru genotipizare scrapie se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B;(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.
   +  Capitolul XI REGULI SPECIFICE PENTRU UNELE BOLI ALE ANIMALELOR  +  Articolul 143(1) Principii generale privind prelevarea, ambalarea, identificarea și conservarea probelor pentru diagnosticul pestei porcine clasice și pestei porcine africane:a) diagnosticul de laborator al pestei porcine clasice și al pestei porcine africane presupune realizarea de investigații pe probe prelevate în anumite faze ale bolii și din locuri de elecție bine definite, respectiv organe sau țesuturi provenind de la unul sau mai multe animale afectate și care să corespundă calitativ și cantitativ obiectivelor care se doresc a fi îndeplinite;b) prelevarea probelor se face de către medicul veterinar oficial sau de către personalul tehnic specializat, sub supravegherea nemijlocită a unui medic veterinar;c) probele se prelevează și se manipulează cu respectarea obligatorie a măsurilor speciale pentru preîntâmpinarea diseminării bolii din locul de prelevare;d) după prelevare, probele se individualizează cu înscris vizibil, care să nu poată fi șters în cursul manipulărilor;e) în cursul transportului este necesară menținerea acestor probe la o temperatură optimă, precum temperatura de refrigerare, uneori fiind posibilă și menținerea, pentru o perioadă scurtă de timp, la temperatura mediului ambiant dar constantă, evitându-se variațiile mari de temperatură, nocive pentru infectivitatea virusurilor sau inadecvate menținerii structurilor care servesc detecției prin teste de laborator;f) la prelevarea probelor pentru diagnosticul pestei porcine clasice trebuie avut în vedere prevederile Manualului OIE și ale Manualului de diagnostic al pestei porcine clasice și al pestei porcine africane;g) în cazul investigațiilor privind supravegherea activă a mistreților în vederea supravegherii pestei porcine clasice și a pestei porcine africane, gestionării fondurilor cinegetice au obligația de a asigura prelevarea, ambalarea și expedierea la D.S.V.S.A a probelor biologice recoltate de la toți mistreții vânați, conform normelor sanitar-veterinare.  +  Articolul 144(1) În caz de suspiciune de pestă porcină clasică sau de pestă porcină africană se prelevează, de la animalele vii cu semne clinice, următoarele tipuri de probe:a) probe de sânge pe anticoagulant EDTA;b) probe de sânge integral fără anticoagulant.(2) De la animalele moarte sau sacrificate în scop de diagnostic se prelevează:a) stern;b) tonsile;c) splină și rinichi;d) limfonoduri precum cele retrofaringiene, gastrohepatic, parotidiene, mandibulare sau mezenterice;e) porțiunea distală a ileonului, mai ales în formele cronice de boală;f) pulmon, doar în cazul pestei porcine africane.  +  Articolul 145(1) Pentru diagnosticul pestei porcine clasice și al pestei porcine africane se prelevează fragmente de 20-50 g și nu organele întregi.(2) Atunci când este posibil, probele de organe se prelevează de la animalele moarte recent și nu de la cele la care au început procesele de putrefacție.  +  Articolul 146(1) Tipurile de probe care se prelevează de la mistreții împușcați, sunt reprezentate de:a) seturi de organe;b) stern;c) tonsile;d) splină și rinichi;e) limfonoduri precum cele retrofaringiene, gastrohepatic, parotidiere mandibulare sau mezenterice;f) porțiunea distală a ileonului;g) pulmon în cazul pestei porcine africane;i) probe de sânge.(2) De la mistreții morți se prelevează numai seturile de organe menționate la alin. (1) lit. a)-g);  +  Articolul 147 Tipurile de probe de sânge care se prelevează de la mistreții împușcați sunt reprezentate de probe de sânge integral după cum urmează:a) imediat după împușcare se efectuează deschiderea cutiei toracice și a cavității abdominale astfel încât să se evite scurgerea eventualelor colecții de sânge din aceste cavități;b) se prelevează probele de sânge prin puncția venelor cordului sau a cordului, puncția venei cave caudale și a venei iliacă externă;c) în cazul în care nu este posibilă prelevarea sângelui conform prevederilor de la lit. b) se prelevează sângele acumulat în urma împușcării prin ruperea vaselor de sânge în cavitatea toracică sau abdominală;d) din cavitatea abdominală se prelevează sânge numai în situația în care intestinele nu au fost perforate;e) se recoltează serul dacă sângele s-a coagulat în cord, în vasele mari sau în cavitatea toracică/abdominală și în urma coagulării acesta s-a exprimat.  +  Articolul 148(1) Probele de sânge de la animalele vii se prelevează în vacutainere prin puncția unui vas de dimensiuni adecvate, profund sau superficial, confluentul jugular sau auricular.(2) Poate fi utilizat ca sânge integral sau ser sanguin.(3) După prelevare, probele de sânge sunt lăsate la temperatura camerei, până la exprimarea serului și sunt transportate în cel mai scurt timp la laborator.(4) În cazul probelor de sânge prelevate de la mistreți, serul se transferă într-un tub curat, care se închide etanș și se transportată, în cel mai scurt timp, la laborator.(5) În cazul în care nu pot fi transportate în cel mai scurt timp la laborator, serul se păstrează la -20°C; prelucrarea probelor de sânge, pentru obținerea serului, se efectuează conform prevederilor art. 49 alin. (4).(6) Probele de sânge coagulat nu se congelează.(7) Probele de sânge recoltate pe substanță anticoagulantă nu se congelează.  +  Articolul 149 Probele de organe pentru determinarea pestei porcine clasice și a pestei porcine africane se prelevează cu ajutorul unor instrumente sterile, utilizate numai în acest scop, precum bisturie, cuțite, foarfeci de diferite dimensiuni, clești, dălți și fierăstraie.  +  Articolul 150(1) Instrumentele folosite la prelevarea probelor pot fi folosite la un alt animal numai după ce au fost sterilizate, pentru a se evita contaminarea acestora cu material viral de la animalul anterior.(2) Instrumentele pot fi sterilizate la locul recoltării, timp de 20 de minute, într-un boiler care poate fi încălzit pe un arzător alimentat de la o sursă de gaz portabilă sau folosind o sursă locală de combustibil.(3) Dacă nu există mai multe seturi de instrumente sterile sunt utilizate instrumente de sterilizare în etanol absolut.(4) Substanțele dezinfectante nu sunt folosite pe/sau lângă țesuturile care trebuie prelevate, pentru a nu se afecta infectivitatea virusului, necesară în cazul izolării pe culturi celulare.(5) Persoana care prelevează probele și ajutoarele acesteia trebuie să fie echipate cu echipament de protecție.(6) Echipamentele de unică folosință utilizate într-o exploatație sunt decontaminate și trimise la incinerare.  +  Articolul 151(1) Probele constituite din fragmente de organe și țesuturi se prelevează în mod individual, în recipiente sterile prevăzute cu capac cu filet; recipientele se pun în pungi în care se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante.(2) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză și tipul de organ.(3) După prelevare, toate recipientele cu fragmentele de organe provenite de la un animal se comasează într-un recipient și apoi în cutia biohazard închisă ermetic.(4) În cazul probelor de sânge prelevate de la mistreți, fiecare tub se individualizează și se menționează dacă provine din cord, vena cardiacă, vena cavă caudală, vena iliacă externă, din sânge toracal sau abdominal și, împreună cu probele de organe, sunt expediate la laborator, cât mai rapid, în condiții de refrigerare, în cutia biohazard/lăzi izoterme.(5) Pe durata transportului la laborator, probele sunt însoțite de un delegat instruit care răspunde de securitatea acestora.(6) În cazul transportului probelor de la L.S.V.S.A la I.D.S.A pe exteriorul pachetului sunt lipite etichete cu însemnele de biohazard, specificându-se:  +  "Material patologic animal, perisabil și fragil. A se deschide numai în laborator"  +  Articolul 152(1) Probele prelevate pentru pestă porcină clasică sau pestă porcină africană se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 11 pentru suine sau formularul nr. 10 pentru mistreți, prevăzute în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Articolul 153(1) În cadrul supravegherii pasive pentru rabie, se testează toate animalele susceptibile la virusul rabic, se prelevează probe de creier, prin decalotarea cutiei craniene.(2) Probele de creier recoltate se ambalează în recipienți de plastic, închiși ermetic, iar între aceștia și sacul de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanțe dezinfectante.  +  Articolul 154(1) În cadrul supravegherii active pentru rabie, prelevarea probelor de la vulpile împușcate se efectuează numai în cadrul laboratoarelor, după cum urmează:a) probele de creier se prelevează, prin decalotarea cutiei craniene, în recipienți de plastic închiși ermetic;b) probele de mandibulă se obțin prin prelevarea mandibulei în întregime, care se curăță de blană și țesuturile moi și apoi se pune în pungi de plastic, identificate corespunzător, separat de probele de ser/sânge/lichid toracic;c) probele de ser/sânge/lichid toracic se prelevează din cavitatea toracică cu ajutorul unei seringi sau a unei pipete, în cantitate de aproximativ 3-5 ml lichid care se pun în recipienți de plastic închiși ermetic, identificate corespunzător, ambalate separat de mandibule;d) dacă proba de creier nu se poate preleva în timp util, se congelează craniul întreg.  +  Articolul 155(1) Pentru prelevarea și manipularea probelor pentru rabie se aplică următoarele măsuri de protecția muncii și de biosecuritate:a) vaccinarea antirabică a personalului responsabil;b) se utilizează un echipament de protecție individual, constituit din: halat, ochelari de protecție, mască de protecție și mănuși de cauciuc, în momentul prelevării probelor;c) masa de lucru și instrumentarul utilizat la necropsierea cadavrului și recoltarea probelor se dezinfectează; personalul care a recoltat probele își dezinfectează mâinile.  +  Articolul 156(1) Probele prelevate pentru rabie, se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil, care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Probele destinate examenelor de laborator, în cazul suspiciunii de rabie, sunt ambalate în flacoane din plastic etanșe sau în cutii speciale, după caz, astfel încât să se evite orice contaminare a persoanelor care manipulează probele.(3) Transportul probelor este efectuat în containere etichetate cu mențiunea "PROBE BIOLOGICE CU RISC CRESCUT - ATENȚIE RABIE", la temperaturi de refrigerare sau congelare.(4) Proba de creier prelevată se transportă la laborator în stare refrigerată, în cel mai scurt timp posibil, iar dacă depășește 24 h de la moartea animalului, proba se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.  +  Articolul 157(1) Probele prelevate pentru rabie se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularele nr. 1, 9 A sau 10, prevăzute în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.(3) În situația obținerii unui rezultat negativ la testul de imunoflorescență L.S.V.S.A trimite la I.D.S.A, probe de mandibulă și lichid toracic pentru verificarea eficienței vaccinării antirabice, împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 9B, iar în cazul probelor de creier formularele nr. 1 sau 10, după caz, prevăzute în anexa B;(4) De la vulpile cu rezultat pozitiv la imunoflorescență nu se mai recoltează mandibulă și ser/sânge/lichid toracic.(5) În situația în care testul de imunoflorescență este pozitiv, proba/ele se trimit/e la IDSA pentru confirmare, împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în anexa B.  +  Articolul 158(1) În cazul bolii limbii albastre - Bluetongue, prelevează probe de la animale în viață, reprezentate de:a) probele de sânge integral fără anticoagulant se prelevează în vacutainere, de la animale clinic sănătoase sau de la animale care au prezentat semne clinice cu cel puțin șapte zile anterior;b) probele de sânge pe EDTA se prelevează în vacutainere cu substanță anticoagulantă EDTA, de la animale cu sau fără semne clinice, după care se agită ușor, pentru omogenizare;(2) Probele prelevate de la animalele moarte sunt reprezentate de:a) fragmente de organe, splină, pulmon, limfonoduri, timus de la tineretul sugar sau avortoni, care se prelevează în pungi sterile;b) sânge care se prelevează din cord, în vacutainere cu substanță anticoagulantă EDTA;c) măduvă roșie, de la animalele abatorizate, care se prelevează în pungi sterile;d) os lung nedeschis, în cazul cadavrelor în stare avansată de descompunere, care se prelevează în saci/pungi de plastic.(3) Probele de vectori sunt reprezentate de:a) insecte care se prelevează în soluție slabă de detergent pentru identificarea genului și speciei, precum și pentru examenul PCR;b) insecte care se prelevează în tampon fosfat salin IX, pH 7,0-7,4, în cazul examenelor virusologice de izolare de virus.  +  Articolul 159(1) Probele prelevate pentru Bluetongue se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.(2) Probele de sânge prelevate pe substanță anticoagulantă EDTA și fragmentele de organe sunt depozitate, până în momentul transportului, la temperaturi de refrigerare.(3) Probele de sânge prelevate pe EDTA și fragmentele de organe prelevate se transportă la laborator imediat după prelevare, în condiții de refrigerare.(4) În cazul în care nu pol fi transportate imediat, probele de sânge pe anticoagulant EDTA și organele prelevate pentru PCR sunt depozitate la o temperatură de minim 20°C.(5) Probele de sânge pe anticoagulant EDTA și organele destinate izolării de virus nu se congelează, ci se depozitează în condiții de refrigerare.(6) Probele de sânge recoltate fără anticoagulant, după prelevare se păstrează la temperatura camerei și, dacă este posibil, la întuneric, cel puțin o oră, pentru exprimarea serului.(7) Intervalul de timp de la prelevare până la momentul recepției probelor în laborator nu trebuie să depășească 48h.(8) Probele de sânge prelevate fără anticoagulant/ser pe coagul nu se congelează.  +  Articolul 160 În cazul în care probele nu pot fi transportate imediat, trebuie să se efectueze separarea serului de coagul, după exprimare, pentru a preveni hemoliza; serul exprimat și separat se depozitează la o temperatură de -20°C.  +  Articolul 161(1) Probele prelevate pentru Bluetongue se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Capitolul XII PROBE PRELEVATE DE LA ANIMALE ACVATICE DESTINATE EXAMINĂRII DE LABORATOR  +  Articolul 162 Materialele necesare prelevării de probe de la animalele acvatice pentru efectuarea examenelor de laborator sunt:a) instrumentar steril - foarfece, pensă;b) tuburi sterile;c) mediu de transport cu 2% antibiotic și 10% ser fetal;d) pungi din plastic cu sistem de etanșeizare, gheață, cutii termoizolante, marker permanent, hârtie absorbantă, etichete;e) echipament de protecție - mănuși, cizme de cauciuc, halat.  +  Articolul 163(1) Pentru constituirea probelor de pește pentru diagnosticul bolilor virale precum septicemia hemoragică virală, necroza hematopoietică infecțioasă, necroza pancreatică infecțioasă, necroza epizootică infecțioasă și viremia de primăvară a crapului, în funcție de mărimea peștilor, se prelevează următoarele:a) la alevini și pești cu dimensiunea sub 4 cm, peștele întreg, fără sacul vitelin, dacă este prezent;b) la pești cu dimensiunea de 4 - 6 cm, toată masa viscerală, inclusiv rinichiul și encefalul;c) la pești cu dimensiunea de peste 6 cm, rinichiul, splina, și, după caz, cordul sau encefalul;d) la pești reproducători, lichid ovarian și/sau țesut.(2) Pentru diagnosticul bolilor virale ale peștilor, probele prevăzute la art 163 lit. a) - d) se introduc într-un tub steril conținând 4 ml mediu de transport, cu 2% antibiotic și 10% ser fetal bovin.(3) Pentru constituirea probelor de pește pentru diagnosticul herpesvirozei crapului koi, se recoltează de la exemplare de crap ≥ 4 cm, branhii și rinichi care se introduc în recipiente cu alcool etilic absolut, se congelează sau se introduc în mediul de transport, raportul dintre materialul patologic recoltat/alcool etilic absolut este de 1:9.(4) Pentru constituirea probelor de pește pentru diagnosticul anemiei infecțioase a somonului, se recoltează un fragment de rinichi median și se transferă într-un microtub de centrifugare care conține 1 ml de soluție de conservare ARN; greutatea țesutului în eșantion trebuie să fie de 0,5 g; în cazul în care peștii sunt prea mici pentru a se putea preleva eșantioane cu greutatea necesară, se prelevează fragmente de rinichi, inimă, splină, ficat sau cecurile pilorice, în această ordine a preferințelor, pentru a obține o greutate de 0,5 g; recoltarea se realizează de la 5 exemplare de pește, în mediul de transport menționat, constituind un eșantion global.  +  Articolul 164(1) Pentru constituirea probelor de pește pentru diagnosticul bolilor virale precum septicemia hemoragică virală, necroza hematopoietică infecțioasă, necroza pancreatică infecțioasă, necroza epizootică infecțioasă și viremia de primăvară a crapului, în funcție de statusul clinic se au în vedere următoarele:a) probele sunt constituite din pool-uri de câte 10 exemplare de pește sau din organe ale acestora;b) probele comasate de lichid ovarian provenite de la 10 reproducători nu trebuie să depășească în volum 5 ml, adică 0,5 ml/pește reproducător;c) probele comasate de organe trebuie să conțină minimum 0,5 g de țesut.(2) În cazul infecției clinice sau al unei mortalități, o probă este formată din minim 10 exemplare de pește cu semne clinice și/sau modificări anatomopatologice.(3) Pentru detecția purtătorilor asimptomatici, numărul de exemplare de pește ce se recoltează va fi conform prevederilor art. 168, pentru a asigura un nivel de confidență de 95%, la o prevalentă a bolii de 5%.(4) Pentru diagnosticul bolilor virale ale peștilor, probele prelevate potrivit prevederilor art. 163 lit. a) - d) sunt constituite din pești sub 4 cm, viscere, fragmente de organe și lichid ovarian, după caz; acestea se introduc într-un tub steril conținând 4 ml mediu de transport, cu 2% antibiotic și 10% ser fetal bovin.(5) Pentru detecția herpesvirusului crapului koi prin metode PCR se realizează probe comasate de organe de la 2 pești, în cazul supravegherii, și probe comasate de organe de la cel mult 5 pești, în cazul infecției acute; pentru detecția purtătorilor asimptomatici recoltarea se realizează conform prevederilor art. 164 alin. (3).(6) Pentru detecția virusului anemiei infecțioase a somonului probele se constituie conform prevederilor art. 163 alin. (4). Pentru detecția purtătorilor asimptomatici, numărul de exemplare de pește ce se recoltează va fi conform prevederilor art. 168, pentru a asigura un nivel de confidență de 95%, la o prevalență a bolii de 2%.  +  Articolul 165 Temperatura apei la prelevarea probelor de pește trebuie să fie de:a) < 14° C pentru septicemia hemoragică virală;b) < 14° C pentru necroza hematopoietică infecțioasă;c) 11 - 20° C pentru necroza hematopoietică epizootică;d) ≤ 22° C pentru viremia de primăvară a crapului;e) 16 - 28° C pentru herpesvirusul crapului koi;f) ≤ 17° C pentru necroza pancreatică infecțioasă.  +  Articolul 166(1) În situația în care, pe lângă examenul virusologic, trebuie efectuate și alte tipuri de examene sau nu este disponibil mediu de transport, se recoltează exemplare întregi de pește.(2) Prelevarea probelor se face în pungi de plastic, în cazul exemplarelor întregi, sau flacoane sterile cu capac închise ermetic, în cazul organelor.  +  Articolul 167(1) Probele de pește și modul lor de constituire pentru bolile bacteriene, micotice și parazitare în funcție de statusul clinic:a) în cazul infecției clinice sau al unei mortalități anormale, o proba este formată din minim 10 exemplare de pește cu semne clinice și/sau modificări anatomopatologice;b) pentru detecția purtătorilor asimptomatici, numărul de exemplare de pește care se recoltează este conform prevederilor art. 168, pentru a asigura detecția animalelor bolnave la un nivel de confidență de 95%, cu o prevalență a bolii de 5%;c) pentru detecția bolilor bacteriene probele sunt constituite din exemplare cu dimensiuni ≥ 4 cm;d) pentru detecția de Gyrodactilus salaris, se recoltează exemplare vii de salmonide care se conservă în alcool etilic 96°; în cazul exemplarelor mari de pește se recoltează înotătoarele; raportul dintre materialul patologic recoltat/alcool etilic este de 1:9;e) pentru diagnosticul infecției cu Aphanomyces invadans se recoltează exemplare de pește din familiile Mugilidae, Salmonidae, Siluridae, Anguilidae, Percidae și Ciprinidae - caras, roșioară, în perioadele când temperatura apei este de 18 - 22° C;(2) Prelevarea probelor se face în pungi de plastic.  +  Articolul 168 Numărul de exemplare care trebuie recoltate, în funcție de mărimea lotului de pește și prevalența bolii, pentru detecția purtătorilor asimptomatici, în cazul supravegherii bolilor virale, bacteriene, micotice și parazitare, este prezentat în tabelul următor:
  Nr. crt.Mărimea lotului Prevalentă 2%, număr de exemplare Prevalență 5%, număr de exemplare Prevalență 10%, număr de exemplare
  1.50 50 35 20
  2.100 75 45 23
  3.250 110 50 25
  4.500 130 55 26
  5.1000 140 55 27
  6.1500 140 55 27
  7.2000 145 60 27
  8.4000 145 60 27
  9.10.000 145 60 27
  10.100.000 sau mai mult 150 60 30
  După Ossiander și Wedemeyer, 1973
   +  Articolul 169(1) Probele de moluște bivalve pentru supravegherea bolilor declarabile, se constituie din 150 exemplare de moluște bivalve din următoarele specii și vârste:a) în cazul speciilor din genul Mytillus, Ostrea și specia Cerastoderma edule, pentru detecția de Marteilia refringens se recoltează exemplare cu vârsta de 2 ani sau peste 2 ani, iar în absența acestei categorii de vârstă se recoltează exemplare de moluște și din categorii de vârsta inferioare; recoltarea moluștelor se efectuează o dată pe an în perioada în care apa are temperatura > 17° C.b) în cazul speciilor din genul Ostrea, pentru detecția de Bonamia ostreae/exitiosa se recoltează exemplare cu vârsta de 2 ani sau peste 2 ani, iar în absența acestei categorii de vârstă se recoltează exemplare de moluște și din categorii de vârstă inferioare; recoltarea moluștelor trebuie efectuată iarna sau la începutul primăverii.c) în cazul speciilor din genul Crasosstrea, pentru detecția de Mikrocytos mackini și Perkinsus marinus se procedează astfel: pentru detecția de Mikrocytos mackini se recoltează moluște cu vârsta de 3 ani sau peste 3 ani, iar în absența acestei categorii de vârsta se recoltează exemplare de moluște și din categorii de vârstă inferioare; recoltarea moluștelor trebuie efectuată o dată pe an, primăvara după perioade îndelungate cu temperatura apei < 10° C; pentru detecția de Perkinsus marinus se recoltează moluște o dată pe an, toamna.d) în cazul speciilor Mya arenaria și Tridacna maxima, pentru detecția de Perkinsus olseni, recoltarea se realizează o dată pe an, când temperatura apei este în intervalul 15 - 21° C.(2) Pentru probele de moluște bivalve necesare investigării cazurilor de mortalitate anormală în populația de moluște, se prelevează 30 de exemplare, indiferent de vârstă; se recoltează, preferențial, moluște bivalve cu cochilii deformate, muribunde.  +  Articolul 170(1) Probele de moluște bivalve pentru detecția contaminanților bacterieni se constituie din minim:a) 20 - 36 de exemplare de stridii/probă;b) 20 - 60 de exemplare de midii/probă;c) 24 - 30 exemplare de Mya arenaria/probă;d) 60 - 100 exemplare de Cerastoderma edule/probă;e) pentru alte specii de moluște se recoltează un număr suficient de exemplare pentru a realiza o probă de 100 - 200 g țesut de moluște.(2) Probele de moluște bivalve pentru detecția contaminanților virali se constituie din 10 - 30 exemplare de moluște bivalve/probă, în vederea realizării examenului PCR, astfel încât să se obțină în laborator 2 g de glandă digestivă.(3) Probele de moluște bivalve pentru detecția biotoxinelor marine se constituie din 20 - 50 exemplare de moluște bivalve/probă, astfel încât să se obțină, în laborator. 450 g de țesut.  +  Articolul 171 Modul de constituire al probelor de moluște bivalve:a) pentru fiecare zonă sunt selectate mai multe puncte de prelevare, pentru a crește șansele de detecție a agenților patogeni ai moluștelor bivalve, a contaminanților bacterieni și virali și a biotoxinelor marine;b) nu se prelevează exemplare de moluște bivalve moarte pentru detecția agenților patogeni;c) nu se prelevează exemplare de moluște bivalve moarte, muribunde sau cu cochilia spartă pentru detecția contaminanților bacterieni și virali;d) prelevarea probelor de moluște bivalve se poate realiza concomitent pentru diagnosticul bolilor declarabile și pentru monitorizarea contaminanților bacterieni și virali, precum și a biotoxinelor marine, ținându-se cont de cantitatea de material biologic necesară investigațiilor.  +  Articolul 172 Probele de crustacee și modul lor de constituire, în funcție de statusul clinic, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) în cazul infecției clinice, se recoltează, cu atenție, exemplarele cu leziuni anatomopatologice;b) se evită prelevarea exemplarelor moarte;c) numărul minim de exemplare care trebuie prelevate pentru diagnostic este de 150 pentru pontă și stadiul larvar, 50 - 150 pentru stadiul postlarvar, în funcție de mărime/vârstă, și de 10 pentru exemplarele tinere și adulte;d) în scopul detectării purtătorilor asimptomatici se prelevează 150 de exemplare pentru a asigura un nivel de confidență de 95% la o prevalență a bolii de 2%.  +  Articolul 173(1) Prelevarea probelor de apă din bazine piscicole pentru examen toxicologic, se realizează conform prevederilor art. 95;(2) Prelevarea probelor de apă din bazine piscicole pentru analiza biologică, se realizează astfel:a) Pentru analiza fitoplanctonului:1. se prelevează apă de la diferite adâncimi pentru a cuprinde toate tipurile de populații fitoplanctonice;2. se prelevează o cantitate de 1 litru de apă în 2 recipiente de 500 ml, din sticlă sau din material plastic;3. unul dintre flacoane se fixează cu soluție Lugol, 4 picături/100 ml.b) Pentru analiza zooplanctonului:1. se prelevează un volum de 50 - 100 litri de apă, prin trecere prin fileul planctonic;2. volumul de apă care rămâne în paharul fileului planctonic se colectează într-un recipient închis ermetic;3. se notează volumul inițial care a fost trecut prin fileul planctonic;4. fileul planctonic trebuie să fie confecționat dintr-un material care să permită reținerea organismelor de 60 μ;5. probele de apă pentru analiza zooplanctonului se conservă cu aldehidă formică 40%, care se adaugă probei astfel încât concentrația finală să fie de 2 - 3%.  +  Articolul 174(1) Probele pentru examen virusologie, bacteriologic, parazitologic și micologic sunt ambalate în pungi de plastic, câte 5 exemplare întregi de pește/pungă, dacă au greutatea sub 500 g, și individual, dacă au greutatea peste 500 g/exemplar; pungile sunt strâns legate și etichetate.(2) Probele de organe de pește pentru examen virusologic se recoltează în tuburi, se plasează într-un stativ și se etichetează cu etichete în care se menționează specia, numărul de exemplare de la care au fost prelevate organele, data prelevării și, după caz, identificarea bazinului;(3) Probele de moluște și de crustacee sunt ambalate pe specii într-un material absorbant îmbibat în apa din zona de creștere; probele se introduc în pungi de plastic și se etichetează.(4) Probele de pește/moluște bivalve/crustacee sunt identificate cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin informații despre bazinul de creștere sau cursul de apă, data, ora și numărul de exemplare prelevate.(5) Toate probele de pește, moluște bivalve și crustacee, precum și probele de apă, cu excepția probelor de apă pentru examenul biologic, se introduc în lăzi frigorifice alături de pungi de gheață sau pachete de glicol congelat, pentru a fi transportate la laborator.  +  Articolul 175(1) Probele de pește, moluște bivalve și crustacee sunt transportate la laborator într-un interval de 12 - 24 ore la temperaturi de refrigerare.(2) Dacă probele de animale acvatice nu pot fi transportate imediat, acestea se congelează până la expediere doar în cazul examenului virusologic.(3) Probele de apă sunt prelevate și transportate potrivit prevederilor art. 95.  +  Articolul 176(1) Probele de pește, moluște bivalve și crustacee prelevate se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B, după caz.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.(3) În cazul în care se solicită examene de laborator pentru precizare diagnostic sau monitorizare stare de sănătate a efectivului piscicol și sunt recoltate atât probe de animale acvatice cât și probe de apă, se completează aceeași cerere de analiză.(4) În cazul în care se solicită examene de laborator pentru confirmare tulpini bacteriene, se completează cererea de analiză și formularul nr. 19, prevăzut în Anexa B.
   +  Capitolul XIII PROBE PRELEVATE DE LA INSECTE UTILE DESTINATE EXAMINĂRII DE LABORATOR  +  Articolul 177 Materialele necesare prelevării probelor de insecte utile sunt următoarele:a) echipament apicol de protecție, respectiv salopetă din bumbac de culoare albă, mască apicolă, preferabil cu inserție de plasă metalică, mănuși și cizme din cauciuc;b) trusă entomologică;c) aspirator apicol pentru prelevare de probe;d) perie apicolă;e) daltă apicolă;f) cuști tip "Foti", pentru probe de albine vii;g) recipiente de sticlă cu capac perforat, cu capacitate de 150 ml, pentru prelevare de probe de albine vii și de larve de pescuit;h) recipiente din material plastic, de preferat din polietilenă, politetrafluoroetilenă-PTFE, policlorură de vinil-PVC, polietilenă tereftalat-PET, cu posibilitate de închidere etanșă, cu capacitate maximă de 800 ml, pentru prelevare de probe de insecte utile și probe asociate acestora pentru examen toxicologic;i) cutii de carton cu dimensiuni de maxim 450 mm x310 mm, optim 150 mm x 150 mm, cu capac, pentru prelevare de probe de fagure cu conținut;j) pungi din hârtie de 500 g, pentru prelevare de probe de albine moarte;k) pungi de hârtie de 250 g, pentru prelevare de probe de viermi de mătase;l) marker permanent;m) etichete de identificare;n) cutii termoizolante.  +  Articolul 178(1) Tipurile de probe care se prelevează de la speciile de albine sunt:a) albine vii, prelevate de la urdiniș, în cantitate de minim 25 g/probă, pentru paratifoză și septicemie;b) fagure cu puiet căpăcit și/sau necăpăcit - fragment de 10/10 cm - cu modificări sau o ramă întreagă cu puiet și rezervă de hrană, respectiv miere căpăcită și păstură, pentru loca americană și loca europeană;c) albine vii, prelevate din stup, în cantitate de minim 15 g/probă, pentru acarapioză;d) albine vii sau moarte, prelevate de la urdiniș, în cantitate de minim 10 g/ probă, pentru nosemoză, amibiază și alte endoparazitoze digestive;e) albine vii, prelevate din stup sau albine moarte, prelevate de pe planșeul stupului, în cantitate de minim 25 g sau un fragment de 10/15 cm fagure cu puiet căpăcit de trântor sau de albină lucrătoare ori o ramă întreagă cu puiet căpăcit sau detritus de pe planșeul stupului pentru varooză;f) fragment de fagure cu puiet căpăcit de 10/15 cm sau o ramă întreagă cu puiet căpăcit cu detritusul de pe planșeul stupului pentru tropilelapsoză, galerioză și alte ectoparazitoze ale puietului;g) insecte și larve, recoltate din interiorul stupului, altele decât cele de albine și faguri întregi sau porțiuni de minim 10/15 cm/probă, fagure cu puiet și rezervă de hrană, miere și păstură pentru atacul gândacului mic de stup - Aethina tumida:h) albine moarte, prelevate de la urdiniș, de pe planșeul și de pe oglinda stupului în cantitate de minim 10 g/ probă sau un fragment de fagure cu puiet căpăcit de 10x15 cm pentru boli micotice ale albinelor și puietului;i) albine vii, prelevate din stup, în cantitate de minim 15 g/probă sau un fragment de fagure cu puiet căpăcit cu modificări, de 20 cmp sau 10-15 botci cu modificări, din fiecare stupină, pentru boli virale ale albinelor și puietului.(2) Tipurile și cantitățile de probe prelevate pentru examenul toxicologic sunt:a) albine moarte sau muribunde, prelevate de pe oglinda stupului, la urdiniș și din stup, în cantitate de minim 150 g/probă;b) o ramă întreagă de fagure cu rezervă de hrană, respectiv nectar, miere căpăcită și păstură;c) plante melifere întregi din zona de cules a familiei minimum 150 g, după caz;d) minim 50 g de flori din zona de cules a familiei, după caz;e) apă din sursa de apă a stupinei minimum 2 litri, după caz;f) sol prelevat din oglinda stupului minimum 100 g, după caz.(3) Probele de culturi bacteriene destinate confirmării tulpinii patogene se transmit, pe medii specifice, în plăci Petri sau liofilizate.  +  Articolul 179(1) Pentru supraveghere sanitar-veterinară și, în caz de necesitate, pentru diagnosticul bolilor infecțioase și parazitare la albine, numărul probei de prelevate trebuie să reprezinte cel puțin 5% din efectivul unei stupine de producție și 15% din efectivul unei pepiniere de mătci, care se calculează în funcție de efectivul stupinei, în așa fel încât să se poată detecta cu o precizie de minim 95%, cel puțin 5% din albinele bolnave.(2) Perioadele din an indicate pentru realizarea supravegherii sanitare-veterinare active a familiilor de albine și pentru prelevarea de probe pentru examene de laborator sunt prevăzute în tabelul următor:
  BOALA NOTIFICATĂ IAN.FEBR.MART.APR.MAI IUN.IUL.AUG.SEPT.OCT.NOV.DEC.
  Loca americană     # # # #     
  Loca europeană    # # # #      
  Acarapioza  # #          
  Varroza # # # # # # # # # # # #
  Nosemoză  # # # #        
  Tropilelapsoza     # # # # #    
  Atacul gândacului mic de stup    # # # # # # #   
  Legenda:
  # Perioada de posibilă evoluție clinică a bolii
   Perioada de evoluție subclinică a bolii
  (3) Pentru prelevarea probelor de albine se poartă echipamentul de protecție prevăzut la art. 177 lit. a).(4) Probele de albine vii se prelevează prin măturare cu peria apicolă ori se aspiră cu un dispozitiv special de pe rame și de la urdiniș.(5) Fragmentele de fagure se prelevează prin decupare între zonele de inserție metalică ale ramei, cu ajutorul unui bisturiu, după îndepărtarea albinelor de acoperire.(6) Ramele întregi cu conținut se extrag din stup și se scutură albinele de pe fagure deasupra stupului deschis.(7) Pentru prelevarea probelor se folosește instrumentar steril.(8) Prelevarea se poate realiza concomitent, pentru monitorizarea atât a bolilor infecțioase, cât și a celor parazitare.
   +  Articolul 180 Tipurile de probe care se prelevează de la speciile de bondari sunt:a) bondari adulți sau puiet, prelevate din stup, constituite din minimum 10 bondari vii sau 20 larve ori nimfe cu modificări, pentru boli virale, bacteriene și micotice;b) bondari vii sau morți, prelevate din stup, constituite din minimum 10 bondari sau din minimum 20 de celule cu puiet căpăcit, pentru boli parazitare;c) rezervă de hrană, prelevată din sursa de hrană a stupului sau bondari muribunzi ori morți în cantitate de minimum 150 g, pentru examen toxicologic.  +  Articolul 181(1) Pentru prelevarea probelor de bondari se poartă echipament de protecție specific.(2) Probele de bondari vii din stupii de carton se prelevează după congelarea cutiei stupului timp de 12 ore, la temperatura de -20°C.(3) Puietul din fagure se prelevează cu ajutorul unei pense, după îndepărtarea bondarilor adulți.(4) Pentru prelevarea probelor se folosește instrumentar steril.(5) Prelevarea se poate realiza, concomitent, pentru monitorizarea atât a bolilor infecțioase, cât și a celor parazitare specifice bondarilor polenizatori.  +  Articolul 182(1) Tipurile de probe care se prelevează de la speciile de viermi/fluturi de mătase din genurile BOMBYX, PHYLOSAMIA și ANTHERAEA sunt reprezentate de:a) larve vii mici, un număr de minim 30 - 50 de larve/probă, pentru vârstele I - III;b) larve vii mari, un număr de minim 15 - 20 larve mari/probă, pentru vârstele IV - V;c) crisalide și fluturi vii, minim 15 - 20 larve/probă;d) ouă 0,25 g/probă.(2) Tipurile de probe enumerate la art. 182 alin. (1) lit. a) - d) sunt specifice pentru bolile virale, bacteriene, micotice și parazitare.(3) Probe de larve muribunde sau moarte, în diferite stadii de dezvoltare, în cantitate de 150 g/probă.(4) Probe de frunză de dud/ricin/stejar se recoltează în cantitate 150 g/probă.(5) Tipurile de probe enumerate la art. 182 alin. (3) și (4) sunt specifice pentru examenul toxicologic.  +  Articolul 183(1) Pentru supraveghere sanitar-veterinară și, în caz de necesitate, pentru diagnosticul bolilor infecțioase și parazitare ale insectelor utile, probele se prelevează pe rase și loturi de creștere, din fiecare spațiu destinat unei etape din tehnologia de creștere.(2) Pentru prelevarea probelor se folosește instrumentar steril și echipament corespunzător.  +  Articolul 184De la insectele din ordinul Diptera și viermi de pescuit, se prelevează probe de larve vii în cantitate de minim 150 g larve vii/probă pentru bolile virale, bacteriene, micotice și parazitare, pentru examenul toxicologic și pentru contaminarea radioactivă.  +  Articolul 185(1) Probele de albine și de bondari vii se prelevează în cuști tip "Foti" sau mini-stupi, iar în lipsa acestora se pot folosi pungi și cutii de carton, recipiente curate din plastic sau din sticlă, acoperite cu capace perforate; aceste recipiente se pot ambala în cutii de transport confecționate din carton, prevăzute cu capac perforat și orificii laterale pentru asigurarea unei ventilații permanente.(2) Probele de albine sau de bondari morți se prelevează în pungi de hârtie sau în cutii din carton.(3) Probele de fagure cu puiet căpăcit sau necăpăcit ori de faguri cu rezervă de hrană se ambalează în cutii din carton cu capac.(4) Probele de apă se prelevează în recipiente de sticlă sau de material plastic.(5) Probele de floră meliferă, frunze de dud, de ricin și de stejar, precum și probele de sol se ambalează în pungi de plastic sau în alte tipuri de recipiente închise etanș.(6) Probele de ouă de viermi de mătase, larve de viermi de mătase ori de fluturi se ambalează în pungi de hârtie sau în cutii din carton cu capac perforat, pe substrat de hârtie absorbantă.(7) Probele de larve pentru pescuit se ambalează în recipiente din plastic cu capac perforat, pe suport de material absorbant, precum talașul.(8) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil și durabil care conțin numărul de prelevare corespunzător cererii de analiză.  +  Articolul 186(1) Pentru materialul biologic prelevat viu, probele sunt transportate la laborator în maxim 24 de ore din momentul prelevării, la o temperatură maximă de 25° C.(2) Pentru materialul biologic prelevat după survenirea morții, probele se transportă la laborator în cel mai scurt timp posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la moartea insectelor; transportul acestor probe se realizează pe gheață naturală sau artificială, în recipiente izoterme care mențin temperatura de refrigerare.(3) Probele de culturi bacteriene sunt transportate în maxim 24 de ore la laborator, la temperatura de refrigerare.(4) Probele care constituie obiectul unui litigiu se sigilează conform procedurilor legale în vigoare.  +  Articolul 187(1) Probele prelevate se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.(3) În cazul în care se solicită examene de laborator pentru confirmare tulpini bacteriene se completează cererea de analiză și formularul nr. 19, prevăzut în Anexa B.
   +  Capitolul XIV PROBE PRELEVATE DESTINATE VERIFICĂRII EFICIENȚEI DECONTAMINĂRII  +  Articolul 188(1) Pentru recoltarea probelor de sanitație sunt necesare: un tampon, un tub cu diluant, soluție peptonată salină sau apă peptonată, 1 ml pentru fiecare punct de recoltare de pe suprafața supusă decontaminării.(2) Dacă suprafața de testat este umedă, tamponul nu se mai umezește înainte de folosire.(3) Dacă suprafața de testat este uscată, se îndepărtează capacul tubului de clătire, se scoate tamponul din tubul de protecție și se introduce în diluant: se îndepărtează excesul de lichid de pe tampon prin apăsare ușoară de pereții tubului; pentru acuratețea rezultatelor, umezirea tampoanelor nu trebuie să se facă cu mai mult de o oră înainte de recoltare.(4) Prelevarea probelor de sanitație se realizează prin ștergerea suprafeței de testat cu tamponul, în zig-zag, în 2 planuri, transversal și longitudinal, astfel încât să se acopere o suprafață de 10 cm x 10 cm, folosind un șablon; în situația în care pentru recoltarea probelor de sanitație nu se poate utiliza șablonul, se va menționa acest fapt în tabelul de individualizare a probelor.(5) Suprafața de pe care se face prelevarea probelor trebuie reprezinte cel puțin 1/10.000 din suprafața totală supusă decontaminării.(6) 30% din suprafețele alese pentru prelevare trebuie să fie din locurile cele mai greu accesibile operațiunilor de curățare, iar 70% trebuie să fie de pe suprafețe cu care animalele intră în contact direct, pat, adăpători, hrănitori, pereți și boxe.(7) Prelevarea probelor de sanitație se realizează din minim 5 puncte, pentru obiectivele mai mici de 1.000 mp și din minim 10 puncte, pentru obiectivele mai mari de 1.000 mp și se execută după expirarea timpului de acțiune al substanțelor decontaminante pe suprafețele din obiectiv și imediat după desigilarea obiectivului decontaminat.  +  Articolul 189(1) Probele de tampoane de sanitație se etichetează cu scris lizibil, vizibil și durabil.(2) Pe etichetă se menționează tipul probei, obiectivul, punctul de recoltare, data recoltării și scopul analizei solicitate.(3) În timpul transportului, probele sunt protejate de acțiunea directă a razelor solare și se păstrează maxim 4 ore la frigider.(4) Probele se examinează cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 24 ore.  +  Articolul 190(1) Probele de tampoane de sanitație prelevate se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularele nr. 7 sau 12, prevăzute în Anexa B, după caz.(2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează și se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuțiilor.  +  Capitolul XV CONDIȚII DE BIOSECURITATE PRIVIND AMBALAREA ȘI TRANSPORTUL PROBELOR CU POTENȚIAL PATOGEN  +  Articolul 191(1) Condițiile de biosecuritate, modul de efectuare a transportului și documentele însoțitoare, pentru transportul probelor cu potențial patogen, în țară sau în afara țării, sunt cele menționate în tabelul următor:
  EXEMPLE INDICATIVE DE SUBSTANȚE INFECȚIOASE INCLUSE ÎN CATEGORIA A, INDIFERENT DE FORMĂ,DACĂ NU SE INDICĂ ALTFEL
  Număr UN și denumireacorectă de expediere Microorganism
  UN 2814 Substanțe infecțioase care afectează Bacillus anthracis (doar culturi)
  Brucella abortus (doar culturi)
  Brucella melitensis (doar culturi)
  Brucella suis (doar culturi)
  Burkholderia mallei-Pseudomonas mallei - răpciuga (doar culturi)
  Burkholderiapseudomallei-Pseudomonas Pseudomalei (doar culturi)
  Claamydia psittaci - tulpini aviare (doar culturi)
  Clostridium botulinum (doar culturi)
  Coccidioides immis (doar culturi)
  Coxiella burnetii (doar culturi)
  Virusul febrei hemoragice Crimeea-Congo
  Virusul Dengue (doar culturi)
  Virusul encefalitei eqvine estice (doar culturi)
  Escherichia coli, verotoxinogen (doar culturi)^1
  Virusul Ebola
  Virusul Flexal
  Francisella tularensis (doar culturi)
  Virusul Guanarito
  Virusul Hantaan
  Hantavirusurile care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal
  Virusul Hendra
  Virusul hepatitei B (doar culturi)
  Virusul herpetic B (doar culturi)
  Virusul imunodeficienței umane (doar culturi)
  Virusul gripei aviare înalt patogen (doar culturi)
  Virusul Encefalitei Japoneze (doar culturi)
  Virusul Junin
  Virusul bolii Pădurii Kyasanur
  Virusul Lassa
  Virusul Machupo
  Virusul Marburg
  Poxvirusul simian
  Mycobacterium tuberculosis (doar culturi)^1
  Virusul Nipah
  Virusul febrei hemoragice Omsk
  Virusul Polio (doar culturi)
  Virusul rabic (doar culturi)
  Rickettsia prowazekii (doar culturi)
  Rickettsia ricketisii (doar culturi)
  Virusul febrei Rift Valley (doar culturi)
  Virusul encefalitei ruse de primăvara - vara
  Virusul Sabia
  Shigella dysenteriae tip 1 (doar culturi)^1
  Virusul encefalitei de căpușă (doar culturi)
  Virusul variolic
  Virusul encefalitei eqvine venezuelene (doar culturi)
  Virusul West Nile (doar culturi)
  Virusul febrei galbene (doar culturi)
  Yersinia pestis (doar culturi)
  UN 2900 Substanțe infecțioase careafectează numai animalele Virusul febrei porcine africane (doar culturi)
  Paramyxovirusul aviar Tip 1 - Virusul velogenic al bolii Newcastle (doar culturi)
  Virusul febrei porcine clasice (doar culturi)
  Virusul febrei aftoase (doar culturi)
  Virusul bolii lumpy skin (doar culturi)
  Mycoplasma mycoides - pleuropneumonia bovină contagioasă (doar culturi)
  Virusul pestei micilor rumegătoare (doar culturi)
  Virusul Rinderpest (doar culturi)
  Poxvirusul ovin (doar culturi)
  Poxvinisul caprin (doar culturi)
  Virusul bolii veziculare porcine (doar culturi)
  Virusul stomatitei veziculare (doar culturi)
  (2) Expeditorul este responsabil pentru clasificarea, ambalarea, etichetarea și emiterea documentelor necesare pentru toate probele cu potențial patogen care urmează a fi transportate.(3) Probele transportate trebuie însoțite de fișe tehnice cu date de securitate.
   +  Articolul 192(1) Condițiile pentru transportul rutier al probelor sunt următoarele:a) certificat de agreere pentru vehiculul care transportă probele, eliberat de "Registrul Auto Român" - R.A.R.;b) vehicolul să fie dotat cu panouri pentru semnalizare;c) pe autovehicul să fie etichete aplicate care indică clasa de pericol, prevăzute la art. 193 alin. (4);d) conducătorul vehiculului să posede certificat de transport mărfuri periculoase A.D.R. - certificat de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.Re) conducătorul vehiculului să posede permis de conducere cu o vechime mai mare de un an de la data eliberării acestuia pentru conducătorul autovehiculului care transportă probele.(2) Autovehiculul trebuie să fie dotat cu următoarele echipamente:a) lăzi frigorifice;b) echipament de protecție, inclusiv ochelari și scut transparent pentru protecția feței;c) materiale absorbante/prosoape de hârtie;d) mătură și făraș;e) dezinfectant corespunzător;f) lichid pentru spălarea ochilor;g) două dispozitive de avertizare independente;h) mănuși de protecție;i) container impermeabil pentru deșeuri biologice, rezistent la înțepare;j) o lanternă portabilă;k) câte o vestă fluorescentă pentru fiecare membru al echipajului  +  Articolul 193(1) Ambalarea probelor cu potențial patogen se face prin sistemul triplei ambalări:a) recipient primar - un recipient de bază, etanș, în care se introduce proba respectivă; recipientul se ambalează cu suficient material absorbant care, în caz de spargere a recipientului, să poată absorbi întreaga cantitate de lichid;b) ambalaj secundar - reprezintă al doilea ambalaj, etanș și rezistent, care acoperă și protejează recipientul primar; într-un ambalaj secundar se pot pune mai multe recipiente primare cu material pentru amortizare, dar se va folosi suficient de mult material absorbant astfel încât, în caz de spargere, să poată absorbi întreaga cantitate de lichid;c) ambalaj exterior - ambalajele secundare se așează în ambalaje exterioare de transportare, prevăzute cu material pentru amortizare corespunzător; ambalajele exterioare au rolul de a proteja materialul transportat împotriva factorilor externi (ex. avarii fizice survenite în timpul transportului); dimensiunea minimă exterioară trebuie să fie de 10 cm x 10 cm.
  Figura 1 - Model de sistem cu triplă ambalare utilizat la ambalarea și etichetarea substanțelor infecțioase din categoria A
  Sursa: Ghid de reglementări pentru Transportul Substanțelor Infecțioase 2011 - 2012, Organizația Mondială a Sănătății, Ediția, 2010
  (2) Ambalajele se marchează pentru a furniza informații despre conținutul acestora, natura riscului și standardele de ambalare aplicate. Toate marcajele de pe ambalaje se plasează într-un loc vizibil și nu se acoperă de nici o altă etichetă sau marcaj.(3) Pe fiecare ambalaj exterior se consemnează următoarele date:a) numele și adresa expeditorului;b) numărul de telefon al persoanei responsabile, care să aibă cunoștință de expedierea respectivă;c) numele și adresa destinatarului;d) numărul UN urmat de denumirea corectă de expediere UN 2814 "SUBSTANȚE INFECȚIOASE PERICULOASE PENTRU OM" sau UN 2900 "SUBSTANȚE INFECȚIOASE PERICULOASE PENTRU ANIMALE", după cum este cazul, urmate de denumirea agentului patogen/potențial patogen și cantitatea netă a probei;e) cerințe referitoare la temperatura de transport, opțional;f) denumirea tehnică a refrigerentului, numărul UN și cantitatea netă - în cazul în care se folosește gheață carbonică sau azot lichid.(4) Pe pachetele cu probe sunt indicate conținuturile prin aplicarea etichetelor prezentate în fig. 2 și 3:
  Figura 2 - Etichetă pentru substanțe infecțioase - Clasa 6.2
  Dimensiune: 300*300 mm
  (Autocolant PVC de securitate pentru exterior)

  Figura 3 - Etichetă de orientare pentru indicarea poziției deschiderilor recipientelor primare; la transportul de substanțe infecțioase lichide din categoria A care depășesc 50 ml per pachet;
  Dimensiuni minime; Standard A7: 74 x 105 mm
  Număr de etichete per pachet: 3 pe laturile opuse
  Culoare: alb-negru sau roșu-alb
  Pe partea superioară a ambalajului poate apărea mențiunea
  "THIS SIDE UP" (a se așeza cu această parte în sus)
  "THIS END UP" (a se așeza cu această margine în sus)
   +  Articolul 194 Documentele însoțitoare pentru transportul probelor:(1) Pentru transportul rutier:a) cererea de analiză pentru probele prelevate, prevăzută în anexa B;b) lista de ambalare;c) declarația de expediție.(2) Documente însoțitoare pentru transportul aerian sunt:a) declarația expeditorului cu privire la materialele periculoase - formularul firmei de transport;b) listă de ambalare/factură proformă - 1 exemplar, prezentă în formularul nr. 24, prevăzut în anexa B;c) cererea de analiză în 2 exemplare - 1 exemplar în interiorul coletului, 1 exemplar la firma de transport;d) numele persoanelor de contact, adresa instituției, numere de telefon/fax, e-mail, atât pentru expeditor, cât și pentru destinatar, în 2 exemplare - 1 exemplar în interiorul coletului, 1 exemplar la firma de transport.  +  Articolul 195 Personalul implicat în aceste acțiuni, inclusiv conducătorii auto, trebuie să fie instruit pentru a garanta corectitudinea clasificării probei/probelor care este/sunt să fie expediată/e, selectarea și pregătirea ambalajului potrivit și modul de acțiune în cazul producerii de scurgeri din colete și protecție în caz de expunere.  +  Articolul 196(1) În cazul vărsării materialului infecțios sau potențial infecțios trebuie aplicate și respectate, următoarele instrucțiuni de curățare/tratare:a) se poartă mănuși, îmbrăcăminte de protecție, ochelari și scut transparent pentru protecția feței, dacă este cazul;b) se acoperă materialul vărsat cu prosoape de hârtie pentru a-l reține;c) se toarnă dezinfectantul corespunzător peste materialul absorbant folosit și peste zona din imediata vecinătate; de regulă se utilizează soluție de Cloramină 5%;d) se aplică dezinfectantul concentric și centripet, dinspre marginea zonei spre interior;e) după expirarea timpului de acțiune se îndepărtează materialele absorbante, iar dacă există cioburi de sticlă sau alte obiecte ascuțite, se utilizează un făraș pentru strângerea acestora și punerea lor într-un container pentru obiecte ascuțite;f) se curăță și dezinfectează aria contaminată iar dacă este necesar, se repetă etapele prevăzute la lit. b) - e);g) se evacuează materialele contaminate într-un container impermeabil pentru deșeuri, rezistent la înțepare;h) după dezinfectare, se informează autoritatea competentă că locul a fost decontaminat.  +  Articolul 197(1) Instrucțiuni pentru decontaminare:a) În caz de expunere la orice substanță infecțioasă, locul afectat se spăla și se dezinfectează imediat, indiferent de agentul implicat;b) În cazul în care substanța infecțioasă vine în contact cu pielea, care nu este intactă, este recomandată spălarea imediată a zonei afectate, cu apă și săpun sau cu o soluție antiseptică pentru a reduce riscul infectării;c) dacă se suspectează o expunere la substanțele infecțioase care s-au scurs dintr-un ambalaj deteriorat, se efectuează un consult medical;d) În cazul în care o substanță infecțioasă, inclusiv sângele, se scurge din ambalaj, trebuie respectate prevederile art. 196.
   +  Capitolul XVI DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 198 Anexele A și B fac parte integrantă din prezenta Normă sanitar-veterinară privind metodologia de prelevare, ambalare și transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătății, bunăstării animalelor și pentru organisme modificate genetic.  +  Anexa A la Norma sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor
  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CERERII DE ANALIZĂ PREVĂZUTĂ LA ANEXA B ÎMPREUNĂ CU FORMULARELE AFERENTE
     
  Nr.crt.SubiectExplicații
  1Cerere analiză pentruprobele prelevateNr. ......./data ............Pentru asigurarea trasabilității documentelor, formularul de cerere de analiză, trebuie să fie înseriat și numerotat conform legislației în vigoare.Se completează de către Emitent cu numărul și data emiterii cererii de analiză pentru probele prelevate.
  2Caseta Nr. CACaseta se completează de către persoana desemnată pentru recepția probelor în laborator.
  3CasetaVIZAT DSVSA/Departament(Ștampilat)Se vizează prin completarea ca numele și prenumele persoanelor desemnate, medic veterinar oficial din cadrul structurii responsabile din DSVSA.Se semnează, se parafează și se ștampilează.În cazul în care emitentul probelor este ANSVSA PIF, nu este necesară aplicarea vizei.
  4[ ] AnimaleSe bifează această secțiune pentru același tip de probă/probe diferite provenite de la un singur animal din cadrul aceleiași specii - de exemplu: cadavru, fragmente organe, conținut stomacal și se completează cererea de analiză.
  5[ ] Tabel AnimaleSe bifează în cazul aceluiași tip de probă provenită de la mai multe animale din cadrul aceleiași specii și se completează:- formular nr. 1, prevăzut în anexa B, pentru probe prelevate de la animale;- formularele nr. 2, 3, 4, 5, prevăzute în anexa B, pentru probe supraveghere EST;- formular nr. 6, prevăzut în anexa B, pentru expertize confirmări/pentru probe EST;- formular nr. 8, prevăzut în anexa B, pentru salmoneloze zoonotice;- formular nr. 9 A, prevăzut în anexa B, pentru vulpile aduse la LSVSA prelevate în cadrul Programului Național de Vaccinare antirabică la vulpi;- formular nr. 9 B, prevăzut în anexa B, pentru controlul vaccinării antirabice la vulpile împușcate din fondurile de vânătoare și trimise la LNR de către LSVSA;- formular nr. 10, prevăzut în anexa B, pentru probe prelevate de la animale sălbatice;- formular nr. 11, prevăzut în anexa B, pentru probe supraveghere Pestă porcină clasică și Pestă porcină africană;- formular nr. 13, prevăzut în anexa B, pentru probe de lapte pentru supravegherea Brucelozei bovine;- formular nr. 14, prevăzut în anexa B, pentru confirmare tulpini pentru Salmonella;- formular nr. 15, prevăzut în anexa B, pentru Campylobacter și Escherichia coli;- formular nr. 16, prevăzut în anexa B, pentru confirmare tulpini bacteriene în cadrul programului pentru monitorizare tulpini; antibiorezistența bacteriilor zoonotice și comensale;- formular nr. 17, prevăzut în anexa B, pentru monitorizare Escherichia coli indicatori comensali și Escherichia coli ESBL, precum și Escherichia coli AmpC din cadrul programelor naționale de monitorizare a antibiorezistenței bacteriilor zoonotice și comensale;- formular nr. 18, prevăzut în anexa B, pentru supraveghere entomologică vectori;- formular nr. 19, prevăzut în anexa B, pentru confirmare tulpini bacteriene;- formular nr. 20, prevăzut în anexa B, pentru diagnostic necropsie/boli tumorale/examen histologic expertize medico- legale veterinare;- formular nr. 22, prevăzut în anexa B, pentru examen histopatologic.
  6[ ] Produse/ObiectiveSe bifează în cazul probelor prelevate din diverse locații, tampoane de sanitație recoltate din ferme, adăposturi animale, furaje, apă de suprafață, alimente etc.Observații:Se completează pagina 1 din cererea de analiză și formularul nr. 7, prevăzut în anexa B, pentru probe de tampoane de sanitație prelevate în vederea evaluării eficienței decontaminării;Pentru organisme modificate genetic se completează pagina 1 din cererea de analiză și formularul nr. 21, prevăzut în anexa B.
  7[ ] Tabel Produse/ObiectiveSe bifează în cazul mai multor probe provenite din diverse locații. Observații:Se completează pagina 1 din cererea de analiză și formularul nr. 12, prevăzut în anexa B, pentru mai multe probe provenite de la produse sau obiective de mediu/unități de lucru, de exemplu în cazul tampoanelor de sanitație prelevate pentru detecția materialului de risc specific de pe carcasele de bovine.
  8Caseta Emitent(€PJ/€PF)Se completează: denumirea și forma de organizare a societății comerciale, adresa, datele de identificare și de contact ale acesteia/numele și prenumele persoanei fizice care efectuează prelevarea probelor, adresa și datele de contact ale acesteia.
  9SubsemnatulSe completează cu numele și prenumele persoanei care efectuează prelevarea probelor: medic veterinar, persoană autorizată de S.C. sau persoană fizică.
  10Data prelevăriiSe completează data prelevării probelor de la animale și data de început/sfârșit în cazul probelor prelevate de la mai multe animale.
  11CasetaProveniență probeSe specifică denumirea și forma de organizare a societății comerciale, adresa, datele de identificare și de contact ale acesteia/numele și prenumele persoanei fizice de la care se recoltează probele, adresa și datele de contact ale acesteia.
  Proprietar probe:Persoană juridică/Persoană fizicăÎn cazul probelor prelevate de la vulpi, animale sălbatice împușcate, dacă nu se cunoaște proprietarul, ca aparținând unui fond de vânătoare sau AJVPS, se completează cu denumirea generică de Mediu silvatic.În cazul probelor trimise la laborator pentru confirmare, se precizează denumirea de origine a proprietarului de unde provin probele prelevate.
  12Unitatea/tip unitateSe specifică denumirea unității și tipul acesteia astfel cum reiese din autorizația emisă potrivit prevederilor Ord. ANSVSA nr. 16/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  13Cod unitateReprezintă codul de înregistrare al unității dat de ANSVSA-DSVSA.
  14DVCIADocument Veterinar comun de intrare a animalelor vii. Se completează denumirea integrală. Este valabil doar pentru PIF.
  15Contextul prelevăriiI. Supraveghere - sistem de colectare, analiză și diseminare a datelor, iar când sunt detectate cazuri pozitive se aplică măsuri de control active.II. Monitorizare - sistem de colectare, analiză și diseminare a datelor, fără a se lua măsuri de control activ atunci când sunt detectate cazuri pozitive.III. Confirmare - confirmarea, de către LNR, a rezultatelor obținute de LSVSA prin teste de laborator.- prelevare de probe de la animale suspecte cu rezultate de laborator dubioase sau pozitive care necesită confirmarea analizelor pentru probele prelevate anterior.IV. La cerere - autocontrol, program HACCP, subvenție, consum propriu, în scopul comercializării, alte solicitări etc.
  16Program prelevare probeI. Oficial Național - Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.II. Oficial EU - programe stabilite și finanțate 100% de UE.III. Program național și EU - PNCR, Program contaminanți, Cofinanțat - programe stabilite prin decizie comunitară.IV. Industrie/Privat - Programe proprii, persoane juridice, operatori, PFA.V. Studiu - Programe stabilite de ANSVSA, exemplu: Campylobacter, Listeria.VI. Subvenție/Programe subvenționate - ajutor bănesc nerambursabil acordat de stat sau de o organizație unei ramuri economice, unei unități sau unei persoane.VII. Altele - cu posibilitate de editare - orice alte cereri în afara celor specificate anterior.
  17Strategia de prelevareI. Obiectivă: prelevare programată care se aplică pentru planul cifric cât și pentru autocontrol.II. Suspiciune: prelevare probe în cazul în care există informații cu privire la un potențial risc.III. Selectivă: prelevare suplimentară, urmare a identificării unui risc sau a unor probe cu rezultat necorespunzător ce impune o supraveghere suplimentară.IV. Altele - orice altă strategie în afara celor specificate anterior.
  18Tip supraveghereActivă, Pasivă - se bifează conform cerințelor din Programul Strategic.
  19Tip de finanțareSe bifează conform cerințelor din Programul Strategic.
  20Către laboratorulSe specifică laboratorul de destinație al probelor.
  21Curier probeSe specifică numele și prenumele/denumirea persoanei/firmei de curierat.
  22Număr probeSe specifică numărul de probe prelevate - exemplu: 1/una sau 2/două.
  23Tip probă(e)/cantitate:Se completează tipul de probă/probe în cazul în care provin de la un singur animal, precum și cantitatea exprimată în unități de măsură.Pentru probele de animale acvatice se menționează numărul de exemplare.
  24Circuit animal/eSe bifează în funcție de circuitul animalului, respectiv: intern, extern, export, export temporar, import, intracomunitar, tranzit și se completează țara de origine/destinație.
  25SpeciaSe completează denumirea comună a speciei de animal corespunzătoare celei din limba latină - exemplu: bovine și nu rumegătoare, găină și nu păsări.
  26RasaSe completează rasa animalului respectiv.
  27Locul prelevăriiSe completează cu identificarea exactă a locului de unde au fost prelevate probele: hală, fermă, abator, număr bazin piscicol, locul unde sunt cazate animalele, județ, exploatații non-profesionale din județul/localitatea, exploatații comerciale din județul/localitatea.
  28Metoda de prelevareConform legislației în vigoare.
  29Temperatura apeila prelevareSe completează obligatoriu temperatura apei în cazul recoltării probelor de animale acvatice.
  30Sigilare probeSe specifică, după caz, dacă probele sunt sigilate, nesigilate sau asigurate. Pentru probele sigilate, obligatoriu se menționează codul de sigiliu.
  31Cod identificare animalSe menționează codul de identificare al animalului identificat și înregistrat conform legislației în vigoare.În cazul în care probele vin însoțite de tabel se menționează "Conform tabel anexat".În cazul probelor de albine, se completează codul de identificare al stupului.
  32Cod exploatațieSe specifică codul de exploatație așa cum este alocat în baza națională de date, exemplu: RO10583800030.În cazul în care probele vin însoțite de tabel, se menționează "Conform tabel anexat".Pentru probele recoltate din abator, se specifică codul abatorului. În cazul probelor de albine, se completează codul de identificare al stupinei/exploatație apicole.
  33Categoria de producțieSe menționează categoria de producție pentru bovine, ovine, caprine, cabaline, suine și păsări.
  34VârstaSe completează, vârsta, exprimată în zile, săptămâni, luni sau ani. În cazul în care probele vin însoțite de tabel se menționează "Conform tabel anexat".Observații:- se completează și pentru Boala de Newcastle, în cazul probelor de sânge recoltate în scopul testării imunității postvaccinale.
  35SexSe precizează sexul animalelor M/F.În cazul în care probele sunt însoțite de tabel, se menționează "Conform tabel anexat".
  36Cauza tăierii/morții...... dataSe precizează cauza tăierii/morții și data, de ex: în scop de diagnostic, abatorizare etc.
  37Starea animalelor de la care provine proba/probeleSe bifează una din variantele: clinic sănătos, cu semne clinice de boală, tăiere normală, tăiere de urgență, mort, ucis, vânat, capturat, eutanasiat, intoxicat sau împușcat.
  38Date cliniceSe menționează semnele clinice, anatomopatologice, unde este cazul, sau se folosește sintagma "Nu este cazul".
  39Date anatomopatologice
  40Date epidemiologice efectiv de animaleSe bifează obligatoriu una din variantele:1) Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află într-o zonă de restricție datorită unui program de eradicare a unei boli notificabile.2) Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află în zona de protecție sau de supraveghere stabilită în jurul unui focar de boală infecto-contagioasă.3) Probe provenite de la animale aflate într-o exploatație supusă restricțiilor datorită evoluției unei/unor boli - se va completa cu denumirea bolii/bolilor ............ și au fost prelevate de la:- animale suspecte datorită unui test anterior cu rezultat pozitiv, în scop de recontrol/confirmare;- animale sănătoase din efectivul aflat sub restricții.
  41Date cu privire la animalele afectateSe precizează datele cu privire la animalele afectate, unde este cazul, sau se folosește sintagma “Nu este cazul".
  42Date cu privire la efectivele de animale afectateSe precizează datele cu privire la efectivele de animalele afectate, unde este cazul, sau se folosește sintagma “Nu este cazul'’.
  43Date cu privire la zooigienăSe menționează date privind sistemul de creștere al animalelor: intensiv, semiintensiv, sistem gospodăresc;Se menționează date privind condițiile de creștere ale animalelor- se precizează dacă sunt corespunzătoare sau nu.
  44Tratamente efectuate animalului/efectivului de animale și data efectuăriiSe menționează tratamentele și data efectuării acestora unde este cazul sau se folosește sintagma “Nu este cazul”.
  45Imunizări/ Serumizari efectuate animalului/ efectivului de animaleSe menționează calea de administrare a vaccinării, tipul de vaccin utilizat, seria si valabilitatea produsului, data efectuării vaccinării, număr de imunizări, unde este cazul, sau se folosește sintagma “Nu este cazul”; în cazul în care aceste informații sunt menționate în formularele nr. 8 sau 9A, prevăzute în anexa B, se menționează "Conform tabel anexat".Se completează și pentru Boala de Newcastle, iar în cazul leptospirozei se menționează date cu privire la imunizarea animalelor examinate și, atunci când este relevant, a mamelor animalelor examinate (data ultimei vaccinări, denumirea comercială a vaccinului, serotipurile de Leptospira spp. conținute, date cu privire la schema de vaccinare a animalului/efectivului de animale (elaborată pe baza recomandărilor producătorului vaccinului inserate în certificatul de calitate sau prospectul produsului).În cazul în care animalul nu este vaccinat, se menționează "Nu este vaccinat antileptospiric".
  46Diagnostic prezumtivSe menționează pentru probelele prelevate de la animale cu semne clinice.
  47Investigații solicitateSe menționează denumirea bolii respective așa cum este precizată în Programul strategic pe anul în curs, de exemplu: Pesta porcină clasică, Bruceloza bovină, Leucoza enzootică bovină, Rabia, Loca americană sau tipul de examen: anatomopatologic, histologic, bacteriologic, parazitologic, toxicologic.
  48ObservațiiSe menționează alte precizări decât cele completate mai sus, de exemplu: starea fiziologică a animalului. Se introduc informații în cazul în care se efectuează examene de laborator la D.S.V.S.A. - L.S.V.S.A. și sunt trimise la I.D.S.A pentru confirmare, precum rezultatul examenelor de laborator și numărul buletinului de analiză. Se menționează campania de prelevare probe sânge/lapte, campania de vaccinare a vulpilor sau alt scop în care au fost prelevate probele, de exemplu: probele au fost prelevate conform Deciziei Comisiei nr. 652/12.11.2013.Se menționează, în cazul bolilor notificabile, zona de restricție și cea de protecție precum și alte informații relevante referitoare la proveniența probelor.
  49Instrucțiuni de completare tabele probe - la salvarea datelor într-un fișier se introduce numărul anexei și cel al cererii de analiză pentru probele prelevate precum și data acestuia astfel încât aceste informații să se regăsească la importarea tabelului în aplicația electronică. Tabelele în format „Excel" se păstrează pe suport de hârtie și în format electronic, separat în fișiere, în funcția de fiecare județ în parte, conform arondării probelor.Numărul de caractere al codurilor de identificare animale și al celui de exploatație trebuie să fie înregistrat așa cum este prevăzut în baza națională de date și să fie introduse fără spații între ele.Codurile de identificare animale și codurile de exploatație trebuie să fie prevăzute, obligatoriu, cu prefixul țării.În cazul în care probele sunt prelevate direct din abator, se specifică la „detalii probă” din formularul nr. 1 (Tabel animale), prevăzut în anexa B, județul de proveniență al animalului (nu abatorul în care s-a efectuat sacrificarea), iar la rubricile Exploatație, adresă, proprietar, localitate se specifică codul de origine al exploatației din care provine animalul precum și numele proprietarului și localitatea acestuia; în cererea de analiză (suport de hârtie) se introduce, la rubrica “proprietar" numele abatorului.La fel se precizează și în cazul probelor prelevate din abatoare pentru probele de creier provenite de la bovine, ovine, caprine și cervidee (formularele nr. 2, 3, 4 și 5), prevăzute în anexa B. La rubricile „Județul de proveniență”, „Cod de exploatație", „Proprietar" și „Localitate" se precizează datele de origine.
   +  Anexa B la Norma sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor
  Nr. CA .........................................................Data/ora recepției ............../.........................Nr. probe afluite .........../Nr. probe recepționate .........Responsabil recepție ...................................Semnătura ..................................................(se completează de către personalul careefectuează recepția probelor)CERERE DE ANALIZĂ VizatDSVSA .............................................Departament ....................................Nume și prenume ..............................Semnătura .........................................(se completează de către personalul dincadrul DSVSA)***
  PENTRU PROBELE
  PRELEVATE
   
  Nr. ................../data ..................
  (se completează de către emitent)
   
   [ ] Animale[ ] Tabel Animale[ ] Produse/Obiective[ ] Tabel Produse/Obiective 
  Emitent cerere de analiză
  ([ ] PJ/[ ] PF)* |______________________________________________________________| județ* |____________________________|localitatea* |_________________________________________________| adresa* |__________________________________________|cod poștal |___________________________| tel./fax |___________________________| E-mail |_______________________________|CUI/CNP |___________________________| banca |___________________________| cont |__________________________________|
  Subsemnatul(a)* |_________________________________________________| în calitate de* |________________________________|în cadrul unității* |___________________________________________| cu sediul în județul* |_________________________________|localitatea* |______________________________________| E-mail |_____________________________________________________|am prelevat probe în data de* |___________________| în vederea efectuării avizelor de laborator conform legislației în vigoare, de la:
   
  Proveniența probelor
  [ ] aceleași date cu ale emitentului**([ ] PJ /[ ] PF)* |____________________________________| cu sediul social/domiciliul în județul* |______________________________|localitatea* |_________________________________________________| adresa* |__________________________________________|telefon/fax |_________________________| E-mail |______________________________| CUI/CNP |____________________________|
  din unitatea (denumirea punctului de lucru)* |___________________________ cu sediul în județul* |_____________________________|localitatea* |_________________________| adresa* |___________________________| DVCIA**** |_____________________________|[ ] înregistrată/[ ] autorizată sanitar veterinar cu nr. |_______________| din având tipul de unitate* |______________________________|codul de unitate* |_______________| reprezentat de dl/dna. |_________________________| în calitate de |_______________________|legitimat/legitimată cu actul de identitate seria |_____| nr. |_____________| eliberat de |______________| la data de |_______________|
   
  Informații prelevare
  Contextul prelevării*: [ ] Supraveghere, [ ] Monitorizare, [ ] Confirmare, [ ] La CerereProgram prelevare probe*:[ ] Oficial Național (Supraveghere), [ ] Oficial UE, [ ] Oficial Național și UE, [ ] Industrie/Privat, [ ] Studiu, [ ] Subvenție[ ] Altele: |________________________________________|Strategie de prelevare*:[ ] Obiectivă, [ ] Suspiciune, [ ] Selectivă, [ ] Altele |____________________________________________________________|
  Tip supraveghere: [ ] Activă [ ] Pasivă
  Tip finanțare: [ ] Finanțare buget [ ] Cofinanțare/UE [ ] Cofinanțare UE/Client [ ] Cu plată
  Tip supraveghere: [ ] Activă [ ] Pasivă
  Tip finanțare: [ ] Finanțare buget [ ] Cofinanțare/UE [ ] Cofinanțare UE/Client [ ] Cu plată
  Adresez prezenta cerere de analize către laboratorul* ......................Semnătură responsabil
  Curier probe: ............................... Tel. ........................................prelevare
   ..................................
  Acordul clientului pentru prelucrarea datelor cu caracter personalDA [ ] NU [ ] (datele personale vor fi utilizate pentru îndeplinirea obligațiilor legale, îmbunătățirea și prestarea serviciilor oferite pentru încercările solicitate)
   
  * câmpuri care se completează în mod obligatoriu 
  ** se bifează când emitentul este și proprietarul probelorPagina
  *** nu se aplică în cazul PIF1
  **** se aplică doar în cazul PIF 
  Cererea de Analiză Sănătate Animală - pagina 2/2
  Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor
  Număr probe: |____________________________________| Tip probă(e)/cantitate: |_________________________________________|Circuit: [ ] intern [ ] export [ ] export temporar [ ] import [ ] intracomunitar [ ] tranzit Țara de origine/destinație: |____________________|Specia: |__________________________| Rasa: |_______________________________| Locul prelevării: |________________________|Metoda de prelevare: |__________________________| Temperatura apei la prelevare (pentru animale acvatice): |___________________|Sigilare probe: [ ] nesigilat [ ] sigilat cod sigiliu: |___________________| [ ] asigurat
   
  Date cu privire la proveniența probelor
  Cod identificare animal: |____________________________________| Cod exploatație: |______________________________________|Categoria de producție: |____________________________________| Vârsta (z/l/a) |___________________| Sex: [ ] M [ ] FCauza tăierii/morții: |___________________| Starea animalului de la care provine proba: [ ] clinic sănătos [ ] cu semne clinice de boală[ ] tăiere normală [ ] tăiere de urgență [ ] mort [ ] avortat [ ] ucis [ ] vânat [ ] capturat [ ] eutanasiat [ ] intoxicat [ ] împușcat
   
  Date anamnetice
  Date clinice: Date anatomopatologii: 
  Date epidemiologice efectiv de animale:[ ] Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află într-o zonă de restricție datorită unui program de eradicare a unei boli notificabile[ ] Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află în zona de protecție sau de supraveghere stabilită în jurul unui focar de boală infecto-contagioasă[ ] Probe provenite de la animale aflate într-o exploatație supusă restricțiilor datorită evoluției unei/unor boli (................) și au fost prelevate de la: animale cu rezultat pozitiv la un test anterior, în scop de recontrol/confirmare;[ ] animale sănătoase din efectivul aflat sub restricții.
  Date cu privire la animalele afectate: |_______________________________________________________________________________|Date cu privire la efectivele de animale afectate: |______________________________________________________________________|Date cu privire la zooigienă: |_____________________________________________________________________________________|Tratamente efectuate animalului/efectivului de animale și data efectuării: |__________________________________________________|Imunizări/Serumizări efectuate animalului/efectivului de animale: |_______________________________________________________|Diagnostic prezumtiv: |__________________________________________________________________________________________|Investigații solicitate: |__________________________________________________________________________________________|
   
  Observații
   
   
   
   
  Prezenta cerere de analiza s-a încheiat în 3 exemplare, semnate și ștampilate, dintre care originalul însoțește probele care se trimit la laborator, unul rămâne la persoana care a efectuat prelevarea, iar un exemplar la unitate (proprietar).
  Responsabil prelevareReprezentant [ ] PJ/[ ] PFMartor
  Nume și prenume, semnăturaNume și prenume, semnăturaNume și prenume, semnătura
   +  Formular nr. 1 la Anexa B la Norma sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor  +  Cererea de analiză nr. ....../data .........
    Vizat (Ștampilat)*DSVSA .............................................Serviciu ..............................................Nume și prenume .................................Semnătura ..........................................
   
  Tabel probe animale
   
  Investigații solicitate:
  Nr. crt.Investigații de laboratorCod investigație Specia:  Tip probe: 
           
           
           
       Data început acțiune:________/________/_________________/________/_______
       Data sfârșit acțiune:
        (ZZ/LL/AAAA)
  Tabel Animale:           
  Nr.crt.Nr. prelevareCod identificare animalSexVârstă(în luni)Cod exploatațieAdresăLocalitateJudețProprietarI1I2I3I4I5Detalii probăSemnătură proprietar
                   
                   
                   
  Responsabil prelevare probe (Nume și prenume, semnătura)
  Reprezentant legal (Nume și prenume, semnătura)
   
  Ștampila ................................
   
  Notă: în cazul în care probele provin direct din abator se specifică la rubricile "Proprietar", "Localitate', "Cod exploatație", datele de origine ale animalelor. La "detalii probă" se specifică județul de origine al animalului.
   
  * nu se aplică în cazul PIF
   +  Formular nr. 2 la Anexa B la Norma sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor  +  Cererea de analiză nr. ....../data .........
      Vizat (ștampilat)DSVSA .............................................Serviciu ..............................................Nume și prenume ...............................Semnătura ..........................................
  TABELcu probele de creier de bovine trimise pentru diagnosticul EST
      
  Nr.crt.Identificarea animalelor de la care s-au prelevat probe de creier - se trec datele de origineLucrări de laboratorTestul rapid utilizat și rezultatul***);data efectuării testului
  Nr. prelevareCod identificareProprietarLocalitateaCod exploatațieȚara de origineJudețul de proveniențăRasăSexGrupa țintă*)Categoria de vârstă**)Data nașteriiDatasacrificării/morțiiNr. mpl.Nr. godeuNr. filmDetecția PrPres prin testul rapid ELISA(protocol dublu sandwich) pentru ESTDetecția PrPres prin testul rapid ELISA(protocol polimeri chimici) pentru ESTDetecția PrPres prin testul rapid Western Blotting pentru ESTDetecția PrPres prin testul rapid Imunocromatografic pentru ESTObservații
  Semnătură analist: ......................N/P/NC/“Probă de lucru”
  1                     
  2                     
  3                     
  4                     
  5                     
  6                     
  7                     
  *) Grupa țintă: bovine sănătoase clinic sacrificate pentru consum uman în vârstă de > 30 luni (BS), bovine cu semne clinice la inspecția antemortem în vârstă de > 24 luni (BAN), bovine sacrificate în vârstă de > 24 luni (BSA), bovine moarte în vârstă de > 24 luni (BM) bovine suspecte indiferent de vârstă (BSU), bovine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a ESB (BU).
  **) Categoria de vârstă (în luni): sub 24, 24-29; 30-35; 36-47; 48-59; 60-71; 72-83; 84-95; 96-107; 108-119; 120-131; 132-143; 144-155; peste 155.
  ***) Se precizează, după caz: Negativ/Pozitiv/Neconcludent/Probă în lucru (suspiciune, probă ce va fi lucrată ulterior)
   
  Notă: la rubricile Proprietar, Localitate, Cod exploatație, Județul de proveniență - se completează datele de origine ale animalelor, în cazul probelor provenite din abator
  la rubrica cu privire la Testul rapid utilizat și rezultatul - se notează în coloana aferentă lui rezultatul testului rapid
   
  Responsabil prelevare
  Nume și prenume,
  semnătura
   
  Legenda:
  N - Negativ - în funcție de rezultatul testului rapid utilizat
  P - Pozitiv - în funcție de rezultatul testului rapid utilizat
  NC - Neconcludent
  "Probă în lucru" - se completează în cazul în care rămân godeuri libere, pentru a se evita pierderile; se precizează că proba va fi lucrată ulterior
   +  Formular nr. 3 la Anexa B la Norma sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor  +  Cererea de analiză nr. ....../data .........
      Vizat (ștampilat)DSVSA .............................................Serviciu ..............................................Nume și prenume ...............................Semnătura ..........................................
   
  TABELcu probele de creier de caprine trimise pentru diagnosticul EST
      
  Nr.crt.Identificarea animalelor de la care s-au prelevat probe de creier - se trec datele de origineLucrări de laboratorTestul rapid utilizat și rezultatul***);
  data efectuării testului
  Nr. prelevareCod