NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 21 septembrie 2018 privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 bis din 26 noiembrie 2018  Notă Aprobată prin Ordinul nr. 145/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 26 noiembrie 2018.

  NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

  image

  PREVEDERI GENERALE

  CAPITOLUL I

  image

  transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic și documentele însoțitoare ale acestora.

  Art. 1 - Prezenta normă sanitară veterinară stabilește modul de prelevare, ambalare, identificare și

  image

  • - A.N.S.V.S.A - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

  • - D.S.V.S.A - Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

  • - L.S.V.S.A – laborator sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv a muncipiului Bucureşti;

  • - I.D.S.A. – Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală;

  • - L.N.R. – Laborator Naţional de Referintă;

  • - LRUE – Laboratorul de Referinţă al Uniunii Europene

  • - LNR-EST - Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Encefalopatii Spongiforme Transmisibile;

  • - BND – Baza Naţională de Date;

  • - SNIIA – Sistemul Naţional de Inregistrare şi Identificare a Animalelor;

  • - PROGRAMUL STRATEGIC - Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;

  • - LIMS – Laboratory Integrated Management System;

  • - EST – Encefalopatii Spongiforme Transmisibile;

  • - PCR – Polymerase Chain Reaction;

  • - IFN – Interferon;

  • - EDTA - Acidul etilendiaminotetraacetic;

  • - ADN - acidul dezoxiribonucleic;

  • - ARN – acid ribonucleic.

  Art. 2 – (1) În cuprinsul prezentei norme sanitare veterinare se folosesc următoarele abrevieri:

  (2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

  image

  1. (a) abator – unitate utilizată pentru sacrificarea și eviscerarea animalelor a căror carne este destinată consumului uman;

  2. (b) agenţi patogeni – microorganisme - bacterii, virusuri, ricketsii, paraziţi, ciuperci - şi alte entităţi precum prionii, organismele modificate genetic, culturile celulare, care pot provoca boli oamenilor şi animalelor;

   image

  3. (c) albine de acoperire - categoria de albine lucrătoare care îndeplineşte funcţia de protecţie a puietului depus pe fagure;

  4. (d) amplicon - produsul reacţiei de amplificare a PCR clasic;

  5. (e) animal acvatic - peştii, inclusiv icrele sau gameții, moluştele şi crustaceele vii din unităţi de acvacultură sau animalele acvatice provenite din mediul sălbatic, în scop de creştere sau pentru repopulare a mediului acvatic. Nu sunt incluşi amfibienii, reptilele, păsările şi mamiferele acvatice;

  6. (f) autoritate competentă – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

  7. (g) biorisc - combinaţia între probabilitatea apariţiei unei afecţiuni şi severitatea acesteia, atunci când sursa este un agent biologic sau o toxină. Sursa afecţiunii poate fi o expunere neintenţionată, eliberare accidentală sau pierderea, furtul, utilizarea greşită, accesul neautorizat sau eliberarea neautorizată intenţionată;

  8. (h) biosecuritate - măsurile de securitate luate la nivel instituţional şi la nivelul persoanelor din cadrul D.S.V.S.A., cu scopul prevenirii diversiunilor/atentatelor sau a eliberării intenţionate de patogeni sau toxine precum şi pentru prevenirea pierderii, furtului sau folosirii greşite a acestora;

   image

  9. (i) biosiguranţă - principiile de securizare, tehnologiile şi regulile care trebuie urmate pentru a preveni expunerea neintenţionată si/sau accidentală la agenţi patogeni şi toxine sau eliberarea lor în mediu;

  10. (j) cerere de analiză pentru probele prelevate - documentul de însoţire al probelor;

  11. (k) confirmare – furnizarea de informaţii complete sau complementare care permit identificarea univocă a unui analit și, după caz, cuantificarea la un nivel considerat acceptabil de către laboratorul național de referință a rezultatelor obținute, prin teste de laborator, de către L.S.V.S.A.;

  12. (l) control oficial – orice formă de control pe care autoritatea competentă o efectuează pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare, produsele medicinale veterinare, precum și cu regulile de sănătate și bunăstare animală;

  13. (m) contraprobă – una sau mai multe unităţi de eşantionare păstrate o perioadă de timp definită, în anumite condiţii de depozitare, cu scopul de a repeta analiza de laborator, în cazul clarificării unor observații din partea beneficiarilor sau alte incidente; sunt considerate contraprobe eşantioanele extrase din probele care au fost trimise pentru supraveghere, monitorizare, suspiciune, confirmare şi expertiză, în cazul în care probele respective sunt pozitive, sau probele pentru certificarea stării de sănătate a animalelor care fac obiectul schimburilor comerciale indiferent de rezultat;

   image

  14. (n) data prelevării - data la care a fost recoltată proba.

  15. (o) eșantionare – procedură prin care o parte dintr-o substanță, material sau produs este prelevată, pentru încercarea sau etalonarea unui eșantion reprezentativ al întregului; eșantionarea poate fi cerută, de asemenea, de specificația corespunzătoare față de care va fi analizată substanța, materialul sau produsul; în anumite cazuri – de exemplu, analize medico-legale – eșantionul poate să nu fie reprezentativ, dar este determinat de disponibilitate;

  16. (p) expertiză (EST) – set de analize efectuat în scopul stabilirii diagnosticului diferențial pe probe provenite de la rumegătoare cu semne clinice neurologice;

  17. (q) expertiză medico-legală veterinară de laborator – cercetare cu caracter tehnic prin analize de laborator;

  18. (r) exploataţie – orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, sacrificate sau manipulate animale;

  19. (s) familie de albine/colonie de albine – un grup de indivizi din aceeaşi specie, care trăiesc împreună, depind unii de alţii, prezintă organizare socială proprie şi sunt specializaţi pentru îndeplinirea unor anumite activităţi; familia de albine este alcătuită din următoarele categorii de indivizi: matcă, albine lucrătoare şi trântori;

  20. (t) formular de mişcare F2 - document oficial eliberat de autoritatea competentă, cu regim special, înregistrat cu serii care permit trasabilitatea acestuia, însoţeşte animalele în timpul mişcării acestora pe teritoriul României, se înregistrează în B.N.D. şi permite urmărirea trasabilităţii animalelor;

   (ţ) formular de declarare eveniment F3 - document oficial eliberat de autoritatea competentă, cu regim special, înseriat cu serii care permit trasabilitatea acestuia, care atestă evenimentele suferite de unul sau mai multe animale şi care se înregistrează în B.N.D.;

  21. (u) formular de consemnare F6 – formular de sacrificare în abator şi/sau de export și de înregistrare eveniment de sacrificare şi/sau de înregistrare a evenimentului de export;

  22. (v) hrană pentru animale – orice substanță sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parțial prelucrate sau neprelucrate, destinate hrănirii, pe cale orală, a animalelor;

  1. (x) insecte utile - toate speciile de insecte considerate a fi de importanţă economică; din această categorie fac parte: speciile de albine melifere, bondarii polenizatori, viermii de mătase şi specii de brahicere pentru pescuit, inclusiv stadiile de dezvoltare ale acestora, precum ouăle, larvele şi nimfele;

  2. (y) laborator sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor oficial – laboratorul desemnat de autoritatea competentă în conformitate cu cerinţele art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor;

   image

   image

  3. (``) lot – grup de produse identice sau asemănătoare fabricate/depozitate simultan sau succesiv; (aa) material vegetal - materie primă sau semifabricată, reprezentată de sau derivată din plante;

  (bb) medic veterinar oficial - medicul veterinar desemnat de autoritatea competentă pentru a realiza activităţi veterinare publice stabilite de aceasta;

  image

  (cc) monitorizare - sistem de colectare, analiză și diseminare a datelor, fără a se lua măsuri de control activ, atunci când sunt detectate cazuri pozitive;

  (dd) oglinda stupului - suprafaţa de teren de 1 m2 din faţa urdinişului stupului;

  (ee) organisme modificate genetic - organisme ale căror materiale genetice au fost modificate intenţionat şi în mod artificial, cu ajutorul ingineriei genetice;

  (ff) personal de specialitate – persoana căreia i-au fost delegate competențe și deține cunoștințe și deprinderi atestate oficial;

  (gg) planşeul stupului - partea inferioară a stupului;

  (hh) prelevare – acțiunea de recoltare a probelor în scopul efectuării examenului de laborator;

  (ii) prevalență - numărul total de cazuri sau focare ale unei boli prezentă într-o populaţie de animale expusă riscului, la un moment dat sau într-o perioadă determinată;

  (jj) probă – material biologic derivat dintr-o matrice de origine animală şi utilizat în scop de testare (pentru domeniul sănătate animală), respectiv set de unul sau mai multe elemente preluat dintr-un lot și destinate să furnizeze informații privind lotul (pentru domeniul siguranţa alimentelor);

  (kk) probe cu risc – probe prelevate de la animale cu semne clinice specifice unor boli notificabile sau probe cu rezultat pozitiv la teste screening efectuate de laboratoarele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru boli notificabile;

  image

  (ll) probă de animale acvatice - un număr reprezentativ de exemplare de peşti sau de alte animale acvatice ori de organe ale acestora, din aceeaşi specie sau din specii diferite, dar cu aceeaşi provenienţă şi sursă de alimentare cu apă, pentru care se poate efectua un examen complet de laborator;

  (mm) probe de sanitaţie – probă rezultată în urma prelevării cu un tampon steril, de pe o suprafaţă de 100 cm2 decontaminată dintr-un obiectiv;

  (nn) Programul acţiunilor de supraveghere - Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;

  (oo) risc - combinarea probabilităţii de producere a unui pericol cu severitatea acelui pericol;

  (pp) substanțe infecțioase - substanţe despre care se ştie sau despre care există motive să se creadă că pot conţine agenţi patogeni - în ceea ce priveşte transportul;

  (qq) supraveghere – colectarea, analiza, interpretarea și raportarea sistematică a datelor referitoare la sănătatea animalelor;

  image

  (rr) zonă de cules - zona cu o rază de 1-5 km în jurul stupului, unde există plante melifere, în perioadă de înflorire.

  image

  desemnate de autoritatea competentă.

  Art. 3 - Analizarea probelor prelevate în cadrul controlului oficial se efectuează de către L.S.V.S.A.

  image

  investigate în cadrul controalelor oficiale și să asigure produsele/reagenții necesari, conform legislației sanitar- veterinare în vigoare.

  Art. 4 – L.S.V.S.A. desemnate au obligația să aplice metode de analiză acreditate pentru probele

  image

  încercările pentru care sunt desemnate, pentru a preveni recoltarea și afluirea de probe care exced capacitatea de procesare.

  Art. 5 - L.S.V.S.A. au obligația de a face publice și de a actualiza permanent informaţiile cu privire la

  image

  prezenta normă sanitară veterinară.

  Art. 6 - Probele prelevate sunt însoțite de cererea de analiză și de tabelele aferente prevăzute de

  image

  Art. 7 - (1) Cererile de analiză, pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial, precum și tabelele anexate, trebuie să fie completate şi semnate, după caz, de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi vizate de către personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A., în conformitate cu planul cifric și cerințele din Programul acțiunilor de supraveghere.

  (2) Cererile de analiză, pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial, se trimit la L.S.V.S.A care efectuează analizele, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic prin aplicaţia LIMS.

  image

  image

  completează în 3 exemplare originale, semnate, dintre care un exemplar însoţeşte probele care se trimit la laborator, un exemplar rămâne la persoana care a efectuat prelevarea, iar un exemplar rămâne la proprietar.

  Art. 8 - Cererea de analiză se completează și se datează la momentul prelevării probelor și se

  Art. 9 – (1) În situația probelor multiple, prelevate de la mai multe exploatații, cererea de analiză se întocmește în 2 exemplare originale dintre care un exemplar însoţeşte probele care se trimit la laborator, iar al doilea exemplar rămâne la persoana care a efectuat prelevarea.

  image

  (2) În cazul în care, prelevarea se desfășoară pe parcursul a două sau mai multe zile, în Formularul nr. 1, prevăzut la Anexa B, în coloana „Semnătură Proprietar” se înscrie suplimentar și data la care a fost efectuată prelevarea.

  image

  cele editate în format Excel, completate şi semnate de către medicul veterinar oficial sau de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după caz, și vizate de personalul de specialitate, acolo unde formularul o prevede.

  Art. 10 Formularele prevăzute în Anexa B, care însoţesc cererea de analiză, trebuie să fie identice cu

  image

  însoţire, se completează cererea de analiză pe baza informaţiilor furnizate de către proprietar sau de reprezentantul legal al acestuia.

  Art. 11 - În cazul probelor trimise sau aduse de persoane fizice sau juridice fără document oficial de

  image

  publice, probele trebuie însoţite de o adresă care să conţină toate informaţiile necesare efectuării examenului de laborator.

  Art. 12 - În cazul probelor trimise sau aduse la laborator de reprezentanţii unor instituţii sau entităţi

  image

  animalele care au fost identificate și înregistrate conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.

  Art. 13 - Pentru bovine, bubaline, ovine, caprine, suine și ecvidee, analizele se efectuează numai pe

  image

  apariţie sau răspândire a unor boli majore sau zoonoze, identificate de către D.S.V.S.A, se pot primi în vederea testării în laborator, în scop de diagnostic, probe prelevate de la animale neidentificate, vii sau moarte, cu proprietar necunoscut sau cu proprietar cunoscut a cărui exploataţie nu este înregistrată.

  (2) Probele sunt trimise la laborator însoţite de toate informaţiile disponibile pentru asigurarea trasabilităţii acestora, precum și alte date de identificare ale animalului, inclusiv, atunci când este posibil, coordonatele GPS ale locului în care se află animalul care face obiectul testării.

  Art. 14 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 13, în situaţia riscului epidemiologic, inclusiv de

  image

  animale identificate înainte de expedierea lor spre laborator, sunt verificate și vizate de către personalul de specialitate din cadrul structurii responsabile pentru realizarea controlului oficial din cadrul D.S.V.S.A, în corelaţie cu planul cifric și cerințele din Programul acțiunilor de supraveghere.

  Art. 15 - Cererile de analiză pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial provenite de la

  image

  faţă de informaţiile precizate în formularele nr. 1 - 4, 6 şi 11 din Anexa B la prezenta normă sanitară veterinară, personalul de specialitate din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la evidenţa informatizată din cadrul D.S.V.S.A., verifică erorile evidenţiate de aplicaţia LIMS.

  1. (2) Dacă datele privind codurile de identificare ale animalelor sau codurile de exploatație nu sunt conforme cu BND, probele se stochează în laborator și nu vor intra în lucru până când nu sunt clarificate neconcordanţele identificate, în baza unei anchete, efectuată de către D.S.V.S.A. Pentru probele recoltate de la animale sacrificate în abator, verificarea codului exploatației de origine al animalului se realizează conform celor consemnate în documentele de mișcare sau în istoricul animalului în BND.

  2. (3) Notificarea privind neconcordanțele constatate la recepția probelor, se face conform procedurii stabilite la nivel național.

  3. (4) Dacă în termen de 15 zile lucrătoare nu se clarifică neconcordanțele identificate, probele se distrug, cu informarea, în scris, a solicitantului analizelor de laborator.

  Art. 16 – (1) Dacă la sincronizarea datelor din aplicţia LIMS cu cele din SNIIA apar neconcordanţe

  image

  precizate în cererea de analiză, se efectuează teste de laborator pentru stabilirea originii materialului biologic.

  Art. 17 - În situația în care există suspiciunea că probele prelevate nu corespund speciei de animal

  image

  care cuprinde rezultatul laboratorului solicitant.

  Art. 18 - Probele trimise pentru confirmare la LNR trebuie însoțite de o copie a buletinului de analiză

  image

  rezultatele testelor de laborator duc la confirmarea unei boli ce trebuie notificată Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) sau Comisiei Europene, a cărei declarare modifică statutul de țară și strategia de supraveghere, sunt supuse identificării genetice, direct sau indirect, în raport cu animalul de la care au fost recoltate.

  Art. 19 - Probele și contraprobele pentru care exista suspiciunea cu privire la originea lor, iar

  image

  în format electronic cât și în format letric.

  Art. 20 - Documentele care însoțesc probele și contraprobele sunt înregistrate, arhivate și gestionate atât

  image

  certificarea acestora de către laboratoarele/organismele acreditate în acest scop.

  Art. 21 - Probele și contraprobele prevăzute la art. 19 pot fi folosite ca material de referință numai după

  image

  probele cu risc patogen crescut, probele cu risc zoonotic şi probele pentru realizarea expertizelor sunt expediate la laboratoare prin delegați desemnați. Ambalarea și transportul probelor se face cu respectarea prevederilor capitolului XV din prezenta normă sanitară veterinară.

  Art. 22 - Probele prelevate în cadrul programelor de supraveghere pasivă, probele pentru confirmare,

  image

  precum și condițiile de temperatură sunt menționate în capitolele specifice domeniului analitic din prezenta normă sanitară veterinară.

  Art. 23 – Perioadele de timp scurse între momentul recoltării probelor şi recepţia acestora în laborator,

  Art. 24 - (1) Prelevarea fiecărei probe destinate unei analize de laborator se realizează conform cerințelor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

  image

  1. (2) Identificarea probelor se efectuează prin metode care asigură integritatea şi lizibilitatea informaţiilor.

  2. (3) Ambalarea probelor trebuie efectuată astfel încât să nu permită substituirea, contaminarea sau degradarea acestora.

  3. (4) Responsabilitatea privind pregătirea coletului, ambalarea și înscrierea corectă a adresei destinatarului, aparţine persoanei/instituţiei care expediază probele.

  4. (5) Responsabilitatea privind transportul probei/probelor, în condițiile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară către laboratorul desemnat, aparţine persoanei/instituţiei care expediază probele.

   Art. 25 - Probele se resping, cu informarea în scris a solicitantului analizelor de laborator, în următoarele cazuri:

   image

   1. (a) nu sunt îndeplinite cerințele menționate în prezenta normă sanitară veterinară;

   2. (b) nu sunt însoțite de cererea de analiză, în cazul celor prelevate în cadrul controlului oficial;

   3. (c) nu sunt însoțite de toate documentele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sau sunt însoțite de documente completate incorect;

   4. (d) sunt prelevate de la animale care nu sunt identificate și înregistrate conform legislației sanitar – veterinare în vigoare, cu excepția cazurilor de suspiciuni de boală la animalele vii neidentificate; această excepție nu se aplică rumegătoarelor suspecte de EST;

   5. (e) sunt hemolizate, în cazul probelor de ser;

   6. (f) conțin coaguli, în cazul probelor de sânge recoltate pe substanțe anticoagulante;

   7. (g) recipientele cu probe sunt neidentificate, sparte, fără conținut sau nu conţin un volum sau o greutate suficientă pentru analiza solicitată și pentru contraprobă;

   8. (h) sunt alterate, existând riscul obținerii unor rezultate eronate;

   9. (i) nu sunt adecvate investigațiilor solicitate conform cerințelor din Programul acţiunilor de supraveghere;

   10. (j) se solicită testarea pentru aceeaşi entitate nosologică, care a fost testată anterior, iar Programul acțiunilor de supraveghere, nu prevede acest lucru;

   11. (k) nu se încadrează în cerințele Programului Acțiunilor de Supraveghere pentru anul în curs, în cazul probelor prelevate în cadrul controlului oficial;

   12. (l) durata transportului probei către laborator a depășit intervalul de timp admis pentru a obține rezultate valide sau probele au fost prelevate într-un an calendaristic şi nu au fost testate până la sfârşitul aceluiaşi an, după caz;

   13. (m) nu respectă criteriile privind numărul, cantitatea necesară pentru efectuarea analizelor, timpul de expediere, condițiile de temperatură indicate pe timpul transportului, identificarea, sigilarea, completarea documentelor care însoțesc probele la laborator, arondarea în cazul probelor prelevate în cadrul controalelor oficiale, modul de amabalare, în cazul probelor recoltate în cadrul programelor naționale de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de păsări;

   14. (n) nu a fost identificată regiunea țintă, nu sunt eligibile din punct de vedere al vârstei și dacă se constată că nu aparțin speciei precizate în cererea de analiză, în cazul probelor prelevate pentru testarea EST;

   15. (o) nu sunt arondate la laboratorul care efectuează analiza, cu excepția situației în care nu există alte prevederi sau situaţii de urgenţă;

   16. (p) nu sunt sigilate, sunt improprii, insuficiente sau irelevante pentru stabilirea cu certitudine a cauzei morţii şi/sau, după caz, a diagnosticului nosologic, în cazul probelor prelevate pentru expertiză medicală veterinară;

  1. (r) laboratorul căruia i se solicită expertiza nu dispune de metodele analitice, de reactivii sau kiturile de diagnostic pentru investigaţia/investigaţiile solicitate;

  2. (s) solicitarea excede cadrul de competenţă al laboratorului.

  image

  PROBE DESTINATE EXAMENULUI MORFOPATOLOGIC

  CAPITOLUL II

  Art. 26 - De la rumegătoarele din grupele ţintă sunt recoltate probe pentru supravegherea și diagnosticul EST, conform Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, cu modificările ulterioare.

  image

  1. (a) trunchi cerebral pentru bovine, cervidee şi alte rumegătoare sălbatice;

  2. (b) trunchi cerebral şi cerebel pentru ovine şi caprine.

  Art. 27 - Probele de creier pentru supravegherea EST prin testele rapide sunt reprezentate de:

  image

  1. (2) În caz de suspiciuni clinice de boală, indiferent de rezultatul testului rapid, toate probele de creier sunt transmise la I.D.S.A., pentru confirmare/infirmare EST şi diagnostic diferenţial, după caz.

  2. (3) În cazul în care laboratorul de morfopatologie a efectuat examene histologice pentru diagnosticul EST se pot trimite la LNR - EST, din cadrul I.D.S.A., şi fragmente de creier în lichid fixator/ fragmente de creier incluse în parafină/preparate histologice permanente nedeparafinate/colorate.

  Art. 28 - (1) De la toate rumegatoarele care au prezentat semne clinice nervoase, se trimit la laborator probe de creier pentru expertiza EST, în vederea realizării diagnosticului diferenţial față de alte neuropatii, respectiv rabia, listerioza, boala Aujeszky.

  image

  au reacţionat pozitiv sau dubios la testul rapid pentru EST, se trimit la LNR - EST pentru confirmare sau infirmare diagnostic și sunt reprezentate de:

  1. (a) fragmentele de creier şi omogenatul de creier rămase în urma efectuării testului rapid;

  2. (b) capul animalului suspect de EST, dacă în urma primirii rezultatelor, la rubrica „Rezultate” este înscris

   probă în lucru sau suspiciune EST sau dacă rezultatul la testul rapid este „pozitiv” sau „dubios” sau

   „suspiciune EST”; capul animalelor sacrificate în abator pentru supravegherea EST este păstrat sub reținere oficială până se primește de la L.S.V.S.A/I.D.S.A Buletinul de analiză cu rezultat negativ la testul rapid;

  3. (c) Fragmente de ţesut din lichidul fixator, preparate histologice permanente şi /sau blocuri de parafină.

  Art. 29 - Probele provenite de la rumegătoare cu suspiciune de EST de laborator, respectiv care

  Art. 30 – (1) Prelevarea selectivă a segmentelor de trunchi cerebral și cerebel se realizează prin tehnica de prelevare „foramen magnum”, cu ajutorul truselor speciale, în conformitate cu cerințele din Manualul de standarde și vaccinuri al Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii Animalelor (OIE), denumit în continuare Manualul OIE, Manualul de diagnostic pentru EST și Manualul Operațional al României pentru ESB;

  1. (2) Probele de cap întreg se prelevează prin detaşarea capului de trunchi, între vertebra atlas şi condilii occipitali.

  2. (3) Probele de creier integral se prelevează prin tehnica de prelevare integrală a creierului, conform procedurilor descrise în Manualul de diagnostic pentru EST, în Manualul OIE și în Manualul Operațional al României pentru ESB.

  image

  1. (a) se ambalează în recipienții din plastic din trusa de recoltare sau în saci de plastic sigilați, după caz.

  2. (b) în cazul tăierilor realizate în abatoarele autorizate, recipienții din plastic sau sacii de plastic se identifică prin etichetare, specificându-se numărul de prelevare al probei, codul de identificare al animalului, data tăierii, numărul din registrul de tăiere şi numărul carcasei,.

  3. (c) recipienții sau sacii etichetați se introduc într-un container corespunzător ca volum, care asigură, pe durata transportului, condiţii de refrigerare.

  4. (d) probele de creier prelevate de la rumegătoarele sănătoase se transmit laboratoarelor în stare refrigerată în maxim 48 h de la prelevare; probele de creier provenite de la rumegătoarele moarte se transmit la laborator în termen de 48 h în stare refrigerată și în maxim 7 zile în stare congelată.

  5. (e) pentru probele congelate nu se efectuează teste histologice şi imunohistochimice.

  6. (f) probele prelucrate histologic nu necesită refrigerare şi trebuie etichetate, ambalate şi transportate corespunzător, astfel încât să se asigure integritatea fragmentelor de ţesut din lichidul fixator, a preparatelor histologice permanente şi a blocurilor de parafină.

  7. (g) în momentul transmiterii probelor la laborator este obligatorie respectarea măsurilor de biosecuritate specifice EST, conform prevederilor Manualului OIE şi Manualului de diagnostic pentru EST.

  Art. 31 - Reguli speciale aplicabile probelor menționate la art. 27, 28, 29:

  image

  Art. 32 - (1) Probele de trunchi cerebral, cap întreg și creier se transmit laboratorului împreună cu cererea de analiză însoţită de formularele nr. 2, 3, 4 sau 5 în funcţie de specie, iar în caz de confirmare/infirmare a bolii însoţită de formularul nr. 6, prevăzute în Anexa B.

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  2. (3) Probele prelevate de la animale provenite din exploataţii non-profesionale şi/sau comerciale sunt transmise laboratorului împreună cu formularul de declarare a evenimentului F3, prevăzut în Anexa B, eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau tipărit de pe staţia de lucru a utilizatorului, prin care se atestă evenimentul. Evenimentul se înregistrează în BND; completarea, eliberarea şi înregistarea în BND a formularului F3 se efectuează anterior expedierii probelor la laborator.

  3. (4) Probele prelevate de la animalele sacrificate în abatoare sunt transmise laboratorului împreună cu copii ale formularului de mişcare F2 şi ale formularului de consemnare F6, tipărite de pe staţia de lucru a utilizatorului, prin care se atestă evenimentul suferit cât şi operarea evenimentului în BND.

  4. (5) Înainte de recepția probelor în laborator se face verificarea și vizarea, de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, a conformității tuturor datelor din cererea de analiză și a tabelelor anexă cu BND.

  5. (6) Pentru probele prelevate de la animalele suspecte, în afara cerințelor prevăzute la art 32. alin. (1) – (5) se transmit către LNR - EST, fişele de lucru, citirile de la testele rapide efectuate, buletinul de analiză eliberat de laboratorul de morfopatologie cu rezultatul pozitiv, raportul de notificare a suspiciunii de EST şi fişa de observaţie clinică pentru EST.

  6. (7) Dacă în urma primirii rezultatelor, în formularele nr. 2, 3, 4 și 5, prevăzute în anexa B, se specifică probă în lucru/suspiciune EST sau dacă, în urma primirii Buletinului de analiză, este precizat rezultatul la testul rapid, pozitiv/dubios/suspiciune EST, existând suspiciunea că proba testată nu aparţine animalului identificat, aşa cum reiese din documentele de însoţire a probei, capul animalului suspect de EST se trimite la LNR - EST din cadrul I.D.S.A. în vederea efectuării testelor moleculare de discriminare şi a identificării genetice a animalului, pentru evidenţe specifice sau pentru obţinerea materialelor de referinţă pentru EST din ţesutul nervos central restant.

  image

  image

  reprezentate de tampoane de sanitaţie.

  Art. 33 - Probele pentru detecţia materialului de risc specific de pe carcasele de bovine sunt

  image

  ţesut nervos din cadrul sistemului nervos central şi se procedează după cum urmează:

  1. a) se aplică un şablon cu dimensiuni de 10x10cm pentru delimitarea dimensională a acestei zone;

  2. b) se umectează tamponul în apă distilată;

  3. c) tamponul astfel umectat se aplică riguros pe suprafaţa musculară delimitată de şablon;

  4. d) tamponarea se realizează prin mişcări de ştergere iniţial orizontale, apoi oblice şi, în final, verticale.

  Art. 34 - Pentru prelevarea tampoanelor de sanitație, se identifică zona suspectată de a fi contaminată cu

  image

  cutii termoizolante, la temperatura de refrigerare.

  Art. 35 - Probele de tampoane de sanitaţie identificate se transmit laboratorului desemnat ambalate în

  image

  image

  carcasele de bovine se transmit laboratorului desemnat împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 12, prevăzut în Anexa B;

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 36 - Probele de tampoane de sanitație prelevate pentru detecția materialului de risc specific de pe

  image

  pentru aplicarea metodelor citohistologice, histochimice şi imunohistochimice, sunt reprezentate de:

  1. a) cadavre/porţiuni de cadavre/seturi de organe sau țesuturi în stare proaspătă, refrigerată sau păstrate în ser fiziologic, după caz;

  2. b) fragmente de țesuturi în lichid fixator;

  3. c) preparate histologice permanente nedeparafinate/colorate;

  4. d) ţesuturi incluse în blocuri de parafină.

  Art. 37 - Probele pentru examenul histologic, inclusiv pentru diagnosticul oncopatiilor la animale

  image

  scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  Art. 38 - (1) Probele prelevate pentru examenul histologic, prevăzute la art. 37, se identifică cu etichete

  image

  toată durata transportului.

  1. (3) Probele de ţesut/ţesuturi proaspăt recoltate se introduc în recipienţi din material plastic, cu închidere etanşă şi cu etichetă autocolantă pe care se trec datele de identificare ale animalului, proprietarul şi felul probelor, precum şi categoria şi tipul ţesutului.

  2. (4) Recipientul se introduce într-o pungă/container din material plastic, cu închidere etanşă şi se transportă în cel mai scurt timp la laborator; în cazul cadavrelor / seturilor de organe transportul se face la temperatura de refrigerare.

  3. (5) În cazul preparatelor histologice permanente şi a blocurilor de parafină probele se ambalează astfel încât să se asigure integritatea fragmentelor de ţesut din lichidul fixator, iar temperatura de transport este cea a mediului ambiant.

  (2) Transportul probelor se realizează în cel mai scurt timp la laborator cu asigurarea integrităţii acestora pe

  image

  împreună cu cererea de analiză și, după caz, formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  2. (3) În cazul în care analizele se efectuează la solicitarea proprietarului, se completează formularul nr. 20 sau, în cazul oncopatiilor, formularul nr. 22, prevăzute în Anexa B.

  Art. 39 - (1) Probele prelevate pentru examenul histologic, precizate la art. 37, se trimit la laborator

  image

  organe sau ţesuturi în stare proaspată, refrigerată sau congelată.

  Art. 40 - Probele pentru examen necropsic sunt reprezentate de cadavre/porţiuni de cadavre/seturi de

  image

  corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Probele sunt ambalate în saci etanşi şi transportate la laborator în cel mai scurt timp.

  2. (3) Se asigură integritatea probelor pe toată durata tranportului.

  3. (4) În condiţii excepţionale, probele pot fi trimise la laborator și în stare congelată, caz în care nu se efectuează teste histologice şi imunohistochimice.

  Art. 41 - (1) Probele prelevate pentru examen necropsic se identifică lizibil cu numărul de prelevare

  image

  reprezentate de:

  1. a) cadavre/porțiuni de cadavre/seturi de organe sau țesuturi proaspete, refrigerate sau congelate.

  2. b) fragmente de țesuturi în lichid fixator;

  3. c) preparate histologice permanente nedeparafinate/colorate;

  4. d) ţesuturi incluse în blocuri de parafină.

  Art. 42 – Probele de la animale pentru expertiză/confirmare/suspiciune, cu excepția EST, sunt

  image

  cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Probele de cadavru și seturile de organe sunt ambalate corespunzător, în saci etanşi şi transportate la laborator în cel mai scurt timp.

  2. (3) Probele de țesuturi în lichid fixator și preparatele histologice permanente trebuie să fie ambalate şi transportate corespunzător astfel încât să se asigure integritatea lor.

  3. (4) În condiţii excepţionale, probele pot fi trimise la laborator și în stare congelată, caz în care nu se efectuează teste histologice şi imunohistochimice.

  Art. 43 - (1) Probele prelevate pentru expertiză/confirmare/suspiciune, cu excepția EST, se identifică

  image

  animalelor se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și, după caz, formularul nr. 1 prevăzut în Anexa B.

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  2. (3) În cazul în care analizele se efectuează la solicitarea proprietarului, se completează formularul nr. 20, prevăzut în Anexa B.

  Art. 44 - (1) Probele prelevate pentru examen necropsic, expertiză/confirmare/suspiciune în alte boli ale

  image

  1. a) cadavre/porțiuni de cadavre/seturi de organe sau ţesuturi proaspete, refrigerate sau congelate.

  2. b) fragmente de țesuturi în lichid fixator;

  3. c) preparate histologice permanente nedeparafinate /colorate;

  4. d) ţesuturi incluse în blocuri de parafină.

  Art. 45 - Probele destinate expertizei medico-legale veterinare de laborator sunt reprezentate de:

  image

  cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Probele de cadavru și seturile de organe sunt ambalate corespunzător, în saci etanşi şi transportate la laborator în cel mai scurt timp.

  2. (3) Probele de țesuturi în lichid fixator, preparatele histologice permanente trebuie să fie ambalate şi transportate astfel încât să se asigure integritatea lor.

  3. (4) Probele se trimit la laborator sigilate.

  4. (5) În condiţii excepţionale, probele se trimit la laborator și în stare congelată, caz în care nu se efectuează teste histologice şi imunohistochimice.

  Art. 46 - (1) Probele prelevate destinate expertizei medico-legale veterinare de laborator se identifică

  image

  de către organul de urmărire penală.

  (2) În cazul în care analizele se efectuează la solicitarea proprietarului, se completează formularul nr. 20, prevăzut în Anexa B.

  Art. 47 - (1) Pentru efectuarea expertizei medico-legale veterinare se aduce o cerere, formulată în scris,

  CAPITOLUL III

  PROBE DESTINATE EXAMENULUI VIRUSOLOGIC

  image

  image

  1. (a) sânge integral fără anticoagulant/ ser pe coagul;

  2. (b) sânge integral cu anticoagulant;

  3. (c) lichid cefalorahidian;

  4. (d) secreţii nazale;

  5. (e) secreţii oculare;

  6. (f) secreţii prepuţiale şi vaginale;

  7. (g) epitelii cutanate sau ale mucoaselor şi lichid din aftele nedeschise, din noduli şi din cruste;

  8. (h) secreţii bucofaringoesofagiene;

  9. (i) fecale;

  10. (j) tampoane traheale, cloacale și rectale.

  Art. 48 - Probele prelevate de la animalele vii, destinate examenului virusologic, sunt reprezentate de:

  image

  în vacutainere.

  1. (2) Cantitatea minimă necesară de sânge recoltat de la fiecare animal este de 7,5 ml pentru animale de talie mare, 4 ml pentru animalele de talie mijlocie şi de 1 ml pentru animale de talie mică şi păsări.

  2. (3) Din punct de vedere calitativ, probele nu trebuie să conţină substanţe anticoagulante sau corpi străini şi să nu fie hemolizate ori contaminate.

  3. (4) După prelevare, vacutainerul se păstrează la temperatura camerei, pentru exprimarea serului. Sângele se lasă să coaguleze, se decolează, se centrifughează 15 minute la 3500 rotații/minut şi se prelevează serul rezultat.

  4. (5) Serul sanguin obținut din sângele integral se depozitează, în condiţii de refrigerare sau congelare.

  5. (6) Este interzisă congelarea probelor de sânge integral sau de ser pe coagul.

  6. (7) Când proba se transportă pe distanțe lungi este recomandabil să se efectueze cât mai curând separarea serului de coagul, după exprimare, pentru a preveni hemoliza.

  7. (8) În cazul testului de seroneutralizare, în arterita virală ecvină, se trimite proba recoltată steril, în vacutainere, fără a se extrage serul de pe coagul.

  Art. 49 - (1) Probele de sânge integral fără anticoagulant sau ser pe coagul se prelevează individual

  image

  Art. 50 - (1) Probele de sânge integral cu anticoagulant se prelevează într-un vacutainer cu anticoagulant, se percutează ușor, imediat, sub capac, pentru a nu lăsa aditivul să adere la pereții tubului sau la capacul acestuia.

  1. (2) Probele de sânge se prelevează individual în vacutainere cu heparină litiată sau altă substanţă anticoagulantă, cum ar fi citratul de sodiu sau EDTA.

  2. (3) Cantitatea minimă necesară de sânge recoltat/animal trebuie să fie de 5 ml pentru animale de talie mare, 3 ml pentru animalele de talie mijlocie şi de minimum 1 ml pentru animale de talie mică şi păsări.

   image

  3. (4) Probele de sânge cu anticoagulant trebuie să fie prelevate steril, nu trebuie să conţină coaguli şi nu trebuie să fie hemolizate.

  4. (5) După recoltare, vacutainerul se agită ușor cu o mișcare de rotație din încheietura mâinii sau se agită ușor pe verticală de 5 - 6 ori.

  5. (6) Probele de sânge nu se congelează.

  image

  image

  Art. 51 - (1) Probele de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul și probele de sânge integral cu aticoagulant se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Transportul probelor de sânge la laborator trebuie să se efectueze după exprimarea serului la temperatura de refrigerare.

  2. (3) Probele se așează în stative în poziție verticală, iar stativele se așează în cutii de transport adecvate ca volum.

  3. (4) Probele trebuie transportate astfel încât să se evite răsturnarea sau vărsarea lor.

  4. (5) Intervalul de timp cuprins între momentul prelevării probelor şi momentul recepţionării acestora de către laborator nu trebuie să depăşească 72 de ore.

  image

  Art. 52 - (1) Probele de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul și probele de sânge integral cu aticoagulant se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi formularele nr. 1, 10 sau 11, prevăzute în Anexa B, după caz.

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  image

  este cuprinsă între 4 şi 10 ml.

  1. (2) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  2. (3) Probele se transportă la laborator în cel mai scurt timp posibil şi în condiții de refrigerare.

  Art. 53 - (1) Probele de lichid cefalorahidian se prelevează aseptic într-o seringă, cantitatea necesară

  image

  tifon, care se introduc în cavităţile nazale, executându-se mişcări de rotaţie şi de translaţie, cu o intensitate moderată, evitându-se lezionarea mucoasei; de la fiecare animal se prelevează 3-5 tampoane.

  1. (2) Pentru izolarea virusului Rinotraheitei infecţioase bovine se prelevează tampoane nazale de la 5-10 animale afectate, aflate în faza incipientă a bolii.

  2. (3) Secreţiile nazale se prelevează cu ajutorul tampoanelor sterile şi sunt, ulterior, imersate în mediu de transport.

  3. (4) Acest tip de probă se prelevează în perioada febrilă a afecțiunilor respiratorii sau în faza catarală a procesului inflamator.

  Art. 54 - (1) Pentru prelevarea probelor de secreţii nazale se utilizează tampoane sterile din vată sau

  Art. 55 - (1) După prelevarea probelor de secreţii nazale, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport care corespunde cerințelor de prezervare pentru păstrarea viabilității virusului suspectat a fi prezent în probă.

  (2) În cazul izolării virusului Rinotraheitei infecţioase bovine, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport constituit din mediu pentru culturi celulare cu 2-10% ser fetal bovin liber de herpesvirusul bovin tip

  -1 şi se menţine la temperatură de refrigerare; expedierea la laborator se face în cel mai scurt timp.

  (3) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  image

  fundul de sac conjunctival, cu o mișcare ușoară dar fermă dinspre unghiul interior spre unghiul exterior al ochiului.

  1. (2) După prelevare, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport, se menţine la temperatură de refrigerare și se expediază în termen de maxim 24 h la laborator.

  2. (3) Probele de secreţie oculară prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  Art. 56 - (1) Probele de secreţie oculară se recoltează cu un tampon umezit în ser fiziologic steril, din

  image

  care ulterior sunt imersate în mediul de transport sau prin lavaj prepuţial.

  1. (2) În cazul existenţei leziunilor vizibile şi circumscrise se prelevează secreţii de la nivelul acestora.

  2. (3) Pentru detecţie directă de antigen, se poate recurge la raclajul acestor mucoase pentru executarea de frotiuri pe lame de sticlă și/sau pentru izolare de virus.

  Art. 57 - (1) Probele de secreţii prepuţiale şi vaginale se prelevează cu ajutorul tampoanelor sterile

  image

  vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  (2) Probele se ambalează și se expediază la laborator, în cel mai scurt timp.

  Art. 58 - (1) Probele de secreţii prepuţiale şi vaginale prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil,

  image

  se efectuează cu ajutorul truselor care conţin materialele necesare, conform prevederilor Manualului Operaţional pentru febra aftoasă.

  (2) Probele prelevate de la animale afectate de boli veziculoase, sunt reprezentate de:

  1. (a) epiteliul aftelor recent sparte care se prelevează cu o forfecuţă în cantitate de aproximativ 1-2 g;

  2. (b) lichid din afte nedeschise, care se prelevează prin extragere cu seringa în cantitate de aproximativ 1 ml.

  1. (3) Fragmentele de epiteliu se prelevează conform mențiunilor din Manualul Operaţional pentru febra aftoasă.

  2. (4) Pentru diagnosticul dermatitei nodulare virale bovine sau variolei ovine şi caprine, se prelevează probe, în tuburi sterile, prin raclajul crustelor din zonele cutanate afectate.

  Art. 59 - (1) Prelevarea probelor de epitelii cutanate ale mucoaselor și de lichid din aftele nedeschise

  image

  Art. 60 - (1) Probele de epitelii cutanate prelevate se ambalează şi se transportă la laborator conform instrucțiunilor prevăzute în Manualul operațional pentru febra aftoasă.

  1. (2) Probele de epitelii cutanate, noduli şi cruste se ambalează şi se transportă la laborator conform instrucțiunilor prevăzute în manualele operaționale pentru dermatoză nodulară virală şi variolă ovină şi caprină.

  2. (3) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  Art. 61 - (1) În suspiciunile de boli veziculoase, atunci când animalele sunt într-o fază avansată a bolii sau când evoluţia este subclinică, se pot preleva și probe de secreţii bucofaringoesofagiene şi de epiteliu faringoesofagian.

  1. (2) Probele de secreții și de epiteliu faringoesofagian se recoltează prin metoda "probang", conform procedurilor descrise în Manualul operational pentru febra aftoasă.

  2. (3) În cazul suspiciunii de pesta micilor rumegătoare, de la nivelul leziunilor mucoasei bucale se prelevează probe de tampoane bucale.

  Art. 62 - (1) Probele de secreţii bucofaringoesofagiene şi de epiteliu faringoesofagian prelevate se introduc într-un tub steril cu mediu de transport, se menţin la temperatură de refrigerare și se expediază, în cel mai scurt timp posibil, la laborator.

  1. (2) Ambalarea şi transportul probelor la laborator se realizează conform instrucțiunilor prevăzute în Manualul operațional pentru febra aftoasă.

  2. (3) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  Art. 63 - (1) Probele de fecale eliminate recent se prelevează cu ajutorul unui instrument de prelevare în recipiente sterile prevăzute cu dop sau cu ajutorul unor tampoane rectale sau cloacale, în cazul prelevării de probe de la păsări.

  1. (2) De la păsările vii, în caz de influență aviară sau boala de Newcastle, se prelevează pe mediu de transport probe de tampoane traheale și cloacale.

  2. (3) În cazul suspiciunii de pesta micilor rumegătoare, de la animalele vii se prelevează probe de tampoane rectale.

  Art. 64 - (1) După prelevarea probelor de fecale, tamponul se introduce într-un tub steril cu mediu de transport constituit din tampon fosfat salin și antibiotic în cantitate de 5 ml care se menţine la temperatură de refrigerare și se expediază, în ziua prelevării, la laborator.

  1. (2) După prelevare, flacoanele cu fecale se menţin la temperatura de refrigerare și se expediază, în ziua prelevării, la laborator.

  2. (3) Probele prelevate cu tampoane cloacale și traheale se transportă la laborator, în cel mai scurt timp posibil.

  3. (4) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare, probele se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.

  4. (5) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  image

  image

  cu cererea de analiză şi, după caz, formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 65 - (1) Probele prelevate de la animalele vii, prevăzute la art. 48, se trimit la laborator împreună

  Art. 66 - (1) Probele prelevate de la animale moarte/ sacrificate sunt reprezentate de:

  image

  b) organe.

  a) cadavre;

  image

  1. a) Se prelevează cadavre de la animalele mici și mijlocii.

  2. b) Se pot preleva și expedia la laborator și cadavre de la animalele mari din categoria tineret.

  Art. 67 - (1) Prelevarea probelor de la cadavre:

  image

  Art. 68 - (1) Cadavrele prelevate sunt ambalate în recipiente etanşe sau în saci dubli de plastic, între care se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe dezinfectante.

  1. (2) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare, probele se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.

   image

  2. (3) Probele de cadavre se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză, după caz.

  image

  prelevează în cantitate de 20 – 100 g.

  (2) Probele de organe și/sau fragmente de organe se prelevează cu ajutorul unor instrumente sterile, adecvate.

  Art. 69 - (1) Probele de piele cu leziuni, limfonoduri, organe întregi sau fragmente de organe se

  image

  Art. 70 - (1) Probele de organe prelevate se ambalează în pungi sau recipiente sterile, după caz, și se transportă în condiții de refrigerare, în cel mai scurt timp posibil, la laborator.

  1. (2) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare, probele se congelează și se transportă ulterior la laborator.

   image

  2. (3) Pentru fiecare organ se folosește câte o pungă sau recipient cu capac etanş.

  3. (4) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin denumirea tipului de organ și numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză, după caz.

  image

  împreună cu cererea de analiză şi, după caz, formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 71 - (1) Probele prelevate de la animale moarte/sacrificate, prevăzute la art 66 se trimit la laborator

  image

  PROBE DESTINATE EXAMENULUI SEROLOGIC

  CAPITOLUL IV

  image

  1. a) sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul;

  2. b) sânge recoltat pentru detecţia de y-IFN;

  3. c) lapte.

  Art. 72 - Probele destinate examenului serologic sunt reprezentate de:

  image

  conformitate cu prevederile art. 49.

  1. (2) Este interzisă congelarea probelor de ser sanguin obținut din probele de sânge prelevat de la pasăre și destinate examenului serologic în micoplasmoză.

  2. (3) În cazul reacției de seroaglutinare rapidă pe lamă, în micoplasmoză, probele de ser sanguin, sunt stocate la 4C și se transportă la laborator imediat, astfel încât analiza să se efectueze în maxim 72 h de la prelevare.

  3. (4) Identificarea, ambalarea și transportul probelor de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 51.

  Art. 73 - (1) Prelevarea probelor de sânge integral fără anticoagulant/ser pe coagul se efectuează în

  image

  conţin heparină litiată ca anticoagulant, în volum de aproximativ 7,5 ml.

  1. (2) Probele de sânge prelevate nu se vor depozita la temperatura de refrigerare (frigider, congelator, gheață), se vor recolta/menține/ transporta la temperatura ambiantă de 20-25C și se trimit la laborator imediat, astfel încât stimularea plasmei cu tuberculine, să se efectueze, în maxim 8 h de la prelevare.

  2. (3) Dacă analiza se efectuează în 48–72 h de la prelevare, plasma se stochează la temperatura de refrigerare de 5±3°C.

  3. (4) Probele de plasmă stimulate cu tuberculine, se depozitează la temperatura de refrigerare de 5±3°C, timp de 7 zile sau la temperatura de congelare de -20°C, până la efectuarea analizei.

  Art. 74 - (1) Probele de sânge recoltate pentru detecţie de y-IFN, se prelevează în vacutainere ce

  image

  de analiză şi formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B;

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 75 - (1) Probele prelevate menționate la art. 72 lit. a) - b) se trimit la laborator împreună cu cererea

  image

  anterior recoltării, mameloanele sunt spălate, şterse şi dezinfectate, iar primele jeturi de lapte se elimină, pentru a se reduce riscul contaminării bacteriene.

  1. (2) Prelevarea probelor de lapte amestec din tancul de răcire se face numai dacă în fermă sunt cel puţin 30% din vaci în perioada de lactaţie asigurând trasabilitatea fiecărui animal care a depus laptele în tanc.

  2. (3) După colectarea cantității totale de lapte în tanc, se lasă tancul în agitare, cel puțin 2 minute, timp în care se notează litrajul şi se pregatește un flacon steril pentru recoltare.

  3. (4) Cu o pipeta serologică de 10 - 25 ml cu pompă, se prelevează 20 ml probă de lapte care se toarnă în flacon.

  4. (5) Flaconul identificat se închide imediat și se introduce într-un recipient izoterm.

  Art. 76 - (1) Probele de lapte individuale se prelevează în recipiente sterile prevăzute cu dop etanş;

  image

  conţin numărul de prelevare corespunzator numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Transportul probelor se efectuează la temperatura de refrigerare de 1– 4°C.

  2. (3) Proba de lapte prelevată nu se congelează.

  3. (4) Proba prelevată trebuie să ajungă la laborator în maximum 3 zile de la recoltare şi se păstrează în condiţii de refrigerare în tot acest timp.

  Art. 77 - (1) Probele de lapte prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care

  image

  formularele nr. 1 sau 13, prevăzute în Anexa B, după caz.

  1. (2) Probele prelevate din tancul de răcire se transmit la laborator împreună cu cererea de analiză, formularul nr. 13, prevăzut în Anexa B, precum și un tabel cu codurile de identificare ale bovinelor care au depus laptele în tancul de colectare/de răcire, la momentul prelevării probei.

  2. (3) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 78 - (1) Probele de lapte prelevate se transmit la laborator împreună cu cererea de analiză şi

  image

  PROBE DESTINATE EXAMENULUI HEMATOLOGIC

  CAPITOLUL V

  image

  Art. 79 - (1) Probele de sânge pentru examenul hematologic se prelevează dimineaţa, înainte ca animalul să-şi consume raţia furajeră.

  1. (2) Pentru a evita hemoconcentraţia progresivă, intervalul de timp de la executarea stazei şi până la prelevarea propriu-zisă a probei nu trebuie să depăşească 2 minute.

   image

  2. (3) Sângele se prelevează în vacutainere cu substanţă anticoagulantă de tip K3 EDTA, după care se agită uşor, pentru omogenizare.

  3. (4) Cantitatea minimă necesară de sânge recoltat/animal, trebuie să fie de:

   1. a) 3 ml pentru animalele de talie mare și mijlocie;

   2. b) 1 ml pentru animalele de talie mică şi păsări.

  image

  conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Tabelul care însoţeşte cererea de analiză conţine date referitoare la vârstă și starea fiziologică a animalului.

  2. (3) Probele de sânge se transmit la laborator, la temperatura de refrigerare de 4C, iar intervalul de timp de la prelevarea sângelui până în momentul examinării acestuia nu trebuie să depăşească 24 ore.

  3. (4) Probele de sânge prelevate în tuburi cu substanţe anticoagulante se păstrează la frigider până în momentul examinării, la temperatura de refrigerare pentru conservarea integrităţii morfologice a elementelor sanguine.

  Art. 80 - (1) Probele de sânge prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care

  image

  formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 81 - (1) Probele de sânge prelevate se transmit la laborator împreună cu cererea de analiză şi

  CAPITOLUL VI

  PROBE DESTINATE EXAMENELOR MICOLOGICE ŞI MICOTOXICOLOGICE

  Art. 82 Tipurile de probe destinate examenelor micologice şi micotoxicologice sunt menționate în tabelul următor:

  Nr. crt.

  Tip probă

  Cantitate minimă

  /probă

  Mod de ambalare probe

  Durata de timp de la prelevarea probelor

  până la transmiterea lor la laborator

  Condiții de transport

  1

  Hrană pentru animale

  1 kg

  În pungi de hârtie, cutii sau flacoane cu capac se ambalează în pungi/saci de

  plastic.

  24 h

  Refrigerare

  2

  Cadavre

  1 exemplar

  În sac de plastic

  Între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu

  substanţe dezinfectante.

  24 h

  Refrigerare

  3

  Avortoni

  1 exemplar

  În sac de plastic

  Între sacul de prelevare şi cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu

  substanţe dezinfectante.

  24 h

  Refrigerare

  4

  Set organe /Țesuturi

  Animale mici si mijlocii – organe intregi Animale mari – portiuni de organe

  În pungi de plastic

  Între punga/recipientul de prelevare şi punga de ambalare

  se pune eticheta de identificare.

  24 h

  Refrigerare

  5

  Secreţii, excreţii, exsudat

  lichid de puncţie

  1 tampon/ tip proba

  1 ml

  Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic

  24 h

  Refrigerare

  6

  Fanere: păr, unghii, cruste, scuame

  5 g

  În tuburi sau plăci care se ambalează în pungi de plastic.

  24 h

  Temperatura ambientală

  7

  Ouă embrionate

  10 buc

  În cofraje împachetate în hârtie.

  24 h

  Refrigerare

  8

  Paiete cu material seminal congelat

  0.25 ml

  Container cu azot lichid ce conţine paiete inscripţionate de producătorul de material seminal.

  72 h

  -196ºC

  9

  Material seminal proaspat

  5 ml

  Recipienții de prelevare

  se ambalează în pungi de plastic.

  24 h

  Refrigerare

  10

  Lapte

  15 – 20 ml

  Recipienții de prelevare

  se ambalează în cutii de carton sau în pungi de plastic.

  24 h

  Refrigerare

  capac.

  Art. 83 - (1) Probele de hrană pentru animale se prelevează în pungi de hârtie, cutii sau flacoane cu

  1. (2) Probele de cadavru provenite de la speciile de animale de talie mică şi mijlocie şi avortonii de la toate speciile se introduc în saci de plastic.

  2. (3) Probele de set de organe sau ţesuturi se prelevează cu ajutorul trusei de necropsie după cum urmează:

   1. a) de la cadavrele speciilor de animale de talie mare se prelevează fragmente mari de organe, precum: lobi hepatici sau lobi pulmonari, întregi şi nesecţionaţi;

   2. b) de la cadavrele speciilor de animale de talie mijlocie și mică se prelevează organe întregi nesecţionate;

   3. c) prelevarea organelor/fragmentelor de organe se face înaintea deschiderii tubului digestiv pentru a se evita contaminarea lor prin contact direct cu alte organe sau cu produse patologice adiacente;

   4. d) prelevarea probelor se face la cât mai scurt timp după moarte, pentru a se evita diseminarea florei bacteriene de putrefacţie;

   5. e) la prelevare se utilizează câte o pungă sau recipient cu capac etanş pentru fiecare țesut/organ, pe care se notează tipul, urmând ca acestea să fie închise foarte bine pentru a se evita scurgerile de lichide.

  3. (4) Probele de secreții, excreţii, lichide de puncţie şi exsudat se prelevează, după igienizarea prealabilă a locului de elecție, în recipiente sterile.

  4. (5) Probele de fanere, cum ar fi păr, unghii, cruste, scuame, se prelevează în tuburi sau plăci curate.

  5. (6) Probele de ouă embrionate se prelevează în cofraje.

  6. (7) Probele de paiete cu material seminal congelat se prelevează în containere de transport.

  7. (8) Probele de material seminal proaspăt se prelevează în recipiente sterile.

   image

  8. (9) Probele de lapte se prelevează în recipiente sterile, ulterior igienizării mamelonului şi eliminării primului jet de lapte.

  image

  Art. 84 - (1) Probele prelevate pentru examenele micologice şi micotoxicologice se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  (2) Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 82.

  image

  image

  Art. 85 - (1) Probele prelevate pentru examenele micologice şi micotoxicologice se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi formularele nr. 1 sau 12, prevăzute în Anexa B, după caz.

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

   image

   image

   PROBE DESTINATE EXAMENULUI BACTERIOLOGIC

   CAPITOLUL VII

   Art.86 - Tipurile de probe destinate examenului bacteriologic sunt menționate în tabelul următor:

   Nr. crt.

   Tip probă

   Cantitate minimă

   /probă

   Mod de ambalare probe

   Durata de timp de la prelevarea probelor până la transmiterea lor către

   laborator

   Condiții de transport

   1

   Cadavru

   1 exemplar de talie mică sau mijlocie

   60 pui 1 zi/transport – salmoneloze zoonotice

   În sac de plastic

   Între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe

   dezinfectante.

   24 h

   Refrigerare

   2

   Avortoni cu învelitori fetale

   1 exemplar

   În sac de plastic

   Între sacul de prelevare și cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe dezinfectante.

   24 h

   Refrigerare

   3

   Secreţii, excreţii, exsudat

   1 tampon/ tip probă

   Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport.

   24 h

   24 h

   2 ore

   Refrigerare

   Lichid de puncţie

   Lichid cerebrospinal, lichid pericardic, lichid peritoneal

   1 ml

   2 ml

   4

   Set organe cu limfonodurile aferente / țesuturi

   Animale de talie mică si mijlocie – organe întregi Animale de talie mare –

   porțiuni de organe sau organe întregi

   În pungi de plastic sterile Între punga / recipientul de

   prelevare şi punga de ambalare se pune eticheta de identificare.

   24 h

   Refrigerare

   5

   Masă gastro- intestinală

   În intregime – animale de talie mică

   Porțiuni de interes – animale de talie mijlocie și mare

   În pungi de plastic

   Între punga / recipientul de prelevare şi punga de ambalare se pune eticheta de identificare.

   24 h

   Refrigerare

   6

   Cecum

   Suine – 1 buc Pasare - 10

   cecumuri/fiecare lot de sacrificare

   În pungi de plastic care se sigilează Între punga / recipientul de prelevare şi punga de ambalare se pune eticheta de identificare.

   24 h

   Refrigerare

   7

   Limfonoduri

   Set complet

   Pungi de plastic

   Între punga / recipientul de prelevare şi punga de ambalare se pune eticheta de identificare.

   24 h

   Refrigerare

   8

   Sânge pe anticoagulant

   5 ml animale de talie mare,

   3 ml animalele de talie mijlocie

   1 ml animale de talie mică şi păsări

   Probele se aşează în stative, în poziţie verticală iar stativele se aşează în cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   5 ml – în cazul suspiciunii de leptospiroză

   Probele se aşează în stative, în poziţie verticală iar stativele se aşează în cutii de transport adecvate ca volum.

   2 ore

   Refrigerare

   9

   Urina

   10 ml

   Probele prelevate în recipienţi sterili se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum .

   24 h

   Refrigerare

   10 ml - în cazul suspiciunii de leptospiroză

   Probele prelevate în recipienţi sterili cu 10 ml diluent pentru leptospire; se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   2 ore

   Refrigerare

   10

   Fecale

   3 tampoane /animal

   Probele prelevate în recipienţi sterili se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum

   24 h

   Refrigerare

   100 g / animal

   Probele prelevate in recipienţi sterili se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   1/2/3/5 perechi huse incaltaminte/

   hala salmoneloze zoonotice

   conform art 88

   Probele prelevate în recipienţi sterili

   /pungi de plastic sterile se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   150 g/hala – salmoneloze zoonotice

   conform art. 88

   11

   Material seminal

   5 ml

   Probele prelevate în recipienţi sterili se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   72 h

   Refrigerare

   12

   Ouă destinate

   incubației/ embrionate

   10 buc

   În cofraje împachetate în hârtie

   24 h

   Refrigerare

   13

   Lapte

   15-20 ml

   Probele prelevate în recipienţi sterili se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   14

   Hrană pentru animale

   50-150 g

   Probele prelevate în pungi de hârtie, cutii sau flacoane cu capac se amabalează în pungi/saci de plastic.

   24 h

   Temperatură ambientală/ refrigerare

   15

   Probe de mediu: deşeuri

   de incubaţie, meconiu, aşternut din spaţiile de cazare

   a animalelor, praf, sol contaminat

   100 g / hala

   Probele prelevate în recipienţi sterili se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   16

   Apă

   500 ml

   Probele prelevate în recipienţi sterili se ambalează

   în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum

   24 h

   Refrigerare

   17

   Tulpini bacteriene

   1 buc

   Conform procedurilor specifice de laborator.

   24 h

   Refrigerare

   Art. 87 - (1) Prelevarea probelor destinate examenului bacteriologic se realizează înaintea instituirii tratamentului antimicrobian, astfel:

   1. a) probele de cadavru provenite de la speciile de animale de talie mică şi mijlocie se introduc în saci de plastic şi se transmit la laborator, fără a fi, în prealabil, deschise;

   2. b) probele de avortoni cu învelitori fetale se prelevează în saci de plastic;

   3. c) probele de secreții, excreţii, lichide de puncţie, exsudat se prelevează, după igienizarea prealabilă a locului de elecție, în recipiente sterile;

   4. d) probele de lichid cerebrospinal, lichid pericardic, lichid peritoneal se prelevează prin puncție/ aspirare directă, în recipienți sterili.

  1. (2) Probele de organe / țesuturi se prelevează, după cum urmează:

   1. a) prelevarea probelor trebuie să se facă la cât mai scurt timp după moarte, pentru a se evita diseminarea florei bacteriene de putrefacţie;

   2. b) organele se prelevează înaintea deschiderii tubului digestiv şi se evită contaminarea lor prin contact direct cu alte organe sau cu produse patologice adiacente;

   3. c) în cazul în care se transmit la laborator doar organe, acestea trebuie să fie întregi, nesecţionate;

   4. d) în cazul animalelor de talie mare se prelevează fragmente mari de organe; lobii hepatici sau lobii pulmonari, se prelevează întregi şi nesecţionaţi; oasele lungi precum femurul, metacarpul şi metatarsul se prelevează nedeschise;

   5. e) în cazul animalelor de talie mică și mijlocie se prelevează organe întregi nesecţionate;

   6. f) în situaţia în care se suspicionează anaerobioze, se evită aerarea probelor, prin plasarea acestora în recipiente închise ermetic şi prin transportul cât mai rapid posibil la laborator;

   7. g) la prelevare trebuie să se folosească câte o pungă sau recipient cu capac etanş pentru fiecare țesut/organ, pe care se notează tipul probei, urmând ca acestea să fie închise pentru a se evita scurgerile de lichide.

  2. (3) Probele de masă gastro-intestinală se prelevează în totalitate, în cazul animalelor de talie mică sau sub formă de fragmente din aceasta, din zonele cu leziuni, în cazul animalelor de talie mare şi mijlocie; secţionarea acestor fragmente se face între duble ligaturi, pentru a evita revărsarea conţinutului

  3. (4) În caz de suspiciune de paratuberculoză se prelevează porţiuni de ileon terminal în lungime de 25 - 30 cm pornind de la valvula ileo-cecală, alte segmente de intestin cu leziuni şi limfocentrii mezenterici aferenţi; probele se prelevează în pungi sau saci de plastic închise pentru a se evita scurgerile de lichide.

  4. (5) În caz de bruceloze, se prelevează următoarele tipuri de probe:

   1. a) de la animalele vii secreţii cervico-vaginale, sânge prelevat pe anticoagulant în stadiul acut al bolii în perioada febrilă, spermă, secreţii prepuţiale, secreţii conjunctivale, lapte, urină, învelitori fetale, avortoni, lichide fetale, produşi nou-născuţi neviabili, testicule cu epididim de la animale castrate şi lichide articulare;

   2. b) de la animalele moarte/sacrificate: limfonoduri din regiunea capului, submaxilare, retrofaringiene, supramamare, iliace interne, lombare, splină, ficat, glandă mamară sau fragmente din fiecare cartier, aparat genital femel, testicule cu epididim, glande seminale, articulaţii, ţesuturi cu inflamaţii necrotice, granulomatoase sau purulente.

  5. (6) Probele de cecumuri de la suinele abatorizate se realizează pe baza unei selecţii randomizate a zilelor de prelevare, în decursul fiecărei luni, respectându-se următoarele cerințe:

   1. a) lotul de sacrificare de la care se prelevează proba de cecum trebuie să fie ales în mod aleatoriu, indiferent de originea animalelor ce urmează a fi abatorizate;

   2. b) prelevarea probelor se va efectua în spaţiul destinat prelucării maţelor, după efectuarea examenului de abator al masei gastro-intestinale, astfel încât să fie evitată orice contaminare a carcaselor rezultate cu conţinut intestinal, ca urmare a secţionării şi ligaturării;

   3. c) pentru un lot de animale abatorizate se va preleva o proba de cecum de la un singur animal ales aleatoriu pe linia de tăiere, asigurându-se trasabilitatea;

   4. d) cecumul trebuie să fie intact /neînţepat şi cu conținut;

  6. (7) Probele de cecumuri de la puii de carne se prelevează aleator din interiorul lotului de sacrificare selectat, respectându-se următoarele cerințe:

   1. a) carcasele de la care se prelevează probele de cecumuri nu trebuie să se succeadă în mod consecutiv;

   2. b) trebuie să se evite prima parte din lotul de sacrificare;

   3. c) având în vedere rezistenţa scăzută a Campylobacter spp. în exteriorul intestinului gazdă, trebuie avut grijă ca probele de cecum să fie prelevate în momentul eviscerării; în vederea evitării contaminării încrucişate şi externe se prelevează cecumul cu precauţie prin tractare la joncţiunea cu intestinul;

   4. d) cecumul prelevat trebuie să fie intact/neînţepat şi plin; dacă nu se respectă aceste două condiţii proba este respinsă de la recoltare;

   5. e) prelevarea acestora se face în pungi sau saci de plastic închise etanș pentru a se evita scurgerile de lichide.

    image

  7. (8) Probele de limfonoduri se prelevează în pungi de plastic sau recipienți sterili.

  8. (9) Probele de sânge se prelevează individual prin puncţionarea marilor vene, în vacutainere cu substanţă anticoagulantă cum ar fi heparină sau EDTA, după care se agită uşor, pentru omogenizare.

   image

  9. (10) Probele de urină se prelevează prin cateterism uretral, adaptând o seringă sterilă la cateter sau în timpul micţiunii, în recipiente sterile.

  10. (11) Probele de materii fecale, eliminate recent, se prelevează fie cu ajutorul unui instrument de prelevare, în recipiente sterile prevăzute cu capac, fie cu ajutorul unor tampoane rectale sau cloacale, în cazul prelevării de probe de la păsări.

  11. (12) Probele de mediu pot fi constituite din: deşeuri de incubaţie, meconiu, aşternut din spaţiile de cazare a animalelor, praf, sol contaminat; acestea se prelevează în pungi/recipienți sterili.

  12. (13) Probă de meconiu – în cazul puilor de 1 zi sunt prelevate una până la maxim 10 probe de meconiu de pe suprafața internă a cutiilor în care puii au fost livrați la o exploatație, pentru fiecare 500 de pui livrați; la prelevare se utilizează mănuși de unică folosință, imediat după dezambalarea bateriilor în care puii au fost livrați, deoarece acestea pot fi ușor contaminate cu Salmonella spp. reziduală din praful dintr-o hală ce nu a fost dezinfectată corespunzător.

  13. (14) Prelevarea probelor de praf, în efectivele de păsări, se face prin colectarea, din mai multe locuri din tot adăpostul, de pe suprafețe pe care praful este așezat în mod vizibil; pentru a colecta această probă de praf trebuie folosite unul sau mai multe tampoane sterile umede de material textil, acoperind , în total, o suprafață de cel puțin 900 cm2.

  14. (15) Probele de material seminal se prelevează în recipiente sterile.

  15. (16) Probele de ouă destinate incubației/embrionate se prelevează în cofraje.

  16. (17) Probele de lapte se prelevează în recipiente sterile, după ce în prealabil a fost igienizat mamelonul şi a fost eliminat primului jet de lapte.

  17. (18) Probele de hrană pentru animale se prelevează în pungi de polietilenă, pungi de hârtie, cutii sau flacoane cu capac; probele se prelevează din hrănitori şi/sau din acelaşi lot din care au consumat animalele.

  18. (19) Probele de apă se prelevează în flacoane de sticlă sau de plastic sterile.

  19. (20) Probele de tulpini bacteriene se prelevează conform procedurilor specifice laboratorului.

  image

  Art. 88 - Salmonelozele zoonotice:

  image

  1. (1) Pentru categoria găini ouătoare:

   1. a) în cadrul controlului oficial sistem de creștere la sol, se prelevează, la categoria adulte, cel puţin 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală și o probă praf /hală sau cel puţin 3 probe compuse din 3 perechi huse/hală;

   2. b) în cadrul controlului oficial sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria adulte, cel puţin 2 probe/hală compuse din câte150 grame fecale/probă și o probă praf /hală sau cel puţin 3 probe/hală compuse din câte150 grame fecale/probă;

   3. c) în cadrul programului de autocontrol sistem de creștere la sol, se prelevează, la puii de o zi maxim 10 probe meconiu și 60 cadavre, la categoria tineret se prelevează 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală iar la categoria adulte se prelevează 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală;

   4. d) în cadrul programului de autocontrol sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria tineret, 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă iar la categoria adulte se prelevează 2 probe/hală compuse din câte150 grame fecale/probă.

  2. (2) Pentru categoria găini reproducție:

   1. a) în cadrul controlului oficial sistem de creștere la sol, se prelevează, la categoria adulte, 2 probe compuse din 5 perechi huse/hală;

   2. b) în cadrul controlului oficial sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria adulte 2 probe/hală compuse din câte150 grame fecale/probă;

   3. c) în cadrul programului de autocontrol, sistem de creștere la sol, se prelevează, la puii de o zi maxim 10 probe meconiu și 60 cadavre, la categoria tineret se prelevează 2 probe compuse din 2 perechi huse/hală iar la categoria adult se prelevează 2 probe compuse din 5 perechi huse/hală;

   4. d) în cadrul programului de autocontrol, sistem de creștere în baterii, se prelevează, la categoria tineret 2 probe/hală compuse din câte150 grame fecale/probă iar la categoria adulte se prelevează 2 probe/hală compuse din câte 150 grame fecale/probă.

  3. (3) Pentru categoria pui carne în cadrul controlului oficial/autocontrol sistem de creștere la sol, se prelevează 1 probă compusă din 2 perechi huse/hală.

  4. (4) Pentru categoria curcani la îngrășat în cadrul controlului oficial/autocontrol sistem de creștere la sol, se prelevează 1 probă compusă din 2 perechi huse/hală.

  image

  1. a) limfonodurile capului, respectiv retrofaringian stâng şi drept, mandibular stâng şi drept şi parotidian stâng şi drept;

  2. b) limfonodurile traheobronhice stâng şi drept;

  3. c) limfonodurile mediastinale anterior şi posterior;

  4. d) limfonodurile hepatice;

  5. e) limfonodurile iliace intern şi extern;

  6. f) limfonodurile retromamare superior şi inferior;

  7. g) limfonodurile poplitee;

  8. h) porțiuni de pleură, pulmoni, splină, ficat, intestin, rinichi, glandă mamară şi organe genitale, cu leziuni suspecte.

  Art. 89 - În caz de suspiciune tuberculoză bovină, se prelevează:

  image

  brucelozei, paratuberculozei dar și în alte boli, precum și a prelevării, ambalării și identificării probelor care se transmit către L.S.V.S.A de pe raza căruia funcționează abatorul, revine medicului veterinar al abatorului şi medicului veterinar oficial din cadrul D.S.V.S.A.

  Art. 90 - Responsabilitatea tăierii animalelor în scop de diagnostic bacteriologic în cazul tuberculozei,

  image

  cazul animalelor de talie mare se prelevează organele imediat după moartea animalului și se expediază către laborator.

  Art. 91 - În situaţia în care se suspicionează anaerobioze, se trimit la laborator animale în agonie, iar în

  image

  vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Etichetele pentru probele de cecum trebuie să conțină cel puțin următoarele informaţii: număr unic de documente, denumire abator, numărul lotului/data fabricaţiei şi expirării/cantitatea lotului din care provine proba, după caz, data și ora prelevarii probelor.

  2. (3) Etichetele pentru probele prelevate în cadrul salmonelozelor zoonotice trebuie să conțină următoarele informații: categorie de producție, vârstă, tip de recoltare: oficial sau autocontrol, tip probă, număr fermă din cadrul unității, număr hală, număr probă/hală și data recoltarii.

  Art. 92. - (1) Probele prelevate pentru examenul bacteriologic se identifică cu etichete scrise lizibil,

  image

  expediază către laborator pe medii selective sau mediu de transport specifice fiecărui tip de germen.

  (5) Probele de organe destinate examenului bacteriologic pentru bruceloză se pot transporta și în stare

  congelată.

  (4) Probele de tulpini bacteriene destinate confirmării şi tipizării trebuie să fie în stare proaspătă și pure și se

  Art. 93 - Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 86.

  Art. 94 - (1) Probele prelevate pentru examenul bacteriologic se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi formularele nr. 1, 8, 14, 15, 16, 17 sau 19, iar pentru probele de apă formularul nr. 12, prevăzute în Anexa B.

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

   image

   image

   PROBE DESTINATE EXAMENULUI TOXICOLOGIE-CHIMIE/ECOTOXICOLOGIE

   CAPITOLUL VIII

   image

   Art. 95 - Tipurile de probe destinate examenului toxicologic - chimie/ecotoxicologie sunt menționate în tabelul următor:

   Nr. crt.

   Tip probă

   Cantitate minimă

   /probă

   Mod de ambalare probe

   Durata de timp de la prelevarea probelor pana la transmiterea lor către

   laborator

   Condiții de transport

   1

   Sânge integral fară anticoagulant

   5 ml

   Probele se aşează în stative în poziţie verticală iar stativele se aşează în cutii de transport adecvate ca volum.

   2 ore

   Nerefrigerate/n econgelate

   2

   Sânge pe anticoagulant

   5 ml

   Probele se aşează în stative în poziţie verticală iar stativele se aşează în cutii de transport adecvate ca volum.

   2 ore

   Nerefrigerate/n econgelate

   3

   Urină

   100 ml

   Probele prelevate în recipienţi se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca

   volum.

   24 h

   Refrigerare

   72 h

   Congelare la - 20ºC

   4

   Conţinut gastric/ingluvial

   Integral sau minim 200 g

   Probele prelevate în recipienţi se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca

   volum

   24 h

   Refrigerare

   72 h

   Congelare la - 20ºC

   5

   Ficat, rinichi

   Integral sau minim 100 g

   În pungi de plastic

   Între punga/recipientul de prelevare şi punga de ambalare se pune eticheta de identificare.

   24 h

   Refrigerare

   6

   Creier

   Integral sau minim 20 g

   72 h

   Congelare la - 20ºC

   7

   Hrană pentru animale

   300 g

   Probele prelevate în pungi de plastic sau hârtie sau în flacoane etanşe confecţionate din sticlă sau material plastic se amabaleaza în pungi/saci

   de plastic.

   24 h

   Refrigerare

   72 h

   Congelare la - 20ºC

   8

   Material vegetal

   100 g

   24 h

   Refrigerare

   72 h

   Congelare la - 20ºC

   9

   Apă

   minim 2 l

   Probele prelevate în recipienţi se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca

   volum.

   24 h

   Refrigerare

   10

   Albine

   150 g

   Probele prelevate în recipienţi se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   72 h

   Congelare la - 20ºC

   11

   Peşte

   1 kg

   24 h

   Refrigerare

   72 h

   Congelare la - 20ºC

   12

   Alte tipuri de probe exemple:

   momeli, vomisment, corp delict, fagure

   -

   24 h

   Refrigerare

   image

   Art. 96 - (1) Probele de sânge integral fără anticoagulant se prelevează individual în vacutainere; după prelevare, vacutainerul se păstrează la temperatura camerei, pentru exprimarea serului; sângele se lasă să coaguleze, se decolează, se centrifughează 15 minute la 3500 rotații/minut şi se prelevează serul rezultat care se analizează sau se păstrează la 2-8°C maxim 72 h, până la introducerea în lucru.

   1. (2) Probele de sânge pe anticoagulant se prelevează individual, în vacutainere cu substanţă anticoagulantă EDTA, după care se agită uşor, pentru omogenizare.

   2. (3) Probele de urină se prelevează prin metode care să nu permită contaminarea probelor cu secreţii, celule sau alte substanţe existente pe căile urinare; este de preferat a se utiliza cateterismul vezical; flacoanele de recoltare trebuie să fie închise perfect etanş şi libere de orice contaminare.

   3. (4) Probele de organe şi de conținut gastric se prelevează de la fiecare animal afectat, în flacoane etanşe, de dimensiuni potrivite, libere de orice contaminare, confecţionate din sticlă sau material plastic, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.

   4. (5) Probele de hrană pentru animale se prelevează în pungi de plastic sau hârtie sau în flacoane etanşe confecţionate din sticlă sau material plastic, de dimesiuni potrivite, libere de orice contaminare, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.

   5. (6) Probele de material vegetal, altele decât cele folosite pentru hrana animalelor, dar suspectate că ar fi implicate în afectarea stării de sănătate a unor specii se prelevează în pungi de plastic sau hârtie sau în flacoane etanşe confecţionate din sticlă sau material plastic, de dimesiuni potrivite, libere de orice contaminare, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.

   6. (7) Probele de apă se prelevează în recipiente de sticlă sau de material plastic, polietilenă, PTFE, PVC, PET, curate, clătite în prealabil de câteva ori cu proba de analizat. În cazul în care analiza nu poate fi efectuată la locul de prelevare este necesară conservarea probelor, utilizându-se agenţi de conservare. Aceştia se adaugă la probă imediat după prelevare sau, în prealabil, în recipientul gol; adăugarea agenţilor de conservare se face sub formă de soluţii relativ concentrate, astfel încât să se folosească volume reduse. Tehnicile de conservare a probelor, în funcţie de parametrul care va fi determinat, sunt prevăzute în SR EN ISO 5667-3.

    image

   7. (8) Probele de albine se prelevează în flacoane etanşe, de dimesiuni potrivite, libere de orice contaminare, confecţionate din sticlă sau material plastic, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare;

   8. (9) Probele de peşte se prelevează în pungi de plastic.

   9. (10) Alte tipuri de probe care pot conduce la identificarea unei substanţe toxice - momeli, corp delict - se prelevează în flacoane etanşe, de dimensiuni potrivite, curate, libere de orice contaminare, confecţionate din sticlă sau material plastic, rezistente la temperatura de refrigerare sau congelare.

   image

   Art. 97 - Probele reprezentative pentru examenul toxicologic sunt prezentate în tabelul următor:

   Toxic/analit

   Matrice

   pH

   Apă, conţinut gastric

   Amoniac

   Apă, conţinut gastric, hrană pentru animale

   Nitiţi/nitraţi

   Apă, conţinut gastric, ser, hrană pentru animale

   Cloruri

   Apă

   Substanţe oxidabile

   Apă

   Hidrogen sulfurat

   Apă

   Oxigen dizolvat

   Apă

   Duritate totală

   Apă

   Clorură de sodiu

   Creier, hrană pentru animale

   Pesticide organoclorurate, organofosforice, carbamice, piretroizi etc.

   Apă, conţinut gastric, animale

   albine,

   material vegetal,

   peşte,

   hrană pentru

   Raticide anticoagulante

   Ser, ficat

   Fosfuri metalice

   Conţinut gastric, hrană pentru animale

   Stricnină

   Conţinut gastric

   Metale

   Apă, ser, sânge integral - pentru plumb, conţinut gastric, ficat, rinichi, albine, material vegetal, peşte, hrană pentru animale

   Methemoglobină

   Sânge integral

   Glicozizi cianogenetici, acid cianhidric

   Conţinut gastric, hrană pentru animale - material vegetal

   Alcaloizi

   Conţinut gastric, hrană pentru animale - material vegetal

   Etilen glicol - antigel

   Ser, conţinut gastric, urină, rinichi

   Uree

   Hrană pentru animale - nutreţ combinat

   Aldehidă epihidrinică - reacţia Kreiss

   Hrană pentru animale - nutreţ combinat

   Parametrii de chimie clinică - proteine totale, albumine, fosfor, activitate GOT, activitate GPT, glucoză, colesterol, trigliceride, acid uric, uree, creatinină, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, fier etc.

   Ser

   Sumar urină

   Urină

   image

   şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

   (2) Probele pentru examen toxicologic se trimit la laborator în cel mai scurt timp de la recoltare.

   Art. 98 - (1) Probele prelevate pentru examenul toxicologic se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil

   image

   prelevare, la temperatura de refrigerare şi se anunţă, în prealabil, L.S.V.S.A care efectuează analizele.

   1. (4) Probele de urină, organe, conţinut gastric, hrană pentru animale, material vegetal, albine, peşte sau de altă natură se transportă la laborator în maxim 24 h la temperatura de refrigerare sau se păstrează maxim 72 h la temperatura de congelare de -20°C, după care se trimit la laborator.

   2. (5) Probele de apă, ca atare sau conservate, se trimit la laborator în maxim 24 h la temperatura de refrigerare.

  2. (3) Probele prelevate pentru determinarea methemoglobinei se transportă la laborator în maxim 4 ore de la

  Art. 99 - Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 95.

  image

  Art. 100 - (1) Probele prelevate pentru examenul toxicologic se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi, după caz, formularul nr. 1 sau 12, prevăzute în Anexa B.

  image

  1. (2) Cererea de analiză trebuie să cuprindă toate informaţiile care pot conduce la identificarea factorului toxic şi, după caz, stabilirea diagnosticului de „intoxicaţie”.

  2. (3) Toate probele pentru examenul toxicologic, specifice unui eveniment, se completează în aceeaşi cerere de analiză.

  3. (4) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  4. (5) În cazul în care în L.S.V.S.A, nu pot fi executate toate analizele toxicologice pentru toate tipurile de matrici, prelevate în cadrul controlului oficial sau solicitate de către client, proba/probele se trimite/trimit la I.D.S.A, în cel mai scurt timp posibil.

   CAPITOLUL IX

   PROBE DESTINATE EXAMENULUI PARAZITOLOGIC

   Art. 101 - Tipurile de probe destinate examenului parazitologic sunt menționate în tabelul următor:

   Nr. crt.

   Tip probă

   Cantitate minimă /probă

   Mod de ambalare probe prelevate

   Durata de timp de la prelevarea probelor până la

   transmiterea lor la laborator

   Condiții de transport

   1

   Cadavru

   1 exemplar

   În saci de plastic

   Între sacul de prelevare şi cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe dezinfectante.

   24 h

   Refrigerare

   2

   Avortoni cu învelitori fetale

   1 exemplar

   În saci de plastic

   Între sacul de prelevare şi cel de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe dezinfectante.

   24 h

   Temperatură ambientală

   3

   Organe și țesuturi

   10 – 100 g

   În saci/pungi de plastic

   Între sacul/punga de prelevare şi sacul/punga de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe

   dezinfectante.

   24 h

   Refrigerare

   4

   Musculatură: pilieri diafragmatici

   20 - 40 g - trichineloscopie directă,

   În pungi de plastic

   Între punga/recipientul de prelevare şi punga de ambalare se pune eticheta de identificare.

   48 h

   Refrigerare

   pilieri diafragmatici, muşchi intercostali, diafragmatici, maseteri şi ai limbii

   100 g digestie artificială

   5

   Fecale

   25 – 50 g

   În pungi de plastic

   Între punga/recipientul de prelevare şi punga de ambalare se pune eticheta de identificare

   maxim 48 h

   Refrigerare

   6

   Raclat și cruste

   1-2 g

   Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport

   48 h

   Temperatură ambientală

   7

   Lână, păr, pene

   1 - 4 g

   48 h

   Temperatură ambientală

   8

   Secreţii, excreţii, exsudat

   Lichid de puncţie

   1 tampon/ tip probă

   1 ml

   Recipienții de prelevare se ambalează în

   cutii de transport.

   24 h

   Refrigerare

   9

   Secretii

   utero - vaginale

   1 tampon/ tip probă sau

   2 ml secretii / tip probă

   -

   Imediat după recoltare

   -

   1 mediu de transport pentru

   Trichomonas spp. / tip probă

   Recipienții de prelevare se ambalează în

   cutii de transport.

   48 h

   18 - 27C

   10

   Secreții prepuțiale

   1 tampon/ tip probă sau

   2 ml lavaj / tip probă

   -

   Imediat după recoltare

   -

   1 mediu de transport pentru

   Trichomonas spp. / tip probă

   Recipienții de prelevare se ambalează în

   cutii de transport.

   48 h

   18 - 27C

   11

   Material seminal proaspăt

   2 ml / tip probă

   -

   Imediat după recoltare

   -

   1 mediu de transport pentru

   Trichomonas spp. / tip probă

   Recipienții de prelevare se ambalează în

   cutii de transport.

   48 h

   18 - 27C

   12

   Paiete cu material seminal congelat

   0.25 ml

   Container cu azot lichid ce conţine paiete inscripţionate de producătorul de material seminal.

   72 h

   -196C

   13

   Lapte

   100 ml

   Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport.

   24 h

   Refrigerare

   14

   Urină

   25 – 50 ml

   24 h

   Refrigerare

   15

   Sânge integral

   7.5 ml animale de talie mare, 4 ml animalele de talie mijlocie

   1 ml animale de talie mică şi păsări

   Probele se aşează în stative în poziţie verticală iar stativele se aşează în cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   16

   Sânge pe anticoagulant

   5 ml animale de talie mare, 3 ml animalele de talie mijlocie

   1 ml animale de talie mică şi păsări

   24 h

   Refrigerare

   17

   Specii de Culicoides

   1 captură

   Recipienții de prelevare se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport.

   3 h de la prelevare din capcană

   24 h - daca sunt transferate, imediat dupa recoltare, în

   alcool 70%

   Temperatură ambientală

   18

   Tânțari, capușe

   1 captură

   48 h

   Temperatură ambientală

   19

   Oribatide, acarieni de păşune

   5 exemplare

   48 h

   Refrigerare

   20

   Gasteropode

   2 - 4 exemplare

   48 h

   Refrigerare

   21

   Odonate, libelule

   5 exemplare

   48 h

   Refrigerare

   22

   Muscide

   5 exemplare

   48 h

   Refrigerare

   23

   Formicide

   10 exemplare

   48 h

   Refrigerare

   24

   Coleoptere

   5 exemplare

   48 h

   Refrigerare

   25

   Lumbricide

   5 exemplare

   48 h

   Refrigerare

   26

   Furaj

   50 - 100 g

   Probele prelevate în pungi de plastic, cutii sau flacoane cu capac se amabaleaza în pungi/saci

   de plastic.

   24 h

   Refrigerare

   27

   Apă

   50 ml

   Probele prelevate în recipienţi se ambalează în pungi de plastic sau cutii de transport adecvate ca volum.

   24 h

   Refrigerare

   28

   Sol

   10 – 20 g

   Probele prelevate în pungi de plastic, cutii sau flacoane cu

   capac se amabaleaza în pungi/saci de plastic.

   24 h

   Refrigerare

   29

   Așternut

   50 - 100 g

   Probele prelevate în pungi de plastic, cutii sau flacoane cu capac se amabaleaza în pungi/saci

   de plastic.

   24 h

   Refrigerare

   Art. 102 - Probele de cadavru provenite de la speciile de animale de talie mică şi mijlocie prelevate pentru examenul parazitologic se introduc în saci de plastic şi se expediază la laborator, fără a fi, în prealabil, deschise.

   Art. 103 - Probele de avortoni cu învelitori fetale se prelevează în saci de plastic. Art. 104 - Probele de organe / țesuturi se prelevează după cum urmează:

   1. a) imediat după moartea animalului;

   2. b) fragmentele de organe trebuie să prezinte, pe cat posibil, leziuni semnificative;

   3. c) pentru probele de ţesut muscular destinate diagnosticării parazitului Trichinella spp. se va avea în vedere respectarea cantității de probă și a locului de prelevare a probei în conformitate cu legislația în vigoare;

   4. d) la prelevare trebuie să se folosească câte o pungă sau recipient cu capac etanş pentru fiecare țesut/ organ, pe care se notează tipul de organ/țesut.

  Art. 105 - Probele de materii fecale se prelevează din fecale emise pe parcursul a 24 de ore, pentru ca în final să se obţină o probă comună, cu următoarele precizări:

  1. a) pentru animalele de talie mare şi mijlocie, prelevarea se efectuează, individual, prin tuşeu rectal, iar pentru celelalte specii prelevarea se face din emisiunile spontane din ultima parte a cantităţii de fecale proaspăt eliminate;

  2. b) când se recurge la recoltarea probelor de materii fecale de pe sol proba se recoltează cu ajutorul unei spatule sau pense şi numai din stratul superior care nu a venit în contact cu solul;

  3. c) atunci când se elimină spontan fragmente de paraziţi sau paraziţi întregi, aceştia se prelevează şi se expediază împreună cu eşantioanele de fecale.

  Art. 106 - Probele de raclat și cruste se prelevează prin detaşarea de la marginea leziunilor, cu ajutorul unui bisturiu; raclarea se face profund sau superficial, în funcţie de localizarea agentului cauzal suspicionat.

  image

  image

  manual, astfel încât să fie antrenaţi şi foliculii piloşi.

  Art. 107 - Probele de peri şi tijele de pene se prelevează prin smulgerea din tegument cu o pensă sau

  image

  Art. 108 - Probele de secreții, excreţii, lichide de puncţie, exsudat, se prelevează, după igienizarea prealabilă a locului de elecție, în recipiente sterile, astfel:

  1. (1) probele de secreții se prelevează cu ajutorul unor tampoane sterile îmbibate în prealabil în ser fiziologic steril sau prin raclare ușoară cu o spatulă fină.

  2. (2) probele de secreții de la nivelul organelor genitale se prelevează în condiții de asepsie, folosind tehnici şi procedee adecvate segmentelor genitale vizate:

   1. a) prelevarea secreţiilor prepuţiale se realizează prin metoda spălării cavităţii prepuţiale sau cu ajutorul ansei prepuțiale;

   2. b) prelevarea secreţiilor utero – vaginale, în caz de piometru, se realizează prin raclare, cu ajutorul unei anse sterile sau prin masaj transrectal;

   3. c) prelevarea de la avortoni se realizează prin raclarea membranelor fetale și prin aspirarea lichidelor cavitare;

   4. d) probele de material seminal congelat se introduc în containere cu azot lichid;

   5. e) probele de material seminal proaspăt se prelevează în recipiente sterile sau cu mediu de transport special pentru Trichomonas spp.

  image

  image

  mamelonul şi a fost eliminat primul jet de lapte.

  Art. 109 - Probele de lapte se prelevează în recipiente sterile după ce în prealabil a fost igienizat

  image

  folosindu-se instrumentar şi recipiente sterile.

  Art. 110 - Probele de urină se prelevează în timpul emisiilor urinare spontane sau prin cateterism,

  Art. 111- Probele de sânge integral fără anticoagulant se prelevează individual în vacutainere prin puncţionarea marilor vene, după ce, în prealabil, a fost pregătit locul de elecţie; pentru exprimarea serului este interzisă congelarea probelor de sânge integral/ser pe coagul; când proba se transportă pe distanțe lungi este recomandabil să se efectueze cât mai curând separarea serului de coagul, după exprimare, pentru a preveni hemoliza.

  Art. 112 - Probele de sânge pe anticoagulant se prelevează individual prin puncţionarea marilor vene, după ce, în prealabil, a fost pregătit locul de elecţie, în vacutainere cu substanţă anticoagulantă EDTA, după care se agită uşor, pentru omogenizare.

  Art. 113 - Probele de insecte din genul Culicoides se prelevează cu ajutorul capcanelor fixe sau mobile, pe durata sezonului de activitate a vectorilor, conform unui grafic prestabilit, în locuri care reprezintă arealuri optime pentru culicoizi, cu înregistrarea coordonatelor geografice - latitudine, longitudine şi altitudine prin intermediul dispozitivelor GPS, în toate punctele de colectare a vectorilor; nu este recomandată montarea capcanelor în următoarele locuri: deasupra unei ape, direct pe pământ, în apropierea zonelor cu lumină artificială, în zonele expuse la vânturi puternice şi în zonele cu smog industrial sau fum.

  Art. 114 - Probele de ţânţari se prelevează cu ajutorul unor capcane speciale și se conservă în flacoane cu dop filetat cu capacitatea de 7-10 ml, prevăzute cu un strat subţire cu granule de silicagel; deasupra granulelor de silicagel, între două straturi de vată hidrofilă, se aşează țânțari adulți.

  Art. 115 - (1) Probele de acarieni:

  1. a) căpuşele din genul Ornithodoros - vectori pentru pesta porcină africană se prelevează manual sau cu capcane prevăzute cu gheaţa carbonică, ce eliberează CO2;

  2. b) căpuşele din celelalte genuri se prelevează de pe vegetaţie, în perioada de maximă activitate aprilie- octombrie și/sau, de pe animal, tot timpul anului;

  3. c) probele de oribatide şi acarieni de pășune se prelevează în perioada aprilie-noiembrie în borcane cu capac, prevăzute cu un tampon de vată îmbibat cu cloroform sau acetonă, lăsându-se în contact cu acest tampon minim 24 de ore.

  1. (2) Căpuşele trebuie transferate într-un recipient prevăzut cu dop etanş, în care se pun câteva fire de iarbă, hârtie poroasă sau vată umectată uşor sau se imersează de vii în alcool de 70%.

  2. (3) este necesară înregistrarea coordonatelor geografice - latitudine, longitudine şi altitudine prin intermediul dispozitivelor GPS în toate punctele de colectare a acarienilor.

   image

   image

   Art. 116 - (1) Probele de gasteropode se prelevează în toate anotimpurile și trebuie să se ţină cont de biotopii regiunii în care urmează să se efectueze prelevările:

   1. a) în cazul gasteropodele acvatice se prelevează fie cu ajutorul unui fileu folosit pentru insecte, fie cu o sită;

   2. b) în cazul gasteropodele terestre se prelevează manual sau cu pensa.

  1. (2) Probele prelevate de la gasteropode se introduc în recipienți etichetați cu specificarea datei prelevării și a locului de unde au fost prelevate.

  2. (3) Este necesară înregistrarea coordonatelor geografice - latitudine, longitudine şi altitudine prin intermediul dispozitivelor GPS, în toate punctele de colectare a gasteropodelor.

  Art. 117 - Probele reprezentate de odonate se prelevează cu plase special amenajate și se introduc în borcane cu dop filetat în care s-a introdus, în prealabil, un tampon de vată îmbibat cu cloroform sau acetonă şi se lasă în contact cu insectele minim 24 de ore.

  Art. 118 - Probele reprezentate de muscide se prelevează din zonele păşunabile cu ajutorul unor plase și se introduc în pahare cu dop filetat, libere de orice contaminare, prevăzute cu un tampon de vată îmbibat cu cloroform sau acetonă, cu care se lasă în contact minim 24 de ore.

  image

  image

  iarbă pe care sunt prinse acestea și se introduc în pahare cu capac de dimensiuni corespunzătoare, libere de orice contaminare, în care s-a introdus, în prealabil, un tampon de vată îmbibat în cloroform sau acetonă, lăsându-se în contact cu insectele minim 24 de ore.

  Art. 119 - Probele reprezentate de formicide se prelevează direct din furnicar sau se prelevează fire de

  image

  frecventează, manual sau cu o plasă special amenajată, în apropierea materiilor fecale proaspete provenite de la ovine, bovine sau cabaline.

  1. (2) Se recomandă prelevarea acestor insecte pe vreme umedă şi întunecoasă sau dimineaţa.

  2. (3) Probele prelevate se introduc în pahare cu capac filetat, libere de orice contaminare, în care s-a introdus, în prealabil, un tampon de vată îmbibat în cloroform sau acetonă lăsându-se în contact cu insectele minim 24 de ore.

  Art. 120 - (1) Probele reprezentate de coleoptere se prelevează din zonele pe care acestea le

  image

  Art. 121 - (1) Probele reprezentate de lumbricide se prelevează prin dragare din locurile cu pământ gras, din bălegar, din grădini sau de pe câmpie.

  1. (2) Timpul optim de prelevare este noaptea şi mai ales după ploaie, când acestea sunt în număr foarte mare;

  2. (3) Perioada de prelevare este primăvara - vara - toamna;

  3. (4) După prelevare, se introduc în borcane prevăzute cu dop filetat, iar conservarea lor se poate realiza în alcool 70% sau formol 5%.

  Art. 122 - Pentru toate tipurile de probe prelevate de la animale în agonie sau cadavre calde, fără mediu de transport, unde se suspicionează prezența protozoarelor, examinarea se efectuează imediat după recoltare.

  Art. 123 - (1) Probele prelevate pentru examenul parazitologic se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  image

  1. (2) Transportul materialului biologic prelevat din teren se face în tuburi, cutii de carton, de plastic sau din tablă, cu posibilitate de aerisire, dar şi în săculeţi de pânză sau de plastic.

  2. (3) Toate probele prelevate se identifică cu data şi locul de unde s-au recoltat.

  Art. 124 - Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 101.

  image

  image

  sau nr. 18, prevăzute în Anexa B, după caz;

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 125 (1) Probele prelevate se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi formularul nr. 1

  image

  PROBE DESTINATE EXAMENULUI DE

  BIOLOGIE MOLECULARĂ ȘI ORGANISME MODIFICATE GENETIC

  CAPITOLUL X

  Art. 126 - Tipurile de probe destinate examenului de biologie moleculară sunt menționate în tabelul următor:

  Nr. crt.

  Tip probă

  Cantitate minimă /probă

  Mod de ambalare probe prelevate

  Durata de timp de la prelevarea probelor până la transmiterea

  către laborator

  Condiții de transport

  10 g

  După prelevarea individuală pe tipuri de organe/ţesuturi şi distribuirea lor în tuburi sterile de tip Eppendorf sau în pungi de biohazard, toate fragmentele de organe provenite de la un animal se comasează într-o pungă biohazard iar această pungă se plasează într-o cutie biohazard închisă ermetic.

  ≤5 h

  Refrigerare

  Organe şi ţesuturi

  1

  Secreţii, excreţii, exsudat

  10 g

  ≤24 h

  Congelare

  2

  Sânge cu anticoagulant EDTA

  5 ml animale de talie mare,

  3 ml animalele de talie mijlocie

  1 ml animale de talie mică şi păsări

  Probele se aşează în stative în poziţie verticală iar stativele se aşează în cutii de transport adecvate ca volum.

  ≤12 h

  ≤24 h

  Refrigerare Congelare

  ≤5 h

  Refrigerare

  3

  Culturi bacteriene

  1 tulpină /

  0.5 – 1.5 ml

  Congelare

  4

  Culturi virale

  1 tulpină /

  0.5 – 1.5 ml

  Suporturi dedicate prevăzute cu capac.

  Cutia în care se introduce suportul dedicat se sigilează cu parafilm.

  ≤24 h

  Congelare

  5

  Probe de acizi nucleici ARN şi ADN

  0.5 – 1.5 ml

  ≤5 h

  ≤24 h

  Refrigerare

  Congelare

  6

  Produşi de

  amplificare, ampliconi

  50 l

  5 h

  ≤24 h

  Refrigerare

  Congelare

  Art. 127 - (1) Probele reprezentate de organe și țesuturi se prelevează individual folosindu-se, pentru fiecare probă, instrumentar sterilizat, echipament de protecţie, mănuşi şi consumabile de unică folosinţă - pensă, bisturiu sau lame de bisturiu, foarfece.

  1. (2) Deoarece cantităţile necesare analizelor de biologie moleculară sunt reduse, se admit fragmente de organe/ţesuturi, acestea fiind recoltate, obligatoriu, din zonele de elecţie specifice fiecărei boli în parte.

  2. (3) Se prelevează probe din fragmente de organe şi ţesuturi afectate, iar acolo unde este cazul, fragmentele de organe sau ţesuturi sunt însoţite şi de probe de secreţii/excreţii normale şi patologice, în cantităţi reduse.

  3. (4) Prelevarea fragmentelor de organe/ţesuturi se face în mod individual în tuburi sterile sau în pungi de biohazard, în sistemul "pungă în pungă" sau în plăci Petri sterile, ambalate individual în pungi de plastic şi transportate la laborator într-o cutie biohazard.

  Art. 128 - (1) Probele reprezentate de sânge pe anticoagulant se prelevează individual prin puncţionarea marilor vene, după o prealabilă pregătire a locului de elecţie, în vacutainere cu substanţă anticoagulantă EDTA, după care se agită uşor, pentru omogenizare.

  image

  (2) Nu se efectuează prelevarea pe alte tipuri de substanţă anticoagulantă.

  (3) În momentul prelevării se interzice contaminarea părţilor exterioare ale vacutainerelor cu materii organice, inclusiv a sângelui animalului de la care s-a realizat prelevarea.

  image

  1. (2) Probele reprezentate de culturi bacteriene se transportă în plăci Petri, la temperatura de refrigerare, la I.D.S.A.

  2. (3) Probele reprezentate de tampoane, pentru identificarea Mycoplasma gallisepticum și Mycoplasma meleagridis, se trimit la laborator, fără mediu de transport, la o temperatură cuprinsă între 4ºC şi 8ºC, cu condiția să nu se depășească 24 ore de la prelevare.

  Art. 129 – (1) Probele reprezentate de culturi virale se prelevează în tuburi Eppendorf.

  image

  procedurilor specifice de laborator și se prelevează în tuburi Eppendorf libere de DN-aze şi RN-aze.

  Art. 130 - În cazul probelor reprezentate de acizii nucleici ADN și ARN, extracţia se face conform

  image

  Eppendorf sterile de 0,2 ml sau de 0,5 ml.

  (2) Dacă probele sunt trimise pentru secvenţiere, acestea sunt transportate la întuneric.

  Art. 131 - (1) Probele reprezentate de produşi de amplificare sau ampliconi se prelevează în tuburi

  image

  sau în pungi de biohazard în sistemul "pungă în pungă".

  1. (2) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  2. (3) După prelevare, toate pungile cu fragmentele de organe provenite de la un animal se comasează într-o pungă unică şi apoi în cutia biohazard închisă ermetic.

  3. (4) Alternativ, se pot utiliza și plăci Petri, ambalate individual în pungi de plastic şi care sunt transportate la laborator într-o cutie biohazard.

  4. (5) Probele destinatele examenului de biologie moleculară se transportă la laborator în recipiente închise, refrigerate sau pe gheaţă uscată, la temperaturi de refrigerare.

  5. (6) În situaţia în care perioada de timp dintre momentul prelevării şi cel al sosirii în laborator nu depăşeşte 4 - 5 ore, probele se transportă la temperaturi de refrigerare, iar dacă perioada de timp depăşeşte intervalul menţionat anterior, probele se conservă şi se transportă la temperaturi de congelare.

  Art. 132 - (1) Probele de fragmente de organe şi ţesuturi se prelevează în mod individual, în tuburi sterile

  Art. 133 - Cantitatea, ambalarea și transportul probelor sunt prevăzute la art. 126.

  image

  image

  cu cererea de analiză şi formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 134 - (1) Probele prelevate pentru examenul de biologie moleculară se trimit la laborator împreună

  image

  1. (1) Probele pentru examene destinate detecţiei organismelor modificate genetic sunt prelevate conform metodologiilor aprobate de A.N.S.V.S.A.

  2. (2) Probele sunt prelevate în duplicat, una reprezentând proba, iar cealaltă contraproba şi sunt sigilate separat.

  Art. 135 - Examene pentru detecţia organismelor modificate genetic

  image

  plastic sau în alte tipuri de ambalaje, conform metodologiilor aprobate de A.N.S.V.S.A.

  1. (2) Transportul probelor la laborator se realizează conform metodologiilor aprobate de A.N.S.V.S.A.

  2. (3) Produsele perisabile se refrigerează.

  Art. 136 - (1) Probele destinate detecţiei organismelor modificate genetic sunt ambalate în saci de

  image

  Art. 137 - (1) Probele prelevate pentru detecția organismelor modificate genetic se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi formularul nr. 21, prevăzut în Anexa B.

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  image

  image

  a) genotipizare aleatorie;

  Art. 138 - (1) Examenele pentru genotipizare scrapie se realizează în cadrul următoarelor programe:

  image

  1. c) genotipizare din focar;

  2. d) genotipizarea probelor pozitive.

  (2) Tipurile de probe biologice folosite pentru genotipizare sunt:

  1. a) sânge integral prelevat în recipient cu substanţă anticoagulantă EDTA;

  2. b) probe de creier.

  b) genotipizare pentru creşterea rezistenţei berbecilor;

  image

  prevederile art. 50 alin. 1) al prezentei norme sanitare veterinare.

  Art. 139 - Pentru probele de sânge integral recoltat pe EDTA, pentru genotipizare scrapie, se aplică

  image

  genotipizare scrapie, reprezentate de trunchi cerebral şi cerebel pentru ovine şi caprine, se folosesc truse speciale de prelevare.

  (2) Locul de elecţie/segmentul anatomic specific pentru prelevarea de probe pentru genotipizare scrapie îl constituie cerebelul, trunchiul cerebral sau fragment de cerebel/trunchi cerebral.

  Art. 140 - (1) Pentru prelevarea, ambalarea şi etichetarea probelor de creier în stare proaspătă, pentru

  image

  un recipient din plastic, după care se închide capacul recipientului.

  1. (2) Recipientul se etichetează cu etichete autocolante, pe care sunt menţionate data tăierii, numărul din registrul de tăiere, codul de identificare al animalului, numărul carcasei, iar în cazul tăierilor realizate în abatoarele autorizate, şi programul din cadrul căruia face parte recoltarea.

  2. (3) Recipientul etichetat se introduce în punga din plastic a trusei, care se închide etanş.

  3. (4) Probele astfel etichetate şi ambalate se introduc într-un container etanş, corespunzător ca volum, care asigură, pe durata transportului, o temperatură de refrigerare cuprinsă între 2-8°C.

  4. (5) Containerul se transportă în maxim 24h la laboratorul de destinaţie.

  5. (6) În cazul în care transportul nu se efectuează în 24 h de la prelevare, probele se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.

  Art. 141 - (1) Fragmentele de trunchi cerebral sau cerebel pentru genotipizare scrapie se introduc într-

  Art. 142 - (1) Probele prelevate pentru genotipizare scrapie se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B;

  image

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

   CAPITOLUL XI

   REGULI SPECIFICE PENTRU UNELE BOLI ALE ANIMALELOR

   image

   1. a) diagnosticul de laborator al pestei porcine clasice și al pestei porcine africane presupune realizarea de investigaţii pe probe prelevate în anumite faze ale bolii şi din locuri de elecţie bine definite, respectiv organe sau ţesuturi provenind de la unul sau mai multe animale afectate şi care să corespundă calitativ şi cantitativ obiectivelor care se doresc a fi îndeplinite;

   2. b) prelevarea probelor se face de către medicul veterinar oficial sau de către personalul tehnic specializat, sub supravegherea nemijlocită a unui medic veterinar;

   3. c) probele se prelevează şi se manipulează cu respectarea obligatorie a măsurilor speciale pentru preîntâmpinarea diseminării bolii din locul de prelevare;

   4. d) după prelevare, probele se individualizează cu înscris vizibil, care să nu poată fi şters în cursul manipulărilor;

   5. e) în cursul transportului este necesară menţinerea acestor probe la o temperatură optimă, precum temperatura de refrigerare, uneori fiind posibilă şi menţinerea, pentru o perioadă scurtă de timp, la temperatura mediului ambiant dar constantă, evitându-se variaţiile mari de temperatură, nocive pentru infectivitatea virusurilor sau inadecvate menţinerii structurilor care servesc detecţiei prin teste de laborator;

   6. f) la prelevarea probelor pentru diagnosticul pestei porcine clasice trebuie avut în vedere prevederile Manualului OIE și ale Manualului de diagnostic al pestei porcine clasice și al pestei porcine africane;

   7. g) în cazul investigaţiilor privind supravegherea activă a mistreţilor în vederea supravegherii pestei porcine clasice şi a pestei porcine africane, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a asigura prelevarea, ambalarea şi expedierea la D.S.V.S.A a probelor biologice recoltate de la toţi mistreţii vânaţi, conform normelor sanitar - veterinare.

   Art. 143 - (1) Principii generale privind prelevarea, ambalarea, identificarea şi conservarea probelor pentru diagnosticul pestei porcine clasice și pestei porcine africane:

   image

   prelevează, de la animalele vii cu semne clinice, următoarele tipuri de probe:

   1. a) probe de sânge pe anticoagulant EDTA;

   2. b) probe de sânge integral fără anticoagulant.

   (2) De la animalele moarte sau sacrificate în scop de diagnostic se prelevează:

   1. a) stern;

   2. b) tonsile;

   3. c) splină şi rinichi;

   4. d) limfonoduri precum cele retrofaringiene, gastrohepatic, parotidiene, mandibulare sau mezenterice;

   5. e) porţiunea distală a ileonului, mai ales în formele cronice de boală;

   (f) pulmon, doar în cazul pestei porcine africane.

   Art. 144 - (1) În caz de suspiciune de pestă porcină clasică sau de pestă porcină africană se

   image

   fragmente de 20-50 g și nu organele întregi.

   (2) Atunci când este posibil, probele de organe se prelevează de la animalele moarte recent și nu de la cele la care au început procesele de putrefacție.

   Art. 145 - (1) Pentru diagnosticul pestei porcine clasice și al pestei porcine africane se prelevează

   Art. 146 - (1) Tipurile de probe care se prelevează de la mistreţii împuşcaţi, sunt reprezentate de:

   1. a) seturi de organe;

   2. b) stern;

   3. c) tonsile;

   4. d) splină şi rinichi;

   5. e) limfonoduri precum cele retrofaringiene, gastrohepatic, parotidiene, mandibulare sau mezenterice;

   6. f) porţiunea distală a ileonului;

   7. g) pulmon în cazul pestei porcine africane;

    1. i) probe de sânge.

  (2) De la mistreţii morţi se prelevează numai seturile de organe menționate la alin. (1) lit. a) – g);

  image

  image

  Art. 147 - Tipurile de probe de sânge care se prelevează de la mistreţii împuşcaţi sunt reprezentate de probe de sânge integral după cum urmează:

  1. a) imediat după împuşcare se efectuează deschiderea cutiei toracice şi a cavității abdominale astfel încât să se evite scurgerea eventualelor colecţii de sânge din aceste cavităţi;

  2. b) se prelevează probele de sânge prin puncţia venelor cordului sau a cordului, puncţia venei cave caudale şi a venei iliacă externă;

  3. c) în cazul în care nu este posibilă prelevarea sângelui conform preverilor de la lit. b) se prelevează sângele acumulat în urma împuşcării prin ruperea vaselor de sânge în cavitatea toracică sau abdominală;

  4. d) din cavitatea abdominală se prelevează sânge numai în situaţia în care intestinele nu au fost perforate;

  5. e) se recoltează serul dacă sângele s-a coagulat în cord, în vasele mari sau în cavitatea toracică/abdominală și în urma coagulării acesta s-a exprimat.

  image

  Art. 148 - (1) Probele de sânge de la animalele vii se prelevează în vacutainere prin puncţia unui vas de dimensiuni adecvate, profund sau superficial, confluentul jugular sau auricular.

  1. (2) Poate fi utilizat ca sânge integral sau ser sanguin.

  2. (3) După prelevare, probele de sânge sunt lăsate la temperatura camerei, până la exprimarea serului şi sunt transportate în cel mai scurt timp la laborator.

  3. (4) În cazul probelor de sânge prelevate de la mistreți, serul se transferă într-un tub curat, care se închide etanş şi se transportată, în cel mai scurt timp, la laborator.

  4. (5) În cazul în care nu pot fi transportate în cel mai scurt timp la laborator, serul se păstrează la -200C; prelucrarea probelor de sânge, pentru obținerea serului, se efectuează conform prevederilor art. 49 alin. (4).

  5. (6) Probele de sânge coagulat nu se congelează.

  6. (7) Probele de sânge recoltate pe substanţă anticoagulantă nu se congelează.

  Art. 149 - Probele de organe pentru determinarea pestei porcine clasice și a pestei porcine africane se prelevează cu ajutorul unor instrumente sterile, utilizate numai în acest scop, precum bisturie, cuţite, foarfeci de diferite dimensiuni, cleşti, dălți și fierăstraie.

  Art. 150 - (1) Instrumentele folosite la prelevarea probelor pot fi folosite la un alt animal numai după ce au fost sterilizate, pentru a se evita contaminarea acestora cu material viral de la animalul anterior.

  image

  un arzător alimentat de la o sursă de gaz portabilă sau folosind o sursă locală de combustibil.

  1. (3) Dacă nu există mai multe seturi de instrumente sterile sunt utilizate instrumente de sterilizare în etanol absolut.

  2. (4) Substanţele dezinfectante nu sunt folosite pe/sau lângă ţesuturile care trebuie prelevate, pentru a nu se afecta infectivitatea virusului, necesară în cazul izolării pe culturi celulare.

  3. (5) Persoana care prelevează probele şi ajutoarele acesteia trebuie să fie echipate cu echipament de protecţie.

  4. (6) Echipamentele de unică folosinţă utilizate într-o exploataţie sunt decontaminate şi trimise la incinerare.

  (2) Instrumentele pot fi sterilizate la locul recoltării, timp de 20 de minute, într-un boiler care poate fi încălzit pe

  Art. 151 - (1) Probele constituite din fragmente de organe şi ţesuturi se prelevează în mod individual, în recipiente sterile prevăzute cu capac cu filet; recipientele se pun în pungi în care se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe dezinfectante.

  1. (2) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză şi tipul de organ.

  2. (3) După prelevare, toate recipientele cu fragmentele de organe provenite de la un animal se comasează într-un recipient şi apoi în cutia biohazard închisă ermetic.

   image

  3. (4) În cazul probelor de sânge prelevate de la mistreți, fiecare tub se individualizează și se menționează dacă provine din cord, vena cardiacă, vena cavă caudală,vena iliacă externă, din sânge toracal sau abdominal şi, împreună cu probele de organe, sunt expediate la laborator, cât mai rapid, în condiţii de refrigerare, în cutia biohazard/lăzi izoterme.

  4. (5) Pe durata transportului la laborator, probele sunt însoţite de un delegat instruit care răspunde de securitatea acestora.

  5. (6) În cazul transportului probelor de la L.S.V.S.A la I.D.S.A pe exteriorul pachetului sunt lipite etichete cu însemnele de biohazard, specificându-se:

   “Material patologic animal, perisabil şi fragil. A se deschide numai în laborator"

   image

   image

   laborator împreună cu cererea de analiză şi formularul nr. 11 pentru suine sau formularul nr. 10 pentru mistreţi, prevăzute în Anexa B.

   (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

   Art. 152 - (1) Probele prelevate pentru pestă porcină clasică sau pestă porcină africană se trimit la

   image

   virusul rabic, se prelevează probe de creier, prin decalotarea cutiei craniene.

   (2) Probele de creier recoltate se ambalează în recipienți de plastic, închiși ermetic, iar între aceștia și sacul de ambalare se introduce material absorbant îmbibat cu substanţe dezinfectante.

   Art. 153 – (1) În cadrul supravegherii pasive pentru rabie, se testează toate animalele susceptibile la

   image

   efectuează numai în cadrul laboratoarelor, după cum urmează:

   1. a) probele de creier se prelevează, prin decalotarea cutiei craniene, în recipienţi de plastic închişi ermetic;

   2. b) probele de mandibulă se obţin prin prelevarea mandibulei în întregime, care se curăță de blană și țesuturile moi şi apoi se pune în pungi de plastic, identificate corespunzător, separat de probele de ser/sânge/lichid toracic;

   3. c) probele de ser/sânge/lichid toracic se prelevează din cavitatea toracică cu ajutorul unei seringi sau a unei pipete, în cantitate de aproximativ 3-5 ml lichid care se pun în recipienţi de plastic închişi ermetic, identificate corespunzător, ambalate separat de mandibule;

   4. d) dacă proba de creier nu se poate preleva în timp util, se congelează craniul întreg.

   Art. 154 - (1) În cadrul supravagherii active pentru rabie, prelevarea probelor de la vulpile împuşcate se

   image

   protecţia muncii şi de biosecuritate:

   1. a) vaccinarea antirabică a personalului responsabil;

   2. b) se utilizează un echipament de protecţie individual, constituit din: halat, ochelari de protecție, mască de protecție și mănuși de cauciuc, în momentul prelevării probelor;

   3. c) masa de lucru şi instrumentarul utilizat la necropsierea cadavrului şi recoltarea probelor se dezinfectează; personalul care a recoltat probele îşi dezinfectează mâinile.

   Art. 155 - (1) Pentru prelevarea şi manipularea probelor pentru rabie se aplică următoarele măsuri de

   image

   care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

   1. (2) Probele destinate examenelor de laborator, în cazul suspiciunii de rabie, sunt ambalate în flacoane din plastic etanşe sau în cutii speciale, după caz, astfel încât să se evite orice contaminare a persoanelor care manipulează probele.

   2. (3) Transportul probelor este efectuat în containere etichetate cu menţiunea “PROBE BIOLOGICE CU RISC CRESCUT - ATENŢIE RABIE", la temperaturi de refrigerare sau congelare.

   3. (4) Proba de creier prelevată se transportă la laborator în stare refrigerată, în cel mai scurt timp posibil, iar dacă depășește 24 h de la moartea animalului, proba se congelează imediat și se transportă ulterior la laborator.

   Art. 156 - (1) Probele prelevate pentru rabie, se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil,

   image

   formularele nr. 1, 9 A sau 10, prevăzute în Anexa B.

   1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

   2. (3) În situaţia obţinerii unui rezultat negativ la testul de imunoflorescenţă L.S.V.S.A trimite la I.D.S.A, probe de mandibulă şi lichid toracic pentru verificarea eficienţei vaccinării antirabice, împreună cu cererea de analiză şi formularul nr. 9B, iar în cazul probelor de creier formularele nr. 1 sau 10, după caz, prevăzute în anexa B;

   3. (4) De la vulpile cu rezultat pozitiv la imunoflorescență nu se mai recoltează mandibulă și ser/sânge/lichid toracic.

   4. (5) În situaţia în care testul de imunoflorescenţă este pozitiv, proba/ele se trimit/e la IDSA pentru confirmare, împreună cu cererea de analiză şi formularul nr. 1, prevăzut în anexa B.

   Art. 157 - (1) Probele prelevate pentru rabie se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi

   image

   Art. 158 - (1) În cazul bolii limbii albastre - Bluetongue, se prelevează probe de la animale în viață, reprezentate de:

   1. a) probele de sânge integral fără anticoagulant se prelevează în vacutainere, de la animale clinic sănătoase sau de la animale care au prezentat semne clinice cu cel puţin şapte zile anterior;

   2. b) probele de sânge pe EDTA se prelevează în vacutainere cu substanţă anticoagulantă EDTA, de la animale cu sau fără semne clinice, după care se agită uşor, pentru omogenizare;

  1. (2) Probele prelevate de la animalele moarte sunt reprezentate de:

   1. a) fragmente de organe, splină, pulmon, limfonoduri, timus de la tineretul sugar sau avortoni, care se prelevează în pungi sterile;

   2. b) sânge care se prelevează din cord, în vacutainere cu substanţă anticoagulantă EDTA;

   3. c) măduvă roşie, de la animalele abatorizate, care se prelevează în pungi sterile;

   4. d) os lung nedeschis, în cazul cadavrelor în stare avansată de descompunere, care se prelevează în saci/pungi de plastic.

  2. (3) Probele de vectori sunt reprezentate de:

   1. a) insecte care se prelevează în soluţie slabă de detergent pentru identificarea genului și speciei, precum și pentru examenul PCR;

   2. b) insecte care se prelevează în tampon fosfat salin 1X, pH 7,0 – 7,4, în cazul examenelor virusologice de izolare de virus.

  image

  image

  Art. 159 - (1) Probele prelevate pentru Bluetongue se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător numerotării din tabelul anexat cererii de analiză.

  1. (2) Probele de sânge prelevate pe substanţă anticoagulantă EDTA şi fragmentele de organe sunt depozitate, până în momentul transportului, la temperaturi de refrigerare.

  2. (3) Probele de sânge prelevate pe EDTA şi fragmentele de organe prelevate se transportă la laborator imediat după prelevare, în condiţii de refrigerare.

  3. (4) În cazul in care nu pot fi transportate imediat, probele de sânge pe anticoagulant EDTA și organele prelevate pentru PCR sunt depozitate la o temperatură de minim – 20C.

  4. (5) Probele de sânge pe anticoagulant EDTA și organele destinate izolării de virus nu se congelează, ci se depozitează în condiții de refrigerare.

  5. (6) Probele de sânge recoltate fără anticoagulant, după prelevare se păstrează la temperatura camerei și, dacă este posibil, la întuneric, cel puțin o oră, pentru exprimarea serului.

  6. (7) Intervalul de timp de la prelevare până la momentul recepţiei probelor în laborator nu trebuie să depăşească 48h.

  7. (8) Probele de sânge prelevate fără anticoagulant/ser pe coagul nu se congelează.

  Art. 160 - În cazul în care probele nu pot fi transportate imediat, trebuie să se efectueze separarea serului de coagul, după exprimare, pentru a preveni hemoliza; serul exprimat și separat se depozitează la o temperatură de -20ºC.

  Art. 161 - (1) Probele prelevate pentru Bluetongue se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză şi formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B.

  image

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

   image

   PROBE PRELEVATE DE LA ANIMALE ACVATICE DESTINATE EXAMINĂRII DE LABORATOR

   CAPITOLUL XII

   image

   examenelor de laborator sunt:

   1. a) instrumentar steril - foarfece, pensă;

   2. b) tuburi sterile;

   3. c) mediu de transport cu 2% antibiotic şi 10% ser fetal;

   4. d) pungi din plastic cu sistem de etanşeizare, gheaţă, cutii termoizolante, marker permanent, hârtie absorbantă, etichete;

   5. e) echipament de protecţie - mănuşi, cizme de cauciuc, halat.

   Art. 162 - Materialele necesare prelevării de probe de la animalele acvatice pentru efectuarea

   image

   Art. 163 - (1) Pentru constituirea probelor de peşte pentru diagnosticul bolilor virale precum septicemia hemoragică virală, necroza hematopoietică infecţioasă, necroza pancreatică infecţioasă, necroza epizootică infecţioasă şi viremia de primăvară a crapului, în funcţie de mărimea peştilor, se prelevează următoarele:

   1. a) la alevini şi peşti cu dimensiunea sub 4 cm, peştele întreg, fără sacul vitelin, dacă este prezent;

   2. b) la peşti cu dimensiunea de 4-6 cm, toată masa viscerală, inclusiv rinichiul şi encefalul;

   3. c) la peşti cu dimensiunea de peste 6 cm, rinichiul, splina, şi, după caz, cordul sau encefalul;

   4. d) la peşti reproducători, lichid ovarian şi/sau ţesut.

  1. (2) Pentru diagnosticul bolilor virale ale peştilor, probele prevăzute la art 163 lit. a) – d) se introduc într-un tub steril conţinând 4 ml mediu de transport, cu 2% antibiotic și 10% ser fetal bovin.

  2. (3) Pentru constituirea probelor de peşte pentru diagnosticul herpesvirozei crapului koi, se recoltează de la exemplare de crap 4 cm, branhii şi rinichi care se introduc în recipiente cu alcool etilic absolut, se congelează sau se introduc în mediul de transport; raportul dintre materialul patologic recoltat/alcool etilic absolut este de 1:9.

  3. (4) Pentru constituirea probelor de peşte pentru diagnosticul anemiei infecţioase a somonului, se recoltează un fragment de rinichi median şi se transferă într-un microtub de centrifugare care conţine 1 ml de soluţie de conservare ARN; greutatea ţesutului în eşantion trebuie să fie de 0,5 g; în cazul în care peştii sunt prea mici pentru a se putea preleva eşantioane cu greutatea necesară, se prelevează fragmente de rinichi, inimă, splină, ficat sau cecurile pilorice, în aceasta ordine a preferinţelor, pentru a obţine o greutate de 0,5 g; recoltarea se realizează de la 5 exemplare de pește, în mediul de transport menţionat, constituind un eşantion global.

   image

   image

   septicemia hemoragică virală, necroza hematopoietică infecţioasă, necroza pancreatică infecţioasă, necroza epizootică infecţioasă şi viremia de primăvară a crapului, în funcţie de statusul clinic se au în vedere următoarele:

   1. a) probele sunt constituite din pool-uri de câte 10 exemplare de peşte sau din organe ale acestora;

   2. b) probele comasate de lichid ovarian provenite de la 10 reproducători nu trebuie să depăşească în volum 5 ml, adică 0,5 ml/peşte reproducător;

   3. c) probele comasate de organe trebuie să conţină minimum 0,5 g de ţesut.

   1. (2) În cazul infecţiei clinice sau al unei mortalităţi, o probă este formată din minim 10 exemplare de peşte cu semne clinice şi/sau modificări anatomopatologice.

   2. (3) Pentru detecţia purtătorilor asimptomatici, numărul de exemplare de pește ce se recoltează va fi conform prevederilor art. 168, pentru a asigura un nivel de confidenţă de 95%, la o prevalență a bolii de 5%.

   3. (4) Pentru diagnosticul bolilor virale ale peştilor, probele prelevate potrivit prevederilor art. 163 lit. a) - d) sunt constituite din peşti sub 4 cm, viscere, fragmente de organe şi lichid ovarian, după caz; acestea se introduc într- un tub steril conţinând 4 ml mediu de transport, cu 2% antibiotic şi 10% ser fetal bovin.

   Art. 164 - (1) Pentru constituirea probelor de peşte pentru diagnosticul bolilor virale precum

   image

   la 2 peşti, în cazul supravegherii, şi probe comasate de organe de la cel mult 5 peşti, în cazul infecţiei acute; pentru detecţia purtătorilor asimptomatici recoltarea se realizează conform prevederilor art. 164 alin (3).

   (6) Pentru detecţia virusului anemiei infectioase a somonului probele se constituie conform prevederilor art. 163 alin 4). Pentru detecţia purtătorilor asimptomatici, numărul de exemplare de peşte ce se recoltează va fi conform prevederilor art. 168, pentru a asigura un nivel de confidenţă de 95%, la o prevalenţă a bolii de 2 %.

  4. (5) Pentru detecţia herpesvirusului crapului koi prin metode PCR se realizează probe comasate de organe de

   image

   1. a) <14C pentru septicemia hemoragică virală;

   2. b) <14C pentru necroza hematopoietică infecţioasă;

   3. c) 11-20C pentru necroza hematopoietică epizootică;

   4. d) ≤ 22C pentru viremia de primăvară a crapului;

   5. e) 16-28 C pentru herpesvirusul crapului koi;

   6. f) ≤ 17C pentru necroza pancreatică infecţioasă.

   Art. 165 - Temperatura apei la prelevarea probelor de pește trebuie să fie de:

   image

   examene sau nu este disponibil mediu de transport, se recoltează exemplare întregi de pește.

   (2) Prelevarea probelor se face în pungi de plastic, în cazul exemplarelor întregi, sau flacoane sterile cu capac închise ermetic, în cazul organelor.

   Art. 166 - (1) În situația în care, pe lângă examenul virusologic, trebuie efectuate și alte tipuri de

   image

   Art. 167 - (1) Probele de peşte și modul lor de constituire pentru bolile bacteriene, micotice şi parazitare în funcţie de statusul clinic:

   1. a) în cazul infecţiei clinice sau al unei mortalităţi anormale, o probă este formată din minim 10 exemplare de peşte cu semne clinice şi/sau modificări anatomopatologice;

   2. b) pentru detecţia purtătorilor asimptomatici, numărul de exemplare de pește care se recoltează este conform prevederilor art. 168, pentru a asigura detecţia animalelor bolnave la un nivel de confidenţă de 95%, cu o prevalență a bolii de 5%;

   3. c) pentru detecţia bolilor bacteriene probele sunt constituite din exemplare cu dimensiuni  4 cm;

   4. d) pentru detecţia de Gyrodactilus salaris, se recoltează exemplare vii de salmonide care se conservă în alcool etilic 96; în cazul exemplarelor mari de peşte se recoltează înotătoarele; raportul dintre materialul patologic recoltat/alcool etilic este de 1:9;

    image

    (2) Prelevarea probelor se face în pungi de plastic.

   5. e) pentru diagnosticul infecției cu Aphanomyces invadans se recoltează exemplare de pește din familiile Mugilidae, Salmonidae, Siluridae, Anguilidae, Percidae şi Ciprinidae - caras, roșioară, în perioadele când temperatura apei este de 18 - 22°C;

  image

  prevalenţa bolii, pentru detecția purtătorilor asimptomatici, în cazul supravegherii bolilor virale, bacteriene, micotice şi parazitare, este prezentat în tabelul următor:

  Art. 168 - Numărul de exemplare care trebuie recoltate, în funcţie de mărimea lotului de peşte şi

  Nr. crt.

  Mărimea lotului

  Prevalență 2%, număr de exemplare

  Prevalență 5%, număr de exemplare

  Prevalență 10%, număr de exemplare

  1.

  50

  50

  35

  20

  2.

  100

  75

  45

  23

  3.

  250

  110

  50

  25

  4.

  500

  130

  55

  26

  5.

  1000

  140

  55

  27

  6.

  1500

  140

  55

  27

  7.

  2000

  145

  60

  27

  8.

  4000

  145

  60

  27

  9.

  10.000

  145

  60

  27

  10.

  100.000 sau mai mult

  150

  60

  30

  După Ossiander și Wedemeyer, 1973

  image

  150 exemplare de moluşte bivalve din urmatoarele specii şi vârste:

  a) în cazul speciilor din genul Mytillus, Ostrea şi specia Cerastoderma edule, pentru detecţia de Marteilia refringens se recoltează exemplare cu vârsta de 2 ani sau peste 2 ani, iar în absenţa acestei categorii de vârstă se recoltează exemplare de moluşte şi din categorii de vârsta inferioare; recoltarea moluştelor se efectuează o dată pe an în perioada în care apa are temperatura >17°C.

  Art. 169 - (1) Probele de moluşte bivalve pentru supravegherea bolilor declarabile, se constituie din

  image

  vârsta de 2 ani sau peste 2 ani, iar în absenţa acestei categorii de vârstă se recoltează exemplare de moluşte şi din categorii de vârstă inferioare; recoltarea moluştelor trebuie efectuată iarna sau la începutul primăverii.

  1. c) în cazul speciilor din genul Crasosstrea, pentru detecţia de Mikrocytos mackini şi Perkinsus marinus se procedează astfel: pentru detecția de Mikrocytos mackini se recoltează moluşte cu vârsta de 3 ani sau peste 3 ani, iar în absenţa acestei categorii de vârsta se recoltează exemplare de moluşte şi din categorii de vârstă inferioare; recoltarea moluştelor trebuie efectuată o dată pe an, primăvara după perioade îndelungate cu temperatura apei 10C; pentru detecția de Perkinsus marinus se recoltează moluşte o dată pe an, toamna.

  2. d) în cazul speciilor Mya arenaria şi Tridacna maxima, pentru detecţia de Perkinsus olseni, recoltarea se realizează o dată pe an, când temperatura apei este în intervalul 15-21C.

  (2) Pentru probele de moluşte bivalve necesare investigării cazurilor de mortalitate anormală în populaţia de moluşte, se prelevează 30 de exemplare, indiferent de vârstă; se recoltează, preferenţial, moluşte bivalve cu cochilii deformate, muribunde.

  b) în cazul speciilor din genul Ostrea, pentru detecţia de Bonamia ostreae/exitiosa se recoltează exemplare cu

  image

  din minim:

  1. a) 20 - 36 de exemplare de stridii/probă;

  2. b) 20 - 60 de exemplare de midii/probă;

  3. c) 24 - 30 exemplare de Mya arenaria/probă;

  4. d) 60 - 100 exemplare de Cerastoderma edule/probă;

  5. e) pentru alte specii de moluşte se recoltează un număr suficient de exemplare pentru a realiza o probă de 100 - 200 g ţesut de moluşte.

  1. (2) Probele de moluşte bivalve pentru detecţia contaminanţilor virali se constituie din 10 – 30 exemplare de moluşte bivalve/probă, în vederea realizării examenului PCR, astfel încât să se obțină în laborator 2 g de glandă digestivă.

  2. (3) Probele de moluşte bivalve pentru detecţia biotoxinelor marine se constituie din 20 – 50 exemplare de moluşte bivalve/probă, astfel încât să se obţină, în laborator, 450 g de ţesut.

  Art. 170 - (1) Probele de moluşte bivalve pentru detecţia contaminanţilor bacterieni se constituie

  image

  1. a) pentru fiecare zonă sunt selectate mai multe puncte de prelevare, pentru a creşte şansele de detecţie a agenţilor patogeni ai moluștelor bivalve, a contaminanţilor bacterieni şi virali și a biotoxinelor marine;

  2. b) nu se prelevează exemplare de moluşte bivalve moarte pentru detecţia agenţilor patogeni;

  3. c) nu se prelevează exemplare de moluște bivalve moarte, muribunde sau cu cochilia spartă pentru detecția contaminanţilor bacterieni şi virali;

  4. d) prelevarea probelor de moluşte bivalve se poate realiza concomitent pentru diagnosticul bolilor declarabile şi pentru monitorizarea contaminanţilor bacterieni şi virali, precum şi a biotoxinelor marine, ținându-se cont de cantitatea de material biologic necesară investigațiilor.

  Art. 171 - Modul de constituire al probelor de moluşte bivalve:

  image

  indeplineasca următoarele condiţii:

  1. a) în cazul infecţiei clinice, se selectează, cu atenţie, exemplarele cu leziuni anatomopatologice;

  2. b) se evită prelevarea exemplarelor moarte;

  3. c) numărul minim de exemplare care trebuie prelevate pentru diagnostic este de 150 pentru pontă şi stadiul larvar, 50-150 pentru stadiul postlarvar, în funcție de mărime/vârstă, şi de 10 pentru exemplarele tinere şi adulte;

  4. d) în scopul detectării purtătorilor asimptomatici se prelevează 150 de exemplare pentru a asigura un nivel de confidenţă de 95% la o prevalență a bolii de 2%.

  Art. 172 - Probele de crustacee și modul lor de constituire, în funcţie de statusul clinic, trebuie să

  image

  conform prevederilor art. 95;

  (2) Prelevarea probelor de apă din bazine piscicole pentru analiza biologică, se realizează astfel:

  1. a) Pentru analiza fitoplanctonului:

   1. 1. se prelevează apă de la diferite adâncimi pentru a cuprinde toate tipurile de populaţii fitoplanctonice;

   2. 2. se prelevează o cantitate de 1 litru de apă în 2 recipiente de 500 ml, din sticlă sau din material plastic;

   3. 3. unul dintre flacoane se fixează cu soluție Lugol, 4 picături/100 ml.

  1. b) Pentru analiza zooplanctonului:

   1. 1. se prelevează un volum de 50 -100 litri de apă, prin trecere prin fileul planctonic;

   2. 2. volumul de apă care rămâne în paharul fileului planctonic se colectează într-un recipient închis ermetic;

   3. 3. se notează volumul iniţial care a fost trecut prin fileul planctonic;

  Art. 173 – (1) Prelevarea probelor de apă din bazine piscicole pentru examen toxicologic, se realizează

  image

  5. probele de apă pentru analiza zooplanctonului se conservă cu aldehidă formică 40%, care se adaugă probei astfel încât concentraţia finală să fie de 2-3%.

  4. fileul planctonic trebuie să fie confecţionat dintr-un material care să permită reţinerea organismelor de 60μ;

  image

  ambalate în pungi de plastic, câte 5 exemplare întregi de peşte/pungă, dacă au greutatea sub 500 g, şi individual, dacă au greutatea peste 500 g/exemplar; pungile sunt strâns legate şi etichetate.

  1. (2) Probele de organe de pește pentru examen virusologic se recoltează în tuburi, se plasează într-un stativ şi se etichetează cu etichete în care se menţionează specia, numărul de exemplare de la care au fost prelevate organele, data prelevării și, după caz, identificarea bazinului;

  2. (3) Probele de moluşte şi de crustacee sunt ambalate pe specii într-un material absorbant îmbibat în apa din zona de creştere; probele se introduc în pungi de plastic şi se etichetează.

  3. (4) Probele de peşte/moluște bivalve/crustacee sunt identificate cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin informaţii despre bazinul de creştere sau cursul de apă, data, ora şi numărul de exemplare prelevate.

  4. (5) Toate probele de peşte, moluşte bivalve şi crustacee, precum şi probele de apă, cu excepția probelor de apă pentru examenul biologic, se introduc în lăzi frigorifice alături de pungi de gheaţă sau pachete de glicol congelat, pentru a fi transportate la laborator.

  Art. 174 - (1) Probele pentru examen virusologic, bacteriologic, parazitologic şi micologic sunt

  image

  Art. 175 - (1) Probele de peşte, moluşte bivalve şi crustacee sunt transportate la laborator într-un interval de 12 - 24 ore la temperaturi de refrigerare.

  1. (2) Dacă probele de animale acvatice nu pot fi transportate imediat, acestea se congelează până la expediere doar în cazul examenului virusologic.

   image

  2. (3) Probele de apă sunt prelevate și transportate potrivit prevederilor art. 95.

   image

   cererea de analiză şi formularul nr. 1, prevăzut în Anexa B, după caz.

   1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

   2. (3) În cazul în care se solicită examene de laborator pentru precizare diagnostic sau monitorizare stare de sănătate a efectivului piscicol și sunt recoltate atât probe de animale acvatice cât și probe de apă, se completează aceeași cerere de analiză.

   3. (4) În cazul în care se solicită examene de laborator pentru confirmare tulpini bacteriene, se completează cererea de analiză și formularul nr. 19, prevăzut în Anexa B.

   Art. 176 - (1) Probele de pește, moluște bivalve și crustacee prelevate se trimit la laborator împreună cu

   image

   PROBE PRELEVATE DE LA INSECTE UTILE DESTINATE EXAMINĂRII DE LABORATOR

   CAPITOLUL XIII

   image

   1. a) echipament apicol de protecţie, respectiv salopetă din bumbac de culoare albă, mască apicolă, preferabil cu inserţie de plasă metalică, mănuşi şi cizme din cauciuc;

   2. b) trusă entomologică;

   3. c) aspirator apicol pentru prelevare de probe;

   4. d) perie apicolă;

   5. e) daltă apicolă;

   6. f) cuşti tip “Foti”, pentru probe de albine vii;

   7. g) recipiente de sticlă cu capac perforat, cu capacitate de 150 ml, pentru prelevare de probe de albine vii şi de larve de pescuit;

   8. h) recipiente din material plastic, de preferat din polietilenă, politetrafluoroetilenă-PTFE, policlorură de vinil- PVC, polietilenă tereftalat-PET, cu posibilitate de închidere etanşă, cu capacitate maximă de 800 ml, pentru prelevare de probe de insecte utile şi probe asociate acestora pentru examen toxicologic;

   9. i) cutii de carton cu dimensiuni de maxim 450 mm x310 mm, optim 150 mm x150 mm, cu capac, pentru prelevare de probe de fagure cu conţinut;

   10. j) pungi din hârtie de 500 g, pentru prelevare de probe de albine moarte;

   11. k) pungi de hârtie de 250 g, pentru prelevare de probe de viermi de mătase;

   12. l) marker permanent;

   13. m) etichete de identificare;

   14. n) cutii termoizolante.

   Art. 177 - Materialele necesare prelevării probelor de insecte utile sunt următoarele:

   Art. 178 - (1) Tipurile de probe care se prelevează de la speciile de albine sunt:

   image

   1. a) albine vii, prelevate de la urdiniş, în cantitate de minim 25 g/probă, pentru paratifoză și septicemie;

   2. b) fagure cu puiet căpăcit şi/sau necăpăcit - fragment de 10/10 cm - cu modificări sau o ramă întreagă cu puiet şi rezervă de hrană, respectiv miere căpăcită și păstură, pentru loca americană şi loca europeană;

   3. c) albine vii, prelevate din stup, în cantitate de minim 15 g/ probă, pentru acarapioză;

   4. d) albine vii sau moarte, prelevate de la urdiniş, în cantitate de minim 10 g/ probă, pentru nosemoză, amibiază şi alte endoparazitoze digestive;

   5. e) albine vii, prelevate din stup sau albine moarte, prelevate de pe planşeul stupului, în cantitate de minim 25g sau un fragment de 10/15 cm fagure cu puiet căpăcit de trântor sau de albină lucrătoare ori o ramă întreagă cu puiet căpăcit sau detritus de pe planşeul stupului pentru varooză;

   6. f) fragment de fagure cu puiet căpăcit de 10/15 cm sau o ramă întreagă cu puiet căpăcit ori detritusul de pe planşeul stupului pentru tropilelapsoză, galerioză şi alte ectoparazitoze ale puietului;

   7. g) insecte si larve, recoltate din interiorul stupului, altele decât cele de albine și faguri întregi sau porţiuni de minim 10/15 cm/ probă, fagure cu puiet şi rezervă de hrană, miere și păstură pentru atacul gândacului mic de stup - Aethina tumida;

  1. (h) albine moarte, prelevate de la urdiniş, de pe planşeul şi de pe oglinda stupului, în cantitate de minim 10 g/ probă sau un fragment de fagure cu puiet căpăcit de 10x15 cm pentru boli micotice ale albinelor şi puietului;

  2. (i) albine vii, prelevate din stup, în cantitate de minim 15 g/probă sau un fragment de fagure cu puiet căpăcit cu modificări, de 20 cm2 sau 10-15 botci cu modificări, din fiecare stupină, pentru boli virale ale albinelor şi puietului.

  1. (2) Tipurile și cantitățile de probe prelevate pentru examenul toxicologic sunt:

   1. a) albine moarte sau muribunde, prelevate de pe oglinda stupului, de la urdiniş şi din stup, în cantitate de minim150 g/ probă;

   2. b) o ramă întreagă de fagure cu rezervă de hrană, respectiv nectar, miere căpăcită și păstură;

   3. c) plante melifere întregi din zona de cules a familiei minimum 150 g, după caz;

   4. d) minim 50 g de flori din zona de cules a familiei, după caz;

   5. e) apă din sursa de apă a stupinei minimum 2 litri, după caz;

   6. f) sol prelevat din oglinda stupului minimum 100 g, după caz.

  2. (3) Probele de culturi bacteriene destinate confirmării tulpinii patogene se transmit, pe medii specifice, în plăci Petri sau liofilizate.

  image

  infecţioase şi parazitare la albine, numărul probelor prelevate trebuie să reprezinte cel puţin 5% din efectivul unei stupine de producţie şi 15% din efectivul unei pepiniere de mătci, care se calculează în funcție de efectivul stupinei, în așa fel încât să se poată detecta cu o precizie de minim 95%, cel puțin 5% din albinele bolnave.

  (2) Perioadele din an indicate pentru realizarea supravegherii sanitare-veterinare active a familiilor de albine şi pentru prelevarea de probe pentru examene de laborator sunt prevăzute în tabelul următor:

  Art. 179 - (1) Pentru supraveghere sanitar-veterinară şi, în caz de necesitate, pentru diagnosticul bolilor

  BOALA NOTIFICATĂ

  IAN.

  FEBR.

  MAR.

  APR.

  MAI

  IUN.

  IUL.

  AUG.

  SEPT.

  OCT.

  NOV.

  DEC.

  Loca americană

  #

  #

  #

  #

  Loca europeană

  #

  #

  #

  #

  Acarapioza

  #

  #

  Varroza

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  Nosemoza

  #

  #

  #

  #

  Tropilelapsoza

  #

  #

  #

  #

  #

  Atacul gândacului mic de stup

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  Legenda:

  #

  Perioada de posibilă evoluţie clinică a bolii

  Perioada de evoluţie subclinică a bolii

  image

  1. (4) Probele de albine vii se prelevează prin măturare cu peria apicolă ori se aspiră cu un dispozitiv special de pe rame şi de la urdiniş.

  2. (5) Fragmentele de fagure se prelevează prin decupare între zonele de inserţie metalică ale ramei, cu ajutorul unui bisturiu, după îndepărtarea albinelor de acoperire.

  3. (6) Ramele întregi cu conţinut se extrag din stup şi se scutură albinele de pe fagure deasupra stupului deschis.

  4. (7) Pentru prelevarea probelor se foloseşte instrumentar steril.

  5. (8) Prelevarea se poate realiza concomitent, pentru monitorizarea atât a bolilor infecţioase, cât şi a celor parazitare.

  (3) Pentru prelevarea probelor de albine se poartă echipamentul de protecţie prevăzut la art. 177 lit a).

  image

  1. a) bondari adulţi sau puiet, prelevate din stup, constituite din minimum 10 bondari vii sau 20 larve ori nimfe cu modificări, pentru boli virale, bacteriene şi micotice;

  2. b) bondari vii sau morţi, prelevate din stup, constituite din minimum 10 bondari sau din minimum 20 de celule cu puiet căpăcit, pentru boli parazitare;

  3. c) rezervă de hrană, prelevată din sursa de hrană a stupului sau bondari muribunzi ori morţi în cantitate de minimum 150 g, pentru examen toxicologic.

  Art. 180 - Tipurile de probe care se prelevează de la speciile de bondari sunt:

  image

  1. (2) Probele de bondari vii din stupii de carton se prelevează după congelarea cutiei stupului timp de 12 ore, la temperatura de -20°C.

  2. (3) Puietul din fagure se prelevează cu ajutorul unei pense, după îndepărtarea bondarilor adulți.

  3. (4) Pentru prelevarea probelor se foloseşte instrumentar steril.

  4. (5) Prelevarea se poate realiza, concomitent, pentru monitorizarea atât a bolilor infecţioase, cât şi a celor parazitare specifice bondarilor polenizatori.

  Art. 181 - (1) Pentru prelevarea probelor de bondari se poartă echipament de protecţie specific.

  image

  genurile BOMBYX, PHYLOSAMIA şi ANTHERAEA sunt reprezentate de:

  1. a) larve vii mici, un număr de minim 30-50 de larve /probă, pentru vârstele I-III;

  2. b) larve vii mari, un număr de minim 15-20 larve mari/probă, pentru vârstele IV-V;

  3. c) crisalide şi fluturi vii, minim 15-20 larve/probă;

  4. d) ouă 0,25 g /probă.

  1. (2) Tipurile de probe enumerate la art. 182 alin. (1) lit. a) – d) sunt specifice pentru bolile virale, bacteriene, micotice şi parazitare.

  2. (3) Probe de larve muribunde sau moarte, în diferite stadii de dezvoltare, în cantitate de 150 g/probă.

  3. (4) Probe de frunză de dud/ricin/stejar se recoltează în cantitate de150 g/probă.

  4. (5) Tipurile de probe enumerate la art. 182 alin. (3) și (4) sunt specifice pentru examenul toxicologic.

  Art. 182 - (1) Tipurile de probe care se prelevează de la speciile de viermi/fluturi de mătase din

  image

  infecţioase şi parazitare ale insectelor utile, probele se prelevează pe rase şi loturi de creştere, din fiecare spaţiu destinat unei etape din tehnologia de creştere.

  (2) Pentru prelevarea probelor se foloseşte instrumentar steril şi echipament corespunzător.

  Art. 183 - (1) Pentru supraveghere sanitar-veterinară şi, în caz de necesitate, pentru diagnosticul bolilor

  image

  în cantitate de minim 150 g larve vii/probă pentru bolile virale, bacteriene, micotice şi parazitare, pentru examenul toxicologic şi pentru contaminarea radioactivă.

  Art. 184 - De la insectele din ordinul Diptera şi viermi de pescuit, se prelevează probe de larve vii

  image

  Art. 185 - (1) Probele de albine și de bondari vii se prelevează în cuşti tip “Foti" sau mini-stupi, iar în lipsa acestora se pot folosi pungi și cutii de carton, recipiente curate din plastic sau din sticlă, acoperite cu capace perforate; aceste recipiente se pot ambala în cutii de transport confecţionate din carton, prevăzute cu capac perforat şi orificii laterale pentru asigurarea unei ventilaţii permanente.

  1. (2) Probele de albine sau de bondari morţi se prelevează în pungi de hârtie sau în cutii din carton.

  2. (3) Probele de fagure cu puiet căpăcit sau necăpăcit ori de faguri cu rezervă de hrană se ambalează în cutii din carton cu capac.

  3. (4) Probele de apă se prelevează în recipiente de sticlă sau de material plastic.

  4. (5) Probele de floră meliferă, frunze de dud, de ricin şi de stejar, precum şi probele de sol se ambalează în pungi de plastic sau în alte tipuri de recipiente închise etanş.

  5. (6) Probele de ouă de viermi de mătase, larve de viermi de mătase ori de fluturi se ambalează în pungi de hârtie sau în cutii din carton cu capac perforat, pe substrat de hârtie absorbantă.

  6. (7) Probele de larve pentru pescuit se ambalează în recipiente din plastic cu capac perforat, pe suport de material absorbant, precum talaşul.

  7. (8) Probele prelevate se identifică cu etichete scrise lizibil, vizibil şi durabil care conţin numărul de prelevare corespunzător cererii de analiză.

  image

  image

  de ore din momentul prelevării, la o temperatură maximă de 25°C.

  (2) Pentru materialul biologic prelevat după survenirea morţii, probele se transportă la laborator în cel mai scurt timp posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la moartea insectelor; transportul acestor probe se realizează pe gheaţă naturală sau artificială, în recipiente izoterme care menţin temperatura de refrigerare.

  Art. 186 - (1) Pentru materialul biologic prelevat viu, probele sunt transportate la laborator în maxim 24

  image

  (4) Probele care constituie obiectul unui litigiu se sigilează conform procedurilor legale în vigoare.

  (3) Probele de culturi bacteriene sunt transportate în maxim 24 de ore la laborator, la temperatura de refrigerare.

  image

  prevăzut în Anexa B.

  1. (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  2. (3) În cazul în care se solicită examene de laborator pentru confirmare tulpini bacteriene se completează cererea de analiză și formularul nr. 19, prevăzut în Anexa B.

  Art. 187 - (1) Probele prelevate se trimit la laborator împreună cu cererea de analiză și formularul nr. 1,

  image

  PROBE PRELEVATE DESTINATE VERIFICĂRII EFICIENȚEI DECONTAMINĂRII

  CAPITOLUL XIV

  image

  peptonată salină sau apă peptonată, 1 ml pentru fiecare punct de recoltare de pe suprafaţa supusă decontaminării.

  1. (2) Dacă suprafaţa de testat este umedă, tamponul nu se mai umezeşte înainte de folosire.

  2. (3) Dacă suprafaţa de testat este uscată, se îndepărtează capacul tubului de clătire, se scoate tamponul din tubul de protecţie şi se introduce în diluant; se îndepărtează excesul de lichid de pe tampon prin apăsare uşoară de pereţii tubului; pentru acurateţea rezultatelor, umezirea tampoanelor nu trebuie să se facă cu mai mult de o oră înainte de recoltare.

  3. (4) Prelevarea probelor de sanitaţie se realizează prin ştergerea suprafeţei de testat cu tamponul, în zig-zag, în 2 planuri, transversal şi longitudinal, astfel încât să se acopere o suprafaţă de 10 cm x 10 cm, folosind un şablon; în situaţia în care pentru recoltarea probelor de sanitaţie nu se poate utiliza şablonul, se va menţiona acest fapt în tabelul de individualizare a probelor.

  4. (5) Suprafaţa de pe care se face prelevarea probelor trebuie să reprezinte cel puţin 1/10.000 din suprafaţa totală supusă decontaminării.

  5. (6) 30% din suprafeţele alese pentru prelevare trebuie să fie din locurile cele mai greu accesibile operaţiunilor de curăţare, iar 70% trebuie să fie de pe suprafeţe cu care animalele intră în contact direct, pat, adăpători, hrănitori, pereţi şi boxe.

  6. (7) Prelevarea probelor de sanitaţie se realizează din minim 5 puncte, pentru obiectivele mai mici de 1.000 m2 şi din minim 10 puncte, pentru obiectivele mai mari de 1.000 m2 şi se execută după expirarea timpului de acțiune al substanţelor decontaminante pe suprafeţele din obiectiv şi imediat după desigilarea obiectivului decontaminat.

  Art. 188 - (1) Pentru recoltarea probelor de sanitaţie sunt necesare: un tampon, un tub cu diluant, soluţie

  image

  1. (2) Pe etichetă se menţionează tipul probei, obiectivul, punctul de recoltare, data recoltării şi scopul analizei solicitate.

  2. (3) În timpul transportului, probele sunt protejate de acţiunea directă a razelor solare şi se păstrează maxim 4 ore la frigider.

  3. (4) Probele se examinează cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 24 ore.

  Art. 189 - (1) Probele de tampoane de sanitație se etichetează cu scris lizibil, vizibil şi durabil.

  image

  analiză și formularele nr. 7 sau 12, prevăzute în Anexa B, după caz.

  (2) Cererea de analiză, împreună cu tabelul aferent, se completează, se semnează şi se vizează, după caz, de către personalul de specialitate, conform atribuţiilor.

  Art. 190 - (1) Probele de tampoane de sanitație prelevate se trimit la laborator împreună cu cererea de

  CAPITOLUL XV

  CONDIŢII DE BIOSECURITATE PRIVIND AMBALAREA ŞI TRANSPORTUL PROBELOR CU POTENŢIAL PATOGEN

  Art. 191 - (1) Condițiile de biosecuritate, modul de efectuare a transportului şi documentele însoţitoare, pentru transportul probelor cu potențial patogen, în țară sau în afara țării, sunt cele menţionate în tabelul următor:

  EXEMPLE INDICATIVE DE SUBSTANŢE INFECŢIOASE INCLUSE ÎN CATEGORIA A, INDIFERENT DE FORMĂ, DACĂ NU SE INDICĂ ALTFEL

  Număr UN şi denumirea corectă

  Microorganism

  de expediere

  UN 2814

  Substanţe infecţioase care afectează oamenii

  Bacillus anthracis (doar culturi)

  Brucella abortus (doar culturi)

  Brucella melitensis (doar culturi)

  Brucella suis (doar culturi)

  Burkholderia mallei-Pseudomonas mallei - răpciuga (doar culturi)

  Burkholderia pseudomallei-Pseudomonas Pseudomalei (doar culturi)

  Chlamydia psittaci - tulpini aviare (doar culturi)

  Clostridium botulinum (doar culturi)

  Coccidioides immis (doar culturi)

  Coxiella burnetii (doar culturi)

  Virusul febrei hemoragice Crimeea-Congo

  Virusul Dengue (doar culturi)

  Virusul encefalitei eqvine estice (doar culturi)

  Escherichia coli, verotoxinogen (doar culturi)1

  Virusul Ebola

  Virusul Flexal

  Francisella tularensis (doar culturi)

  Virusul Guanarito

  Virusul Hantaan

  Hantavirusurile care provoaca febra hemoragică cu sindrom renal

  Virusul Hendra

  Virusul hepatitei B (doar culturi)

  Virusul herpetic B (doar culturi)

  Virusul imunodeficienţei umane (doar culturi)

  Virusul gripei aviare înalt patogen (doar culturi)

  Virusul Encefalitei Japoneze (doar culturi)

  Virusul Junin

  Virusul bolii Padurii Kyasanur

  Virusul Lassa

  Virusul Machupo

  Virusul Marburg

  Poxvirusul simian

  Mycobacterium tuberculosis (doar culturi)1

  Virusul Nipah

  Virusul febrei hemoragice Omsk

  Virusul Polio (doar culturi)

  Virusul rabic (doar culturi)

  Rickettsia prowazekii (doar culturi)

  Rickettsia rickettsii (doar culturi)

  Virusul febrei Rift Valley (doar culturi)

  Virusul encefalitei ruse de primavara-vara

  Virusul Sabia

  Shigella dysenteriae tip 1 (doar culturi)1

  Virusul encefalitei de căpuşă (doar culturi)

  Virusul variolic

  Virusul encefalitei eqvine venezuelene (doar culturi)

  Virusul West Nile (doar culturi)

  Virusul febrei galbene (doar culturi)

  Yersinia pestis (doar culturi)

  UN 2900

  Substanţe infecţioase care afectează

  numai animalele

  Virusul febrei porcine africane (doar culturi)

  Paramyxovirusul aviar Tip 1 - Virusul velogenic al bolii Newcastle (doar culturi)

  Virusul febrei porcine clasice (doar culturi)

  Virusul febrei aftoase (doar culturi)

  Virusul bolii lumpy skin (doar culturi)

  Mycoplasma mycoides - pleuropneumonia bovină contagioasa (doar culturi)

  Virusul pestei micilor rumegatoare (doar culturi)

  Virusul Rinderpest (doar culturi)

  Poxvirusul ovin (doar culturi)

  Poxvirusul caprin (doar culturi)

  Virusul bolii veziculare porcine (doar culturi)

  Virusul stomatitei veziculare (doar culturi)

  1. (2) Expeditorul este responsabil pentru clasificarea, ambalarea, etichetarea şi emiterea documentelor necesare pentru toate probele cu potenţial patogen care urmează a fi transportate.

  2. (3) Probele transportate trebuie însoţite de fişe tehnice cu date de securitate.

   Art. 192 - (1) Condiţiile pentru transportul rutier al probelor sunt următoarele:

   1. a) certificat de agreere pentru vehiculul care transportă probele, eliberat de ,,Registrul Auto Român” - R.A.R.;

   2. b) vehicolul să fie dotat cu panouri pentru semnalizare;

   3. c) pe autovehicul să fie etichete aplicate care indică clasa de pericol, prevăzute la art. 193 alin. (4);

   4. d) conducătorul vehiculului să posede certificat de transport mărfuri periculoase A.D.R. - certificat de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;

   5. e) conducătorul vehiculului să posede permis de conducere cu o vechime mai mare de un an de la data eliberării acestuia pentru conducătorul autovehiculului care transportă probele.

  (2) Autovehiculul trebuie să fie dotat cu următoarele echipamente:

  1. a) lăzi frigorifice;

  2. b) echipament de protecţie,inclusiv ochelari şi scut transparent pentru protecţia feţei;

  3. c) materiale absorbante/prosoape de hârtie;

  4. d) mătură şi făraş;

   image

  5. e) dezinfectant corespunzător;

  6. f) lichid pentru spălarea ochilor;

  7. g) două dispozitive de avertizare independente;

  8. h) mănuși de protecție;

  9. i) container impermeabil pentru deşeuri biologice, rezistent la înţepare;

   image

  10. j) o lanternă portabilă;

  11. k) căte o vestă fluorescentă pentru fiecare membru al echipajului.

  Art. 193 - (1) Ambalarea probelor cu potențial patogen se face prin sistemul triplei ambalări:

  1. a) recipient primar - un recipient de bază, etanş, în care se introduce proba respectivă; recipientul se ambalează cu suficient material absorbant care, în caz de spargere a recipientului, să poată absorbi întreaga cantitate de lichid;

  2. b) ambalaj secundar – reprezintă al doilea ambalaj, etanş şi rezistent, care acoperă şi protejează recipientul primar; într-un ambalaj secundar se pot pune mai multe recipiente primare cu material pentru amortizare, dar se va folosi suficient de mult material absorbant astfel încât, în caz de spargere, să poată absorbi întreaga cantitate de lichid;

  3. c) ambalaj exterior - ambalajele secundare se aşează în ambalaje exterioare de transportare, prevăzute cu material pentru amortizare corespunzător; ambalajele exterioare au rolul de a proteja materialul transportat împotriva factorilor externi (ex. avarii fizice survenite în timpul transportului); dimensiunea minimă exterioară trebuie să fie de 10 cm x 10 cm.

  image

  Figura 1. Model de sistem cu triplă ambalare utilizat la ambalarea şi etichetarea substanţelor infecţioase din categoria A

  Sursa: Ghid de reglementări pentru Transportul Substanţelor Infecţioase 2011-2012,

  Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Ediţia, 2010

  1. (2) Ambalajele se marchează pentru a furniza informaţii despre conţinutul acestora, natura riscului şi standardele de ambalare aplicate. Toate marcajele de pe ambalaje se plasează într-un loc vizibil şi nu se acoperă de nici o altă etichetă sau marcaj.

  2. (3) Pe fiecare ambalaj exterior se consemnează următoarele date:

   1. a) numele şi adresa expeditorului;

   2. b) numărul de telefon al persoanei responsabile, care să aibă cunoştinţă de expedierea respectivă;

   3. c) numele şi adresa destinatarului;

   4. d) numărul UN urmat de denumirea corectă de expediere UN 2814 “SUBSTANŢE INFECŢIOASE PERICULOASE PENTRU OM” sau UN 2900 “SUBSTANŢE INFECŢIOASE PERICULOASE PENTRU

    ANIMALE”, după cum este cazul, urmate de denumirea agentului patogen/potenţial patogen și cantitatea netă a probei;

   5. e) cerinţe referitoare la temperatura de transport, opţional;

   6. f) denumirea tehnică a refrigerantului, numărul UN şi cantitatea netă - în cazul în care se foloseşte gheaţă carbonică sau azot lichid.

  3. (4) Pe pachetele cu probe sunt indicate conținuturile prin aplicarea etichetelor prezentate în fig. 2 și 3:

  image

  image

  Figura 2. Etichetă pentru substanţe infecţioase - Clasa 6.2 Dimensiune: 300*300mm

  (Autocolant PVC de securitate pentru exterior)

  image

  Figura 3. Etichetă de orientare pentru indicarea poziţiei deschiderilor recipientelor primare; la transportul de substanţe infecţioase lichide din categoria A care depăşesc 50 ml per pachet; Dimensiuni minime: Standard A7: 74 x 105 mm

  Număr de etichete per pachet: 2 pe laturile opuse Culoare: alb-negru sau roşu-alb

  Pe partea superioară a ambalajului poate apărea menţiunea

  „THIS SIDE UP” (a se aşeza cu această parte în sus)

  „THIS END UP” (a se aşeza cu această margine în sus)

  Art. 194 - Documentele însoțitoare pentru transportul probelor:

  1. (1) Pentru transportul rutier:

   1. a) cererea de analiză pentru probele prelevate, prevăzută în anexa B;

   2. b) lista de ambalare;

   3. c) declaraţia de expediţie.

  2. (2) Documente însoțitoare pentru transportul aerian sunt:

   1. a) declaraţia expeditorului cu privire la materialele periculoase - formularul firmei de transport;

   2. b) listă de ambalare/factură proformă - 1 exemplar, prezentă în formularul nr. 24, prevăzut în anexa B;

   3. c) cererea de analiză în 2 exemplare - 1 exemplar în interiorul coletului, 1 exemplar la firma de transport;

   4. d) numele persoanelor de contact, adresa instituţiei, numere de telefon/fax, e-mail, atât pentru expeditor, cât şi pentru destinatar, în 2 exemplare - 1 exemplar în interiorul coletului, 1 exemplar la firma de transport.

  Art. 195 - Personalul implicat în aceste acţiuni, inclusiv conducătorii auto, trebuie să fie instruit pentru a garanta corectitudinea clasificării probei/probelor care este/sunt să fie expediată/e, selectarea şi pregătirea ambalajului potrivit şi modul de acţiune în cazul producerii de scurgeri din colete şi protecţie în caz de expunere.

  Art. 196 - (1) În cazul vărsării materialului infecţios sau potenţial infecţios trebuie aplicate şi respectate, următoarele instrucţiuni de curăţare/tratare:

  1. a) se poartă mănuşi, îmbrăcăminte de protecţie, ochelari şi scut transparent pentru protecţia feţei, dacă este cazul;

  2. b) se acoperă materialul vărsat cu prosoape de hârtie pentru a-l reţine;

  3. c) se toarnă dezinfectantul corespunzător peste materialul absorbant folosit şi peste zona din imediata vecinătate; de regulă se utilizează soluţie de Cloramină 5%;

  4. d) se aplică dezinfectantul concentric şi centripet, dinspre marginea zonei spre interior;

  5. e) după expirarea timpului de acţiune se îndepărtează materialele absorbante, iar dacă există cioburi de sticlă sau alte obiecte ascuţite, se utilizează un făraş pentru strângerea acestora şi punerea lor într-un container pentru obiecte ascuţite;

  6. f) se curăţă şi dezinfectează aria contaminată iar dacă este necesar, se repetă etapele prevăzute la lit. b) - e);

  7. g) se evacuează materialele contaminate într-un container impermeabil pentru deşeuri, rezistent la înţepare;

  8. h) după dezinfectare, se informează autoritatea competentă că locul a fost decontaminat. Art. 197 - (1) Instrucţiuni pentru decontaminare:

  1. a) în caz de expunere la orice substanţă infecţioasă, locul afectat se spăla şi se dezinfectează imediat, indiferent de agentul implicat;

  2. b) în cazul în care substanţa infecţioasă vine în contact cu pielea, care nu este intactă, este recomandată spălarea imediată a zonei afectate, cu apă şi săpun sau cu o soluţie antiseptică pentru a reduce riscul infectării;

  3. c) dacă se suspectează o expunere la substanţele infecţioase care s-au scurs dintr-un ambalaj deteriorat, se efectuează un consult medical;

  (d) în cazul în care o substanţă infecţioasă, inclusiv sângele, se scurge din ambalaj, trebuie respectate prevederile art. 196.

  image

  DISPOZIŢII FINALE

  CAPITOLUL XVI

  image

  metodologia de prelevare, ambalare și transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătății, bunăstării animalelor și pentru organisme modificate genetic.

  Art. 198 - Anexele A și B fac parte integrantă din prezenta Normă sanitar-veterinară privind

  image

  la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

  Anexa A

  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A CERERII DE ANALIZĂ PREVĂZUTĂ LA ANEXA B ÎMPREUNĂ CU FORMULARELE AFERENTE

  Nr. crt.

  Subiect

  Explicaţii

  1

  Cerere analiză pentru probele prelevate

  Nr. ..../data...........

  Pentru asigurarea trasabilităţii documentelor, formularul de cerere de analiză, trebuie să fie înseriat şi numerotat conform legislaţiei în vigoare.

  Se completează de către Emitent cu numărul şi data emiterii cererii de analiză pentru probele prelevate.

  2

  Caseta Nr. CA

  Caseta se completează de către persoana desemnată pentru recepţia probelor în laborator.

  3

  Caseta

  VIZAT DSVSA /

  Departament

  (Ştampilat)

  Se vizează prin completarea cu numele şi prenumele persoanelor desemnate, medic veterinar oficial din cadrul structurii responsabile din DSVSA.

  Se semnează, se parafează şi se ştampilează.

  În cazul în care emitentul probelor este ANSVSA PIF, nu este necesară aplicarea vizei .

  4

  □ Animale

  Se bifează această secţiune pentru acelaşi tip de probă/probe diferite provenite de la un singur animal din cadrul aceleiaşi specii -de exemplu: cadavru, fragmente organe, conţinut stomacal şi se

  completează cererea de analiză.

  5

  □ Tabel Animale

  Se bifează în cazul aceluiaşi tip de probă provenită de la mai multe animale din cadrul aceleiaşi specii şi se completează:

  • - formular nr. 1, prevăzut în anexa B, pentru probe prelevate de la animale;

  • - formularele nr. 2, 3, 4, 5, prevăzute în anexa B, pentru probe supraveghere EST;

  • - formular nr. 6, prevăzut în anexa B, pentru expertize confirmări/pentru probe EST;

  • - formular nr. 8, prevăzut în anexa B, pentru salmoneloze zoonotice;

  • - formular nr. 9 A, prevăzut în anexa B, pentru vulpile aduse la LSVSA prelevate în cadrul Programului National de Vaccinare antirabică la vulpi;

  • - formular nr. 9 B, prevăzut în anexa B, pentru controlul vaccinării antirabice la vulpile împuşcate din fondurile de vânătoare şi trimise la LNR de către LSVSA;

  • - formular nr. 10, prevăzut în anexa B, pentru probe prelevate de la animale sălbatice;

  • - formular nr. 11, prevăzut în anexa B, pentru probe supraveghere Pestă porcină clasică şi Pestă porcină africană;

  • - formular nr. 13, prevăzut în anexa B, pentru probe de lapte pentru supravegherea Brucelozei bovine;

  • - formular nr. 14, prevăzut în anexa B, pentru confirmare tulpini pentru Salmonella;

  • - formular nr. 15, prevăzut în anexa B, pentru Campylobacter şi Escherichia coli;

  • - formular nr. 16, prevăzut în anexa B, pentru confirmare tulpini bacteriene în cadrul programului pentru monitorizare tulpini; antibiorezistenţa bacteriilor zoonotice şi comensale;

  • - formular nr. 17, prevăzut în anexa B, pentru monitorizare

  Nr. crt.

  Subiect

  Explicaţii

  Escherichia coli indicatori comensali şi Escherichia coli ESBL, precum şi Escherichia coli AmpC din cadrul programelor naţionale de monitorizare a antibiorezistenţei bacteriilor zoonotice şi comensale;

  • - formular nr. 18, prevăzut în anexa B, pentru supraveghere entomologică vectori;

  • - formular nr. 19, prevăzut în anexa B, pentru confirmare tulpini bacteriene;

  • - formular nr. 20, prevăzut în anexa B, pentru diagnostic necropsic/ boli tumorale/ examen histologic/ expertize medico- legale veterinare;

  • - formular nr. 22, prevăzut în anexa B, pentru examen histopatologic.

  6

  □ Produse/Obiective

  Se bifează în cazul probelor prelevate din diverse locaţii, tampoane de sanitaţie recoltate din ferme, adăposturi animale, furaje, apă de suprafaţă, alimente etc.

  Observaţii:

  Se completează pagina 1 din cererea de analiză şi formularul nr. 7, prevăzut în anexa B, pentru probe de tampoane de sanitaţie prelevate în vederea evaluării eficienţei decontaminării;

  Pentru organisme modificate genetic se completează pagina 1 din cererea de analiză şi formularul nr. 21, prevăzut în anexa B.

  7

  □ Tabel Produse/Obiective

  Se bifează în cazul mai multor probe provenite din diverse locaţii.

  Observaţii:

  Se completează pagina 1 din cererea de analiză şi formularul nr. 12, prevăzut în anexa B, pentru mai multe probe provenite de la produse sau obiective de mediu/unităţi de lucru, de exemplu în cazul tampoanelor de sanitaţie prelevate pentru detecţia materialului

  de risc specific de pe carcasele de bovine.

  8

  Caseta Emitent (PJ / PF )

  Se completează: denumirea şi forma de organizare a societăţii comerciale, adresa, datele de identificare şi de contact ale acesteia

  /numele şi prenumele persoanei fizice care efectuează prelevarea probelor, adresa şi datele de contact ale acesteia.

  9

  Subsemnatul

  Se completează cu numele şi prenumele persoanei care efectuează

  prelevarea probelor: medic veterinar, persoană autorizată de S.C. sau persoană fizică.

  10

  Data prelevării

  Se completează data prelevării probelor de la animale şi data de început/sfârşit în cazul probelor prelevate de la mai multe animale.

  11

  Caseta Provenienţă probe

  Proprietar probe:Persoană juridică / Persoană fizică

  Se specifică denumirea şi forma de organizare a societăţii comerciale, adresa, datele de identificare şi de contact ale acesteia/ numele şi prenumele persoanei fizice de la care se recoltează probele, adresa şi datele de contact ale acesteia.

  În cazul probelor prelevate de la vulpi, animale salbatice împuşcate, dacă nu se cunoaşte proprietarul, ca aparţinând unui fond de vânătoare sau AJVPS, se completează cu denumirea generică de Mediu silvatic.

  În cazul probelor trimise la laborator pentru confirmare, se precizează denumirea de origine a proprietarului de unde provin probele prelevate.

  12

  Unitatea/tip unitate

  Se specifică denumirea unitaţii şi tipul acesteia astfel cum reiese din autorizaţia emisă potrivit prevederilor Ord. ANSVSA nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

  13

  Cod unitate

  Reprezintă codul de înregistrare al unităţii dat de ANSVSA-

  DSVSA.

  Nr. crt.

  Subiect

  Explicaţii

  14

  DVCIA

  Document Veterinar comun de intrare a animalelor vii. Se completează denumirea integrală. Este valabil doar pentru PIF.

  15

  Contextul prelevării

  1. I. Supraveghere - sistem de colectare, analiză şi diseminare a datelor, iar când sunt detectate cazuri pozitive se aplică măsuri de control active.

  2. II. Monitorizare - sistem de colectare, analiză şi diseminare a datelor, fără a se lua măsuri de control activ atunci când sunt detectate cazuri pozitive.

  3. III. Confirmare - confirmarea, de către LNR, a rezultatelor obţinute de LSVSA prin teste de laborator.

  - prelevare de probe de la animale suspecte cu rezultate de laborator dubioase sau pozitive care necesită confirmarea analizelor pentru probele prelevate anterior.

  IV. La cerere - autocontrol, program HACCP, subvenţie, consum propriu, în scopul comercializarii, alte solicitari etc.

  16

  Program prelevare probe

  image

  1. I. Oficial Naţional - Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

  2. II. Oficial EU - programe stabilite şi finanţate 100% de UE.

  3. III. Program naţional şi EU - PNCR, Program contaminanţi, Cofinanţat - programe stabilite prin decizie comunitară.

  4. IV. Industrie/Privat - Programe proprii, persoane juridice, operatori, PFA.

  5. V. Studiu - Programe stabilite de ANSVSA, exemplu: Campylobacter, Listeria.

  6. VI. Subvenţie/Programe subvenţionate - ajutor bănesc nerambursabil acordat de stat sau de o organizaţie unei ramuri economice, unei unităţi sau unei persoane.

  7. VII. Altele - cu posibilitate de editare - orice alte cereri în afara celor specificate anterior.

  17

  Strategia de prelevare

  1. I. Obiectivă: prelevare programată care se aplică pentru planul cifric cât şi pentru autocontrol.

  2. II. Suspiciune: prelevare probe în cazul în care există informaţii cu privire la un potenţial risc.

  3. III. Selectivă: prelevare suplimentară, urmare a identificării unui risc sau a unor probe cu rezultat necorespunzator ce impune o supraveghere suplimentară.

  4. IV. Altele - orice altă strategie în afara celor specificate anterior.

  18

  Tip supraveghere

  Activă, Pasivă - se bifează conform cerinţelor din Programul Strategic.

  19

  Tip de finanţare

  Se bifează conform cerinţelor din Programul Strategic.

  20

  Către laboratorul

  Se specifică laboratorul de destinaţie al probelor.

  21

  Curier probe

  Se specifică numele şi prenumele/denumirea persoanei/firmei de curierat.

  22

  Număr probe

  Se specifică numărul de probe prelevate - exemplu: 1/una sau 2/două.

  23

  Tip probă(e)/cantitate:

  Se completează tipul de probă/probe în cazul în care provin de la un singur animal, precum şi cantitatea exprimată în unităţi de măsură.

  Pentru probele de animale acvatice se menţionează numărul de

  Nr. crt.

  Subiect

  Explicaţii

  exemplare.

  24

  Circuit animal/e

  Se bifează în funcţie de circuitul animalului, respectiv: intern,

  extern, export, export temporar, import, intracomunitar, tranzit şi se compleaza ţara de origine/destinaţie.

  25

  Specia

  Se completează denumirea comună a speciei de animal corespunzătoare celei din limba latină - exemplu: bovine şi nu

  rumegătoare, găină şi nu păsări.

  26

  Rasa

  Se completează rasa animalului respectiv.

  27

  Locul prelevării

  Se completează cu identificarea exactă a locului de unde au fost prelevate probele: hală, fermă, abator, număr bazin piscicol, locul unde sunt cazate animalele, judeţ, exploataţii non - profesionale din judeţul/localitatea, exploataţii comerciale din judeţul/ localitatea.

  28

  Metoda de prelevare

  Conform legislaţiei în vigoare.

  29

  Temperatura apei la prelevare

  Se completează obligatoriu temperatura apei în cazul recoltării probelor de animale acvatice.

  30

  Sigilare probe

  Se specifică, după caz, dacă probele sunt sigilate, nesigilate sau asigurate. Pentru probele sigilate, obligatoriu se menţionează codul de sigiliu.

  31

  Cod identificare animal

  Se menţionează codul de identificare al animalului identificat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.

  În cazul în care probele vin însoţite de tabel se menţionează

  Conform tabel anexat.

  În cazul probelor de albine, se completează codul de identificare al stupului.

  32

  Cod exploataţie

  Se specifică codul de exploataţie aşa cum este alocat în baza naţională de date, exemplu: RO10583800030.

  În cazul în care probele vin însoţite de tabel, se menţionează

  Conform tabel anexat.

  Pentru probele recoltate din abator, se specifică codul abatorului. În cazul probelor de albine, se completează codul de identificare al stupinei/exploataţie apicole.

  33

  Categoria de producţie

  Se menţionează categoria de producţie pentru bovine, ovine,

  caprine, cabaline, suine şi păsări.

  34

  Vârsta

  Se completează, vârsta, exprimată în zile, săptămâni, luni sau ani. În cazul în care probele vin însoţite de tabel se menţionează Conform tabel anexat.

  Observaţii:

  -se completează şi pentru Boala de Newcastle, în cazul probelor de sânge recoltate în scopul testării imunităţii postvaccinale.

  35

  Sex

  Se precizează sexul animalelor M/F.

  În cazul în care probele sunt însoţite de tabel, se menţionează

  Conform tabel anexat.

  36

  Cauza tăierii/morţii

  . data

  Se precizează cauza tăierii/morţii şi data, de ex: în scop de diagnostic, abatorizare etc.

  37

  Starea animalelor de la care provine proba/ probele

  Se bifează una din variantele: clinic sănătos, cu semne clinice de boală, tăiere normală, tăiere de urgenţă, mort, ucis, vânat, capturat, eutanasiat, intoxicat sau împuşcat.

  38

  Date clinice

  Se menţionează semnele clinice, anatomopatologice, unde este

  cazul, sau se foloseşte sintagma " Nu este cazul”.

  39

  Date anatomopatologice

  40

  Date epidemiologice efectiv de animale

  Se bifează obligatoriu una din variantele :

  1) Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se afla/se află într-o zonă de restricţie datorită unui program de eradicare a unei boli

  Nr. crt.

  Subiect

  Explicaţii

  notificabile.

  1. 2) Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află în zona de protecţie sau de supraveghere stabilită în jurul unui focar de boală infecto-contagioasă.

  2. 3) Probe provenite de la animale aflate într-o exploataţie supusă restricţiilor datorită evoluţiei unei/unor boli - se va completa cu denumirea bolii/bolilor.... şi au fost prelevate de la :

   • - animale suspecte datorită unui test anterior cu rezultat pozitiv, în scop de recontrol/confirmare;

   • - animale sănătoase din efectivul aflat sub restricţii.

  41

  Date cu privire la animalele afectate

  Se precizează datele cu privire la animalele afectate, unde este cazul, sau se foloseste sintagma "Nu este cazul”.

  42

  Date cu privire la efectivele de animale afectate

  Se precizează datele cu privire la efectivele de animalele afectate, unde este cazul, sau se foloseşte sintagma "Nu este cazul”.

  43

  Date cu privire la zooigienă

  Se menţionează date privind sistemul de creştere al animalelor: intensiv, semiintensiv, sistem gospodăresc;

  Se menţionează date privind condiţiile de creştere ale animalelor

  - se precizează dacă sunt corespunzătoare sau nu.

  44

  Tratamente efectuate animalului / efectivului de animale şi data efectuării

  Se menţionează tratamentele şi data efectuării acestora unde este cazul sau se foloseşte sintagma "Nu este cazul".

  45

  Imunizări/ Serumizari efectuate animalului / efectivului de animale

  Se menţionează calea de administrare a vaccinării, tipul de vaccin utilizat, seria şi valabilitatea produsului, data efectuării vaccinării, număr de imunizări, unde este cazul, sau se foloseste sintagma " Nu este cazul"; în cazul în care aceste informaţii sunt menţionate în formularele nr. 8 sau 9A, prevăzute în anexa B, se menţionează

  Conform tabel anexat.

  Se completează şi pentru Boala de Newcastle, iar în cazul leptospirozei se menţionează date cu privire la imunizarea animalelor examinate şi, atunci când este relevant, a mamelor animalelor examinate (data ultimei vaccinări, denumirea comercială a vaccinului, serotipurile de Leptospira spp. conţinute, date cu privire la schema de vaccinare a animalului/efectivului de animale (elaborată pe baza recomandărilor producătorului vaccinului inserate în certificatul de calitate sau prospectul produsului).

  În cazul în care animalul nu este vaccinat, se menţionează Nu este vaccinat antileptospiric.

  46

  Diagnostic prezumtiv

  Se menţionează pentru probelele prelevate de la animale cu semne

  clinice.

  47

  Investigaţii solicitate

  Se menţionează denumirea bolii respective aşa cum este precizată în Programul strategic pe anul în curs, de exemplu: Pesta porcină clasică, Bruceloza bovină, Leucoza enzootică bovină, Rabia, Loca americană sau tipul de examen: anatomopatologic, histologic,

  bacteriologic, parazitologic, toxicologic.

  48

  Observaţii

  Se menţionează alte precizări decât cele completate mai sus, de exemplu: starea fiziologică a animalului. Se introduc informaţii în cazul în care se efectuează examene de laborator la D.S.V.S.A -

  L.S.V.S.A şi sunt trimise la I.D.S.A pentru confirmare, precum rezultatul examenelor de laborator şi numărul buletinului de analiză.

  Se menţionează campania de prelevare probe sânge/lapte, campania

  Nr. crt.

  Subiect

  Explicaţii

  de vaccinare a vulpilor sau alt scop în care au fost prelevate probele, de exemplu: probele au fost prelevate conform Deciziei Comisiei nr. 652/12.11.2013.

  Se menţionează, în cazul bolilor notificabile, zona de restricţie şi cea de protecţie precum şi alte informaţii relevante referitoare la provenienţa probelor.

  49

  Instrucţiuni de completare tabele probe - la salvarea datelor într-un fişier se introduce numărul anexei şi cel al cererii de analiză pentru probele prelevate precum şi data acestuia astfel încât aceste informaţii să se regăsească la importarea tabelului în aplicaţia eletronică. Tabelele în format „Excel" se păstrează pe suport de hârtie şi în format electronic, separat în fişiere, în funcţie de fiecare judeţ în parte, conform arondării probelor.

  Numărul de caractere al codurilor de identificare animale şi al celui de exploataţie trebuie să fie înregistrat aşa cum este prevăzut în baza naţională de date şi să fie introduse fără spaţii între ele.

  Codurile de identificare animale şi codurile de exploataţie trebuie să fie prevăzute, obligatoriu, cu prefixul ţării.

  În cazul în care probele sunt prelevate direct din abator, se pecifică la „detalii probă” din formularul nr. 1 (Tabel animale), prevăzut în anexa B, judeţul de provenienţă al animalului (nu abatorul în care s-a efectuat sacrificarea), iar la rubricile Exploataţie, adresă, proprietar, localitate se specifică codul de origine al exploataţiei din care provine animalul precum şi numele proprietarului şi localitatea acestuia; în cererea de analiză (suport de hârtie) se introduce, la rubrica

  proprietar” numele abatorului.

  La fel se precizează şi în cazul probelor prelevate din abatoare pentru probele de creier provenite de la bovine, ovine, caprine şi cervidee (formularele nr. 2, 3, 4 şi 5), prevăzute în anexa B. La rubricile

  Judeţul de provenienţă”, „Cod de exploataţie”, „Proprietar” şi „Localitate” se precizează datele de origine.

  Nr. CA .....................................................................................

  Data/ora recepţiei ................................../.................................

  Nr. probe afluite............../Nr. probe recepţionate................... Responsabil recepție...............................................................

  Semnătura ..............................................................................

  (se completează de către personalul care efectuează recepţia probelor)

  ANEXA B la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – pagina 1/2

  Vizat

  DSVSA ..........................................................................

  Departament..................................................................

  Nume și prenume ..........................................................

  Semnătura ..................................................................

  (se completează de către personalul din cadrul DSVSA)***

  CERERE DE ANALIZĂ PENTRU PROBELE

  PRELEVATE

  Nr................../data .......................

  (se completează de către emitent)

  adresa*

  image

  Emitent cerere de analiză

  ( PJ / PF)*

  localitatea* cod poştal CUI/CNP

  Subsemnatul(a)* în cadrul unităţii* localitatea*

  am prelevat probe în data de*

  Proveniența probelor

  aceleași date cu ale emitentului** ( PJ / PF)*

  localitatea*

  telefon/fax

  judeţ*

  adresa*

  tel./fax

  banca

  E-mail

  cont

  în calitate de*

  cu sediul în judeţul* E-mail:

  în vederea efectuării analizelor de laborator conform legislaţiei în vigoare, de la:

  cu sediul social/ domiciliul în judeţul*

  adresa*

  E-mail:

  din unitatea (denumirea punctului de lucru)*

  localitatea* adresa*

  înregistrată/

  codul de unitate*

  autorizată sanitar veterinar cu nr.

  din

  reprezentat de dl/dna.

  cu sediul în judeţul* DVCIA****

  având tipul de unitate*

  în calitate de

  legitimat/legitimată cu actul de identitate seria nr. eliberat de la data de

  image Animale image Tabel Animale image Produse / Obiective image Tabel Produse / Obiective

  CUI/CNP

  .

  image

  Informaţii prelevare

  Contextul prelevării*:

  Supraveghere, Monitorizare, Confirmare, La Cerere

  Program prelevare probe*:

  Oficial Naţional (Supraveghere), Oficial UE, Oficial Naţional şi UE, Industrie / Privat, Studiu, Subvenţie Altele:

  Strategie de prelevare*:

  Obiectivă, Suspiciune, Selectivă, Altele

  Tip supraveghere: image Activă image Pasivă

  Tip finanțare: image Finantare buget image Cofinanţare /UE image Cofinanţare UE/Client image Cu plată

  Adresez prezenta cerere de analize către laboratorul* ........................................................................... Semnatura responsabil Curier probe: ............................................................................. Tel. ............................................................. prelevare

  Acordul clientului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal DA NU (datele personale vor fi utilizate pentru îndeplinirea obligațiilor legale, îmbunătățirea și prestarea serviciilor oferite pentru încercările solicitate) .....................................

  * câmpuri care se completează în mod obligatoriu

  ** se bifează când emitentul este şi proprietarul probelor

  ***nu se aplică în cazul PIF

  **** se aplică doar în cazul PIF

  pagina 1

  image

  Număr probe:

  Tip probă(e)/cantitate:

  Circuit: intern export export temporar import intracomunitar tranzit Ţara de origine/destinaţie:

  Specia: Rasa: Locul prelevării:

  Metoda de prelevare:

  Sigilare probe:

  nesigilat

  sigilat

  Temperatura apei la prelevare (pentru animale acvatice):

  cod sigiliu: asigurat

  Cererea de Analiză Sănătate Animală – pagina 2/2

  Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

  Date cu privire la provenienţa probelor

  image

  Cod identificare animal: Categoria de producţie:

  Cauza tăierii/morţii:

  Cod exploataţie:

  Vârsta(z/l/a) Sex: M F Starea animalului de la care provine proba: clinic sănătos cu semne clinice de boală

  tăiere normală tăiere de urgenţă mort avortat ucis vânat capturat eutanasiat intoxicat împuşcat

  Date anamnetice

  image

  Date clinice: Date anatomopatologice:

  Date epidemiologice efectiv de animale:

  Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află într-o zonă de restricţie datorită unui program de eradicare a unei boli notificabile

  Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află în zona de protecţie sau de supraveghere stabilită în jurul unui focar de boală infecto - contagioasă

  Probe provenite de la animale aflate într-o exploataţie supusă restricţiilor datorită evoluţiei unei/unor boli (...................................................

  . ) şi au fost prelevate de la: animale cu rezultat pozitiv la un test anterior, în scop de recontrol/confirmare;

  animale sănătoase din efectivul aflat sub restricţii.

  Date cu privire la animalele afectate:

  Date cu privire la efectivele de animale afectate:

  Date cu privire la zooigienă:

  codul de unitate*

  Tratamente efectuate animalului/efectivului de animale şi data efectuării: Imunizări/Serumizări efectuate animalului/ efectivului de animale: Diagnostic prezumtiv:

  Investigaţii solicitate:

  Observaţii

  Prezenta cerere de analiză s-a încheiat în 3 exemplare, semnate şi ştampilate, dintre care originalul însoţeşte probele care se trimit la laborator, unul rămâne la persoana care a efectuat prelevarea, iar un exemplar la unitate (proprietar).

  Responsabil prelevare Reprezentant image PJ / image PF Martor

  Nume şi prenume, semnătura Nume şi prenume, semnătura Nume şi prenume, semnătura

  Vizat ( tampilat)* DSVSA……………………………………………….. Serviciu…………………………………………... Nume şi prenume………………………….

  Semnătura……………………………………….

  52

  Formular nr. 1 la Anexa B la Norma sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor

  Cererea de analiz nr............./data................

  Nr. crt.

  Investigaţii de laborator

  Cod investigaţie

  Investigaţii solicitate:

  Tabel probe animale

  image

  image

  Specia: Tip probe:

           /          /        

           /          /        

  Tabel Animale:

  Data început acţiune: Data sfârşit acţiune:

  (ZZ / LL / AAAA)

  Nr. crt

  Nr. prelevare

  Cod identificare animal

  Sex

  Vârstă (în

  luni)

  Cod exploataţie

  Adresă

  Localitate

  Judeţ

  Proprietar

  I1

  I2

  I3

  I4

  I5

  Detalii probă

  Semnatură proprietar

  Responsabil prelevare probe (Nume şi prenume, semnătura) Reprezentant legal (Nume şi prenume, semnătura)

  Ştampila………………………

  Notă: în cazul în care probele provin direct din abator se specifică la rubricile "Proprietar", "Localitate", "Cod exploataţie",

  datele de origine ale animalelor. La "detalii probă" se specifică judeţul de origine al animalului.

  * nu se aplică în cazul PIF

  Formular nr. 2 la Anexa B la Norma sanitar - veterinar! "i pentru siguran#a alimentelor

  Cererea de analiză nr............./data................

  T A B E L

  cu probele de creier de bovine trimise pentru diagnosticul EST

  Vizat ( ştampilat) DSVSA……………………………………………………………………………………………….. Serviciu…………………………………………………………………………………….......... Nume şi prenume………………………………………………………………………………. Semnătura………………………………………………………………………………………...

  Nr. crt.

  Identificarea animalelor de la care s-au prelevat probe de creier - - se trec datele de origine

  Lucrări de laborator

  Testul rapid utilizat i rezultatul***);

  data efectuarii testului

  Nr. prelevare

  Cod identificare

  Proprietar

  Localitatea

  Cod exploataţie

  Ţara de origine

  Judeţul de provenienţă

  Rasă

  Sex

  Grupa ţintă*)

  Categoria de vârstă**)

  Data naşterii

  Data sacrificării

  /morţii

  Nr. mpl.

  Nr. godeu

  Nr. film

  Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA (protocol dublu

  sand ich) pentru EST

  Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA

  (protocol polimeri chimici) pentru EST

  Detecţia PrPres prin testul rapid Mestern Blotting pentru EST

  Detecţia PrPres prin testul rapid Imunocromatografic pentru EST

  Observaţii

  Semnătură analist: .......

  N / P/ NC / " Probă în lucru"

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  *) Grupa ţintă: bovine sănătoase clinic sacrificate pentru consum uman în vârsta de > 30 luni (BS), bovine cu semne clinice la inspţeica antemortem în vârsta de > 24 luni (BAN), bovine sacrificate de urgenăţ în vârsta de > 24 luni (BSA), bovine moarte în vârsta de > 24 luni (BM) bovine suspecte indiferent de vârsta (BSU), bovine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a ESB (BU)

  **) Categoria de vârstă (în luni): sub 24, 24-29; 30-35; 36-47; 48-59; 60-71; 72-83; 84-95; 96-107; 108-119; 120-131; 132-143; 144-155; peste 155.

  ***) Se precizează, după caz: Negativ/Pozitiv/Neconcludent /Probă în lucru (suspiciune, probă ce va fi lucrată ulterior)

  Notă: la rubricile Proprietar, Localitate, Cod exploataţie, Judeţul de provenienţă - se completează datele de origine ale animalelor, în cazul probelor provenite din abator

  la rubrica cu privire la Testul rapid utilizat şi rezultatul - se notează în coloana aferentă lui rezultatul testului rapid

  Responsabil prelevare Nume şi prenume, semnătura

  Legenda:

  N - Negativ - în funcţie de rezultatul testului rapid utilizat P - Pozitiv - în funcţie de rezultatul testului rapid utilizat NC - Neconcludent

  53

  "Probă în lucru" - se completează în cazul în care rămân godeuri libere, pentru a se evita pierderile; se precizează că proba va fi lucrată ulterior

  Formular nr. 3 la Anexa B la Norma sanitar -veterinar! "i pentru siguran#a alimentelor

  Cererea de analiză nr............./data................

  T A B E L

  cu probele de creier de caprine trimise pentru diagnosticul EST

  54

  Vizat ( Ştampilat) DSVSA……………………………………………………………………………………………………. Serviciu………………………………………………………………………………………….......... Nume şi prenume………………………………………….........................................................

  Semnătură……………………………………….........................................................................

  Nr. crt.

  Identificarea animalelor de la care s-au prelevat probe de creier - se trec datele de origine

  Lucrări de laborator

  Testul rapid utilizat i rezultatul***);

  data efectuării testului

  Nr. prelevare

  Cod identificare

  Proprietar

  Localitatea

  Cod exploataţie

  Ţara de origine

  Judeţul de provenienţă

  Rasă

  Sex

  Grupa ţintă*)

  Categoria de vârstă**)

  Data naşterii

  Data sacrificării

  /morţii

  Nr. mpl.

  Nr. godeu

  Nr. film

  Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA

  (protocol dublu sand ich)

  pentru EST

  Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA (protocol polimeri chimici) pentru EST

  Detecţia PrPres prin testul rapid

  imunocromatografic pentru EST

  Alt test

  Observaţii

  Semnătură analist: .......

  N / P / NC / " Probă în lucru"

  1

  2

  3

  4

  5

  6