LEGE nr. 283 din 26 noiembrie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 17 mai 2018, cu următoarele modificări și completări: 1. La articolul unic punctul 2, litera m^1) a alineatului (5) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: m^1) autorizează și înscrie în registru operatorii economici care au capacități cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, și care au obligații de a efectua activități de întreținere, conservare și reparații, potrivit prevederilor art. 9, fără avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale. Verificarea acestora se face în conformitate cu prevederile art. 31 în termen de 15 zile de la data înscrierii în registru, cu participarea reprezentanților instituțiilor FSNA;2. La articolul unic, după punctul 2 se introduc 6 noi puncte, punctele 3-8, cu următorul cuprins: 3. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În cazul în care la actualizarea inventarului se constată că modificările solicitate afectează integral o capacitate cuprinsă în lista prevăzută la alin. (6), scoaterea acesteia din inventar se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea ministerului de resort cu avizul autorității de specialitate și al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.4. La articolul 9, alineatul (9) se abrogă. 5. La articolul 13 alineatul (9), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică pentru probe tehnologice și teste, precum și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale și alte categorii de lucrări de intervenții asupra capacităților de producție pentru apărare.6. La articolul 13, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: (12) În cazul realizării investițiilor prevăzute la alin. (9) și (10) din surse proprii, prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, sumele obținute din vânzarea de active de către operatorii economici din industria națională de apărare, care au un plan de restructurare sau reorganizare aprobat în condițiile legii, se utilizează astfel: a) 60% pentru efectuarea de investiții, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 lit. p), conform planului de restructurare sau reorganizare aprobat; b) diferența de 40% în următoarea ordine, pentru: 1. plata datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în contul garanțiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi; 2. plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; 3. plata altor datorii; 4. finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate; 5. efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare cu cerințele de protecție a mediului, după caz; 6. alte destinații.7. La articolul 26, alineatul (6) se abrogă. 8. La articolul 40, după alineatul (5) se introduce un nou alienat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare, operatorii economici înscriși în registru sunt scutiți de la plata taxelor pentru procedurile legale de protecție a obiectelor proprietății industriale, inclusiv pentru protecția tranzitorie.  +  Articolul IILa articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 18 aprilie 2016, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) amplasamentelor, instalațiilor sau depozitelor aflate în proprietatea sau administrarea operatorilor economici din industria de apărare care depozitează, procesează sau utilizează substanțe periculoase.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 26 noiembrie 2018.Nr. 283.-----