ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018  Având în vedere:– analiza execuției bugetare derulate pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2018;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe anul 2018; – asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului;– necesitatea alocării fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite polițiștilor;– necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor și a programelor de sănătate;– necesitatea asigurării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;– asigurarea sumelor necesare pentru serviciul datoriei publice;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare plății drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite polițiștilor;– riscul neasigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor și a programelor de sănătate;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru serviciul datoriei publice;– riscul neasigurării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 și 4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2018, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 831,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 4.018,9 milioane lei la credite de angajament și se majorează cu suma de 1.789,6 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 958,2 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Curtea de Conturi a României ca în cadrul anexei nr. 3/07/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, la titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, să introducă obiectivul de investiții nou „Construcție sediu Camera de Conturi Bihor“, cu credite de angajament în sumă de 4.836 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 4Se autorizează Secretariatul General al Guvernului ca în cadrul anexei nr. 3/13/02a „Destinația sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2018“, să suplimenteze creditele bugetare și de angajament prevăzute la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare“ cu suma de 2.500 mii lei și să diminueze cu aceeași sumă creditele bugetare și de angajament prevăzute la lit. d) „Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural“.  +  Articolul 5(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca în cadrul anexei nr. 3/14/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021“ să introducă la venituri, la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile“, subcapitolul 37.10.50 „Alte transferuri voluntare“ cu suma de 730 mii lei și să majoreze în mod corespunzător cheltuielile bugetare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să utilizeze pentru finanțarea altor activități specifice, credite bugetare și de angajament neutilizate din suma prevăzută în anul 2018, pentru pregătirea și desfășurarea Sezonului România-Franța, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca în cadrul anexei nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să majoreze veniturile proprii cu suma de 35.612 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional regional 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să majoreze la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 5.288.545 mii lei și creditele bugetare cu suma de 276.048 mii lei.  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa programului“, la Programul cod 1524 „Software suplimentar pentru EMCS faza 3.2, în completarea sistemului EMCS faza 3.1, asigurarea mentenanței corective, adaptive și evolutive a sistemului EMCS_RO și migrarea pe o nouă platformă“, să majoreze creditele bugetare aferente anului 2018 cu suma de 4.319 mii lei, cu încadrarea în valoarea totală a programului și în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Justiției ca în cadrul anexei nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma de 49 mii lei;b) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, la subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ cu suma de 600 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 151 mii lei.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Apărării Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să majoreze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 700 mii lei.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne ca în cadrul anexei nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze veniturile la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 1.000 mii lei;b) să diminueze veniturile la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“ cu suma de 160.005 mii lei.  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca în cadrul influențelor aprobate la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate din bugetul de stat)“ următoarele modificări:a) să diminueze creditele bugetare și creditele de angajament la alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național“ cu suma de 13.652 mii lei;b) să diminueze creditele bugetare și creditele de angajament la alineatul 51.02.32 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale“ cu suma de 2.700 mii lei.  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului ca în cadrul anexei nr. 3/21/27 „Fișa programului“ să majoreze Programul 399 „Program de cercetare socială în domeniul tineretului“, cu suma de 20 mii lei credite de angajament și credite bugetare, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, prin diminuarea corespunzătoare a Programului 401 „Program de susținere a acțiunilor de tineret“, capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“.  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca în cadrul anexei nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să suplimenteze veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.  +  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor ca în cadrul anexei nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) să diminueze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, cu suma de 14.600 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 35.10 „Amenzi, penalități și confiscări“, cu suma de 300 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile“, cu suma de 300 mii lei;d) să diminueze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“, cu suma de 2.500 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“ cu suma de 1.900 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 14.600 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin efectuarea de redistribuiri între subcapitole.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Educației Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii“ să efectueze următoarele modificări la partea de venituri proprii:a) să introducă capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“, subcapitolul 40.10.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“, cu suma de 5.800 mii lei;b) să introducă capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“, cu suma de 60 mii lei;c) să diminueze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“, cu suma de 5.860 mii lei.  +  Articolul 17Se autorizează Ministerul Educației Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, pentru obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 551 „Clădire nouă pentru Palatul Copiilor Arad și Inspectoratul Școlar Județean Arad“.  +  Articolul 18(1) Influențele aprobate suplimentar în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 23.572 mii lei la credite bugetare și în sumă de 39.565 mii lei la credite de angajament, sunt aferente alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“.(2) În cadrul influențelor aprobate suplimentar în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.10 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“:a) se diminuează alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“ cu suma de 15.182 mii lei la credite bugetare și cu suma de 144.993 mii lei la credite de angajament;b) se majorează alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență“ cu suma de 14.707 mii lei atât la credite bugetare, cât și la credite de angajament;c) se majorează alineatul 51.02.25 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate“ cu suma de 15.182 mii lei atât la credite bugetare, cât și la credite de angajament.  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/27/27 „Fișa programului cod 128 «Restaurarea monumentelor istorice»“ să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 6.813 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sumă care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 20Se autorizează Serviciul Român de Informații ca în cadrul anexei nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 300 mii lei;b) să majoreze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 300 mii lei.  +  Articolul 21Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază ca în cadrul anexei nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii, să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 6 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 8 mii lei.  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Energiei ca în cadrul anexei nr. 3/36/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să majoreze veniturile proprii cu suma de 51.064 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.11 „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“.  +  Articolul 23Se autorizează Academia Română ca în cadrul anexei nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 700 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei;c) la capitolul 36.10 „Diverse venituri“ să suplimenteze subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 300 mii lei;d) la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile“ să suplimenteze subcapitolul 37.10.01 „Donații și sponsorizări“ cu suma de 150 mii lei;e) să introducă capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.50 „Alte venituri din valorificarea unor bunuri“ cu suma de 50 mii lei.  +  Articolul 24(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze creditele de angajament la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ cu suma de 3.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze creditele bugetare la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ cu suma de 40.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiari finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 67.261 mii lei și creditele bugetare cu suma de 24.500 mii lei, la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 61.580 mii lei și creditele bugetare cu suma de 7.500 mii lei și la componenta 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 14.500 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele bugetare cu suma de 67.200 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 500 mii lei.(6) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca, în cadrul anexei nr. 3/54/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, precum și în cadrul anexei nr. 3/54/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrarea în valoarea totală a programului și cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale ca în cadrul anexei nr. 3/65/27 „Fișa programului“ să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.431.000 mii lei și creditele bugetare cu suma de 30.000 mii lei la Programul 721 „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții“, capitolul 80.01. „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“. Dispozițiile art. 5^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 26(1) Se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 521.591 mii lei astfel:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 8.210 mii lei, potrivit anexei nr. 3, pentru finanțarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;b) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 cu suma de 529.801 mii lei, reprezentând sume nesolicitate de către unitățile administrativ-teritoriale, aflate în sold.(2) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.  +  Articolul 27Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul II Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 și 4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 29.973 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 28.992 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 28.992 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Din bugetul Ministerului Sănătății se alocă suma de 535 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții «Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi și bloc operator» de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj.4. Articolul 38 se abrogă.5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 14.496 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 57, alineatul (1) se abrogă.  +  Articolul 29Alineatul (1) al articolului 3 și articolul 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 7 septembrie 2018, se abrogă.  +  Articolul 30În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială, precum și a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 31(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2018, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 32(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.  +  Articolul 33Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 34Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 15.060,8 milioane lei.  +  Articolul 35Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 269/2017:a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2018 de 9,1%;b) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 299.821,2 milioane lei, bugetul de stat este de 159.795,3 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 70.419,4 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 34.954,1 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 24.113,9 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 4.217,0 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -28.203,1 milioane lei, al bugetului de stat este de -38.602,7 milioane lei, al bugetului fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 958,8 milioane lei și al bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 1.590,0 milioane lei;d) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 86.343,4 milioane lei, din bugetul de stat este de 43.917,6 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 26.876,5 milioane lei, și din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 14.336,8 milioane lei.  +  Articolul 36Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 23 noiembrie 2018.Nr. 101.  +  Anexa nr. 1
  Ca- pi- tol Sub-ca- pi- tol Pa- ra- grafGru-pa/ Ti- tlu Ar-ti-colA- li-ne-at Denumire indicator Influențe -mii lei-
  A B 1
  000101    VENITURI - TOTAL 831.428
  000201    I. VENITURI CURENTE -899.175
  000301    A. VENITURI FISCALE -3.093.719
  000401    A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 325.653
  000501    A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITALDE LA PERSOANE JURIDICE 325.653
  0101     IMPOZIT PE PROFIT 410.001
   01    Impozit pe profit de la agenții economici 337.536
   02    Impozit pe profit de la băncile comerciale 72.465
  0201     ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -84.348
   02    Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului -39.041
   03    Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 10.213
   04    Impozitul pe reprezentanțe -1.549
   06    Impozit pe venitul microîntreprinderilor -53.972
   50    Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 1
  0301     IMPOZIT PE VENIT  
   02    Impozit pe venituri din salarii -146.158
   03    Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 31.407
   04    Impozit pe venituri din dividende 95.411
   05    Impozit pe venituri din dobânzi 8.594
   08    Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România -1.030
    09    Impozit pe venituri din transferal titlurilor de valoare 2.241
   11    Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 6.237
   18    Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 6.922
   19    Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit -18.675
   22    Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 3.002
   25    Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 6
   26    Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă 8.227
   50    Impozit pe venituri din alte surse 3.816
  070001    A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE -13.147
  0701     IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE -13.147
   02    Impozit pe terenuri -14.373
   04    Impozit pe construcții 1.226
  100001    A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -3.384.888
  1001     TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ-2.475.941
  1101     SUME DEFALCATE DIN TVA 521.591
   02    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -8.210
   06    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 529.801
  1201     ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 49.298
   04    Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noide import 2
    05    Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei -9
   11    Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. 39.654
    12    Taxa special pentru exploatarea resurselor naturale 6.636
   13    Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și agazului metan 3.004
    50    Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare adăugată 11
  1401     ACCIZE-1.239.286
  1601     TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI -240.550
   01    Taxe pentru jocurile de noroc -57.604
    03    Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare -87.345
    04    Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 60.038
   05    Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 3.029
    06    Taxa de timbre social asupra jocurilor de noroc 435
   08    Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România -157.751
   10    Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit -1.352
  170001    A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 50.032
  1701     VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 50.032
   01    Taxe vamale 50.032
  180001    A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -71.369
  1801     ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -71.369
   02    Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 803
   07    Impozitul specific -72.176
   50    Alte impozite și taxe 4
  200001    B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI -167.295
  2001     CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR -197.978
   05    Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate -198.131
   50    Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+restanțe anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap) 153
  2101     CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 30.683
   27    Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate 30.683
  290001    C. VENITURI NEFISCALE 2.361.839
  300001    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 2.410.972
  3001     VENITURI DIN PROPRIETATE 2.218.189
   01    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 13.190
   04    Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României 109.859
   05    Venituri din concesiuni și închirieri 182.759
   08    Venituri din dividende 1.912.366
   13    Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiții 1
   50    Alte venituri din proprietate 14
  3101     VENITURI DIN DOBÂNZI 192.783
    03    Alte venituri din dobânzi 191.966
    09    Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergent al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum și programelor de cooperare transfrontalieră 817
  330001    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII -49.133
  3301     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 59.065
   02    Taxe consulare 1.362
    03    Venituri din taxe pentru prestații vamale 77
   16    Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa -98
   17    Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare -327
    23    Venituri din timbrul judiciar -5
   25    Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 51.727
    26    Venituri din despăgubiri 8.304
   50    Alte venituri din prestări de servicii și alte activități -1.975
  3401     VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 2.988
    01    Venituri din taxe pentru eliberări de premise și certificate 15
   50    Alte venituri din taxe administrative, eiberări permise 2.973
  3501     AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI -140.217
   01    Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale -154.513
   02    Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe -113
   03    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii -2.048
   05    Amenzi judiciare -623
    06    Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor -1.334
   07    Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată 2.112
   08    Penalități de nedeclarare 12.929
    50    Alte amenzi, penalități și confiscări 3.373
  3601     DIVERSE VENITURI 29.031
   02    Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri -148
   04    Venituri din producerea riscurilor asigurate -1
   05    Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice -4.476
    11    Venituri din ajutoare de stat recuperate 1.148
   14    Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită -462
   16    Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare 32.872
    17    Venituri din sum evirate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate -66
    18    Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri -3
    19    Venituri din recuperarea creanțelor fiscale-58
    20    Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 21
   24    Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri 90
   27    Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010 114
  390001    II. VENITURI DIN CAPITAL 51.468
  3901     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 51.468
   01    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice -500
   02    Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare -61
    03    Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului -4.073
   06    Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelorbugetare 65.120
   07    Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale 388
    50    Alte venituri din valorificarea unor bunuri -9.406
  400001    III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 16.124
  4101     ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE 16.124
   08    Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate 16.124
  4501     SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOREFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI -564
  4601     ALTE SUME PRIMITE DE LA UE2.634.000
    01    Sum evirate de autoritățile de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plăți în numele UE2.634.000
  4801     SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOREFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -970.425
   +  Anexa nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,
  titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
         - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub-ca- pi- tol Pa- ra- grafGru-pa/ Ti- tlu Ar-ti-colA- li-ne-at Denumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL  
        I. Credite de angajament3.791.591
        II. Credite bugetare2.151.835
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament4.325.199
        II. Credite bugetare2.491.140
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament49.367
        II. Credite bugetare49.367
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament385.865
        II. Credite bugetare321.383
     30  TITLUL III DOBÂNZI  
        I. Credite de angajament993.981
        II. Credite bugetare993.981
     40  TITLUL IV SUBVENȚII  
        I. Credite de angajament329.063
        II. Credite bugetare98.308
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
        I. Credite de angajament700.000
        II. Credite bugetare700.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament223.942
        II. Credite bugetare425.159
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament2.352.198
        II. Credite bugetare749.872
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I. Credite de angajament3.801
        II. Credite bugetare3.801
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament661.599
        II. Credite bugetare661.599
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-1.396.102
        II. Credite bugetare-1.538.663
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament84.172
        II. Credite bugetare84.967
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-62.687
        II. Credite bugetare-58.634
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-527.601
        II. Credite bugetare-333.298
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-527.601
        II. Credite bugetare-333.298
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE 
        I. Credite de angajament-6.007
        II. Credite bugetare-6.007
     80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 
        I. Credite de angajament-1.000
        II. Credite bugetare-1.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE  
        I. Credite de angajament-5.007
        II. Credite bugetare-5.007
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT  
        I. Credite de angajament4.018.934
        II. Credite bugetare1.789.674
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament3.945.025
        II. Credite bugetare2.031.517
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament60.030
        II. Credite bugetare60.030
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament252.661
        II. Credite bugetare228.179
     30  TITLUL III DOBÂNZI 
        I. Credite de angajament993.981
        II. Credite bugetare993.981
     40  TITLUL IV SUBVENȚII  
        I. Credite de angajament329.063
        II. Credite bugetare98.308
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
        I. Credite de angajament700.000
        II. Credite bugetare700.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament272.832
        II. Credite bugetare354.238
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament2 054.907
        II. Credite bugetare452.581
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I. Credite de angajament-5.199
        II. Credite bugetare-5.199
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament661.599
        II. Credite bugetare661.599
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-1.396.334
        II. Credite bugetare-1.538.533
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament84.172
        II. Credite bugetare84.967
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-62.687
        II. Credite bugetare-58.634
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament79.916
        II. Credite bugetare-235.836
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament79.916
        II. Credite bugetare-235.836
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE 
        I. Credite de angajament-6.007
        II. Credite bugetare-6.007
     80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI  
        I. Credite de angajament-1.000
        II. Credite bugetare-1.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
        I. Credite de angajament-5.007
        II. Credite bugetare-5.007
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  
        I. Credite de angajament1.783.694
        II. Credite bugetare437.744
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament1.726.483
        II. Credite bugetare630.280
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-56.046
        II. Credite bugetare-56.046
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament-1.242
        II. Credite bugetare6.234
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament232.000
        II. Credite bugetare-5.000
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament668.288
        II. Credite bugetare669.088
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I. Credite de angajament-2.912
        II. Credite bugetare-2.912
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-140
        II. Credite bugetare-140
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament898.273
        II. Credite bugetare30.794
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament-1.738
        II. Credite bugetare-1.738
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-10.000
        II. Credite bugetare-10.000
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament57.211
        II. Credite bugetare-192.536
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament57.211
        II. Credite bugetare-192.536
  5301     CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 
        I. Credite de angajament-11.100
        II. Credite bugetare-208.088
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-11.100
        II. Credite bugetare-208.088
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament5.700
        II. Credite bugetare5.700
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament-600
        II. Credite bugetare-600
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        II. Credite bugetare-196.988
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-1.200
        II. Credite bugetare-1.200
  5401     ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE  
        I. Credite de angajament810.350
        II. Credite bugetare789.950
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament810.350
        II. Credite bugetare789.950
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament27.323
        II. Credite bugetare6.923
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ  
        I. Credite de angajament700.000
        II. Credite bugetare700.000
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament601
        II. Credite bugetare601
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament82.426
        II. Credite bugetare82.426
  5501     TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI  
        I. Credite de angajament990.000
        II. Credite bugetare990.000
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament990.000
        II. Credite bugetare990.000
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament-10.000
        II. Credite bugetare-10.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI  
        I. Credite de angajament1.000.000
        II. Credite bugetare1.000.000
  5601     TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 
        I. Credite de angajament203.458
        II. Credite bugetare203.458
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament203.458
        II. Credite bugetare203.458
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament203.458
        II. Credite bugetare203.458
  6001     APĂRARE  
        I. Credite de angajament135.281
        II. Credite bugetare126.467
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament48.675
        II. Credite bugetare48.675
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-21.532
        II. Credite bugetare-21.532
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament78.585
        II. Credite bugetare78.585
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-8.372
        II. Credite bugetare-8.372
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament-17
        II. Credite bugetare-17
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament11
        II. Credite bugetare11
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament86.606
        II. Credite bugetare77.792
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament86.606
        II. Credite bugetare77.792
  6101     ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  
        I. Credite de angajament37.393
        II. Credite bugetare189.162
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament75.059
        II. Credite bugetare175.474
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament122.992
        II. Credite bugetare122.992
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament30.835
        II. Credite bugetare24.524
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament35.051
        II. Credite bugetare35.051
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament-363
        II. Credite bugetare-363
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament-6
        II. Credite bugetare-6
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-114.333
        II. Credite bugetare-7.607
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament883
        II. Credite bugetare883
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-37.666
        II. Credite bugetare13.688
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-37.666
        II. Credite bugetare13.688
  6501     ÎNVĂȚĂMÂNT  
        I. Credite de angajament-147.418
        II. Credite bugetare-145.283
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-145.320
        II. Credite bugetare-145.320
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-16.512
        II. Credite bugetare-16.512
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament-4.424
        II. Credite bugetare-4.424
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament8.767
        II. Credite bugetare8.767
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-120.000
        II. Credite bugetare-120.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament849
        II. Credite bugetare849
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-14.000
        II. Credite bugetare-14.000
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-2.098
        II. Credite bugetare37
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-2.098
        II. Credite bugetare37
  6601     SĂNĂTATE  
        I. Credite de angajament46.665
        II. Credite bugetare153.513
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament47.524
        II. Credite bugetare153.522
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament19.253
        II. Credite bugetare19.253
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament137.490
        II. Credite bugetare137.490
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-109.219
        II. Credite bugetare-3.221
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-859
        II. Credite bugetare-9
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-859
        II. Credite bugetare-9
  6701     CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE 
        I. Credite de angajament-121.409
        II. Credite bugetare-153.329
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-118.409
        II. Credite bugetare-150.329
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-1.151
        II. Credite bugetare-1.151
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-879
        II. Credite bugetare-879
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament12.157
        II. Credite bugetare9.157
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament3
        II. Credite bugetare3
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-102.500
        II. Credite bugetare-146.268
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament8.761
        II. Credite bugetare9.556
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-34.800
        II. Credite bugetare-20.747
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-3.000
        II. Credite bugetare-3.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-3.000
        II. Credite bugetare-3.000
  6801     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament811.621
        II. Credite bugetare811.621
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament811.621
        II. Credite bugetare811.621
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament14.652
        II. Credite bugetare14.652
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I. Credite de angajament-300
        II. Credite bugetare-300
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament158.774
        II. Credite bugetare158.774
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament-1.983
        II. Credite bugetare-1.983
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament661.762
        II. Credite bugetare661.762
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-21.024
        II. Credite bugetare-21.024
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament-260
        II. Credite bugetare-260
  7001     LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ  
        I. Credite de angajament-80.264
        II. Credite bugetare-90.264
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-68.462
        II. Credite bugetare-78.462
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-63.962
        II. Credite bugetare-63.962
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-2.500
        II. Credite bugetare-12.500
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-11.802
        II. Credite bugetare-11.802
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-11.802
        II. Credite bugetare-11.802
  7401     PROTECȚIA MEDIULUI  
        I. Credite de angajament-23.887
        II. Credite bugetare-8.805
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-21.877
        II. Credite bugetare-6.795
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        II. Credite bugetare-2.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI 
        I. Credite de angajament-329
        II. Credite bugetare-329
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-2.218
        II. Credite bugetare-2.218
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I. Credite de angajament-1.104
        II. Credite bugetare-1.104
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-18.226
        II. Credite bugetare-1.144
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-347
        II. Credite bugetare-347
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-347
        II. Credite bugetare-347
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE 
        I. Credite de angajament-1.663
        II. Credite bugetare-1.663
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
        I. Credite de angajament-1.663
        II. Credite bugetare-1.663
  8001     ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ  
        I. Credite de angajament1.422.151
        II. Credite bugetare43.825
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament1.422.229
        II. Credite bugetare43.903
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-6.200
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament1.430.979
        II. Credite bugetare-44.571
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-3.750
        II. Credite bugetare94.674
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-78
        II. Credite bugetare-78
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-78
        II. Credite bugetare-78
  8101     COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE  
        I. Credite de angajament-5.573
        II. Credite bugetare15.427
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-5.573
        II. Credite bugetare15.427
     40  TITLUL IV SUBVENȚII  
        I. Credite de angajament7.227
        II. Credite bugetare20.227
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament-12.800
        II. Credite bugetare-4.800
  8201     INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 
        I. Credite de angajament-2.263
        II. Credite bugetare-288
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-2.263
        II. Credite bugetare-288
     40  TITLUL IV SUBVENȚII  
        I. Credite de angajament1.350
        II. Credite bugetare1.350
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament-3.448
        II. Credite bugetare21
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-165
        II. Credite bugetare-1.659
  8301