ORDONANTA nr. 60 din 30 ianuarie 2000privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleScopul  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei ordonanţe este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenta, avându-se în vedere asigurarea:- securităţii, continuităţii şi echilibrului alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;- eficientei economice în general şi a eficientei energetice în particular;- protecţiei mediului înconjurător şi siguranţei consumatorilor. (2) Politica energetica a statului trebuie să asigure creşterea eficientei energetice şi constituirea unui cadru instituţional corespunzător, prin stabilirea organismelor şi autorităţilor competente pentru realizarea acestei politici.Obiectivele  +  Articolul 2 (1) Obiectivele prezentei ordonanţe au la baza următoarele principii: a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor; b) promovarea şi asigurarea competitiei pe piaţa de gaze naturale; c) asigurarea condiţiilor de liberalizare graduala a pieţei gazelor naturale şi a accesului la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; d) creşterea eficientei energetice în sectorul gazelor naturale; e) transparenta preţurilor şi a tarifelor la gazele naturale; f) interconectarea sistemului naţional de transport de gaze naturale la sistemele europene; g) operarea sistemelor de transport şi de distribuţie în condiţii de siguranţă şi eficienta; h) atragerea de surse noi de gaze naturale atât de pe piaţa interna, cat şi de pe piaţa internationala; i) asigurarea capacităţilor de inmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cat şi pentru cele strategice; j) aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător; k) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini la activităţile din sectorul gazelor naturale. (2) Obiectivele menţionate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi prin ceilalţi agenţi care acţionează pe piaţa de gaze naturale potrivit statutului, competentelor şi atribuţiilor lor stabilite prin acte legale.Definirea unor termeni  +  Articolul 3În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, care creează, controlează şi aplica sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar în vederea organizării şi funcţionarii pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienta, competiţie, transparenta şi protecţie a consumatorilor şi a mediului înconjurător; b) Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. - societate comercială de interes strategic care, împreună cu filialele sale, desfăşoară activităţi specifice de explorare, producţie, inmagazinare, transport, dispecerizare, distribuţie, import-export şi tranzit internaţional de gaze naturale, precum şi servicii de utilitate publică. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este operatorul tehnic şi comercial al sistemului naţional de transport de gaze naturale; c) sectorul gazelor naturale - ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente privind producţia, transportul, tranzitul internaţional, inmagazinarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale; d) acces la sistem (de transport şi/sau de distribuţie) dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul, achitand tarifele şi indeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia; e) utilizarea sistemului - racordarea efectivă la sistem şi/sau asigurarea serviciilor de transport şi de distribuţie prin vehicularea cantităţilor de gaze contractate; f) reţea (de transport şi/sau de distribuţie) - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice; g) sistem (de transport şi/sau de distribuţie) - ansamblul reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente; h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic între ele; i) consumator (final) de gaze naturale - persoana fizica sau juridică, română sau străină, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare; j) consumator eligibil - persoana fizica sau juridică, română sau străină, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producător şi/sau furnizor şi care are acces la sistem în condiţiile menţionate în prezenta ordonanţă; k) consumator captiv - persoana fizica sau juridică, română sau străină, care este obligată sa contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau furnizor; l) client - persoana fizica sau juridică cu care se tranzactioneaza furnizarea gazelor naturale; m) furnizor - persoana juridică română sau străină licentiata sa comercializeze gaze naturale; n) operator - persoana juridică autorizata şi licentiata pentru a desfăşura activităţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare, reparatie şi comercializare într-un sistem de producţie, transport (inclusiv depozite) sau/şi de distribuţie a gazelor naturale; o) autorizaţie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în funcţiune şi/sau a opera sau a modifica o instalatie de producţie, inmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale; p) licenta - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe din funcţiunile de producţie, inmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale; q) dispecerizare - corelarea şi echilibrarea permanenta şi operativă la nivelul reţelelor şi al sistemelor a resurselor (producţie, import etc.) cu consumurile rezultate din obligaţiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale (temperaturi foarte scăzute, calamitati naturale, avarii majore etc.) prin folosirea de mijloace specifice; r) zona de siguranţă - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor cu o distanta stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranţă ale acestuia; s) zona de protecţie - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor cu o distanta care asigura integritatea tehnica în funcţionare a acestora.  +  Capitolul 2 ProducţiaProducătorul de gaze naturale  +  Articolul 4Producătorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină autorizata şi/sau licentiata în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca specific activitatea de producţie a gazelor naturale, în scopul vânzării acestora.Egalitatea de tratament  +  Articolul 5Activitatea de producţie a gazelor naturale se desfăşoară conform reglementărilor, în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzisă orice discriminare pe criteriul proprietăţii.Obligaţiile producătorilor  +  Articolul 6Producătorii au următoarele obligaţii principale: a) sa vândă gaze naturale, în limita capacităţii instalaţiilor şi cu respectarea prevederilor legale, oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care îndeplineşte condiţiile de autorizare şi de licentiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, sau consumatorilor eligibili; b) să asigure calitatea şi controlul cantităţii gazelor naturale livrate în reţelele de transport şi de distribuţie, în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare; c) sa întocmească şi sa urmărească bilanţul de gaze naturale extrase şi livrate; d) sa exploateze instalaţiile de producţie racordate la reţelele de transport şi de distribuţie, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare în afară limitelor admise de prescripţiile tehnice în vigoare; e) sa reabiliteze treptat şi sa retehnologizeze instalaţiile de producţie existente, în vederea creşterii eficientei şi în scopul protejării mediului înconjurător; f) sa realizeze instalaţiile tehnologice de racordare a zăcămintelor de gaze naturale nou-descoperite, la reţelele de transport şi de distribuţie, inclusiv instalaţiile de măsurare a gazelor la transportator; g) sa furnizeze informaţii rezonabile operatorilor din sectorul gazelor naturale, în vederea realizării condiţiilor de operare sigura şi eficienta a sistemelor interconectate; h) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi în cursul desfăşurării activităţii sale.Drepturile producătorilor  +  Articolul 7Producătorii de gaze naturale au, în principal, următoarele drepturi: a) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute şi sa recupereze prin tarife corespunzătoare contravaloarea serviciilor prestate; b) să aibă acces la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi, după caz, sa suporte în mod echitabil efectele dezvoltarilor de reţele; c) sa înfiinţeze şi sa menţină un sistem propriu de telecomunicaţii sau să se racordeze la cele existente pentru a avea legătură între capacitatile sale de producţie cu consumatorii şi cu dispeceratele; d) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distanţele de siguranţă faţă de instalaţiile şi construcţiile proprii, prevăzute prin normativele tehnice în vigoare; e) să obţină culoar de trecere pentru conductele de legătură a capacităţilor sale de producţie cu sistemele de transport şi/sau de distribuţie, în condiţiile legii; f) sa elaboreze prescripţii şi norme tehnice specifice activităţii proprii; g) sa înfiinţeze acces temporar la obiectivele sale care nu au acces permanent, în caz de necesitate.  +  Capitolul 3 TransportulTransportul gazelor naturale  +  Articolul 8 (1) Transportul gazelor naturale este activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin intermediul sistemului naţional de transport de la producător şi/sau de la furnizor până la distribuitor şi/sau la consumator. (2) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional.Transportatorul de gaze naturale  +  Articolul 9Transportatorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizata şi/sau licentiata în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca specific activitatea de transport/transport şi inmagazinare a gazelor naturale, precum şi de comercializare a acestora.Sistemul naţional de conducte de transport al gazelor naturale  +  Articolul 10 (1) Sistemul naţional de conducte de transport al gazelor naturale, denumit în continuare SNT, este sistemul de transport în regim de înaltă presiune (peste 6 bari), care asigura preluarea gazelor naturale de la producători şi/sau de la furnizori autohtoni sau străini şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi. (2) SNT face parte din domeniul public al statului, fiind de importanţa strategica.Obligaţiile transportatorului  +  Articolul 11Transportatorul de gaze naturale are obligaţia de a asigura: a) operarea şi întreţinerea SNT în condiţii de siguranţă, eficienta şi de protecţie a mediului înconjurător şi de a contribui, potrivit convenţiilor încheiate cu autorităţile competente, la reabilitarea şi dezvoltarea acestuia; b) accesul producătorilor, furnizorilor şi al consumatorilor eligibili la SNT în condiţii egale şi nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice; c) echilibrul fizic al SNT, respectiv planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza funcţionarii SNT în condiţii de siguranţă; d) elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport, livrare şi inmagazinare pentru cantităţile de gaze naturale notificate de producători, furnizori şi/sau de consumatori, pentru o anumită perioada; e) elaborarea convenţiilor tehnice de exploatare cuprinzând principalele condiţii tehnice care trebuie îndeplinite de furnizor, transportator şi consumator, inclusiv de către instalaţiile şi procedurile acestora, în vederea executării în bune condiţii a contractelor de transport şi de inmagazinare a gazelor naturale, precum şi a celor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale; f) elaborarea şi actualizarea convenţiilor tehnice de exploatare în zona de granita, în cazul în care furnizorul este un exportator de gaze naturale în România sau îşi tranziteaza gazele naturale pe teritoriul României; în mod similar se procedează în cazul în care un cumpărător de gaze naturale dintr-o alta ţara îşi tranziteaza gazele naturale pe teritoriul României; g) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale; h) furnizarea de informaţii rezonabile celorlalţi operatori din sectorul gazelor naturale, în vederea realizării condiţiilor de operare sigura şi eficienta a sistemelor de producţie, inmagazinare şi distribuţie; i) întocmirea şi urmărirea bilanţului de gaze naturale intrate şi ieşite în şi din sistem; j) elaborarea planurilor de perspectiva privind transportul şi inmagazinarea gazelor naturale, în concordanta cu stadiul actual şi cu evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale; în acest scop părţile interesate în transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare.Drepturile transportatorului  +  Articolul 12Transportatorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi: a) sa perceapă tarife corespunzător serviciilor prestate şi sa încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute atunci când desfăşoară şi activitatea de comercializare a gazelor naturale; b) sa desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea de gaze naturale de pe piaţa interna şi externa, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de livrare, a asigurării echilibrului fizic al sistemului, precum şi pentru acoperirea consumurilor proprii; c) sa comercializeze gazele naturale primite ca plata a serviciilor prestate în acelaşi mod ca oricare alt furnizor; d) sa refuze accesul terţilor la SNT în condiţiile prevăzute la art. 27; e) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea sistemului de transport şi sa ia măsuri pentru limitarea disfunctionalitatilor pe piaţa interna; f) sa intrerupa funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; g) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii.  +  Capitolul 4 Tranzitul  +  Articolul 13Tranzitul consta în trecerea peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, a gazelor naturale provenind din alt stat şi destinate unui stat terţ.  +  Articolul 14Tranzitul de gaze naturale pe teritoriul României se efectuează pe baze juridice şi comerciale, utilizându-se conducte de transport de gaze naturale în condiţiile prevăzute de contracte şi de norme tehnice şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15Contractele de tranzit vor fi negociate de proprietarul conductei cu entitatile corespondente din statele implicate.  +  Articolul 16Activitatea de tranzit al gazelor naturale este asigurata de operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a capacităţilor de tranzit.  +  Capitolul 5 DistribuţiaDistribuţia gazelor naturale  +  Articolul 17 (1) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale consta în alimentarea unui sistem de mai mulţi consumatori finali într-o zona, racordati prin intermediul unor sisteme de conducte de distribuţie, în regim de presiune de până la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distribuţie de cele de transport şi de cele ale consumatorilor se face la ieşirea din statia de reglare-măsurare-predare a transportatorului şi, respectiv, la ieşirea din instalaţiile de reglare a presiunii şi de măsurare a debitului la consumatori. (2) Distribuitorii de gaze naturale pot presta şi alte servicii în condiţiile licentierilor obţinute. (3) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes local. (4) Obligaţia de prestare a serviciului public se referă la consumatorii neeligibili (captivi), care se stabilesc de autorităţile competente desemnate şi, în special, la consumatorii casnici.Distribuitor de gaze naturale  +  Articolul 18Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizata şi licentiata în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, precum şi de comercializare a acestora într-o zona delimitata.Obligaţiile distribuitorului  +  Articolul 19Distribuitorii de gaze naturale au, în principal, următoarele obligaţii: a) de a opera, întreţine, repara şi dezvolta sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă, eficienta economică şi de protecţie a mediului înconjurător; b) de a pune la dispoziţie consumatorilor eligibili cantităţile de gaze naturale conform prevederilor contractelor lor de aprovizionare; c) de a utiliza sistemele de distribuţie în condiţii egale şi nediscriminatorii; d) de a furniza informaţii rezonabile celorlalţi operatori din sectorul gazelor naturale în vederea realizării condiţiilor de operare sigura şi eficienta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale; e) de a păstra confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii lor; f) de a întocmi şi urmări bilanţul de gaze naturale intrate şi ieşite în şi din sisteme.Drepturile distribuitorului  +  Articolul 20Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi: a) sa desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea de gaze naturale de pe piaţa interna şi externa; b) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute şi sa perceapă tarife corespunzător serviciilor prestate; c) sa folosească, cu acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile domeniului public local pentru lucrările de execuţie, exploatare, întreţinere şi reparaţii pe care le executa, în condiţiile legii; d) sa intrerupa funcţionarea instalaţiilor şi a alimentarii cu gaze naturale pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de prezenta ordonanţă sau excepţionale, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; e) să aibă acces la instalaţiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor şi ori de câte ori este necesară intervenţia, potrivit legii.  +  Capitolul 6 Interdicţii  +  Articolul 21Pentru protecţia conductelor, echipamentelor şi a instalaţiilor de gaze naturale se interzice terţilor: a) sa realizeze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reţeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia şi/sau proprietarul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei şi va obţine acordurile definitive ale proprietarilor sau ale deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasata noua conducta, precum şi avizele autorităţilor competente şi autorizaţia de construcţie; b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel sub sau peste conductele de gaze naturale ori în zona de protecţie a acestora, fără avizul prealabil al operatorului de sistem; c) sa depoziteze materiale pe căile de acces la conducte în zona de protecţie a acestora; d) sa intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor de gaze naturale.  +  Capitolul 7 Accesul la sisteme  +  Articolul 22 (1) Accesul la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali se poate realiza în baza unui acord scris, emis în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Accesul la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim de acces negociat, după cum urmează: orice consumator eligibil, furnizor sau producător va negocia cu operatorul de sistem (transportator şi/sau distribuitor), cu buna-credinţa, în condiţii nediscriminatorii şi transparente, accesul la sistem, în scopul încheierii unui contract de servicii sau de vânzare-cumpărare pentru gaze naturale. (3) Transportatorul şi/sau distribuitorul are obligaţia de a face publice condiţiile principale privind accesul negociat la sistem. (4) Situaţiile în care accesul este reglementat se stabilesc de ANRGN, cu consultarea operatorului de sistem.  +  Articolul 23 (1) Au acces la sisteme şi deplina libertate de a încheia contracte de cumpărare de gaze naturale cu orice producător şi/sau furnizor, consumatorii finali care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de ANRGN. (2) Consumatorii declaraţi eligibili vor încheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport.  +  Articolul 24 (1) Până la atingerea unui anumit grad de deschidere a pieţei de gaze naturale în România, stabilit de ANRGN, distribuitorii de gaze naturale nu pot fi consideraţi consumatori eligibili. Distribuitorii de gaze naturale pot, dacă deţin licenta în condiţiile legii: a) sa încheie contracte de cumpărare de gaze naturale cu orice producător şi/sau furnizor, şi anume pentru acele cantităţi de gaze naturale necesare consumatorilor neeligibili racordati la sistemul lor de distribuţie; b) sa încheie contracte de cumpărare de gaze naturale cu Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., în calitate de furnizor, şi anume pentru acele cantităţi de gaze naturale necesare consumatorilor lor finali, alţii decât cei desemnaţi eligibili; c) sa încheie contracte de servicii de distribuţie cu toţi consumatorii legaţi la sistemul pe care îl operează. (2) Mărimea gradului de deschidere a pieţei de gaze naturale din România şi, deci, redefinirea consumatorilor eligibili, în diferite etape, în funcţie de condiţiile specifice din sectorul gazelor naturale, se stabileşte de ANRGN, cu consultarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.  +  Articolul 25Consumatorii finali din cadrul sistemelor de distribuţie, care nu au fost desemnaţi eligibili, încheie contracte de cumpărare de gaze naturale cu distribuitorii la care sunt racordati.  +  Articolul 26Consumatorii racordati direct la SNT şi care nu îndeplinesc condiţii de eligibilitate vor încheia contracte de cumpărare de gaze naturale cu Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., în calitate de furnizor şi de operator de sistem.Refuzul accesului la sisteme  +  Articolul 27 (1) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale poate refuza accesul la sistem în următoarele situaţii: a) capacitatea de transport pe subsistem sau pe conducta existenta este insuficienta; b) nu exista conducta de racord la sistemul de transport; c) accesul la sistem împiedica îndeplinirea în siguranţa a obligaţiilor de servicii publice; d) receptorii solicitati nu se încadrează în cerinţele minime privind siguranţa în funcţionare şi protecţia mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale, care iniţial refuza accesul la sistem din lipsa de capacitate sau de conducta de racord, va lua măsurile necesare asigurării accesului prin executarea lucrărilor de dezvoltare, numai în condiţiile unor soluţii viabile din punct de vedere tehnic şi economic sau ale suportării de către solicitant a costurilor aferente realizării lucrărilor necesare, în condiţiile regimului legal de proprietate şi de operare a sistemelor. (3) În caz de refuz nejustificat al accesului la sistem, solicitantul se poate adresa pentru rezolvarea neintelegerii ANRGN, în calitatea sa de autoritate competentă.  +  Capitolul 8 Inmagazinarea gazelor naturale  +  Articolul 28Gazele naturale se inmagazineaza în scopul armonizării variatiilor sezoniere, zilnice şi orare de consum, cu capacitatile de furnizare şi de transport, precum şi pentru scopurile operationale şi strategice pentru care s-au stabilit atribuţiile Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.  +  Articolul 29Depozitele existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt luate în concesiune de Societatea Naţionala a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A. şi sunt operate de sucursalele sau filialele acesteia. În măsura în care se autorizeaza şi se licentiaza noi operatori de transport, aceştia pot primi dreptul de a constitui depozite proprii.  +  Articolul 30 (1) Persoanele juridice, române sau străine, licentiate de ANRGN, pot avea acces la depozitele existente, scop în care operatorul prestează serviciul de inmagazinare pe bază de tarif. (2) Persoanele juridice, române sau străine, pot participa împreună cu operatorii de transport şi/sau de inmagazinare, licentiati în condiţiile prezentei ordonanţe, la realizarea de depozite noi.  +  Articolul 31Prestatorul de servicii de inmagazinare a gazelor naturale are obligaţia de a asigura accesul producătorilor şi/sau al furnizorilor la capacitatile de inmagazinare, în condiţii egale şi nediscriminatorii, în limitele capacităţilor existente şi cu respectarea condiţiilor tehnice, de calitate şi de siguranţă ale depozitelor.  +  Articolul 32Prestatorul de servicii de inmagazinare a gazelor naturale are obligaţia sa rezerve o capacitate minima de inmagazinare pentru transportator, astfel încât acesta să poată menţine, în orice moment, echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale în orice perioada a anului şi cu menţinerea parametrilor minimi de funcţionare a SNT.  +  Capitolul 9 Furnizarea şi utilizarea gazelor naturaleContractul de furnizare  +  Articolul 33 (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic licenţiat în condiţiile prezentei ordonanţe pune la dispoziţie gaze naturale clienţilor interesaţi. Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, care se încheie între furnizor şi consumator/ client şi care trebuie să cuprindă cel puţin clauzele minimale stabilite de lege, în general, şi de ANRGN, în particular, prin contracte-cadru stabilite pentru categorii de consumatori. (2) Gazele naturale livrate clientului se factureaza de furnizor pe baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare montate de acesta, cu excepţia cazurilor în care se stabileşte altfel prin reglementări speciale sau prin contract. (3) Clientul este obligat sa plătească gazele naturale consumate. (4) Furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea gazelor naturale clientului, în caz de neplata, după o preavizare prealabilă a acestuia.Contractarea gazelor naturale  +  Articolul 34 (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale reglementează raporturile dintre furnizor şi client cu privire la furnizarea, facturarea şi plata gazelor naturale. Contractul de furnizare poate include şi efectuarea unor servicii de către furnizor. (2) Contractarea furnizarii gazelor naturale se face ţinându-se seama de natura furnizorului şi a clientului, de necesarul solicitat şi de posibilităţile furnizorului de asigurare a acestuia. Cantităţile convenite se prevăd în anexa la contract, cu defalcare anuală, trimestriala şi zilnica. (3) Negocierea şi încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu clienţi eligibili se realizează după obţinerea de către solicitant a tuturor acordurilor şi avizelor privind accesul la sistem, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare. (4) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pentru o durată convenită între părţi. (5) Clientul poate cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile. (6) Furnizorul poate rezilia unilateral contractul după punerea în întârziere a clientului, în caz de consum fraudulos, de neplata a facturilor sau în alte situaţii prevăzute în prezenta ordonanţă, inclusiv cele legate de asigurarea eficientei energetice, protecţia mediului şi siguranţa oamenilor.Interdicţia de revânzare a gazelor naturale  +  Articolul 35Consumatorul nu poate revinde gazele naturale cumpărate.Echipamente de măsurare la clienţi  +  Articolul 36 (1) Echipamentele de măsurare care servesc pentru determinarea şi decontarea consumurilor de gaze naturale între părţile contractante vor fi certificate potrivit legislaţiei în vigoare şi vor fi montate numai de către operator, cu acceptul furnizorului. (2) Tipul echipamentelor de măsurare la clienţi este stabilit de furnizor, în funcţie de parametrii şi de condiţiile de livrare a gazelor naturale. (3) Echipamentele de măsurare aparţin operatorului. (4) Echipamentele de măsurare care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, aparţin clienţilor vor fi cumpărate sau, după caz, înlocuite de operator, treptat, în funcţie de posibilităţile financiare ale acestuia, într-o perioadă de maximum 5 ani.  +  Articolul 37 (1) Echipamentele de măsurare se monteaza şi se sigileaza de către operator, în prezenta delegatului împuternicit al clientului, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un proces-verbal. (2) Echipamentele de măsurare vor fi verificate periodic sau ori de câte ori este necesar şi vor fi înlocuite în caz de uzura sau avarie de către operator, pe cheltuiala acestuia. (3) În cazul în care deteriorarea se produce în orice mod din vina clientului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate şi al lucrărilor de montare, verificare şi remontare. (4) În cazul în care echipamentul de măsurare este defect, calculul cantităţilor de gaze naturale consumate se face după metodologia stabilită de operator, cu acordul furnizorului, împreună cu clientul, prin contract. (5) Operatorul are obligaţia sa înlocuiască în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării sesizării scrise echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate. Echipamentul de măsurare se verifica într-un laborator de metrologie autorizat, care va indica eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada nefunctionarii acestuia, pe baza înţelegerii dintre părţile contractante. (6) Măsurătorile efectuate de client în instalaţiile proprii nu sunt opozabile măsurătorilor efectuate de furnizor decât în măsura în care se ajunge la un acord între părţi.Limitarea sau întreruperea furnizarii gazelor naturale  +  Articolul 38 (1) Furnizorul este autorizat sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii: a) când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în instalaţiile tehnologice de gaze naturale în zona instalaţiilor de producţie, depozitare şi a reţelelor de transport şi de distribuţie; c) consum fraudulos de gaze naturale; d) neachitarea facturii pentru gazele naturale consumate la termenele stabilite prin contract, precum şi neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale operatorului, când acestea se datorează culpei clientului; e) împiedicarea delegatului operatorului de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate sau de a verifica şi de a remedia defectiunile la instalaţiile operatorului, când acestea se afla pe teritoriul clientului, pe bază de program convenit cu acesta; f) consumatorul a depăşit consumul de gaze naturale prevăzut în contract şi nu a luat măsuri pentru reducerea acestuia până la încadrarea în cantităţile contractate; g) pentru executarea de lucrări la instalaţiile de alimentare noi sau pentru remedierea, înlocuirea ori modificarea celor existente, pe bază de program convenit cu consumatorul; h) consumatorul modifica reglajele instalaţiilor de reglare-măsurare; i) la cererea clientului. (2) Furnizorul şi/sau operatorul sunt obligaţi sa anunţe clienţii afectaţi de întreruperile planificate în modul stabilit prin contracte şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare în vederea executării unor lucrări de întreţinere şi de reparaţii. (3) Cazurile de întrerupere a furnizarii gazelor naturale prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. a), b), g) şi h), vor fi preavizate cu 3 zile lucrătoare şi vor fi aplicate în cazul în care clientul nu s-a conformat preavizului primit, în termen de 6 ore după expirarea acestuia. (4) Furnizorul şi/sau operatorul răspund pentru daunele rezultate din întreruperile sau din limitarile executate, cauzate din culpa sa. (5) Furnizorul şi/sau operatorul nu răspund faţă de clienţi pentru întreruperea furnizarii gazelor naturale sau pentru neasigurarea calităţii acestora în cazurile de forta majoră. De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile furnizarii gazelor naturale, cauzate de clienţi. (6) În cazul penuriei naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale, determinate de evoluţia economiei internaţionale, de starea economiei naţionale, de necesităţile de apărare sau de protecţie a mediului înconjurător, la propunerea ministerului de resort, Guvernul poate aproba limitarea sau întreruperea furnizarii gazelor naturale, stabilind, prin hotărâre, condiţiile de aplicare a acestei măsuri.Raspunderi ale furnizorului şi ale operatorului  +  Articolul 39 (1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin încălcarea contractului şi, în special, dacă nu începe furnizarea gazelor naturale la termenul contractat sau nu livreaza gaze naturale în condiţiile stabilite în contract. (2) Operatorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului când: a) nu anunta consumatorul din timp cu privire la întreruperile programate pentru lucrările planificate; b) după întreruperea furnizarii gazelor naturale, cerută de consumator, nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea, în scris, a înştiinţării privind încetarea motivului întreruperii.Răspunderea consumatorului  +  Articolul 40 (1) Consumatorul răspunde pentru daunele cauzate furnizorului/operatorului prin nerespectarea contractului, precum şi pentru acţiuni care afectează instalaţiile şi pun în pericol sănătatea persoanelor ori integritatea bunurilor materiale. (2) De asemenea, consumatorul răspunde, dacă: a) provoacă în procesul de consum perturbatii ale parametrilor de calitate şi de siguranţă, care conduc la întreruperea furnizarii gazelor naturale sau periclitează continuitatea alimentarii; b) nu respecta prescripţiile privind racordarea la reţele a instalaţiilor de utilizare; c) deteriorează instalatia de racordare sau instalaţiile de măsurare, violeaza sigiliile sau nu anunta furnizorul/operatorul despre deteriorarea acestora; d) consuma gaze naturale ocolind sau afectand instalaţiile de măsura ori consuma gaze naturale fără acordul furnizorului/operatorului, după sistarea furnizarii; e) nu plăteşte sau plăteşte cu întârziere contravaloarea gazelor naturale consumate; f) consuma gaze naturale într-un mod diferit faţă de prevederile acordului de utilizare a gazelor naturale; g) nu respecta dispoziţiile privind limitarea consumului; h) nu exploatează şi nu întreţine instalaţiile proprii de utilizare, în conformitate cu prescripţiile şi cu normativele în vigoare; i) modifica valorile parametrilor de protecţie, reglare şi măsurare, stabilite de comun acord cu furnizorul/operatorul; j) nu asigura accesul personalului şi al utilajelor la instalaţiile aparţinând furnizorului şi nu permite persoanelor împuternicite să efectueze controlul privind modul de utilizare a gazelor naturale în conformitate cu normele şi cu normativele în vigoare; k) pe traseele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ridica construcţii, depozitează materiale sau efectuează lucrări subterane fără acordul prealabil al furnizorului. (3) Nerespectarea acordului de utilizare şi a contractului de furnizare sau consumul fraudulos de gaze naturale atrage plata contravalorii gazelor naturale consumate în perioada respectiva şi, după caz, suportarea următoarelor consecinţe precizate în contract: a) penalizări; b) despăgubiri; c) întreruperea furnizarii gazelor naturale; d) deconectarea de la sistem.Obligaţii ale consumatorilor pentru creşterea eficientei energetice  +  Articolul 41În vederea utilizării gazelor naturale în condiţii de eficienta energetica, siguranţa în funcţionare şi de protecţie a mediului înconjurător, aparatele de utilizare, cum sunt arzatoarele, şi principalele elemente cu funcţionare independenta care urmează a fi montate în instalaţiile de utilizare vor avea randamente termotehnice de minimum 85%, vor fi prevăzute cu elemente de protecţie şi automatizare, iar conţinutul maxim de emisii poluante nu va depăşi limitele admise, prevăzute de legislaţia în vigoare la instalaţii noi, instalaţii modernizate şi/sau reparate capital. În cazul instalaţiilor vechi, aceste condiţii vor fi asigurate într-un interval stabilit de ANRGN.  +  Articolul 42 (1) Clienţii sunt obligaţi: a) să respecte normele tehnice în vigoare privind exploatarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor proprii şi a receptorilor de gaze naturale, precum şi dotarea acestora cu aparate de măsura şi control; b) sa recupereze căldură reziduala din procesele tehnologice, acolo unde se justifica economic, utilizând în acest scop instalaţii de termoficare omologate. (2) Clienţii care folosesc mai mult de 1,5 milioane mc/an sunt obligaţi: a) sa numească un responsabil autorizat în domeniul gazelor naturale; b) sa dezvolte un program de economisire a gazelor naturale pe o perioadă de 5 ani, care să evidenţieze tehnologiile cerute, sursele şi mecanismele de finanţare şi care să conducă la o reducere relativă a intensitatii energetice, a emisiunilor toxice şi a celor responsabile de efectul de sera în atmosfera; c) să asigure întocmirea anuală a bilanţului energetic de către un auditor acreditat.Asistenţa consumatorilor  +  Articolul 43În scopul creşterii eficientei utilizării gazelor naturale la consumatori, operatorii sistemelor, cu acordul consumatorilor, vor organiza şi vor desfăşura activităţi de verificare a instalaţiilor de utilizare, de informare, consultanţa, cercetare, acţiuni demonstrative şi promotionale, prestări de servicii şi lucrări de execuţie.Stabilirea reglementărilor de eficienta energetica  +  Articolul 44 (1) Normele şi prescripţiile tehnice, normativele şi reglementările obligatorii pentru exploatarea şi folosirea eficienta a reţelelor, instalaţiilor şi a echipamentelor de gaze naturale se stabilesc de ANRGN, cu consultarea societăţilor comerciale şi a asociaţiilor profesionale specializate din domeniul gazelor naturale şi cu participarea entitatilor abilitate, autorizate şi licentiate în condiţiile legii. (2) Reglementările tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind şi valori indicative pentru parametrii importanti şi trebuie să aibă un caracter obiectiv şi impartial.Elaborarea şi revizuirea standardelor de eficienta  +  Articolul 45 (1) Asociaţia de Standardizare din România, la propunerea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi a ANRGN, elaborează programe privind revizuirea sau, după caz, întocmirea de standarde de eficienta energetica, armonizate cu normele europene în vigoare. (2) Pentru producătorii şi furnizorii de receptori de gaze naturale prevederile standardelor şi ale prescripţiilor de eficienta energetica şi protecţie a mediului în domeniul gazelor naturale sunt obligatorii.Utilizarea eficienta a resurselor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 46În scopul utilizării eficiente a resurselor de gaze naturale, agenţii economici cu activitate de producţie, transport, depozitare şi de distribuţie a gazelor naturale sunt obligaţi, după caz, sa ia măsuri pentru: a) asigurarea parametrilor de performanţă ai instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor; b) reducerea consumului propriu de gaze naturale şi energie, precum şi a scurgerilor de gaze naturale în atmosfera.Dreptul de control  +  Articolul 47Furnizorul este în drept: a) sa verifice modul de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor; b) sa verifice conformitatea şi performanţele energetice ale aparatelor, utilajelor şi echipamentelor de gaze naturale ale consumatorilor; c) sa sesizeze organele abilitate cu privire la cazurile de consum fraudulos de gaze naturale; d) sa ia măsuri, în condiţiile legii, în vederea reglementării situaţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c); e) sa numească comisii pentru expertizarea accidentelor şi avariilor produse în instalaţiile de producţie, inmagazinare, transport, distribuţie şi utilizare a gazelor naturale.  +  Capitolul 10 Proiectarea, execuţia şi atestarea în domeniul gazelor naturale  +  Articolul 48 (1) Lucrările şi instalaţiile de producţie, depozitare, transport, distribuţie şi utilizare a gazelor naturale se proiectează şi se executa de către persoane juridice, române sau străine, autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Proiectarea şi execuţia se realizează în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, numai după obţinerea acordurilor şi a avizelor necesare. (3) Avizarea şi verificarea proiectelor de execuţie se efectuează de operatorii sistemelor la care consumatorii se racordeaza şi, după caz, de operatorii instalaţiilor de utilizare.  +  Articolul 49 (1) Operatorii de sisteme sunt în drept sa urmărească şi sa verifice modul de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj pe care urmează să le exploateze şi să le întreţină sau la care se racordeaza, în vederea respectării proiectelor de execuţie avizate, indiferent de sursa de finanţare. (2) În cazul în care operatorul sistemului ce urmează a fi realizat nu este stabilit, beneficiarul investiţiei are obligaţia să asigure urmărirea şi verificarea modului de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj prin intermediul unui operator autorizat, în baza unui contract de prestări de servicii încheiat în acest sens.  +  Articolul 50 (1) Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale vor fi în mod obligatoriu atestate tehnic. (2) Atestarea tehnica este o faza preliminară obţinerii agrementului tehnic şi a certificatului de aprobare de model, emise în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Metodologia de emitere a atestatelor tehnice va fi elaborata de ANRGN în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi data publicităţii. (4) Se interzice utilizarea în sectorul gazelor naturale a echipamentelor, instalaţiilor, aparatelor, produselor şi procedeelor care nu poseda agrement tehnic.  +  Capitolul 11 Preţuri şi tarifeFundamentarea preţurilor şi a tarifelor  +  Articolul 51Sistemul de preţuri şi tarife la gaze naturale va fi conceput astfel încât sa faciliteze:- apropierea de valoarea de piaţa a combustibililor alternativi şi recuperarea costurilor serviciilor de transport, inmagazinare şi distribuţie a gazelor naturale;- dezvoltarea capacităţilor de producţie, transport, inmagazinare şi distribuţie şi înlocuirea celor uzate;- investiţiile străine şi transferul de tehnologie;- economisirea de energie la consumatorii finali;- lărgirea bazei de rezerve de gaze naturale;- îmbunătăţirea calităţii gazelor naturale şi a serviciilor prestate la consumatori;- diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale şi mărirea siguranţei aprovizionarilor.  +  Articolul 52Sistemul de preţuri şi tarife trebuie să conducă la realizarea unei pieţe moderne şi competitive a gazelor naturale.Tipuri de preţuri şi de tarife  +  Articolul 53 (1) În sectorul gazelor naturale se aplică următoarele categorii de preţuri şi tarife: a) preţuri rezultate din mecanismele concurentiale ale pieţei pentru gazele naturale care se achiziţionează de la producători şi pentru gazele naturale care se contractează de consumatorii eligibili; b) preţuri reglementate pentru activităţile ce decurg din obligaţia de serviciu public; c) tarife reglementate pentru:- activităţile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al gazelor naturale şi tarifele pentru depozitare;- activitatea de distribuţie a gazelor naturale; d) tarife negociate pentru alimentarea consumatorilor eligibili. (2) Tarifele reglementate pentru consumatorii finali de gaze naturale se stabilesc de ANRGN, cu consultarea operatorului de sistem. (3) Agentul economic care solicită încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale este îndreptăţit să îşi aleagă prin contract o modalitate de tarifare dintre cele aprobate şi practicate de furnizor.Evidentierea costurilor şi a veniturilor  +  Articolul 54Agenţii economici din sectorul gazelor naturale, care practica tarife conform art. 55, sunt obligaţi sa ţină contabilitatea de gestiune, conform normelor legale, care să permită ANRGN cunoaşterea costurilor fixe şi a celor variabile, precum şi a veniturilor realizate.Principiile pentru fundamentarea propunerilor de sisteme de tarife reglementate  +  Articolul 55 (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru gazele naturale se elaborează, după caz, de unităţile de producţie, transport, depozitare şi de distribuţie şi, împreună cu baza de calcul, se comunică ANRGN. (2) Principiile care stau la baza sistemelor de preţuri şi tarife pentru gazele naturale sunt următoarele: a) sistemele de tarife trebuie să contribuie la utilizarea eficienta a gazelor naturale; b) sistemele de tarife trebuie să fie diferenţiate, permitand clientului consumator alegerea tipului de tarif care îi este mai favorabil dintre cele practicate de furnizor; c) tarifele trebuie să permită stimularea asigurării cu gaze naturale de calitate, la cele mai mici preţuri; d) tarifele de vânzare ale gazelor naturale către consumatori nu trebuie să conţină diferentieri nejustificate între diversele tipuri de consumatori; e) la stabilirea tipurilor de tarife trebuie avute în vedere cheltuielile legate de capacitatile de depozitare, necesare pentru o alimentare sigura şi continua, cele legate de protecţia mediului, precum şi cele pentru închiderea, dezafectarea sau conservarea unor instalaţii; f) pentru consumatorii eligibili tariful trebuie să aibă o structura binomiala, respectiv un termen fix dependent de capacitatea comandata şi un termen variabil în funcţie de cantitatea de gaze naturale consumată; g) tarifele nu pot avea caracter promotional; h) tarifele nu pot fi stabilite în funcţie de tipul de utilizare a gazelor naturale; i) structura tarifelor trebuie să permită încurajarea procedeelor de trecere a cererii din perioada de vârf de consum la perioadele de consum redus; j) tarifele nu pot fi micsorate din considerente de politica socială sau antiinflationista. Asigurarea de către stat a unui anumit nivel de protecţie socială pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subvenţii sau de ajutoare direct acestora; k) protecţia intereselor consumatorilor, asigurarea calităţii serviciilor, promovarea concurentei în producţia şi în furnizarea gazelor naturale. (3) Este interzisă subvenţionarea consumatorilor prin tarifele la gazele naturale sau recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumită categorie de consumatori prin tarifele practicate altor categorii de consumatori.Revizuirea tarifelor reglementate  +  Articolul 56 (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de ANRGN, cu avizul Oficiului Concurentei, având la baza propunerile fundamentate şi prezentate de agenţii economici din sectorul gazelor naturale. (2) Tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către ANRGN şi vor intra în vigoare după 15 zile de la data publicării lor.  +  Capitolul 12 Autorizari şi licentieriActivităţi supuse autorizării şi licentierii  +  Articolul 57 (1) Realizarea de noi capacităţi de producţie, transport, depozitare şi distribuţie a gazelor naturale, reabilitarea şi retehnologizarea celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora sunt efectuate de persoane juridice, române sau străine, autorizate de ANRGN, în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Exploatarea comercială a capacităţilor de producţie, transport, depozitare şi distribuţie, precum şi comercializarea gazelor naturale (vânzare-cumpărare-intermediere) sunt efectuate de persoane juridice, române sau străine, licentiate de ANRGN, în condiţiile prezentei ordonanţe.Regimul autorizării şi licentierii  +  Articolul 58 (1) ANRGN acorda autorizaţii şi licenţe agenţilor economici din sectorul gazelor naturale, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 57. (2) Pentru autorizare şi/sau licentiere solicitantul va inregistra cererea la ANRGN. (3) La cerere vor fi anexate actele şi documentele care probează îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor economice, financiare, tehnice şi încadrarea cu personal de specialitate, stabilite pe categorii de capacităţi şi de activităţi în domeniu. (4) Modelul cererii de autorizare şi/sau de licentiere, documentele care vor fi anexate la aceasta, procedura, conţinutul, termenele, tarifele şi condiţiile constând în criterii, niveluri, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea, diferenţiate pe categorii de activităţi, se stabilesc prin regulament elaborat de ANRGN şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (5) Agenţii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să solicite acordarea autorizaţiilor şi a licenţelor în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (4). (6) Solicitantul trebuie să fie persoana juridică cu sediul în România. (7) Solicitantul care nu deţine un sediu stabil în România poate, în condiţiile legii, sa stabilească şi sa menţină un sediu secundar pe întreaga durata a autorizării şi/sau a licentierii. (8) Nu pot primi autorizaţie şi/sau licenta solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici cei cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizaţie sau o licenta într-o perioadă de 5 ani anteriori datei înregistrării cererii. (9) Refuzul autorizării şi/sau al licentierii, lipsa unui răspuns în termen şi orice alta soluţie a ANRGN, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ.Modificarea autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 59 (1) În cazul modificării statutului titularului autorizaţiei şi/sau al licenţei - prin divizare, fuziune, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social - a patrimoniului sau în cazul altor modificări care afectează autorizaţia şi/sau licenta eliberata, titularul are obligaţia sa notifice la ANRGN, fără întârziere, comunicarea înregistrării actelor modificatoare, în condiţiile legii, sau, după caz, situaţia creata. (2) Primind notificarea prevăzută la alin. (1) ANRGN examinează situaţia şi dispune, dacă apreciază, eliberarea de noi autorizaţii şi/sau licenţe, cu conţinutul modificat corespunzător, anulandu-le pe cele iniţiale.Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 60 (1) În caz de nerespectare de către titular a prevederilor autorizaţiei şi/sau licenţei sau de neîndeplinire a obligaţiilor legale de către acesta, constatate de ANRGN din oficiu, la sesizarea terţilor sau la notificarea de către titular, ANRGN este în drept sa procedeze după cum urmează: a) dacă situaţia creata este remediabila:- suspenda autorizaţia şi/sau licenta pe perioada în care titularul este obligat sa remedieze situaţia;- retrage autorizaţia şi/sau licenta, dacă titularul nu remediaza situaţia pe perioada suspendării; b) dacă situaţia creata este iremediabila, retrage autorizaţia şi/sau licenta. (2) ANRGN va suspenda autorizaţia şi/sau licenta titularului în cazul falimentului acestuia. (3) ANRGN va suspenda autorizaţia şi/sau licenta titularului, persoana fizica, în cazul decăderii şi al incapacităţii acestuia. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) persoanele prejudiciate îl pot acţiona pe titular în justiţie pentru recuperarea pagubelor cauzate. (5) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei şi/sau a licenţei poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ competenţa de către titular în condiţiile legii.Autorizarea personalului de proiectare, execuţie, exploatare şi întreţinere din sectorul gazelor naturale  +  Articolul 61 (1) În scopul respectării prevederilor prescripţiilor tehnice şi ale normativelor tehnice în vigoare, toate instalaţiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate, exploatate şi întreţinute de către persoane fizice specializate, denumite în continuare instalatori autorizaţi. (2) Calitatea de instalator autorizat se obţine în urma promovării unui examen şi este atestata printr-o legitimatie. (3) Legitimatia este nominală, netransmisibila şi valabilă pe întregul teritoriu al tarii. (4) Activitatea depusa în baza calităţii de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul acesteia numai ca angajat permanent al unui agent economic cu obiect de activitate din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 62 (1) Instalatorii sunt autorizaţi pentru:- proiectarea, execuţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de gaze naturale care funcţionează în regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bari;- proiectarea, execuţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de gaze naturale care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bari. (2) Instalatorii vor fi autorizaţi de ANRGN pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de producţie, transport, inmagazinare, distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. (3) ANRGN va elabora în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe reglementările privind regimul autorizării instalatorilor. (4) Reglementările vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 13 Exproprierea, concesionarea şi regimul drepturilor asupra proprietăţii altuiaExproprierea  +  Articolul 63 (1) Lucrările de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere a capacităţilor de producţie, transport, depozitare şi distribuţie a gazelor naturale sunt de utilitate publică. (2) Terenurile necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), cele aferente zonei de protecţie şi de siguranţă a capacităţilor, precum şi construcţiile situate pe aceste terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publică, în condiţiile legii.Concesionarea  +  Articolul 64 (1) Capacitatile de producţie, transport, depozitare şi distribuţie a gazelor naturale, terenurile aferente acestora, precum şi serviciile de transport, inmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale pot face obiectul concesionarii către persoane juridice române sau străine, în condiţiile legii. (2) În afară criteriilor generale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru aprobarea concesiunii se vor aplica şi următoarele criterii specifice: a) obligaţia concesionarului de a realiza producţia, inmagazinarea, transportul şi distribuţia gazelor naturale la parametrii calitativi şi tehnici prevăzuţi în normele tehnice în vigoare; b) obligaţia concesionarului de a transporta gaze naturale într-o anumită zona de consum şi de a alimenta orice consumator din acea zonă, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă; c) obligaţia concesionarului de a respecta dispoziţiile operative ale dispecerului Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.; d) obligaţia concesionarului de a îndeplini la termenele stabilite măsurile prevăzute în actele de control încheiate de concedent. (3) Persoanele juridice interesate sa participe la licitaţie în vederea obţinerii unei concesiuni trebuie să obţină o autorizaţie sau o licenta provizorie de la autoritatea competentă privind desfăşurarea activităţii care face obiectul concesionarii. După adjudecarea concesiunii autorizaţia/licenta provizorie a castigatorului licitaţiei se va transforma în autorizaţie/licenta definitivă.  +  Articolul 65 (1) Titularul unui contract de concesiune este în drept sa transfere altei persoane juridice drepturile şi obligaţiile contractuale numai cu aprobarea scrisă a concedentului; orice transfer realizat fără aprobare este lovit de nulitate şi atrage încetarea valabilităţii contractului de concesiune, prin decizia concedentului. (2) Cesiunea contractului către altă persoană juridică nu exonereaza titularul concesiunii de răspunderea solidară cu cesionarul pentru obligaţiile asumate prin contract.  +  Articolul 66Dreptul concesionarului asupra bunului sau asupra serviciului public concesionat nu poate fi grevat cu sarcini.  +  Articolul 67 (1) Concesiunea încetează: a) ca efect al expirării duratei pentru care a fost acordată sau a perioadei de valabilitate a contractelor; b) prin renunţarea de către concesionar; c) prin retragerea dreptului concesiunii de către concedent; d) prin retragerea autorizaţiei şi/sau a licenţei. (2) La încetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, instalaţiile trec în proprietatea concedentului, libere de orice sarcini sau obligaţii. (3) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situaţia în care vor fi repuse în funcţiune instalaţiile care au făcut obiectul contractului de concesiune după expirare. (4) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii, prin renunţare sau retragere, concedentul va stabili măsurile care urmează să fie luate în legătură cu instalaţiile care au făcut obiectul contractului.  +  Articolul 68 (1) Concesionarul poate renunţa la contract, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) comunică în scris autorităţii competente intenţia sa de renunţare; b) pune la dispoziţie concedentului întreaga documentaţie privind activitatea desfăşurată până la data renunţării, precum şi rezultatele acesteia; c) achită concedentului redeventa datorată până la momentul încetării concesiunii. (2) După îndeplinirea de către titular a condiţiilor prevăzute la alin. (1) concedentul emite decizia de încuviinţare a renunţării, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României. (3) Renunţarea la contract devine efectivă la 60 de zile de la notificarea intentiei de renunţare, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). (4) Titularul va rămâne răspunzător faţă de cei interesaţi atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea şi prin lucrările efectuate până la data renunţării, cat şi pentru cele rezultate din relaţiile comerciale, inclusiv pentru cele constatate după emiterea deciziei de încuviinţare a renunţării.  +  Articolul 69 (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situaţiile în care titularul: a) nu efectuează volumul de lucrări de dezvoltare şi de exploatare prevăzut în contract pentru o perioadă data şi expirată; b) utilizează şi alte metode sau tehnologii de exploatare decât cele aprobate de concedent; c) încalcă normele referitoare la protecţia mediului înconjurător; d) nu respecta orice alte clauze prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce priveşte plata redevenţelor. (2) Decizia de retragere a concesiunii emisă de concedent poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competenţa. Decizia rămasă definitivă va fi publicată în Monitorul Oficial al României.Regimul drepturilor asupra proprietăţii altuia  +  Articolul 70Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, cu acordul proprietarilor şi al titularilor de activităţi, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de următoarele drepturi: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţii; b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a interventiilor necesare; c) servitutea de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriană pentru instalarea de reţele, de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacităţii şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora; d) dreptul de a obţine restrangerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri; e) dreptul de acces la utilitatile publice.  +  Articolul 71 (1) În exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţilor concesionarul poate: a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privată materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii; b) sa desfiinteze culturi sau plantaţii ori alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară pentru executarea lucrărilor, în condiţiile legii; c) sa extraga materiale, sa capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; d) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri şi locuinţe de şantier; e) sa oprească ori sa restrângă activităţi ale proprietarului în măsura strict necesară pentru executarea lucrărilor pentru capacitatea respectiva. (2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înainte de expirarea duratei stabilite, prin acordul părţilor, prin terminarea anticipata a lucrărilor sau prin sistarea acestora. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.  +  Articolul 72Dreptul de uz pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii, stabilit prin acord cu fiecare dintre proprietarii terenurilor afectate sau, în lipsa acordului, prin hotărâre judecătorească, se întinde pe toată durata de funcţionare a capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept concesionarul poate: a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii; b) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea; c) sa afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi sa restrângă activităţi ale proprietarului în măsura şi pe durata strict necesară în vederea executării operaţiunilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii.  +  Articolul 73Servitutea de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de reţele, de conducte, linii, stâlpi şi de alte echipamente aferente capacităţii, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizie, modificări şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 74Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a capacităţilor, precum şi a operaţiunilor de revizie, întreţinere sau reparatie la capacitatea în funcţiune concesionarul are dreptul de a obţine restrangerea sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor sau a operaţiunilor menţionate, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileşte prin acord cu titularul activităţii, iar în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească, cu acordarea unei indemnizaţii adecvate titularului activităţii afectate. Pentru intervenţii în caz de avarie, accident ori catastrofa nu sunt necesare nici acord şi nici hotărâre judecătorească, dar concesionarul datorează titularului activităţii afectate indemnizaţia adecvată, stabilită, la nevoie, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 75Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de concesionar cu buna-credinţa şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice.  +  Articolul 76 (1) Drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată se stabilesc prin acord între proprietarul terenului şi concesionar, cu precizarea duratei, conţinutului, a condiţiilor şi limitelor de exercitare, precum şi a despăgubirilor şi indemnizaţiei acordate proprietarului. (2) În caz de nerealizare a acordului prevăzut la alin. (1) între concesionar şi proprietar sau, după caz, titularul activităţii prevăzute la art. 70 lit. d), la cererea concesionarului, va decide instanţa judecătorească competenţa, hotărârea acesteia constituind titlu executoriu pentru drepturile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 77Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrangerea sau încetare a unor activităţi prevăzute la art. 70 se stabilesc şi se exercită cu respectarea echităţii şi a principiului minimei afectari a dreptului de proprietate sau, după caz, a activităţii.  +  Articolul 78Drepturile de uz şi servituţile prevăzute la art. 71, 72 şi 73 se înscriu, prin grija concesionarului, în cartea funciară şi pot fi exercitate de la data înscrierii; la încetarea lor drepturile respective vor fi radiate prin grija concesionarului, în caz contrar proprietarul putând cere radierea şi daune-interese pentru pagubele cauzate.  +  Articolul 79La încetarea drepturilor concesionarul este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială, precum şi sa plătească indemnizaţia stabilită conform acordului dintre părţi.  +  Articolul 80Concesionarul are următoarele obligaţii: a) sa stabilească şi să aplice pe întreaga durata a executării lucrărilor măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi a mediului; b) să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului; c) sa despăgubească proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectate de drepturile prevăzute la art. 70 pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective.  +  Articolul 81Pentru efecte secundare obţinute sau care pot fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin funcţionarea unor capacităţi de transport şi distribuţie şi altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzătoare.Zone de protecţie şi de siguranţă  +  Articolul 82 (1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor şi a accesoriilor acestora se instituie zona de protecţie a capacităţii. (2) Zona de protecţie aferentă capacităţilor din sectorul gazelor naturale este stabilită prin norme tehnice elaborate de ANRGN. (3) Pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţilor şi accesoriilor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului înconjurător se instituie zona de siguranţă a capacităţii. (4) Zona de siguranţă aferentă capacităţilor din sectorul gazelor naturale este stabilită prin norme tehnice elaborate de ANRGN. (5) În perimetrul zonei de siguranţă şi de protecţie se stabilesc sarcini, restrictii şi interdicţii asupra proprietăţilor şi activităţilor terţilor din zona, în măsura necesară exigenţelor specifice capacităţii şi în regimul prevăzut la art. 70, 72 şi 74.  +  Capitolul 14 Politica în domeniul gazelor naturale  +  Articolul 83 (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale consta în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale, a modalităţilor optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale. (2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza programului de guvernare aprobat de Parlament, de ministerul de resort, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi a societăţii civile, pentru un interval mediu, şi cu luarea în considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, având în vedere în principal: a) asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale; b) prognozarea cererii de resurse de gaze naturale, cu luarea în considerare a evoluţiei economiei naţionale; c) prognozarea importurilor şi a exporturilor de gaze naturale; d) elaborarea programelor de investiţii în sectorul gazelor naturale; e) asigurarea protecţiei mediului; f) transparenta preţurilor şi a tarifelor la gazele naturale; g) creşterea eficientei în utilizarea gazelor naturale; h) dezvoltarea şi asigurarea capacităţilor de depozitare a gazelor naturale; i) direcţiile cercetării şi dezvoltării specifice sectorului gazelor naturale, precum şi introducerea tehnologiilor avansate în domeniu; j) dezvoltarea cooperării internaţionale; k) propuneri de reglementări specifice sectorului gazelor naturale.Programul de asigurare cu gaze naturale  +  Articolul 84 (1) Politica în domeniul gazelor naturale se concretizează într-un program ce va cuprinde liniile directoare ale acesteia pentru o perioadă de 2 ani, pe care Guvernul îl va supune spre aprobare Parlamentului. (2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.Responsabilităţi  +  Articolul 85Ministerul de resort şi ANRGN asigura aducerea la îndeplinire a politicii în domeniul gazelor naturale, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 15 Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi  +  Articolul 86Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă.Contravenţii  +  Articolul 87 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) executarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale instalaţiilor de gaze naturale de orice categorie de către persoane fizice sau persoane juridice neautorizate sau de către persoane juridice autorizate, dar fără obţinerea acordurilor şi avizelor necesare; b) desfăşurarea, fără obţinerea autorizaţiei şi/sau a licenţei, a oricărei activităţi care necesita un asemenea document potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor elaborate în baza ei; c) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preţurilor pe piaţa gazelor naturale; d) reducerea nejustificată a capacităţii de producţie sau de furnizare a gazelor naturale de către producători, precum şi refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului; e) execuţia şi exploatarea unor instalaţii şi echipamente care nu respecta condiţiile tehnice de securitate şi care pot dăuna persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător; f) refuzul nejustificat al accesului la reţelele de transport şi de distribuţie al oricărui solicitant intern sau extern; g) revânzarea gazelor naturale de către un consumator final; h) refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRGN, precum şi obstructionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; i) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de ANRGN şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta; j) neasigurarea stocului minim în depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale; k) depăşirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe; l) nefurnizarea unor informaţii în condiţiile art. 6 lit. g), art. 11 lit. h) şi ale art. 19 lit. d); m) transmiterea către terţi de date cu caracter confidenţial privind operaţiunile comerciale; n) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor după întrerupere; o) nerespectarea prevederilor art. 21; p) practicarea de tarife care conduc la alterarea preţului mediu la consumator cu peste 15%; q) emiterea acordurilor şi avizelor privind accesul la sistem fără respectarea prevederilor legale; r) nerespectarea prevederilor acordurilor şi avizelor privind accesul la sisteme. (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-h), amenda care se aplică persoanelor fizice este de 3.000.000 lei, iar persoanelor juridice - de 300.000.000 lei. (3) În cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. i)-q), amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice este de 100.000.000 lei şi se aplică persoanei care se face vinovata de săvârşirea lor. (4) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către agenţii constatatori, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (6) Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă.Confiscari  +  Articolul 88Lucrările produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă, inclusiv sumele din bănci rezultate, sunt supuse confiscării în condiţiile prevăzute de Legea nr. 32/1968.Constatarea contravenţiilor  +  Articolul 89 (1) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 87, agenţii constatatori au acces, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, până la aparatele de utilizare a gazelor naturale şi au dreptul sa verifice instalatia, precum şi să execute măsurători, determinări şi recoltari de probe pentru analize. Proprietarii şi cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalaţii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie agenţilor constatatori documentele şi actele specifice activităţii lor. (2) Organele de poliţie şi ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agenţilor constatatori prevăzuţi la alin. (1).  +  Capitolul 16 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 90Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 91Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 92 (1) Prevederile acordurilor de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi aprobate de Guvern rămân valabile în condiţiile în care au fost încheiate pe întreaga lor durata. (2) Societatea Naţionala a Gazelor Naturale "Romgaz" S.A. Medias îşi va continua activitatea la acele obiective la care, la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, desfăşoară lucrări de explorare, dezvoltare şi exploatare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------