ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 17 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care se valorifica în condiţiile prezentei ordonanţe sunt: a) bunurile mobile confiscate, devenite proprietate privată a statului în virtutea legii, a hotărârilor judecătoreşti sau a deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea, pronunţate potrivit legii; b) bunurile mobile şi imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba în procedura judiciară nu pot trece în proprietatea privată a statului decât în temeiul unei ordonanţe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora. (2) Bunurile menţionate la alin. (1) urmează procedura de valorificare prevăzută de prezenta ordonanţă."3. După litera b) a alineatului (2) al articolului 4 se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) Mijloacele de plată în valută neconvertibila se schimba de către deţinători în lei, în termen de 48 de ore de la confiscare, la casele de schimb ale unităţilor Băncii Comerciale Române - S.A. Mijloacele de plată în lei obţinute se depun la trezoreriile statului sau, acolo unde nu exista trezorerii, la unităţile Băncii Comerciale Române S.A., în contul bugetului de stat."4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Bunurile menţionate la art. 1 vor fi predate de către deţinători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia pe bază de proces-verbal de predarepreluare în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlul de proprietate al statului asupra acestora."5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii sau birouri specializate pentru desfăşurarea activităţii de valorificare."6. Litera a) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"a) Secretariatul General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare, precum şi unităţilor de cult;"7. La articolul 13 alineatul (1) se introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins:"d) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale echipamente de comunicaţie, tehnica de calcul şi birotica, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare; e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiţia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari iniţiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în urma unui număr de 3 licitaţii."8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, se vărsa la bugetul de stat. (2) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat. (3) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere."  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Guvernul va aproba modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu--------