ORDONANTA nr. 55 din 30 ianuarie 2000privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pe produse agroalimentare, denumite în continuare organizaţii interprofesionale pe produs, principalele obiective şi activităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetala şi animala, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, prelucrate şi/sau conservate, derivate din cele naturale; b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relaţii functionale care leagă producătorii, prelucratorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mărfuri care tranzactioneaza acelaşi produs în vederea utilizării şi/sau a consumului acestuia; c) piaţa produsului agroalimentar - totalitatea relaţiilor legate de actele de vânzare-cumpărare, inclusiv cererea şi oferta unui produs agroalimentar, locul de intalnire între vânzătorii şi cumpărătorii produsului.  +  Articolul 3 (1) Organizaţia interprofesionala pe produs este persoana juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociaţie, fără scop lucrativ, constituită potrivit procedurii şi în condiţiile legii în vigoare la data constituirii. (2) Organizaţia interprofesionala pe produs este formată prin asocierea organizaţiilor profesionale fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, de pe filiera producerii, prelucrării, transportului, depozitarii, distribuţiei şi comercializării produselor agroalimentare, constituite în condiţiile legii în vigoare. (3) Fiecare organizaţie profesională din cadrul organizaţiei interprofesionale pe produs trebuie să fie reprezentativa în cadrul filierei produsului respectiv, din punct de vedere al importantei economice, al numărului de membri şi potrivit statutului organizaţiei interprofesionale pe produs.  +  Articolul 4Principalele obiective ale organizaţiei interprofesionale pe produs sunt următoarele: a) exprimarea intereselor comune ale membrilor organizaţiilor profesionale care desfăşoară activităţi de producţie, prelucrare, transport, depozitare, distribuţie şi comercializare a produsului; b) reprezentarea, promovarea şi protejarea intereselor comune ale membrilor organizaţiilor profesionale de pe filiera produsului în faţa autorităţilor administraţiei publice; c) facilitarea dialogului dintre autorităţile administraţiei publice şi membrii organizaţiei interprofesionale pe produs, în vederea creşterii eficientei economice din sectorul agroalimentar.  +  Articolul 5Organizaţia interprofesionala pe produs desfăşoară următoarele activităţi principale: a) propune măsuri şi politici autorităţilor administraţiei publice, prin consiliile pe produs, pentru îmbunătăţirea eficientei economice pe filiera produsului; b) prezintă puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative din domeniul agroalimentar, promovate de autorităţile publice; c) formulează propuneri de imbunatatire a activităţilor de pe filiera produsului, referitoare la:1. informaţii de piaţa, analize şi prognoze necesare orientarii producţiei spre obţinerea de produse adaptate cererii consumatorilor, în special în ceea ce priveşte calitatea şi protecţia consumatorului;2. igiena produselor agroalimentare, originea şi etichetarea acestora;3. elaborarea de metode şi utilizarea de instrumente pentru îmbunătăţirea calităţii produselor;4. punerea în valoare a marcilor de calitate şi a indicaţiilor geografice;5. promovarea unei producţii care să nu afecteze mediul înconjurător şi a altor metode de protecţie a acestuia;6. activităţile de consultanţa, expertiza şi instruire destinate membrilor;7. rezolvarea neintelegerilor dintre organizaţiile profesionale;8. alte activităţi de interes comun pentru membri.  +  Articolul 6Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va recunoaşte, pe bază de aviz, acele organizaţii interprofesionale pe produs care au înscrise în statut şi principalele obiective şi activităţi prevăzute la art. 4 şi 5, precum şi prevederi referitoare la posibilitatea aderării de noi membri.  +  Articolul 7Organizaţia interprofesionala pe produs asigura membrilor săi exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor în conformitate cu propriul statut şi împuterniceşte reprezentanţii săi în Consiliul pe produs sa ia decizii în numele organizaţiei conform celor hotărâte de aceasta.  +  Articolul 8 (1) Pentru fiecare produs se constituie un consiliu pe produs, ca persoana juridică cu statut de uniune, în condiţiile legii în vigoare la data constituirii, format din reprezentanţi ai celor mai reprezentative organizaţii interprofesionale pe produs, recunoscute, pe bază de aviz, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) În cazul în care exista mai multe organizaţii interprofesionale pe acelaşi produs, reprezentarea în Consiliul pe produs se face pe bază de mandat, proporţional cu numărul membrilor organizaţiilor interprofesionale pe produs componente şi potrivit statutului Consiliului pe produs. (3) Numărul maxim de organizaţii interprofesionale pe acelaşi produs cu reprezentare în Consiliul pe produs este trei.  +  Articolul 9 (1) Consiliul pe produs armonizeaza solicitarile organizaţiilor interprofesionale pe produs reprezentate şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul pe care îl reprezintă. (2) Pentru analiza propunerilor Consiliului pe produs şi a proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei se constituie comisii de lucru formate din 3 reprezentanţi desemnaţi de ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi câte 2 reprezentanţi desemnaţi de ministrul finanţelor şi de ministrul industriei şi comerţului. (3) Comisiile de lucru armonizeaza punctele de vedere ale reprezentanţilor Consiliului pe produs şi ale ministerelor implicate. (4) Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor legate de reglementarea pieţei produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei încheie cu Consiliul pe produs convenţii care vor fi făcute publice în doua cotidiene de interes naţional. (5) La încheierea acestor convenţii pot fi avute în vedere propuneri formulate în scris de alte organizaţii interprofesionale pe produs.  +  Articolul 10În cazul în care una dintre organizaţiile interprofesionale pe produs nu respecta clauzele convenţiilor încheiate de Consiliul pe produs cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, reprezentarea acesteia în Consiliul pe produs încetează de drept.  +  Articolul 11Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei împreună cu ministerele reprezentate în comisiile de lucru vor depune diligenţele necesare pentru promovarea proiectelor de acte normative potrivit convenţiilor încheiate cu Consiliul pe produs.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------