ORDONANTA nr. 50 din 30 ianuarie 2000privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de colaborare în domeniul sănătăţii publice dintre Ministerul Sănătăţii, prin unităţile subordonate, şi autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de atribuţiile specifice prevăzute de lege. (2) Autorităţile menţionate la alin. (1) elaborează programe comune, necesare fiecărei comunităţi locale, de promovare a politicii de sănătate şi iau măsurile necesare aplicării acestora, asigurând condiţiile materiale şi financiare.  +  Articolul 2Programele comune privind sănătatea publică se finanţează de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse prevăzute de lege.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii, prin unităţile subordonate, şi autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de atribuţiile lor prevăzute de lege, elaborează programe comune, necesare fiecărei comunităţi locale, privind următoarele domenii de activitate: a) protecţia sau refacerea mediului înconjurător, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii; b) colectarea şi epurarea apelor uzate menajere, industriale, altor ape uzate şi apelor meteorice; c) colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, inclusiv cele stradale; d) dezinfectarea şi deratizarea în teritoriul administrativ respectiv; e) prevenirea sau combaterea pericolelor provocate de animale - caini vagabonzi -, precum şi interzicerea creşterii animalelor domestice, cu excepţia cainilor şi a pisicilor, în zonele urbane; f) controlul respectării igienei şi salubritatii localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare către populaţie, cu sprijinul organelor de specialitate; g) supravegherea şi asigurarea bunei funcţionari a targurilor, pieţelor, oboarelor, locurilor şi parcurilor de distracţii; h) supravegherea deszapezirii strazilor; i) prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului; j) eliberarea autorizaţiilor pentru construcţia, funcţionarea sau schimbarea destinaţiei unităţilor, indiferent de activitatea acestora, numai după obţinerea avizului sanitar de principiu de la direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv, a municipiului Bucureşti; k) controlul respectării normelor de igiena la întreţinerea drumurilor, podurilor, a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local, cat şi a celor de legătură cu judeţele; l) realizarea măsurilor de protecţie şi de asistenţa socială prin înfiinţarea, asigurarea funcţionarii şi controlul instituţiilor sociale de interes local pentru ocrotirea copiilor strazii şi a persoanelor fără adapost şi supravegherea realizării măsurilor de asistenţa şi ajutor social; m) controlul respectării normelor de igiena în zonele verzi şi în locurile de joaca pentru copii; n) supravegherea locurilor neamenajate şi neautorizate pentru scaldat, în vederea prevenirii pericolelor reprezentate de acestea pentru sănătatea populaţiei; o) supravegherea efectuării lucrărilor necesare pentru obţinerea avizului sanitar de funcţionare de către unităţile sanitare locale, şi anume: consolidarea clădirilor, amenajarea interioarelor potrivit normelor prevăzute de lege, asigurarea şi întreţinerea sistemelor de apa curenta, a sistemelor de încălzire, a instalaţiilor electrice; p) urmărirea comunicării listei persoanelor care beneficiază de ajutor social medicilor de familie.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe privind obligativitatea elaborării şi realizării programelor comune necesare fiecărei comunităţi locale atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau, după caz, penală a persoanelor care au atribuţii în domeniile menţionate la art. 3, în cazul în care acestea afectează sănătatea populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în cauza.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Funcţiei Publice vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 5, care intră în vigoare la data publicării acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei-----------