ORDONANȚA nr. 47 din 30 ianuarie 2000privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță reglementează măsurile speciale de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, prin monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se înțelege monumentele istorice din România înscrise în Lista patrimoniului mondial de către Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO.  +  Capitolul II Protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial  +  Articolul 3(1) Pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se instituie măsuri speciale de protecție.(2) Prin măsuri speciale de protecție pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se înțelege măsurile de ordin științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure paza, întreținerea și reparațiile curente, conservarea, consolidarea și restaurarea, precum și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor care le compun.(3) Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial reprezintă obiectiv de interes național; în condițiile legii, pentru protejarea acestora se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 4Finanțarea pazei, a lucrărilor de reparatie, întreținere curenta, punere în valoare, restaurare, consolidare și conservare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial este în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor altor drepturi reale, după caz.  +  Articolul 5(1) În condițiile legii, finanțarea lucrărilor de conservare, consolidare și restaurare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii.(2) În condițiile legii, finanțarea pazei, a lucrărilor de reparatie, întreținere curenta, precum și a celor de punere în valoare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se poate face și din venituri extrabugetare și alocații acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale, în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale ale ordonatorilor principali de credite, după caz.  +  Articolul 6(1) Pentru fiecare monument istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial se întocmește un program de gestiune și protecție.(2) Programul de gestiune și protecție cuprinde măsurile administrative ce trebuie întreprinse de autoritățile competente, precum și măsurile tehnice la care sunt obligați proprietarii, administratorii și titularii altor drepturi reale asupra monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial și cei ai imobilelor din zona de protecție a acestora.(3) Programul de gestiune și protecție se detaliază prin planuri anuale de gestiune și protecție, prin care este fundamentat necesarul de fonduri pentru finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 4 și 5.(4) Programul de gestiune și protecție a monumentului istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial este elaborat de Ministerul Culturii, avizat de către autoritățile administrației publice locale respective și aprobat prin hotărâre a Guvernului.(5) Planurile anuale de gestiune și protecție sunt elaborate de către consiliul județean pe teritoriul căruia se afla monumentul istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial, cu consultarea proprietarilor, administratorilor sau titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor în cauza și a consiliului local respectiv și sunt avizate de Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.(6) În condițiile speciale stabilite prin programele de gestiune și protecție, paza monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se realizează de efective sau de subunitati ale Ministerului de Interne, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(7) Imobilele monument istoric sau imprejmuirile siturilor ce fac parte din Lista patrimoniului mondial sunt marcate, prin grija primarului localității, cu sigla "Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial", prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.  +  Articolul 7(1) Documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului pentru zonele care cuprind monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție se elaborează sau se actualizează prin includerea prevederilor și reglementărilor de urbanism și amenajarea teritoriului din programele de gestiune și protecție, în termen de 12 luni de la aprobarea programelor.(2) Finanțarea elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se face din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.(3) Aprobarea planurilor zonale de amenajare a teritoriului și, după caz, a planurilor urbanistice generale sau zonale pentru localitățile sau, respectiv, zonele care cuprind monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție se face prin hotărâre a Guvernului.(4) Intervențiile asupra monumentului istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial și asupra imobilelor din zona sa de protecție sunt avizate, în condițiile legii, de Ministerul Culturii și, respectiv, de Ministerul Culturii și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și sunt comunicate Comitetului patrimoniului mondial în conformitate cu reglementările Convenției pentru protejarea patrimoniului mondial natural și cultural a UNESCO, prin grija Ministerului Culturii.  +  Articolul 8(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se instituie titlul "Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial", care se acordă unităților administrativ-teritoriale pe al cărui teritoriu se afla monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.(2) Titlul se înscrie, prin grija primarului localității, pe panouri aflate la intrările în localitate, de dimensiunea celor cu denumirea localității, cu litere albe pe fond maro, și este însoțit de sigla patrimoniului mondial.(3) Pentru șederea pe o durată mai mare de 48 de ore în unitățile administrativ-teritoriale declarate "Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial" autoritățile administrației publice locale pot stabili o taxa ce va fi încasată de către persoanele fizice sau juridice care asigura servicii de cazare turistica. Sumele reprezentând aceste taxe se fac venit la bugetul local.(4) Sumele realizate prin aplicarea taxei prevăzute la alin. (3) vor fi folosite exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.  +  Capitolul III Atribuțiile autorităților administrației publice locale  +  Articolul 9În vederea protejării monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial și a respectării prevederilor legale în acest domeniu, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții principale:a) cooperează cu organismele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice și asigura punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora;b) colaborează cu proprietarii, administratorii sau titularii altor drepturi reale asupra monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;c) participa, în condițiile legii, la finanțarea din bugetele proprii, precum și din venituri extrabugetare, a lucrărilor prevăzute la art. 5 alin. (2);d) includ obiectivele specifice prevăzute în programul de gestiune și protecție privind monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial în programele și planurile de dezvoltare economico-socială și urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, precum și în autorizațiile pe care le emit potrivit legii;e) iau măsurile tehnice și administrative necesare pentru prevenirea degradării monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, în colaborare cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii;f) înființează, în structura aparatului propriu compartimente specializate sau posturi ori, după caz, stabilesc sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice, monitorizarii și controlului aplicării reglementărilor legale cu privire la protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, a programelor și planurilor de gestiune;g) emit autorizația de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în vederea executării lucrărilor provizorii urgente de consolidare temporară și punere în siguranța a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;h) asigura, împreună cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii, aplicarea siglei "Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial" și controlează întreținerea acesteia de către proprietar;i) stabilesc măsurile de paza și protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, semnaland serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii, de urgenta, orice nerespectare a legii.  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară sau contravențională.  +  Articolul 11Desființarea, distrugerea parțială sau degradarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se sancționează conform legii penale.  +  Articolul 12(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:a) autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare în imobilele cu regim de monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, fără avizele prevăzute în prezenta ordonanță;b) modificarea sau desființarea de construcții din zonele de protecție a monumentelor care fac parte din Lista patrimoniului mondial, fără avizul Ministerului Culturii și al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;c) încălcarea de către proprietar a obligațiilor prevăzute în legislația în vigoare referitoare la protecția monumentelor istorice;d) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 alin. (1) și ale art. 9 lit. e);e) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele de la lit. d) și e), cu amendă de la 3.000.000 lei la 20.000.000 lei.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și persoanelor juridice, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 13Contravențiile se constata și amenzile se aplică de către:a) specialiștii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d);b) inspectorii teritoriali ai Inspecției de Stat în Construcții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b) și e).  +  Articolul 14Contravențiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 15Măsurile speciale de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se vor aplica și monumentelor istorice pentru care România a depus dosarul de înscriere la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO, în vederea înscrierii acestora în Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 16Ministerul Culturii va comunică autorităților administrației publice datele de identificare a monumentelor istorice care sunt înscrise în Lista patrimoniului mondial, precum și a celor pentru care România a depus dosarul la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO, în vederea înscrierii acestora în Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 17(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Culturii elaborează metodologia de monitorizare a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al programelor de gestiune și protecție se stabilesc de Ministerul Culturii, în conformitate cu reglementările UNESCO din domeniu, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 18Îndrumarea metodologică în vederea aplicării prezentei ordonanțe se realizează, potrivit competentelor specifice și în conformitate cu reglementările UNESCO, de Ministerul Culturii și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  p. Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcției publice,
  Ioan Onisei
   +  Anexa 1 SIGLA "MONUMENT ÎNSCRIS ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL"---------