ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 2000privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumita în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, etajul 1, sectorul 1, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului. (2) Finanţarea activităţii ANRGN se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice şi din alte surse atrase.  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile preluate în administrare din patrimoniul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Lista cuprinzând bunurile - mijloace fixe şi mijloace circulante - şi valoarea acestora este prevăzute în anexa nr. 1. (2) Patrimoniul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/1998, se diminuează cu valoarea bunurilor cuprinsă în anexa nr. 1. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se efectuează pe bază de protocol încheiat între Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi ANRGN în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3ANRGN se organizează şi funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare elaborat de aceasta în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi aprobat de ministrul industriei şi comerţului.  +  Articolul 4ANRGN elaborează, aplica şi urmăreşte sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar pentru funcţionarea sectorului şi a pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienta, siguranţa, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor şi a mediului.  +  Articolul 5 (1) ANRGN are următoarele competente: a) emite, acorda, suspenda sau retrage autorizaţiile şi licentele pentru agenţii economici existenţi în sectorul gazelor naturale, precum şi pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pieţei de gaze naturale; b) avizează clauzele şi condiţiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale; c) stabileşte principiile de baza ale contractelor-cadru privind vânzarea, achiziţia, precum şi furnizarea gazelor naturale la consumatorii finali; d) stabileşte cerinţele, criteriile şi procedurile privind alegerea consumatorilor de gaze naturale; e) emite norme tehnice, la propunerea agenţilor economici din sector, necesare pentru funcţionarea eficienta şi transparenta a sistemului naţional de transport, a altor sisteme de transport, precum şi a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale; f) elaborează recomandări pentru utilizarea eficienta a gazelor naturale; g) avizează regulamentul de programe, funcţionare şi dispecerizare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale, elaborat de operatorul acestuia. (2) ANRGN are şi alte competente prevăzute de lege.  +  Articolul 6ANRGN are următoarele atribuţii principale: a) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) elaborează regulamentul privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul gazelor naturale prin care vor fi stabilite procedurile, termenele şi condiţiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora; c) stabileşte criteriile şi metodele pentru calculul preţurilor şi al tarifelor, în sectorul gazelor naturale, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale; d) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistenţa şi expertiza aprobate de Guvernul României; e) urmăreşte încheierea şi respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului de gaze naturale şi se autosesizeaza în vederea protejării părţilor contractante, în condiţiile legii; f) urmăreşte aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale şi propune, ori de câte ori constata neconcordante, adaptarea acestora; g) creează baza de date necesară pentru desfăşurarea activităţii sale, precum şi pentru furnizarea de informaţii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum şi în activitatea de comerţ internaţional cu gaze naturale; h) participa, împreună cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnica a produselor, procedeelor şi echipamentelor noi, precum şi la cea de autorizare şi acreditare a laboratoarelor de analiza şi încercări din domeniul gazelor naturale; i) elaborează metodologia proprie de urmărire şi control în vederea respectării de către furnizorii de gaze naturale a criteriilor şi metodelor de calcul al preţurilor şi tarifelor; j) controlează aplicarea deciziilor proprii de către agenţii economici din sectorul gazelor naturale şi aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora; k) elaborează regulamentul pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici şi a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie în domeniul gazelor naturale; l) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu; m) propune organelor competente măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă pe piaţa ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta şi la transparenta; n) instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenţa tehnica străină; o) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le da publicităţii; p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 7Structura organizatorică a ANRGN se stabileşte prin anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 8 (1) ANRGN este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, funcţionari publici, numiţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pentru o perioadă de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRGN în relaţiile cu terţii. (2) Calitatea de preşedinte şi de vicepreşedinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice, cu excepţia activităţii didactice, în condiţiile legii. Preşedintelui şi vicepreşedintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la administrarea sau la conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste. (3) Mandatele preşedintelui şi vicepreşedintelui încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin imposibilitate de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive; d) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (2); e) prin revocare de către autoritatea care i-a numit; f) prin deces. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (5) Ordinele şi deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ în condiţiile legii, în temen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părţilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă au caracter normativ.  +  Articolul 9 (1) Pentru activităţile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, în vederea obţinerii unui spor de obiectivitate, format din preşedinte, vicepreşedinte şi 3 reglementatori, funcţionari publici, numiţi de către ministrul industriei şi comerţului. (2) Deciziile ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul a cel puţin 3 membri ai comitetului de reglementare.  +  Articolul 10 (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului, pe baza propunerilor primite din partea asociaţiilor profesionale din domeniul gazelor naturale, a societăţilor de transport, inmagazinare şi distribuţie, a asociaţiilor consumatorilor de gaze naturale, precum şi din specialişti din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului sau din învăţământul superior de specialitate. (2) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor agenţilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evalueaza impactul reglementărilor ANRGN şi face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRGN.  +  Articolul 11 (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu contractul colectiv sau individual de muncă şi cu reglementările legale în vigoare privind legislaţia muncii. (2) Confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia şi pentru membrii consiliului consultativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Salarizarea personalului ANRGN se stabileşte în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 13 (1) ANRGN întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei şi comerţului. (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANRGN rămân la dispoziţia acesteia şi se vor folosi în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (3) Activitatea economică a ANRGN este supusă controlului Curţii de Conturi şi al celorlalte organe abilitate, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Agenţii economici din sectorul gazelor naturale au obligaţia de a pune la dispoziţie ANRGN informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia. (2) Furnizarea cu rea-credinţa de informaţii incorecte, incomplete sau eronate, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. (3) Sancţiunea contravenţională prevăzută la alin. (2) se aplică persoanelor juridice. (4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul ANRGN. (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale ANRGN colaborează cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei şi cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale, cu asociaţiile consumatorilor de gaze naturale, cu agenţii economici care funcţionează pe piaţa gazelor naturale, cu asociaţiile profesionale din domeniul gazelor naturale şi cu organizaţiile patronale.  +  Articolul 16 (1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe ANRGN elaborează regulamentul privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul gazelor naturale, în care vor fi stabilite procedurile, termenele şi condiţiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora. (2) Agenţii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să solicite acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în termen de cel mult 3 luni de la emiterea regulamentului prevăzut la alin. (1). (3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe ANRGN va emite reglementări privind stabilirea criteriilor şi metodelor pentru calculul preţurilor şi al tarifelor în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 17Termenii specifici utilizaţi în prezenta ordonanţă au înţelesul definit în anexa nr. 2.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţie contrară.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şicomerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda Dobrescu  +  Anexa 1                      LISTA      cuprinzând bunurile care vor fi preluate în    administrare din patrimoniul Societăţii Naţionale    de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. în patrimoniul   Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul          Gazelor Naturale (ANRGN)
    Nr. crt.DenumireaValoarea - lei -
    1.Mobilier, aparatură, birotică300.000.000
    2.Calculatoare, periferice450.000.000
    3.Maşini, utilaje, instalaţii300.000.000
    4.Mijloace de transport600.000.000
    5.Mijloace circulante550.000.000
      TOTAL GENERAL:2.200.000.000
   +  Anexa 2DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI SPECIFICISectorul gazelor naturale - ansamblul activităţilor şi instalaţiilor aferente transportului, dispecerizarii, distribuţiei şi furnizarii gazelor naturale, precum şi ansamblul instalaţiilor aferente producţiei şi inmagazinarii gazelor naturale.Furnizor - persoana juridică, română sau străină, licentiata sa comercializeze gaze naturale.Consumator final - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care cumpara gaze naturale pentru propria utilizare.Consumator eligibil - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producător şi/sau furnizor; calitatea de consumator eligibil este stabilită de ANRGN.Consumator captiv - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care este obligată, în conformitate cu reglementările în domeniu, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau furnizor.Sistem (de transport şi/sau de distribuţie) - ansamblul reţelelor de transport şi/sau distribuţie a gazelor naturale, conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente.Autorizaţie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în funcţiune şi a opera sau a modifica o instalatie de producţie, inmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale.Licenta - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe funcţiuni de producţie, inmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale.Acces la sistem (de transport şi/sau de distribuţie) dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul de transport şi/sau de distribuţie în condiţiile legii.----------