ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. B pct. 10 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Liniuţa a 4-a a alineatului 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"- emiterea certificatelor de trezorerie către populaţie, răscumpărarea acestora la scadenta şi transformarea certificatelor de trezorerie în certificate de depozit. Certificatele de trezorerie pentru populaţie, inclusiv cele nerascumparate la scadenta şi transformate în certificate de depozit, reprezintă titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor prin trezoreria statului, pentru finanţarea şi refinantarea datoriei publice;"2. După alineatul 1 al articolului 3 se introduc doua alineate cu următorul cuprins:"Disponibilităţile în valută care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fondurile publice ce se gestionează de Ministerul Finanţelor se păstrează în conturi distincte la Banca Naţionala a României.Instituţiile publice îşi efectuează operaţiunile de încasări şi plati în valută prin conturi deschise la băncile selectate de Ministerul Finanţelor pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor."3. După alineatul 9 al articolului 3 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Finanţarea deficitelor bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului se efectuează la nivelul costurilor medii lunare suportate de trezoreria statului pentru atragerea disponibilităţilor respective."4. Ultimul alineat al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Disponibilităţile în valută ale trezoreriei statului, păstrate în conturi distincte la Banca Naţionala a României, se utilizează potrivit legii şi se echivaleaza în lei la cursul oficial de schimb din ziua precedenta, pentru necesitaţi statistice."5. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Disponibilităţile rămase după finanţarea deficitelor bugetului de stat vor putea fi utilizate sub forma de împrumuturi, aprobate de Ministerul Finanţelor, pentru:- acoperirea temporară a golurilor de casa înregistrate de bugetele locale, ca urmare a neincasarii veniturilor la scadenta, aferente perioadei pentru care se solicita împrumuturi;- acoperirea temporară a golurilor de casa înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat în exerciţiul financiar-bugetar curent, pentru care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va solicita Ministerului Finanţelor contractarea de împrumuturi de pe piaţa financiar-bancară, suportand dobânzile aferente;- acoperirea temporară a golurilor de casa înregistrate de bugetele fondurilor speciale pe exerciţiul financiar curent, ca urmare a neincasarii la scadenta a veniturilor aferente perioadei pentru care se solicita împrumuturi."6. După alineatul 2 al articolului 5 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Deficitele din anii precedenti ale bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă definitiv din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie. Până la alocarea sumelor de la bugetul de stat, la cererea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, se vor acorda împrumuturi din contul general al trezoreriei statului, cu suportarea din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul curent a dobânzilor la împrumuturile contractate cu aceasta destinaţie de trezoreria statului de pe piaţa financiar-bancară."7. La articolul 7 alineatul 1, ultima teza va avea următorul cuprins:"Pentru disponibilităţile care sunt constituite din alocaţii de la bugetul de stat şi din împrumuturi acordate de trezoreria statului din contul curent general nu se acordă dobânda."8. Litera a) a alineatului 3 al articolului 10 va avea următorul cuprins:"a) cheltuielile materiale şi serviciile pentru întreţinerea şi funcţionarea trezoreriilor statului şi a bazei informationale a acestora, inclusiv plata comisioanelor, taxelor poştale, transportului de numerar, pazei sediilor, întreţinerii, funcţionarii şi asigurării mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, publicitate, chirii, precum şi comisioane cuvenite băncilor şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru servicii prestate în contul trezoreriei statului."9. Alineatul 7 al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reportează în anul următor ca resursa a trezoreriei statului şi se utilizează, după scăderea creanţelor trezoreriei statului devenite insolvabile, pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----