ORDONANTA nr. 45 din 30 ianuarie 2000privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 31 ianuarie 2000    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor pe teritoriul României.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) fonograma - orice fixare exclusiv sonora a sunetelor provenite dintr-o execuţie a unei opere muzicale sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda şi suporturile utilizate pentru aceasta fixare; b) producător de fonograme - persoana fizica sau juridică, care îşi asuma responsabilitatea organizării şi finanţarea realizării primei fixări a sunetelor provenind dintr-o execuţie a unei opere muzicale sau a altor sunete ori care realizează reproduceri ale acestei fixări; c) producere neautorizata - producerea fonogramelor fără acordul ori autorizarea titularilor de drepturi asupra acestora; d) comercializare neautorizata - difuzarea către public, direct sau indirect, în schimbul unor sume de bani sau al altor contraprestatii, a fonogramelor, fără acordul sau autorizarea titularilor de drepturi; e) deţinerea de fonograme în scopul comercializării deţinerea de fonograme în spaţiile comerciale sau în anexele acestora, în mijloacele de transport ori în alte spaţii, în scopul de a fi comercializate; f) marcaj holografic - timbrul având un model unic, ce consta într-o imagine tridimensionala şi inseriat cu un cod alfanumeric care reprezintă seria şi numărul exemplarului fonogramei, realizat pe suport autoadeziv şi autodistructiv; g) coperta fonogramei - fixarea grafica a informaţiilor despre conţinutul fonogramei, care însoţeşte fonograma.  +  Articolul 3 (1) În vederea asigurării legalităţii circulaţiei fonogramelor, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor înfiinţează şi administrează Registrul Naţional al Fonogramelor, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Persoanele fizice sau juridice care importa, produc, distribuie sau comercializează fonograme sunt obligate să solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor înscrierea în Registrul Naţional al Fonogramelor cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea efectivă a activităţii. (3) Registrul Naţional al Fonogramelor va conţine cel puţin următoarele menţiuni: a) numele şi prenumele persoanei fizice ori denumirea persoanei juridice solicitante, după caz; b) codul numeric personal sau numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului al solicitantului, după caz; c) domiciliul persoanei fizice ori sediul persoanei juridice solicitante, după caz; d) adresele spaţiilor în care se vor desfăşura activităţi de producere, distribuire sau comercializare, inclusiv a celor destinate depozitarii fonogramelor; e) seriile şi numerele marcajelor holografice atribuite solicitanţilor. (4) În Registrul Naţional al Fonogramelor înscrierea solicitanţilor se face în pagini separate pentru fiecare solicitant. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numele şi prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice autorizate sa importe, sa producă sau sa distribuie fonograme destinate comercializării, precum şi deciziile de anulare a certificatelor eliberate potrivit art. 5.  +  Articolul 4 (1) Persoanele menţionate la art. 3 alin. (2) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în vederea înregistrării, următoarele documente: a) pentru fonogramele importate:- înscrisul doveditor al cesiunii exclusive sau neexclusive a dreptului de distribuire din partea titularului de drepturi asupra fonogramelor;- lista cuprinzând titlurile fonogramelor şi numărul exemplarelor acestora;- dovada importului legal efectuat; b) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul internaţional, care urmează să fie produse în România:- înscrisul doveditor al cesiunii dreptului de reproducere şi difuzare din partea titularului de drepturi;- lista cuprinzând titlul fonogramelor şi numărul exemplarelor acestora; c) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul naţional, care urmează să fie produse în România:- înscrisul doveditor al acordului sau al autorizării din partea titularilor dreptului de autor sau de drepturi conexe privind cesionarea exclusiva sau neexclusiva a dreptului de fixare, reproducere şi difuzare a operei;- lista cuprinzând titlul fonogramelor şi numărul exemplarelor acestora. (2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) vor fi depuse un exemplar al fonogramei, precum şi, dacă este cazul, modelul insemnului distinctiv al producătorului.  +  Articolul 5 (1) În urma analizarii documentelor depuse Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat de import, fixare, reproducere şi/sau de distribuire, după caz, pentru fiecare titlu. (2) Certificatul de distribuire va avea o valabilitate de maximum un an. La cerere, acesta va putea fi reînnoit. (3) Certificatul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi menţiuni asupra numărului de fonograme ce urmează să fie produse, reproduse sau distribuite.  +  Articolul 6 (1) Marcajul holografic se eliberează de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, în condiţiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. În cazul în care se constata încălcarea de către aceasta a condiţiilor stabilite prin decizie a directorului general, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va putea propune o altă persoană juridică, care să elibereze marcajele holografice. (2) Marcajul holografic se va aplica pe fiecare exemplar al fonogramei înainte de a fi transmisă în vederea distribuirii, astfel:- la fonogramele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;- la fonogramele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), pe coperta fonogramei. (3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va controla modul de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2). În cazul în care se constata nerespectarea dispoziţiilor alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va putea decide anularea certificatului de import, fixare, reproducere şi/sau de distribuire. (4) În primele 15 zile ale fiecărui trimestru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor documentele din care să rezulte numărul fonogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, precum şi suportul acestora.  +  Articolul 7 (1) La preţul de cost al marcajelor holografice se adauga un procent de 10% din valoarea acestuia, care se face venit la Fondul Cultural Naţional. (2) Sumele cuvenite Fondului Cultural Naţional se virează de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 50.61 "Disponibil din Fondul Cultural Naţional", deschis la Trezoreria municipiului Bucureşti pe seama Ministerului Culturii.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) deţinerea de suporturi sau de alte materiale pe care se pot realiza fonograme, marcaje holografice sau coperte ale fonogramelor ori de aparatura ce permite realizarea fonogramelor, marcajelor holografice ori copertelor, în scopul producerii sau reproducerii neautorizate de fonograme, marcaje holografice sau coperte, cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi confiscarea suporturilor, materialelor şi aparatelor; b) deţinerea de fonograme sau de coperte în scopul comercializării neautorizate a acestora, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi confiscarea fonogramelor sau copertelor; c) distribuirea sau comercializarea fonogramelor fără marcaj holografic, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei şi confiscarea fonogramelor; d) producerea sau comercializarea neautorizata a marcajelor holografice, cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei şi confiscarea marcajelor holografice sau aparatelor. (2) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27. (3) Suporturile, materialele, fonogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit alin. (1) vor fi distruse în termen de 30 de zile de la data expirării termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz. (4) Modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau copertelor se stabileşte prin norme metodologice elaborate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi de Ministerul Culturii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) În urma constatării săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie motivată a directorului general, va putea dispune anularea certificatului prevăzut la art. 5 alin. (1). (6) Decizia de anulare va putea fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. (7) În cazul prevăzut la alin. (6) nu poate fi solicitată eliberarea unui nou certificat mai devreme de 6 luni de la data rămânerii definitive a deciziei de anulare a certificatului anterior.  +  Articolul 9Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către împuterniciţi ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, de organele de specialitate ale Ministerului de Interne şi de reprezentanţi ai Oficiului Concurentei, Oficiului pentru Protecţia Consumatorului şi al organismelor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi drepturilor conexe.  +  Articolul 10Fonogramele sau copiile produse sau importate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe pot fi comercializate, fără aplicarea marcajelor holografice, pentru o perioadă de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. După expirarea acestei perioade comercializarea se va putea face numai cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional, precum şi orice alta dispoziţie contrară se abroga.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------