ORDONANTA nr. 29 din 30 ianuarie 2000privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 31 ianuarie 2000    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă instituie cadrul legal pentru reabilitarea şi modernizarea termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de igiena şi confort termic interior şi de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice şi de combustibil, costurile de întreţinere pentru încălzire şi alimentare cu apa calda de consum, precum şi de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.  +  Articolul 2Reabilitarea şi modernizarea termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente constituie parte integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naţionale armonizate cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la eficienta energetica şi la protecţia mediului şi cu principiile de baza privind dezvoltarea durabila.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor clădirilor existente, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi care necesita asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu.  +  Articolul 4Activitatea de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor urmăreşte îmbunătăţirea performantelor de izolare termica a elementelor de construcţie care delimiteaza de exterior spaţiile interioare incalzite, precum şi creşterea eficientei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apa calda de consum, a centralelor termice, punctelor termice şi a reţelelor de distribuţie a agentului termic şi a apei calde de consum, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora.  +  Articolul 5Statul sprijină persoanele fizice şi juridice care întreprind măsuri de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente prin acţiuni de informare gratuita a utilizatorilor, prin facilităţi fiscale acordate unor categorii de utilizatori şi agenţilor economici care acţionează efectiv în acest domeniu, şi prin stimularea promovării surselor de energie regenerabila.  +  Capitolul 2 Realizarea programelor de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi a instalaţiilor aferente  +  Articolul 6 (1) În baza politicii energetice a statului, Guvernul va adopta anual programe naţionale de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente. (2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sunt necesare următoarele măsuri: a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termica; b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecţie termica a clădirilor, a necesarului de materiale şi echipamente şi a fondurilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor; c) revizuirea şi actualizarea reglementărilor tehnice referitoare la proiectarea şi executarea protecţiei termice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente şi stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia; d) elaborarea de proiecte directoare şi de soluţii-cadru pentru reabilitarea şi modernizarea clădirilor şi a instalaţiilor aferente; e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al caldurii pentru încălzire şi alimentare cu apa calda de consum.  +  Articolul 7 (1) Pentru clădirile prevăzute la art. 3 se eliberează certificatul energetic prin care se atesta performanta energetica a acestora (izolarea termica, randamentul energetic al echipamentelor etc.). (2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va adopta prin ordin al ministrului metodologia de elaborare şi de acordare a certificatului energetic al clădirilor existente.  +  Articolul 8Societăţile naţionale şi ceilalţi agenţi economici care operează în domeniul producerii şi distribuirii energiei termice pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum vor proceda la: a) efectuarea de bilanţuri energetice pentru sistemele care asigura alimentarea cu căldură şi cu apa calda de consum; b) efectuarea de reglaje periodice ale instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apa calda de consum; c) depistarea pierderilor de căldură şi de apa din reţelele de distribuţie pentru alimentarea cu căldură şi cu apa calda de consum şi efectuarea cu precădere a remedierilor necesare; d) controlul termoizolatiei pentru conducte, cazane şi schimbatoare de căldură şi luarea, după caz, de măsuri de remediere sau de înlocuire.  +  Articolul 9 (1) Pentru reabilitarea termica a clădirilor existente, precizate la art. 3, proprietarii sau administratorii, după caz, vor proceda la: a) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra căreia se intervine, prin:- contactarea unui birou de consultanţa sau a unei companii de servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de intervenţie şi a asistenţei tehnice de specialitate necesare, precum şi pentru elaborarea certificatului energetic al clădirii;- contractarea elaborării expertizei tehnice privind starea clădirii şi instalaţiilor aferente, formularea şi analizarea variantelor de reabilitare şi modernizare; b) acceptarea soluţiei de reabilitare şi modernizare termica şi a sistemului de finanţare propus prin expertiza tehnica; c) obţinerea autorizaţiei de construire; d) contractarea elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru soluţia stabilită, a graficului de eşalonare în timp a execuţiei lucrărilor; e) stabilirea modalităţilor de decontare a lucrărilor; f) stabilirea executantului lucrărilor de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor, conform legislaţiei în vigoare. (2) La clădirile existente, la care se efectuează lucrări de reducere a riscului seismic, se vor realiza şi lucrări de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi a instalaţiilor aferente. (3) Exploatarea clădirilor şi a instalaţiilor reabilitate se face în conformitate cu caietul de sarcini sau cu instrucţiunile de exploatare elaborate de proiectant.  +  Articolul 10 (1) Activitatea de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor existente şi a instalaţiilor aferente se va asigura de: a) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru:- coordonarea activităţii de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor;- asigurarea elaborării studiilor şi proiectelor directoare prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) şi d);- a propune spre aprobare Guvernului programele naţionale anuale de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente;- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor şi a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultanţa, expertizare, proiectare, execuţie şi exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; b) Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi prin filialele acesteia din ţara, pentru:- elaborarea de studii prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a);- elaborarea de studii de fundamentare a reabilitării termice a clădirilor şi încadrarea în politica energetica a statului;- monitorizarea performantelor clădirilor reabilitate termic în scopul stabilirii direcţiilor de actionare şi a politicilor de finanţare;- iniţierea de acţiuni promotionale pentru educarea populaţiei pe plan local; c) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementărilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termica asigurata din surse de alimentare centralizata; d) direcţiile şi/sau serviciile de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:- eliberarea certificatului energetic al clădirii;- verificarea şi avizarea documentaţiei de reabilitare termica a clădirilor, finanţate prin bugetul local; e) administraţia publică locală pentru susţinerea acţiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, referitoare la formarea unui curent de opinie favorabil economisirii energiei utilizate pentru încălzirea clădirilor şi alimentarea cu apa calda de consum.  +  Capitolul 3 Asigurarea fondurilor şi facilităţilor necesare pentru reabilitarea şi modernizarea termica a clădirilor şi a instalaţiilor aferente  +  Articolul 11Fondurile necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi pentru realizarea măsurilor de reabilitare termica se vor asigura, după cum urmează, prin: a) alocaţii din bugetele locale în limita prevederilor aprobate de consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii; b) fonduri proprii ale proprietarilor clădirilor care se reabiliteaza; c) atragerea de fonduri de la firmele sau companiile pentru servicii energetice; d) atragerea de fonduri de la regiile şi firmele de alimentare cu căldură şi apa calda de consum pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie din subsolul clădirilor de locuit şi pentru montarea de contoare; e) fonduri proprii ale agenţilor economici care au în proprietate sau în administrare clădiri de interes public.  +  Articolul 12Proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice române, care vor sa reabiliteze sau sa modernizeze termic clădirile de locuit aflate în proprietate, beneficiază de scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termica.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 13Executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor se va realiza cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse de Legea nr. 10/1995.  +  Articolul 14În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementări tehnice necesare pentru operaţiunile de audit şi expertiza energetica a clădirilor existente.  +  Articolul 15Consiliile locale vor lua măsurile organizatorice necesare pentru ca, în termen de 90 de zile de la aprobarea metodologiei de elaborare şi acordare a certificatului energetic, să poată elibera prin compartimentele de specialitate, la cerere, certificatul energetic al clădirilor prevăzute la art. 3, existente în circumscripţia lor.  +  Articolul 16După 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se interzic vânzarea/cumpărarea şi asigurarea clădirilor pentru care nu a fost emis certificatul energetic.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Ioan OniseiMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------------