ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 2000privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. B pct. 30 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului juridic şi a procedurilor care să permită agentiilor guvernamentale sa dea în administrare fonduri publice agentiilor de credit care, la rândul lor, să le poată transforma în microcredite, acordate la cerere solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în România.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza acordării în administrare de fonduri publice pentru microcredite agentiilor de credit sunt: a) stabilirea condiţiilor pentru ca orice agenţie de credit autorizata în baza prezentei ordonanţe să poată administra fonduri publice pentru acordarea de microcredite, primite de la agenţiile guvernamentale, cu respectarea principiilor liberei concurente; b) asigurarea transparenţei operaţiunilor de creditare prin punerea la dispoziţie celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de acordare din fonduri publice, de către agenţiile guvernamentale, de fonduri pentru acordarea de microcredite agentiilor de credit, precum şi de acordare de microcredite de către agenţiile de credit; c) asigurarea tratamentului egal prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie a agentiilor de credit de către agenţiile guvernamentale, precum şi a solicitanţilor de microcredite de către agenţiile de credit; d) asigurarea confidenţialităţii, prin garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale atât a agentiilor de credit, cat şi a micilor întreprinzători solicitanţi de microcredite.  +  Capitolul 2 Definiţii  +  Articolul 3În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni de referinţa se definesc astfel: a) fonduri publice - resurse financiare publice destinate, potrivit legii, pentru acordarea de microcredite, gestionate de agenţii guvernamentale; b) agenţii guvernamentale - instituţii publice centrale şi locale ai căror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, gestionar, în condiţiile legii, de fonduri publice pentru acordarea de microcredite; c) agenţii de credit - persoane juridice fără scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit legii, autorizate în baza prezentei ordonanţe pentru administrarea de fonduri pentru microcredite acordate de agenţiile guvernamentale din fonduri publice, prin licitaţii organizate în condiţiile legii; d) fonduri pentru microcredite - fonduri publice acordate în administrare de agenţiile guvernamentale prin licitaţii, organizate în condiţiile legii, agentiilor de credit, pentru ca acestea să le poată transforma în microcredite; e) microcredit - împrumut cu sau fără dobânda, rambursabil, acordat la cererea solicitanţilor, cu valoare nominală de până la 10.000 euro, acordat în lei la cursul comunicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară eliberării sumelor, cu o perioadă de rambursare de până la 36 de luni, cu sau fără perioada de graţie, destinat procurării de mijloace fixe, materii prime, materiale, energie, combustibil, precum şi de alte servicii necesare realizării proiectului în scopul dezvoltării unei activităţi comerciale pentru care a fost autorizat; f) solicitanţi - persoane juridice, respectiv societăţi comerciale care au sub 50 de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă, persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi asociaţii familiale constituite în baza Decretului-lege nr. 54/1990 sau a altor acte normative, precum şi orice persoană fizica care prezintă o propunere fundamentată pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri; g) beneficiari de microcredite - persoane juridice, respectiv societăţi comerciale care au sub 50 de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă, persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi asociaţii familiale constituite în baza Decretului-lege nr. 54/1990 sau a altor acte normative şi orice persoană fizica care a prezentat o propunere fundamentată pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri, în condiţiile în care este autorizata potrivit legii; h) schema de microcredite - ansamblu de condiţii şi proceduri ce trebuie urmate de agenţiile guvernamentale, prin aprobarea cărora, conform prezentei ordonanţe, se reglementează: obiectivele schemei; tipul beneficiarilor de microcredite; caietul de sarcini pentru selectarea agentiilor de credit; conţinutul şi condiţiile contractului dintre agenţia guvernamentală şi agenţia de credit; nivelul de risc acceptat în recuperarea fondurilor publice date în administrare pentru acordarea de microcredite agentiilor de credit de către agenţiile guvernamentale; durata propusă şi circuitul financiar al fondului; garanţiile, nivelul dobânzilor, după caz; modul de administrare a fondurilor publice acordate agentiilor de credit ca fonduri pentru microcredite; mecanismul de raportare, evaluare, supraveghere şi control al activităţii agentiilor de credit; i) acreditarea agentiilor de credit - desemnarea, în baza condiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă şi a criteriilor din schema de microcredite, a persoanelor juridice fără scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit legii, cărora le pot fi acordate în administrare fonduri pentru microcredite, din fonduri publice, de către agenţiile guvernamentale, supuse anual auditului în vederea reînnoirii autorizării.  +  Capitolul 3 Agenţiile guvernamentale  +  Articolul 4 (1) Agenţiile guvernamentale gestionare de fonduri publice sunt abilitate sa dea în administrare fonduri pentru microcredite agentiilor de credit, prin licitaţie organizată în condiţiile legii. (2) Fondul de microcredite acordat în administrare unei agenţii de credit nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei al unui milion euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară semnării contractului. (3) Nivelul total al fondurilor ce urmează să fie acordate anual de agenţiile guvernamentale se avizează în prealabil de Ministerul Finanţelor şi de Banca Naţionala a României. (4) Agenţia guvernamentală va prelua toate obligaţiile ce decurg din administrarea fondurilor pentru microcredite acordate unei agenţii de credit, în condiţiile în care acesteia îi este reziliat contractul, şi va răspunde de administrarea respectivelor fonduri până la desemnarea prin licitaţie a unei alte agenţii de credit căreia îi vor fi atribuite în administrare.  +  Articolul 5Schema de microcredite elaborata de agenţiile guvernamentale în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi în funcţie de data aprobării bugetului local, avizată de Comisia interministeriala, va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea agenţiei guvernamentale.  +  Capitolul 4 Agenţiile de credit  +  Articolul 6Pentru a fi acreditate de agenţiile guvernamentale ca agenţii de credit, persoanele juridice fără scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit legii, trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să aibă înscris în statut ca obiect de activitate administrarea de fonduri pentru microcredite; b) sa dispună de personal calificat şi specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar şi cu experienta corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracţiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; c) sa funcţioneze de cel puţin 3 ani, demonstrati în baza a cel puţin două raportări vizate de administraţia financiară de care aparţin; d) să facă dovada unei activităţi performanţe în domeniul creditarii cu o rata de recuperare a creditelor, demonstrabila pe baza rezultatelor anterioare, de cel puţin 85%; e) să prezinte scrisori de garanţie din partea unei bănci sau a unui fond de garantare, a căror valoare sa reprezinte minimum 10% din valoarea fondului pentru microcredite, solicitat pentru administrare.  +  Articolul 7Agenţiile de credit sunt abilitate sa acorde microcredite la cererea solicitanţilor, în lei, în echivalentul de până la 10.000 euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară eliberării fondurilor, cu termen de rambursare de până la 36 de luni, cu sau fără perioada de graţie, în condiţiile prezentate în schema de microcredite, aprobată conform prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8Diferenţa de curs valutar înregistrată ca urmare a rambursarii de către beneficiari a microcreditelor majorează sau diminuează, după caz, fondul public dat în administrare.  +  Articolul 9 (1) Administrarea fondurilor publice acordate drept fonduri pentru microcredite agentiilor de credit se realizează în baza contractului încheiat de acestea cu agenţia guvernamentală în urma procesului de selectare prin licitaţie şi în conformitate cu legea. (2) Agenţiile de credit vor fi supuse anual reevaluarii de către agenţiile guvernamentale, în baza auditului extern.  +  Articolul 10Nerespectarea condiţiilor contractuale dintre agenţiile guvernamentale şi agenţiile de credit atrage rezilierea contractului, precum şi răspunderea civilă sau penală, după caz.  +  Capitolul 5 Acordarea de microcredite  +  Articolul 11 (1) Solicitanţii de microcredite pot adresa agentiilor de credit cereri în vederea contractării de microcredite destinate procurării de mijloace fixe, de materii prime, materiale, energie, combustibil, precum şi de alte servicii necesare realizării proiectului, în scopul dezvoltării de activităţi comerciale pentru care au fost autorizate. (2) Agenţiile de credit vor acorda microcredite solicitanţilor în limita fondurilor de microcredite pe care le au în administrare, cu respectarea criteriilor prevăzute în schema de microcredite aprobată. (3) Agenţiile de credit sunt obligate sa accepte cererea solicitanţilor de microcredite sau sa o respingă în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.  +  Articolul 12 (1) Rambursarea microcreditelor de către beneficiari către agenţiile de credit se va face în lei, la cursul de schimb leu/euro, comunicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară plăţii, în conformitate cu prevederile contractuale. (2) Comisionul agenţiei de credit pentru administrarea fondului de microcredite se suporta de agenţia guvernamentală din fonduri publice, asa cum sunt definite în prezenta ordonanţă, dacă prin legea de aprobare a fondurilor publice nu se prevede altfel. (3) Dobânzile percepute de la beneficiarii de microcredite, pentru care costurile de administraţie nu sunt suportate din fonduri publice, nu pot depăşi valoarea comisionului perceput de agenţia de credit pentru operaţiunile respective.  +  Articolul 13 (1) Acordarea de către agenţia de credit de microcredite beneficiarilor se face în baza unui contract încheiat în conformitate cu schema de microcredite aprobată. (2) Contractul, garanţiile reale şi personale constituie titlu executoriu.  +  Articolul 14Nerespectarea condiţiilor contractuale dintre agenţia de credit şi beneficiarii de microcredite atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 15Operaţiunile în lei de acordare a microcreditelor de către agenţiile de credit se derulează prin trezoreria statului, iar dobânzile aferente disponibilităţilor vor întregi fondul public respectiv, dacă prin legea de aprobare a fondului public nu se prevede altfel.  +  Articolul 16Operaţiunile în valută pentru acordarea de fonduri pentru microcredite agentiilor de credit de către agenţiile guvernamentale se derulează printr-o banca comercială, iar dobânzile aferente sumelor în valută disponibile din fondul pentru microcredite vor reintregi fondul public respectiv, dacă legea nu prevede altfel.  +  Capitolul 6 Comisia interministeriala pentru microcredite  +  Articolul 17 (1) Se constituie Comisia interministeriala pentru microcredite, însărcinată cu analiza, evaluarea şi avizarea schemelor de microcredite solicitate de agenţiile guvernamentale care dispun de fonduri publice destinate acordării de microcredite. (2) Şedinţele Comisiei interministeriale pentru microcredite se desfăşoară în sediul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 18 (1) Comisia interministeriala pentru microcredite va fi formată din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului Agriculturii, Ministerului Transporturilor, Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, Băncii Naţionale a României, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. (2) Membrii Comisiei ministeriale pentru microcredite vor fi numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Reprezentantul Ministerului Finanţelor va îndeplini şi funcţia de preşedinte al Comisiei ministeriale pentru microcredite. (4) Secretariatul Comisiei ministeriale pentru microcredite va fi asigurat de Ministerul Finanţelor. (5) Comisia ministerială pentru microcredite va funcţiona pe baza propriului regulament, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 19 (1) Comisia ministerială pentru microcredite se reuneste la cererea agentiilor guvernamentale interesate în aprobarea unor scheme de microcreditare, în conformitate cu prevederile regulamentului de funcţionare. (2) Anual Comisia ministerială pentru microcredite va prezenta Guvernului un raport de evaluare a activităţii de microcreditare.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20Schemele de microcreditare aprobate prin acte normative anterioare prezentei ordonanţe se derulează, până la finalizarea schemei, în baza actelor normative care le-au aprobat.  +  Articolul 21În măsura în care prevederile prezentei ordonanţe intră în contradictie cu obligaţiile asumate de România prin tratate sau acorduri internaţionale ratificate prin legi, vor prevala prevederile acestora din urma.  +  Articolul 22Fondurile de microcredite date în administrarea agentiilor de credit, în conformitate cu prevederile contractului, vor fi rambursate, până la finalizarea schemei de microcreditare, agenţiei guvernamentale, care le va restitui bugetelor din care au fost acordate, dacă legea nu prevede altfel.  +  Articolul 23În aplicarea prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor şi agenţiile guvernamentale emit ordine care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu-----