ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2000pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. E pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin operaţiuni de transport feroviar şi cu metroul, denumite în continuare operaţiuni feroviare, se înţelege activităţile necesare pentru realizarea transportului feroviar şi cu metroul în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor sau produselor.  +  Articolul 2Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte ale personalului care, în desfăşurarea operaţiunilor feroviare, încalcă normele privind siguranţa circulaţiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor şi a serviciilor:1. neasigurarea în staţiile de cale ferată şi de metrou a funcţionarii instalaţiilor privind informarea şi avizarea publicului călător;2. neintretinerea curăţeniei şi/sau neasigurarea funcţionarii grupurilor sanitare în spaţiile afectate pentru deservirea călătorilor, din staţiile de cale ferată şi metrou;3. îndrumarea trenurilor de călători fără să fie asigurată în vagoane funcţionarea instalaţiilor sanitare, de încălzire şi de iluminat;4. îndrumarea trenurilor de metrou fără să fie asigurată funcţionarea instalaţiilor de încălzire şi de iluminat;5. îndrumarea trenurilor de călători fără a fi salubrizate şi dotate cu materiale igienico-sanitare;6. efectuarea serviciului de către personalul feroviar şi de metrou fără a asigura buna servire a publicului călător;7. neintocmirea dosarelor de cercetare privind trenurile de călători şi marfa care au fost indrumate şi/sau au circulat fără a respecta mersul de tren stabilit;8. lipsa nemotivată a personalului, care lucrează sau concura la siguranţa circulaţiei, de la examinarile medicale, psihologice, profesionale, precum şi de la analizele de siguranţă circulaţiei sau şcoala personalului;9. neactualizarea planurilor tehnice de exploatare;10. nerespectarea dispoziţiilor personalului care conduce circulaţia trenurilor şi/sau efectuarea manevrelor;11. expedierea vagoanelor cu gabarit depăşit sau încărcate cu mărfuri periculoase cu alte trenuri decât cele stabilite prin programul de circulaţie;12. nerespectarea normelor şi tolerantelor admise la linii, la schimbatoare de cale şi la lucrările de arta;13. efectuarea instruirii personalului care lucrează sau concura la siguranţa circulaţiei în centre neautorizate sau de către personal neautorizat în acest scop;14. nerespectarea programelor stabilite pentru instruirea, perfecţionarea, examinarea, şcolarizarea sau calificarea personalului care lucrează sau concura la siguranţa circulaţiei;15. neiluminarea locului producerii evenimentului de cale ferată sau neinstalarea telefonului solicitat de către comisia de cercetare;16. nerespectarea programelor de control aprobate;17. neavizarea deranjamentelor la instalaţiile de siguranţă circulaţiei;18. punerea la dispoziţie clienţilor, pentru încărcarea mărfurilor, a unor mijloace de transport care nu pot asigura integritatea şi păstrarea calităţii mărfurilor în timpul derulării contractului de transport;19. depozitarea bagajelor, a mesageriei sau a coletariei în alte spaţii decât cele afectate;20. solicitarea sau trimiterea unor mijloace de intervenţie care nu au dotarea tehnica corespunzătoare pentru a restabili circulaţia trenurilor;21. neintocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor de cale ferată sau de metrou;22. neexecutarea reviziilor tehnice la materialul rulant de cale ferată şi de metrou;23. nesemnalizarea trenurilor sau a zonelor unde se efectuează lucrări la liniile de cale ferată sau de metrou;24. neasigurarea contra fugirii a materialului rulant aflat în stationare pe liniile de cale ferată sau de metrou;25. neefectuarea reviziilor la instalaţiile feroviare şi de metrou;26. neexecutarea reparaţiilor planificate la materialul rulant;27. netransmiterea, în scris, a măsurilor de remediere, în termen de 10 zile de la data încheierii notei de constatare întocmite cu ocazia acţiunilor de control şi inspecţie de stat;28. înmatricularea materialului rulant fără avizul scris al Autorităţii Feroviare Române - AFER;29. utilizarea în activitatea de construcţie, modernizare, reparare, întreţinere şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare publice sau a metroului a produselor şi a serviciilor neomologate tehnic sau pentru care nu s-a emis un agrement tehnic;30. furnizarea şi/sau achiziţionarea de produse şi/sau servicii feroviare fără ca acestea să fie omologate sau agrementate tehnic, după caz, de către Autoritatea Feroviara Română - AFER;31. neînscrierea în fişa postului a responsabilităţilor personalului care lucrează sau concura la siguranţa circulaţiei;32. efectuarea serviciului de către personalul care lucrează sau concura la siguranţa circulaţiei, fără respectarea prevederilor din fişa postului;33. neprezentarea şefului de statie la locul producerii evenimentului de cale ferată, imediat după luarea la cunoştinţa;34. neprezentarea sefilor de subunitati feroviare locale la locul evenimentului de cale ferată imediat după solicitarea şefului de statie;35. efectuarea măsurătorilor la ecartament şi nivel cu dispozitive de măsurat calea neverificate sau defecte;36. nesupravegherea activităţilor privind circulaţia trenurilor şi efectuarea manevrelor;37. executarea de lucrări la linie pe calea fără joante în perioada temperaturilor ridicate, fără efectuarea verificărilor temperaturii din sina de cale ferată;38. luarea în primire a vagoanelor cu lipsuri şi degradari care nu sunt notificate;39. executarea de lucrări privind siguranţa circulaţiei fără stabilirea, în scris, a responsabililor şi a condiţiilor de efectuare a acestora;40. ieşirea mijloacelor de intervenţie pentru restabilirea circulaţiei fără respectarea proceselor tehnologice;41. circulaţia trenurilor de intervenţie afectate pentru restabilirea circulaţiei fără respectarea mersului de tren întocmit la îndrumare;42. solicitarea şi/sau ieşirea cu întârziere a mijloacelor de intervenţie în cazul inzapezirilor, precum şi nerespectarea programului de lucru stabilit;43. neluarea măsurilor stabilite prin programele anuale de combatere şi preintampinare a inzapezirilor;44. încadrarea eronată a evenimentelor de cale ferată, în dosarele de cercetare;45. refuzul personalului de a da relaţii şi/sau de a rămâne la dispoziţia comisiilor de cercetare a evenimentelor de cale ferată;46. executarea sau permiterea executării serviciului la siguranţa circulaţiei fără ca personalul să fie apt medical, psihologic sau profesional;47. conducerea trenurilor de către mecanicul de locomotiva fără respectarea înscrisurilor din livretele de mers;48. neefectuarea probelor de frana sau efectuarea acestora de către personal neautorizat;49. neînscrierea în ordinul de circulaţie a condiţiilor privind efectuarea circulaţiei şi a manevrei;50. nerespectarea condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie;51. încărcarea mărfurilor în mijloacele de transport fără ca acestea să fie fixate şi asigurate;52. introducerea în compunerea trenurilor a materialului rulant care nu îndeplineşte condiţiile tehnice;53. neverificarea de către mecanicul de locomotiva a eficacitatii franei automate;54. darea în exploatare a infrastructurii feroviare şi/sau a materialului rulant, fără efectuarea recepţiei tehnice;55. depozitarea mijloacelor de transport în care sunt încărcate mărfuri periculoase în alte locuri decât cele stabilite prin planul tehnic de exploatare al statiei;56. refuzul accesului organelor cu drept de control şi inspecţie de stat în incinta unităţilor agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar şi/sau cu metroul sau care furnizează produse ori prestează servicii specifice pentru calea ferată sau pentru metrou;57. refuzul personalului agenţilor economici, care desfăşoară activităţi de transport feroviar sau cu metroul sau care furnizează produse ori prestează servicii specifice pentru calea ferată sau pentru metrou, de a prezenta datele, informaţiile şi documentele solicitate de către organele cu drept de control şi inspecţie de stat competente;58. neaplicarea măsurilor de remediere a deficienţelor stabilite ca urmare a controalelor şi/sau inspecţiilor de stat efectuate de către personalul autorizat;59. depăşirea termenelor stabilite pentru transmiterea documentelor solicitate de către organele de control şi inspecţie de stat competente;60. introducerea în circulaţie a materialului rulant cu defecte care pot periclita siguranţa circulaţiei, fără stabilirea condiţiilor de circulaţie;61. nerespectarea de către conducătorul executiv al persoanei juridice implicate în producerea evenimentelor de cale ferată a măsurilor şi termenelor de executare stabilite în dosarele de cercetare;62. neavizarea evenimentelor de cale ferată de către personalul care lucrează în activitatea de transport feroviar sau cu metroul;63. neoprirea executării lucrărilor de ciuruire integrală a prismei de piatra sparta sau a lucrărilor de buraj şi ripaj mecanizat, la temperatura maxima admisă de lucru.  +  Articolul 3Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 300.000 lei la 3.500.000 lei, cele prevăzute la pct. 1-16; b) cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 17-37; c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 38-63.  +  Articolul 4Sancţiunea aplicată pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă nu inlatura răspunderea disciplinară.  +  Articolul 5Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 3 se actualizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6 (1) Constatarea contravenţiilor, încadrarea acestora şi aplicarea amenzilor, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, se fac de personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi de personalul Ministerului Transporturilor, posesori ai legitimatiei speciale emise de Ministerul Transporturilor. (2) Forma, modelul şi conţinutul legitimatiei speciale, precum şi personalul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 7Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25.  +  Articolul 8Ministrul transporturilor va emite, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordinul prevăzut la art. 6 alin. (2), care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----