ORDONANTA nr. 26 din 30 ianuarie 2000cu privire la asociaţii şi fundaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000    În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. (3) Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intra sub incidenţa prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă are ca scop crearea cadrului pentru: a) exercitarea dreptului la libera asociere; b) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept; c) urmărirea realizării unui interes general, local sau, după caz, de grup; d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice; e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial; f) respectarea ordinii publice.  +  Articolul 3Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă.  +  Capitolul 2 Înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor  +  Secţiunea 1 Constituirea şi înscrierea asociaţiei  +  Articolul 4Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.  +  Articolul 5 (1) Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul. (2) În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.  +  Articolul 6 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, asociaţii încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus; c) denumirea asociaţiei; d) sediul asociaţiei; e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natura şi/sau în bani al asociaţilor; g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile asociaţilor. (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h); b) explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei; c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat; d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei; f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60. (4) La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii.  +  Articolul 7 (1) Oricare dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul. (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul asociaţiei; c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.  +  Articolul 8 (1) Asociaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifica legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei, pentru evidenta fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, sa remedieze neregularităţile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămâna. (2) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 37 alin. (2) din Constituţie, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunică, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.  +  Articolul 10 (1) În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt inlaturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) În cazul în care neregularităţile nu au fost inlaturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată. (3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.  +  Articolul 11 (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului. (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă instanţa sesizată i se vor comunică şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. (3) Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. (4) Recursul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenta şi cu precădere. Dispoziţiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 12 (1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.  +  Articolul 13 (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. (2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei. (3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, la judecătoria în a carei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 14Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează sa desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.  +  Secţiunea a 2-a Constituirea şi înscrierea fundaţiei  +  Articolul 15 (1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar. (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natura sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.  +  Articolul 16 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora; b) scopul fundaţiei; c) denumirea fundaţiei; d) sediul fundaţiei; e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al fundaţiei; g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe; h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor. (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h); b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei; c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei; d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei; e) procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei; f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.  +  Articolul 17 (1) Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul. (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul; c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial. (3) Dispoziţiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 şi art. 14 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 18 (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat câte un patrimoniu. (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. (3) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 19 (1) Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator. (2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor. (3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute de acesta în favoarea fundaţiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, şi de la data morţii testatorului, pentru fundaţiile înfiinţate prin testament.  +  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi a fundaţiilor  +  Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea asociaţiei  +  Articolul 20Organele asociaţiei sunt: a) adunarea generală; b) consiliul director; c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.  +  Articolul 21 (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. (2) Competenţa adunării generale cuprinde: a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; e) înfiinţarea de filiale; f) modificarea actului constitutiv şi a statutului; g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă aceasta atribuţie este prevăzută expres în statut. (4) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) şi c). (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.  +  Articolul 22 (1) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. (2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.  +  Articolul 23 (1) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva. (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţa, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţa despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. (3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.  +  Articolul 24 (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afară asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa. (2) În exercitarea competentei sale, consiliul director: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; c) aproba organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoană care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectiva are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.  +  Articolul 25Dispoziţiile art. 22 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23.  +  Articolul 26Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d).  +  Articolul 27 (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor. (2) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. (3) În realizarea competentei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; c) poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (5) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea fundaţiei  +  Articolul 28Organele fundaţiei sunt: a) consiliul director; b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.  +  Articolul 29 (1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; d) înfiinţarea de filiale; e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei; f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei; h) modificarea statutului fundaţiei; i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. (4) Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotriva şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţa. (5) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director. (6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. (7) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privinta atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi i).  +  Articolul 30 (1) Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei. (2) În cazul în care, pe parcursul funcţionarii fundaţiei, componenta consiliului director nu se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanţa prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanţa preşedinţială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.  +  Articolul 31 (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. (2) Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 32În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundaţiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora şi dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă la data constituirii fundaţiei, dispoziţiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul 4 Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei  +  Articolul 33 (1) Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12. (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale, în forma autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei consiliului director, în forma autentificată, în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (3). (3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenta altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnaţi de adunarea generală ori de consiliul director, după caz. (4) Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie se afla vechiul sediu, cat şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie se afla noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.  +  Articolul 34Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv şi/sau a statutului fundaţiei.  +  Capitolul 5 Federaţia  +  Articolul 35 (1) Doua sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federatie. (2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol. (3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul.  +  Articolul 36 (1) Federaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3). (2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federatie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.  +  Articolul 37În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.  +  Capitolul 6 Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică  +  Articolul 38 (1) O asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar, după caz; b) funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite; c) prezintă un raport din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însoţit de bilanţurile şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani; d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte este cel puţin egala cu valoarea patrimoniului iniţial. (2) Guvernul României poate, la propunerea autorităţii administrative competente, sa acorde o dispensa de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dacă: a) asociaţia sau fundaţia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociaţii sau fundaţii preexistente; şi, b) fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele doua condiţii, dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent.  +  Articolul 39 (1) Recunoaşterea unei asociaţii sau a unei fundaţii de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sfera de competenţa îşi desfăşoară activitatea. (2) Conflictele de competenţa apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează, la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării. (3) În vederea soluţionării conflictului, autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa pună la dispoziţie Secretariatului General al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv.  +  Articolul 40 (1) Autoritatea administrativă competenţa este obligată sa examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 în termen de cel mult 60 de zile. În cazul în care constata îndeplinirea acestor condiţii, aceasta va propune Guvernului României recunoaşterea. În caz contrar, autoritatea administrativă va transmite persoanei juridice solicitante un răspuns motivat. (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere.  +  Articolul 41Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii: a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial, în condiţiile legii; b) dreptul preferenţial la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale; c) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte ca asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică; d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea; e) obligaţia de a comunică autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată; f) obligaţia de a publică, în extras, rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.  +  Articolul 42 (1) Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durata nedeterminată. (2) În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage actul de recunoaştere. (3) Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 41. (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente, Ministerului Justiţiei sau Guvernului, de către orice alta asociaţie sau fundaţie ori de către orice autoritate sau instituţie publică interesată.  +  Articolul 43În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice.  +  Articolul 44Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor şi fundaţiilor interesate se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 45Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică federaţiilor, dacă prin lege nu se dispune altfel.  +  Capitolul 7 Veniturile  +  Articolul 46 (1) Veniturile asociaţiilor sau federaţiilor provin din: a) cotizaţiile membrilor; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii; d) venituri realizate din activităţi economice directe; e) donaţii, sponsorizări sau legate; f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; g) alte venituri prevăzute de lege. (2) Veniturile fundaţiilor sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g).  +  Articolul 47Asociaţiile şi fundaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii şi fundaţii din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei sau fundaţiei.  +  Articolul 48Asociaţiile şi fundaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.  +  Capitolul 8 Relaţiile cu autorităţile publice  +  Articolul 49 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile legii; b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc, la cererea persoanelor juridice îndreptăţite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 50Autorităţile publice sunt obligate sa pună la dispoziţia asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor informaţiile de interes public, în condiţiile legii.  +  Articolul 51 (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Presedintiei României, Secretariatului General al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri organizatorice pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile. (2) Autorităţile publice menţionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţa, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune.  +  Articolul 52 (1) După constituirea lor, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile interesate vor solicita autorităţilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale să fie luate în evidenta acestora, în funcţie de domeniul în care activează. (2) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa ţină evidenta asociaţiilor şi fundaţiilor care li s-au adresat în acest scop. (3) Conflictele de competenţa apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind luarea în evidenta se soluţionează, la cererea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizării. Dispoziţiile art. 39 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (4) În toate cazurile, Ministerul Justiţiei va comunică, spre informare, autorităţilor publice competente prevăzute la alin. (1) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 74.  +  Articolul 53Litigiile născute în legătură cu aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol se soluţionează în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 9 Dizolvarea şi lichidarea  +  Secţiunea 1 Dizolvarea  +  Articolul 54 (1) Asociaţiile şi federaţiile se dizolva: a) de drept; b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; c) prin hotărârea adunării generale. (2) Fundaţiile se dizolva: a) de drept; b) prin hotărârea judecătoriei.  +  Articolul 55 (1) Asociaţia se dizolva de drept prin: a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit; d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a carei circumscripţie se afla sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.  +  Articolul 56 (1) Asociaţia se dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) când asociaţia a devenit insolvabilă; e) în cazul prevăzut la art. 14. (2) Instanţa competenţa este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.  +  Articolul 57Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentică, se depune la judecătoria în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 58Fundaţia se dizolva de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în situaţia imposibilităţii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispoziţiile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 59Dizolvarea fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în condiţiile art. 56, care se aplică în mod corespunzător, precum şi în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 15 alin. (3).  +  Articolul 60 (1) În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei. (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit sa transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competenţa unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. (4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urma era de interes local. (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.  +  Secţiunea a 2-a Lichidarea  +  Articolul 61 (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 şi 59, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească. (2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. (3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 62 (1) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei sau ale fundaţiei. (2) Lichidatorii sunt obligaţi sa primească şi sa păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. (3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.  +  Articolul 63 (1) Lichidatorii sunt obligaţi sa continue operaţiunile juridice în curs, sa încaseze creanţele, sa plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, sa transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs.  +  Articolul 64 (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuza sa primească plata creanţei sale se va consemna în contul sau. (2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanta este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.  +  Articolul 65În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei sau fundaţiei.  +  Articolul 66Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.  +  Articolul 67Atât faţă de asociaţie sau fundaţie, cat şi faţă de asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.  +  Articolul 68 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în temen de doua luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarand operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia. (2) Lichidatorii sunt obligaţi sa îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la usa instanţei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în temen de doua luni de la terminarea lichidării.  +  Articolul 69Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se considera definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.  +  Articolul 70 (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a carei circumscripţie teritorială se afla sediul persoanei juridice lichidate. (2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singura hotărâre. Sentinta pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului. (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceara radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 71 (1) Asociaţia sau fundaţia încetează a avea fiinta la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69, prin care se atesta descărcarea acestora de obligaţiile asumate.  +  Articolul 72Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor se aplică, în mod corespunzător, şi în privinta dizolvării şi lichidării federaţiilor. Instanţa competenţa este tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială se afla sediul federaţiei supuse dizolvării şi lichidării.  +  Capitolul 10 Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial  +  Articolul 73 (1) Se constituie Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii -, denumit în continuare Registrul naţional, în scopul evidentei centralizate a acestora. (2) Registrul naţional se tine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate.  +  Articolul 74 (1) În scopul constituirii şi funcţionarii Registrului naţional, instanţele judecătoreşti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a fiecărei hotărâri judecătoreşti. (2) Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate sa comunice Ministerului Justiţiei, în extras, copii de pe rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale, însoţite de dovada eliberata de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" ca s-a solicitat publicarea acestora şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 75 (1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public. (2) Ministerul Justiţiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare. (3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenta. (4) Datele din Registrul naţional pot fi redate şi arhivate şi sub forma de înregistrări pe microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor.  +  Capitolul 11 Dispoziţii speciale  +  Articolul 76 (1) Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub condiţia reciprocităţii, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România. (2) În acest scop, reprezentanţii persoanelor juridice străine trebuie să ataseze la cererea de înscriere următoarele documente, în copii autentificate şi traduceri legalizate: a) actul de constituire în statul a cărui naţionalitate o au persoanele juridice străine; b) statutul (în măsura în care exista ca act de sine statator); c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoaşterea în România; d) statutul viitoarei reprezentante în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică şi la persoanele care reprezintă persoana juridică străină; e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaştere în România a persoanei juridice solicitante. (3) Dispoziţiile art. 8-12 şi ale art. 81 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 77 (1) Asociaţiile şi fundaţiile constituite ca persoane juridice române de către persoane fizice sau juridice străine pot dobândi pe întreaga durata de funcţionare dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) În cazul dizolvării şi lichidării asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin. (1), lichidatorii au obligaţia înstrăinării terenurilor în termen de cel mult un an, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntara. (3) În cazul nerespectării termenului de un an pentru înstrăinarea terenurilor prevăzute la alin. (2), instanţa competenţa va dispune vânzarea acestora prin licitaţie publică. (4) În toate cazurile, bunurile rămase după lichidare, inclusiv terenurile neînstrăinate în condiţiile alin. (2) şi (3) se atribuie cu respectarea dispoziţiilor art. 60.  +  Capitolul 12 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 78Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 79În termenul prevăzut la art. 78 Ministerul Justiţiei: a) va elabora şi va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor, precum şi a Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care va cuprinde şi prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum şi al persoanelor fizice; b) va stabili forma şi conţinutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) şi la art. 17 alin. (3), precum şi condiţiile de eliberare a dovezii menţionate la art. 6 alin. (4).  +  Articolul 80Dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice se aplică, în mod corespunzător, şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cu excepţia acelor dispoziţii care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 81În privinta asociaţiilor şi fundaţiilor care au calitatea de persoane juridice străine sunt şi rămân aplicabile dispoziţiile art. 43 şi următoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.  +  Articolul 82Cererile de autorizare a infiintarii asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor sau uniunilor de persoane, aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată legal investite la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor continua să fie soluţionate de acele instanţe.  +  Articolul 83 (1) Asociaţiile şi fundaţiile constituite, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în condiţiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) îşi păstrează personalitatea juridică legal dobandita. Acestor asociaţii şi fundaţii li se aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, regimul juridic prevăzut de aceasta. (2) Uniunile, federaţiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, îşi păstrează personalitatea juridică şi, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, li se va aplica regimul juridic al federaţiilor prevăzut de aceasta din urma.  +  Articolul 84 (1) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor în circumscripţiile cărora funcţionează persoanele juridice de drept privat prevăzute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecătoriilor în ale căror circumscripţii teritoriale acestea îşi au sediul. (2) În acelaşi termen, registrele uniunilor şi federaţiilor, aflate la grefa curţilor de apel în circumscripţiile cărora funcţionează uniunile şi federaţiile prevăzute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor în circumscripţiile cărora acestea îşi au sediul. (3) În vederea constituirii Registrului naţional prevăzut la art. 73, în termenul menţionat la alin. (1), instanţele judecătoreşti sunt obligate sa transmită Ministerului Justiţiei copii de pe registrele asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi de pe registrele uniunilor şi federaţiilor, aflate la grefa acestora.  +  Articolul 85Persoanele juridice de utilitate publică - asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza infiintarii şi funcţionarii lor.  +  Articolul 86Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----