HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 8 septembrie 2005privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 10 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Arhiva Națională de Filme se reorganizează și funcționează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Centrului Național al Cinematografiei.(2) Arhiva Națională de Filme are sediul în comuna Jilava, Șos. Sabarului nr. 2, județul Ilfov.(3) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de Restaurare a Peliculei.(4) Cheltuielile curente și de capital ale Arhivei Naționale de Filme se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Centrului Național al Cinematografiei.  +  Articolul 2În activitatea sa Arhiva Națională de Filme asigură îndeplinirea următoarelor obiective generale:a) colectarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografic aflat în administrarea sa;b) promovarea culturii cinematografice prin Cinemateca Română;c) colecționarea documentelor scrise și de orice altă natură ale culturii cinematografice românești și universale;d) promovarea multiculturalismului și prezervarea identităților culturale în domeniul cinematografiei;e) cercetarea, clasificarea și restaurarea colecțiilor de filme.  +  Articolul 3(1) Arhiva Națională de Filme îndeplinește funcția de depozit legal și voluntar pentru filmele cinematografice de orice gen, pentru materialele primare și intermediare ale acestora, precum și pentru alte materiale și documente privind istoria cinematografiei naționale și universale.(2) Arhiva Națională de Filme are ca obiect de activitate evidența, cercetarea, colecționarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului de filme, precum și organizarea și sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.  +  Articolul 4(1) Bunurile aflate în patrimoniul național al cinematografiei, în proprietatea publică a statului și în administrarea Arhivei Naționale de Filme se compun din:a) materiale documentare precum: fotografii, afișe, scenarii, partituri muzicale, colecții de documente și alte bunuri legate de istoria filmului românesc;b) sălile de cinematograf "Eforie", "Union" și "Studio" din municipiul București.(2) Se află în custodia Arhivei Naționale de Filme cu titlu de depozit legal filmele românești de toate genurile, lungmetraje, scurtmetraje de ficțiune, documentare sau de animație, precum și materialele primare de imagine și sunet, mixajele de sunet și intermediarele acestora, realizate până în anul 1997, cu finanțare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unități de stat sau de la Centrul Național al Cinematografiei.(3) Se află în custodia Arhivei Naționale de Filme cu titlu de depozit voluntar materialele primare și intermediare și copiile filmelor realizate de producătorii privați.(4) În administrarea Arhivei Naționale de Filme se află:a) materiale documentare precum: fotografii, afișe, scenarii, partituri muzicale, colecții de documente și alte bunuri legate de istoria filmului românesc; cărți, periodice, reviste din domeniul cinematografic, aparatură tehnică și alte echipamente, utilaje sau piese de importanță istorică, documentară, tehnică;b) materiale primare, intermediare și copii pozitive ale filmelor străine difuzate sau achiziționate prin schimburi;c) Laboratorul și terenul aferent în suprafață de 97.000 mp, situate în comuna Jilava, Șos. Sabarului nr. 2, județul Ilfov;d) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" și "Studio", cu spațiile anexe, din municipiul București.(5) Pentru buna desfășurare a activității Arhiva Națională de Filme poate utiliza, cu titlu gratuit, spațiile anexe situate în sediul Centrului Național al Cinematografiei din municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.  +  Articolul 5(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale Arhiva Națională de Filme are următoarele atribuții principale:a) aplicarea prevederilor legale în domeniul cinematografic privind depozitul legal și depozitul voluntar al filmelor;b) asigurarea evidenței, inventarierii, catalogării filmelor și materialelor documentare existente în colecțiile sale, precum și creării unor bănci de date specializate;c) asigurarea condițiilor de conservare, păstrare, restaurare și tratament al materialelor din colecțiile sau custodia sa, potrivit specificului acestora, cu respectarea normelor în domeniu;d) îmbogățirea și diversificarea colecțiilor prin:– aplicarea reglementărilor în vigoare privind depunerile de filme și copii ale acestora, precum și de materiale anexe, în arhivă;– stimularea depunerilor voluntare sau în custodie, potrivit unor contracte de depozit încheiate cu proprietarii sau titularii de drepturi;– identificarea, cercetarea și achiziționarea, în condițiile legii, a unor noi materiale sau documente;– acceptarea de donații, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;– realizarea, în condițiile legii, de schimburi și împrumuturi cu instituții de același profil din cadrul Federației Internaționale a Arhivelor de Filme și Asociației Cinematecilor Europene sau cu persoane fizice ori juridice;– achiziționarea, în condițiile legii, de materiale, copii de filme, documente sau obiecte de profil, de interes cultural, istoric, documentar, științific, tehnic ori artistic, din țară și din străinătate sau de la colecționari privați;e) promovarea și facilitarea accesului la colecțiile sale pe baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor;f) asigurarea consultanței și serviciilor de specialitate pentru deținătorii de bunuri de acest tip, la cererea acestora;g) organizarea de expoziții și manifestări culturale în țară și în străinătate;h) editarea programului Cinematecii Române, a pliantelor și cărților specifice domeniului de activitate;i) inițierea, promovarea și participarea la proiecte și programe de formare profesională;j) sprijinirea activității de învățământ universitar și preuniversitar din domeniu;k) participarea la reuniuni, congrese, manifestări culturale în domeniu în țară și în străinătate.(2) Arhiva Națională de Filme îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 6(1) În vederea susținerii și dezvoltării culturii cinematografice și a promovării filmului românesc, Arhiva Națională de Filme poate înființa filiale ale Cinematecii Române în alte localități din țară, cu aprobarea Consiliului de administrație al Centrului Național al Cinematografiei, și poate organiza programe itinerante de cinematecă.(2) În vederea asigurării condițiilor de conservare, păstrare, restaurare și arhivare a patrimoniului de filme, Centrul Național al Cinematografiei poate asigura până la 2% din veniturile proprii obținute anual.  +  Articolul 7(1) Arhiva Națională de Filme realizează venituri proprii care se constituie din:a) exploatarea și închirierea, în condițiile legii, a unor bunuri mobile și imobile aflate în administrarea sa;b) organizarea unor manifestări culturale și/sau științifice, atât în spațiile proprii, cât și în spații închiriate;c) executarea de lucrări și prestări de servicii de specialitate pentru terți, în cadrul laboratoarelor de conservare, prelucrare și transpunere;d) realizarea, pentru terți, de studii, cercetări, lucrări documentare, istorice, științifice, precum și cursuri de specializare în domeniu;e) încheierea de contracte pentru depozitarea în regim de custodie a filmelor și altor materiale;f) activitatea de depozit voluntar;g) comercializarea publicațiilor specifice domeniului său de activitate;h) valorificarea produselor din activități proprii;i) acordarea de asistență științifică sau tehnologică;j) realizarea de servicii tehnice, tehnologice și filmologice;k) donații și sponsorizări.(2) Veniturile proprii realizate se administrează, se utilizează și se contabilizează de către Arhiva Națională de Filme, potrivit dispozițiilor legale.(3) Arhiva Națională de Filme poate finanța din veniturile proprii realizate organizarea unor manifestări culturale și gale de filme în cadrul Cinematecii Române.  +  Articolul 8Tarifele pentru lucrările și serviciile prestate, precum și prețul biletelor pentru spectacolele Cinematecii Române se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Arhivei Naționale de Filme se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. (la 30-11-2010, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Articolul XI din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010 ) (2) Numărul de posturi se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare. (la 30-11-2010, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Articolul XI din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010 ) (3) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din aparatul propriu al Arhivei Naționale de Filme, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.(4) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Arhivei Naționale de Filme se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru personalul contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 10(1) Arhiva Națională de Filme este condusă de un director numit prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, pe bază de concurs organizat conform legii.(2) Directorul Arhivei Naționale de Filme îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite.(3) Directorul Arhivei Naționale de Filme conduce întreaga activitate a instituției și o reprezintă în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.(4) Directorul numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul angajat al Arhivei Naționale de Filme, emite ordine și dispoziții pentru personalul din subordine.  +  Articolul 11Arhiva Națională de Filme are în dotare două autoturisme pentru parcul comun, fiecare cu un consum mediu lunar de 150 litri, și un microbuz pentru activitățile sălilor de cinematecă, cu un consum lunar de 350 litri.  +  Articolul 12(1) Plata cotizației anuale a Arhivei Naționale de Filme, în calitate de membru, la Federația Internațională a Arhivelor de Filme se asigură din bugetul Centrului Național al Cinematografiei.(2) Plata taxei de afiliere și a cotizației anuale a Arhivei Naționale de Filme la Organizația Internațională a Cinematecilor - "Asociația Cinematecilor Europene" se asigură din bugetul Centrului Național al Cinematografiei.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 337/1998 privind reorganizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 8 iulie 1998, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 8 septembrie 2005.Nr. 1.063.  +  Anexă    Numărul maxim de posturi = 135                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                          a Arhivei Naționale de Filme                                 ┌────────┐                                 │DIRECTOR│ ┌────────────┐                                 └───┬────┘ ┌┤Audit intern│                                     │ │└────────────┘                                     ├──────────────┤┌───────────────┐                                     │ └┤Oficiul juridic│                                     │ └───────────────┘                                     │                                     │                                     │                                     │            ┌─────────────────────┬──┴───────────────────────┐            │ │ │     ┌──────┴─────┐ ┌───────┴─────────┐ ┌───────┴───────┐     │Redactor-sef│ │Director economic│ │Director tehnic│     └─────┬──────┘ └──────┬──────────┘ └────────┬──────┘           │ │ │           │ │ │   ┌───────┴──────┐ ┌──┴─────┐ ┌─────┬─────────┴───────┐   │ │ │ │ │ │ │┌──┴───────┐┌─────┴────┐ ┌──┴───┐┌───┴───┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─────────────┴───────┐│Serviciul ││Serviciul │ │Servi-││Servi- ││Ate-││Ad- ││Serviciul prezentare,││redactie, ││Cinemateca│ │ciul ││ciul ││lier││mi- ││acces colectii ││publicatii││ Română │ │finan-││resurse││me- ││nis-│└─────────┬───────────┘│culturale ││ │ │ciar ││umane ││ca- ││tra-│ │└───┬──────┘└─────┬────┘ │conta-││ ││nic ││tiv │ │    │ │ │bili- ││ ││ ││ │ │  ┌─┴┐ ┌──────┬─┴────┐ │tate ││ ││ ││ │ │  │ │ │ │ │ └──────┘└───────┘└────┘└────┘ │ ┌┴┐┌┴┐┌─┴──┐┌──┴──┐┌──┴──┐ │ │B││D││Ci- ││Ci- ││Ci- │ │ │i││o││ne- ││ne- ││ne- │ ┌────────┬───────┬┴─────┐ │b││c││ma- ││ma- ││ma- │ │ │ │ │ │l││u││to- ││to- ││to- │ ┌──┴────┐┌──┴───┐┌──┴──┐┌──┴───┐ │i││m││gra-││gra- ││gra- │ │Labo- ││Labo- ││Labo-││Birou │ │o││e││ful ││ful ││ful │ │rator ││rator ││rator││acces │ │t││n││"Efo││"Uni-││"Stu-│ │conser-││prelu-││tele-││colec-│ │e││t││rie"││on" ││dio" │ │vare ││crare ││cine ││tie │ │c││a│└────┘└─────┘└─────┘ │restau-││ ││ ││ │ │a││r│ │rare ││ ││ ││ │ └─┘│e│ └───────┘└──────┘└─────┘└──────┘    └─┘-------