ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea și promovarea unei legislații în domeniul mediului marin,ținând cont de obligațiile asumate de România la momentul aderării la Uniunea Europeană și având în vedere prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, precum și prevederile tratatelor de instituire a Comunităților Europene referitoare la actele adoptate de Comisie și de Consiliu și la modalitățile de aplicare a acestora în sistemul de drept național,luând în considerare faptul că Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru "Strategia pentru mediul marin") are ca termen de transpunere în legislația națională data de 15 iulie 2010, iar necesitatea transpunerii corecte și complete vizează interesul public,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri conduce la prejudicii importante pentru România prin declanșarea procedurii de infrigement și aplicarea de sancțiuni pecuniare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, cu consecințe grave asupra bugetului de stat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generaleObiectivul  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca obiectiv stabilirea strategiei pentru mediul marin, care prevede măsurile necesare pentru a obține sau a menține starea ecologică bună a mediului marin, cel mai târziu până în anul 2020, denumită în continuare strategia marină.(2) În acest scop, autoritatea publică centrală din domeniul apelor elaborează și implementează strategia marină pentru:a) protecția și conservarea mediului marin, prevenirea deteriorării acestuia sau, dacă este posibil, refacerea ecosistemelor marine în zonele în care acestea au fost afectate;b) prevenirea și reducea aportului de elemente externe în mediul marin, în vederea eliminării treptate a poluării, astfel cum este definită la art. 3 pct. 8, cu condiția să se asigure că nu sunt impacturi sau riscuri semnificative pentru biodiversitatea marină, ecosistemele marine, sănătatea umană sau utilizările legale ale mării.(3) Strategia marină are la bază abordarea ecosistemică pentru gestionarea activităților umane, fapt ce asigură că presiunea totală rezultată din aceste activități este menținută la un nivel compatibil cu realizarea unei stări ecologice bune și, de asemenea, că nu este compromisă capacitatea ecosistemelor marine de a reacționa la schimbările induse de om, făcând posibilă totodată o utilizare durabilă a bunurilor și a serviciilor marine de către generațiile prezente și cele viitoare.(4) Prezenta ordonanță de urgență contribuie la întărirea coerenței dintre diferitele politici, acorduri și măsuri legislative în domeniul mediului marin și urmărește să asigure integrarea activităților din acest domeniu.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică apelor marine, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1, și ia în considerare efectele transfrontiere asupra calității mediului marin al țărilor nemembre ale Uniunii Europene (UE) din aceeași regiune marină.(2) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică activităților al căror obiectiv unic este apărarea sau securitatea națională. Cu toate acestea, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să se asigure că aceste activități sunt compatibile cu obiectivele legii, în măsura în care acest lucru este posibil și realizabil.Definiții  +  Articolul 3Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:1. ape marine:a) apele, fundul mării și subsolul marin situate în partea exterioară a liniei de bază care este limita de măsurare a întinderii apelor teritoriale ce se extind până la extremitatea zonei în care România deține și/sau își exercită jurisdicția, conform Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 110/1996 privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994;b) apele costiere, așa cum sunt definite la pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, fundul și subsolul acestora, în măsura în care unele aspecte specifice ale stării ecologice a mediului marin nu au fost abordate în legea menționată sau în alte acte normative;2. regiune marină - regiunea prevăzută la art. 4 și subregiunile acesteia sunt definite în scopul facilitării punerii în aplicare a prezentului act normativ și sunt determinate pe baza caracteristicilor hidrologice, oceanografice și biogeografice; (la 07-03-2011, Pct. 2 de la art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 6 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 4 martie 2011. ) 3. strategie marină - strategia care trebuie elaborată și pusă în practică pentru fiecare regiune sau subregiune marină vizată, potrivit prevederilor art. 5;4. stare ecologică - starea generală a mediului în apele marine, ținându-se cont de structura, funcția și procesele componentelor ecosistemelor marine, împreună cu factorii naturali fiziografici, geografici, biologici, geologici și climatici, precum și de condițiile fizice, acustice și chimice care rezultă în special din activitatea umană desfășurată în cadrul sau în afara zonei în cauză;5. stare ecologică bună - starea ecologică a apelor marine, care se definește prin diversitatea ecologică și dinamica oceanelor și a mărilor, care sunt curate, în bună stare sanitară și productive, caracteristici ce depind de factorii intrinseci și printr-o utilizare durabilă a mediului marin, salvgardându-se astfel potențialul acestuia pentru utilizările și activitățile generațiilor actuale și viitoare, și anume:a) structura, funcțiile și procesele componentelor ecosistemelor marine, care împreună cu factorii fiziografici, geografici, geologici și climatici permit acestor ecosisteme să își păstreze întreaga funcționalitate și capacitate de rezistență la schimbările ecologice induse de om. Speciile și habitatele marine sunt protejate, este prevenit declinul biodiversității datorat intervenției omului și funcționarea diferitelor componente biologice este în echilibru;b) proprietățile hidromorfologice, fizice și chimice ale ecosistemelor, inclusiv acele proprietăți care rezultă din activitățile umane din zona în cauză, susțin ecosistemele. Introducerea în mediul marin de substanțe și de energie rezultate din activitățile umane, inclusiv zgomotul, nu provoacă efecte poluante. Starea ecologică bună este determinată la nivelul regiunii sau subregiunii marine, prevăzute la art. 4, pe baza descriptorilor calitativi prevăzuți în anexa nr. 1. Se pune în aplicare o gestionare adaptată la condițiile de mediu și care are la bază abordarea ecosistemică cu scopul atingerii unei stări ecologice bune;6. criterii - caracteristicile tehnice particulare care sunt strâns legate de descriptorii calitativi;7. obiectiv de mediu - descrierea calitativă și cantitativă a stării dorite pentru diferitele componente ale apelor marine, precum și a presiunilor și a impacturilor exercitate asupra lor, în fiecare regiune și subregiune marină. Obiectivele de mediu sunt stabilite în conformitate cu art. 10;8. poluare - introducerea directă sau indirectă în mediul marin, ca urmare a activităților umane, de substanțe și energie, inclusiv surse sonore submarine care rezultă din activități umane, care produc sau sunt susceptibile să producă efecte nocive, cum ar fi deteriorarea resurselor vii și a ecosistemelor marine, inclusiv pierderea biodiversității, riscuri pentru sănătatea umană, obstacole pentru activități maritime, inclusiv pentru pescuit, turism și agrement, precum și pentru alte utilizări legale ale mării, provoacă alterarea calității apelor marine din punctul de vedere al utilizării acestora și reducerea facilităților de agrement ale mediului marin sau, în general, afectează utilizarea durabilă a bunurilor și a serviciilor marine;9. cooperare regională - cooperarea și coordonarea activităților între statele membre ale UE și, ori de câte ori este posibil, între state membre și țări nemembre ale UE, care împart aceeași regiune sau subregiune marină, cu scopul de a elabora și de a pune în aplicare strategii marine;10. convenție privind mările regionale - orice convenție sau acord internațional împreună cu organismele lor de conducere, încheiată/încheiat în scopul protecției mediului marin din regiunile marine menționate la art. 4, cum ar fi Convenția pentru protecția mediului marin din zona Mării Baltice, Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est și Convenția privind protecția mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane, Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării.Regiunile marine  +  Articolul 4(1) Atunci când pune în aplicare obligațiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică centrală din domeniul apelor are în vedere în mod corespunzător faptul că apele marine aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa fac parte integrantă din regiunea marină Marea Neagră.(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor notifică Comisiei Europene cu privire la subdiviziunile apelor marine până la data de 15 iulie 2010.Strategia marină  +  Articolul 5(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor elaborează, pentru regiunea Marea Neagră, strategia marină aplicabilă apelor sale marine, conform planului de acțiune prevăzut la alin. (3) lit. a) și b).(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în cadrul strategiei marine pe care o implementează, cooperează cu alte state membre ale UE din bazinul Mării Negre, precum și cu statele semnatare ale Convenției privind protecția Mării Negre împotriva poluării, pentru a adopta măsurile cerute în scopul realizării obiectivelor acesteia.(3) Pentru a se asigura o abordare comună în realizarea stării ecologice bune, coerența și coordonarea activităților din regiunea Mării Negre, la implementarea strategiei marine se are în vedere următorul plan de acțiune:a) pregătirea activității, care se realizează după cum urmează:(i) evaluarea inițială, care trebuie efectuată până la data de 15 iulie 2012, a stării ecologice actuale a apelor teritoriale și a impactului de mediu al activităților umane asupra acestor ape, în conformitate cu prevederile art. 8;(ii) evaluarea, efectuată până la data de 15 iulie 2012, a stării ecologice bune pentru apele marine, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1);(iii) stabilirea, până la data de 15 iulie 2012, a unui set de obiective de mediu și de indicatori asociați, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1);(iv) elaborarea și punerea în aplicare, până la data de 15 iulie 2014, în lipsa dispozițiilor contrare ale legislației din domeniu, a unui program de monitorizare în vederea evaluării continue și a actualizării periodice a obiectivelor, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1);b) programul de măsuri, care se realizează după cum urmează:(i) elaborarea, cel mai târziu până în anul 2015, a unui program de măsuri destinat să asigure realizarea sau menținerea stării ecologice bune, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1)-(3);(ii) punerea în aplicare, cel mai târziu până în anul 2016, a programului prevăzut la pct. (i), în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (10).(4) În cazul în care starea ecosistemelor din regiunea Mării Negre este atât de critică încât necesită o acțiune urgentă, autoritatea publică centrală din domeniul apelor împreună cu statele membre ale UE care au graniță în această regiune vor elabora un plan de acțiune în conformitate cu alin. (1) și vor prevedea lansarea anticipată a unui program de măsuri, precum și posibile măsuri de protecție mai stricte, cu condiția ca acestea să nu împiedice realizarea stării ecologice bune în altă zonă a regiunii marine. Ca urmare a situației la care face referire alin. (3), statele membre în cauză informează Comisia Europeană cu privire la programul lor revizuit și acționează în consecință.Cooperarea regională  +  Articolul 6(1) În vederea realizării coordonării prevăzute la art. 5 alin. (2), autoritatea publică centrală din domeniul apelor utilizează, în măsura în care acest lucru este posibil și oportun, prevederile Legii nr. 98/1992 pentru ratificarea Convenției privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992, prin care țările riverane Mării Negre se angajează să protejeze și să conserve mediul marin, precum și alte structuri instituționale regionale existente în materie de cooperare.(2) Pentru implementarea strategiei marine în regiunea Mării Negre, autoritatea publică centrală din domeniul apelor depune toate eforturile utilizând forurile internaționale competente, inclusiv mecanismele și structurile stipulate în Legea nr. 98/1992, pentru a-și coordona acțiunile cu țările nemembre ale UE care au suveranitate sau jurisdicție asupra apelor din aceeași regiune. În acest context, autoritatea publică centrală din domeniul apelor se bazează, în măsura în care este posibil, pe programele și activitățile relevante existente elaborate în cadrul structurilor rezultate din Legea nr. 98/1992 și acorduri bilaterale încheiate cu țările riverane regiunii Mării Negre.(3) Coordonarea și cooperarea sunt extinse, atunci când este cazul, la toate statele membre ale UE situate în bazinul regiunii marine Marea Neagră, inclusiv țările fără ieșire la mare, pentru a permite statelor membre UE situate în această regiune să își îndeplinească obligațiile, utilizând structurile de cooperare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.Autoritățile competente  +  Articolul 7(1) Autoritățile competente pentru implementarea strategiei marine sunt prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2.(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene lista autorităților competente prevăzute la alin. (1) împreună cu informațiile prevăzute în anexa nr. 2, până la data de 15 ianuarie 2011.(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor este autoritatea responsabilă cu cooperarea și coordonarea regională în conformitate cu prevederile art. 6.(4) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene lista cu autoritățile competente, care fac parte din organisme internaționale care sunt relevante în procesul de implementare al strategiei marine și care sunt prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 2.(5) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor informează Comisia Europeană cu privire la orice modificări ale informațiilor comunicate în baza alin. (2) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a unei asemenea modificări.  +  Capitolul II Pregătirea, prima componentă a planului de acțiuneEvaluarea  +  Articolul 8(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor evaluează starea inițială a apelor sale marine, ținând cont de datele existente, atunci când acestea sunt disponibile și care cuprind următoarele elemente:a) analiza particularităților, a caracteristicilor esențiale și a stării ecologice a acestor ape în momentul evaluării, bazate pe lista orientativă a caracteristicilor enumerate în tabelul nr. 1 din anexa nr. 3, acoperind caracteristicile fizice și chimice, tipurile de habitat, trăsăturile biologice și hidromorfologia;b) analiza presiunilor și a impacturilor predominante, inclusiv cele care rezultă din activități umane, care influențează starea ecologică a acestor ape, analiză care:(i) se bazează pe lista orientativă a elementelor enumerate în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3 și cuprinde aspectele calitative și cantitative ale efectelor cumulate ale diverselor presiuni, precum și tendințele previzibile;(îi) cuprinde principalele efecte cumulative și sinergice; și(iii) ia în considerare evaluările relevante care au fost efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;c) analiza economică și socială a utilizării acestor ape și a costurilor degradării mediului marin.(2) Analizele prevăzute la alin. (1) țin cont de elementele privind apele costiere, tranzitorii și teritoriale aflate sub incidența dispozițiilor Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Acestea iau în considerare sau au drept bază și alte evaluări relevante, precum cele efectuate în colaborare cu celelalte țări din cadrul convențiilor privind mările regionale sau se bazează pe acestea, astfel încât să realizeze o evaluare globală a stării mediului marin.(3) În cursul pregătirii evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul apelor se asigură că, prin coordonarea stabilită în conformitate cu prevederile art. 5 și 6:a) metodologia de evaluare este armonizată în regiunea marină Marea Neagră;b) sunt luate în considerare impactul și caracteristicile transfrontieră.Determinarea stării ecologice bune  +  Articolul 9(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor, ținând seama de rezultatele evaluării inițiale realizate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1), stabilește pentru apele marine proprii un set de caracteristici corespunzătoare unei stări ecologice bune, pe baza descriptorilor calitativi prevăzuți în anexa nr. 1. În elaborarea acestui set se iau în considerare elementele orientative prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 3 și în special de caracteristicile fizice și chimice, tipurile de habitat, de caracteristicile biologice și hidromorfologie. De asemenea, se ține cont și de presiunile și impacturile produse de activitățile umane în regiunea marină Marea Neagră, luând în considerare listele orientative prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3.(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor notifică Comisiei Europene rezultatele evaluării realizate conform art. 8 alin. (1), precum și rezultatele determinării efectuate conform alin. (1), în termen de 3 luni de la finalizarea acesteia din urmă.Stabilirea obiectivelor de mediu  +  Articolul 10(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor, pe baza evaluării inițiale realizate în temeiul art. 8 alin. (1), stabilește pentru apele marine un set complet de obiective de mediu și de indicatori relevanți în scopul de a orienta eforturile în vederea atingerii stării ecologice bune a mediului marin, luând în considerare lista orientativă de presiuni și impacturi prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3, precum și lista orientativă de caracteristici prevăzută în anexa nr. 4. La stabilirea obiectivelor și a indicatorilor respectivi se ține cont de continuitatea aplicării pentru aceleași ape a obiectivelor de mediu relevante existente, stabilite la nivel național, al Uniunii Europene sau internațional, asigurând compatibilitatea reciprocă a acestor obiective și luarea în considerare, de asemenea, pe cât posibil, a impacturilor transfrontiere semnificative și a caracteristicilor transfrontiere. (la 06-07-2013, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013. ) (2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor notifică Comisiei Europene obiectivele de mediu prevăzute la alin. (1) în termen de 3 luni de la stabilirea acestora.Programe de monitorizare  +  Articolul 11(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor, pe baza evaluării inițiale realizate conform art. 8 alin. (1), elaborează programul de monitorizare în vederea evaluării permanente a stării ecologice a apelor sale marine, pe baza listelor indicative de elemente enumerate în anexa nr. 3 și a listei prevăzute în anexa nr. 5 și în funcție de obiectivele de mediu stabilite în conformitate cu art. 10. Autoritatea competentă pune în aplicare programul de monitorizare. Programele de monitorizare sunt compatibile în cadrul regiunii marine Marea Neagră și se bazează pe dispozițiile relevante în materie de evaluare și de monitorizare stabilite prin Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, sau în temeiul acordurilor internaționale și sunt compatibile cu aceste dispoziții.(2) România împreună cu statele membre ale UE cu care împarte aceeași regiune marină elaborează programul de monitorizare în conformitate cu alin. (1) și se asigură că:a) metodele de monitorizare sunt compatibile în regiunea marină în cauză, pentru a facilita compararea rezultatelor monitorizării;b) sunt luate în considerare impactul și caracteristicile transfrontieră relevante.(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor notifică Comisiei Europene programele de monitorizare prevăzute la alin. (1) în termen de 3 luni de la elaborarea lor.  +  Capitolul III Programul de măsuri, a doua componentă a planului de acțiuneProgramul de măsuri  +  Articolul 12(1) Pentru regiunea marină Marea Neagră, autoritatea publică centrală din domeniul apelor identifică, în sensul art. 9 alin. (1), măsurile necesare pentru a atinge sau pentru a menține starea ecologică bună în apele sale marine. Aceste măsuri se elaborează pe baza evaluării inițiale realizate în baza art. 8 alin. (1), având în vedere obiectivele de mediu stabilite în temeiul art. 10 alin. (1) și ținând cont de tipurile de măsuri prevăzute în anexa nr. 6. (la 06-07-2013, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013. ) (2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor integrează măsurile elaborate în temeiul alin. (1) într-un program de măsuri, ținând cont de măsurile relevante din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, de viitoarea legislație din domeniul protecției apelor, precum și de acordurile internaționale la care România este parte.(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în stabilirea unui program de măsuri conform alin. (2), trebuie să țină cont de dezvoltarea durabilă și în special de repercusiunile sociale și economice ale măsurilor prevăzute. În scopul acordării de asistență autorității sau autorităților competente menționate la art. 7 în vederea realizării obiectivelor lor într-o manieră integrată, autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate identifica sau înființa cadrul administrativ pentru a putea beneficia de pe urma unei interacțiuni de acest fel. Autoritatea publică centrală din domeniul apelor se asigură că măsurile sunt rentabile și realizabile din punct de vedere tehnic și efectuează, înainte de introducerea oricărei noi măsuri, o evaluare a impactului acesteia, inclusiv analiza cost-beneficiu.(4) Programul prevăzut la alin. (2) cuprinde măsuri de protecție spațială, ce fac referire la rețelele coerente și reprezentative de zone marine protejate, cuprinzând în mod adecvat diversitatea ecosistemelor componente, ca de exemplu zonele speciale de conservare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost convenite de acordurile internaționale sau regionale la care România este parte.(5) În cazul în care autoritatea publică centrală din domeniul apelor consideră că gestionarea unei activități umane la nivel comunitar sau internațional ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului marin, în special în zonele menționate la alin. (4), se va adresa, în mod individual sau împreună cu alt stat membru, autorității competente sau organizației internaționale corespunzătoare în vederea examinării și a unei eventuale adoptări a unor măsuri care ar putea fi necesare pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență, pentru a permite menținerea sau, după caz, refacerea integrității, structurii și funcționării ecosistemelor.(6) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor pune la dispoziția publicului informațiile corespunzătoare privind zonele prevăzute la alin. (4) și (5) pentru regiunea marină Marea Neagră nu mai târziu de anul 2013.(7) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor indică în programul de măsuri modalitățile de punere în aplicare a acestuia și modul în care acesta contribuie la realizarea obiectivelor de mediu stabilite în temeiul art. 10 alin. (1).(8) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor examinează implicațiile programului de măsuri pentru apele aflate dincolo de apele sale marine în scopul diminuării riscului unor efecte negative și, dacă este posibil, în vederea realizării unui impact pozitiv asupra apelor în cauză. (la 06-07-2013, Alin. (8) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013. ) (9) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor notifică Comisiei Europene, precum și celorlalte state membre ale UE interesate programul de măsuri, în termen de 3 luni de la elaborarea acestuia.(10) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor urmărește ca programul de măsuri să fie operațional în termen de un an de la elaborarea acestuia.Excepții  +  Articolul 13(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate identifica în apele sale marine situații în care, pentru unul dintre motivele enumerate la lit. a)-d), obiectivele de mediu sau starea ecologică bună nu pot fi realizate sub toate aspectele prin măsurile adoptate sau, din motivele prevăzute la lit. e), nu pot fi realizate în termenul respectiv, conform următoarelor condiții: (la 06-07-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013. ) a) acțiunea sau lipsa de acțiune pentru care România nu este responsabilă;b) cauze naturale;c) forță majoră;d) modificarea sau alterarea caracteristicilor fizice ale apelor marine cauzate de acțiuni întreprinse din motive de interes public superior care depășesc impactul negativ asupra mediului, inclusiv orice impact transfrontier;e) condițiile naturale care nu permit îmbunătățirea în timp util a stării apelor marine, astfel:(i) autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă clar în programul de măsuri aceste situații, care vor fi comunicate și Comisiei Europene. În identificarea acestor situații se vor lua în considerare consecințele pentru statele riverane regiunii marine Marea Neagră;(ii) autoritatea publică centrală din domeniul apelor adoptă măsuri adecvate pentru aceste situații în scopul continuării urmăririi obiectivelor de mediu, în vederea evitării oricărei noi deteriorări a stării apelor marine afectate pentru motivele expuse la lit. b), c) sau d) și pentru a atenua impactul negativ la nivelul regiunii marine mai sus menționate sau în apele marine ale altor state membre ale UE.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), autoritatea publică centrală din domeniul apelor urmărește ca modificările sau alterările cauzate de situațiile prevăzute mai sus să nu împiedice sau să nu compromită într-o manieră definitivă realizarea stării ecologice bune la nivelul regiunii marine sau în apele marine ale altor state membre UE.(3) Măsurile pentru aceste situații prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (îi) sunt, în măsura posibilului, integrate în programele de măsuri.(4) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor elaborează și pune în aplicare toate elementele strategiei marine prevăzute la art. 5 alin. (2), dar nu este obligată, cu excepția evaluării inițiale descrise la art. 8, să ia măsuri specifice, în cazul în care nu există un risc semnificativ pentru mediul marin sau în cazul în care costurile acestor măsuri ar fi disproporționate având în vedere riscurile pentru mediul marin și cu condiția să nu continue deteriorarea acestuia.(5) Atunci când, pentru oricare dintre motivele menționate anterior, autoritatea publică centrală din domeniul apelor nu ia niciun fel de măsuri, aceasta transmite Comisiei Europene justificările necesare pentru a-și motiva decizia, evitând, în același timp, compromiterea permanentă a obiectivului de a realiza starea ecologică bună.Recomandări pentru acțiunea comunitară  +  Articolul 14(1) În cazul în care se identifică o problemă cu impact asupra stării ecologice a apelor sale marine, care nu poate fi rezolvată prin metodele adoptate la nivel național, sau care este legată de o altă politică comunitară ori de un acord internațional, autoritatea publică centrală din domeniul apei informează Comisia Europeană și transmite punctul său de vedere în acest sens.(2) În cazul în care este necesară o acțiune a instituțiilor comunitare, autoritatea publică centrală din domeniul apelor adresează recomandări corespunzătoare Comisiei Europene sau Consiliului Uniunii Europene referitoare la măsurile privind problemele menționate la alin. (1).  +  Capitolul IV Actualizare, rapoarte și informarea publiculuiActualizarea  +  Articolul 15(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor urmărește permanent ca strategia marină să fie actualizată în funcție de situațiile ce apar în zona sa marină.(2) În sensul alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul apelor revizuiește următoarele elemente din strategia marină care se actualizează la fiecare 6 ani, într-o manieră coordonată, potrivit prevederilor art. 5, astfel:a) evaluarea inițială și determinarea stării ecologice bune, astfel cum sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) și la art. 9 alin. (1);b) obiectivele de mediu stabilite în baza art. 10 alin. (1);c) programele de monitorizare elaborate în baza art. 11 alin. (1);d) programele de măsuri elaborate în baza art. 12 alin. (2).(3) Detaliile referitoare la orice actualizări efectuate ca urmare a revizuirii prevăzute la alin. (2) sunt comunicate Comisiei Europene, secretariatelor convențiilor privind mările regionale și oricăror alte state membre interesate, într-un termen de 3 luni de la data publicării acestora, în conformitate cu art. 17 alin. (2).Rapoarte intermediare  +  Articolul 16În termen de 3 ani de la data publicării fiecărui program de măsuri sau de la data actualizării acestuia în conformitate cu art. 17 alin. (2), autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene un raport intermediar succint, în care se prezintă progresele realizate în punerea în aplicare a programului respectiv.Consultarea și informarea publicului  +  Articolul 17(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor, conform legislației în vigoare, urmărește ca toți factorii interesați să aibă timpul necesar să participe la implementarea prezentei strategii, implicând structurile sau organele existente responsabile cu gestionarea problemelor ce țin de obiectivul acesteia, inclusiv Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, organele consultative științifice și consiliile consultative regionale.(2) În conformitate cu legislația națională în vigoare, autoritatea publică centrală din domeniul apelor publică și pune la dispoziția publicului pentru observații rezumatele următoarelor elemente ale strategiei marine sau ale actualizărilor respective, astfel:a) evaluarea inițială și determinarea stării ecologice bune, prevăzute la art. 8 alin. (1) și la art. 9 alin. (1);b) obiectivele de mediu stabilite în baza art. 10 alin. (1);c) programele de monitorizare elaborate în baza art. 11 alin. (1);d) programele de măsuri elaborate în baza art. 13 alin. (2).(3) În ceea ce privește accesul la informații în materie de mediu, se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare. Autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură Comisiei Europene, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin din prezenta ordonanță de urgență, în special evaluarea stării mediului marin din România, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de acces și de utilizare a datelor și informațiilor rezultate în urma evaluării inițiale efectuate în temeiul art. 8 și în urma programului de monitorizare elaborat în temeiul art. 11. În termen de cel mult 6 luni de la data la care datele și informațiile rezultate în urma evaluării inițiale efectuate în temeiul art. 8 și în urma programului de monitorizare elaborat în temeiul art. 11 devin disponibile, autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură Agenției Europene de Mediu accesul la aceste informații și date, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin. (la 06-07-2013, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013. ) Finanțarea comunitară  +  Articolul 18(1) Având în vedere caracterul prioritar inerent stabilirii unor strategii marine, punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență este sprijinită prin instrumente financiare comunitare existente, în conformitate cu normele și condițiile corespunzătoare.(2) Programele de măsuri elaborate de statele membre ale UE sunt cofinanțate din fonduri europene, în conformitate cu instrumentele financiare existente.Transpunerea  +  Articolul 19Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le emite sau pe care Guvernul le emite în domeniul reglementat de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru "Strategia pentru mediul marin"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 164 din 25 iunie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 30 iunie 2010.Nr. 71.  +  Anexa nr. 1Descriptori calitativi pentru determinarea stării ecologice bune1. Diversitatea biologică este conservată. Calitatea și numărul habitatelor, precum și distribuția și abundența speciilor sunt adaptate condițiilor fiziografice, geografice și climatice existente.2. Speciile neindigene introduse în urma activităților umane sunt la un nivel care nu perturbă ecosistemele.3. Populațiile tuturor peștilor și crustaceelor exploatate în scopuri comerciale sunt în limitele securității biologice, prezentând o distribuție a populației în funcție de vârstă și mărime, care indică starea bună a stocurilor.4. Toate elementele ce formează rețeaua trofică marină, în măsura în care sunt cunoscute, sunt prezente în abundență și diversitate normală și la un nivel care să asigure abundența speciilor pe termen lung și să mențină în totalitate capacitatea lor de reproducere.5. Eutrofizarea rezultată din activități umane, în special efectele sale negative, cum ar fi pierderi ale biodiversității, degradarea ecosistemelor, proliferarea algelor toxice și dezoxigenarea apelor profunde, este redusă la minimum.6. Aspectul integral al fundului mării asigură că structura și funcțiile ecosistemului sunt conservate, iar ecosistemele bentonice, în special, nu sunt afectate.7. Modificarea permanentă a condițiilor hidrografice nu dăunează ecosistemelor marine.8. Nivelul de concentrație al contaminanților nu provoacă efecte datorate poluării.9. Concentrațiile de contaminanți prezente în pești și în alte resurse vii destinate consumului uman nu depășesc limitele fixate de legislația comunitară sau de alte norme aplicabile.10. Proprietățile și cantitățile de deșeuri marine nu provoacă daune mediului costier și marin.11. Introducerea de energie, inclusiv surse sonore submarine, se face la un nivel care nu dăunează mediului marin.Pentru determinarea caracteristicilor stării ecologice bune a regiunii marine, astfel cum se prevede la art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență, autoritatea publică centrală din domeniul apelor analizează fiecare dintre descriptorii calitativi enumerați în prezenta anexă, în scopul de a identifica descriptorii ce trebuie utilizați pentru stabilirea stării ecologice bune a regiunii marine respective. În cazul în care se consideră că nu este oportun să se folosească unul sau mai mulți descriptori, se trimite Comisiei Europene o justificare în cadrul notificării efectuate în conformitate cu art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență.  +  Anexa nr. 2Autorități competente[conform art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență]Tabelul nr. 1
  Nr.crt Autoritatea competentă   Adresa   Statutul juridic   Responsabilități
  1.    Ministerul Mediului și Pădurilor   Bd. Libertății nr. 12,sectorul 5    art. 1 alin. (3) și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și PădurilorTranspunerea și implementarea directivei    
  2.    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2    art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Protejarea resursei vii, eliminarea pescuitului din ariile marine protejate,controlul pescuitului, renunțarea la uneltele de pescuit agresive pentru populații, practici agricole durabile
  3.      Ministerul Administrațieiși Internelor/Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Str. Răzoare nr. 5, sectorul 6      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările ulterioare  Control, intervenție în caz de accident,protecția resurselor vii și combaterea braconajului, monitorizarea navelor în apele teritoriale, asigurarea perimetrului cu nave în caz de poluare   
  4.     Ministerul Transpor- turilor și Infrastruc- turii  Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1     Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructuriicu modificările și completările ulterioare Elaborează norme și reglementări specifice în transporturi, cu privire laprotecția mediului și aprobă planurile de gestionare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii.  
  5.     Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri  Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1     Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Elaborează norme și reglementări specifice, în vederea valorificării potențialului energetic al Mării Negre.    
  Nr.crt   Autoritatea competentă    Adresa    Statutul juridic    Responsabilități
  Membri
  1.          Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Mediului (Institutul Național "Grigore Antipa") Bd. Mamaia nr. 300, Constanța          Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înființareaInstitutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia     Activități de cercetare și monitorizare a stării ecologice a ecosistemelor marine Operatorul tehnic al rețelei naționale de monitoring fizic, chimic, biologic al apelor marine costiere și de supraveghere a eroziunii costiere, fiind abilitat să propună Ministerului Mediului și Pădurilor reglementări în domeniu.   
  2.          Administrația Națională "Apele Române"        Str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1          Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002privind înființarea AdministrațieiNaționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare    Autoritatea competentă de implementare a directivei. Armonizarea cerințelor Directivei-cadru "Strategia pentru mediul marin" cu cerințele Directivei- cadru a apei referitoare la atingerea obiectivelor de mediu pentru zona costieră. Monitorizarea și controlul calității apelor tranzitorii și marine (ape maritime interioare și mareateritorială), precum și alte activități ce decurg din legislația în vigoare
  3.   Administrația Biosferei "Delta Dunării" Str. Portului nr. 34A,820243 - Tulcea   Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei"Delta Dunării", cu modificările ulterioare Protecția zonelor protejate marine aflate în dreptul rezervației   
  4.             Agenția Națională pentru Protecția Mediului          Bd. Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6, București           Agenția Națională pentru Protecția Mediului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 și cu respectarea legislației privind Statutul funcționarilor publici, precum și ale altor acte normative aplicabile. Controlul emisiilor, avize de mediu. La nivel local îndeplinește sarcinile și responsabilitățile autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform competențelor stabilite de cătreaceastă autoritate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare, și cu ale celorlalte reglementări în vigoare.    
  5.    Garda Națională de Mediu   Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, București   Hotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările ulterioare Control și sancțiuni în caz de poluare și distrugere a ecosistemului marin    
  6.     Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură  Str. Agricultorilor nr. 37-39, sectorul 2,București    Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizareastructura și funcționarea AgențieiNaționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările și completările ulterioare Gestionarea resursei vii din zonele protejate marine     
  7.         Agenția Națională pentru Resurse Minerale      Str. Mendeelev nr. 36-38, sectorul 1, București        Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale Conform art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, urmărește aplicarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului, în cursul și după efectuarea operațiunilor petroliere și a activităților miniere.     
  8.         Autoritatea Navală Română         Incintă Port Constanțanr. 1, Constanța         Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare      Controlează gestionarea și predarea tuturor deșeurilor generate la bordul navelor și a reziduurilor mărfurilor transportate; cercetează evenimentele șiaccidentele de navigație, inclusiv poluările accidentale cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, produse de către nave, în apele teritoriale; coordonează acțiunile de intervenție pe mare, în caz de poluare marină.
  9.      Compania Națională "AdministrațiaPorturilor Maritime" - S.A. Constanța Str. Gara Maritimă poarta 1, Constanța      Hotărârea Guvernului nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, cu modificările și completările ulterioare Urmărește și coordonează activitățile detransport naval în porturi desfășurate de operatorii economici autorizați; gestionează activitatea de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor mărfii.  
  10.       Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța    Str. M. Eminescu nr. 2Constanța       Ordinul ministrului sănătății nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, cu modificările ulterioare Monitorizarea apelor de îmbăiere din zonele de competență       
  11.    Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea Str. Viitorului nr. 50Tulcea    Ordinul ministrului sănătății nr. 127/2009, cu modificările ulterioare   Monitorizarea apelor de îmbăiere din zonele de competență    
  12.        Autoritățile administrațieipublice localeriverane Mării Negre, respectiv județele Tulcea și Constanța          Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 și 11 din Legeaserviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006   Asigurarea calității corespunzătoare a apei deversate în mare        
  Tabelul nr. 2
  Coordonare regională și subregională  
  Comisia Mării Negre    Dolmabahce Sarayi 2 Hareket Kosku 34353 Besiktas Istanbul, Turkey  Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării (Convenția de la București, 1992)  Coordonarea activității de monitoring și control al poluării. Evaluarea stării biodiversității în regiunea marină Marea Neagră
  Comisia româno-bulgară       -        Acord între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul Mediului și Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la București, 2004 Coordonarea activității în zona comună în vederea implementării DCSM      
  Comisia Dunării      Vienna international Centre, D0412, Viena, Austria    Convenția pentru protecția fluviului Dunărea     Coordonarea activității de monitoring și control al calității apei fluviului Dunărea Asigurarea unei calități corespunzătoarea fluviului va contribui la îmbunătățirea calității apei marine
   +  Anexa nr. 3
  LISTELE
  orientative ale elementelor ecosistemului, presiunilor antropice și activităților umane relevante
  pentru apele marine [prevăzute la art. 8 alin. (1),art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență]
   +  Tabelul nr. 1
  Structura, funcțiile și procesele ecosistemelor marine cu relevanță deosebită
  pentru art. 8 alin. (1) lit. a) și pentru art. 9 și 11 din ordonanța de urgență
  TemăElemente ale ecosistemuluiParametri și caracteristici posibile(nota 1)Descriptori calitativi relevanți prevăzuți în anexa nr. 1 (notele 2 și 3 la prezenta anexă)
  SpeciiGrupuri de specii (nota 4) de păsări marine, mamifere, reptile, pești și cefalopode din regiunea sau subregiunea marinăVariația spațială și temporală pe specie sau populație:- distribuția, abundența și/sau biomasa;- structura în funcție de dimensiune, vârstă și sex;- ratele de fecunditate, de supraviețuire și de mortalitate/ vătămare;- comportamentul, inclusiv deplasările și migrația;- habitatul speciei (întinderea, adecvarea).Componența pe specii a grupului(1); (3)
  HabitateTipuri majore de habitate din coloana de apă (pelagice) și de pe fundul mării (bentonice) (nota 5) sau alte tipuri de habitate, inclusiv comunitățile biologice asociate acestora în întreaga regiune sau subregiune marinăPentru fiecare tip de habitat:- distribuția și întinderea habitatului(și volumul, dacă este cazul);- compoziția, abundența și/sau biomasa speciei(variație spațială și temporală);- structura speciei în funcție de dimensiune și de vârstă(dacă este cazul);- caracteristicile fizice, hidrologice și chimice.În plus, pentru habitate pelagice:- concentrația de clorofila „a“;- frecvența înfloririi planctonului și întinderea spațială.(1); (6)
  Ecosisteme, inclusiv rețele troficeStructura, funcțiile și procesele ecosistemului, cuprinzând următoarele:- caracteristici fizice și hidrologice;- caracteristici chimice;- caracteristici biologice;- funcții și procese.Variația spațială și temporală în ceea ce privește:- temperatura și gheața;- hidrologia [regimul valurilor și curenților; upwelling (nota 6), amestecul apelor, timpul de retenție, aportul de apă dulce, nivelul mării];- batimetria;- turbiditatea (încărcătura de sedimente/mâl, transparență, sunete);- substratul și morfologia fundului mării;- salinitatea, nutrienții (N, P), carbonul organic, gazele dizolvate (pCO_2, O_2) și pH-ul;- legăturile între habitate și speciile de păsări marine, mamifere, reptile, pești, cefalopode;- structura comunității pelagice-bentonice;- productivitate.(1); (4)
  Note privind tabelul nr. 1Nota 1: Se oferă o listă orientativă a parametrilor și caracteristicilor cu relevanță pentru specii, habitate și ecosisteme, care reflectă parametrii afectați de presiunile menționate în tabelul nr. 2 și au relevanță pentru criteriile stabilite în conformitate cu art. 9 alin. (1). Parametrii și caracteristicile specifice care trebuie folosite pentru monitorizare și evaluare se stabilesc în conformitate cu cerințele stabilite prin ordonanța de urgență, inclusiv cele prevăzute la art. 8 și 11.Nota 2: Numerele din coloana 4 se referă la pct. 1, 3, 4 și 6 din anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.Nota 3: Sunt prevăzuți numai descriptorii calitativi bazați pe stare, respectiv 1, 3, 4 și 6, care au criterii stabilite în conformitate cu art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență. Toți ceilalți descriptori calitativi, bazați pe presiune, prevăzuți în anexa nr. 1, pot fi relevanți pentru fiecare temă.Nota 4: Partea II din anexa la Decizia (UE) 2017/848 a Comisiei din 17 mai 2017 de stabilire a unor criterii și standarde metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine și a specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și evaluare, precum și de abrogare a Deciziei 2010/477/UE cuprinde informații mai detaliate referitoare la aceste grupuri de specii. Nota 5: Partea II din anexa la Decizia (UE) 2017/848 cuprinde informații mai detaliate privind aceste tipuri majore de habitate. Nota 6: Prin termenul de upwelling se înțelege în principal ascensiunea, ca urmare a acțiunii curenților marini verticali, a unor mase de apă cu densitate ridicată și temperatură scăzută, cu înlocuirea masei de apă de la suprafață, care are densitate scăzută și temperatură ridicată.  +  Tabelul nr. 2
  Presiuni antropice, utilizări și activități umane care au loc în mediul marin sau care afectează mediul respectiv
  2a. Presiuni antropice asupra mediului marin cu relevanță deosebită pentru art. 8 alin. (1) lit. a) și b) și pentru art. 9-11 din ordonanța de urgență
  TemăPresiune (nota 1)Parametri posibiliDescriptori calitativi relevanți prevăzuți în anexa nr. 1 (notele 2 și 3)
  Biologice Introducerea sau răspândirea unor specii alogeneIntensitatea, variația spațială și temporală, presiunea în mediul marin și, dacă este cazul, la sursă Pentru evaluarea impactului presiunii asupra mediului se selectează elementele ecosistemului și parametrii relevanți din tabelul nr. 1.(2)
  Introducerea de organisme patogene microbiene
  Introducerea de specii modificate genetic și translocarea unor specii indigene
  Pierderea sau modificarea compoziției unor comunități biologice naturale ca urmare a cultivării altor specii de animale sau plante
  Perturbarea speciilor (de exemplu, în locurile de înmulțire, de odihnă sau de hrănire) prin prezența umană
  Scoaterea din mediul marin sau mortalitatea/vătămările unor specii sălbatice (prin pescuit comercial sau sportiv și alte activități)(3)
  FizicePerturbarea fizică a fundului mării (temporară sau reversibilă)(6); (7)
  Pierderi fizice (din cauza schimbării permanente a substratului sau a morfologiei fundului mării și a extracției substratului fundului mării)
  Modificări ale condițiilor hidrologice
  Substanțe, deșeuri și energieIntroducerea de nutrienți - surse difuze, surse punctiforme și depuneri atmosferice(5)
  Introducerea de materii organice - surse difuze și surse punctiforme
  Introducerea altor substanțe (de exemplu, substanțe sintetice, substanțe nesintetice, radionuclizi) - surse difuze, surse punctiforme, depuneri atmosferice, fenomene acute(8); (9)
  Introducerea de deșeuri (deșeuri solide, inclusiv micro-deșeurile)(10)
  Zgomot antropic (impulsiv, continuu)
  Alte forme de energie (inclusiv câmpuri electromagnetice, lumină și căldură)(11)
  Introducerea de apă - surse punctiforme (de exemplu, apă sărată)
  2b. Utilizări și activități umane care au loc în mediul marin sau care afectează mediul respectiv cu relevanță deosebită pentru art. 8 alin. (1) lit. b) și c) [numai activitățile marcate cu * sunt relevante pentru art. 8 alin. (1) lit. c)] și pentru art. 10 și 13 din ordonanța de urgență
  TemăActivitate
  Restructurarea fizică a râurilor, a coastei sau a fundului mării (gestionarea apei)Revendicarea de terenuri
  Canalizarea și alte modificări ale cursurilor de apă
  Protecția costieră și protecția împotriva inundațiilor*
  Structuri offshore (altele decât pentru petrol/gaz/surse regenerabile de energie)*
  Restructurarea morfologiei fundului mării, inclusiv dragarea și depozitarea de materiale*
  Extracția de resurse mineraleExtracția de minerale (rocă, minereuri metalifere, pietriș, nisip, cochilii)*
  Extracția de petrol și gaz, inclusiv infrastructura*
  Extracția de sare*
  Extracția de apă*
  Producerea de energieProducerea de energie din surse regenerabile (energie eoliană, energia valurilor și a mareei), inclusiv infrastructura*
  Producerea de energie din surse neregenerabile
  Transportul energiei electrice și comunicații (cabluri)*
  Extragerea de resurse vii Pescuitul și recoltarea crustaceelor și moluștelor [în scop profesionist(al) sau recreativ)]*
  Prelucrarea peștelui, crustaceelor și a moluștelor*
  Recoltarea plantelor marine*
  Vânătoarea și colectarea în alte scopuri*
  Cultivarea de resurse viiAcvacultura - marină, inclusiv infrastructura*
  Acvacultura - în apă dulce
  Agricultura
  Silvicultura
  TransportInfrastructura de transport*
  Transport - maritim*
  Transport - aerian
  Transport - terestru
  Utilizări urbane și industrialeUtilizări urbane
  Utilizări industriale
  Tratarea și eliminarea deșeurilor*
  Turism și agrementInfrastructura pentru turism și agrement*
  Activități de turism și agrement*
  Securitate/apărareOperațiuni militare [sub rezerva art. 2 alin. (2)]
  Educație și cercetareActivități de cercetare, de studiu și educaționale*
  Note privind tabelul nr. 2Nota 1: Evaluarea presiunilor presupune examinarea nivelurilor acestora în mediul marin și, dacă este cazul, ratele introducerii lor (din surse terestre sau atmosferice) în mediul marin.Nota 2: Numerele din coloana 4 se referă la punctele respective din anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.Nota 3: În secțiunea 2a sunt prevăzuți numai descriptorii calitativi bazați pe presiune, respectiv 2, 3, 5-11, care au criterii stabilite în conformitate cu art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență. Ceilalți descriptori calitativi, bazați pe stare, prevăzuți în anexa nr. 1, pot fi relevanți pentru fiecare temă.
  (la 01-12-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din LEGEA nr. 279 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 28 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4Lista orientativă de caracteristici ce trebuie luateîn considerare la stabilirea obiectivelor de mediu1. Analiza adecvată a tuturor elementelor care caracterizează apele marine aflate sub suveranitatea sau jurisdicția României în regiunea marină Marea Neagră2. Necesitatea de a fixa: a) obiective stabilind condițiile cerute potrivit definiției stării ecologice bune; b) obiective măsurabile și indicatorii aferenți permițând asigurarea monitorizării și evaluării; și c) obiective operaționale asociate unor măsuri de punere în aplicare concrete în vederea facilitării realizării acestora3. Determinarea stării ecologice care trebuie realizată sau menținută și precizarea acestei stări în termeni de proprietăți măsurabile ale elementelor care caracterizează apele marine ale României în regiunea Mării Negre4. Coerența setului de obiective și absența conflictelor dintre ele5. Indicarea de resurse necesare la realizarea obiectivelor6. Formularea obiectivelor, inclusiv a eventualelor obiective intermediare, asociate unui termen de realizare7. Specificarea indicatorilor prevăzuți pentru a monitoriza progresele și a orienta deciziile de gestiune în vederea atingerii obiectivelor8. Dacă este cazul, menționarea punctelor de referință (puncte de referință limită și țintă)9. În stabilirea obiectivelor se va ține seama de preocupările sociale și economice10. Examinarea setului de obiective de mediu, a indicatorilor aferenți și a punctelor de referință limită și țintă determinate în funcție de obiectivele generale stabilite la art. 1 din ordonanța de urgență, cu scopul de a determina dacă realizarea obiectivelor de mediu va avea drept consecință faptul ca starea apelor marine aflate sub suveranitatea sau jurisdicția României să fie conformă acestor obiective11. Compatibilitatea obiectivelor de mediu cu obiectivele pe care Comunitatea și statele membre s-au angajat să le atingă în virtutea acordurilor internaționale și regionale aplicabile, reținându-le pe cele mai pertinente pentru regiunea sau subregiunea marină în cauză, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la art. 1 din ordonanța de urgență12. Odată stabilit setul de obiective de mediu și indicatorii aferenți, toate acestea trebuie examinate în ansamblu în lumina obiectivelor stabilite la art. 1 din ordonanța de urgență, cu scopul de a determina dacă realizarea obiectivelor de mediu va avea drept consecință faptul că starea mediului marin să fie conformă acestor obiective  +  Anexa nr. 5Programe de monitorizare1. Necesitatea de a furniza informații referitoare la evaluarea stării ecologice și estimarea perioadei restante și a progreselor deja realizate pentru realizarea stării ecologice bune conform anexei nr. 2 și a criteriilor și normelor metodologice care trebuie definite prin aplicarea art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență2. Necesitatea de a asigura producerea de informații care fac posibilă identificarea indicatorilor adecvați pentru obiectivele de mediu prevăzute la art. 103. Necesitatea de a asigura producerea de informații care permit evaluarea impactului măsurilor menționate la art. 13 din ordonanța de urgență4. Necesitatea de a include activități pentru identificarea cauzei degradării și eventualele măsuri corective ce trebuie luate pentru a reface starea ecologică bună, în cazul în care au fost observate abateri de la această stare, care a fost identificată5. Necesitatea de a furniza informații despre poluanții chimici prezenți în speciile destinate consumului uman în zonele de pescuit comercial6. Necesitatea de a include activități pentru a confirma că măsurile corective produc schimbările dorite și nu au niciun efect secundar nedorit7. Necesitatea de a strânge informațiile în funcție de condițiile din regiunea marină deținută conform art. 4 din ordonanța de urgență8. Necesitatea de a asigura comparabilitatea abordărilor și metodelor de evaluare în cadrul regiunii marine Marea Neagră, precum și cu alte regiuni/subregiuni marine9. Necesitatea de a pune la punct specificații tehnice și metode standard pentru monitorizarea la nivel comunitar în măsură să permită comparabilitatea informațiilor10. Necesitatea de a asigura, în măsura posibilului, compatibilitatea cu programele existente elaborate la nivel regional și internațional în scopul favorizării coerenței dintre aceste programe, și de a evita suprapunerile de activități, folosind ghidul de monitoring corespunzător pentru regiunea marină în cauză11. Necesitatea de a include, ca parte în evaluarea inițială, prevăzută la art. 8 din ordonanța de urgență, o evaluare a principalelor schimbări în condițiile ecologice și, dacă este cazul, probleme noi și viitoare12. Necesitatea de a trata, ca parte în evaluarea inițială prevăzută la art. 8 din ordonanța de urgență, elementele relevante menționate în anexa nr. 3, inclusiv variabilitatea lor naturală și de a evalua progresul pentru realizarea obiectivelor de mediu stabilite conform art. 10 alin. (1) din ordonanța de urgență, utilizând, după caz, indicatorii stabiliți și punctele lor de referință limită și țintă  +  Anexa nr. 6Programe de măsuri1. Controlul intrărilor: măsuri de gestionare care influențează dimensiunea permisă a activității umane2. Controlul ieșirilor: măsuri de gestionare care influențează gradul de perturbare permis asupra componentelor ecosistemului3. Controlul distribuției spațiale și temporale: măsuri de gestionare care influențează locul și momentul în care este permisă o activitate4. Măsuri de coordonare a gestionării: instrumente care asigură că gestionarea este coordonată5. Măsuri de ameliorare a urmăririi, dacă este fezabil, a poluării marine6. Măsuri de stimulare economică: măsuri de gestionare care, datorită interesului economic pe care îl prezintă, stimulează utilizatorii ecosistemelor marine să acționeze în așa fel încât să contribuie la realizarea stării ecologice bune7. Instrumente de diminuare și remediere: instrumente de gestionare care orientează activitățile umane spre o refacere a componenților deteriorați ai ecosistemelor marine8. Comunicarea, participarea părților interesate și conștientizarea publicului-------------