REGULAMENT din 23 octombrie 2018privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 20 noiembrie 2018  Notă
  Aprobat prin Hotărârea nr. 84 din 23 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 983 din 20 noiembrie 2018.
  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2),alin. (4) lit. c) și alin. (6) lit. e) și art. 32 și art. 32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 75/1999) potrivit cărora Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) adoptă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a CAFR, pentru dispunerea sancțiunilor disciplinare și procedura de disciplină, în condițiile legii,având în vedere obligațiile membrilor Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) pentru domeniul investigații și disciplină stabilite prin Declarația privind obligațiile membrilor „SMO 6“ care trebuie implementată de fiecare membru IFAC coroborat cu prevederile Constituției IFAC, alineatul 2.3.b., potrivit cărora organismele membre IFAC trebuie să se conformeze declarațiilor privind obligațiile membrilor, și ținând cont de statutul Camerei Auditorilor Financiari din România de membru al IFAC, ținând cont de faptul că în calitate de organism profesional Camera Auditorilor Financiari din România are obligația să stabilească reguli pentru administrarea sistemului de investigații și disciplină și este responsabilă pentru stabilirea procedurilor în cadrul sistemului de investigații și disciplină astfel încât să fie respectat principiul legalității și al asigurării dreptului la apărare, luând în considerare responsabilitatea directă a Camerei Auditorilor Financiari din România pentru investigarea membrilor săi care efectuează activități de audit financiar,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 22 februarie 2018, adoptă prezentul Regulament privind funcționarea și organizarea Comisiei de disciplină a CAFR, după cum urmează:  +  Capitolul I Domeniul de aplicare a sistemului de investigație și disciplină  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și de funcționare, componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru a Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, și stabilește activitatea de investigație și disciplină a auditorilor financiari și firmelor de audit membri ai Camerei.(2) Dispozițiile prezentului regulament se aplică tuturor auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice active sau nonactive și firmelor de audit.(3) Toți auditorii financiari și firmele de audit, membri ai Camerei, au obligația să cunoască și să respecte prevederile Codului etic al profesioniștilor contabili emis de Consiliul pentru standarde internaționale de etică pentru contabili al IFAC („Codul etic IESBA“), ale Standardelor internaționale de audit emise de Consiliul pentru standarde internaționale de audit și asigurare al IFAC și toate reglementările, hotărârile, normele emise de Cameră și să își asume consecințele nerespectării acestora.(4) În cadrul sistemului de investigație și disciplină auditorii financiari membri ai Camerei au obligația să coopereze pentru buna și corecta derulare a procedurii disciplinare și să răspundă în termen de 5 zile lucrătoare, de la primire, tuturor solicitărilor și comunicărilor primite de la Cameră pe această temă.(5) Sistemul de investigație și disciplină cuprinde procedura disciplinară și dispunerea sancțiunilor disciplinare pentru membrii Camerei.(6) Camera aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină, potrivit art. 32^1 alin. (3) din OUG nr. 75/1999.  +  Articolul 2(1) Camera are competență pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea răspunderii disciplinare și aplicarea sancțiunilor pentru auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități în exercitarea independentă a profesiei, cu excepția misiunilor de audit statutar, conform legii.(2) În cadrul sistemului de investigații și disciplină se stabilește răspunderea disciplinară și sancționarea membrilor săi, auditori financiari, în condițiile legii, ale regulamentului propriu de organizare și funcționare, precum și ale dispozițiilor prezentului regulament.(3) În vederea constatării abaterilor disciplinare și pentru stabilirea răspunderii disciplinare, în cadrul Camerei se constituie și funcționează Comisia de disciplină.(4) Punerea în practică a procedurilor disciplinare și de sancționare referitoare la abaterile de la legislația și practica auditului financiar, cu excepția abaterilor privind auditul statutar, se realizează prin Comisia de disciplină, care este responsabilă cu privire la derularea procedurii disciplinare și cu aplicarea sancțiunilor disciplinare.(5) Comisia de disciplină este o structură deliberativă constituită la nivelul Camerei, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin. (6) Comisia de disciplină are competența de a soluționa sesizările disciplinare referitoare la abaterile disciplinare săvârșite de auditorii financiari și firmele de audit, în exercitarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) și alin. (4) lit. a)-c) din OUG nr. 75/1999.(7) Procedura disciplinară se derulează și se finalizează de către Comisia de disciplină în cel mult 2 (doi) ani de la data luării la cunoștință de către aceasta despre fapta săvârșită.(8) Încadrarea unei fapte ca fiind abatere disciplinară, precum și individualizarea sancțiunii disciplinare sunt de competența exclusivă a Comisiei de disciplină.  +  Articolul 3(1) Investigarea auditorilor financiari și a firmelor de audit pentru conduita și acțiunile acestora în cadrul misiunilor de audit statutar și constatarea abaterilor administrativ-disciplinare potrivit Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative se realizează de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, potrivit competențelor legale. (2) Comisia de disciplină comunică și colaborează cu ASPAAS, în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Activitatea de investigație și disciplină este o activitate internă a Camerei în materie disciplinară, care se aduce la cunoștința părților implicate direct, respectiv a reclamantului și a auditorului financiar reclamat, prin comunicări scrise, așa cum sunt stabilite de prezentul regulament.(2) Rezultatele cercetărilor disciplinare nu pot fi invocate în cauzele aflate pe rol la instanțele de drept comun ale statului.  +  Articolul 5(1) În situația în care, la data la care Camera este sesizată, auditorul financiar împotriva căruia s-a formulat sesizarea solicită Camerei încetarea calității de membru la cerere, conform reglementărilor în vigoare, solicitarea cu privire la încetarea calității de membru se amână până la finalizarea cercetării disciplinare.(2) În situația în care se formulează o sesizare împotriva unui auditor financiar sau firme de audit care nu mai deține calitatea de membru al Camerei, acesta nu este exonerat de răspundere disciplinară pentru abaterile săvârșite anterior, în exercițiul profesiei, singurele sancțiuni aplicabile fiind cele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) și b).  +  Capitolul II Constituirea Comisiei de disciplină  +  Articolul 6În cadrul Camerei se constituie Comisia de disciplină, care funcționează și este organizată conform prezentului regulament.  +  Articolul 7(1) Comisia de disciplină este formată din 3 (trei) membri titulari, auditori financiari aleși de Conferință, conform reglementărilor cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.(2) Comisia de disciplină alege dintre membrii săi un președinte care va reprezenta Comisia.(3) Comisia de disciplină va avea și 2 (doi) membri supleanți, cu rolul de a înlocui unul dintre membrii titulari ai Comisiei de disciplină în cazul în care se află în situație de conflict de interese sau incompatibilitate în soluționarea unui dosar disciplinar și solicită suspendarea conform art. 8 alin. (4). (4) Durata mandatului membrilor Comisiei de disciplină este de 3 (trei) ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată.  +  Articolul 8(1) Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică, auditor financiar membru al Camerei, pentru a-și depune candidatura pentru un loc în Comisia de disciplină, se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei și se referă cel puțin la următoarele:a) are capacitate deplină de exercițiu;b) îndeplinește condițiile de bună reputație stabilite prin normele în vigoare aplicabile;c) are îndeplinite cerințele de pregătire profesională conform normelor CAFR și ale ASPAAS, după caz, și a achitat Camerei cotizațiile fixe și/sau variabile de la dobândirea calității de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii; d) nu a fost sancționată disciplinar de Cameră sau ASPAAS, după caz, în ultimii 5 (cinci) ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;e) nu este aleasă sau nu deține o funcție în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS; f) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;g) a deținut mai puțin de două mandate pentru structura pentru care își depune candidatura, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei.(2) Procedura de depunere a candidaturilor și de alegeri pentru Comisia de disciplină este aprobată prin norme aprobate prin hotărâre a Consiliului Camerei.(3) După alegerea Comisiei de disciplină, membrii acestei comisii vor semna o declarație pe propria răspundere prin care vor confirma păstrarea integrității, confidențialității și obiectivității în cadrul activității delegate lor, cel puțin pe durata mandatului. Declarația se va înregistra la Compartimentul de etică, juridic și investigații (CEJI) prin secretarul tehnic și se va păstra în arhiva CAFR timp de 5 (cinci) ani după expirarea mandatului. (4) Membrii Comisiei de disciplină se vor suspenda din activitatea de soluționare a unui dosar disciplinar atunci când acesta vizează activitatea unei rude de familie până la gradul IV sau vizează activitatea unei persoane cu care există interese economice și financiare comune (de tip colaborări profesionale sau tip contractare/subcontractare). Solicitarea de suspendare cu justificarea aferentă se va trimite electronic sau pe suport hârtie atât la secretarul tehnic al comisiei, pentru înregistrare, cât și președintelui comisiei pentru a decide în consecință.  +  Articolul 9(1) Atribuțiile Comisiei de disciplină sunt:a) alege președintele Comisiei de disciplină; b) primește sesizările și înscrisurile care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul tehnic al Comisiei de disciplină într-un registru distinct;c) pune în practică procedura disciplinară și de sancționare, prevăzută la cap. III;d) decide, după caz, aplicarea unei sancțiuni disciplinare, respingerea sesizării sau clasarea cauzei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/1999 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei.(2) În vederea soluționării cauzelor disciplinare Comisia de disciplină se întrunește, de regulă, în ședințe de lucru, care se consemnează de către secretarul tehnic în minute de ședință sau folosește dezbaterile și votează prin corespondență electronică.(3) În vederea lămuririi anumitor aspecte în vederea gestionării eficiente a procedurii disciplinare, Comisia de disciplină colaborează cu departamentele din cadrul Camerei, prin solicitări scrise/e-mail adresate directorului executiv al Camerei.(4) În vederea lămuririi anumitor aspecte profesionale, Comisia de disciplină poate solicita Compartimentului de monitorizare, control, competență și cercetare profesională (CMCCCP), în baza aprobării Biroului permanent al Consiliului Camerei, efectuarea unor inspecții tematice în temeiul Normelor privind revizuirea calității.  +  Articolul 10Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia de disciplină colaborează permanent cu CEJI, care asigură secretarul tehnic al Comisiei de disciplină, printr-un salariat cu studii juridice.  +  Articolul 11Președintele Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:a) stabilește locul, data și ora când au loc ședințele Comisiei de disciplină;b) conduce ședințele Comisiei de disciplină;c) numește un membru al Comisiei de disciplină responsabil cu gestionarea în bune condiții a procedurii disciplinare și pentru întocmirea referatului stabilit de art. 30 alin. (1);d) stabilește dezbaterea anumitor aspecte în vederea soluționării dosarelor disciplinare sau adoptarea hotărârilor Comisiei de disciplină, prin vot prin corespondență electronică, care se consemnează în procese-verbale;e) supraveghează activitatea secretarului tehnic al Comisiei de disciplină;f) alte atribuții stabilite de Comisia de disciplină.  +  Articolul 12Secretarul tehnic al Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:a) primește de la registratura Camerei sesizările și înscrisurile adresate Comisiei de disciplină și le înregistrează în ordinea cronologică a sosirii în registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină;b) comunică președintelui Comisiei de disciplină sesizările primite după ce au fost înregistrate și a constituit dosarul disciplinar;c) convoacă membrii comisiei la cererea președintelui Comisiei de disciplină;d) asigură distribuirea înscrisurilor către membrii Comisiei de disciplină, prin e-mail sau suport tipărit;e) redactează procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină, ale dezbaterilor prin corespondență electronică sau proceselor-verbale cu privire la votul prin corespondență electronică, dispus de președintele Comisiei de disciplină, privind adoptarea unor hotărâri, și ține evidența acestora;f) redactează și comunică citațiile către auditorii financiari, în vederea audierilor în fața Comisiei de disciplină;g) sprijină președintele Comisiei de disciplină la tehnoredactarea hotărârilor Comisiei de disciplină, pe care le comunică părților și ASPAAS, după caz, și ține evidența acestora;h) ține evidența corespondenței Comisiei de disciplină;i) întreprinde diligențele necesare în vederea asigurării înregistrării audio a ședințelor Comisiei de disciplină cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice, asigurând protecția înregistrărilor și restricționarea accesului la aceste date de către alți membri ai Camerei decât cei din Comisie și secretarul tehnic;j) asigură arhivarea dosarelor soluționate și a înregistrărilor audio, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încheierii mandatului Comisiei;k) asigură arhivarea hotărârilor Comisiei de disciplină pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încheierii mandatului Comisiei.  +  Articolul 13(1) Programarea ședințelor și organizarea procedurii disciplinare ale Comisiei de disciplină sunt în sarcina președintelui, prin secretarul tehnic.(2) Ședințele Comisiei de disciplină nu sunt publice, iar lucrările ședinței se consemnează într-un proces-verbal de ședință, prin grija secretariatului tehnic al Comisiei.(3) Procesele-verbale și hotărârile emise de Comisia de disciplină se semnează de membrii prezenți la dezbateri, respectiv la vot, precum și de secretarul Comisiei. Toate celelalte acte emise de Comisia de disciplină sunt semnate de președintele Comisiei.(4) Ședințele Comisie de disciplină sunt, de regulă, ședințe pentru audieri și ședințe de dezbateri.(5) Ședințele Comisiei de disciplină sunt, de regulă, trimestriale sau ori de câte ori se impune, în funcție de numărul dosarelor disciplinare aflate pe rolul acesteia, în vederea soluționării acestora.(6) Prin excepție de la alin. (5), membrii Comisiei de disciplină pot stabili anumite dezbateri cu privire la soluționarea dosarelor disciplinare prin corespondență electronică, prin e-mail. Votul membrilor cu privire la dezbaterile electronice, prin e-mail, se consemnează de secretarul tehnic în procese-verbale.  +  Articolul 14(1) În vederea menținerii condițiilor de independență a Comisiei de disciplină, Camera se asigură că are la dispoziție resurse financiare (cheltuielile operaționale și cele de capital) și de altă natură, adecvate, prevăzute în bugetul anual de venituri și cheltuieli al Camerei, care să îi permită Comisiei de disciplină efectuarea la momentul oportun a procedurii disciplinare. (2) Cheltuielile necesare desfășurării activității Comisiei de disciplină, inclusiv cheltuielile de deplasare a membrilor Comisiei cu domiciliul în afara municipiului București, se suportă de către Cameră.(3) Membrii Comisiei de disciplină și secretarul tehnic au dreptul la o indemnizație de organizare și participare la ședințe, al cărei nivel se stabilește prin hotărâre a Consiliului Camerei și se revizuiește periodic.  +  Capitolul III Competența pentru derularea procedurii disciplinare și dispunerea sancțiunilor  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 15În cadrul sistemului de investigație și disciplină, procedura disciplinară se realizează la nivelul Camerei de către Comisia de disciplină prin CEJI.  +  Articolul 16În cadrul sistemului de investigație și disciplină sancțiunile disciplinare se aprobă, potrivit competențelor, de către Comisia de disciplină a Camerei.  +  Secţiunea a 2-a Principiile sistemului de investigație și disciplină  +  Articolul 17(1) Sistemul de investigație și disciplină are la bază următoarele principii:a) prezumția de nevinovăție;b) garantarea dreptului la apărare, care presupune că persoana reclamată are dreptul de a fi audiată, de a prezenta dovezi în apărarea sa, de a avea acces la dosarul disciplinar și de a fi asistată sau reprezentată de un apărător ales pe parcursul procedurii disciplinare;c) proporționalitatea, care presupune respectarea unui raport corect între gravitatea consecințelor abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară dispusă;d) legalitatea sancțiunii, aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de prezentul regulament;e) unicitatea sancțiunii, care presupune aplicarea unei singure sancțiuni disciplinare pentru o abatere disciplinară;f) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară;g) individualizarea sancțiunii - întrucât nu toate abaterile disciplinare prezintă același grad de gravitate se impune individualizarea/personalizarea sancțiunii în funcție de diferite criterii;h) personalizarea sancțiunilor - aplicarea sancțiunilor nu se face în privința altor persoane, ci numai pentru cel care a săvârșit abaterea disciplinară;i) confidențialitatea informațiilor cuprinse în dosarele disciplinare, ceea ce presupune că membrii Comisiei de disciplină, secretarul tehnic și orice altă persoană care are cunoștință despre informații din dosarul disciplinar, după caz, potrivit prezentului regulament, au obligația să respecte confidențialitatea acestora. (2) Procedura disciplinară se declanșează în momentul în care se înregistrează la Cameră o sesizare, o plângere, o reclamație (denumite în continuare sesizare conform art. 19) și se desfășoară în limitele și raportat la obiectul sesizării.(3) Competențele Comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea atribuțiilor care îi revin, cu respectarea principiilor enumerate la alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Componența echipei pentru derularea procedurii disciplinare  +  Articolul 18(1) Responsabilitatea gestionării procedurii disciplinare este în sarcina Comisiei de disciplină, care colaborează cu secretarul tehnic pentru a asigura respectarea tuturor etapelor procedurale derulate în conformitate cu obligația de a acționa corect și cu alte legi aplicabile.(2) În vederea soluționării sesizării, a gestionării în bune condiții a procedurii disciplinare, pentru întocmirea referatului stabilit de art. 30 alin. (1), președintele Comisiei de disciplină desemnează un membru care colaborează cu secretarul tehnic din cadrul CEJI.(3) Pentru lămurirea anumitor aspecte profesionale necesare soluționării procedurii disciplinare, Comisia de disciplină poate apela la inspectorii CMCCCP în vederea efectuării unor inspecții tematice, cu respectarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari adoptate de Cameră, cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei.(4) Toate persoanele implicate în derularea procedurii disciplinare au obligația să dea în scris o declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese (conform anexei la prezentul regulament).  +  Capitolul IV Procedura disciplinară  +  Secţiunea 1 Sesizarea Comisiei de disciplină  +  Articolul 19(1) Sesizarea Comisiei de disciplină poate fi făcută de către orice persoană interesată, inclusiv de către autorități publice, și poate fi îndreptată împotriva auditorilor financiari, activi sau nonactivi, și a firmelor de audit, membri ai Camerei.(2) Comisia de disciplină poate fi sesizată și de către departamentele Camerei prin autosesizare cu privire la săvârșirea unor posibile abateri disciplinare de către membrii Camerei.(3) Autosesizările se semnează de către președintele Camerei, după consultarea Biroului permanent al Consiliului Camerei, și pot viza:a) aspecte identificate în articole de presă sau din mass-media, știri, informări, documente, informații de la alte organisme profesionale, instituții, autorități, altele decât cele care îmbracă forma unei sesizări și care conferă Camerei unele indicii privind posibile abateri disciplinare ale auditorilor financiari;b) nerespectarea normelor, hotărârilor, reglementărilor adoptate de Cameră de către membrii Camerei, în baza unor sesizări din partea departamentelor Camerei; c) alte informații despre care Camera are cunoștință și care indică o posibilă abatere disciplinară.(4) În cuprinsul autosesizărilor se indică numele și prenumele auditorului/auditorilor financiar/financiari, obiectul autosesizării și posibila abatere disciplinară.(5) Inițierea procedurii prin autosesizare are drept scop:a) menținerea unui sistem pro-activ pentru interesul public;b) identificarea într-un stadiu incipient a unei conduite îngrijorătoare a membrilor Camerei; și c) oferirea unei asigurări suplimentare părților interesate externe cu privire la preocuparea activă a Camerei de protejare a interesului public.  +  Articolul 20Prin excepție de la prevederile art. 19 alin. (3), Comisia de disciplină poate fi sesizată direct de către CMCCCP din cadrul Camerei, potrivit Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018(HCAFR nr. 60/2018), în următoarele cazuri:a) în cazul în care inspectorii CMCCCP constată existența unor indicii privind posibila săvârșire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectați, în condițiile legii, în temeiul art. 9 lit. f) din HCAFR nr. 60/2018; b) în cazul în care auditorii financiari, persoane fizice și juridice, nu dau curs efectuării inspecției de calitate deși au confirmat disponibilitatea pentru efectuarea acesteia, la data stabilită conform programului de inspecție, în temeiul art. 18 alin. (1) din HCAFR nr. 60/2018; c) în cazul în care auditorii financiari care au primit înștiințarea privind efectuarea inspecției de calitate nu au răspuns în scris solicitării CMCCCP, în temeiul art. 18 alin. (1) prima teză coroborat cu art. 59 alin. (1) lit. d) din HCAFR nr. 60/2018, și care nu au participat la efectuarea inspecțiilor de calitate aprobate conform programului de inspecție;d) în situațiile prevăzute la art. 18 alin. (6) sau (8) din HCAFR nr. 60/2018 în care auditorul financiar nu se supune inspecției de calitate la data stabilită de Biroul permanent al Consiliului Camerei sau conform programului de inspecție, după caz;e) în cazul în care auditorul financiar refuză semnarea și stampilarea notei de inspecție sau a notei de constatare, în temeiul art. 49 din HCAFR nr. 60/2018;f) atunci când echipa de inspecție constată, în urma revizuirii pentru asigurarea calității, existența oricăror deficiențe sau neconformități în activitatea desfășurată de auditorul financiar, în conformitate cu art. 35 coroborat cu art. 46 alin. (1) din HCAFR nr. 60/2018;g) în cazul în care auditorul financiar inspectat nu a implementat măsurile dispuse conform art. 35 și 36 din HCAFR nr. 60/2018;h) în cazul în care auditorul financiar inspectat nu a implementat măsurile dispuse conform art. 36 alin. (2) din HCAFR nr. 60/2018, într-o manieră rezonabilă și în termenul stabilit;i) în cazul în care auditorul financiar inspectat nu a comunicat scrisoarea prevăzută la art. 39 din HCAFR nr. 60/2018 în termenul stabilit, prin care să prezinte modul în care urmează a implementa măsurile de remediere dispuse conform art. 35 din HCAFR nr. 60/2018, referindu-se la acțiunile planificate și la data finalizării și implementării acestora;j) în cazul în care auditorul financiar a obținut la prima, a doua, a treia sau la ultima inspecție de calitate periodică efectuată de CMCCCP calificativul B, C sau D, după caz, așa cum este stabilit de art. 44, și se impune sesizarea CEJI conform art. 46 din HCAFR nr. 60/2018;k) în cazul în care auditorii financiari nu dau curs convocării Camerei pentru efectuarea cursurilor suplimentare de pregătire profesională, în conformitate art. 44 alin. (5) și a anexei nr. 3 coroborate cu art. 59 alin. (1) lit. f) din HCAFR nr. 60/2018; l) în cazul în care echipa de revizuire pentru asigurarea calității constată în cadrul inspecției recurente că deficiențele și neconformitățile constatate la inspecția anterioară de calitate se mențin sau se agravează în activitatea auditorului financiar inspectat, CMCCCP propune aplicarea unei noi sancțiuni disciplinare, conform prevederilor art. 47 alin. (2) din HCAFR nr. 60/2018; m) în cazurile stabilite prin art. 59 alin. (1) lit. a)-d) din HCAFR nr. 60/2018 ca fiind abateri disciplinare; n) orice alte situații de încălcare a Normelor privind revizuirea calității față de care CMCCCP consideră că se impune aplicarea unor măsuri disciplinare, prin întocmirea unei note interne.  +  Articolul 21(1) Sesizările se formulează în scris și/sau în format electronic și vor cuprinde cel puțin următoarele:a) numele, prenumele/domiciliul sau denumirea și sediul autorului sesizării;b) numele și prenumele auditorului financiar reclamat, precum și, dacă este cunoscut, sediul profesional al acestuia;c) obiectul sesizării;d) indicarea dovezilor pe care se sprijină fiecare din faptele sesizate;e) semnătura autorului sesizării și data întocmirii.(2) La sesizare se vor anexa copii ale înscrisurilor nominalizate pe care se întemeiază aceasta. Dacă autorul sesizării nu deține documentele indicate, acestea aflându-se la auditorul financiar împotriva căruia s-a formulat sesizarea, acesta va preciza acest aspect, urmând ca dovezile să fie solicitate celui care le deține. Aceste copii, în măsura în care sunt deținute de auditorul financiar, vor fi furnizate Camerei.(3) Sesizarea îndreptată împotriva mai multor membri ai Camerei va forma obiectul unui singur dosar, dacă obiectul sesizării îl constituie o obligație comună ori dacă obligațiile au aceeași cauză, urmând ca, în funcție de gradul culpei, fiecărui auditor financiar să i se aplice sancțiunea corespunzătoare.(4) Sesizările nesemnate sau anonime nu se vor lua în considerare și se vor clasa.(5) Sesizarea se depune la Cameră în termen de maximum 3 (trei) ani de la data săvârșirii faptei sesizate ca abatere disciplinară.(6) Atunci când nu se poate determina data săvârșirii faptei sesizate, termenul de 3 (trei) ani începe să curgă de la data la care partea interesată în formularea sesizării a cunoscut sau trebuia să cunoască fapta și autorul faptei sesizate.  +  Articolul 22Prin excepție de la prevederile art. 21 alin. (5), sesizările CMCCCP se transmit la Comisia de disciplină astfel:a) în situațiile stabilite la art. 20 lit. a), f), l) și n) constatate de către CMCCCP cu ocazia efectuării inspecțiilor de calitate periodice, a inspecțiilor de calitate efectuate la cererea auditorilor financiari sau a inspecțiilor de calitate recurente, CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de maximum 30 de zile de la informarea Biroului permanent al Consiliului CAFR cu privire la derularea programului de inspecție trimestrial;b) în situațiile stabilite la art. 20 lit. b), c) și d) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a informat Biroul permanent al Consiliului CAFR cu privire la derularea programului de inspecție trimestrial aferent trimestrului încheiat, ocazie cu care sunt evidențiați auditorii financiari pentru care nu a putut fi efectuată revizuirea calității activității conform normelor;c) în situația stabilită la art. 20 lit. e) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării inspecției de calitate;d) în situațiile stabilite la art. 20 lit. g), h) și i) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a constatat oricare dintre situațiile precizate la prezentul articol și care pot atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar conform art. 37 coroborat cu art. 40 din HCAFR nr. 60/2018;e) în situația stabilită la art. 20 lit. j) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de 30 de zile de la data la care a fost informat Biroul permanent al Consiliului Camerei cu privire la situația calificativelor acordate pe parcursul programului de inspecție trimestrial încheiat;f) în situația stabilită la art. 20 lit. k) CMCCCP va sesiza Comisia de disciplină în termen de 30 de zile de la data la care a primit de la departamentul de specialitate situația participării auditorilor financiari la cursurile suplimentare de pregătire profesională, organizate conform art. 43 din HCAFR nr. 60/2018;g) în situația stabilită la art. 20 lit. m) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină, în vederea declanșării cercetării disciplinare, în termen de 10 zile de la constatarea de către CMCCCP a uneia dintre situațiile la care face referire art. 59 alin. (2) din HCAFR nr. 60/2018.  +  Articolul 23(1) Sesizările se depun și se înregistrează la registratura Camerei, se transmit secretarului tehnic, care înregistrează sesizarea în ordinea cronologică a sosirii în registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină. Secretarul tehnic va întocmi, în urma sesizării sau autosesizării, un dosar disciplinar care va purta un număr dat din registrul special al investigațiilor desfășurate de Comisia de disciplină. Registrul va fi numerotat anual cu numere începând de la 1 (unu), ultimul număr fiind dat la încheierea anului calendaristic. Anul calendaristic următor va începe tot cu nr. 1 (unu) și va continua cu numere crescătoare până la încheierea anului calendaristic.(2) În termen de 10 zile de la primirea sesizării secretarul tehnic informează președintele Comisiei de disciplină cu privire la constituirea dosarului disciplinar.(3) În prima ședință a Comisiei de disciplină, ca urmare a sesizării acesteia, secretarul tehnic prezintă Comisiei de disciplină referatul cauzei, care va cuprinde:a) verificarea respectării termenului de depunere a sesizării;b) verificarea îndeplinirii condițiilor de formă prevăzute de art. 21 alin. (1);c) identificarea obiectului sesizării.(4) În cazul în care sunt constatate neconformități în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de formă, Comisia de disciplină solicită autorului sesizării remedierea acestora în termen de 30 de zile, termen ce curge de la data comunicării cererii de remediere.(5) În cadrul ședinței Comisiei de disciplină în care s-a prezentat referatul cauzei, președintele Comisiei de disciplină desemnează un membru din cadrul Comisiei care se va ocupa de derularea procedurii disciplinare.(6) Termenul de soluționare a sesizării este de 2 (doi) ani de la data la care Comisia de disciplină ia cunoștință despre faptele cuprinse în sesizare.(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage clasarea sesizării.(8) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, Comisia de disciplină constată săvârșirea și a altor fapte de către persoana cercetată, cercetarea disciplinară se extinde și cu privire la acele fapte, în urma aprobării extinderii cercetărilor prin hotărâre a Comisiei de disciplină.(9) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, Comisia de disciplină constată participarea și a altor auditori financiari la faptele cercetate, aceasta poate aproba prin hotărâre a Comisiei de disciplină extinderea cercetării și cu privire la acei auditori financiari.(10) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare se primesc alte sesizări care vizează aceeași misiune de audit analizată de Comisia de disciplină sau dacă la nivelul Camerei se formulează o autosesizare cu privire la aspecte noi referitoare la aceeași misiune de audit, secretarul tehnic va întocmi un nou dosar disciplinar, care se înaintează Comisiei de disciplină pentru conexarea la dosarul disciplinar inițial.  +  Articolul 24(1) Dacă sesizarea privește fapte care nu sunt de competența atribuită prin lege Camerei, Comisia de disciplină comunică această constatare autorului sesizării, îndrumându-l să se adreseze autorității în materie.(2) În măsura în care sesizarea primită la CAFR intră în competența de soluționare a ASPAAS, conform legii, CAFR trimite cu celeritate cauza disciplinară ASPAAS, spre competentă soluționare.(3) Dacă sesizarea privește fapte care sunt atât de competența Camerei, dar și de competența altor autorități, la dispunerea sancțiunii, după caz, se va ține cont numai de acele fapte care privesc activitățile din sfera Camerei.(4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3), CAFR informează ASPAAS, după caz, cu privire la cele constatate, în spiritul cooperării instituționale în cadrul sistemului de investigație și disciplină referitoare la auditorii financiari și firmele de audit.  +  Articolul 25În cazul în care sesizarea sau autosesizarea, după caz, satisface cerințele de formă prevăzute de prezentul regulament, Comisia de disciplină trece la cercetarea pe fond a faptei.  +  Secţiunea a 2-a Cercetarea disciplinară  +  Articolul 26Nicio sancțiune disciplinară nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  +  Articolul 27(1) Comisia de disciplină este abilitată să solicite informații, să analizeze înscrisuri, să administreze probele, să convoace și să audieze pe cel reclamat și pe autorul sesizării, după caz, să solicite departamentelor de specialitate ale Camerei documente sau efectuarea unor inspecții tematice, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare, procedând cu bună-credință în clarificarea aspectelor referitoare la faptele sesizate și urmărind justa soluționare a cauzei.(2) După prezentarea cazului de către secretarul tehnic al Comisiei de disciplină, președintele Comisiei fixează data ședinței Comisiei în care persoana supusă cercetării disciplinare va fi convocată în scris în vederea audierii, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Odată cu convocarea sunt comunicate și aspectele cuprinse în sesizare sau autosesizare.(3) Convocarea persoanelor care urmează să fie audiate, precum și convocarea firmelor de audit se fac de către secretarul tehnic Comisiei de disciplină. Firma de audit va fi convocată la audieri prin reprezentant legal, la sediul principal sau la cel al sucursalei, filialei ori reprezentanței sau la adresa de corespondență, după caz. Schimbarea sediului principal sau secundar al firmei de audit în timpul cercetării disciplinare trebuie, sub sancțiunea neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoștința Comisiei de disciplină în scris.(4) De regulă, convocarea trebuie transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid, în așa fel încât să fie primită de către persoana în cauză cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru audieri la Comisia de disciplină.(5) Dacă nu există dovada certă că scrisoarea privind convocarea a ajuns la auditorul financiar supus procedurii disciplinare, convocarea acestuia se va face prin e-mail și prin postarea convocării pe site-ul CAFR, la secțiunea „Comisia de disciplină“, subsecțiunea „Comunicări cu membrii“.(6) Auditorul financiar reclamat va aduce în apărarea sa orice dovezi scrise sau probe considerate relevante pe care le va preda Comisiei de disciplină pe bază de proces-verbal.(7) Solicitarea de reprogramare a audierii la Comisia de disciplină din motive justificate dovedite cu documente se va consemna într-un proces-verbal.(8) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în fața Comisiei de disciplină în vederea audierii sau pentru a face declarații se consemnează într-un proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării disciplinare prealabile.(9) În cazul în care se constată imposibilitatea obiectivă a persoanei cercetate de a se prezenta în fața Comisiei de disciplină sau de a face declarații, președintele Comisiei de disciplină poate suspenda cursul cercetării prealabile până la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.(10) În măsura în care titularul sesizării nu depune probe în sprijinul celor afirmate deoarece nu deține înscrisurile pe care se bazează sesizarea, acesta are obligația să indice documentele respective. Comisia de disciplină va solicita documentele respective sau orice altă probă auditorului financiar reclamat. În cazul în care Comisia de disciplină nu va obține probele indicate nici de la auditorul financiar și nici prin departamentele de specialitate ale CAFR, va finaliza cercetarea disciplinară pe baza celor existente la dosar.(11) Documentele depuse de părți în cadrul procedurii de cercetare disciplinară nu se restituie de la dosar, acestea devenind proprietatea Camerei, ca documente justificative ale procedurii disciplinare. Dosarul va putea fi consultat în condițiile stabilite de prezentul regulament.  +  Articolul 28(1) Ședința Comisiei de disciplină la care sunt convocate părțile în vederea audierii nu este publică și se desfășoară după cum urmează:a) secretarul tehnic prezintă cazul, în sensul că face o succintă referire la părțile și obiectul cauzei, precum și la actele depuse de părți;b) autorul sesizării, dacă este prezent, susține faptele sesizate, având dreptul de a renunța, parțial sau total, la sesizare și, respectiv, la depozițiile martorilor, precum și la orice alte probe;c) persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea își susține apărările, personal sau prin reprezentant.(2) Părțile sunt audiate separat și la sfârșit dau declarații pe propria răspundere cu privire la cele declarate sau susținute.(3) În măsura în care sesizarea supusă analizei Comisiei de disciplină este formulată de CMCCCP, președintele Comisiei de disciplină poate asculta orice persoană din cadrul CMCCCP în calitate de martor, dacă o astfel de probă este utilă cauzei.(4) Comisia de disciplină, în virtutea rolului său activ, are dreptul de a dispune din oficiu administrarea probelor necesare soluționării juste și complete a cauzei.(5) Dacă cel cu privire la care s-a formulat sesizarea recunoaște faptele care i se impută, Comisia de disciplină ia act de acest acord, în scris, printr-o declarație a auditorului financiar sau a firmei de audit reclamat/reclamate și nu mai procedează la cercetare. În cazul în care cel investigat admite în parte acuzațiile care i se aduc, procedura disciplinară continuă numai asupra aspectelor rămase în divergență.  +  Articolul 29(1) Persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea are dreptul să fie asistată/reprezentată, în condițiile legii, pe tot parcursul procedurii disciplinare și are acces la dosarul de cercetare, personal sau prin reprezentantul ales.(2) În situația în care persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea înțelege să uzeze de prevederile art. (1), se va depune la dosarul constituit pe rolul Comisiei de disciplină o împuternicire expresă în acest sens, cuprinzând datele de identificare și calitatea reprezentantului ales, precum și limitele mandatului acordat acestuia.  +  Capitolul V Finalizarea procedurii disciplinare  +  Articolul 30(1) Asupra celor constatate Comisia de disciplină întocmește un referat cuprinzând faptele sesizate/autosesizate, susținerile părților implicate, probele administrate, concluziile referitoare la existența sau inexistența abaterii și, după caz, propunerea de soluționare a sesizării/autosesizării în funcție de gravitatea faptei.(2) Referatul menționat la alin. (1) este întocmit de un membru al Comisiei de disciplină desemnat de președintele Comisiei de disciplină.(3) Auditorul financiar sau firma de audit cercetat/cercetată disciplinar are acces la dosarul disciplinar și la referatul menționat la alin. (1) cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru dezbaterile Comisiei de disciplină. Auditorul financiar sau firma de audit poate formula opinii cu privire la concluziile cuprinse în referatul menționat la alin. (1), pe care le transmite Comisiei de disciplină, înainte cu 5 zile lucrătoare de data stabilită pentru dezbateri.(4) Accesul la dosarul de disciplină se face în baza unei cereri formulate de oricare dintre părți, prin grija secretarului tehnic. O copie a referatului prevăzut la alin. (1) poate fi eliberată auditorului financiar sau firmei de audit reclamat/reclamate, pe bază de cerere scrisă comunicată secretarului tehnic.(5) După analizarea referatului stabilit la alin. (1), Comisia de disciplină trece la dezbaterea cazului, care se finalizează printr-o hotărâre luată de Comisia de disciplină.(6) În urma dezbaterii cazului, Comisia de disciplină poate să dispună următoarele soluții:a) admiterea în totalitate sau în parte a sesizării și aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de art. 34 alin. (1);b) sesizarea ASPAAS în situația în care Comisia de disciplină a constatat că sancțiunea disciplinară care se impune este retragerea autorizației de auditor financiar conform art. 34 alin. (2);c) respingerea sesizării atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare;d) clasarea sesizării în cazurile prevăzute de prezentul regulament.(7) Dacă se constată că acțiunea disciplinară este întemeiată, Comisia de disciplină aplică sancțiunea disciplinară în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite și a urmărilor acesteia, cu cauzele care au determinat săvârșirea acesteia, cu împrejurările în care abaterea a fost săvârșită, cu gradul de vinovăție, cu circumstanțele personale ale celui care a săvârșit-o, cu comportamentul său general în exercitarea profesiei de auditor financiar și cu existența unor antecedente disciplinare.  +  Capitolul VI Abaterile și sancțiunile disciplinare  +  Articolul 31Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor Codului etic, ale standardelor internaționale de audit, ale standardelor de audit intern și ale altor norme sau standarde profesionale adoptate de către Cameră; b) desfășurarea activității de auditor financiar în condiții care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputației profesionale; c) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament, ale hotărârilor și reglementărilor emise de Cameră, aplicabile activității desfășurate de către auditorii financiari, firmele de audit sau orice angajat, asociat/acționar, administrator ori partener din cadrul unei firme de audit; d) nerespectarea cerințelor privind pregătirea profesională continuă (atât pregătirea profesională structurată, cât și pregătirea profesională nestructurată), stabilite prin programul de formare continuă a auditorilor financiari;e) încălcarea prevederilor legale referitoare la independență, obiectivitate, conflicte de interese, competență profesională.  +  Articolul 32Sancțiunile disciplinare se vor aplica în funcție de următoarele criterii:a) proporționalitatea sancțiunii, care implică aprecierea intereselor membrului și interesului public. Aceasta include protejarea interesului public, menținerea încrederii publicului în profesie și menținerea unor standarde de conduită profesională adecvate;b) împrejurările cazului, inclusiv orice factori agravanți sau atenuanți relevanți pentru cauză. Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanță agravantă și va fi luată în considerare la aplicarea sancțiunii de către Comisia de disciplină;c) împrejurările personale ale persoanei și orice alți factori atenuanți prezentați de către persoană sau firmă; d) orice referire pozitivă la buna reputație a persoanei sau a firmei și/sau orice alte referințe.  +  Articolul 33(1) Sancțiunile disciplinare se vor aplica în funcție de gravitatea faptelor, având în vedere următoarele:a) erorile auditorului financiar au caracter sistematic;b) dacă conducerea clientului de audit este complice în abaterea auditorului financiar;c) abaterea disciplinară face parte dintr-un tipar de erori care nu au fost corectate în timp util; d) abaterea disciplinară reprezintă o problemă de interes public;e) auditorul financiar a dat dovadă de neglijență profesională gravă;f) activitatea auditorului financiar are un caracter nesatisfăcător;g) repetarea sau săvârșirea unei alte abateri disciplinare în termenul prevăzut la art. 43;h) fapta auditorului a pus în pericol sau a avut impact semnificativ asupra activității clientului de audit.(2) Sancțiunile disciplinare se vor aplica în funcție de circumstanțele atenuante, având în vedere:a) conduita auditorului pe parcursul derulării procedurii cercetării;b) recunoașterea faptei de către auditorul financiar;c) auditorul financiar se află la prima abatere;d) fapta auditorului nu a pus în pericol sau nu a avut impact semnificativ asupra activității clientului de audit;e) istoricul calificativelor obținute de auditorul financiar sau firma de audit la ultimele inspecții de calitate.  +  Articolul 34(1) Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică auditorilor financiari și firmelor de audit următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment public, în care sunt identificate persoana responsabilă și natura încălcării, publicată pe pagina de internet proprie a Camerei;b) penalitate disciplinară cuprinsă între 2 (două) și 6 (șase) salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari;c) penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% și 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activității de audit statutar, pentru firmele de audit;d) suspendarea activității cuprinsă între 1 (unu) an și 3 (trei) ani, conform căreia îi este interzis auditorului financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) și alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.(2) În situația în care Comisia de disciplină din cadrul Camerei consideră că auditorului financiar sau firmei de audit i se poate aplica sancțiunea de retragere a autorizării, pentru abateri grave, înaintează propunerea către ASPAAS, spre competentă soluționare, conform legii. (3) Sancțiunile disciplinare se aplică în funcție de gravitatea faptelor și nu în ordinea crescătoare a sancțiunilor, de la cea mai ușoară la cea mai aspră. (4) Sancțiunea cu „avertisment public“ este radiată în termen de 1 (unu) an de la rămânerea irevocabilă, dacă auditorul financiar nu a mai săvârșit o altă abatere disciplinară pentru care s-a dispus o sancțiune disciplinară rămasă definitivă.(5) Sancțiunile stabilite la alin. (1) lit. b) și c) se radiază în termen de 2 (doi) ani de la rămânerea irevocabilă, dacă auditorul financiar sau firma de audit, după caz, nu a mai săvârșit o altă abatere disciplinară pentru care s-a dispus o sancțiune disciplinară rămasă definitivă.(6) Sancțiunea stabilită la alin. (1) lit. d) determină auditorul financiar și firma de audit să nu facă uz de calitatea de auditor financiar, fiindu-le interzisă desfășurarea activității de audit financiar, cu excepția auditorului statutar, care intră în competența ASPAAS, pe toată perioada suspendării. Pe perioada suspendării auditorul financiar va preda la Cameră parafa și certificatul de membru, iar firma de audit va preda autorizația. Cu privire la astfel de situații CAFR informează ASPAAS.(7) Retragerea autorizării determină radierea din evidențele Camerei și, implicit, din Registrul membrilor CAFR, fiind anulate implicit certificatul de membru și/sau autorizația, după caz. (8) Sancțiunile disciplinare aplicate membrilor Camerei, ca urmare a nerespectării obligațiilor de plată la termenele stabilite prin reglementările Camerei, se retrag prin hotărâre a Comisiei de disciplină, la propunerea Consiliului Camerei, în situația în care membrii au achitat obligațiile de plată Camerei, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii disciplinare.  +  Capitolul VII Hotărârile Comisiei de disciplină  +  Articolul 35(1) Membrii Comisiei de disciplină care pronunță hotărârea de sancționare trebuie să fie independenți față de subiectul investigației și de orice altă persoană care are legătură cu acesta sau are vreun interes în problema cercetată. Oricare membru al Comisiei de disciplină care se află într-o situație ce îi poate afecta independența cu privire la decizia asupra problemei cercetate este obligat să se suspende de la analiza dosarului disciplinar și de la vot.(2) Respectarea cerinței de independență se declară pe propria răspundere (conform anexei care face parte integrantă din prezentul regulament) de către toate persoanele din Comisia de disciplină care votează hotărârea cu privire la problema cercetată. Declarația se formulează pentru fiecare dosar disciplinar dezbătut.(3) Situația în care reclamantul sau pârâtul dovedește că un membru al Comisiei de disciplină a încălcat cerința de independență și a votat în vederea adoptării hotărârii de sancționare sau nesancționare a auditorului financiar sau a firmei de audit investigat/investigate reprezintă motiv de contestare, partea interesată putând contesta hotărârea dispusă de Comisia de disciplină în termenul și la instanța stabilite de prezentul regulament.(4) Ședințele Consiliului Camerei în care au loc dezbateri în vederea adoptării unei hotărâri disciplinare sunt secrete.  +  Articolul 36(1) Hotărârile de sancționare se adoptă cu votul majorității simple a membrilor Comisiei de disciplină întruniți în ședință sau prin vot prin corespondență electronică.(2) Votul prin corespondență electronică se consemnează în procese-verbale și se semnează de membrii Comisiei de disciplină. (3) În cazul în care Comisia de disciplină aprobă extinderea cercetărilor disciplinare, clasarea sau respingerea dosarului disciplinar, aceasta emite hotărâri.(4) Hotărârile Comisiei de disciplină se numerotează de la 1 începând cu fiecare an calendaristic, la care se adaugă sintagma „DIS“. Registrul hotărârilor Comisiei de disciplină se ține de secretarul tehnic la arhiva CEJI. (5) Redactarea hotărârilor de sancționare se realizează de către secretarul tehnic cu sprijinul președintelui Comisiei de disciplină.(6) Hotărârile Comisiei de disciplină se semnează de președintele Comisiei de disciplină.(7) Hotărârile Comisiei de disciplină se comunică, în scris, autorului sesizării și auditorului financiar sancționat. (8) Hotărârile Comisiei de disciplină se pot contesta la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile.(9) Contestația formulată potrivit alin. (8) suspendă executarea hotărârii Comisiei de disciplină a Camerei de la data primirii acesteia la registratura Camerei.(10) Hotărârile de sancționare disciplinară ale Comisiei de disciplină rămase irevocabile se operează în baza de date a Camerei prin grija CEJI.(11) În cazul aplicării sancțiunii disciplinare de retragere a autorizării de către ASPAAS sau de suspendare de către Cameră sau ASPAAS, după caz, se vor face mențiunile corespunzătoare în Registrul membrilor CAFR, conform prevederilor din Regulamentul Camerei.(12) Hotărârile de sancționare disciplinară, fiind hotărâri cu caracter individual, nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, acestea fiind aduse la cunoștința publicului prin postarea pe site-ul Camerei.  +  Capitolul VIII Procese administrative  +  Articolul 37Procedura disciplinară se derulează și se finalizează de către Comisia de disciplină în cel mult 2 (doi) ani de la data luării la cunoștință de către aceasta despre fapta săvârșită.  +  Articolul 38Orice persoană implicată în cercetarea unei fapte de natură a atrage răspunderea disciplinară a unui membru al Camerei este obligată să respecte confidențialitatea informațiilor referitoare la cauza respectivă și să nu divulge astfel de date unor terți. Aceeași obligație îi revine și oricărei persoane care ia cunoștință despre asemenea informații prin natura atribuțiilor care îi revin în cadrul Camerei.  +  Articolul 39Termenul de păstrare a dosarelor disciplinare este de 10 ani de la adoptarea unei hotărâri de către Comisia de disciplină asupra faptelor sesizate sau autosesizate.  +  Capitolul IX Acțiuni de prevenție  +  Articolul 40Anual, Comisia de disciplină întocmește și prezintă Consiliului Camerei un raport, cuprinzând sinteza activității de investigații și disciplină desfășurate în anul anterior, precum și propuneri de măsuri de îmbunătățire a activității și de remediere a unor eventuale deficiențe, care se publică pe site-ul Camerei. Raportul anual al Comisiei de disciplină se prezintă spre informare Conferinței Camerei.  +  Articolul 41Prezentul regulament se aduce la cunoștința publicului prin publicarea pe site-ul Camerei, iar CEJI va disemina procedura disciplinară în rândul membrilor, inclusiv prin cuprinderea în programul de pregătire profesională a membrilor a unor teme referitoare la sistemul de investigații și disciplină, care vor avea drept scop încurajarea semnalării oricăror probleme care pot constitui posibile abateri disciplinare.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 42Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică faptelor săvârșite de membrii Camerei după data intrării sale în vigoare.  +  Articolul 43(1) Sesizările primite la Camera Auditorilor Financiari din România înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru care s-a început procedura disciplinară, se finalizează conform prevederilor legale aplicabile la data înregistrării sesizării la Cameră.(2) Sesizările primite la Camera Auditorilor Financiari din România înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru care nu s-a început procedura disciplinară, se finalizează conform prevederilor prezentului regulament.  +  ANEXĂla regulament
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnat(ul)/(a), .............................................................., având calitatea de ......................., în legătură cu cauza care face obiectul Dosarului nr. ...../DIS/an ........................., declar următoarele:a) nu mă aflu în nicio situație de incompatibilitate sau conflict de interese;b) față de prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018, mă aflu în următoarele situații:......................................................................................................................................................................................................................................Prezenta declarație este dată pe propria răspundere, fiind conformă cu realitatea, având în vedere prevederile legii privind falsul în înscrisuri și declarații.
  Data .......................
  Semnătura ………………............................
  Nume membru CAFR .................................
  ----