ORDIN nr. 510 din 14 noiembrie 2018privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 20 noiembrie 2018  Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 83 și 90 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare, și al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:a) 2.835 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;b) 1.425 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;c) 720 lei, pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;d) 300 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.  +  Articolul IIITarifele prevăzute la art. I și II se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Petru Bogdan Alexa
  București, 14 noiembrie 2018.Nr. 510.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la regulament)
  Tarife pentru acordarea și menținerea licențelor
  A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:
  - lei -
  Nr. crt.Serviciul/ActivitateaValoare tarif eliberare licență
  Clasa IClasa IIClasa III
  1serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare33.10014.7001.780
  2serviciul public de alimentare cu apă22.15011.1501.480
  3captarea și tratarea apei brute14.7007.4001.040
  4captarea apei brute5.9503.0501.040
  5tratarea apei brute8.9004.5501.480
  6transportul apei potabile și/sau industriale9.6504.850680
  7distribuția apei potabile și/sau industriale9.6504.850680
  8serviciul public de canalizare13.3504.550910
  9colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare6.6502.300460
  10epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar6.6502.300460
  11colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora 2.8001.050460
  12evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților2.8001.050460
  13evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare 2.8001.050460
  14furnizarea apei potabile1.6001.150460
  15serviciul public de salubrizare a localităților44.00022.1502.230
  16precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale29.40014.6501.780
  17înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora 14.6507.4001.480
  18colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări* ---
  19organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor* ---
  20măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice10.3505.200760
  21depozitarea controlată a deșeurilor menajere*---
  22curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 11.8005.950910
  23sortarea deșeurilor municipale*---
  24dezinsecția, dezinfecția și deratizarea14.6507.4001.180
  25serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat**---
  26producerea energiei termice în sistem centralizat**---
  27transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat**---
  28serviciul de iluminat public local44.00017.7002.920
  * Activități exceptate de la licențiere, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.** Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 441 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 148 lei.
  -----