HOTĂRÎRE Nr. 77 din 27 ianuarie 1968privind aplicarea Legii nr. 28 din 28 decembrie 1967 privind mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 8 din 27 ianuarie 1968    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Capitolul 1 Înregistrarea cererilor pentru mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu.  +  Articolul 1Cererile de înregistrare a marcilor individuale se fac de întreprinderile producătoare, întreprinderile de desfacere sau de întreprinderile care executa lucrări ori prestează servicii.Cererile de înregistrare a marcilor colective se fac de ministerele în subordinea cărora se afla întreprinderile ori de gruparile colective reprezentind interesele întreprinderilor care urmează sa folosească marca.  +  Articolul 2Cererile de înregistrare a marcilor se depun direct la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii sau se trimit prin posta.Cererile făcute de solicitanţii cu sediul în alte state se depun prin Camera de Comerţ a Republicii Socialiste Romanie.La înregistrare se va menţiona pe cerere anul, luna, ziua şi ora primirii. Cererile primite prin posta după orele legale de lucru, în zilele de repaus săptămînal sau în zilele de sărbătoare legală, se înregistrează în prima zi lucrătoare, la ora începerii programului de lucru.  +  Articolul 3În cadrul Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România va funcţiona o comisie, care va putea fi consultata, la cererea întreprinderilor sau ministerelor, cu privire la aspectul marcilor ce urmează să fie înregistrate.Comisia eliberează avizele solicitate în termen de o luna de la înregistrarea cererilor.Comisia de avizare se compune din cîte un delegat al:- Ministerului Comerţului Interior;- Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România;- Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii;- Uniunii artiştilor plastici din Republica Socialistă România sau Uniunii compozitorilor din Republica Socialistă România;- ministerului în subordinea căruia se afla întreprinderea solicitanta.  +  Articolul 4Cei interesaţi pot cere Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, înainte de depunerea cererii de înregistrare a unei mărci, să efectueze, în schimbul plăţii unei taxe, un examen pentru a stabili dacă o marca identică sau similară este înregistrată în Republica Socialistă România sau este ocrotită în baza unor convenţii internaţionale la care Republica Socialistă România este parte.  +  Articolul 5Cererea de înregistrare a unei mărci va fi redactată în limba română şi va avea ca obiect o singura marca.Cererea va cuprinde în principal: a) denumirea şi sediul solicitantului şi, dacă este cazul, numele, prenumele şi adresa mandatarului, cu indicarea actului prin care i se conferă aceasta calitate; b) obiectul activităţii întreprinderii sau ramura de activitate a ministerului ori grupării colective, după caz şi indicarea actului normativ de înfiinţare şi organizare; c) indicarea produselor, lucrărilor sau a serviciilor pentru care se cere înregistrarea marcii; d) invocarea dreptului de prioritate cu arătarea statului şi a datei constituirii depozitului, în cazul în care se revendica o prioritate în baza unei convenţii la care Republica Socialistă România este parte; e) invocarea priorităţii de expoziţie cu arătarea locului şi datei introducerii produselor, lucrărilor sau serviciilor în expoziţie, în cazul în care se revendica prioritatea pentru o marca în baza unei convenţii la care Republica Socialistă România este parte; f) descrierea marcii; g) semnatura solicitantului sau a mandatarului şi data întocmirii cererii.  +  Articolul 6Cererea va fi însoţită de următoarele anexe: a) dovada existenţei legale a întreprinderii; b) dovada înregistrării sau depunerii marcii în statul de origine, pentru mărcile întreprinderilor din alte state; c) un cliseu tipografic sau înregistrare sonora, după caz, care trebuie să redea marca în toate detaliile ei; cliseul va avea grosimea totală de 24 mm, iar lungimea şi lăţimea maxima de 75 mm; d) un număr de 10 reproduceri ale marcii, dacă se revendica:- o grafica caracteristica a marcii;- o anumită culoare sau o combinaţie de culori ca element component al marcii; în acest caz reproducerile vor reda culorile marcii; e) dovada dreptului de a folosi ca marca sau elemente componente ale ei:- reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme, insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garanţie; denumiri de organizaţii sau de unităţi administrativ-teritoriale din Republica Socialistă România; - elementele enumerate mai sus, aparţinînd altor state sau organizaţii internaţionale interguvernamentale; f) aprobarea ministerului în subordinea căruia se afla întreprinderea ori gruparea colectivă solicitanta, în cazul cînd înregistrarea marcii este cerută de o întreprindere sau de o grupare colectivă din Republica Socialistă România; g) certificatele de prioritate sau dovada constituirii unui depozit reglementar la marcii, în cazul în care se revendica o prioritate în baza unei convenţii la care Republica Socialistă România este parte; h) procura sub semnatura privată de reprezentare a solicitantului în faţa Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, în cazul cînd se da o procura; i) lista întreprinderilor îndreptăţite sa folosească marca colectivă, cu indicarea sediului şi obiectului activităţii lor, precum şi dovada existenţei regulamentului de folosire a marcii colective, aprobat de ministerul care are în subordine acele întreprinderi sau de gruparea colectivă care reprezintă interesele acelor întreprinderi; j) dovada plăţii taxelor, dacă s-a efectuat.După trecerea a 6 luni de la publicarea marcii, cliseele se distrug sau se restituie, la cerere, celor interesaţi.Pentru actele redactate în limbi străine şi depuse la Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii se anexează traduceri în limba română, certificate de Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România.  +  Capitolul 2 Examinarea cererilor de înregistrare a marcilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru constituirea depozitului reglementar  +  Articolul 7În termen de 20 de zile de la înregistrare la Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, cererile sînt supuse unui examen cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 1-6 inclusiv, pentru constituirea depozitului reglementar al marcilor.Deciziile motivate - de admitere sau respingere a constituirii depozitului reglementar - se comunică solicitanţilor în termen de 5 zile de la emiterea lor.  +  Articolul 8Cererile care îndeplinesc condiţiile pentru constituirea depozitului reglementar se înscriu în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse, în ordinea înregistrării la Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.  +  Articolul 9Se înscriu, de asemenea, în registrul marcilor depuse, sub condiţia completării lipsurilor, în termen de 6 luni de la primirea înştiinţării de la Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, cererile care îndeplinesc următoarele condiţii minime: a) sînt redactate în limba română, cuprind cel puţin denumirea, sediul solicitantului şi actul normativ de înfiinţare şi organizare şi poarta semnatura acestuia; b) au anexate:- dovada existenţei legale a întreprinderilor;- cliseul sau înregistrarea sonora a marcii sau o reproducere a marcii;- aprobarea ministerului în subordinea căruia se afla întreprinderea solicitanta, pentru întreprinderile din Republica Socialistă România.  +  Articolul 10Priorităţile invocate în condiţiile prevăzute la art. 5 lit. d şi e, pentru care nu s-a depus certificatul de prioritate sau actul echivalent, sînt recunoscute dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii se confirma, după caz, prin certificate de prioritate însoţite de copiile depozitelor marcilor sau prin certificate care atesta conformitatea marcilor aplicate sau ataşate la produsele depuse în expoziţii şi data introducerii produselor în expoziţii.  +  Articolul 11Dacă solicitanţii nu fac completările necesare în termenele prevăzute la art. 9 şi 10, înscrierea se radiază din registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse.  +  Articolul 12Deciziile cu privire la înscrierea sau la refuzul înscrierii cererilor în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse ori radierea cererilor din acest registru se comunică în scris solicitanţilor, cu arătarea motivelor, în termen de 10 zile de la luarea lor.  +  Capitolul 3 Examinarea marcilor depuse cu privire le îndeplinirea condiţiilor de înregistrare. Înregistrarea şi reînnoirea înregistrării marcilor  +  Articolul 13Mărcile pentru care s-au constituit depozite reglementare sînt supuse unui examen cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate.Acest examen se efectuează de Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii în termen de o luna de la emiterea deciziei de admitere a depozitului reglementar al marcilor.În urma examenului prevăzut în alin. 1 se da o decizie motivată prin care se dispune, după caz, publicarea marcii sau respingerea cererii de înregistrare a marcii. Decizia se comunică solicitanţilor în termen de 15 zile de la emitere.Mărcile admise pentru publicare şi datele de identificare se publică în publicaţia oficială a Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii în termen de cel mult 2 luni de la data deciziei de admitere pentru publicare.  +  Articolul 14Dacă în termen de 3 luni de la data publicării nu s-au introdus contestaţii împotriva înregistrării marcii sau contestaţiile introduse au fost respinse printr-o hotărîre definitivă, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii da o decizie motivată de înregistrare a marcii pentru produsele, lucrările sau serviciile în legătură cu care a fost admisă şi publică marca şi datele de identificare în publicaţia oficială.Data înregistrării marcii va fi data înregistrării cererii la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.Deciziile de înregistrare sau de respingere a înregistrării marcii lor se comunică solicitanţilor în termen de 15 zile de la emiterea lor.  +  Articolul 15Mărcile admise la înregistrare se înscriu în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate, în care se consemnează datele din registrul marcilor depuse, precum şi orice alte menţiuni privind mărcile înregistrate şi se eliberează solicitanţilor certificate de înregistrare.  +  Articolul 16Întreprinderile titulare sînt obligate sa comunice în termen de 3 luni Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde, şi Invenţii schimbările intervenite în denumirea, sediul şi obiectul activităţii lor sau a ministerului în subordinea căruia se afla.  +  Articolul 17Întreprinderile şi ministerele în subordinea cărora se afla întreprinderile vor tine evidenta marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu şi vor comunică, la cerere, Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii date în legătură cu mărcile.  +  Articolul 18Ministerele care au în subordinea lor întreprinderi şi gruparile colective care reprezintă interesele unor întreprinderi pot modifica lista întreprinderilor îndreptăţite sa folosească marca colectivă, comunicînd Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii modificările efectuate, în termen de o luna de la modificarea listei.  +  Articolul 19Cererea de reinnoire a înregistrării unei mărci se depune la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii şi va cuprinde elementele prevăzute la art. 5 lit. a-c inclusiv şi g, precum şi numărul înregistrării anterioare a acesteia în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate.La cerere se anexează cliseul sau înregistrarea sonora a marcii, numărul de reproduceri ale marcii prevăzut de art. 6 lit. d şi dovada plăţii taxei de reinnoire, dacă plata s-a efectuat.  +  Articolul 20Reînnoirea înregistrării se înscrie în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate, cu menţiunea contopirii depozitelor ori a modificării marcii, dacă este cazul.  +  Capitolul 4 Transmiterea şi stingerea drepturilor cu privire la mărci. Radierea marcilor înregistrate  +  Articolul 21Drepturile asupra marcilor individuale pot fi transmise, în total sau în parte, fie după depunerea cererilor la Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde, Invenţii, fie în cursul perioadei de examinare în vederea înregistrării, fie după înregistrarea în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu.  +  Articolul 22Întreprinderile care au obţinut, prin transmitere, drepturi cu privire la o marca, sînt obligate sa ceara Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii înscrierea transmiterii.  +  Articolul 23Cererea pentru înscrierea transmiterii de drepturi privitoare la mărci va cuprinde în principal: a) denumirea şi sediul titularului marcii şi ale întreprinderii căreia i se transmit drepturile cu privire la marca; b) numele mandatarului întreprinderii titulare a marcii şi al întreprinderii căreia i se transmit drepturile cu privire la marca, precum şi indicarea actului ce le conferă aceasta calitate, dacă cererea s-a făcut prin mandatar; c) descrierea marcii şi numărul de înregistrare a marcii; d) delimitarea drepturilor transmise.  +  Articolul 24La cererea pentru înscrierea transmiterii unor drepturi cu privire la mărci se anexează: a) actul de transmitere a dreptului cu privire la marca, în forma autentică sau cu semnatura legalizată; b) aprobarea ministerului în subordinea căruia se afla întreprinderile, în cazul cînd se transmit drepturi cu privire la mărci între întreprinderi din Republica Socialistă România; c) aprobarea Ministerului Comerţului Exterior şi acordul ministerelor interesate, în cazul cînd drepturile cu privire la mărci se transmit între întreprinderi din Republica Socialistă România şi întreprinderi din alte state.  +  Articolul 25În cazul cînd cererile pentru reînnoirea înregistrării marcilor sau înscrierea transmiterii unor drepturi cu privire la mărci nu sînt complete, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii acorda solicitanţilor un termen de 3 luni, în vederea completării lor.Dacă solicitanţii completează cererea în termenul acordat potrivit prevederilor alineatului precedent, reînnoirea înregistrării marcii sau înscrierea transmiterii marcii se face pe data depunerii cererii iniţiale.Dacă solicitantul nu completează cererea în termenul astfel acordat, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii da o decizie motivată de respingere a reînnoirii înregistrării sau de respingere a transmiterii marcii.  +  Articolul 26Mărcile înregistrate pot fi radiate, iar lista produselor, lucrărilor sau serviciilor pentru care s-au înregistrat mărcile poate fi restrînsa.Radierea marcilor se efectuează de Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii: a) la cererea titularilor, înainte de împlinirea termenului de ocrotire a marcii; b) la cererea celor interesaţi sau din oficiu, în cazul cînd întreprinderea a fost lichidată, iar în cursul operaţiunilor de lichidare marca nu a fost atribuită unei alte întreprinderi; c) din oficiu, în cazul în care dreptul la marca a fost anulat printr-o hotărîre definitivă; d) la cererea celor interesaţi sau din oficiu, dacă termenele de ocrotire a marcii şi de reinnoire a înregistrării cu plata unei suprataxe au expirat, fără ca întreprinderea titulara sa fi depus cererea de reinnoire, sau a depus aceasta cerere, dar nu a plătit taxele legale în termen.  +  Articolul 27În caz de comasare, divizare sau dizolvare, ministerul în subordinea căruia se afla întreprinderea comasata, divizata sau dizolvată este obligat sa comunice Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii întreprinderea căreia i s-au transmis drepturile cu privire la marca.  +  Articolul 28Lista produselor, lucrărilor sau serviciilor pentru care s-a înregistrat o marca poate fi restrînsa de Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii: a) la cererea titularului; b) la cererea celor interesaţi sau din oficiu, în temeiul unor hotărîri definitive.  +  Articolul 29Radierea unei mărci înregistrate, în cazurile prevăzute de art. 26 lit. a şi b, precum şi restrîngerea listei produselor, lucrărilor sau serviciilor pentru care au fost înregistrată o marca, în cazul prevăzut de art. 28 lit. a, al carei titular este o întreprindere din Republica Socialistă România, pot fi efectuate de Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii numai cu acordul prealabil al ministerului în subordinea căruia se afla întreprinderea titulara a marcii sau întreprinderea care a fost lichidată.  +  Articolul 30Radierea marcilor şi restrîngerea listei produselor, lucrărilor şi serviciilor, la cererea titularilor sau din oficiu, se efectuează de Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii prin decizii motivate, în termen de o luna de la înregistrarea cererilor sau la sesizarea din oficiu.Cererile de radiere a marcilor sau de restringere a listei produselor, lucrărilor sau serviciilor, făcute de alte persoane interesate, se rezolva prin decizii motivate, în termen de 3 luni de la înregistrare.Înainte de a se proceda la radierea unei mărci sau la restrîngerea listei produselor, lucrărilor sau serviciilor, cerută de alte persoane interesate, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii va aduce la cunoştinţa titularului motivele pentru care se cere radierea sau restrîngerea listei, invitindu-l sa comunice, în scris, în termen de 2 luni de la data primirii inconstiintarii, punctul sau de vedere.Deciziile se comunică celor interesaţi în termen de 15 zile de la emiterea lor.  +  Articolul 31Dispoziţiile art. 22-25 inclusiv se aplică în mod corespunzător şi transmiterilor ce se efectuează în cazul comasarii, divizării sau dizolvării întreprinderii titulare de mărci.  +  Capitolul 5 Publicitate. Registre şi evidente  +  Articolul 32Mărcile admise pentru publicare, înregistrarea marcilor, reinnoirile, transmiterile, radierile, restrîngerea listei produselor, lucrărilor şi serviciilor şi orice alte acte prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturile în legătură cu mărcile, după înscrierea în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse sau în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate, se publică în publicaţia oficială a Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.Denumirea, locul şi data expoziţiilor din Republica Socialistă România, oficiale sau oficial recunoscute, se publică, de asemenea, în publicaţia oficială a Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.  +  Articolul 33Registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse spre înregistrare, registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate şi evidentele marcilor ocrotite în conformitate cu convenţiile încheiate de Republica Socialistă România, ţinute de Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, sînt publice.Orice persoană interesată poate să consulte aceste registre şi sa ceara Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii eliberarea de certificate şi adeverinte privind menţiunile făcute în registrele şi evidentele prevăzute de alineatul precedent.În cazuri justificate, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii eliberează, la cerere, duplicate de pe certificatele eliberate.  +  Capitolul 6 Înregistrarea marcilor româneşti în alte state şi a marcilor din alte state în Republica Socialistă România  +  Articolul 34Întreprinderile din Republica Socialistă România pot inregistra mărcile lor în alte state numai după depunerea unei cereri de înregistrare a marcii la Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.Cererile de înregistrare în alte state a marcilor româneşti se fac de întreprinderile titulare, cu avizul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii asupra depozitului reglementar constituit în Republica Socialistă România, dacă marca nu este încă înregistrată.  +  Articolul 25Înregistrarea marcilor româneşti în alte state şi înregistrarea marcilor din alte state în Republica Socialistă România, precum şi reînnoirea înregistrării marcilor, se fac prin Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România.  +  Capitolul 7 Taxele cu privire la mărci  +  Articolul 36Pentru înregistrarea şi reînnoirea înregistrării marcilor, precum şi pentru orice acte sau servicii efectuate de Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, în legătură cu mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu, se plătesc taxe, după cum urmează: a) înregistrarea cererilor pentru examinarea, în vederea depunerii spre înregistrare a marcilor, pentru fiecare marca ........ 80 lei b) înregistrarea cererilor prin care se solicita înregistrarea sau reînnoirea unei mărci individuale ori colective:- pentru prima clasa de produse, lucrări sau servicii stabilite prin clasificarea prevăzută în art. 46 alin. 2 ............ 110 lei- pentru fiecare clasa în plus ........................ 50 lei c) înregistrarea cererilor de invocare a drepturilor de prioritate, pentru fiecare prioritate ................................. 50 lei d) înregistrarea transmiterilor şi schimbărilor referitoare la denumirea întreprinderilor precum şi orice alte modificări cu privire la mărci, pentru fiecare transmitere, schimbarea sau modificarea .................... 50 lei e) înregistrarea contestaţiilor cu privire la mărci, pentru fiecare contestaţie ............................................... 100 lei f) eliberarea certificatelor de prioritate, pentru fiecare certificat ................................................. 40 lei g) eliberarea unor certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situaţie, precum şi a duplicatelor, pentru fiecare act în parte ............................................... 25 lei h) eliberarea copiilor certificate de pe documentele privind mărcile, pentru fiecare pagina ............................. 5 lei.  +  Articolul 37Taxele pentru înregistrarea şi reînnoirea înregistrării marcilor, precum şi pentru invocarea prioritatilor, se plătesc în termen de 3 luni de la înregistrarea cererilor la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, dar cel mai tirziu pînă la termenul fixat pentru soluţionarea contestaţiilor, dacă s-a făcut contestaţie.Termenul prevăzut la alineatul precedent poate fi prelungit, pe bază de reciprocitate cu alte state, pînă la 6 luni.Celelalte taxe prevăzute la articolul precedent se plătesc anticipat, pînă la înregistrarea cererilor.Taxele pentru reînnoirea înregistrării marcilor, neplătite în termenul prevăzut în aliniatul 1, pot fi plătite în următoarele 6 luni cu o majorare de 50% .Neplata în termenul prevăzut la alineatul 1 a taxei de înregistrare sau reinnoire a marcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea unei prioritati, pierderea dreptului de prioritate invocat.  +  Articolul 38Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii poate acorda, în cazuri temeinic justificate, prelungirea termenelor de plată pentru taxele stabilite în prezenta hotărîre, cu plata unei majorări de 50% .  +  Articolul 39Taxele prevăzute în prezenta hotărîre se plătesc conform dispoziţiilor legale în vigoare şi se fac venit la bugetul de stat.  +  Capitolul 8 Aplicarea şi atasarea marcilor  +  Articolul 40Aplicarea sau atasarea marcilor se va face, după caz, pe fiecare produs în parte, pe ambalaje, pe imprimatele prin care se oferă produselor, serviciilor sau lucrărilor, precum şi pe documentele care însoţesc produsele.Mărcile mai pot fi utilizate în orice mod potrivit, pe insigne, reclame, anunţuri, prospecte, cataloage, facturi şi în genere pe orice documente ale titularilor.Aplicarea sau atasarea marcilor trebuie facuta în asa fel, încît sa împiedice înlăturarea acestora de pe produse, ambalaje, lucrări, documente şi altele asemenea, în timpul circulaţiei şi, dacă este posibil, în timpul folosinţei şi să permită utilizarea produselor, lucrărilor şi serviciilor.  +  Articolul 41Pentru produsele complexe, aplicarea sau atasarea marcilor se face de către întreprinderile la care se realizează produsele finite.Elementele sau subansamblele care pot face obiectul unei folosiri independente sau în ansamblul altor produse vor purta separat marca întreprinderii care le-a produs.  +  Articolul 42Dacă se aplică sau se afişează o marca colectivă, marca individuală se poate aplica sau ataşa alături de marca colectivă.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 43În cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii se va înfiinţa un serviciu pentru mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu.  +  Articolul 44Ministerele în subordinea cărora se afla întreprinderi vor repartiza unei unităţi existente în cadrul lor sau unei unităţi care se organizează în cadrul acestora sarcinile privind mărcile şi vor comunică acest organ Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.  +  Articolul 45Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii va edita lunar o publicaţie oficială pentru mărci.  +  Articolul 46Pentru aplicarea justa şi unitară a dispoziţiilor legale privind mărcile, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii emite, cu avizul ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, instrucţiuni obligatorii.În termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotărîri, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii va întocmi o clasificare generală a produselor, lucrărilor şi serviciilor la care se aplică mărcile.  +  Articolul 47Regulamentul de folosire a marcilor colective, aprobat de ministere, va stabili condiţiile minime de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele, lucrările şi serviciile, pentru ca întreprinderile să poată beneficia de dreptul de folosire a marcii colective, precum şi celelalte condiţii în legătură cu aceste mărci.  +  Articolul 48Dispoziţiile prezentei hotărîri referitoare la: a) întreprinderi, se aplică întreprinderilor de stat şi celorlalte organizaţii economice de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi altor persoane juridice sau persoanelor fizice care produc sau desfac produse, executa lucrări sau prestează servicii; b) ministere, se aplică şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, Academiei Republicii Socialiste România, organelor centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti şi comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta; c) grupări colective, se aplică direcţiilor generale, direcţiilor şi oficiilor cu personalitate juridică din ministere, organizaţiilor regionale sau de ramura ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi asociaţiilor, federaţiilor, uniunilor şi sindicatelor profesionale din alte state.  +  Articolul 49Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu data de 29 iunie 1968, cu excepţia dispoziţiilor cuprinse în articolele 43 şi 46, care intră în vigoare la data publicării acestei hotărîri.-----------