LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Activitatea Gărzilor este subordonată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin Garda Forestieră Națională, organizată ca direcție generală cu atribuții de reglementare, implementare și control al regimului silvic și cinegetic, denumită în continuare Direcție.2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Structura organizatorică, numărul de personal, atribuțiile și competențele Direcției, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură verifică activitatea Gărzilor, prin direcția generală prevăzută la alin. (4), anual sau ori de câte ori este nevoie, în baza criteriilor de performanță care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) raportarea operativă către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și întocmirea raportului anual de activitate.4. La articolul 6, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condițiile prevăzute la alin. (4), precum și cel din cadrul Direcției este supus unei evaluări de integritate, care constituie cerință specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției, sub sancțiunea eliberării din funcția publică sau încetării raportului de muncă, după caz.(6) Personalul din cadrul Gărzilor și al Direcției este supus anual evaluării de integritate prevăzute la alin. (5), cu aprobarea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Dobândirea calității de personal al Gărzilor și al Direcției presupune acordul implicit al acestuia pentru evaluarea de integritate.(8) Formarea profesională continuă este obligatorie pentru întreg personalul angajat în cadrul Gărzilor și al Direcției.(9) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, sistemul național de formare profesională continuă pentru pregătirea, formarea, perfecționarea și evaluarea personalului din silvicultură, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției se face numai cu promovarea evaluării de integritate prevăzute la art. 6 alin. (5) și (6).(2) Procedura de organizare și desfășurare a evaluării de integritate pentru ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției, precum și pentru personalul angajat din cadrul acestora se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2).7. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Numărul minim al mijloacelor de transport necesar realizării atribuțiilor Gărzilor și a Direcției este de 250.8. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.9. Anexa nr. 2 se abrogă.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare, sintagma „anexa nr. 1“ se înlocuiește cu sintagma „anexa“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 16 noiembrie 2018.Nr. 265.----