METODOLOGIE din 30 octombrie 2018de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 19 noiembrie 2018  Notă
  Aprobată prin Decizia nr. 878 din 30 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 976 din 19 noiembrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabilește cadrul procedural pentru elaborarea planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, aflate în coordonarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, denumite în continuare centre rezidențiale de tip vechi.(2) În sensul prezentei metodologii, centrul rezidențial de tip vechi este centrul rezidențial caracterizat prin cel puțin unul dintre elementele de mai jos^1:a) depersonalizarea - îndepărtarea bunurilor personale, ca semne și simboluri ale individualității;b) rigiditatea dată de rutină - orare fixe pentru somn, servirea mesei și activitățile zilnice, indiferent de preferințele personale sau de nevoile individului;c) tratamentul bloc - lucrul cu oamenii în grupuri, fără respectarea intimității;d) distanța socială - simbol al statutului diferit al personalului și rezidenților.^1 King, R.D., Raynes, N.V. și Tizard, J. (1971) Modele ale îngrijirii rezidențiale: Studii sociologice în instituțiile pentru copii cu dizabilități. Londra: Routledge și Kegan Paul, citat de Comisia Europeană - Directoratul general pentru angajare, probleme sociale și oportunități egale, Raport al grupului Ad Hoc de experți asupra tranziției de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în comunitate, 2009.  +  Articolul 2Planul de restructurare concentrează elementele de programare, organizare și coordonare ale acțiunilor care compun procesul de dezinstituționalizare de la nivel național.  +  Articolul 3Procesul de dezinstituționalizare include atât transferul persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi, cât și dezvoltarea de servicii alternative de tip familial sau rezidențial și alte măsuri preventive înființate/dezvoltate în cadrul comunității.  +  Articolul 4Procesul de dezinstituționalizare constituie o prioritate la nivel național pentru sistemul de protecție a persoanelor adulte cu handicap și se realizează ținând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 5 Prezenta metodologie se aplică activităților inițiate și desfășurate de direcțiile generale de asistență generală și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiuluiBucurești și de furnizorii de servicii sociale privați acreditați, în vederea elaborării planului de restructurare a centrelor rezidențiale de tip vechi, pentru a asigura transferul persoanelor cu handicap în alternative de tip familial sau rezidențial înființate/dezvoltate în cadrul comunității.  +  Capitolul III Documente de referință și conexe  +  Articolul 6Principalele documente de referință sau conexe pentru realizarea procesului de restructurare sunt:a) Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;e) Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități“ 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități“ 2016-2020.  +  Capitolul IV Principii  +  Articolul 7Procesul de restructurare are la bază următoarele principii:a) respectarea demnității inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertății de a face propriile alegeri și a independenței persoanelor cu dizabilități;b) crearea parteneriatului local: restructurarea este un demers colectiv, ce necesită capacitarea și coordonarea resurselor existente, implicarea structurilor administrative și asigurarea susținerii din partea societății civile;c) planificarea într-o manieră integrată a activităților realizate la toate nivelurile, pentru a asigura o imagine completă a resurselor și responsabilităților;d) consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități, a reprezentanților și a organizațiilor lor, în acord cu principiul „Nimic pentru noi, fără noi!“.  +  Capitolul V Termeni, expresii, acronime  +  Articolul 8În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:– ANPD - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;– CAbR - centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități;– CIA - centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități;– CPVI - centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități;– CZ - centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități;– CRes/CCdz - centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități (CRes)/centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități (CCdz);– DGASPC - direcția de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județului, respectiv al sectorului municipiului București;– LP - locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități;– LmP - locuință protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilități;– LMP - locuință protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități.  +  Capitolul VI Obiective generale, specifice și rezultate așteptate  +  Articolul 9Obiectivul general al procesului de restructurare este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilități serviciile specifice de care au nevoie, în alternative de tip familial sau rezidențial cu capacitate maximă de 50 de locuri, adaptate nevoilor lor, sigure din punctul de vedere al securității personale, în vederea integrării în comunitate și participării la viața acesteia.  +  Articolul 10Obiectivele specifice sunt:a) analiza obiectivă a situației prezente, stabilirea priorităților și a modalităților de implementare a procesului de restructurare pe baza prelucrării informațiilor din evaluarea persoanelor cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi;b) evaluarea persoanelor cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi pe baza unui instrument unic de evaluare la nivel național;c) stabilirea modalităților de asigurare a transferului persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi.  +  Articolul 11Rezultatele așteptate cuprind:a) realizarea unei planificări realiste pentru perioada 2019-2021 pe baza listei de nevoi specifice ale beneficiarilor din centrele rezidențiale de tip vechi;b) asigurarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap prin servicii specifice;c) îmbunătățirea colaborării la nivel local și județean.  +  Capitolul VII Elaborarea planului de restructurare  +  Articolul 12(1) Planul de restructurare avizat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și aprobat de consiliul județean, respectiv local al sectorului municipiului București reprezintă documentul în baza căruia centrele rezidențiale de tip vechi vor funcționa în perioada de implementare a acestuia.(2) Structura planului de restructurare cuprinde cel puțin următoarele secțiuni:a) prezentarea situației actuale a centrului rezidențial de tip vechi;b) evaluarea beneficiarilor (persoane adulte cu handicap) din centrul rezidențial de tip vechi;c) actualizarea planurilor individuale de intervenție pentru a asigura atât servicii specifice pentru persoanele adulte cu handicap, cât și transferul etapizat al acestora în alte tipuri de servicii;d) planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale și umane, pentru perioada 2019-2021, și a modalităților de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, alternativelor de tip familial sau rezidențial, măsurilor preventive nou-înființate/dezvoltate în comunitate;e) acțiuni propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive față de beneficiari, în rândul personalului și al comunității;f) analiza nevoilor la nivelul comunității;g) măsuri și acțiuni de prevenire a (re)instituționalizării;h) evaluarea internă/externă a procesului de restructurare, modalități de corectare a disfuncționalităților;i) monitorizarea procesului de restructurare.  +  Articolul 13(1) Secțiunea referitoare la prezentarea situației actuale a centrului rezidențial de tip vechi include cel puțin următoarele subsecțiuni:a) date de identificare și de contact: nume, cod conform Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, adresa fizică și de poștă electronică;b) scurt istoric: anul fondării/înființării, evoluția în timp a destinației;c) în subordinea/structura, conducerea;d) situația juridică a clădirii/locației;e) capacitate aprobată și existentă;f) condiții de cazare: număr de camere/dormitoare, număr de paturi în cameră/dormitor, număr de grupuri sanitare separate pentru femei, separate pentru bărbați, separate pentru personal;g) condiții de admitere: cine referă spre centru, documentația necesară pentru admitere, durata minimă și maximă de soluționare a unei cereri de admitere;h) intrări-ieșiri pe perioada 1 ianuarie-1 septembrie 2018, motivele ieșirilor;i) descriere din punctul de vedere al poziționării în comunitate, al proximității căilor de acces și al mijloacelor de transport, al distanțelor față de orașul cel mai apropiat;j) descriere a relațiilor cu comunitatea și a modului în care persoanele adulte cu handicap asistate în centru beneficiază de serviciile din comunitate (spital, policlinică, dispensar, școală, frizerie/coafură, biserică etc.);k) descriere din punctul de vedere al gradului de adaptare/accesibilizare: ponderea spațiilor adaptate față de cele neadaptate din clădire, specificarea spațiilor total inaccesibile persoanelor care utilizează fotoliu rulant sau prezintă deficiențe senzoriale;l) date statistice referitoare la beneficiari: grupe de vârstă, sex, grade și tipuri de handicap, proveniența (din județ sau din alte județe, conform adresei de domiciliu/reședință);m) situația privind intervențiile medicale specializate pentru beneficiari: număr de internări și/sau de consultații medicale pe parcursul anului 2018 pentru boli cronice și psihiatrice;n) prezentare a structurii de personal și a calificării acestuia (număr personal de specialitate, număr personal de asistență și îngrijire, număr personal de întreținere/administrativ);o) prezentare a tipurilor de instruiri/formări care au fost realizate în perioada 2017-2018 și numărul personalului care a beneficiat: tema instruirii/formării, tipul de certificare (certificat de participare, certificat de competențe sociale și civice, alte tipuri).(2) Situația privind intervențiile medicale specializate pentru beneficiari, prevăzută la alin. (1) lit. m), va fi organizată pe cel puțin următoarele categorii de informații:a) tipuri de intervenții specializate: psihiatrice, boli cronice, HIV/SIDA, boli rare, altele;b) număr de beneficiari pe fiecare tip de intervenție specializată, pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2018;c) număr de beneficiari din perioada 1 ianuarie-31 august 2018 pentru care s-a depășit perioada de 90 de zile de spitalizare în unități spitalicești pentru tratarea bolilor cronice, în spitale de psihiatrie sau spitale pentru boli psihice, alte specialități;d) situația medicamentelor din punctul de vedere al frecvenței cu care se schimbă medicația.(3) Data de referință pentru informațiile și datele concrete de raportare, în afara celor precizate la alin. (1) lit. h) și o), este 30 septembrie 2018.  +  Articolul 14Secțiunea referitoare la evaluarea beneficiarilor (persoane adulte cu handicap) din centrul rezidențial de tip vechi include următoarele subsecțiuni:a) organizarea și desfășurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap din centrul rezidențial de tip vechi;b) prelucrarea datelor și informațiilor obținute din evaluare;c) sintetizarea concluziilor evaluării în vederea realizării planificării etapelor de restructurare pentru perioada 2019-2021.  +  Articolul 15(1) Organizarea și desfășurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap din centrul rezidențial de tip vechi presupun:a) formarea echipei/echipelor de evaluare;b) aplicarea Fișei de evaluare a beneficiarului, denumită în continuare fișa de evaluare, prevăzută în anexa la prezenta metodologie;c) prelucrarea datelor obținute în urma evaluării;d) elaborarea raportului sintetic care constituie baza planificării etapelor de restructurare.(2) Evaluarea se realizează de către o echipă multidisciplinară de evaluare formată din cel puțin 3 membri ai personalului din centrul rezidențial de tip vechi, dintre care unul cu rol de coordonator.(3) La evaluarea persoanelor din centrele rezidențiale poate participa un reprezentant al unei organizații neguvernamentale cu activitate în protecția și promovarea drepturilor omului sau care reprezintă interesele persoanelor cu handicap, în calitate de observator, conform unei proceduri proprii DGASPC.(4) În cazul în care serviciul de asistență socială pentru persoanele adulte cu handicap este contractat, evaluarea se realizează de către o echipă de evaluare formată din cel puțin 3 membri ai furnizorului de servicii sociale privat, dintre care unul cu rol de coordonator, la care se adaugă un membru din partea DGASPC.(5) La nivelul unui centru rezidențial de tip vechi pot fi constituite mai multe echipe de evaluare.  +  Articolul 16Personalul implicat în procesul de evaluare poate fi: asistent social, medic, asistent medical, psiholog, psihopedagog, pedagog de recuperare, terapeut ocupațional, consilier vocațional, alți terapeuți, după caz.  +  Articolul 17(1) Membrii echipei de evaluare, precum și coordonatorul acesteia sunt desemnați de conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat care stabilește totodată și atribuțiile acestora.(2) Membrii echipei/echipelor de evaluare se reunesc în ședință pregătitoare, analizează fișa de evaluare și își clarifică opțiunile de întrebare/răspuns.(3) Pe perioada de evaluare, membrii echipei/echipelor de evaluare pot solicita dosarul personal al beneficiarului și/sau sprijinul altor membri ai personalului.(4) Evaluarea permite o analiză detaliată a activităților derulate, a impactului acestora asupra beneficiarului, a modului în care resursele sunt folosite.  +  Articolul 18(1) Fișa de evaluare se aplică individual, pentru fiecare dintre beneficiarii centrului rezidențial de tip vechi.(2) Echipa multidisciplinară de evaluare se preocupă ca persoana adultă cu handicap să își exprime opinia și ține cont de aceasta.(3) În cazul în care beneficiarul are desemnat reprezentant legal, acesta are obligația de a participa la evaluare și a răspunde la întrebări în prezența persoanei cu handicap. (4) În cazul în care reprezentantul legal nu poate participa din motive bine întemeiate (de exemplu, internare în spital), acesta transmite acordul pentru evaluare centrului rezidențial.  +  Articolul 19(1) Aplicarea fișei de evaluare se face în condiții de siguranță și confidențialitate pentru beneficiar.(2) Echipa de evaluare desfășoară interviu cu beneficiarul și acordă acestuia timp suficient de răspuns; atunci când este cazul, coordonatorul echipei solicită prezența unui interpret de limbaj mimico-gestual și/sau a unuia dintre membrii personalului care cunosc cel mai bine persoana evaluată.(3) Spațiul pus la dispoziție de conducerea centrului rezidențial pentru evaluare este prietenos și confortabil.  +  Articolul 20(1) Prelucrarea datelor obținute în urma evaluării se face de membrii echipei/echipelor de evaluare, împreună cu personalul desemnat de către DGASPC sau furnizorii de servicii sociale privați, în condiții de confidențialitate.(2) În urma prelucrării datelor, echipa de lucru realizează un raport sintetic care constituie baza planificării etapelor de restructurare.(3) Raportul sintetic cuprinde concluziile evaluării în urma aplicării fișei de evaluare, precum și propuneri de măsuri (de exemplu: integrare în familie, plasarea la asistent personal profesionist), activități și servicii pentru grupuri de beneficiari, în corelare cu profilul centrului rezidențial și cu standardele specifice de calitate.(4) Raportul sintetic este înaintat conducerii DGASPC/ furnizorului de servicii sociale privat care administrează centrul rezidențial de tip vechi.  +  Articolul 21(1) Secțiunea referitoare la actualizarea planurilor individuale de intervenție pentru a asigura atât servicii specifice, cât și transferul etapizat al persoanelor adulte cu handicap în alte tipuri de servicii include următoarele subsecțiuni:a) descrierea modului în care abordarea procesului de restructurare este centrată pe nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;b) completarea de către echipa multidisciplinară a centrului rezidențial de tip vechi a planului individualizat de asistență și îngrijire/planului individual de intervenție cu obiectivul referitor la transferul/la acordarea de servicii specifice pentru a acoperi nevoile identificate prin aplicarea fișei de evaluare;c) asigurarea de către personalul de specialitate din cadrul centrului rezidențial de tip vechi a activităților și serviciilor în baza planului individualizat de asistență și îngrijire/planului individual de intervenție completat.(2) Implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire/planului individual de intervenție se realizează prin corelare între evaluarea individuală, obiectivele stabilite și serviciile corespunzătoare nevoilor, astfel încât să se asigure atât servicii specifice în centrul rezidențial de tip vechi restructurat, cât și transferul în alte tipuri de servicii de la nivelul comunității.  +  Articolul 22(1) Secțiunea referitoare la planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale și umane, pentru perioada 2019-2021, și a modalităților de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, alternativelor de tip familial sau rezidențial și măsurilor preventive dezvoltate în comunitate include următoarele subsecțiuni:a) realizarea listei de priorități a problemelor și oportunităților care vor fi luate în considerare în operaționalizarea planului de restructurare, pe baza raportului sintetic obținut în urma prelucrării datelor din evaluarea beneficiarilor;b) formularea aspectelor tehnice și operaționale pentru perioada 2019-2021;c) evidențierea obligațiilor privind sustenabilitatea sau alte condiții legate de onorarea angajamentelor stabilite prin contracte de finanțare încheiate anterior procesului de reorganizare (program operațional regional, programe de interes național, program național de dezvoltare locală, altele), aspecte ce vor fi avute în vedere la transferul beneficiarilor în alte tipuri de servicii;d) identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap prin analiza hărții de servicii sociale, inclusiv a alternativelor de tip familial și a asistenților personali profesioniști, de la nivelul județului sau sectorului municipiului București;e) identificarea situațiilor de posibilă revenire în familie, stabilirea responsabilităților și a modului de acțiune pentru cazurile identificate;f) identificarea unităților de asistență medico-sociale care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale;g) planificarea soluțiilor în termeni de ieșiri, activități, efecte și impact;h) estimarea resurselor financiare și materiale necesare;i) estimarea resurselor umane necesare;j) planificarea necesarului de instruire/formare a personalului;k) evidențierea potențialelor dificultăți de implementare/ factorilor de risc;l) evidențierea modalităților de comunicare astfel încât să fie evitate interpretări eronate cu privire la beneficiari sau personal;m) identificarea de soluții în caz de eșec/nereușită al/a unei soluții propuse (de exemplu, imposibilitatea identificării și/sau angajării numărului estimat de asistenți personali profesioniști).(2) În formularea aspectelor tehnice și operaționale pentru perioada 2019-2021 prevăzute la alin. (1) lit. b), DGASPC planifică soluții concrete pentru a asigura activitățile și serviciile corespunzătoare nevoilor identificate în urma evaluării, fie prin acordarea acestora din resurse proprii, fie prin contractare.(3) În situația contractării, serviciile sociale respectă cerințele de proximitate astfel încât DGASPC să poată asigura managementul de caz.  +  Articolul 23Secțiunea referitoare la acțiunile propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive față de beneficiari în rândul personalului și al comunității include următoarele subsecțiuni;a) scurtă descriere a colaborărilor/parteneriatelor pe care DGASPC/furnizorii de servicii sociale privați le au în desfășurare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu, cu alte autorități locale, în vederea bunei desfășurări a procesului de restructurare;b) modalități de facilitare a schimbului de informații, cunoștințe, idei, experiență acumulată, „lecții învățate“ și de implicare a comunității în procesul de restructurare;c) estimare privind organizarea de manifestări de sensibilizare și/sau conștientizare la nivelul comunității în legătură cu persoanele cu handicap și pentru promovarea respectării drepturilor și demnității lor, eliminarea discriminării, combaterea stereotipurilor, prejudecăților și practicilor dăunătoare, realizarea egalității de șanse, altele;d) estimare privind necesarul de instruiri/formări sau alte forme specifice de pregătire a personalului în vederea îmbunătățirii furnizării asistenței și serviciilor;e) modalități de implicare și încurajare a activităților de voluntariat;f) alte modalități de lucru propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive față de persoanele adulte cu handicap.  +  Articolul 24Secțiunea referitoare la măsurile și acțiunile de prevenire a (re)instituționalizării include următoarele subsecțiuni:a) prezentarea modalităților de acțiune (de exemplu, monitorizarea de către managerul de caz pe o perioadă de 6 luni etc.);b) stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de specialitate din comunitate;c) stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile sociale în care a fost transferat beneficiarul;d) consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale, cu organizațiile neguvernamentale etc.  +  Capitolul VIII Aprobarea planului de restructurare  +  Articolul 25După avizarea de către ANPD și aprobarea de către consiliul județean, respectiv local al sectorului municipiului București a planului de restructurare, DGASPC/furnizorii de servicii sociale privați includ planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale și umane, pentru perioada 2019-2021, în strategia și planul anual de dezvoltare/de acțiune privind serviciile sociale.  +  Capitolul IX Evaluarea procesului de restructurare  +  Articolul 26(1) Evaluarea internă/externă a procesului de restructurare reprezintă o activitate complexă ce conține cercetări, informații, analize și luarea în considerare a tuturor elementelor care au contribuit la realizarea lui, în vederea obținerii unui punct de vedere obiectiv cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor și a rezultatelor așteptate.(2) Evaluatorii sunt desemnați prin hotărâre/decizie a organului de conducere stabilit prin lege pentru centrul rezidențial de tip vechi care a intrat în procesul de restructurare.(3) Evaluatorii realizează raportul de evaluare, care cuprinde atât punctul de vedere cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale procesului de reorganizare, cât și propuneri de corectare a disfuncționalităților constatate.(4) Conducerea DGASPC/furnizorilor de servicii sociale privați se preocupă de identificarea măsurilor prin care riscurile potențiale ale implementării procesului de restructurare să fie diminuate constant, iar disfuncționalitățile să fie eliminate.(5) În situația în care planul de restructurare trebuie actualizat prin completare sau modificare, DGASPC/furnizorii de servicii sociale privați elaborează un document prin care justifică intervențiile propuse și reiau procesul de aprobare.  +  Capitolul X Monitorizarea procesului de restructurare  +  Articolul 27(1) Monitorizarea procesului de restructurare cuprinde colectarea și analiza datelor despre modul în care acesta s-a realizat, astfel încât beneficiarii centrului rezidențial de tip vechi să aibă asigurate servicii specifice corespunzătoare nevoilor lor identificate prin evaluare.(2) Monitorizarea procesului de restructurare se realizează de către ANPD.  +  ANEXĂ la metodologie
  FIȘA DE EVALUARE A BENEFICIARULUI
  Numele persoanei evaluate
  Prenume:Prenume II:Nume:
  Sursa informațiilor (membri ai familiei, profesioniști, alte persoane consultate în completarea acestei fișe de evaluare)
  Nr. curentCalitatea persoanei
  1.
  2.
  Termeni și explicații
  Termeni utilizațiAbrevieri Explicații
  continuuCPersoana necesită sprijin și îndrumare fără întrerupere.
  regulatRPersoana necesită sprijin și îndrumare zilnic, în intervale orare stabilite și cunoscute (de exemplu: servirea mesei).
  secvențialSPersoana necesită sprijin și îndrumare din când în când, în anumite situații (de exemplu: igiena personală, plimbare, altele) pentru perioade scurte de timp.
  minimMPersoana necesită sprijin și îndrumare în anumite momente, pentru operațiuni pe care le execută într-o perioadă mare de timp (de exemplu: legatul șireturilor).
  delocDPersoana nu necesită acordarea de sprijin și îndrumare.
   +  Modulul 1: Date demografice 1.1. Sexul:  masculin[] feminin1.2. Vârsta, la data completării chestionarului (în ani împliniți) ......... ani 1.3. Educație (Bifați una sau mai multe opțiuni, luând în considerare studii finalizate cu diplomă/certificat, NU studii începute și nefinalizate.):[] studii postuniversitare[] studii universitare[] studii postliceale[] studii liceale[] școală profesională[] studii primare (1-4 clase)[] studii generale[] învățământ special[] fără studii[] analfabet (nu știe să scrie/citească)[] alte tipuri de educație .................................................................Alte informații relevante, după caz .......................................................................1.4. Stare civilă, la data completării chestionarului:[] necăsătorit[] căsătorit[] divorțat[] văduv[] partener într-o relație neoficializată/concubinAlte informații relevante, după caz ..........................................................................1.5. Etnie:[] română[] alta: ...............................................................................Alte informații relevante, după caz ...............................................................1.6. Religie: (Dacă este cazul, specificați orice nevoi particulare în acest sens.):...........................................................................................................Alte informații relevante, după caz ............................................................................1.7. Limba/Comunicare:1.7.1. Limba maternă: ...........................................................................................................1.7.2. Are nevoie de interpret în limbaj mimico-gestual[] DA  [] NU1.7.3. Are nevoie de asistență Braille[] DA [] NU1.7.4. Are nevoie de dispozitive speciale de comunicare[] DA [] NUAlte informații relevante, după caz ........................................................................................................1.8. Statut profesional:[] elev/elevă[] angajat cu normă întreagă[] angajat cu normă parțială[] prestează munci ocazionale[] nu este angajat într-o formă de muncă[] pensionarAlte informații relevante, după caz ........................................................................................................1.9. Situația găzduirii:1.9.1. Care este aranjamentul de găzduire preferat de persoana evaluată:[] să rămână acolo unde este[] să se mute cu familia[] să se mute în propria locuință[] să se mute într-o locuință protejată[] să se mute într-un alt centru rezidențial[] să se mute în altă instituție medicală de îngrijire[] nu știe/nu se pronunță cu siguranțăAlte informații relevante, după caz ........................................................................................................1.9.2. Care este preferința/părerea reprezentantului legal cu privire la aranjamentele de găzduire pentru persoana evaluată:(Important: În situația în care răspunde reprezentantul legal, răspunsurile sunt date în prezența și împreună cu persoana cu handicap. Echipa de evaluare, apelând, după caz, și la alți specialiști, va evita pe cât posibil ca decizia să fie luată numai de reprezentantul legal.)[] să rămână acolo unde este[] să se mute cu familia[] să se mute în propria locuință[] să se mute într-o locuință protejată[] să se mute într-un alt centru rezidențial[] să se mute în altă instituție medicală de îngrijire[] nu știe/nu se pronunță cu siguranțăAlte informații relevante, după caz ....................................................................1.10. Relația cu familia și cu familia lărgităInformații relevante, după caz ..................................................................................1.11. Hobbyuri, interese și preocupări...............................................................................................................................Alte informații relevante, după caz .......................................................................................1.12. Dorințe de viitor Informații relevante, după caz ............................................................................................................  +  Modulul 2: Asistență pentru sănătate2.1. Beneficiarul are nevoie de:
  Tip serviciuInformațiiObservații particulare
  Servicii de medicină generală o dată pe an, pentru evaluarea anuală a stării de sănătate  de mai multe ori pe an, pentru diagnosticare și tratament stare acută
  Servicii medicale/terapii furnizate în comunitate:- stomatologice - oftalmologice - ORL - dermatologice - altele (precizați) Da  Nu
  Servicii specializate pentru teme ca: HIV/SIDA, relații intime și sex, reproducere și planificare familială, dependența de substanțe ilegale, alcool sau tutun Da  Nu
  Servicii medicale specializate pentru boli cronice, de exemplu endocrine/metabolice, cardiace/circulatorii, respiratorii, infecțioase/ale sistemului imunitar, digestive, alteleNumăr de internări și/sau consultații medicale pe parcursul anului 2018
  Servicii psihiatrice specializateNumăr de internări și/sau consultații specializate pe parcursul anului 2018
  2.2. Beneficiarul are probleme complexe de sănătate și are un plan de prevenire, intervenție și recuperare individualizat, realizat de specialiști, care trebuie urmărit în centrul rezidențial:[]  DA [] NU2.3. Beneficiarul are probleme de sănătate mintală, de exemplu: anxietate (fobii, stres posttraumatic, tulburări obsesiv-compulsive), tulburare bipolară/maniac-depresivă, depresie, schizofrenie, tulburări de personalitate, tulburare din spectrul autist)[] DA [] NU2.4. Beneficiarul are nevoie în mod regulat de internări și/sau servicii psihiatrice specializate:[] nu este cazul[] zilnic[] o dată pe săptămână[] de 2 sau mai multe ori pe săptămână[] o dată pe lună[] de 2 sau mai multe ori pe lună[] cel puțin o dată pe an2.5. Beneficiarul are nevoie de îngrijire sau supraveghere peste noapte:[] nu[] da; în medie o intervenție pe parcursul nopții[] da; în medie mai mult de o intervenție pe parcursul nopții2.6. Beneficiarul are afecțiuni neurologice, de exemplu: boala Alzheimer, distrofie musculară, epilepsie, altele, și are nevoie în mod regulat de internări în servicii specializate:[] nu este cazul[] zilnic[] o dată pe săptămână[] de 2 sau mai multe ori pe săptămână[] o dată pe lună[] de 2 sau mai multe ori pe lună[] cel puțin o dată pe anAlte informații relevante, după caz ................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin:[] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 3: Nevoia de servicii psihologice (consiliere psihologică, terapii de suport)
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a-și controla stările emoționale:CRSMD
  3.1.poate deveni anxios, depresiv sau mânios în absența oricărui stimul extern evident, dar poate fi calmat fără tratament medicamentos
  3.2.poate deveni un pericol pentru sine și/sau pentru alții
  Alte informații relevante, după caz ...................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a-și exprima adecvat emoțiile:CRSMD
  3.3.pare să fie „lipsit de emoții“ sau este prea afectuos, fără a-i afecta pe ceilalți
  3.4.este extrem de reținut sau are tendința de a avea izbucniri emoționale nepotrivite
  3.5.uneori este cuprins de mânie sau devine agresiv
  Alte informații relevante, după caz ...................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea conștientizării de sine:CRSMD
  3.6.încrederea poate fi ușor subminată de eșecuri minore sau de răspunsuri indiferente din partea altora
  3.7.este temător și dependent când trebuie să îndeplinească sarcini nefamiliare și tinde să se retragă chiar în situații familiare
  3.8.are un concept de sine foarte puțin dezvoltat și tinde să stea pasiv în lipsa unei persoane care să îi dea indicații
  Alte informații relevante, după caz ................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea evitării situațiilor de izolare socială și depresie, menținerii echilibrului psihoafectiv:CRSMD
  3.9.poate deveni stresat sau agresiv când rutinele sunt schimbate
  3.10.are o anxietate sau un comportament obsesiv-compulsiv, diagnosticate clinic
  3.11.consideră că orice schimbare a rutinelor bine învățate este intolerabilă
  Alte informații relevante, după caz ......................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 4: Menținerea/Dezvoltarea aptitudinilor cognitive
  Nr. crt.Beneficiarul folosește simțurile în interacțiunea cu obiecte:DaNu
  4.1.urmărește cu privirea obiecte, persoane etc. folosind simțul văzului
  4.2.ascultă la radio, muzică, povești etc. folosind simțul auzului
  4.3.explorează obiecte cu mâinile, degetele etc. folosind simțul tactil
  4.4.explorează obiecte folosind simțul olfactiv
  4.5.explorează gustul alimentelor folosind simțul gustativ
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul și-a însușit elemente din învățarea de bază:DaNu
  4.6.imită sau mimează imediat o acțiune sau un comportament
  4.7.pune întrebări/dorește să afle informații despre persoane, lucruri și evenimente
  4.8.are dobândit limbajul
  4.9.are capacitatea de a repeta după cineva (de exemplu, pentru a învăța un text)
  4.10.înțelege și utilizează concepte legate de caracteristicile (dimensiune, formă, cantitate, lungime etc.) lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor
  4.11.are deprinderea de a folosi instrumente de scris
  4.12.are deprinderea de a cunoaște și utiliza cifre și de a lucra cu numere
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are deprinderea de a citi:DaNu
  4.13.recunoaște scrisul
  4.14.își recunoaște numele scris pe o hârtie
  4.15.poate citi mesaje scrise la TV
  4.16.poate interpreta simboluri, de exemplu: Pericol, Ieșire în caz de urgență etc.
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are deprinderea de a scrie:DaNu
  4.17.scrie numele și adresa fără ajutor
  4.18.scrie notițe scurte (de exemplu, o listă de cumpărături)
  4.19.scrie prin copiere
  4.20.desenează
  4.21.scrie utilizând tehnologie asistivă
  4.22.scrie folosind instrumente de scris
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul:DaNu
  4.23.se poate concentra asupra aceleiași sarcini pentru aproximativ 5 minute
  4.24.se poate concentra asupra aceleiași sarcini/activități pentru o perioadă mare de timp (o oră cel puțin)
  4.25.trebuie să ia periodic (de exemplu, la fiecare 15-20 minute) pauze scurte de la sarcina asupra căreia se concentrează
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a lua decizii în timp util:DaNu
  4.26.identifică existența unei probleme și poate formula soluții la aceasta
  4.27.poate lua decizia de a îndeplini o sarcină dintre mai multe și de a o pune în practică
  4.28.poate lua decizii numai cu sprijin și îndrumare
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 5: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor zilnice
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea realizării programului zilnic pentru:CRSMD
  5.1.a exprima timpul în ore și minute cu ajutorul ceasului
  5.2.a anticipa anumite acțiuni din timpul zilei (ședința de consiliere, începutul unei emisiuni etc.)
  5.3.a lua decizii în situații de rutină
  5.4.a lua decizii atunci când se confruntă cu sarcini sau situații noi
  5.5.a planifica activități
  5.6.a îndeplini (a finaliza) o sarcină
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin și îndrumare pentru a face față responsabilităților, stresului sau urgenței:CRSMD
  5.7.în acțiuni simple
  5.8.în acțiuni complexe
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin și îndrumare pentru autocontrolul comportamentului și exprimarea de emoții adecvate:CRSMD
  5.9.în situații sau experiențe noi
  5.10.în relația cu o persoană
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 6: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor de comunicare
  Nr. crt.Beneficiarul are capacitatea generală de comunicare:DaNu
  6.1.vorbește bine și inteligibil, utilizând un limbaj care poate fi înțeles
  6.2.are anumite dificultăți de vorbire: lipsă de claritate și fluență (are tendința să se bâlbâie), însă utilizează un limbaj care poate fi înțeles
  6.3.este înțeles doar de persoanele care îl cunosc foarte bine
  6.4.se folosește de limbaj nonverbal atunci când dorește să comunice
  6.5.cunoaște limbajul mimico-gestual și comunică astfel
  6.6.comunică fără glas, prin utilizarea scrisului sau a tehnologiilor asistive
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are abilitatea de a comunica prin producerea de mesaje nonverbale:DaNu
  6.7.utilizează limbajul trupului pentru a transmite mesaje (zâmbet, încruntare, dă din cap pentru a-și exprima acordul/dezacordul)
  6.8.utilizează semne și simboluri pentru a transmite idei și mesaje (iconuri, panou Bliss, alte simboluri)
  6.9.transmite mesaje prin desen, pictură, schițe, diagrame, fotografii etc.
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are abilitatea de a purta o conversație:DaNu
  6.10.inițiază, menține și finalizează un schimb de idei, cu ajutorul limbajului vorbit, scris, al semnelor și cu sprijin redus
  6.11.are unele dificultăți în a iniția o conversație, dar o poate susține dacă este încurajat
  6.12.se angajează în conversații unilaterale care nu au legătură cu subiectul atins de cealaltă persoană
  6.13.nu se angajează niciodată în conversații cu alte persoane, cu excepția situațiilor când este solicitat expres de un membru al personalului
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are abilitatea de a-și exprima punctul de vedere în mod adecvat:DaNu
  6.14.își exprimă punctul de vedere sau preferințele într-o manieră potrivită
  6.15.are tendința de a cădea repede de acord cu orice se propune
  6.16.este fie foarte pasiv, fie foarte agresiv în exprimarea preferințelor și are nevoie de îndrumare pentru a găsi tonul adecvat
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 7: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor de mobilitate
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru:CRSMD
  7.1.a-și schimba poziția corpului din poziția culcat, pe vine sau în genunchi în poziția stând jos sau în picioare, cu schimbarea centrului de greutate al corpului
  7.2.a-și menține poziția corpului (culcat, ghemuit, în genunchi, așezat, în picioare), atât cât este necesar
  7.3.a trece de pe o suprafață pe alta, prin „alunecare“ (trecerea de pe scaun pe pat)
  7.4.ducerea și manipularea obiectelor, folosind mâna, brațul, alte părți ale corpului
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru:CRSMD
  7.5.a realiza mișcările mâinii și degetelor
  7.6.a ridica sau a lua obiecte mici
  7.7.activități zilnice: descheie/încheie nasturi, taie cu foarfeca, bagă ața în ac, leagă șireturi, colorează, folosește tacâmuri etc.
  7.8.a realiza acțiuni coordonate de manevrare a obiectelor folosind laba și degetele piciorului
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru:CRSMD
  7.9.a merge     
  7.10.a parcurge, pas cu pas, distanțe scurte sau lungi, pe diverse suprafețe      
  7.11.a se deplasa utilizând echipamente (scaun rulant, cârje, cadru etc.)     
  7.12.a urca și coborî scări     
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru:CRSMD
  7.13.a învăța o rută de transport
  7.14.a face legături ca să ajungă la destinația dorită
  7.15.a călători cu un mijloc de transport
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................7.16. Beneficiarul are nevoie să folosească transportul adaptat:[] continuu [] regulat [] secvențial [] minim [] delocAlte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 8: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru:CRSMD
  8.1.a se spăla pe întregul corp
  8.2.a se șterge
  8.3.toaleta intimă
  8.4.a se îmbrăca
  8.5.a-și alege haine potrivite
  8.6.a se dezbrăca
  8.7.a se încălța
  8.8.a-și alege încălțămintea potrivită
  8.9.a se descălța
  8.10.a-și aduce aminte ce are de făcut
  Alte informații relevante, după caz ...........................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru:CRSMD
  8.11.a mânca (a duce la gură hrana, a mesteca etc.)
  8.12.a folosi ustensile adecvate (tacâmuri)
  8.13.a deschide sticle sau conserve
  8.14.a bea (a duce la gură paharul)
  8.15.a turna lichide pentru a bea
  8.16.a folosi ustensile adecvate (pai)
  Alte informații relevante, după caz ................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 9: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți9.1. Beneficiarul are tendința de a pleca fără să informeze:[] continuu [] regulat [] secvențial [] minim [] delocAlte informații relevante, după caz ................................................................9.2. Beneficiarul manifestă comportamente de autorănire:[] nu este cazul[] zilnic[] o dată pe săptămână[] de 2 sau mai multe ori pe săptămână[] o dată pe lună[] de 2 sau mai multe ori pe lună[] cel puțin o dată pe an9.3. Beneficiarul manifestă comportamente ofensive sau violente față de alte persoane:[] nu este cazul[] zilnic[] o dată pe săptămână[] de 2 sau mai multe ori pe săptămână[] o dată pe lună[] de 2 sau mai multe ori pe lună[] cel puțin o dată pe an
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin și îndrumare pentru:CRSMD
  9.4.a diferenția temperatura (cald/frig)
  9.5.a diferenția lumină/întuneric
  9.6.a diferenția starea de foame/sațietate
  9.7.a evita situații periculoase (foc, mașină mergând etc.)
  9.8.a NU face abuz de tutun, alcool sau alte substanțe
  9.9.a-și lua medicamentele
  9.10.a urma serviciile/activitățile recomandate
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 10: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire
  Nr. crt.Beneficiarul are abilități de autogospodărire:DaNu
  10.1.selectează și achiziționează singur bunuri, pe baza unei liste
  10.2.realizează sarcini simple și reiterative (face patul etc.)
  10.3.își întreține dispozitivele asistive (curăță ochelarii, fotoliul rulant etc.)
  10.4.folosește aparate de uz casnic
  10.5.mătură, face ordine, șterge pe jos, colectează și aruncă gunoiul, face alte operațiuni legate de treburile casnice etc.
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin și îndrumare pentru:CRSMD
  10.6.a face cumpărături de produse alimentare     
  10.7.a selecta produse necesare pentru a pregăti un fel de mâncare     
  10.8.a pregăti feluri simple de mâncare fără utilizarea aragazului (gustări)     
  10.9a pregăti feluri simple de mâncare care necesită utilizarea aragazului     
  10.10.a executa operațiuni de cojire, feliere, frământare, combinare, prezentare alimente     
  10.11.a aranja masa     
  10.12.a lucra cu alte persoane la planificarea, organizarea, prepararea și servirea de mâncăruri      
  10.13.a desfășura activități în bucătărie sau în gospodăria anexă     
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul ajută alte persoane:DaNu
  10.14.să se îngrijească
  10.15.să se deplaseze
  10.16.să comunice
  10.17.să își păstreze starea de sănătate
  10.18.cu hrănirea/alimentația
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 11: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor de interacțiune/de relaționare interpersonală
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin și îndrumare pentru:CRSMD
  11.1.a se implica la nivel personal cu alții
  11.2.a acționa în conformitate cu regulile și convențiile sociale
  11.3.a nu răspunde agresiv la critici
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin și îndrumare pentru:CRSMD
  11.4.a se angaja în legături cu persoane necunoscute, într-un anumit scop
  11.5.a crea și menține relații specifice în spații formale (loc de muncă)
  11.6.a stabili relații obișnuite cu persoane care locuiesc în aceeași reședință
  11.7.a menține relațiile de rudenie cu membrii familiei de bază, cu membrii familiei extinse etc.
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................11.8. Beneficiarul are relații intime cu altă persoană din centrul rezidențial:[] DA [] NUAlte informații relevante, după caz .................................................................11.9. Beneficiarul este izolat și i se pare foarte dificil să gestioneze situațiile sociale:[] DA [] NUAlte informații relevante, după caz .................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 12: Menținerea/Dezvoltarea deprinderilor de a realiza tranzacții economice
  Nr. crt.Beneficiarul are abilități de a realiza tranzacții economice:DaNu
  12.1.cunoaște banii
  12.2.utilizează banii în mod responsabil
  12.3.poate da o sumă exactă și poate verifica restul
  12.4.sortează banii în funcție de valoare, dar nu îi folosește în tranzacții
  12.5.utilizează cardul bancar
  Alte informații relevante, după caz .................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul are nevoie de sprijin și îndrumare pentru:CRSMD
  12.6.a se implica în orice formă de tranzacție economică simplă
  12.7.estimarea lucrurilor pe care le poate cumpăra cu o anumită sumă de bani
  12.8.a utiliza instrumente de plată
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 13: Menținerea/Dezvoltarea abilităților sociale
  Nr.crt.Beneficiarul se implică/participă în/la:DaNu
  13.1.grupuri profesionale
  13.2.activitățile comunității
  13.3.jocuri, programe de relaxare etc.
  13.4.jocuri competitive, evenimente sportive, individual sau de grup
  13.5.vizite la teatru, cinema, muzee
  13.6.meșteșuguri (olărit, tricotat, confecționare de jucării, obiecte din lemn)
  13.7.întâlniri informale sau ocazionale cu ceilalți (întâlniri cu rude, prieteni, în locuri publice etc.)
  13.8.călătorii de plăcere
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................
  Nr. crt.Beneficiarul:Da Nu
  13.9.realizează lucrări de artă
  13.10.citește de plăcere
  13.11.cântă la un instrument muzical
  13.12.dansează
  13.13.scrie beletristică sau alte tipuri de materiale
  13.14.participă la slujbe, practici religioase
  13.15.colecționează monede, timbre etc.
  13.16.joacă șah, cărți, table sau alt tip de joc cu reguli
  13.17.face parte/frecventează o organizație neguvernamentală
  13.18.își exercită dreptul la vot
  Alte informații relevante, după caz ...........................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)
   +  Modulul 14: interesul pentru activități lucrative
  Nr. crt.Beneficiarul demonstrează interes/atitudine pozitivă pentru activități lucrative:Fără asistențăCu asistență minimăCu asistență intensivăNu
  14.1.este conștient de ceea ce presupune activitatea de a munci
  14.2.are interese/hobbyuri (preferința față de anumite activități și domenii ale cunoașterii - ce îi place să facă)
  14.3.își exprimă alegerile și refuzurile într-o manieră potrivită
  14.4.are o atitudine pozitivă față de muncă
  14.5.deprinde ușor noi modele comportamentale
  14.6.este conștient de conceptul de calitate
  14.7.poate copia acțiunile altei persoane
  14.8.este independent în inițierea de acțiuni
  14.9.poate dobândi rapiditate și acuratețe în îndeplinirea sarcinilor
  14.10.poate face față responsabilităților primite
  14.11.este conștient de propriile abilități/nevoi
  14.12.este conștient de riscuri și pericole
  14.13.își folosește timpul liber în mod constructiv
  14.14.este motivat să ia parte la învățarea de lucruri noi
  14.15.poate tolera/acceptă schimbarea rutinelor
  Alte informații relevante, după caz .....................................................................................................Beneficiarul are nevoie de sprijin: [] continuu[] regulat[] secvențial[] minim[] deloc (nu are nevoie de sprijin)

  Echipa de evaluare ..................................................
  Coordonator al echipei de evaluare .....................
  Data completării ………………………………
  ----