REGULAMENT din 9 noiembrie 2018de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 16 noiembrie 2018    Notă
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 9 noiembrie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 970 din 16 noiembrie 2018.
     +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, denumită în continuare Autoritatea, funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului.(2) Sediul Autorității este în municipiul București, Str. Transilvaniei nr. 2, etaj 4-5, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție în condițiile legii.  +  Articolul 3Președintele Autorității îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:a) organizează, conduce și controlează activitatea structurilor Autorității;b) coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice aflate în sfera de competență a Autorității;c) aprobă metodologii privind certificarea profesională inițială a absolvenților din sistemul de învățământ dual;d) asigură colaborarea cu ministerele, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituții similare din străinătate, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Autorității, potrivit legii;e) stabilește, la nivelul Autorității, numărul de personal pe direcții/servicii/birouri/compartimente de specialitate, precum și în cadrul birourilor regionale, fără personalitate juridică, în funcție de necesitățile funcționale și în limita numărului de posturi aprobate;f) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Autorității;g) aprobă lista de investiții în limita fondurilor alocate prin bugetul de cheltuieli;h) acordă delegările de competență și împuternicirile de reprezentare vicepreședinților și personalului Autorității încadrat pe funcții de execuție, în condițiile legii;i) aprobă rapoartele de audit public intern;j) aprobă notele de control întocmite de compartimentul audit/control intern.  +  Articolul 4Vicepreședinții Autorității îndeplinesc atribuțiile stabilite de președintele Autorității și împreună cu acesta, asigură colaborarea cu ministerele, autoritățile administrației publice centrale și locale și cu instituțiile similare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Autorității reglementate de dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 5(1) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 50 de posturi, exclusiv președintele, vicepreședinții și cabinetul președintelui.(2) Autoritatea este organizată pe direcții, servicii și birouri ale căror atribuții se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al președintelui Autorității.(3) Numărul de posturi necesar pentru fiecare structură de specialitate din cadrul Autorității se stabilește prin ordin al președintelui Autorității, în conformitate cu prevederile legale.(4) Statul de funcții al Autorității se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, cu avizul secretarului general al Guvernului.(5) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile posturilor din structura de personal a Autorității se stabilesc prin fișele de post, aprobate de președintele Autorității.(6) Autoritatea are în structură 8 birouri regionale organizate în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, care sunt coordonate de un vicepreședinte.(7) În subordinea președintelui Autorității este constituit Consiliul consultativ, organism fără personalitate juridică.(8) Structura, componența și atribuțiile Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității.  +  Articolul 6(1) Autoritatea îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2018.(2) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții prevăzute expres în alte acte normative.  +  Articolul 7Autoritatea are în dotare un parc propriu de mijloace de transport, cu respectarea prevederilor legale care vizează numărul de mijloace de transport.------