HOTĂRÂRE nr. 893 din 9 noiembrie 2018privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 septembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) reprezentant desemnat - persoana desemnată, la cererea polițistului cercetat, de Corpul Național al Polițiștilor ori de organizația sindicală, să îl asiste în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile art. 58^3 alin. (4) și (5) din Statut.2. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Polițistul asistent, reprezentantul desemnat, precum și avocatul au acces la actele cercetării în aceleași condiții ca polițistul cercetat.3. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În exercitarea dreptului la apărare al polițistului cercetat, polițistul asistent, reprezentantul desemnat, precum și avocatul au drepturile prevăzute la alin. (1), cu excepția întocmirii în nume personal a declarațiilor și rapoartelor polițistului cercetat.4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:Dreptul de a fi asistat  +  Articolul 14^1(1) În exercitarea dreptului de a fi asistat, polițistul cercetat se prezintă în fața polițistului desemnat, respectiv a Consiliului la data, ora și locul citării, însoțit de polițistul asistent ori de reprezentantul desemnat ori de un avocat.(2) În situația în care polițistul este asistat de un reprezentant desemnat sau de un avocat, aceștia vor depune la momentul prezentării în fața polițistului desemnat, respectiv a Consiliului împuternicirea emisă în acest scop.(3) Demersurile necesare obținerii asistenței și, după caz, a împuternicirii emise în acest scop aparțin polițistului cercetat.5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Polițistul desemnat sau, după caz, președintele Consiliului întocmește un proces-verbal, în care consemnează condițiile în care a fost asigurat accesul la actele cercetării, inclusiv situațiile în care au fost realizate și predate fotocopii ale unor acte ale cercetării. Procesul-verbal se prezintă pentru semnare polițistului cercetat și, după caz, polițistului asistent, reprezentantului desemnat, precum și avocatului care au accesat actele cercetării.(2) În procesul-verbal se consemnează și situațiile în care consultarea actelor cercetării sau doar a unora dintre acestea nu a fost posibilă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind accesul la informații clasificate.6. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Nu pot fi membri ai Consiliului polițistul desemnat, polițistul asistent și reprezentantul desemnat.7. La articolul 34, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Lucrările fiecărei ședințe a Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de președinte, de membri și de secretarul acestuia, precum și de către polițistul cercetat și polițistul asistent/reprezentantul desemnat/avocat, atunci când aceștia sunt prezenți.(2) În cazul în care polițistul cercetat sau polițistul asistent/reprezentantul desemnat/avocatul nu poate sau refuză semnarea procesului-verbal ori nu este prezent, se face mențiune despre acest fapt în procesul-verbal, activitatea desfășurându-se în continuare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 893.-----