ORDIN nr. 2.807 din 24 octombrie 2018pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 15 noiembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din data de 22 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În baza prezentului ordin se vor aviza numai lucrările care nu aduc modificări componentelor artistice ale monumentelor istorice clasate în categoria monument. (2) În cazul în care emitenții avizelor au rezerve în privința intervențiilor, vor putea supune respectivele documentații consultării comisiilor de specialitate.2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  București, 24 octombrie 2018.Nr. 2.807.  +  ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 2.797/2017)
  Tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora
   sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare
  și condițiile în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice,
  respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
  Nr. crt.Tip de intervențieCondițiile cumulative pentru fiecare tip de intervenție asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate pentru care Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
  1.Schimbări ale funcțiunii sau ale destinației monumentelor istoriceIntervențiile nu modifică aspectul existent la momentul solicitării avizului al obiectivului.
  2.Organizările de șantierSe vor amplasa astfel încât să afecteze cât mai puțin vizibilitatea monumentelor istorice.
  3.Lucrări de reparații la ziduri de sprijin, terase, terasamente- cu folosirea unor materiale compatibile cu cele istorice și a acelorași materiale de finisaj
  4.Reparații curente la împrejmuiria) utilizarea de materiale compatibile ce cele existente;b) evitarea materialelor plastice.
  5.Realizarea unor împrejmuiri noia) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument, grupa A;b) utilizarea de materiale compatibile cu cele existente;c) evitarea materialelor plastice.
  6.Amenajări, în spațiul public, cu durată de maximum 30 de zile, inclusiv echipamente luminoase de sărbători, pentru spectacole, târguri, terase sau alte construcții temporare, instalații temporare, bannere stradaleIntervenția să fie reversibilă, fără afectarea monumentelor istorice categoria „m“ - monument.
  7.Amplasarea de firme, plăci memoriale sau alte însemne- cu respectarea regulamentelor în materie, avizate în prealabil de Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz
  8.Amplasarea de antene GSM și alte rețele de telecomunicațiia) cu excepția situațiilor în care acestea se amplasează direct asupra monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument sau categoriei IV Monumente memoriale și funerare, categoria „m“ - monument;b) se vor amplasa discret, cu evitarea fațadelor principale și laterale, în zone puțin sau deloc perceptibile din spațiul public.
  9.Montarea indicatoarelor de circulație și structurilor de susținere a acestoraDacă nu se montează pe clădire.
  10.Amenajări peisagistice- cu respectarea regulamentelor, planurilor de gestiune și management sau planurilor de amenajare, avizate în prealabil de Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz
  11.Lucrări de modernizări, reparații, reabilitări, reconfigurări la căi de comunicație, alei, trotuare, pasarele, piste pentru biciclete, parcări, insule în carosabil, alveole sau rețele- existența în documentația supusă avizării a unor fotomontaje sau prezentări 3D care să ilustreze intervențiile propuse, astfel cum urmează a fi percepute vizual, în condiții de utilizare normală a spațiului public.
  12.Branșamente, racorduri pentru utilități, reparații și înlocuiri de rețele pe același amplasamenta) cu indicarea în documentația supusă avizării a amplasării branșamentelor, racordurilor sau rețelelor, raportat la construcții/limitele de proprietate, după caz;b) cu indicarea în documentația supusă avizării a suprapunerii între planurile actuale și cele istorice, dacă există;c) fără ridicarea nivelului de călcare la sol și fără piese supraterane vizibile din spațiul public.
  13.Realizarea de lucrări de extindere sau reparații la monumente funerarea) cu excepția intervențiilor la monumente istorice care aparțin categoriei IV - monumente memoriale și funerare, categoria „m“ - monument;b) nu se modifică imaginea generală existentă.
  14.Lucrări de întreținere și reparații curente la fațade și finisaje a) se vor utiliza materiale originare sau înlocuitori compatibili;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului și/sau relevee fotografice, precum și montaje fotorealiste ale propunerii;c) fără îndepărtarea straturilor istorice de zugrăveli, cu păstrarea tipului de finisaj și a culorii existente.
  15.Lucrări de întreținere și reparații curente la învelitori, lucrări de întreținere și reparații curente la terase-acoperiș- cu păstrarea structurii, formei, materialelor și elementelor decorative ale învelitorii și a culorilor istorice, cu păstrarea maximului posibil de materie istorică ce se poate reutiliza
  16.Mansardări a) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) realizate în volumul existent al acoperișului.
  17.Lucrări de întreținere și reparații curente la sistemul de drenare a apelor pluviale-
  18.Lucrări de întreținere și reparații curente la tâmplării, înlocuiri de tâmplării- fără modificarea formei și dimensiunilor golurilor și tâmplăriei, atestate prin existența tabloului de tâmplării, releveu și propunere în documentația înaintată spre avizare
  19.Lucrări la rețele și instalații, inclusiv instalarea aparatelor individuale de climatizare, sisteme de pază și supraveghere, sisteme de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu, paratrăsnet și înlocuirea/montarea de centrale termice, boilere, radiatoare, aparate de contorizare, alte obiecte parte a unor sisteme locale de utilităția) se vor amplasa astfel încât să afecteze cât mai puțin vizibilitatea elementelor valoroase din punct de vedere cultural;b) cu indicarea, în fotografii, în documentația supusă avizării și a traseelor amplasării rețelelor, instalațiilor și aparatelor;c) în cazul înlocuirilor de centrale termice, boilere, radiatoare, cu includerea în documentații a unor fotografii ale obiectelor la care urmează a se renunța.
  20.Lucrări de compartimentare interioarăa) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului;c) fără modificarea structurii de rezistență.
  21.Alte lucrări de reparații sau modernizări a) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului și/sau relevee fotografice, precum și montaje fotorealiste ale propunerii;c) nu se modifică structura de rezistență, caracteristicile construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora.
  22.Desființare anexe realizate după anul 1960, construcții parazitare sau provizoriia) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului și/sau relevee fotografice, precum și montaje fotorealiste ale propunerii, pentru zonele asupra cărora se solicită intervenții.
  23.Extindere construcții realizate după anul 1960 a) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului, precum și montaje fotorealiste ale propunerii;c) doar dacă există un edificabil în care noua construcție se încadrează în documentații de urbanism de tip PUZ Zonă construită protejată sau PUZ Zonă de protecție a monumentului istoric, în vigoare și cu respectarea prevederilor acestora.
  24.Intervenții la locuri de joacă construcții provizorii (chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, copertine, pergole)a) cu respectarea regulamentelor avizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz, care prevăd funcțiunile admise, materialele acceptate sau interzise, precum și gama cromatică;b) construcțiile sezoniere și provizorii să fie demontabile în întregime.
  ----