ORDIN nr. 181 din 1 noiembrie 2018pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică și pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 15 noiembrie 2018    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (4),art. 58 alin. (5) și (6) și ale art. 61 alin. (2) lit. b),alin. (4) și (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 34 alineatul (1), litera c) se abrogă.2. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) În cazul încetării contractului sau în cazul în care timp de 12 luni consecutive clientul final nu se află în situațiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) sau b) garanția se returnează acestuia. În cazul încetării contractului, la determinarea sumei care se returnează clientului final se iau în considerare debitele la zi ale acestuia față de furnizor.  +  Articolul 3Furnizorii de energie electrică și clienții finali de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2015 pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2015.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 1 noiembrie 2018.Nr. 181.  +  ANEXĂPROCEDURAprivind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică