HOTĂRÂRE nr. 884 din 9 noiembrie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7 litera D litera a), punctul 16 va avea următorul cuprins:16. efectuează verificări în domeniul producției, deținerii, importului, comercializării și circulației produselor accizabile, constată și sancționează faptele care constituie contravenții potrivit reglementărilor referitoare la regimul produselor accizabile, reține în vederea confiscării mărfurile care fac obiectul contravenției, pentru care legea prevede o astfel de sancțiune și sesizează autoritatea competentă prevăzută în Codul fiscal cu privire la aspectele care pot atrage revocarea, anularea, suspendarea autorizațiilor emise pentru antrepozite fiscale, importatori autorizați, destinatari înregistrați și expeditori înregistrați, rezultate în urma controalelor efectuate.2. La articolul 13, alineatele (3), (9), (13) și (15) vor aveaurmătorulcuprins:(3) În cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice funcționează, ca structuri fără personalitate juridică:a) direcții regionale vamale;b) administrații județene/de sector ale finanțelor publice, care pot avea în structură servicii/birouri fiscale;c) birouri vamale de interior și de frontieră..............................................................................................(9) Administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice sunt conduse de un șef de administrație, ajutat în activitatea sa de șefi de administrație adjuncți, respectiv de trezorierul-șef, numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, cu excepția șefilor de administrație adjuncți - trezorerie din cadrul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice și a trezorierului-șef..............................................................................................(13) În cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București funcționează, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, precum și administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice și Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului București..............................................................................................(15) Șeful Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului București și al Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București sunt ajutați în activitatea lor de șefi de administrație adjuncți. Șefii de administrație și adjuncții acestor structuri se numesc în funcție prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii.3. La articolul 13^2, alineatele (1), (1^1) și (1^2) vor avea următorulcuprins:  +  Articolul 13^2(1) În cadrul aparatului propriu al Agenției se organizează și funcționează Direcția generală executări silite cazuri speciale, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuare a procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală, precum și în alte cazuri stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, precum și a celor confiscate în materie civilă, prin modalitățile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare și monitorizare a modalităților de executare silită și valorificare.(1^1) În cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale funcționează structuri teritoriale de executări silite cazuri speciale și de valorificare a bunurilor confiscate în materie penală și civilă, având ca atribuții ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, precum și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, precum și a celor confiscate în materie civilă, în cazurile speciale și în alte cazuri prevăzute prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(1^2) Structurile teritoriale de executări silite cazuri speciale și de valorificare bunuri au competență pe teritoriul național în exercitarea atribuțiilor de serviciu.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Personalul administrațiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivel de regiune se preia, în condițiile legii, în cadrul structurilor de specialitate sau suport din unitățile fiscale care realizează administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de la nivelul județelor sau al municipiului București, după caz.(2) Numărul de posturi și personalul structurilor de valorificare bunuri în materie civilă de la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se preiau la aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe bază de protocol de predare-preluare.(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noile structuri organizatorice se face în termenele și cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 884.  +  ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  -----