HOTĂRÂRE nr. 872 din 9 noiembrie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Responsabilitatea privind oportunitatea contractării/ garantării finanțării rambursabile supuse autorizării, selecția finanțatorului, condițiile de finanțare rezultate în urma selecției finanțatorului, precum și respectarea destinației finanțării rambursabile revin în totalitate autorităților administrației publice locale.2. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), litera b) se abrogă.3. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) contul de execuție a bugetului local - Venituri, pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării/garantării finanțării rambursabile, avizat de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;4. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită potrivit anexei nr. 1.8, prin care se menționează că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare la finele anului anterior celui pentru care se solicită autorizarea.5. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4^2) se introduc două noi alineate, alineatele (4^3) și (4^4), cu următorul cuprins:(4^3) În cazul tragerilor din finanțările rambursabile contractate, a căror autorizare trebuie să se încadreze în limitele anuale, în condițiile legii, ordonatorul principal de credite are obligația să solicite Comisiei, până cel târziu la data de 31 august a fiecărui an, reautorizarea pentru anul sau anii următori, cu încadrarea în limitele anuale, a sumelor care nu pot fi trase în anul curent, astfel încât acestea să poată fi alocate, în condițiile legii, altor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale solicitante. (4^4) Oportunitatea și responsabilitatea punerii în practică a modificărilor intervenite în derularea contractelor de credit aparțin ordonatorilor principali de credite.6. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Anexele nr. 1.1-1.8 fac parte integrantă din prezentele norme și proceduri.(6) Anexele nr. 1.1-1.8 pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere:a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanțelor Publice;b) www.mdrap.ro, în cazul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.7. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.8. După anexa nr. 1.7 la norme și proceduri se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică inclusiv cererilor adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și aflate în curs de soluționare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 872.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri)Județul ..................../Municipiul BucureștiUnitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................
  SITUAȚIA
  privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
  - mii lei -
  Nr. crt.Denumirea indicatorilorExecuție buget local^1) la 31.XII.20... (n – 3)Execuție buget local^1) la 31.XII.20... (n – 2)Execuție buget local^1) la 31.XII.20…(n – 1)Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea^2)
  nn + 1n + 2n + 3...
  0A1234567...
  1.Venituri proprii^3)        
  2.Limită de îndatorare (30% din venituri proprii) xxx     
  3.Serviciul anual al datoriei publice^4) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)xxx     
  4.Rambursarexxx     
  5.Dobânzixxx     
  6.Comisioanexxx     
  7.Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei publice/venituri proprii x 100)xxx     
  ^1) Contul de execuție a bugetului local - Venituri al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n).^2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea, pe rd. 1 se înscrie media execuției veniturilor proprii ale bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.^3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.^4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celui pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciul datoriei publice, întocmită conform anexei nr. 1.4 la norme și proceduri).
  Ordonator principal de credite
  Primar/Președinte,
  ..............................................
  Director economic
  (contabil),
  ...............................
  L.S.
  NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuție a bugetului local - Venituri, Situația estimativă privind serviciul datoriei publice.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1.8 la norme și proceduri)
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), ...................................., reprezentant legal al județului/municipiului/orașului/comunei/ sectorului .................... al municipiului București ......................., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că, la finele anului anterior celui pentru care se solicită autorizarea, județul/municipiul/orașul/comuna/ sectorul ..................... al municipiului București ............. nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare.Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării (garantării) finanțării rambursabile, în valoare de ......... lei*), și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.*) În cazul în care finanțarea rambursabilă se face într-o altă unitate monetară decât moneda națională a României, se menționează unitatea monetară respectivă.
  Data: ..........................
  Ordonator principal de credite,
  .........................................
  (prenumele și numele)
  L.S.
  NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative.
  -----