ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018  Prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, a fost instituit un nou beneficiu de asistență socială prin consolidarea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Aplicarea prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, respectiv acordarea noului beneficiu de asistență socială nu se poate realiza în absența Sistemului național informatic al asistenței sociale și depinde de capacitatea autorităților administrației publice locale de a asigura prelucrarea informatică a datelor privind solicitanții și verificarea criteriilor de eligibilitate.Sistemul național informatic al asistenței sociale este în curs de realizare. Practic, acesta face subiectul unui proiect al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu sprijinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, care se înscrie atât în cadrul agendei digitale a României, cât și în măsura prevăzută de Programul de guvernare. Acest proiect este în faza inițială, finalizarea acestuia estimându-se în perioada 2020-2021.În contextul imposibilității aplicării Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, este necesară menținerea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de minimum 2 ani, pentru a nu afecta un număr de aproximativ 210.000 familii în risc de sărăcie, beneficiare ale ajutorului social, și crearea unor noi probleme sociale prin creșterea riscului de excluziune socială, având în vedere faptul că aproximativ 50% din aceste familii sunt familii cu copii.În plus, măsurile din ultima perioadă în domeniul stimulării ocupării forței de muncă, evoluția salariilor, creșterea veniturilor medii și noua viziune a sistemului de pensii, conduc la necesitatea unei revizuiri a prevederilor legale conținute de Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, care să aibă ca efect creșterea participării pe piața muncii a membrilor apți de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. Având în vedere imposibilitatea susținerii financiare a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) și art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în special în privința sprijinului de 500 euro care ar trebui acordat tuturor copiilor născuți începând cu data intrării în vigoare a legii, ceea ce ar însemna plata dreptului pentru aproximativ 1,7 milioane copii născuți în această perioadă, pentru implementarea acestei măsuri fiind necesari aproximativ 4 miliarde lei, și ținând cont de necesitatea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019 și încadrarea în limitele de deficit bugetar asumate, se impune și pentru aceste măsuri prorogarea termenului de aplicare. Prorogarea termenului de aplicare atât a Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, cât și a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) și art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este necesar a fi efectuată înainte de aprobarea legii bugetare anuale, astfel încât fundamentarea bugetului să fie realizată pe baza actelor normative aprobate, conform Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.De asemenea, în situația excepțională înregistrată cu privire la proliferarea pestei porcine africane și a despăgubirilor preconizate a se acorda gospodăriilor individuale în care au fost sacrificate suine purtătoare ale acestui virus, ținând cont de faptul că 48% dintre gospodăriile în care se acordă ajutorul social sunt în mediul rural, se impune exceptarea acestor despăgubiri de la a fi luate în calcul la stabilirea ajutorului social pentru a nu afecta situația socioeconomică a acestor gospodării. Astfel, este necesară modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește veniturile care se exceptează de la stabilirea dreptului la ajutorul social. Luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr. 387 din 5 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, prevederile Codului muncii trebuie adaptate, astfel încât să nu se înregistreze disfuncționalități legislative ca urmare a încetării efectelor juridice ale reglementării actuale. De asemenea, se impune și modificarea art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se astfel cadrul necesar stabilirii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă. Totodată, în contextul intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2019 a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și abrogarea cu aceeași dată a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, se impune corelarea celor două acte normative astfel încât cuantumurile aferente tichetelor de creșă prevăzute de acestea să fie egalizate.Având în vedere necesitatea reducerii urgente a deficitului de forță de muncă identificat la nivel național, reclamat și de reprezentanții mediului de afaceri, deficit care se poate reduce prin calificarea la locul de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, aflate în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și care nu au absolvit învățământul gimnazial,luând în considerare modificările legislative prevăzute în Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, ce oferă posibilitatea persoanelor care au absolvit învățământul primar de a avea acces la programe de formare profesională, de nivel 1, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor în context personal, civic, social și/sau legat de ocupare și care să le permită practicarea ocupațiilor care necesită deținerea unor cunoștințe generale de bază și a unor competențe specifice acestora,având în vedere Recomandarea Consiliului 2.016/C 67/01 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă,de asemenea, pentru a sprijini integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile, în special a celor beneficiare de prestațiile prevăzute în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2021.  +  Articolul II(1) Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2020.(2) Cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:a) alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;e) stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate; f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare; g) veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.  +  Articolul IVLegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;2. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) teza întâi.3. La articolul 164, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.(1^2) Toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1).  +  Articolul VAlineatul (2) al articolului 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată anual cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică.  +  Articolul VILegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: d) îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.2. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:a) 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;d) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 1, 2, 3 și 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care:a) anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeași calificare;b) organizează programe de ucenicie în același domeniu de activitate în care ucenicul deține deja o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie;c) în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepția situației în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;d) se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricții asupra acestora.  +  Articolul VIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIIIÎn aplicarea art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, termenul până la care se poate realiza actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat este data de 31 decembrie a fiecărui an. Cuantumul pensiilor militare de stat nu se actualizează dacă media anuală a inflației înregistrează valori negative.  +  Articolul IXDupă alineatul (2^1) al articolului 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins: (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 96.----