DECRET nr. 396 din 7 decembrie 1976pentru modificarea legilor şi decretelor de organizare şi funcţionare a unor ministere şi altor organe centrale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 113 din 21 decembrie 1976    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 107/1975 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini se modifica după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are în conducerea sa un ministru, noua adjuncţi ai ministrului şi un secretar de stat.Adjunctii ministrului şi secretarul de stat se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului".2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală plan-dezvoltare; b) Direcţia generală tehnica; c) Direcţia generală de investiţii, construcţii şi mecano-energetica; d) Direcţia generală de aprovizionare-desfacere; e) Direcţia generală de cooperare economică internationala şi comerţ exterior; f) Direcţia de organizare şi control; g) Direcţia finanţe-preţuri; h) Direcţia de personal de învăţămînt; i) Direcţia secretariat-administrativă; j) Colectivul pentru secretariatul Consiliului de coordonare a profilarii, specializării şi cooperării în ramurile industriei construcţiilor de maşini şi metalurgiei.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 2Alineatele 2 şi 3 ale art. 19 din Decretul nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, devenit Legea nr. 53/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret.Direcţia de cooperare economică internationala şi comerţ exterior şi Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere au personalitate juridică şi funcţionează pe principiul gestiunii economice".  +  Articolul 3Alineatele 1 şi 2 ale art. 21 din Decretul nr. 88/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, petrolului şi Geologiei, devenit Legea nr. 40/1971, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan-dezvoltare; b) Direcţia finanţe-preţuri; c) Direcţia tehnica; d) Direcţia de investiţii, construcţii şi mecano-energetica; e) Direcţia de aprovizionare şi desfacere; f) Direcţia de cooperare economică internationala şi comerţ exterior; g) Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt; h) Direcţia secretariat-administrativă; i) Direcţia generală geologica, avînd în cadrul sau:- Inspecţia de stat geologica miniera, cu inspectorate teritoriale; j) Direcţia generală autonomă a petrolului şi gazelor - unitate economică cu personalitate juridică, avînd în cadrul sau:- Direcţia plan producţie;- Direcţia tehnica, investiţii şi mecano-energetica;- Direcţia geologica şi de foraj;- Serviciul organizare, retribuire, personal şi învăţămînt;- Serviciul financiar, contabilitate, analize economice şi control financiar intern;- Serviciul secretariat-administrativ.Structurile organizatorice pe compartimente de muncă ale ministerului şi Direcţiei generale autonome a petrolului şi gazelor, precum şi numărul maxim de posturi în aparatul central al ministerului şi în Direcţia generală autonomă a petrolului şi gazelor, sînt cele prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 4Articolul 19 din Decretul nr. 649/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice, devenit Legea nr. 44/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Ministerul Energiei Electrice are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan-dezvoltare; b) Direcţia finanţe-preţuri; c) Direcţia tehnica; d) Direcţia de investiţii, construcţii şi mecano-energetica; e) Direcţia de aprovizionare, desfacere, cooperare economică internationala şi comerţ exterior; f) Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt; g) Direcţia secretariat-administrativă.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 5Articolul 19 din Decretul nr. 675/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice, devenit Legea nr. 55/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Ministerul Industriei Chimice are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan-dezvoltare; b) Direcţia finanţe-preţuri; c) Direcţia tehnica; d) Direcţia investiţii şi construcţii; e) Direcţia mecano-energetica şi automatizare; f) Direcţia de cooperare economică internationala şi comerţ exterior; g) Direcţia de personal şi învăţămînt; h) Direcţia de organizare şi control; i) Direcţia secretariat-administrativă; j) Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*) care fac parte integrantă din prezentul decret.Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere are personalitate juridică şi funcţionează pe principiul acţiunii economice".  +  Articolul 6Articolul 19 din Decretul nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare, devenit Legea nr. 52/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Ministerul Industriei Uşoare are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală plan-dezvoltare; b) Direcţia generală de aprovizionare, desfacere, cooperare economică internationala şi comerţ exterior; c) Direcţia finanţe-preţuri; d) Direcţia tehnica; e) Direcţia de organizare şi control; f) Direcţia de investiţii, construcţii şi mecano-energetica; g) Direcţia de personal şi învăţămînt; h) Direcţia secretariat-administrativă.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*) care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 7Decretul nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale, devenit Legea nr. 45/1969, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 18 din 6 februarie 1975, se modifica după cum urmează;1. Articolul 5 litera A alineatul e) şi literele C, D, F, G, H, K vor avea următorul cuprins:"e) aproba studii tehnico-economice pentru asimilarea produselor noi care privesc activitatea proprie;""C. Coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare şi proiectare din unităţile subordonate şi ia măsuri pentru dotarea acestora cu mijloacele tehnico-materiale necesare; urmăreşte, în unităţile subordonate, rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi valorificarea acestora îi preocupa de introducerea progresului tehnic în unităţile subordonate.""D. Avizează prescripţiile tehnice şi economice proiectare şi execuţie din domeniul construcţiilor industriale; participa la elaborarea programelor de intrecere a noilor materiale de construcţii şi instalaţii"."E. Asigura elaborarea şi, după caz, aproba, cu avizul Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, proiectele tip pentru construcţii elemente de construcţii şi instalaţii, din specificul activităţii sale"."F. Organizează şi realizează construcţii şi lucru experimentale în vederea folosirii pe scara cat mai la a materialelor şi tehnologiilor noi, precum şi a metodelor moderne de conducere şi organizare ştiinţifică a producţiei şi muncii.""G. Asigura îndeplinirea organizaţiilor care îi revin pentru aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale"."H. Coordonează, în colaborare cu organele centrale interesate, activitatea de elaborare a sistemelor de producere cu prelucrare automată a datelor pentru unităţile de construcţii-montaj; coordonează şi îndrumă activitatea de organizare a conducerii, a producţiei şi a muncii în unităţile subordonate; organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor, normelor de muncă pentru toate categoriile de personal şi sfera sa de activitate; organizează elaborarea de normative şi norme de muncă unificate pe economie, lucrările pentru care se stabileşte ca este elaborator.""I. Organizează, în reţeaua proprie de unităţi, producerera unor utilaje, mecanisme şi dispozitive pentru construcţii; stabileşte necesarul de utilaje pentru unităţile producătoare; coordonează, îndrumă şi controlează exploatarea utilajelor, precum şi gospodărirea corespunzătoare a acestora de către unităţile subordonate."2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Ministerul Construcţiilor Industriale are următoarea structura organizatorică:Departamentul de construcţii-montaj pentru industria chimica şi rafinarii;Direcţia generală plan-dezvoltare;Direcţia finanţe-preţuri;Direcţia tehnica;Direcţia de mecanizare, producţie industriala, prestaţii şi investiţii;Direcţia de aprovizionare;Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt;Direcţia secretariat-administrativă.Direcţia de aprovizionare are personalitate juridică şi acţionează pe principiul gestiunii economice.Structura organizatorică pe compartimente de muncă, numărul maxim de posturi în aparatul ministerului, cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 8Articolul 21 din Decretul nr. 446/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, devenit Legea nr. 79/1972, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Ministerul Comerţului Interior are următoarea structura organizatorică:Direcţia generală comercială pentru mărfuri alimentare şi alimentaţie publică;- Direcţia alimentaţiei publice;Direcţia comercială pentru mărfuri textile-încălţăminte;Direcţia comercială pentru mărfuri metalochimice;Direcţia plan-dezvoltare;Direcţia finanţe-preţuri;Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt;Inspectoratul general comercial de stat;Serviciul tehnic, investiţii, mecano-energetic, serviciul secretariat-administrativ.Direcţia generală comercială pentru mărfuri alimentare şi alimentaţie publică, Direcţia comercială pentru mărfuri textile-încălţăminte şi Direcţia comercială pentru mărfuri metalo-chimice au personalitate juridică şi acţionează pe principiul gestiunii economice.Structura organizatorică pe compartimente de muncă numărul maxim de posturi în aparatul ministerului cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), fac parte integrantă din prezentul decret."  +  Articolul 9Articolul 18 din Decretul nr. 78/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului a devenit Legea nr. 36/1971, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - ministerul Turismului are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan-finanţe; b) Direcţia tehnica, investiţii, construcţii şi mecano-energetica; c) Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt; d) Direcţia turism intern; e) Direcţia turism internaţional; f) Serviciul secretariat, protocol, juridic şi administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret."  +  Articolul 10Articolul 19 din Decretul nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificarii, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Comitetul de Stat al Planificarii are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia coordonării planului şi prognozelor; b) Direcţia bazei materiale a planului; c) Direcţia de muncă, retribuire, pregătire a cadrelor şi organizare; d) Direcţia finanţe, costuri şi comerţ interior; e) Direcţia investiţiilor şi construcţiilor; d) Direcţia de cooperare economică internationala şi comerţ exterior; g) Direcţia dezvoltării economico-sociale a teritoriului; h) Direcţiei industriei extractive şi a materialelor de construcţii;I) Direcţia energiei şi a industriei chimice; j) Direcţia metalurgiei şi construcţiilor de maşini; k) Direcţia agriculturii şi industriei bunurilor de consum; l) Direcţia specială şi a documentelor secrete; m) Direcţia secretariat-administrativă.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Comitetului de Stat al Planificarii sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 11Articolul 27 din Decretul nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, devenit Legea nr. 62/1971, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 63 din 16 iunie 1975, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia bazelor judeţene; b) Serviciul de investiţii, mecano-energetic şi secretariat CTE; c) Direcţia coordonării aprovizionarii; d) Direcţia directivarii şi normarii consumurilor de materii prime, materiale şi ambalaje; e) Comisia pentru avizarea documentaţiilor de investiţii, pe economie; f) Direcţia pentru materiale metalurgice şi produse din metal; g) Direcţia pentru utilaje şi piese de schimb; h) Direcţia pentru combustibili şi produse chimice; i) Direcţia pentru materiale şi produse din lemn, materiale de construcţii, produse ale industriei uşoare şi agroalimentare; j) Comisia pentru rezolvarea neintelegerilor precontractuale, pe economie; k) Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt; l) Direcţia secretariat-administrativă; m) Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, care are următoarele compartimente:- Inspecta pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe;- Inspecţia pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei;- Inspecţia pentru cazane, recipienţi sub presiune şi instalaţii de ridicat;- Serviciul laborator operativ ISCIR.În subordinea inspectoratului general de stat funcţionează inspectoratele teritoriale. n) Direcţia generală a rezervelor de stat.Direcţia generală a rezervelor de stat este unitate bugetară cu personalitate juridică şi are calitatea de titular de plan, avînd nominalizaţi indicatorii din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.În subordinea Direcţiei generale a rezervelor de stat funcţionează unităţi speciale teritoriale pentru constituirea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat, precum şi pentru administrarea rezervelor de stat depozitate în spaţiile unor unităţi din subordinea celorlalte organe centrale. Unităţile speciale teritoriale sînt unităţi bugetare cu personalitate juridică.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 12Decretul nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, devenit Legea nr. 68/1969, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 166 din 25 octombrie 1973, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Ministerul Muncii are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală a retribuirii, care cuprinde:- Direcţia pentru coordonarea retribuirii pe economie şi aplicarea retribuirii în aparatul de stat, social-cultural şi pentru problemele sectorului special;- Direcţia pentru aplicarea retribuirii în ramurile economice; b) Direcţia pentru organizarea şi normarea muncii; c) Inspecţia de stat pentru protecţia muncii, care cuprinde:- Inspectoratul general pentru protecţia muncii şi industria grea, transporturi şi telecomunicaţii;- Inspectoratul general pentru protecţia muncii în activitatea geologica, miniera, petroliera şi energetica;- Inspectoratul general pentru protecţia muncii în industria bunurilor de consum, agricultura, economia forestieră şi locală (inclusiv colectivul pentru propaganda şi informare operativă al inspecţiei); d) Direcţia generală de asigurări sociale, pensii, asistenţa socială, contabilitate, control financiar, plan economic şi investiţii; e) Direcţiei forţei de muncă; f) Direcţia de organizare, control, sinteza, personal, învăţămînt, legislaţia muncii şi cooperare externa; g) Direcţia secretariat-administrativă."2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 *) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret."  +  Articolul 13Articolul 20 din Decretul nr. 784/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, devenit Legea nr. 69/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Ministerul Finanţelor are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia bugetului statului şi a planului finanţelor centralizat; b) Direcţia finanţelor şi a urmăririi eficientei economice în industrie, construcţii şi transporturi; c) Direcţia finanţelor şi a urmăririi eficientei economice în agricultura, industrie alimentara, comerţ şi economia locală; d) Direcţia veniturilor statului, preţurilor şi tarifelor; e) Direcţia finanţării acţiunilor social-culturale, administraţiei de stat şi drepturilor de personal; f) Direcţia valutară şi a relaţiilor financiare din străinătate; g) Direcţia cooperării economice internaţionale; h) Direcţia specială;I) Direcţia normarii, metodologiei şi îndrumării contabile; j) Inspecţia generală financiară de stat; k) Direcţia de organizare, control, retribuire şi personal-învăţămînt; l) Direcţia secretarial-administrativă.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret.Ministerul Finanţelor are inspecţii teritoriale financiare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti".  +  Articolul 14Decretul nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Extern şi Cooperării Economice Internaţionale, devenit Legea nr. 41/1969, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Ministerul Comerţului exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are în conducerea sa un ministru, un ministru secretar de stat, doi prim-adjuncţi ai ministrului şi patru adjuncţi ai ministrului, din care, la conducerea Departamentului Cooperării Economice Internaţionale, un ministru secretar de stat şi un prim-adjunct al ministrului.Primii adjuncţi ai ministrului şi adjunctii ministrului se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului".2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"art. 29. - Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarea structura organizatorică:A. Pentru activitatea de comerţ exterior: a) Direcţia export-import I; b) Direcţia export-import II; c) Direcţia export-import III; d) Direcţia export-import IV; e) Direcţia export-import V; f) Direcţia generală a planului de comerţ exterior:- Direcţia plan-export- Direcţia plan-import;- Direcţia coordonare şi sinteza; g) Direcţia valutară şi preţuri; h) Direcţia de organizare şi control; i) Direcţia de personal şi învăţămînt; j) Direcţia economică; k) Serviciul secretariat-administrativ.Pentru activitatea de cooperare economică internationala:Departamentul Cooperării Economice Internaţionale, are următoarea structura:- Direcţia plan, avizare şi finanţare;- Direcţia societăţi mixte, livrări complexe şi asistenţa tehnica;- Direcţia acorduri şi juridică.Structura organizatorică pe compartimente de muncă, numărul maxim de posturi în aparatul ministerului, cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret."  +  Articolul 15Decretul nr. 469/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, devenit Legea nr. 17/1972, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului are în conducerea sa un ministru, trei adjuncţi ai ministrului şi doi secretari de stat.Adjunctii ministrului şi secretarii de stat se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului".2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia învăţămîntului preşcolar, primar şi gimnazial; b) Direcţia învăţămîntului liceal şi tehnic-profesional; c) Direcţia învăţămîntului superior şi cercetării ştiinţifice; d) Direcţia ştiinţe sociale, activităţi educative şi sportive; e) Biroul învăţămîntului în limbile naţionalitatilor inlocuitoare; f) Oficiul pentru relaţii externe şi studenţi străini; g) Direcţia economică; h) Direcţia de personal şi învăţămînt;I) Direcţia de organizare şi control; j) Direcţia secretarial-administrativă.Oficiul pentru relaţii externe şi studenţi străini este serviciuluiStructura organizatorică pe compartimente de muncă are următorul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret."  +  Articolul 16Articolul 23 din Decretul nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, devenit Legea nr. 30/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Ministerul Sănătăţii are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia asistenţei medicale; b) Direcţia farmaceutica şi aparaturii medicale; c) Direcţia plan-finanţe; d) Direcţia de coordonare, control, personal şi învăţămînt; e) Serviciul investiţii, construcţii, secretariat CTE, mecano-energetic; f) Serviciul secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 17Decretul nr. 317/1972 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri, devenit Legea nr. 58/1972, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Comitetul de Stat pentru Preţuri are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de sinteza, reasezarea, coordonarea şi controlul metodologiei; b) Direcţiei de organizare, personal-învăţămînt şi secretariat-administrativă; c) Inspectoratul de stat pentru controlul preţurilor; d) Serviciul preţurilor şi tarifelor în industria metalurgica şi construcţiilor de maşini; e) Serviciul preţurilor şi tarifelor în industria extractiva, chimica, construcţiilor şi materialelor de construcţii; f) Serviciul preţurilor şi tarifelor în agricultura, în industria alimentara şi alimentaţia publică; g) Serviciul preţurilor bunurilor de consum nealimentare şi al tarifelor pentru servicii prestate populaţiei.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Comitetului de Stat pentru Preţuri, precum şi numărul maxim de posturi în aparatul inspectoratelor de stat judeţene pentru controlul preţurilor şi al Inspectoratului de stat al municipiului Bucureşti pentru controlul preţurilor, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret."2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Inspectoratul de stat pentru controlul preţurilor este condus de un director general".3. Articolul 22 se abroga.  +  Articolul 18Decretul nr. 156/1975 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor şi oficiilor de gospodărire a apelor, se modifica după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Consiliul Naţional al Apelor are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia planurilor de amenajare şi folosire a apelor; b) Direcţia de exploatare a lucrărilor hidrotehnice şi de întreţinere a cursurilor de apa; c) Direcţia investiţii; d) Inspecţia de stat a apelor; e) Direcţia plan-finanţare şi aprovizionare; f) Serviciul secretariat-administrativ.În cadrul Inspecţiei de stat a apelor se desfăşoară şi activitatea de organizare, control, retribuire a muncii, personal şi învăţămînt.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Consiliului Naţional al Apelor sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret."2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Atribuţiile şi modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 16 se stabilesc de Consiliul de conducere al Consiliului Naţional al Apelor, potrivit normelor legale".  +  Articolul 19Articolul 29 din Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, devenit Legea nr. 35/1971, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarea structura organizatorică: a) Inspecţia pentru controlul calităţii produselor industriei grele şi chimice; b) Inspecţia pentru controlul calităţii bunurilor de consum; c) Inspecţia metrologiei de stat; d) Serviciul plan, finanţe, organizare, control, personal şi învăţămînt; e) Serviciul secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 20Articolul 22 din Decretul nr. 152/1970 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Centrale de Statistica, devenit Legea nr. 31/1970, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Direcţia Centrala de Statistica are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de organizare, control, metodologie, personal şi învăţămînt; b) Direcţia de sinteza şi de statistica a venitului naţional; c) Direcţia statisticii industriei; d) Direcţia statisticii agriculturii; e) Direcţia statisticii investiţiilor, dezvoltării teritoriale, construcţiilor, transporturilor şi gospodăriei comunale; f) Direcţia statisticii circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi a bugetelor de familie; g) Direcţia statisticii populaţiei, forţei de muncă şi a nivelului de trai; h) Oficiul special; i) Direcţia secretariat-administrativă şi contabilitate.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Direcţiei Centrale de Statistica sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 21Alineatul 3 al art. 10 din Legea nr. 15/1971 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se modifica şi va avea următorul cuprins:"Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi ale Consiliului Legislativ sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezenta lege."  +  Articolul 22Articolul 17 din Decretul nr. 648/1969 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, devenit Legea nr. 43/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Ministerul Justiţiei are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia instanţelor civile, notariatelor, avocatura şi jurisconsultilor; b) Direcţia de studii, legislaţie şi documentare; c) Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt; d) Direcţia plan economic şi secretariat-administrativă; e) Serviciul instanţelor militare.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 23Articolul 1 din Decretul nr. 146/1973 privind structura organizatorică a Procuraturii Generale, devenit Legea nr. 63/1973, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Procuratura Generală are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de urmărire penală şi criminalistica, prevenire şi de asigurare a legalităţii în activitatea administrativă; b) Direcţia judiciară pentru cauzele penale; c) Direcţia judiciară pentru cauzele civile; d) Direcţia procuraturilor militare; e) Direcţia de organizare, control, personal şi învăţămînt; f) Direcţia secretariat, plan economic şi administrativă.Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor prevăzute în prezentul articol se stabilesc de Consiliul de conducere al Procuraturii Republicii Socialiste România, potrivit dispoziţiilor legale.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Procuraturii Generale sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret."  +  Articolul 24Articolul 33 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins."Art. 33. - Tribunalul Suprem are următoarea structura organizatorică: a) Secţia civilă; b) Secţia penală; c) Secţia militară; d) Serviciul secretariat, documentare, economic şi administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Tribunalului Suprem sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezenta lege.Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor prevăzute în alin. 1 se stabilesc prin regulament de către preşedintele Tribunalului Suprem, potrivit normelor legale".  +  Articolul 25Decretul nr. 164/1973 privind structura organizatorică a Arbitrajului de Stat Central, devenit Legea nr. 70/1973, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Arbitrajul de Stat Central are următoarea structura organizatorică: a) Secţia de arbitrare; b) Secţia de rearbitrare; c) Serviciul de organizare, control, retribuire, personal-învăţămînt, plan economic şi secretariat-administrativ.Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor prevăzute în prezentul articol se stabilesc de conducerea Arbitrajului de Stat Central, potrivit dispoziţiilor legale."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Arbitrajului de Stat Central sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret."  +  Articolul 26Legea nr. 29/1967 cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizica şi sport, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport are următoarea structura organizatorică: a) Secţia sport de performanţă şi pregătire olimpica; b) Secţia sport de masa şi economică.Secţiile se constituie potrivit normelor prevăzute în art. 5 din Decretul nr. 103/1973 privind stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor şi a celorlalte organe centrale de stat, devenit Legea nr. 33/1973.Structura organizatorică pe compartimente de muncă numărul maxim de posturi din aparatul Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport, al federaţiilor sportive şi al Comitetului Olimpic Roman sînt şi ele prevăzute în anexa nr. 1 a*) şi anexa nr. 1 b*), care fac parte integrantă din prezenta lege".2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Numărul maxim de posturi din aparatul consiliilor locale pentru educaţie fizica şi sport este prevăzut în anexa nr. 2*) la lege."  +  Articolul 27Alineatele 1 şi 2 la art. 18 din Decretul nr. 124/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 21/1970, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Banca Naţionala a Republicii Socialiste România are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de coordonare, sinteza şi creditarea industriei grele; b) Direcţia creditarii industriei bunurilor de consum şi circulaţiei mărfurilor; c) Direcţia circulaţiei băneşti; d) Direcţia de organizare, urmărire a realizării veniturilor de stat şi controlul operaţiilor bancare; e) Direcţia valutară şi metale preţioase; f) Direcţia contabilităţii generale; g) Direcţia tezaur şi casierie; h) Direcţia secretariat-administrativă; i) Serviciul verificări, evidenta personalului, paşapoarte, îndrumare, control, învăţămînt şi perfecţionarea cadrelor.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul central al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 28Alineatele 1 şi 2 ale art. 21 din Decretul 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, devenit Legea nr. 15/1970, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 73 din 10 iunie 1971, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia creditarii şi finanţării agriculturii de stat; b) Direcţia creditarii şi finanţării agriculturii cooperatiste; c) Direcţia creditarii şi finanţării industriei alimentare şi unităţilor de valorificare a produselor agricole; d) Direcţia de coordonare, sinteza şi relaţii externe; e) Direcţia de organizare, control personal-învăţămînt; f) Direcţia contabilităţii generale şi revizie; g) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizări, administrativ şi juridic.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul central al Băncii pentru Agricultura şi Industriei Alimentara sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 29Articolul 19 din Decretul nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, devenit Legea nr. 22/1970, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Banca de Investiţii are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia finanţării şi creditarii investiţiilor din industria metalurgica, construcţii de maşini, chimica, extractiva, energie electrica; b) Direcţia finanţării şi creditarii investiţiilor din transporturi, economia forestieră şi industria materialelor de construcţii, industria uşoară, economia locală, social-culturale şi administraţia de stat; c) Direcţia creditarii organizaţiilor de construcţii-montaj şi institutele de cercetare-proiectare, control fond retribuire şi plati în numerar; d) Direcţia de coordonare-sinteza, relaţii externe şi cooperare economică internationala; e) Direcţia de organizare, control şi personal-învăţămînt; f) Direcţia contabilităţii generale şi finanţării sectorului special; g) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizări şi juridic.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul central al Băncii de Investiţii sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret.Numărul maxim de posturi din aparatul sucursalelor judeţene, sucursalei municipiului Bucureşti şi filialelor Băncii de Investiţii este cel prevăzut în anexa nr. II*).  +  Articolul 30Articolul 17 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare are un aparat permanent, cu următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de organizare, control şi administraţie locală de stat; b) Direcţia de gospodărie comunală, gospodărie locativă şi industrie locală; c) Direcţia de sistematizare, proiectare şi construcţii; d) Serviciul secretariat-administrativ, juridic, economic.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul central al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 31Decretul nr. 203/1973 privind organizarea Casei de economii şi Consemnaţiuni, Administraţiei Asigurărilor de Stat şi Administraţiei de Stat Loto-Pronosport, devenit Legea nr. 79/1973, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Aparatul central are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia operaţii bancare; b) Direcţia contabilităţii generale; c) Direcţia de organizare şi personal-învăţămînt; d) Serviciul revizie; e) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizări, administrativ".2. Articolul 2 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Aparatul central are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia asigurări de bunuri, de persoane, a lichidării daunelor şi a urmăririi eficientei asigurărilor; b) Direcţia operaţiunilor cu strainatatea - asigurări externe, reasigurari şi comisariat de avarie; c) Direcţia plan, organizare, control, personal-învăţămînt şi contabilitate; d) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizări, administrativ şi juridic."3. Articolul 3 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Aparatul central are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de organizare, control, planificare şi personal-învăţămînt; b) Direcţia financiar-contabila; c) Serviciul sisteme, operaţiuni tehnice de loterie şi verificări emisii; d) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizări, administrativ şi juridic."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul central al Casei de Economii şi Consemnaţiuni al Administraţiei de Stat Loto-Pronosport sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*), şi anexa nr. 2*), anexa nr. 3*) şi, respectiv, în anexa nr. 4*), anexa nr. 5*) şi anexa nr. 6*) care fac parte integrantă din prezentul decret".  +  Articolul 32Decretul nr. 623/1973 privind organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 141/1973, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:După articolul 3 se introduc articolul 3.1 şi articolul 3.2, care vor avea următorul cuprins:"Art. 3.1. - Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul decret"."Art. 3.2. - Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România este condusă de un prezidiu, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea Camerei.Prezidiul Camerei se compune din preşedinte, vicepreşedinte şi secretarul de stat."  +  Articolul 33Legile prevăzute la art. XXIV şi art. XXVI, precum şi decretele prevăzute la art. I-XX, art. XXXI şi art. XXXII, se vor republica, dându-se, acolo unde este cazul, o noua numerotare articolelor şi anexelor.  +  Articolul 34Decretul nr. 381/1973 privind structura organizatorică a aparatului permanent al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, devenit Legea nr. 110/1973, şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 311/1963 privind unele măsuri pentru înlăturarea stării de impurificare a apelor din republica Socialistă România, se abroga.-------- Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----