REGULAMENT din 5 iunie 2018de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 25 iunie 2018    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 3.903 din 5 iunie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 520 din 25 iunie 2018.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFIP, este organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, al Ministerului Educației Naționale, denumit în continuare MEN.  +  Articolul 2CNFIP își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3CNFIP are asigurată activitatea de suport tehnic și executiv de către Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumită în continuare UFIP.  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 4CNFIP determină anual costul standard per elev/preșcolar, în condițiile prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) CNFIP propune MEN formula de finanțare, prin care se realizează alocarea fondurilor pentru finanțarea de bază a unității de învățământ.(2) Formula de finanțare ia în considerare costul standard per elev/preșcolar, numărul de elevi/preșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de corecție dependenți de: densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, limba de predare și alți factori, care se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 6CNFIP, prin metode specifice, în baza datelor furnizate prin Sistemul informatic integrat al învățământului din România și de către direcțiile de specialitate din cadrul ministerului, analizează anual necesitățile de finanțare a învățământului preuniversitar, conform obiectivelor strategiei naționale de dezvoltare a învățământului preuniversitar, și propune Ministerului Educației Naționale măsuri de îmbunătățire și armonizare a cadrului legal specific descentralizării sistemului de finanțare a unităților de învățământ preuniversitar, atât în ceea ce privește finanțarea de bază, cât și cea complementară și suplimentară.  +  Articolul 7CNFIP, împreună cu direcțiile de specialitate din Ministerul Educației Naționale, monitorizează activitatea de finanțare pe baza costurilor standard per elev/preșcolar a unităților de învățământ preuniversitar și propune măsuri de asigurare a finanțării pentru unitățile de învățământ aflate în dificultate, prin rectificări bugetare.  +  Articolul 8CNFIP elaborează și face public anual raportul privind starea finanțării învățământului preuniversitar și propune măsurile de optimizare ce se impun.  +  Capitolul III Componență și constituire  +  Articolul 9(1) CNFIP este format din 21 membri, după cum urmează:a) 12 reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale (4 reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale, 4 reprezentanți ai inspectoratelor școlare și 4 reprezentanți ai unităților de învățământ preuniversitar);b) 5 reprezentanți ai partenerilor sociali;c) 4 reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale. (la 15-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 5.396 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 15 noiembrie 2018 ) (2) Membrii CNFIP sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 10Conducerea CNFIP este asigurată de un președinte și de un vicepreședinte, desemnați de către ministrul educației naționale dintre membrii CNFIP.  +  Articolul 11(1) În cazul în care un membru al CNFIP încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activitățile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIP.(2) Procedura de revocare se declanșează la solicitarea ministrului educației naționale, a președintelui CNFIP sau a 1/3 dintre membrii CNFIP, iar hotărârea de revocare se adoptă în plenul CNFIP, prin vot secret, cu aprobarea a cel puțin două treimi dintre membrii CNFIP. Locul rămas vacant în urma revocării se ocupă conform prevederilor art. 9 alin (2).  +  Capitolul IV Organizare și funcționare  +  Articolul 12Președintele CNFIP are următoarele atribuții:a) conduce și coordonează întreaga activitate a CNFIP;b) conduce ședințele de lucru ale CNFIP;c) elaborează programele de activități ale CNFIP;d) stabilește sarcini și atribuții pentru fiecare dintre membrii CNFIP, în funcție de competențele lor profesionale;e) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CNFIP, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNFIP, la cererea oricărui membru al CNFIP;f) asigură legătura operativă a CNFIP cu Ministerul Educației Naționale, în vederea informării despre activitatea CNFIP;g) reprezintă CNFIP în relația cu terții.  +  Articolul 13Vicepreședintele CNFIP are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea grupurilor de lucru constituite la nivelul CNFIP;b) asigură legătura cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu autoritățile publice locale pentru finanțarea complementară și suplimentară;c) exercită temporar, în cazul indisponibilității președintelui, prerogativele acestuia.  +  Articolul 14(1) Pentru realizarea diferitelor activități, CNFIP propune secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar constituirea, pe perioadă determinată, a unor comisii și/sau grupuri de lucru pe probleme ale finanțării învățământului preuniversitar.(2) Suportul tehnic și executiv pentru activitatea CNFIP este asigurat de UFIP.  +  Articolul 15CNFIP poate adopta norme interne de funcționare, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare REGULAMENT.  +  Articolul 16Pentru a adopta o hotărâre, în cazuri excepționale, membrii CNFIP pot vota la distanță, exprimându-și dreptul la vot prin mijloace electronice.  +  Articolul 17Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 12, hotărârile CNFIP sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, în cazul votului în cadrul ședințelor, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanți, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.  +  Articolul 18(1) CNFIP se întrunește în sesiuni ordinare, trimestrial, și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Convocarea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data reuniunii. Termenul de 7 zile se poate reduce la 3 zile, în cazul ședințelor extraordinare.(2) Ședințele CNFIP se convoacă de către președintele CNFIP, din proprie inițiativă sau la cererea ministrului educației naționale ori la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii CNFIP.(3) Cvorumul de lucru al ședințelor CNFIP este de două treimi din numărul total al membrilor. Cvorumul poate fi realizat, în situații excepționale, ținând cont și de votul exprimat electronic, dar cu respectarea prevederilor art. 18 al prezentului regulament.(4) Materialele care sunt dezbătute în reuniuni trebuie distribuite membrilor CNFIP cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării reuniunii.  +  Articolul 19(1) Ministrul educației naționale, secretarul de stat cu atribuții în domeniul învățământului preuniversitar sau un reprezentant/ți al/ai acestora pot participa la ședințele CNFIP în calitate de observatori, fără drept de vot.(2) Directorul UFIP are statut de invitat permanent în cadrul ședințelor CNFIP.(3) Președintele CNFIP poate invita, în cadrul ședințelor, reprezentanți ai factorilor cu atribuții în domeniul finanțării învățământului preuniversitar.  +  Capitolul V Finanțarea CNFIP  +  Articolul 20Bugetul CNFIP este gestionat prin UFIP.  +  Articolul 21(1) Pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru, membrii CNFIP și ai organelor de lucru ale acestuia primesc, pentru fiecare ședință sau reuniune de lucru, o indemnizație în valoare netă egală cu 1/5 din valoarea brută a salariului de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim al unui profesor cu grad didactic I cu vechime maximă din instituții de învățământ preuniversitar finanțate din fonduri publice, conform legii.(2) Niciun membru CNFIP sau al organelor de lucru ale CNFIP nu poate primi mai mult de o indemnizație [de genul celei prevăzute la alin. (1)] pe lună, indiferent de numărul ședințelor sau reuniunilor de lucru la care participă.  +  Articolul 22Pentru participarea la ședințe sau la reuniuni de lucru, membrilor CNFIP și ai organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport și cazare, în condițiile legii.----